Politiek Overzicht WEEKBLAD t 35 CENTIEMEN Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr f. Uitgever i SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.576. ZONDAG 1 JUNI 1930 STAD POPERINGHE om 4 uur 10 SVluzieken 30 Wagens en Groepen DE ONTROOMER fi Remicourt HET IXe GOUWFEEST Wedstrijden :-: Optocht F eesteli jkheden. ZONDAG 1 JUNI 1930. Alle annoncen vooraf te betalen :n moeten tegen éeü^ Donderdag no<ub ingezonden worde® Kleine berichte» tegen den Vrijdag non. Abonnementsprijs per Jaar: In Stad: 17 fr. In 't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk: S5 fr. Conpo35 fr. Antfpre landen: 40 fr. TARIEF t Notarieel* Vcrkoopingcm; M cent. per gewone regel Annoncen: Prijzen op aanvraagt TARIEF: Kleine Berichten: l fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en eiet au ens. BELGISCHE SPOORWEGEN. Door de Nationale Maatschappij van Bel gische Spoorwegen werd het verslag uitge geven dat door den Raad van Beheer en docr het Cclege van Commissarissen zal uit gebracht worden op de algemeene vergade ring van 23 dezer. Vermelden wij, dat voor het jaar 1930 een uitvoerig programma van nieuwe werken wordt voorzien, waarvan de uitgave niet min der dan 525 millioen zal bedragen. Hiervan sullen 175 millioen besteed worden voor het aanbrehgen van de doorgaande rem op het goedérenmateriaal. Vooite stelt de Raad van Beheer voor den dividendcoupon nummer 3 van de preferente aandeélen, vrij van Belgische belastingen, uit .te betalen met 10 frank, te rekenen van 1*,.a vini 1930, door de kassen der Nationale B'ank. VOOR EENE EUROPEESCHE BONDSUNIE Overeenkomstig de opdracht welke zij daarjtoe den 9 September te Genève ontvan gen fhad, heeft de Fransche regeering thans Efan I de 27 Europeesche regeeringen, leden van i den Volkenbond, een raadgevend Me morandum laten geworden betreffende de inrichting van een regiem van Europeesche Bondsunie. Dit Memorandum vestigt de aandacht op de volgende noodzakelijkheden: een alge- nieejh verdrag, hoe elementair ook, om het grondbeginsel der zedelijke Europeesche unie te bevestigen en plechtig het feit der solida riteit onder Europeesche staten vast te stel len j een mechanisme om aan de Europeesche unie de organen te verzekeren, onontbeerlijk tot het vervullen van haar taak; bij voorbaat de hoofdzakelijke directieven vaststellen wel ke de algemeene begrippen zullen bepalen van het Europeesch comité in het gleieden in zijn studiewerk ter voorbereiding van het programma van Europeesche organisatie; ge schiktheid cm de studie van alle toepassings kwesties voor te behouden, hetzij voor de aanstaande Europeesche conferentie, hetzij voor het toekomend Europeesch comité. DE ONTRUIMING VAN RHIJNLAND. De Fransche troepen zijn met de ontrui ming begonnen. Er bevinden zich nog 30.000 Franschen in 't bezette gebied. Bingen was eerst aan de beurt. De aftocht der Fransche troepen geschied de zonder formaliteiten en werd door de in woners nagenoeg niet opgemerkt. Ook met de ontruiming van Mainz werd aangevangen. MINDER TOERISTEN. Het passagiersverkeer over den Atlanti- schen Oceaan is, naar uit New-York wordt gemeld, ingevolge de beurskrach en de alge meene verslapping in het zakenleven in ver gelijking met verleden jaar met 13.000 eer- ste-klasse passagiers gedaald. TAALINCIDENT. Hendrik Conscience noemde hét jaarT830 «Het Wonderjaar».Voor Belgie was het inder daad zoo. Men weet dat gekende geschiede- schrijvers vlakaf zeggen dat de omwenteling gelukt is, spijts dezen die eraan begonnen zijn. Het is ook geschiedkundig bewezen dat ene onafhankelijk Belgie de inzet der revo lutie niet geweest is. Was 1830 een wonderjaar voor Belgie, 1930 zal in de geschiedenis mogen geboekt staan als een wonderjaar voor Vlaanderen. Verledene week heeft zich een nieuw inci dent voorgedaan, dat nogal opzien gebaard heeft en zijn weerklank gevonden heeft in de Kamer. Een Voorzitter van eene afdeeling der Ka mer heeft zich verstout eene afdeelingszitting voor te zitten en te leiden in het Vlaamsch en is daarbij zoover gegaan te weigeren zelf eene vertaling te geven van wat hij zegde. Dit werd aan de zorg Van den Secretaris overgelaten. Die