I WEEKBLAD i 35 CENTIEMEN 27' JAAR. - N' 21. Onze ^inde^en STAD POPERINGHE ZONDAG 1 JUNI 1930 te 4 uur GROOTE ZOMERCARNAVAL 7.000 fr. Premien Groepen - Wagens Muzieken. VOOR ONZE WERKLIEDEN Politiek 0\/et*zieht DE ONTROQMER MELOTTE Poperinghe. - O. Li. Vr. Parochie STAD YPER HET IX" GOUWFEEST KATHOLIEKE TURNERS VAN WEiT-VLAANDEREN Wedstrijden Optocht Feestelijkheden. aLLE BUREELMEUBELEN ter drukkerij dezer. i Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr. In 't Land: 18 Ir. (per post) Frankrijk: S5 fr.-, Congo: 35 fr Andere landen: 40 fr, TARIEF i Kleins Berichten! I fr. per reek; minimumprijs per inlassching: 4 fr. vsmnmm, Postabonnenten m Belgie die van woonst jj Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. veranderen, moeten dit aangeven in 't post- I bureel dat hun bedient, en niet ui om*. XejefooB 9, Uitgever. SA NSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck N' 15.579. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postiegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. AJle annoncen sijs vooraf te betalen sn moeten tegen der Donderdag moaa ingezonden worde* Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieel® VerkoopingeSi 9® cent. per gewone reg«5. Annoncen: Prijzen op aanvraag.! MMMfl WtSWICÜ ff Wij praten vaak van de toekomst. We denken er wel eens aan, hoe het er dan in de maatschappij uit zou zien. En als we vurige christen menschen zijn, dan hopen we, dat die toekomst zal brengen een christelijke samenleving', althans een maatschappij, waarvan het christelijke volks deel diep doordrongen is van zijn plicht, waarin wij kunnen beschikken over een keur van katholieken, krachtig in daden. Dat hopen we. Dat willen we. Maar dan moeten we ook daarvoor wer ken. Liedjes van verlangen zijn geen steenen, waarvan huizen gebouwd worden. Hoe het later zijn zal, hebben wij te be slissen, door wat wij doen. De toekomst dragen wij in onze handen. Wij maken de toekomst. Want wij moeten vormen de kinderen, die over twintig jaar jonge mannen en vrouwen zullen zijn en op hun beurt weer kleinen krijgen op te voeden. Opvoeden van kinderen: Dat is hun verstand voeden, hun weten doen groeien, hun oordeel vormen. Dat is hun gemoed kneden en bewerken. Dat is hun willen sterken en richten. Dat is hun heele karakter leiden als een stroom, waarvan de richting wordt bepaald door dijken kribben. Iemand had een tuintje, een lapje grond, waarop van alles groeien kon, planten met mooie bloemen, malsche groenten, boomen, dragend weelde van sappige vruchten. Maar hij ging niet werken in zijn tuin, diep omspittend den grond, mestend en zaaiend en plantend, wiedend en verzorgend. Neen, hij had geen tijd ervoor over. Hij bleef zitten in den leunstoel van zijn ge makzucht. Of als hij al het lot van zijn tuin zich aantrok, dan ging hij erin en trok eens een stengel onkruid uit, maar liet hem weer liggen, of hij trapte een slak dood. En zelfs een enkelen keer zaaide hij in een hoekje, maar zonder zorg liet hij de planten opgroeien. En het onkruid groeide mede op en verstikte ze. Maar hij was niet daar om te wieden en te zorgen. Hij zat in huis. En hij morde. Na enkele jaren was zijn tuintje een wil dernis, waarin niets goeds of moois te vin den was. En de man morde weer. Hij morde op zijn tuintje, op het zaad, maar op zich zeiven morde pij niet. En als hij dan keek naar den tuin van zijn buurman, die mooie bloemen had staan in een perkje, die rozen had en lelies en Aaronkelken, en die achterin een heel stuk met groenten had beplant, en