f' HjHIijk, I" link, Eletrouwbaar zijn alle toestellen LES FOitDERlES BRUXEILQISES inhuldiging in zeer Eerwnertien Heer miiLUE O. Li. Vfouuj van Sfc Jao GROENING HE fteehtzinnig zijn Politiek Oveitziehfc MELOTTP Uit Congo 27" JAAR. - Nr 26. Motarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. üandboauukronijk ZONDAG 29 JUNI 1930. WEEKBLAD &t CEN'HEMEN nibtmffr"'"'""' waaerw.-» syasattaaars# Abonnementsprijs per Jaar: In Stad17 fr.j In 't L*ö«3: IS fr. per post) 'Frankrijk85 f? Congo S5fr. Andere landen: 40 fr.) TARIEF Kleins Bericbteas I fr. per reek minimumprijs per inlassching: 4 fr. Ml J c san v Alle annonces si!» vooraf te betafaa jj i sn moeten tegen d«® t donderdag bom?. f ingezonden Words* Kleine berichte* tegen de a f Vrijdag nota. 5 Postabonnenten in België die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en aiet Telefoon N' Uitgever i SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck N' 15.57®. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht eea postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. TARIEF Notarieel» Verkoopmees: 1 $8 cent. per gewone regel. Annonceai Prijzen op aanvrsag.1 STAD POPERINGHE PLECHTIGE OMMEGANG ter eere van Op Zondag 6 Juli, zal de dankprocessie. ter eere van O. L. Vrouw in de St Janskerk sedert eeuwen aanroepen, haren ommegang door de stad Poperinghe doen. Dit jaar gaat nog eens de nieuwe groep, die verleden jaar samengesteld werd, mede. Na het O. L. Vrouwvaandel, de twee tapij ten met de voorstelling van het mirakel (de ontgraving en het doopsel van het kind) en de negen koren der engelen, zullen muziekan ten volgen in middeleeuwsche kleedij en eene talrijke schare van zingende maagden j in 't wit gekleed met 't blauwe naamletter j van Maria op de borst. Daarachter de praal- i wagen met het wonderdadig beeld te midden bloemen en planten. Vóór het beeld het mi rakelkindje en kleine engelen in dankgebed. Mocht het weder gunstig zijn! IBBBBBBBBEEBBBBBBBBBSSEIBBBBflBS Vlamingen, gedenkt den Slag der Gulden Sporen Koning Albert 1914. j door GUI DO GEZELLE Groeningeveld, waar zijn de dagen, als in uw gras, als in uw zand, steunende op God, de legers lagen, die vochten vrij ons Vaderland? Laat op dat veld, in onze hand, den leeuw ontwaaien, en leve, vrij van schade en schand ons Vaderland! roeien, om ze te doen opgroeien als recht zinnige menschen. En op lateren leeftijd, in het openbaar leven, is een rechtzinnige mensch een geëer biedigd mensch. Niet dat men verplicht is op alles wat men van ons vraagt op staanden voet een ant woord te geven wie zoo handelt is licht zinnig maar na overleg en wijs beraad waar het te passé komt zijn oordeel geven en zich volgens dat oordeel schikken, wordt altijd door allen geloofd en geprezen. Zulk een mensch zal men te rade gaan, men zal luisteren naar hetgeen hij zegt,en men zal hem achten en betrouwen. Maar daar zijn weinig menschen op wiens rechtzinnigheid men betrouwen mag. Aan 't woord van velen hecht men gél'oof, op hetgene zij zeggen zoudt gij eene kerk bou wen, doch wanneer het oogenblik gekomen is eene uitspraak te doen of een werk uit te oefenen, zij laten u staan. Erger nog, gij ziet ze den schijnheiligaard uithangen, het tegenstrijdige doen van het geen waarop gij met reden rekendet, en het beloofde aan eenen anderen geven. Zulke mannen komt men toch zooveel te gen, en dat van langs om meer. Bedriegers, leugenaars en valschaards veinzers, muikers en ondankbaren, ontmoet men bij gansche benden. Rechtzinnige menschen worden zoo