LFB Liellijk, Flink, Betrouwbaar n nesie Belgische Fabricatie zijn alle toestellen Gevoel en Versland Politiek Overzicht MELOTTE De grootste gekken... ZONDAG 11 MEI 1930. WEEKBLAD x 35 CENTIEMEN 27' JAAR. N 19. j Alle annoncea «dj» vooraf te betalen Jen moeten tegen den Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Mr Uitgeven SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck N' 15.578. UITVOER VAN PAARDEN NAAR FRANKRIJK issienieucns Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt 4,000 VLIEGVELDEN NEDERLANDSCH (VLAAMSCH) DE ZESDE WERELDTAAL EEN GEESEL VAN DEN TIJD DE VREEMDE ARBEIDERS IN PAS-DE-CALAIS DE ONTVOLKING IN FRANKRIJK Abonnementsprijs per Jaar: In Stad Id 't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk: 35 Ir. Congo: 35 fr.jj Andere landen: 40 fr, TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching: 4 fr. Donderdag aa«a jj ingezonden worde» Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan on*. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. TARIEF x Notarieels Verkoopkanen: 99 cent. per gewone regel. Annon een: Prijzen op aanvra&s*. We weten op voorhand niet waar we de wijsheid gaan opdoen. Vaak worden ons nuttige zaken en onverwachte raadgevingen toegeroepen uit verborgen hoeken welke we voorbijgingen zonder er ook maar éénmaal aandacht op te slaan. Zoo moesten we, over een tijdje, onder vinden. dat het soms nuttig' is reklaamarti- kelen te lezen. Men kan levenswijsheid opdoen daar waar men ze minst verwachtte. Zoo lazen we over schoonheidsmiddelen. Eene dame verhaalt dat ze een schatrijk man huwde, die zijn hoofd en zijn) hart aan haar Vèrloörterwille van haar wondermooie «teint». Ze had die namelijk verkregen door die en die kunst middelen, daar en daar te verkrijgen tegen een prijsken van niemendal... Enfin, spot goedkoop in vergelijking met de munt die er... misschien, kan uitgeslagen worden. Wie weet, schoone opgeschikte dochters, waar uw goed gesternte en uwe schoon heidsmiddeltjes u den Indische®! prins of den Amerikaanschen milliardair doen ont moeten. Een ander reklaamartikel handelend over een gelijkaardig onderwerp, beweert dat de man, wanneer het op liefde en huwelijk aan komt, alleen door zijn gevoel beheerscht wordt en zijn verstand heelmaal op zak steekt, wegmoffelt. Deze filosoof-reklaamschrijver schijnt de vrouwen slimheid en verstand toe te kennen in de huwelijkskwestie. De man zegt hij de man, maar die gaat er zonder hersenen op los.' Het komt er uit een reklaamartikel en het doer ons lachen, maar het is toch de moeite waard er even op stil te blijven. Zcodus. laten we het onthouden, wij, vrou wen, gaan slim en verstandig uit ter man- nenverovering en de man denkt niet eens na, hij trouwt zonder hersenen! Maar. het zonderlingste is, dat deze fijne vos van een reklaamschrijver niet alleen zoo denkt. Deze meening schijnt ook de moeder toegedaan, die ons schreef voor eenige da gen: Ik wenschte reeds lang dat mijn zoon kennis kreeg met een geschikt meisje. Mijn raad daaromtrent scheen hij niet noodig te hebben. Hij antwoordde me steeds: Ik zal daarin mijn plan zelf wel trekken! Ach, hoe heeft hij het getrokken! Hier kwam het me voor dat ik de moeder hoorde weenen. Ze gaat voort: Het moet wel waar zijn, dat de liefde blind maakt, want het meisje, dat hij uit verkoren heeft, bezit geep enkele van de hoedanigheden, welke, volgens hemzelf zijne vrouw "zou moeten bézitten, en die hij zelf. in tijden van koel verstand, scheen te eischen. Waar hij op eenvoud en huiselijkheid gesteld is, toont zij vooral trek naar lawaai en uithuizig' vermaak. Hij hechtte steeds aan ernstige, schoone lectuur. Zij vindt in een balzaal den hemel op aarde en het vroolijkste, om niet te zeg gen lichtzinnigste tooneel verkiest zij. Wanneer ik hem vraag: Jongen toch, waar zijn uw zinnen? dan haalt hij de schouders even op, of kijkt me