durvende Voorzitter is M. Boeckx, een Liberaal. Niemand ter wereld had ooit kun nen denken dat dien durf, die Vlaamsche fierheid uit dien hoek zou komen. Dat M. Boeckx de afkeuring zijner poli tieke vrienden getrotseerd heeft is een reden te meer om hem geluk te wenschen om zijne flinke houding. Er is ter Kamer een Volksvertegenwoordi ger, M. De Brauwer, die geen enkel woord Fransch verstaat. Nog nooit is het Bureel der Kamer op het gedacht gekomen zijne mededeeiingen, die toch van allen moeten gekend zijn, te vertalen. Altijd worden die in het Fransch alleen gegeven. Op Parlementair gebied heeft M. Boeckx gedaan wat De Leeuw gedaan heeft op mili tair gebied. Hij heeft gebruik gemaakt van een ontegensprekelijk recht, het recht van Vlaamsch te spreken in alle omstandigheden. M. Boeckx heeft eene les van Vlaamsche fierheid gegeven. Mochten de Vlaamsche Volksvertegenwoordigers, de Vlaamsche Se nators en zelfs de Vlaamsche Ministers daar een beetje voorbeeld op nemen. Vlaanderens diepbeproefde oorden Vragen daden en geen woorden. VOOR DE OUDJES. Wanneer gaat de Kamer over de door den Heer Minister Heyman aangekondigde wijzi gingen van de pensioenwet beraadslagen? Heel lang zal zulks niet meer duren. We weten best dat de Heer Heyman niet beters verlangt'dan er zoodra mogelijk meê voor den dag te komen. En we hopen vurig dat nog vóór het parlementaire verlof, in Juli aanstaande, de ouderdomspensioenkwestie zal worden te berde gebracht. Zij zal drie mooie zaken behelzen: zóó wordt ons ten minste voorgehouden. En die zijn: a) Verhooging van het ouderdomspensioen; b) Afschaffing, in ruime mate, van het onderzoek naar de inkomsten der kinderen; c) Toekenning van 't pensioen aan eiken arbeider, welke regelmatig heeft gestort, al bezit die werkman dan een huisje of wat spaargeld en al verdient hij dan nog een loon van zijn arbeid. Mochten we spoedig deze nieuwe wetsbe palingen toegepast zien. Zij zullen vele ont goochelingen, vele mistevredenheden, vele onrechtvaardigheden welke thans bestaan voor goed uit den weg ruimen. GEEN AANVRAAG. De wetgever heeft een belangrijke bepaling goedgekeurd, wat de bejaarde personen ge boren in 1863, 1864 en 1865 betreft, die thans slechts de kostelooze ouderdomstoelage ge nieten, omdat zij in de lijfrentkas al de bij wet van 10 December 1924 voorgeschreven stortingen niet hebben gedaan. Pas eenige jaren geleden droegen de chris- tene huisgezinnen rfog eiïenop offeranden op aan den duivel in geval ze bezocht werden door ziekte of onpasselijkheid. Hedendaags nog, zooals vroeger, is de eerste raad van den dokter of van een ander heiden: 't is de duivel; om hem te verzoenen doet hem offe randen... Maar nu wordt die duivelsche raad' met weigering van kant gewezen. Vroeger was het Zondagwerk algemeen: men weefde den Zondag zoo goed als in de week. Nu liggen de weefgetouwen geheel den Zondag stil. De godsvrucht en de eerbied in de kerk is allerstichtendsgeen enkel woord wordt er gerept, 's Zondags 's morgens van 5 tot 8 fa biecht en H. Communie. De biechtstoel bestaat uit enkele planken, langs den linker kant voor. de vrouwen. Langs den. rechter- kant is er geen gescheed: de mannen knie len nevens mij op den blooten grond, en niemand verschiet erin. Bij het biecht hoo- ren vallen er mij aandoenlijkevoorbeelden van geloof en godsvrucht onder de oogen: de eerste zorg der mannen, jong of oud, die naar de mis komen, is Ons Heer te aan bidden, geknield op den blooten grond met de bloote knieën voor een kwartier en meer. Daarna gaan ze naar buiten een koutertje slaan met vrienden en kennissen in afwach ting der H. Mis. Ja, daar zit een diep geloof m vele zielen. ('t Vervolgt.) keuren en is gelukkiglijk zonder verdere gevolgen gestaakt geworden. Sindsdien wachten te vergeefs met het grootste ongeduld de Oud-Strijders van Luik en den Yzer, naar eene bevredigende oplos sing hunner eischen en rechten. Op 20 Juli 1930 zouden ze nochtans willen defileeren voor hunnen teergeliefden Vorst en aan den zegetocht te Brussel deelnemen, want bij hen is de vaderlandsliefde niet een ijdel woord; zij beseffen de verkleefdheid aan Vorst en Vaderland