raar om vinden. IBBBHBBBBBBB9BBSBSBSBBBB1BBBBB STORT 9.50 FRANK op ons postcheckrekening Nr 15.570 en van nu tot einde 't jaar wordt ons blad U weke lijks per post tehuis besteld. VOOR FRANKRIJK bedraagt de abonnementsprijs tot einde jaar 18 frank. Groeningeveld, daar blommen bloeien, daar kooren wast nu, overal, daar gaan wij, vrij van vreemde boeien: wie die het ons verbieden zal? Laat op dat veld, in onze hand, den leeuw ontwaaien: Veerdig, en vrij van allen band, Zij Vlanderland! Groeningeveld, uit alle velden het heerlijkste, dat zonne groet; daar 't Vlaamsehe volk zijn Vlaamsche hel- bij 't Vlaamsche lied, herleven doet! [der.. Laat op dat veld, in onze hand, den leeuw ontwaaien, wekkende, aan Leye- en Scheldekant, 't oud Vlanderland! Groeningeveld! o Kortrijksche aarde, vruchtbaar en vrij van vreemd gewas, Spare de band die eens U spaarde: weer zij ons volk zoo 't eertijds was! Laat op dat veld, in onze hand, den leeuw ontwaaien, en houde vrij den ouden trant 't nieuw Vlanderland! Groeningeveld! De gulden vane donkert de zwarte leeuw! Kom-aan! voere hij 't Volk ter zegebane: ziet hoe zijn' roode klauwen slaan. Laat op dat veld, in onze hand, den leeuw ontwaaien: volge' em. bloedrood getongd, getand, heel Vlanderland. Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFÏN Naatrsl. Vennootschap, YPER. De rechtzinnigheid is eene der schoonste deugden die men bij den mensch kan aan treffen. Maar helaas! haasten wij ons om het te zeggen, hoevele menschen zijn er die recht zinnig zijn! Van onze teederste jaren af, leerden wij van onze ouders dat wij nooit mochten lie gen, dat wij steeds de waarheid moesten zeggen. Het liege'n is om zoo te zeggen den mensch ingeboren. Een kind dat nog niet wel weet wat het doet, dat nog geen besef heeft van zekere verantwoordelijkheden welke het in loopt, is genegen om te liegen. En als het iets gedaan heeft wat het niet mocht doen, het is reeds rap genoeg om te zeggen dat het in de zaak geen schuld heeft of om een andere te betichten. Natuurlijk, de ouders die hunne plichten beseffen, kastijden dat kind en doen het begrijpt» hoe slecht, hoe kwaad het handelt. Doch menigmalen zeggen de ouders aan hun kind: Beken dat gij dit of dat gedaan hebt, beken dat gij gelogen hebt, wees rechtzinnig, en wij zullen u niet straffen. En de kinders verstaan de zaken dan beter zij begrijpen dat zij gemist hebben, en zij slaan op deze manier den weg in naar de rechtzinnigheid. Wanneer de kinders naar school gaan heb ben de meesters tot plicht het karakter der kinderen te vormen, hunne gebreken te ver beteren, hunne flauwe kanten op te helpen en te versterken. Alle dagen zien ae meesters verschillende malen hoe het liegen, het veinzen bij de kinders diepen wortel heeft geschoten, en door alle middels werken de meesters mede om die ondeugd uit de herten der kinders te DE GOUDEN ROOS AAN DE KONINGIN VAN ITALIË. Bij 't einde van het Jubeljaar zal Paus Pius XI, heraanknoopend met een oud ge bruik, aan een der regeerende katholieke Vorstinnen de gouden roos aanbieden. Men vermoedt dat het dit jaar Koningin Helena, van Italië zal zijn die deze bloem zal ont- vangen. Tot nog toe werden de gouden rozen gege- ven aan de Vorstinnen van Belgie, Portugal j en Spanje. VERALGEMEENÏNG DER GEZINSVERGOEDING. De bespreking der wet op de veralgemee- j ning der Gezinsvergoedingen werd Woensdag ingezet. De algemeene bespreking werd Vrij- j dagavond gesloten. De bespreking dezer wet was waardig, wasi leerrijk. De kwestie der gezinsvergoeding is