hoofdschud dend aan en zwijgt. Het gebeurt wel eens dat hij antwoordt: Ach moeder,, bekom mer er u niet om, dat zal wel veranderen, dat komt wel van zelf terecht!... Wat kan ik daar nu op ontwoorden? Hij wil naar geen goeden raad luisteren. Hij is ziende blind en hoorende doof... en die ziekte is ongeneesbaar, dat weet gij zoo goed als ik. «Het zal wel veranderen!... Arme jongen, met dit onzeker wisseltje op de toekomst schijnt gij heelemaal gerust! Moge de Goede God zijn verstand verlichten en dat de toe komst hem genadig weze... dat is mijn vurig ste wensch. Ik ben tot hiertoe zoo gelukkig geweest. Dit is nu, na het afsterven van mijn man. het eerste kruis, dat ik te dragen krijg, maar het is een zeer zwaar kruis, want het geluk van mijn kind hangt af van deze keuze. Is het dan toch waar dat mannen zich al te vaak laten leiden door hun gevoel? We lazen het nu driemaal in dezelfde week. Hetzelfde wordt echter altoos over de vrouwen gezeid. We zullen dan maar denken dat alle menschen, én mannen, én vrouwen, aan hetzelfde euvel mank gaan, en allen zich veel laten leiden door hun gevoel. Het is, inderdaad, te betreuren, wanneer, in eene zoo belangrijke zaak als het huwe lijk, onberedeneerd wordt te werk gegaan. Een diepgaande verschil in levensopvat ting, in geaardheid, in meeningen, zal later onvermijdelijk botsingen teweeg brengen. Er is echter eene moderne oplossing, die aan deze moeilijkheid gegeven wordt, name lijk: ieder zijn gang gaan! Maar dat is eene oplossing, die niet kan overeen gebracht wor den met onze christelijke princiepen. Ieder zijn gang gaan is eene oplossing die gelijk staat aan eene wanhoopsdaad en die misschien Engelsch of Amerikaansch is, maar zeker heelemaal on-Vlaamsch. Samen een gezin opbouwen vergt een drachtig werken en onverpoosd samen ar beiden. Gehuwden moeten samen, niettegenstaande voorbijgaande misverstanden, één lijn trek ken. Daarom komen karakter en levensopvat ting' eerst en vooral in aanmerking. ELZA WOLF. Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't Is de beste. Het Staatsblad van 30 April kondigt het volgende ministerieel besluit af: Om den uit voer naar Frankrijk van Belgische trekpaar den te vergemakkelijken, zullen deze paar den, aan het verminderd toltarief. Belgie mogen verlaten alleenlijk langs een der vol gende tolkantoren: Athus (statie), Lamorteau (statie). Florenville, Les Dions, Agimont (sta tie), Petit-Doische, Momignies (statie), Leu- gnies, Cul-des-Sarts, Erquelinnes (statie), Quévy (statie), Quiévrain (dorp), Bonsecours, Hertain, Moeskroen (statie), Klein-Auden- aerde (Herseeuw), De Barakken (Meenen), Wervtk, Abeele (statie), Kapelhoek (Beveren- a/den Yser), Adinkerke (statie) en Adin- kerke (dorp). Dit besluit treedt van heden af in voege. E. Z. Maria-Clementia der II. Eucharistie Den 23 Mei aanstaande vertrekt naar den Missiepost te Aketi in Uele (Belgisch Congo) de Eerwaarde Zuster Maria-Clementia der H. Eucharistie, in de wereld Jufvr. Octavie Geerardijn. De Eerwaarde Zuster Maria-Clementia werd geboren te Noordschote, den 2 Novem ber 1903 en trad in 't Klooster der Kanun nikessen van het H. Graf te Turnhout den 9 Mei 1927. Ze studeerde te Leuven en te Brussel en beschikt over het officieel diploma van onderwijzeres en van verpleegster. Met haar reizen af terzelfde bestemming de Eerwaarde Zusters Maria-Basilia, Maria- Longina en Maria-Alvera die tot hetzelfde klooster behooren. Een woordje over de kloosterorde van het H. Graf en haar missiegebied. De kanoniale orde van het H. Graf Onzes Heeren Jesus-Christus werd gesticht in 1114 te Jerusalem na de eerste kruistocht en volg de den regel van St Augustinus. Het eerste klooster werd gebouwd aan den voet der H. Grafkerk, waar de puinen nü nog van zijne heerlijkheid getuigen. Reeds tien jaar later werd de orde uit het H. Tand naar het Westen, namelijk in de