en houden aan het plekje grond, waar eens hunne wieg stond. Nochtans dien dag zullen zij ook niet na laten een terugblik te werpen op het verleden en te herdenken de ellende en ontberingen doorstaan, tijplens die lange oorlogsjaren. Welke voldoening hebben zij reeds van den Belgischen Staat verkregen en wat. zullen zij mogen verwachten van de verschillende wets voorstellen die al de Kamerleden overhandigd werden? Hier blijven wij het antwoord schul dig. Waar blijven de schoone beloften dei- volksvertegenwoordigers die de verdediging der rechten van de Oud-Strijders zouden doen zegevieren. Heeft men voor de volks vertegenwoordigers elf jaar noodig gehad, om hunne vergoeding van 28.000 frank op 42.000 frank te brengen? Men antwoordt: er is geen geld, alhoewel er gevonden werd om de volksvertegenwoor digers te bevredigen, men vond er om de oorlogsschade te betalen, men had er om de wereldtentoonstellingen van Antwerpen en Luik op te richten, men vindt er gelukkiglijk nog hedendaags om de feestelijkheden onzer onafhankelijkheid in gansch het land te kunnen opluisterenZoude het dan toch waarheid zijn, te zeggen, dat er geen geld kan gevonden worden, opdat de Oud-Strij ders zonder achterdocht aan die Nationale blijdschap kunnen deelnemen? Zulks zal men ons niet kunnen doen gelooven. Zijn deze bijzondere eischen der Oud- Strijders dan toch waarschijnlijk zoo groot, dat hieraan geene geringe voldoening of op lossing mogelijk is? Neen, er kan en moet iets gedaan worden voor hen die op 20 Juli aan staande te Brussel aan den zegetocht, en de feestelijkheden der onafhankelijkheid zou den willen deelnemen. Wij wenschen dan ook uit ganscher harte, dat het Gouvernement eenige kleine wijzigingen liet toebrengen aan zekere wetten, opdat de ontevredenheid der Oud-Strijders verafidere in eene algemeene vreugde voor de redders van het Vaderland, waarvoor zij later de Ministers en Kamer leden hunnen innigen dank zouden betuigen. EEN OUD-STRIJDER. De toestand verergert alom, onzekerheid en verwarring nemen toe, lezen wij in het katholieke weekbad De Nieuwe Eeuw (Ne derland) Op de eerste plaats groeit het aantal werkloozen. In Duitschland is nu de 3 mil lioen bereikt; en voortdurend leest men nog van fabrieken, die hunne poorten sluiten. In Engeland is het cijfer tot over de 1.600.000 gegroeid. En het verschijnsel gaat zich nu uitbreiden tot landen, die er totdusver ofwel weinig last van ondervonden, ofwel geheel voer gespaard bleven. In ons eigen land neemt vooral de gedeeltelijke werkloosheid toe, met name in de textielindustrie. In Bel gie, waar het de laatste jaren, tengevolge van de lage valuta niet had bestaan, heeft thans het verschijnsel ook zijne intrede gedaan. Naast dit algemeene, zeer ongunstige ver schijnsel, waarvan, tengevolge van den bur geroorlog in China, den boycot en de onrust in Engelsch-Indië, de industrialisatie van Rusland en Japan landen met een veel lageren loonstandaard dan de meeste Euro peesche Rijken en Amerika!. eer vererge ring dan verbetering te vreezen is, staat de in alle landen snel om zich heengrijpende land bouwcrisis. De Nieuwe Eeuw noemt het een histo rische waarheid dat revolutionaire stoke branden slechts dan kans op succes hebben, als de boerenbevolking van een land geen kans meer ziet uit haren arbeid een matig bestaaii te verkrijgen. Wij weten wel, dat deze situatie nog niet algemeen is in de verschillende Europeesche landen; maar het valt niet te ontkennen, dat alom de toestanden zich in deze richting bewegen. Onder den invloed daarvan zien wij in allerlei landen een onweerstaanbare drang naar bescherming, hetzij in den vorm van invoerverboden, hetzij in den vorm van ex portpremies, enz. Het uitgesproken doel van dien aandrang op de regeeringen is natuur lijk: te geraken tot een verhooging van de prijzen der landbouproducten, opdat de boe ren kunnen bestaan en hunne pachten zullen kunnen betalen. Doch eene verhooging van prijzen der landbouwproducten, opdat de boe- duurder worden van het leven, met name ook voor de arbeiders; en bij de bestaande werk loosheid, die vermoedelijk weer tot een on weerstaanbare drang naar loonsverlaging