in één zonnig hoekje druiven plukte, dan morde hij nog harder, en hij begon zich te beklagen, dat hij zoo 'n ongeluksvogel was. Ik hoef niet te zeggen, wat dit verhaaltje beteekent. Alleen met veel zorg en toewijding, met veel liefde en veel geduld, met veel wijsheid en voorzichtigheid, met veel doen en herha len, kan men den tuin van het karakter der kinderen aanleggen en het doel bereiken. Niet met terloops uitgedeelde klappen en stompen, niet met 'n enkele goede les of een waarschuwing vormt men karakters. Wil men van de opvoeding iets terecht brengen, dan moet men daarvoor veel wer ken. En 't grootste getal der ouders, een groot deel ook onzer christene ouders, is daarvoor veel te gemakzuchtig. Dat laat de kinderen maar op straat loo- pen, en vraagt niet, met wie ze omgaan en wat ze doen. En toch tusschen de straat- steenen groeit alleen onkruid. Dat geeft centen om te snoepen en te rooken, en denkt er niet aan, hoeveel scha men 't lichaam toebrengt en hoe de genot zucht erin wordt aangekweekt. Dat laat maar alles op tafel springen, dat spreekt maar over van alles, waar kinderen bij zijn ondanks de levenswijze lessen, door twee spreekwoorden gegeven Kleine potjes hebben groote ooren en Vroeg wijs, vroeg zot, Vroeg rijp, vroeg rot. Dat laat de kinderen met vriendjes en vriendinnetjes meegaan naar de cinema. Dat let niet op wat de kinderen lezen, en laat ze zelfs boeken halen, die aan kinderen van 6, 7 jaren vaak boeken geven, waarin gesproken wordt over verliefdheid en be geerte en mooie lichaamslijnen, enz. Dat, maar ik moet me beperken, want er zouden boeken vol te schrijven zijn over de lichtzinnige wijze, waarop zooveel chris tene ouders hunne taak opvatten. En dan klaagt men nog erover, als van 't opgroeiend geslacht weinig deugt; dan klaagt men nog over verwildering der jeugd. Is het wonder, als bij ons jong christen volk zoo weinigen gevonden worden, die zou den kunnen zingen naar waarheid: Christen, dat zijn wij met ziel en harte, Christen, dat zijn wij met woord en daad Neen, zoolang niet de ouders met meer ernst werken aan de opvoeding der kinde ren. zal al onze werking niet baten. De opvoeding der jeugd is een sociale arbeid van den eefsten rang. Want over enkele jaren zullen die nu nog speelsche vingertjes en blijde hartjes de toekomst dragen in dan grootere kracht. Mocht dan bij de ouders eèn diep bewust zijn groeien van hun groote taak, opdat zij leeren hun kinderen op te brengen niet tot kinderen van den tijdgeest, maar tot kinde ren van de Kerk, die met moed en Godsver trouwen den levensstrijd aanvaarden. Optocht Concerten BELOVEN EN DOEN Wij knippen volgende regels uit het ka merverslag der laatste zittingen om hun op merkenswaardige waarheid. Minister Heyman zei er o.a. wanneer de. Regeering haar programma heeft opgemaakt en het aan het parlement heeft medegedeeld, heeft zij niet gevreesd de zaak der sociale hervormingen breedvoerig op te vatten. Som migen zouden willen dat zij onmiddellijk ver wezenlijkt werd; doch zij vergeten hoe inge wikkeld de begonnen taak is; zij verliezen de belemmeringen van de parlementaire werkzaamheden uit het oog. Doch laat mij toe te vragen of het waar is, dat, zooals sommigen het beweren, al hetgeen werd voorgenomen bij eenvoudige beloften is ge bleven? En de wet op de arbeidsongevallen dan? Is dat een belofte? En onze inzake woning bouw? Een belofte. En de wet op de pensioenen der vermink ten? Een belofte! En de wet op de pensioenen der bedien den? Een belofte. En ons wetsontwerp tot wijziging der