Rijnstreek, overge bracht door vrome kruisvaders en pelgrims. Het eerste klooster voor kanunnikessen werd in onze streken gesticht in 1480 te St Odiliën- berg (Hollandsch Limburg) van waaruit de vrouwelijke tak der orde zich verspreidde, eerst in het Limburgsche en Luiksche, later in Duitschland, Frankrijk en Engeland. Het klooster te Turnhout dagteekent van 1662 en wijdde zich van eerst af aan het schoonste apostolaat: .het onderwijs en da, opvoeding' der jeugd. De kostschool was er een toevluchtsoord voor Nederiandsche jonge meisjes die er heenkwamen om in het oude katholiek geloof gegrond te worden. Evenzoo waren in de 16" en 17" eeuw de kostscholen derzelfde orde te St Truiden en Hasselt be schermingsoorden voor de katholieke jeugd uit het protestantsche Engeland en Duitsch land. Thans nog treffen wij in het gesticht van het H. Graf te Turnhout een kleine kolonie aan van Deensche leerlingen. Dit ook is missiewerk in den breeden zin van het woord. De Fransche Revolutie verjoeg de zusters die evenwel het kloosterleven hernamen in 1826 en voort wrochten aan de verstandelijke en zedelijke vorming der jonge meisjes. Hier toe werden tal van lagere scholen gesticht, onder andere in de Limburgsche mijnstreek. De orde schonk ook hare medewerking aan de heerlijke H. Land-Stichting te Nijme gen (Holland) waar ze zich wijdt aan de Gedurige Aanbidding van het Allerheiligste voor de bekeering van andersdenkenden, en aan de verzorging der bezoekers in het Plegrimshuis: katholieken die er eenige da gen in gebed en overweging overbrengen, en ook andersdenkenden die er nader kennis komen maken met onzen godsdienst en met het kerkelijk leven. In 1926 hebben de kanunnikessen van het H. Graf hulp toegezegd aan de Paters Nor bertijnen die sinds meer dan 30 jaren wer ken aan de bekeering van West-Uele (Con go). De zusters hebben er twee missieposten gestichtAketi en Likati. Aketi telt twee lagere scholen met ruim honderd leerlingen, eene naaischool voor grootere meisjes en vrouwen en een hospitaal. Likati heeft eene lagere school met 90 leerlingen, eene naai school voor grootere meisjes en vrouwen en een dispensarium. Beide posten hebben nu en dan vrouwen ten gaste die zich voorbe reiden voor het H. Doopsel en het Huwelijk. De zusters worden niet alleen gelast met de ziekenverpleging waar ze de handen mede vol hebben maar ook met huisbezoeken in de dorpen. De bekeering der inboorlingen wordt bemoeilijkt door de geheime sekten, de bijgeloovigheid en de veelwijverij. Mochten de eerwaarde zusters die, gelijk eertijds de kruisvaarders, het roode kruis op schouder en borst dragen, ook het zwarte land veroveren voor het Christi kruis! Mochten de kloosterlingen van het H. Graf, die, gestorven voor de wereld, hun le ven begroeven in Christus voor God, zoowel het koude protestantsche Noorden als het heete heidensche Zuiden doen verrijzen uit het graf van ketterij en ongeloof tot het eenigware, volle katholiek leven! Alle giften voor de Missie worden met dank aanveerd door E. H. Lowie in 't Collegie te Poperinghe, en door E. H. R. Debevere, St Janskruisstraat, 5, Poperinghe (Post- checknummer 197972). 131 IEB5" DE GEZELLE-VIERING. Het moet ons, Vlamingen, deugd aan het hart doen te zien en te vernemen hoe grootsch, hoe algemeen de feesten geweest zijn, die gehouden werden ter herdenking der geboorte van den Vlaamschen Priester- Dichter Guido-Gezelle. Geen stad, geen gemeente van eenig be lang van geheel Vlaanderen of er was een of meer Gezelle-avonden. Uit alle mogelijke hoeken werd het leven van Gezelle bezien en beschreven. De dichten van Gezelle wer den uitgepluisd en als op gulden schotels werden ze het Vlaamsche volk opgedischt. Nooit weerklonken meer Gezelle-liederen dan op deze laatste dagen. Niet alleen in Vlaanderen maar ook in alle Nederlandsch-sprekende gewesten wer den feestzittingen gehouden, Gezelle