zal leiden, kan dit noodlottige uitwerking heb ben op de gemoedsgesteldheid der arbeidende bevolking. Er dreigt dus ongetwijfeld reeds in de naaste toekomst een zeer moeilijke toestand te ontstaan vol goede kansen voor de revo lutionaire elementen; tenzij in het revo lutionaire Rusland tegelijkertijd de catastro fale toestand zou intreden, welke sommige berichten te verwachten gevén. Mag men de Timesgelooven, dan zou zich thans in Rusland datgene gaan voordoen, wat de prin- cipiëele tegenstanders van collectief bezit sedert-eeuwen daartegen hebben aangevoerd: onverschilligheid der collectieve bezitters of bewerkers voor hun collectieven eigen dom; de zucht van ieder en allen om maar zooveel mogelijk werk aan de anderen over te laten met als gevolg: verwaarloozing van het collectieve bezit. De Times «-corres pondent te Riga beweert namelijk, dat vol gens berichten der dorpscorrespondenten van de Communistische Partij, tegen eind April nog slechts 30 van het beschikbare land met graan was bezaaid, zoodat een ware catastrofe zou dreigen. Genoemde correspon denten zouden op heroische maatregelen aandringen, die echter slechts in eenen zin denkbaar zijn: geweldige en geweldadige dwang op de boeren; en het is niet in te zien, dat de Communistische Partij daartoe over de geheele linie in staat zou zijn. In- tusschen: er zijn reeds zoo vaak en zoo veel voorbarige en later door de feiten gelogen strafte berichten over den graanoogst en de voedseltoestanden in de Sovjet-republiek verspreid, dat we ten aanzien van deze Jobstijdingen, welke, als ze waarheid moch ten bevatten, als de doodsklok over het Bols jewisme zouden klinken, gewoon in acht wenschen te nemen. Een catastrofale ont wikkeling ten plattelande in Rusland is zeker denkbaar, is mogelijk, is misschien zelfs niet geheel onwaarschijnlijk; maar, bij de men taliteit van den Russischen boer, die gemak kelijk van het eene uiterste tot het andere overslaat, is ten slotte ook een plotseling tegenovergestelde ontwikkeling denkbaar. En terwijl in het eerste geval de, ook in andere landen catastrofale, ontwikkeling van de landbouwcrisis allicht niet zou leiden tot successen van een Bolsjewistisch revolutio nair streven, zou de toestand inderdaad uitermate bedenkelijk worden, indien het tweede geval intrad. een nieuw onderzoek beveelt, dat ofwel voor gevolg heeft uw belastingsaanslagen te hand haven (het meestendeels), ofwel te vermin deren (dat gebeurt zelfs dikwijls), ofwel te vermeerderen (ook dat gebeurt weieens). En daarom geven we den raad aan elkeen, dan maar eerst te reklameeren, als ge wer kelijk zeker zijt, dat ge te hoog wordt aan geslagen. BEKEERING Tijdens de bespreking over de daad door De Leeuw gesteld, stonden de Socialisten eensgezind aan de zijde van den Vlaamschen soldaat. Het zou een verheugend feit zijn moest die socialistische eensgezindheid rechtzinnig en blijvend zijn. Wij vreezen echter dat zij maar gemaakt was en berekend voor de om standigheid. Opdat de Socialisten ons zouden kunnen overtuigen van hunne Vlaamschgezindheid zouden zij een ander verleden moeten heb ben. Zij hebben de werkmenschen opgeleid als broodmenschen. Vlaamsch recht! Vlaamsche beschaving! Wat denkt ge wel! Geen tijd daarvoor! De broodvraag en de politiek, de rest was altijd bijzaak. Sedert tien jaar hebben de Socialisten drie maal vier van hunne partijgenooten in 's lands Regeeringen gehad. Driemaal waren de hèeren Vandervelde, Anseele en Wauters er telkens bij. Heer Huysmans heeft M. Des- trée vervangen in twee Regeeringen. Van de vijf is er één die verdiensten gehad heeft voor de Vlaamsche beweging: M. Huys mans. In het onderwijs heeft hij goed werk geleverd. De andere hebben in hunne depar tementen niets gedaan om de rechten der Vlamingen te doen erkennen, om de bestuur lijke taalwet te doen erbiedigen. De bemoeiingen van de socialistische Mi nisters in die Regeeringen om aan de Vlaam sche opinie bevrediging te brengen, zijn zero geweest. Eerst als zij buiten de Regeeringen kwamen te staan hebben ze ingezien, dat er een taalvraagstuk bestond in Belgie en dat de Vlaamsche bevolking recht vroeg. De