wet op de ouderdomspensioenen? Een belofte. En het wetsontwerp der mijn werkerspen sioenen? Een belofte? En het wetsontwerp op de maatschappe lijke verzekeringen? Een belofte? En de wetsontwerpen op den huisarbeid? Een belofte. En de credieten op het Technisch onder wijs? Een belofte. En de credieten voor mutualiteiten, voor de kassen van vrouwen verzorging, voor het voorkomen van arbeidsongevallen, voor een aanvullend pensioen aan de bejaarde per sonen? Zijn dat enkel beloften? En het belangrijk voorstel op de kinder toeslagen, waarover nog iemand in een dag bladartikel dezen ochtend schreef dat deze wet de prachtigste hervorming ter wereld zal uitmaken. Is dit ook een belofte? Ik laat de openbare meening en de arbei dersklasse oordeelen. Neen! Minister Heyman heeft meer wet ten ten voordeele van den werkman reeds gemaakt dan gelijk welk vorig minister. Het is de echte minister van de DAAD! Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. GOEDE WIL IS NIET GENOEG. Wij ontkennen het niet dat Minister Jas- par en ook de gansche Regeering in 1930 reeds bewijzen gegeven heeft van goeden wil. Als "dit' nu kemt-uit-liefdo tot de-Vlamm» gen of uit noodzakelijkheid des gebods, dat laten wij maar zoo. In alle geval, ja daar is goeden wil, maar dat en is ons niet genoeg. Met goeden wil alleen kan men het Vlaamsch gebouw niet optrekken. Er moeten daden gesteld worden, die meer uiting geven van dien goeden wil. Wij hebben de Hoogeschool van Gent. Ja die draagt thans een Vlaamsch uitsteekberd. Maar dat er daar door de Regeering leeraars benoemd werden die nooit een woord Vlaamsch schrijven, die volstrekt niet Vlaamsch gevoelen, die vroeger de vervlaam- sching der Hoogeschool tegengewrocht heb ben, dat is geen bewijs van goedwillige da den. Minister Jaspar heeft in den Senaat drie wetsontwerpen neergelegd, het eene betref fende. de studie der moderne talen bij het Middelbaar onderwijs, een ander tot wijziging van art. 20 der wet op het lager onderwijs, het derde betreffende het taalstelsel van het middelbaar onderwijs. De Memorie van toe lichting heeft voor de drie wetsontwerpen de zelfde inleiding: «Mevrouw, Mijne Heeren. De Regeering heeft herhaaldelijk haar wil te kennen gegeven, niet te rusten vóór het taalvraagstuk volledig is opgelost. Goede wil genoeg. Maar als men die ont werpen wat nader gadeslaat, dan vindt men er danig veel in dat de Vlamingen op verre na niet volledig kan bevredigen. De parle mentairen zijn er uiterst verdeeld over en in alle geval moeten de Vlaamsche Kamer leden daar veel verbetering aan toebrengen of het is verre van eene volledige oplossing van het taalvraagstuk. Hetzelfde gebeurt met de wet op het taal gebruik in het gerecht. Het regeeringsont- werp is in zijn huidigen vorm onaanvaard baar in wat het voorziet. Het laat de inwen dige diensten van het Gerecht geheel ver- franscht. En dat is onduldbaar. Kort en klaar móet bepaald worden dat de proceduur in het Vlaamsch land moet geschieden in het Vlaamsch. Vlaanderen staat erop dat zijn Vlaamschheid eens en voorgoed erkend wor de in dit land. Mogelijks was de wil goed bij Minister Jaspar wanneer hij beloofde dat de Vlamin gen hunne volle recht zouden krijgen in dezen parlementairen zittijd. Welke maatre gelen werden echter genomen om dat moge lijk te maken? Nu ziet de Regeering reeds zelf in dat de belofte van Minister Jaspar niet zal kunnen vervuld zijn en is er spraak van een bijgevoegden zittijd te houden in Octo ber, waarop de Vlaamsche ontwerpen zouden besproken worden. Maar dan zullen de feesten van 1930 gedaan zijn en eens al de vreemdelingen uit ons land, zal de sterke toestand, welke de Vlamingen thans bekleeden, niet erg verflauwd zijn? 