ter eere. In Fransch-Vlaanderen, in Zuid-Afrika, op het verre Oost-Indië en vooral en meest in Noord-Nederland werd Gezelle gevierd als schoonste telg van den Nederlandschen stam. Bij middel van den Radio werden de feest vieringen van Gezelle de wereld door ver spreid. De kroon werd op de feestvieringen gezet te Brugge, alwaar het standbeeld van Guido Gezelle onthuld werd, midden een toeloop van duizenden en nog duizenden bewonde raars en in tegenwoordigheid van onze Vor sten Koning Albert en Koningin Elisabeth. Het is niet mogelijk weder te geven wat aile bladen en tijdschriften over Gezelle ge-, geven hebben. Het is om ganschë boeken ermede te vullen. Als er ooit een Vlaming op koninklijke wijze door zijn taalgenooten, door zijn stam broeders, door zijn landgenooten gevierd ge weest is dan is het wel Guido Gezelle, de eenvoudige Vlaamsche Dichter, de nederige, miskende heilige Priester. Wanneer Hij schreef: Men zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan 't En zal! 't En zal! 't En zal dan vermoedde Hij voorzeker niet dat zijn eigen eeuwfeest zoo algemeen zou gevierd worden en den tijd zou inluiden van een algemeen heropleven van zijn geliefde, maar zoozeer miskende Vlaamsche taal. Mocht het aandenken van Guido Gezelle immer levendig blijven bij onze Vlaamsche bevolking. DE AANHOUDING VAN GANDHI. De grootste wereldgebeurtenis dezer laatste dagen is zeker wel de aanhouding van den Indischen leider Gandhi. Gandhi wil Indië vrij. Hij is begonnen met zijne zoutweek. Hij wilde daardoor den indruk geven dat de Hindoesche bevolking zich vrij wilde maken van het Engelsch gezag. Na de zoutweek, die tegen de ver wachting der Engelschen op eene zegepraal voor Gandhi uitgeloopen is, is hij overge gaan tot een nieuwe campagne. Nu ging het tegen de europeesche stoffen, wijl hij de vrouwen ten strijde dreef tegen den alcool. Zoo wilde hij de bevolking van alle belang rijke Indische middens in beweging brengen. Engeland heeft Gandhi in de eerste pe riode niet willen aanhouden. De Engelschen meenden de werking van Gandhi belachelijk te maken. Zij rekenden echter niet dat die houding vatbaar was voor anderen uitleg, namelijk de vrees en de onmacht van Enge land. De bevolking heeft er dezen uitleg aan gegeven. Engeland zit nu in het hopeloos geval dat toezien in lijdzaamheid of ingrij pen met geweld beide in het voordeel van Gandhi waren. Nu is Engeland overgegaan van de lijd zame naar de geweldige methode. Gandhi is nu aangehouden. Het- bevel luidt: De regeering heeft redenen om zich ongerust te maken over de handelingen van Gandhi, die voor onbepaalden tijd zal wor den gevangen gezet te Poona. De groote vraag is nu, welke de gevolgen zullen zijn der gevangenneming van Gandhi. Dat kan niemand voorzien. KAPOT Oud-(Minister Huysmans hv.ft het ge schreven en de socialistische bladen hebben het gedrukt, de Christene Democratie is ka pot! 't Moet dus waar zijn! De Christene Mutualiteiten hebben verle den jaar 26.390 werkende leden en 55.843 ge zinsleden bijgewonnen. Bij de geneeskundigen dienst zijn er 863.391 leden aangesloten. Voor een bond die kapot is, kan dit nogal gaan. Het Algemeen Christen Vakverbond telt thans 181 duizend leden. In het laatste jaar kwamen er 20 duizend nieuwe leden bij. Toch niet heelemaal kapot, zooals ge ziet! De Christene vakbeweging kwam verbrok keld uit de oorlogsperiode. Dat is waar. V/at is dan ook gaaf gebleven? Maar zij heeft zich geestdriftig herpakt en bloeit thans heerlijk. Zondag hield de Jeunesse Ouvrière Chre- tienne J.O.C.) te Brussel eene vergadering der afgevaardigden van Wallonië. Zes dui zend jongelingen vulden den Koninklijken Circus en legden er getuigenis af van hun geloof in Christus-Koning, van hun hoop en betrouwen in de schitterende toekomst der Christene Arbeidersbeweging in 't Walen land. In gansch Belgie telt de Christene Arbei