socialistische bekeering van 7 Mei was enkel een gelegenheidsbekeering. Meer niet. Wij zijn echter zoodanig overtuigd van het goed recht der Vlamingen, dat wij niet wan hopen op het feit dat de Socialisten, die toch democraten zijn, vroeg of laat zullen moeten bijdraaien. Het kan niet anders. Om tot' be zinning te komen moet zich soms een gewel dige schok voordoen. En dat zal wel komen. Mogelijks zullen de Socialisten nu reeds consequent zijn en het niet laten bij het toejuichen van een mooie redevoering van M. Mathieu, door politieke berekening' inge geven. Als de daad van den Vlaamschen soldaat De Leeuw de Socialisten tot overtuigde strij ders voor het Vlaamsch recht gemaakt heeft, zooveel te beter. De komende besprekingen over Vlaamsch Gerecht, Vlaamsch Onderwijs, Vlaamsch Bestuur, Vlaamsch in 't leger zul len ze wel in gelegenheid stellen aan te too- nen dat zij het rechtzinnig meenen en dat hunne bekeering geene gelegenheidsbekee ring is. Wat wij oprecht wenschen. GUIDO. Bij artikel 4 van de wet dd. 22 April 1930 wordt bepaald dat hun de ouderdomsrente toeslag, voorzien bij het wetsonderwerp thans tot onderzoek aan de Kamers van Volksver tegenwoordigers voorgelegd, zal worden ver- l'èeftd. zooöra dit ontwerp- zal zijn goedge keurd, op voorwaarde dat zij in de Algemeene Lijfrentkas onverschillig welke som hebben gestort of dat zij, voor den leeftijd van 65 jaar te hebben overschreden, welke som dan ook aan een mutualiteit hebben overge maakt om in de Lijfrentkas te worden ge stort. De Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg laat de belang hebbenden weten dat er geen aanvraag dient gedaan noch een formaliteit vervuld om met bovenvermeld voordeel te worden begun stigd. Le bevoegde dienst van dit Departe ment zal ambtshalve den nieuwen toeslag verleenen aan de bejaarde personen die aan de vereischten, voorzien bij bovengemelde wetsbepaling, voldoen. Daartoe moeten bedoelde bejaarde perso nen bij den ontvanger der belasting geen aanvraag indienen, zulks zou geen nuttig gevolg kunnen hebben. IN SPANJE. Generaal Berengues heeft de persverte genwoordigers laten ontbieden en hen mede gedeeld dat alles gereed is voor de aanstaan de parlementsverkiezingen. Hij zou tijdig de kiesvereenigingsvrijheid en de vrijheid van drukpers herstellen. Het nieuwe parlement zal moeten beoordeelen of wijziging van de grondwet wenschelijk is. NAAR EEN POLITIEKE CRISIS IN ENGELAND. Met den dag wordt de lijn duidelijker die wijst op een nakende crisis in Engeland's binnenlandsche politiek. Reeds geruimen tijd is het bekend dat de linksche groep der arbeiderspartij, die onge veer dertig leden telt, o.w. de bekende extre mist Maxton, ten zeerste ontevreden is over de wijze, waarop Thomas zijn werkloosheids- politiek voerde. Die ontevredenheid heeft reeds een be krachtiging gevonden onder den vorm van het aftreden van Minister Mosley die met minister Thomas niet langer wil samen werken. De^noeilijkheden van Mac Donald blijven echtcrhïiet tot zijn eigen partij beperkt. De onderhandelingen over de vrijhandelspolitiek met liberalen schijnen in een kritiek sta dium te zijn gekomen en het geduld van Lloyd George is blijkbaar uitgeput, nu nog steeds niet één wijziging in het kiesstelsel is verkregen, die hij had gedongen in ruil voor de samenwerking van de liberalen. En toch heeft premier Mac Donald den steun der liberalen nu meer dan ooit noodig vermits de linksche afgevaardigden van de arbeiderszich zoo vaak reeds van stemming onthielden, aldus de regeering elk oogenblik met een nederlaag bedreigend. Eerst door samenwerking van Labour en Liberalen en door daadwerkelijke bestrijding van de werkloosheid zal Mac Donald's cabi net worden gered. Z. H. DE PAUS EN DE RADIO. Op Zondag 29 Juni, zal Z. H. ter gelegen heid van de Sint Pieter en Pauwelsfeesten een redevoering houden voor de mierfoon van den kortegolfzender ven het Vaticaan. TERUG AAN DEN AFZENDER. IN 'T VLAAMSCH A. U. B. Plakzegeltjes met bovenstaanden tekst zijn te verkrijgen op het Algemeen Vlaamsch Secretariaat, Em. Jacqmainlaan, 109, Brus sel. Zij worden op aanvraag gratis verstrekt. Het staat de aanvragers echter