't Is te hopen van neen! JAMMERLIJK GESCHIL Wij hebben hier herhaaldelijk gewezen op de hooge verdienste van het Vlaamsche Volkstooneel en op de groote beteekenis er van voor Vlaanderen. Het is met spijt dat wij vernomen hebben dat een geschil ontstaan is in den schoot van het Vlaamsche Volkstooneel. Dit is ontstaan naar aanleiding van nieu we voorwaarden die gesteld werden door het syndicaat van tooneelspelers. Daar het be heer van het V. V. T. die voorwaarden niet kon aanveerden, werden de contracten van zes leden niet vernieuwd. Het Vlaamsche Volkstooneel blijft bestaan en heeft reeds een nieuw gezelschap voor 1930-31 samengesteld. Zelfs zijn de stukken reeds aangeduid, welke op het nieuwe reper torium zullen komen. Het zal echter deerlijk gehavend uit deze moeilijkheid te voor schijn komen, 't Is spijtig, 't is echt jammer - ljik. De afgescheurde spelers, die juist de beste leiders en spelers van het V. V. T. waren, hebben een nieuwe groep gevormd, het «Nieuwe Volkstooneel». Die hebben ook reeds eene reeks stuken bekendgemaakt wélke zul len gespeeld worden, 't Blijft echter eene versnippering van krachten en een verme nigvuldiging van groepen, die beide niet wen- schelijk waren. Wij willen op den grond van het conflict niet ingaan, want er is tot nog toe daar geen volle licht opgeschenen. Wij betreuren ech ter wat er gebeurd is, te meer dat alles er den schijn van heeft het gevolg te zijn van haastigheden van beider zijden. NAAR ROME. Toekomend jaar zal de 40' verjaring der verschijning van Rerum Novarum op eene ongewone wijze worden gevierd. Nu reeds is er beslist dat in 1931 het Chris ten Arbeidersvolk van Belgie in bedevaart naar Rome zal gaan, om aan ChristusV Ste dehouder Paus Pius XI dankbaar hulde van erkentelijkheid te brengen. Het Algemeen Christelijk Vakverbond nam het initiatief van die christene arbeidersbe devaart en het A. C. Werkersverbond heeft zich geestdriftig met dat initiatief vereenigd. De Christene Arbeidersjeugd is eerst naar Rome gegaan. Dit jaar zullen de meisjes, de Kajotsters, ook naar Rome gaan- Toekomend jaar is het de beurt der oude ren. Dat zij dit jaar maar gebruiken om eens flink te sparen. Waar er een wil is, daar is ook een weg. De bedevaart der ouderen zal tien dagen duren, van 8 tot 18 Mei 1931. De reis zal gaan al over Padua, Venetië, en Assisie. Verblijf van 12 tot 15 Mei te Ro me. Terugkeer langs Florentie, Milaan, Bern, Basel. De onkosten der reis zullen in 3° klas 2100 franken en in 2' klas duizend frank meer bedragen. Behoudens de geschenken en herinnerin gen die de bedevaarders willen medebren gen, is alles in dien prijs begrepen. De werkersbedevaart van 1931 naar Rome moet een der grootste gebeurtenissen van het toekomende jaar zijn. HET TAALGEBRUIK IN HET LEGER. De Minister van Landsverdediging heeft la ten weten hoe hij meent de taalkwestie te moeten oplossen in het leger. Men moet geen strateeg zijn, noch sterk beslagen in de krijgskunde om met den eersten oogopslag niet te vatten dat dit nieuw regiem aanlei ding zal geven tot een ongehoorden taai hutsepot. Minister de Brocqueville wil de vervlaam- sching niet verder drijven dan de laagste eenheid (kompagnie, batterij, eskadron) zoodat de betrekkingen in deze Vlaamsche eenheden tusschen officieren en soldaten in het Vlaamsch zullen geschieden, terwijl de bevelen van Generaal, Kolonel