dersjeugd, J.O.C. en K.A.J., rond de 70 dui zend 'leden. Van kapot zijn geen spraak, want in de jeugd ligt de toekomst. De Socialisten beweren dat de Christene Democratie omgevallen is, gekrenkt zielto gend ligt en neergedrukt voor het gouden kalf, kortom kapot, geheel en gansch kapot! Als de rooden plezier hebben dit te geloo- ven, zij mogen het gerust doen. Intusschen wordt er venijniger, harder en geestdriftiger doorgewrocht om de Christene Democratie in al hare uitingen springlevend te houden en ze tot meerdere groei uit te werken. Tot spijt van wie 't benijdt. NAAR CARTHAGO Voor de eerste maal sinds hun bestaan wordt het Jaarlijksch Eucharistisch Congres gehouden in Afrika. Z. H. de Paus zelf heeft Carthago daartoe uitverkozen. De Congresdagen zijn van Donderdag 8 tot Zondag II Mei. Ze zijn er naartoe de H. Hartebonders, de pelgrims uit alle streken der wereld. Voor ons land staat Z. Em. Kardinaal Van Roey met den bestendige Voorzitter der Congres sen Mgr Heylen, bisschop van Namen, aan het hoofd der Belgische Congressisten. Carthago, de vroegere vijandin van het heidensche Rome, welke later door het chris tene Rome voor Christus werd veroverd en weldra niet moest onderdoen in godsvrucht en geloof voor het Rome van de Pausen. Carthago, de stad van groote heiligen als de H. Augustinus, de H. Monica, de H. Lo- dewijk. Carthago, waar het bloed der martelaren vergoten werd evenzeer als in het Romeinsch Coliseum. Carthago, waar de H. Eucharistie in de III" Eeuw het centrum en de levende sa menvatting was van al de christene gehei men. Carthago, vroeger begiftigd met prachtige basilieken, nog schooner dan de Roomsche basilieken. Dat Carthago uit vervlogen eeuwen werd in 698 door de zonen van Mahomed vernield. Nu zal Carthago na 1400 jaren getuige zijn van de machtige plechtigheden van een Eucharistisch Congres. PARLEMENTAIR WERK. Om de Socialisten niet te misdoen, met op 1 Mei Kamerzitting te houden, heeft de Ka mer beslist het Paaschverlof tot 6 Mei te rekken. Moest nfbn de leerjongens vrij laten zelf hun verlof te regelen, ze zouden het niet beter doen. Zoo komt het dat deze week de Senaat alleen gezeteld heeft. Twee achterstallige begrootingen werden afgewerkt en de be sprekingen werden ingezet over een wets voorstel betreffende den Handelseigendom. Na twee dagen waren de Senaatheeren het beu en de Senaat ging uiteen tot verdere bijeenroeping'. Er is nochtans werk genoeg, maar 't is gereed om besproken te worden. De Kamerzittingen zijn herbegonnen met 6 Mei. Er zullen vier dagen per week zittin gen gehouden worden, met dubbele zittingen den Woensdag en den Donderdag. Eene geheele reeks ondervragingen is op handen. Deze over het geval van den soldaat Joris De Leeuw komt vooraan. De fiskale hervorming komt ook aan de beurt. De alge- meene bespreking is gedaan maar de bespre king' der artikelen zal nog wel menig diskoers uitlokken. 't Blijft altijd een voorname bekommering wat er gebeuren zal met de sociale wetsont werpen. Gezinsvergoedingen en ouderdoms pensioenen zouden ten minste moeten afge werkt worden. Anders zal er veel ontstem ming' zijn. Koopt niet den eerste den beste ONTROOMER. Indien gij uwe belangen lief g hebt, verlangt den Ontroomer. met ver- H laagden n melkbak draaien- s de op 5 eene spil. DAAR MOETEN WIJ KOMEN. De weg welke de Vlaamsche beweging, de beweging van Recht voor de Vlamingen in Vlaanderen, afgelegd heeft, was lastig en pijnlijk. Het doet echter deugd op dien moei lijken weg eens te mogen uitrusten om te kunnen nagaan waar men is, wat afgelegd geweest is en wat er nog te doen valt. Vlaanderen was Zondag aan een rustpunt, aan een keerpunt in zijne geschiedenis. Daar moesten wij komen, dat geheel Belgie hulde bracht aan de zoozeer miskende Vlaamsche taal, de taal van den zoetge- vooisden Gezelle. Daar moesten wij komen dat de Belgische Koning, en ook