i geheel en gansch rijp. De vrucht zal geplukt worden. Heeft Minister Heyman tot hier toe in Kamer en Senaat sinds September 1927 op eene schitterende en triomfantelijke wijze de. sociale politiek van de Christen Democra- I ten verdedigd, ditmaal heeft hij zich zelf overtroffen. Met hart en ziel en met kennis van zaken daarbij, heeft hij de belangen der kroostrijke gezinnen verdedigd. Hij bewees dat deze weet een economische weldaad, een moj-eele weldaad en vooral eene sociale wel daad zal zijn. Hij zegde dat het de roem en de trots zal zijn van het Parlement van in dit jubeljaar van onze 100-jarige onafhanke lijkheid die groote maatschappelijke hervor ming te hebben verwezentlijkt. De Minister vroeg om binnen de kader van dit ontwerp te blijven en tevens binnen de mogelijkheden van den nijverheidsbaas. Er zal immers een geheel ernstige inspanning geëischt worden vanwege de werkgevers, de werknemers en den Staat. Voor dé maatschappelijke verzekering wordt er 44 millioen gevraagd aan den Staat, 86 millioen aan de loontrekkenden en aan de werkgevers 196 millioen. Het totaal van dit alles bedraagt ongeveer een milliard. In het gansche land, private nijverheid en openbare besturen worden ongeveer 22 mil liard betaald aan loonen. De lasten voort vloeiende uit de gezinsvergoedingen, de maatschappelijke verzekeringen en de ouder domspensioenen bedragen ongeveer 4 t. h. voor de arbeiders en 5,41 t. h. voor de arbeid sters. In betrek met de geboortecijfers werd me degedeeld dat in Wallonië het geboortecij fer nog slechts 3 t. h. het sterftecijfer over treft. In Vlaanderen is het geboortecijfer nog 10 t. h. boven het sterftecijfer. M. Hey man zegde dat de Vlamingen daarom mogen verrtouwen hebben in de toekomst van hun zedelijke lotsbestemmingen en van hun ras. Na de stemming der artikelen komen wij terug op het geheel der wet die, wij mogen het nu reeds zeggen, dank aan den invloed der Christene Democraten, eene prachtwet zal zijn. HET EUCHARISTISCH CONGRES TE MECHELEN. Het Eucharistisch Congres, dat ontwor pen werd door Z. E. den Kardinaal Aarts bisschop van Mechelen en HH. HH. de Bis schoppen van Belgie, zal plaats grijpen te Mechelen vanaf Donderdag 28 tot Zondag 31 Augustus. Alle pogingen worden aange wend om het zoo luisterlijk mogelijk te ma ken. Dit Congres moet, en zal zijn, wat onze Bisschoppen er van verwachten: een schit terende uiting vkn geloof ter eere van de H. Eucharistie, een grootsche blijk van lief de en godsvrucht ter eere van het Goddelijk Hart, een weergaloos betoog van Aïzus's Koningschap. ANTI-ALCOHOL-ACTIE. De laatste jaren neemt de anti-alcohol- beWéging in Japan een geweldige vlucht. In 1927 telde het land 579 geheelonthoudersver- eenigingen. De keizer zelf, gaat in de geheel onthouding voor. In 1929 waren er reeds 1658 vereenigingen met over de 200,000 leden. Sedert kort, bezit het rijk plaatselijke keu ze en ongeveer 40 dorpen'hébben reeds den verkoop van alle bedwelmende dranken ver boden, ook dien van den inlandsche zake, een sterken drank, die van rijst gestookt wordt. Eenige jaren geleden, verbood een wet, door Sho Nemoto voorgesteld, den verkoop van sake, aan personen beneden de 20 jaar. Verleden jaar werd een voorstel om den leeftijdsgrens op 25 te brengen met een kleine meerderheid verworpen. Men verwacht, dat in dit jaar de Kamer van afgevaardigden een dergelijke wet zal aannemen. Het voorbeeld van den keizer, die aan het geheele hof, de geheel-onthouding als leef regel heeft voorgeschreven, heeft en grooten