of Majoor tot de lagere officieren zullen gegeven wór den in het Fransch. Het Vlaamsch alleen gebruikt door de mindere, het Fransch door de meerdere. Dat is eens te meer Gelijkheid op zijn Belgisch! Die tegenstelling zullen de Vlamingen nooit kunnen dulden. Het natuurlijk gevolg van dien toestand moet zijn, dat bij de Vlamin gen het gevoel nog dieper inwortelt, dat hij in zijn eigen land nog altijd leeft onder een vreemde bezetting. Maar dat is niet alles. Zekere regimenten worden heelemaal ver- vlaamscht, ten minste voor hetgeen de lagere eenheden betreft, maar sommige regimenten hebben Vlaamsche en Fransche eenheden. Het zal natuurlijk niet lang duren of die' tweetaligrazernij in die gemengde regimen ten zal aanleiding geven tot allerlei moeilijk heden, verwikkelingen en lasten. Het is nog niet al. Wij zien in de nieuwe indeeling niet dat er meer troepen gelegerd zijn in de beide Vlaanderen, zoodat onze jongens nogmaals zullen mogen optrekken naar Brussel of naar de Walenstreken, hetgeen tegenstrijdig is met de wet. Spreken wij nog niet van de ongehoorde fout op technisch gebied als in een zelfde regiment eenheden aanwezig zijn, die dezelf de taal niet kennen. In tijd van oorlog zou dat duur komen te staan. Dergelijke fouten aan het nieuw stelsel verbonden mogen wij niet zonder protest laten voorbijgaan. Men kan nu nogeens zeggen dat de Vla mingen nooit tevreden zijn. Dat men ons legerafdeelingen geve met Vlaamsche en andere met Fransche opleiding van hoog tot laag, dat alleen zal beantwoorden aan de belofte van gelijkheid, ons zoo dikwijls reeds in de beenen gesmeten, én dat alleen kan de Vlamingen tevreden stellen. EEN KONGRES TEGEN HET VLOEKEN. De Italiaansehe burgemeester van Pavia ontving dezer dagen het bericht, dat kroon prins Umberto zich gaarne bereid verklaard heeft, om het beschermheerschap oven het vierde kongres tegen het vloeken aan vaarden, dat den 7, 8 en 9 Juni te Pqvia gehouden wordt. De beweging tegen vloeken en godslaste ringen wint in Italië steeds meer en meer veld en wordt, zooals men weet, krachtig door de. regeering gesteund. DE ZAAK COPPÉE KOMT OP 4 JUNI VOOR. Het proces van den Staat tegen de erfge namen van baron Coppée werd ingeschreven op de rol van de burgerlijke rechtbank van Gent op datum van 4 Juni. GROOTE KATHOLIEKE BETOOGING TE RIJSSEL. Zondag had te Rijssel een groote katholie ke betooging plaats. Een zeer groote menigte volks, uit al de parochiën van Fransch Vlaanderen en van het arrondissement Rijssel gekomen, heeft de jaarlijksehe vergadering der katholieken van het bisdom bijgewoond. Na de redevoeringen vormden de toehoor ders, ten getale van ongeveer 30.000, een stoet, en trokken, achter Mgr Liénart, bis schop van Rijssel, door de straten der stad naar het Gedenkteeken van de Gesneuvel den, aan den voet waarvan kransen werden neergelegd. DE AFWEZIGHEIDSPLAAG. De Kamer heeft beslist vergaderingen te houden den Vrijdag. Dat is geheel wel, voor zooveel die zittingen bijdragen om het par lementaire werk vooruit te helpen. Het mag echter niet gaan gelijk Vrijdag laatst. Tijdens de bespreking over de belastings wetten werd eene stemming uitgelokt. De Regcering leed eene nederlaag, daar een socialistisch amendement aangenomen was met 54 stemmen tegen 48.. Enkele minuten later wanneer eene tweede stemming moest gehouden worden bevond men dat de Kamer niet meer in voldoende getal was. Enkel 93 leden beantwoordden de naamafroeping. Er waren 9 leden afwezig door ziekte belet en daarbij 85 leden die geen reden van af