de Belgische Koningin, hun ne hulde brachten aan Vlaanderen en aan de Vlaamsche kuituur. Daar moesten wij komen dat de Vlaamsche vlag, de klauwende leeuw op het gele veld. vrij mocht wapperen boven de hoofden der Belgische Vorsten, zooals de Leeuwenvlag het Zondag van op den Halletoren te Brugge deed. Daar moesten wij komen dat onze Koning eerbiedig rechtstaat en de tonen begroet van den «Vlaamschen Leeuw» en van het Vlaam sche strijdlied: De Leeuwen dansen». Daar moesten wij komen dat onze Konin gin de Gezelle-bloem aanveerdt welke haar, als zinnebeeld van Vlaanderen, liefderijk geschonken werd. Daar moesten wij komen dat onze Vorsten minachtend nederzien op de enkele frans- kiljonsche ruziemakers, die hen in Vlaan deren in het Fransch toeroepen, om alleen den Vlaamschen groet der opgetogen mènigte te beantwoorden. Wat mogelijk geacht werd is werkelijkheid geworden. De Vlaamsche vrijheidsbrief werd Zondag met het koninklijk wapen gezegeld. Vlaanderen is de zege nabij. DE WERELDTENTOONSTELLING VAN LUIK. Zaterdag, 3 Mei, werd de tentoonstelling van Luik, midden allerhande plechtigheden ingehuldigd. De versnippering der tentoonstellingen, deels te Antwerpen, deels te Luik wordt door velen betreurd. Twee tentoonstellingen, zoo ver van elkander gelegen, moeten noodza kelijk elkander min of meer in den weg staan. Dat de schikkingen zoo genomen wer den is voorzeker om Vlamingen en Walen te voldoen. Wij weten wel dat de tentoonstelling van Antwerpen, die veruit de grootste en be langrijkste is, de voorkeur der Vlamingen en ook van veel buitenlanders zal genieten. Dat wil toch echter niet zeggen dat de ten toonstelling van Luik zonder belang is en te verwaarloozen. In het geheel niet. De 60 hect aren die de Luiksche tentoonstelling beslaat zijn ingedeeld in twee sektors die ten Noor den en ten Zuiden der stad harmonisch langs den Maasstroom gelegen zijn. Van op de omliggende heuvelen 4gezien hebben zij een machtig en schilderachtig schouwspel. In de tien hectaren van den Zuidelijken sektor zijn twee prachtige stadsparken be grepen, benevens statige paleizen en pavil joenen, landelijke afdeelingen, pachthoeven, werkhuizen, alles volgens de laatste bevin dingen der techniek opgevat en met alle moderne middelen van versiering toegerust. Het Boerendorpis uiterst interessant. Hier is ook een afdeeling voor oud-waalsche kunst ingericht en een bijzondere afdeeling voor muziek. De Noordelijke sektor ligt langs de beide Maasoevers, onderling verbonden door de brug van Coronmeuse, de grootste van Belgie. Welweters beweren dat het is om die brug te krijgen, en die natuurlijk zal blijven, dat de Luikenaars zoo op een deel van de ten toonstelling' 1930 aanspraak gemaakt heb ben. De machtig aandoende paleizen der we tenschappen en der nijverheid zijn hier ge flankeerd door het Paleis der Natiën en be vinden zich op den rechteroever. Op den linkeroever vindt men het Park der verschil lende vermakelijkheden. Als meest in 't oog vallende paleizen vernielden wij die van Frankrijk, van Italië, van Egypte en van de stad Luik zelf. Alle gebouwen wedijveren in achitectuur- lijnen en vormen een harmonisch geheel. Hieruit valt op te maken dat er voor dezen die de tentoonstelling van Antwerpen afge- loopen hebben en nog niet «moegekeken zijn» ook nog iets belangrijks te zien is in Luik. EERVOLLE ONDERSCHEIDING. De Hongaarsche Regeering heeft aan Z. Em. Kardinaal Van Roey de Ster van het Ilongaarsch Rood Kruis overhandigd en aan zijn Secretaris Kan. Dessain het Kruis der zelfde orde. Deze onderscheidingen werden door de Hongaarsche Regeering gegeven in naam van het Hongaarsche Volk, als dankbare hulde voor de groote diensten welke aan het Liefdewerk der Hongaarsche kinderen wer den bewezen. Deze onderscheidingen werden wel per soonlijk toegekend aan Kardinaal Van Roey en Kan Dessain. Maar toch daardoor toont