vrij een pen ning te storten ten bate van het Vlaamsche Fonds. (Postrekening 8224, op naam van den Heer Toussaint). Let wel! De poststukken die door middel van bedoelde zegeltjes worden teruggezon den, dienen niet opnieuw gefrhnkeerd. BELASTINGEN BETALEN. Zij die staan in de maatschappelijke be weging of bedrijvig zijn in 't is gelijk welken socialen stand, weten best dat van al de cor- vées, die de menschen in dit tranendal zich op den hals hoeven te halen, de grootste en lastigste ontegensprekelijk is: de betaling der belastingen. Er is nu waarachtig niemand ter wereld die graag zijn belastingen betaalt. En 't is gelijk wie: bij de ontvangst van zijn lastenbrief, moppert hij en 't eerste woord dat bij het nazicht van het belastings biljet over de lippen komt, is immer 't zelfde 't Is te veel; zooveel heb ik dit jaar niet verdiend; zooveel is mijn huis niet waard; zooveel brengt mijn stuk land niet op, enz. Kom, dat moet ik beter weten. Vooraleer ik betaal, ga ik eerst naar het secretariaat van mijn bond of ga ik even mijnheer den volksvertegenwoordiger vinden. Het is niet altijd gemakkelijk uit de becij fering van het bedrag van uw lastenbrief wijs te worden. Daarvoor hoeft ge de wette lijke bepalingen en de ministerieele omzend brieven juist te kennen. En die zijn best ge kend door de controleurs der belastingen, welke ze in rechtvaardigheid en stiptheid moeten toepassen. De eerste de beste, welke ge op straat ont moet of wien ge wilt spreken, is niet altijd in staat om onmiddellijk uitspraak te doen over de al-cf-niet gegrondheid van uw aan slagen in zake belasting. En daarom is het best, alvorens ge er toe komt tegen uw aanslagen verzet aan te tee- kenen, eerst op het bureel van den heer con troleur der belastingen of ook wel bij den heer ontvanger van uw district, eens aan te kloppen en hem beleefd en fatsoenlijk te vragen, hoe hij wel uw verdiensten, uw in komsten, uw eigendommen heeft berekend en of er hier cf ginds geen missing is gebeurd. Uitleg zult ge krijgen. Bevredigt die uitleg u niet, dan hebt ge nog de gelegenheid in beroep te gaan bij den heer bestuurder der belastingen, welke dan Alle giften voor de Missie worden met dank aanveerd door E. H. Lowie, in 't colle- gie te Poperinghe, en door E. H. R. Debevere, St Janskruisstraat, 5, Poperinghe. (Post- checknummer: 197972.) fSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBg! met verlaagden melkbak draaiende op eene spil voorstaanders des vooruitgangs. is de roomer [y.CTlE Uit Palliady (Engelsch-Indie) zendt ons Eerw. Pater Petrus Thomas der Ongeschoei de Carmelieten (in de wereld Achiel Baeke- root), volgenden brief: De Poperinghenaar waarnaar ik,zoo verlangde is hier nog niet toegekomen. Over eenigen tijd werd mijn adres u toch opge stuurd? Nu hope, doet altijd leven. Op Witten Donderdag avond van verle den jaar kreeg ik van Mgr de toelating in dien ik den moed gevoelde en op eigen kosten (alsof ik schatrijk ware!) de kerk te Palliady uit te breiden. Een hoogst noodzakelijk werk Als de menschen op malkander zitten en de kerk stampende vol is bevat ze van 900 tot duizend menschen en sommige moeten dan nog onder den blooten hemel mis hooren. Met meer moed dan geld begon ik toch aan de grondvesten en stillekens aan, van hier en daar kwamen wat hulpmiddelen bij, totdat ik nu eindelijk aan het dak gekomen ben met eene uitgeputte en gansch platte beur ze... Wat nu gedaan? Poperinghe en omstre ken zijn mij zoowat bekend, ik, een Baeke- root zijnde van Watou-Abeele en Moeders' familie, de Vandermarliere's, zijnde van Rs- ninghelst. Daar, meende ik, zijn er vele bra ve zielen altijd gereed om Gods glorie en het heil der zielen te bevorderen. Daar is 't, dacht ik; De Poperinghenaar zal mij min stens gedeeltelijk redden. Rechtzinnig gesproken, al het hout ligt gereed en betaald, uitgenomen de pannelat- ten. Doch bewrocht en opgezet moet het zijn. Zeven duizend pannen en zoovele vloerti- chels ontbreken nog. En dan het werk en laatst het plaasteren en opkuischen!... Het nieuwe aangezette deel, dat wederom allicht proppende vol zal zijn 's Zondags, heeft 30 meters lengte op 10 meters