wezigheid opgegeven hadden. Het ware toch zeker niet te veel gevraagd van de Volks vertegenwoordigers, dat zij de vergadering zouden bijwonen, opdat de buitengewone zit tingen na een uur en half niet zouden moe ten opgeheven worden bij gebrek aan volk. Aan honderd zittingen op een jaar gerekend ontvangt elke Kamerfyser 400 frank per zittfcgrDnt is toch te veel betaald om thuis te blijven. Het ware misschien een goed middel tegen de afwezigheidsplaag moesten de Kamer- heeren per zitting betaald worden. In Ame rika is men van gedacht de Volksvertegen woordigers, die afwezig zijn, met de Gen darmen te zenden halen. Het zal zeker toch niet noodig zijn hier tot zulken maatregel over te gaan vooraleer zij hunnen plicht begrijpen. RERUM-NOVARUM-NUMMER. De Landsbond der Kristene Arbeidersjeugd maakt van het eerstkomende nummer van «De Jonge Werkman een Rerum-Novarum- numer. Deze bijzondere uitgave zal van bui tengewoon belang zijn. De afdeelingen der Kajotters zullen dit Rerum-Novarum-nummer te koop aanbie den tijdens de Rerum-Novarumfeesten. De prijs ervan is één frank. Warm aanbe volen ÏEls IBIS met verlaagden melkbak draaiende op eene spil voorstaanders des vooruitgangs. is de wers Ontroomers MELOTTE, N. V, Remicourt mHHMHSBUUHI VERVLAAMSCHING VAN HET GERECHT. Het ontwerp der Regeering over de ver- vlaamsching van het Gerécht werd goedge keurd in de afdeelingen der Kamer met 77 stemmen tegen 21 en 23 onthoudingen. In al de afdeelingen hebben de Kath. Vla mingen het ontwerp goedgekeurd, maar ver klaard dat het grondige wijzigingen moet ondergaan. DE BURGEMEESTERS TEN HOVE. Zooals in 1905, voor de 75" verjaring van 's lands onafhankelijkheid, zal de Regeering dit jaar ter gelegenheid van het eeuwfeest, aan al de burgemeesters van het Rijk, een feestmaal aanbieden waarop HH. MM. de Koning en de Koningin en de Koninklijke Familie zullen aanwezig zijn. Dit feestmaal, na afloop waarvan de bur gemeesters zich naar het Vaderlandsch Feest zullen begeven dat in het Jubelpark wordt gehouden, zal den 21 Juli te half één plaats hebben. Eene commissie voor de inrichting ervan is bij het ministerie van Binnenlandsche Za ken ingesteld. De deelnemers zullen kosteloos reizen. 70.000 BELGISCHE GRENSARBEIDERS. Frankrijk, waar de ontvolkingskwaal zich met den dag dieper laat gevoelen heeft groote behoefte aan vreemde arbeidskrachten. Men rekent die bijhulp voor Belgie alleen op 500.000, waaronder, niet minder dan 70.000 grensarbeiders. Eiken dag trekken deze de Belgische grens over te Godewaersvelde, te Toerkonje, te Ha lewijn, te Komen, te Wervick, te Feignies, te Jeumont, kortom op heel de grens. Het ministerie van nijverheid en arbeid kondigt betreffende dit geval van 70.000 man de volgende bijzonderheden af: West-Vlaan- deren houdt het record met 43.573, zijnde 22.201 mannen en 15.372 vrouwen. De stad Moeskroen, met eene bevolking van 27.000 zielen, levert aan Frankrijk 10.474 arbeiders! Dat is bijna de helft van heel de bevolking. Daarna komen: het arrondissement Kor- trijk met 15.624 mannen en 10.346 vrouwen; Kortrijk-stad 653; Meenen 4.872; Wervick 3.210; Dottenys, 870; Harelbeke, 780, enz. De provincie Henegouw levert 21.480 arbei ders, waarvan 7.597 uit het arrondissement Doornik; 4.901 uit Bergen; 4.820 uit Tliuin, enz. Konden die arbeidskrachten in eigen land ten nutte worden gebracht de nationale eco nomie zou er wel veel baat bij vinden. DE EISCHEN DER OUD-STRIJDERS. De Ministerraad heeft een lange bespre king gehouden over de verschillende eischen der Oud-Strijders, perequatie