het Hongaarsch Volk en dezes Regeering' ook zijn dank aan al dezen die door hunne me dewerking en het aanveerden van Hongaar sche kinderen, hulp en troost verleend heb ben .aan het Katholiek Hongarije tijdens de beproeving die het heeft komen te onder staan. HET GEVAL JORIS DE LEEUW. In de Kamer. Dinsdag namiddag werd ter Kamer on dervraagd door M. Vos over het geval Joris De Leeuw. Minister de Brocqueville zit met het geval verlegen. Hij beloofde stellig dat vanaf 31 Mei de nieuw binnengeroepenen, onder toepassing der nieuwe legerwet, in het Vlaamsch zullen aangevoerd worden. De Leeuw werd verdedigd door M. Vos, De Backer, Huysmans. M. Vande Vyvere zegde dat De Leeuw hem ook niet anti- patiek was. Voor den Krijgsraad. De Leeuw werd veroordeeld tot de hoogste straf die mogelijk was. Het Openbaar Ministerie vroeg dat de straf der eerste weigeringen zouden verval len. De Krijgsraad weigert dit en dienten gevolge word Joris De Leeuw veroordeeld: Voor de eerste weigering tot 14 dagen ar rest, voor de tweede weigering tot één maand militaire gevangenisstraf, voor de derde wei gering tot twee maand gevangenisstraf. Alles te zamen dus 3 maand en half opsluiting. Ten gevolge der beroering door dit geval verwekt heeft de Minister van Landsverdedi ging de invrijstelling van De Leeuw bevolen. Tegen de veroordeeling werd beroep aaji- geteekend. GUIDO. Is 't waar of is 't niet waar, dat meer dan de helft van 't menschdom letterlijk verzot is op records Records in de hoogte en in de lengte. Records in 't loopen, boksen, vliegen, rijden, rollen, roeien, zwemmen. Record in 't eten en 't drinken, in menschlievende of liefdadige werken?! Neen die menschen kennen geen naastenliefde. 't Is al van sport en cinema waarover onze jeugd nog spreken kan. Waar gaan we met zulk volksken naartoe en waar draait de nieuwe wereld heen? Wat voordeel levert 't volk de cinema op? En toch worden daarvoor wekelijks duizen den en duizenden frank uitgegeven door men schen, die steen en been klagen over de on toereikendheid van hun werkloon. De cinema, wonderlijke uitvinding, die en kel zou moeten dienen tot ontwikkeling en verheffing' van het volk, wordt veelal ge bruikt om hebzucht, laagheid, onzedelijkheid en echtbreuk op te hemelen en, bijgevolg aan te prijzen. Een Amerikaansch blad heeft een onder zoek ingesteld over de zedelijkheid der cine ma's en deelt het volgende mede: Op 632 onderzochte films zijn er 117 die tooneelen van echtbreuk voorstellen; 38 die de echtscheiding ophemelen; 113 over aan slagen op de eerbaarheid; 172 waar de figu ranten ergelijk ontkleed zijn; 192 met sterk uitgesproken wulpschheid. En wat in Amerika afgerold is, wordt heel gretig in Europa aanvaard. Is de verwittiging: kinderen onder de 16 jaar niet toegelaten een afdoend behoed middel? Geenszins, want de keurders zijn zeer breed en jongelieden boven de zestien jaar zijn niet bestand tegen zoo'n besmetting. Sport en cinema: 't is voor velen alles. Ware veredeling', ware gemeenschapszin, ware naastenliefde zijn voor de meesten verloren. Al wat den mensch schoon en groot maakt, wordt verwaarloosd. Waar moet dat eindigen? Wel, dat kan overal eindigen. En als die uitzinnigheden nog toenemen dan moet dat voor velen vroeg of laat tot zijn eind komen in een gekkenhuis. Hadden onze oudjes ongelijk als ze zegden: De grootste gekken loopen los Er bestaan thans zoowat 120,000 km. vlieg- lijnen in de wereld, hetzij driemaal den om trek der aarde, waarop geregelde vliegdien- sten worden onderhouden. In 1917 vermeldde de statistiek 641 vliegvelden in Europa. Dit aantal is sedertdien gestegen, en voor 1930 voorzag men in de Vereeriïgde Staten 1464 vliegvelden. In andere werelddeelen en lan den, zooals Japan, China, Engelsche bezit tingen en Fransche koloniën, heeft de lucht vaart eveneens eene belangrijke uitbreiding genomen, zoodat men thans het