breedte en 6 me ters hoogte. De muren staan er van voet tot kop kloek opgebouwd. Wie onzer Lezers zal nu het huis van Onzen Lieven Heer, de kerk van het H. Hart van Jezus, (want de kerk is toegewijd aan het H. Hart van Jezus), wie zal het helpen onder dak steken? Aan mijne brave kristenen durf en mag ik niets meer vragen. Ze hebben reeds rond de acht honderd roupies, dat is meer dan 10.000 fr., bijgedragen en 't zijn al eenvou dige werklieden, buiten drie of vier. En toch, peist ne keer, spijtig waren ze niet meer te kunnen bijdragen, 'k Had aan onze Vlaam sche Zusters gezegd: we zullen geen honderd roupies krijgen; en bekijkt den uitslag. Is dat stichtend of niet? Welnu, brave zielen uit mijne streke, steekt nog een handje toe ter eere van het H. Hart. Daar zijn redens waarom ik zoolang ge wacht heb te schrijven. Twee, drie keeren werd ik door koortsen overvallen en dit ge noodzaakte mij twee, drie weken stil te lig gen. Een bouwmeester aannemen is toch zoo kostelijk en het geld is zoo kwaadkrijgs en zoo bewake ik zelf het werk en zorge voor al materialen. Soms klinkt het aan mijne ooren: Pater, ge zult u ziek maken; die koortsen zijn het gevolg van te veel in de zon te loopen... Bah, antwoord ik, veel kommernis en zorge voor het lichaam beletten toch niet van ziek te vallen en te sterven. Ik hoor u vragen: zijn er dan zoovele be keeringen te Palliady? Ja en neen! Te Pal liady zelf waren er vroeger omtrent 400 ge- doopten, waaronder ene halve dozijne op rechte goê katholieke familien. Het overige stond aan den boord van den afgrond. Daar waren ook een handvol visschers, waaronder vele drinkebroers, en de nadars telden er eene halve dozijn familien, zoo half en half gebakkene christenen, 't Was hier een groot protestantsch center dat nu den klop ge kregen heeft. Verder op waren er drie ka tholieke dorpen en al dat volk kwam bitter weinig ter kerke. Geen kwestie van velen te doopen maar wel van de gedoopten te be- keeren! Nu bloeit hier de katholieke gods dienst en staat 't geloove vast: menigvuldige en troostelijke feiten overtuigen ons meer en meer van die waarheid. SE Ontroomers MELOTTE, N. V. 13 IN DE KAMER. Deze week werd er veel en goed werk afge legd in de Kamer. De inkomstbelasting is af. Donderdag heeft de Kamer er mede gedaan gemaakt. Thans is men bezig met de progres sieve belasting. Dit is een ander etiket om op de belasting supertaks te plakken. Zoo is iedereen tevreden. Wie de supertaks wilde afgeschaft zien, vindt den naam niet meer terug. Dat is toch iets. Wie hem wilde be houden lacht in zijn vuist, omdat de werking ervan, al is het onder gemilderden vorm, blijft bestaan. Het is nog te vroeg om cijfers mede te deelen. Doch aan hetgeen reeds verkregen werd mogen wij zeggen dat er redens be staan om tevreden te zijn. De belastingswetten die nu gestemd zijn, zijn ontlastingswetten. Dat is het bijzon derste. Na het afwerken der fiscale wetten komen nog een aantal sociale wetten aan de beurt. Het bureel der Kamer stelde voor dat de Kamerleden voortaan in feesten en plechtig heden een driekleurig lint over de borst zou den dragen. De Kamer heeft geweigerd ge durende een half uur te beraadslagen over het voorstel een herkeningsteeken aan de Kamerleden te geven. De Heer Jaspar noem de het voorstel van het bureel beuzelarijen en M. De Geradon zegde geen tijd te hebben vcor bespottelijke dingen. Deze zittijd van het Parlement zal diiren tot einde Juni of begin der maand Juli. UITGESTELD. Het plan tot het behouden van besprekin gen tusschen Duitsche en Belgische Katholie ken is voor onbepaalden tijd uitgesteld. Het is de tweede maal dat zij uitgesteld zijn. De eerste maal was het omdat de Duit sche afgevaardigde M. Brüning belet was te komen. Thans blijkt het dat de openbare opinie in Belgie op zulk eene bijeenkomst onvoldoen de voorbereid is. De Belgische franschtalige pers heeft hier haar plicht niet begrepen. Dat de anti-katholieke pers daarmede niet gediend is, dat valt te begrijpen. Doch dat de fransehschrijvende bladen, die katholiek zijn, zich laten medeslepen is min begrijpe lijk. De reden dat de drie Katholieke afge vaardigden