der invalidi teitspensioenen, frontstreepen, enz. Enkele wetsvoorstellen werden reeds in de Kamer ingediend. De Regeering heeft deze eischen onderzocht in verband met den toestand van de Schatkist, en kwam tot het besluit dat met den besten wil die eischen globaal niet kunnen ingewilligd worden. De perequatie der invaliditeitspensioenen zou, zooals reeds gemeld werd, 400 millioen frank kosten. Men zoekt naar een gulden middenweg en zoo werd b. v. het plan opgeworpen een Nationale Kas te stichten met het doel de eischen van de Oud-Strijders te gemoet te komen. Ook werd de meening geopperd dat zoo de inva liditeitspensioenen moeten verhoogd worden, die maatregel toch enkel zou moeten ten goede komen aan de werkelijke invaliden Mgr Lamiroy, bijgestaan door Mgr Callewaert, Z. E. H. Kan. Mahieu en omringd va* de Geestelijkheid, na de plechtigheid. Verleden Maandag, 19 Mei, verdient in gulden letters opgeschreven te worden in de jaarboeken der Kerk. 't Is zonder twijfel een der schoonste dagen die de parochie heeft beleefd. Algemeen was de feeststem ming, algemeen de blijdschap. Ook alles luk te om ter best: gewenscht weder en zonne schijn voor de bisschoppelijke Stoet; in de Kerk de treffende ceremoniën der Altaarcon secratie met de meeste plechtigheid verricht, te midden van die wemeling van priesters en dienaars die den Bisschop, Mgr Lamiroy, omringden; die statige gezangen der wijding meesterlijk uitgevoerd, opgevolgd door de onovertrefbare en volmaakte uitvoeringen van het gemengd koor Sint Gregoriusgil- deder O. L. Vr. Kerk; dan rijkdom en pracht van Altaar en Choor; in een woord: alles om ter best. 't Was waarlijk hoogdag op O. L. Vr. en zegedag met een: 's Hemels mildste zege* bekwam de parochie door het toedoen van Maria, uitdeelster aller genaden, en die zegen zal haar blijven, want de heele parochie heeft dien dag alles gedaan wat ze kon Gode ter eere en tot lof van Maria. Dank, beste dank aan allen die medege wrocht hebben tot het goed gelukken van het feest. Bijzonderste dank aan de onver moeibare zangers en zangsters, alsmede aan hunne hoogst bevoegde en ievervolle voor mannen E. H. Verbouwe en Meester Roger Claus. Binnenzicht der Kerk tijdens de Ceremonie. ■BBBBBB8BBBBBSB» IBBBBBBBBBKBBBBBlBgBBBlBBBSZBa en niet aan degenen die in administratie of leger in werkelijken dienst zijn en daarbij nog kumulposten bekleeden. De zaak zal verder onderzocht worden en de II. Houtart, minister van Financies, zal de indieners van de wetsvoorstellen in de Kamer, de HH. Van Hoeck, Van de Meulebroucke, Marck en ande ren in zijn Kabinet bijeenroepen ten einde hun het standpunt van de Regeering mede te deelen. DE KATHOLIEKE FRACTIE IN HET GELIJK GESTELD. De Regeering heeft thans uitspraak ge daan in zake het geschil dat gerezen was tusschen de katholieke en de socialistische fractie van Anderleeht naar aanleiding van het opzeggen van de overeenkomst waardoor aan de vrije scholen van Anderleeht de ge meentetoelagen werden toegekend. De socialistische fractie verklaart zich ge schikt te hebben naar de beslissing van het Hoog Partijbestuur. De katholieken van Anderleeht beriepen zich op de beslissing der socialistische fractie bij den H. Nens, goeverneur der provincie, die het besluit van den gemeenteraad ver nietigde als zijnde in strijd met de bepalin gen van de gemeentewet desbetreffende. Doch de bestendige afvaardiging van Bra bant in meerderheid antikatholiek, trad de zienswijze van den goeverneur niet bij en de goeverneur van Brabant legde de zaak