aantal vlieg velden reeds op 4000 mag schatten. In Belgie telt men 16 vliegterreinen: 4 burgerlijke vlieghavens, te Brussel (Harren), Antwerpen (Deurne), Luik (Ans), en Oost ende. 3 openbare vliegvelden onder toezicht van den Staat: Charleroi' (Gosselies), St Hubert en Knocke (Het Zoute); 1 privaat vliegveld te Hody en 8 militaire vliegvelden te Luik Bierset-Awans), Tienen, Diest, Kortrijk, Nijvel, I^everloo, Brasschaet en Elsenborn, terwijl het vliegveld te Haren- Evere gedeeltelijk voor burgerlijke en mili taire vliegtuigen gebruikt wordt. In Congo, waar nagenoeg 4000 km. lucht lijnen, het zij meer dan het aantal km. spoorlijnen bestaan, zijn er 12 vliegvelden en 77 hulpterreinen. IB&BBBEBBBBBSflEBBflBBBHBflBiaBBflB Tot stichting van al degenen, die het over alle daken kraaien, dat men met Neder - landsch (Vlaamsch) nergens komten ook ten behoeve van sommige goedgeloovigen, die in naieve onbewustheid bereid zijn om dezen onzin te slikken, geven wij volgend staaltje, waaruit blijkt, dat het Nederlandsch de zesde plaats bekleedt onder de wereld talen. Het Engelsch bekleedt onder de wereldta len met 46.7 t.h. van 't wereldverkeer den eersten rang. Het Fransch bekleedt den tweeden rang met 11.4 t.h. over een bevolking' van 100 millioen. Het Duitsch komt in de derde plaats, het Spaansch in de vierde (het wordt in gansch Zuid-Amerika gesproken, Brazilië uitgezon derd) het Russisch bekleedt de vijfde plaats en het Nederlandsch de zesde, (Ne derland, Nederlandsch-Indië. Vlaamsch-Bel- gië, Zuid-Afrika) dan komen het Itali- aansch op de 7" en het Portugeesch op de achtste plaats. In. de Vereenigde Staten heeft de Werkloos heid op verschrikbare wijze toegenomen. Men telt tegenwoordig meer dan 6 millioen men schen die zonder werk zitten. De nood onder hen is zoo groot dat de Regeering een krediet van 50 millioen dollar of een milliard 750 millioen frank moeten openen heeft voor den aankoop van voedings- en kleedingsstof- fen. De toestand is erg. De Amerikaansche werkliedenfederatie heeft 22 harer leden, die tot staking gedwongen zijn. In de bouw nijverheid heeft men 43 werkloozen. De toestand, vol van droeve ekonomische gevolgen, moet noodzakelijk zijn invloed doen gevoelen in Europa. IBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBI Groote keus beste kwaliteit TAFEL TOILE-CIRÉE in alle breedten, Geele, Zwarte en Bruine BEDDEVELLEN Caoutchouc schorten bij SANSEN-VANNESTE. Pop. RBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBI ER ZIJN 17.500 BELGEN In het Fransch departement van Pas-de- Calais verblijven 153.200 vreemde arbeiders, getal dat de drie laatste jaren weinig werd gewijzigd De vreemdelingen maken het 6° deel uit der bevolking van het departement, waar men er in 1921 slechts 37.000 telde. De streek heeft echter eene groote uitbrei ding genomen op nijverheidsgebied, zooda nig dat men er zelfs in 1925 en 1926 niet min dan 225.000 vreemdelingen telde. Na den heropbouw der verwoeste gewesten, verminderde dit cijfer met 75.000 eenheden. Thans telt men er 113.000 Polen, 17.500 Bel gen, 6.000 Italianen, 3.000 Serven, 2.000 Hongaren, 1.200 Portugeezen, enz. BBBaBBBBBBflBHEBBBBBBBBBBBBBBBi De bevolking van Frankrijk daalt op schrikwekkende wijze. Het departement Cal vados heeft 93,700 zielen minder dan in 1830. Het is niet alleen op den buiten dat de be volking vermindert doch ook in de kleine steden en de groote dorpen: Falaise, met zijne 8,920 inwoners in 1830, telt nog slechts 5,667 zielen; Bayeux komt van 9,376 tot 7,525. Vire van 7,269 tot 5,871; Honfleur, van 9,360 tot 8,494; Conde-sur-Noireau, van 6,349 tot 4,937. De bevolking is gestegen te Caen en in eenige nijverheidsplaatsen, alsook te Lisieux (3.437 inwoners) ten gevolge van de bede vaarten, en te Deauville, die van 107 inwo ners in 1830 geklommen is tot 4,208.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1