E. P. Rutten, Staatsministers Vande Vyvere en Poullet Vlamingen zijn houdt toch geen steek. Men ziet allerlei Belgen met Duitschers samenkomen. Sedert lang hebben de Belgi sche Socialisten opnieuw geregeld contact met hun Duitsche partijgenooten. Weten schappelijke, letterkundige en kunstlievende kringen hebben de betrekkingen met de Duitschers weer opgevat. Op nijverheids- en handelsgebied is het verkeer wederzijds her steld. In Belgie mag eenieder met de Duit schers omgaan, alsof er geen oordlog tusschen beide landen geweest was. Waarom zouden de Katholieken, die alleen de bevordering van de Katholieke zaak, die de internationale bij uitnemendheid is, zich moeten onthou den? Nietwaar de franschsprekende Belgische Katholieken hebben hier hun kleinsten kant getoond? En zeggen dat die menschen het monopolium willen bezitten in breedheid van gedachten Is de bijeenkomst uitgesteld, zij is geluk kiglijk niet afgelast. EEN OPROEP AAN HET ALGEMEEN VLAAMSCH VERBOND Zoowat overal in het Vlaamsche land wor den thans maatregelen getroffen tot voorbe reiding van 11-Juli-feesten. De dag der Gul densporen wordt in steeds ruimere kringen herdacht en het mag worden gezegd dat iedere stad, ieder dorp in Vlaanderen, 11 Juli viert als een Vlaamschen hoogdag, die aan de ontwaking van ons volk is gewijd. In dit jaar van Vlaamsche hervormingen, en nu de Gentsche Hoogeschool vervlaamscht wordt, kan de beteekenis van deze Vlaamsche zegepraal in gansch het Vlaamsche land niet genoeg naar voren gebracht worden. Voor de vervlaamsehing van de Gentsche Hoogeschool hebben geslachten van flamin ganten in het gelid gestaan, en nu deze her vorming eindelijk werkelijkheid wordt, heb ben al de Vlaamschgezinden tot plicht, de mogelijkheden te laten uitschijnen, welke die vervlaamsehing in kultureel opzicht voor de Vlamingen biedt. Daarom ook past het hulde te brengen aan de flinke schaar geleerden en propagandis ten, die onder de leiding van de Vlaamsche Hoogeschoolcommissie jaren lang een hard- nekkigen strijd hebben geleverd voor de zege praal van een der hoofdeischen van onze beweging. Het is tevens plicht een vurigen oproep te richten tot de studenten, opdat, zij het op Hoogeschool gebied veroverd terrein zouden bezetten en onder de leiding van hun Vlaam sche professoren, van de Gentsche Univer siteit een bloeiende Vlaamsche instelling ma ken, waarvan de vruchten ten goede komen aan gansch ons volk. Men sla dus overal de hand aan het werk om den 11-Juli-dag eendrachtig te vieren en tevens uit de vervlaamsehing van de Gent sche Hoogeschool nieuwe krachten te putten voor volledig rechtsherstel. Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFIN Naaml. Vennootschap, YPER. Op 15 dezer, is er in de gazet De Nation Beigeeen hoofdartikel verschenen, aan gaande de misnoegdheid der Oud-Strijders van den oorlog 1914-1918. Waarlijk bestaan er wel redenen toe, waarover wij onze Lezers ook zullen inlichten. De feesten der 100'' verjaring onzer onaf hankelijkheid hebben reeds een aanvang ge nomen." De Tentoonstellingen van Antwerpen en Luik zijn ingehuldigd en de Oud-Strijders die medegeijverd hebben tot deze onafhan kelijkheid zouden zich gelukkig achten, aan deze feestelijkheden te kunnen deelnemen. Waarom mogen zij van die vreugdefeesten hun aandeel niet hebben, en waarom tracht men hunne eenvoudige en rechtmatige eischen van kant te schuiven en eenvoudig te antjvoorden: er is geen geld! of de eischen zijn zoo groot, dat het niet mogelijk is hier aan eene voldoende oplossing te vinden. Na den wapenstilstand, hield men de Oud- Strijders de schoonst en edelmoedigste belof ten voor, want zij waren het immers, die voor onze onafhankelijkheid hadden geleden, ge streden en den eindzege hebben behaald. Deze schoone beloften waren spoedig verge ten, en om eene kleine voldoening te beko men der Nationale erkentelijkheid moesten zij oprukken naar Brussel en het Parlement bestormen. Deze houding was echter af te STAD YPER der KATHOLIEKE TURNERS VAN WEST-VLAANDEREN wordt op ZATERDAG 31 MEI EN ZONDAG 1 JUNI 1930 ingericht door dé St Michicls Turners van Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1