aan den minister van binnenlandsche zaken voor. Na beraadslaging in den ministerraad heeft de minister van binnenlandsche zaken het besluit getroffen de beslissing van het gemeentebestuur van Anderleeht als nietig te verklaren. De katholieken van Anderleeht worden dus in het gelijk gesteld en de socialisten staan nu voor de keuze ofwel de getroffen overeen komst naleven ofwel ontslag nemen als bur gemeester en schepenen. FOCH'S GEDENKSCHRIFTEN. De rechten tot publicatie van Foch's ge denkschriften werden deze week verkocht te Parijs aan een Amerikaansche en aan een Fransche uitgeversfirma. Men zal er zegt de maarschalk zelf de echte waarheid in vinden over den wereld oorlog en de betwistingen met Clemenceau, Haig en Pershing. Men zal er ook zien wat Duitschland te wachten stond indien de wapenstilstand niet was ingetredenhet groot i offensief Eershing-Mangin. op een front van 80 kilometer. GUIDO. der wordt op ZATERDAG 31 MEI EN ZONDAG 1 JUNI 1931) ingericht door de St Mich iels Turners van Yper. VERNIETIGING EENER BESLISSING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN VLAMERTINGHE Het Staatsblad van 2 Mei 11. kondigt vol gend besluit af: ALBERT, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heit Gelet op de beslissing dd. 19 December 1929, op het arrondissements-commissariaat den 12 Februari 1930 ingekomen, waarbij de gemeenteraad van Vlamertinghe een motie heeft aangenomen ten voordeele der on middellijke en volstrekt algeheele vervlaam- sching der Gentsche Hoogeschool als eerste stap tot de algeheele oplossing van het vlaamsche vraagstuk, besloten in de zelf standigheid van de vlaamsche natiee* besloten heeft een deze motie in de plaat selijke dag- en weekbladen ruchtbaarheid te geven; Gelet op het besluit van den heer Gouver neur van West-Vlaanderen, dd. 15 Februari 1930, houdende schorsing van den tenuit voerlegging van bewuste beslissing; Gelet op het besluit der deputatie van de* provincialen raad, dd. 21 Februari 1930, tot handhaving dezer schorsing, waarvan de redenen zijn bekend gemaakt aan den ge meenteraad die, in vergadering van 18 Maart 1930, besloten heeft zijn bovenvermelde be slissing van 19 December 1929 te behouden; Overwegende dat de gemeenteraad, waar hij, als eindoplossing van het thans bij het parlement aanhangige taalvraagstuk, 's Lands politieke scheiding voorstaat, van het bij artikel 21 der Grondwet erkende petitierecht ten deze misbruik heeft geèiaakt; Overwegende dat de gemeenteraad waar hij in dien zin uitspraak heeft gedaan e* besloten heeft aan zijn beslissing een buiten gewone ruchtbaarheid te geven, duidelijk stelling heeft genomen tegen de beginsele* die aan onze politieke organisatie ten grond slag liggen; dat hij, waar hij dergelijke houding heeft aangenomen, klaarblijkend het doel zelf en de grenzen van zijn wette lijke zending heeft miskend; Gelet op de artikelen 86 en 87 der gemee*- tewet Op de voordracht van Onzen Minister va* Binnenlandsche zaken en Volksgezondheid, Wij hebben besloten en Wij besluiten: Artikel 1. Bovenvermelde beslissingen va* dan gemeenteraad van Vlamertinghe, dd. 19 December 1929 en 18 Maart 1930, worde* vernietigd. Melding hiervan dient gemaakt in het notulenboek van den gemeenteraad, op dea kant der vernietigde akten. Art. 2. Onze Minister van Binnenlandsch* Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, den 14 April 1931. ALBERT. Van Kcningswege: De Minister van Binnenlandsche Zake* en Volksgezondheid, II. BAELS.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1