invloed op het volk. MEDALIE VAN DEN STRIJDEU- VRIJWILIGER 1914-1918.' Bij Koninklijk besluit van 17 Juni 193(1 wordt er een bijzonder eereteeken ingevoerd,; genaamd: Medalie van den Strijder-Vrij williger 1914-1918 Zij is van brons en ovalen vorm, met 34 m/m verticale en 28 m/m horizontale doorsnede, op de eene zijde verzinlijkt zij, door edele figuren uit dien tijd, de daad der strijders-vrijwilligers 1914-1918 en der vrij willigers van 1830. Op de keerzijde draagt zij het opschrift: Voluntaris 1914-1918. Pa* tria Memor Zij hangt met een ring aan een konings blauw zijdemoor lint van 37 m/m breedte en mag niet van het lint losgemaakt. EEUWIGDURENDE VREDE. In het troostelijk vooruitzicht op eeuwig durende vrede hebben de Vereenigde Sta ten van Amerika zich verbonden tot den aankoop van 322 bombardement vliegtuigen, tegen den prijs van 827.349 dollar. Wat zal de Engel van Vrede blijde zijn! RADIO-INSTITUUT. Er komt een Radio-Instituut tot stand. Het zal negen leden bevatten, plus de Minis ter of zijn afgevaardigde. Eerlang zal de benoeming dezer negen leden een afgedane zaak zijn. Wij rekenen er op dat Minister Jaspar bij deze benoeming de rechtmachtige eischen der Vlamingen zal bevredigen. Er moeten minstens 5 Vlamingen in den raad van het Radio-Instituut opgenomen worden. Het zou overigens van de regeering een zeer slechte politiek zijn de macht van het intellectueele Vlaanderen niet billijk te er kennen. Moge de regeering Vlaanderen geven wat het toekomt. VRIENDENHULDE AAN FRANS VAN CAUWELAERT. De Vriendenhulde aan Frans Van Cauwe- laert is vastgesteld op 6 Juli. 's Morgens zal 6f een feestzitting gehouden worden, waarop een prachtig geschenk in naam zijner Vlaamsche Katholieke Oud-Stu diemakkers aan den Burgemeester van Ant werpen zal aangeboden worden. 's Namiddags feestmaal en gezellig samen zijn. De inrichters wenschen dat deze feestvie ring, buiten alle politiek, in het teeken zou staan van intimiteit en gezellige verbroe dering. TN INDO-C HINA. De Fransche koloniale overheid gaat voort: met krachtige maatregelen tot onderdruk king van de onafhankelijkheidsbeweging in Indo-China. Te Yen Bai zijn weer 13 inlanders terecht gesteld, o.a. de 30-jarige leider van de onaf hankelijkheidsbeweging. Deze heeft in den nacht vóór zijn terechtstelling een brief tot het Fransche parlement gericht, welke als zijn politiek testament kan worden be schouwd. Onder aanvaarding van volle verantwoor delijkheid voor de jongste onlusten, verklaart hij, dat hij herhaaldelijk heeft getracht, met de Franschen samen te werken, doch steeds werd afgewezen. Uit naam van zijn partij stelt hij dan de volgende eischen: Frankrijk moet afzien van de brutale en onmenscheljke methoden van geweld en zich voortaan niet meer de mees ter, maar de vriend van de inlanders toonen. Het moet de zedelijke en stoffelijke ellende van de inlanders lenigen en hun de elemen taire rechten met betrekking tot het onder wijs, de vrijheid van de vereeniging en pers toestaan. Tenslotte moeten alle omkooperijen en on zedelijke handelingen van ambtenaren wor den bestraft. De indruk is, dat dit testament bezadigd is en geenszins als overdreven of communistisch kan worden beschouwd. DE OUD-STRIJDER MARCEL TORREELE IN VRIJHEID GESTELD De oud-strijder Marcel Torreele, die in den nacht van 30 April op 1 Mei 1918, Julius Charpentier en De Schaepdrijver vergezelde bij het verlaten der Belgische linies, was na den oorlog naar Frankrijk uitgeweken en bleef er ongemoeid tot in September 1921. Alsdan werd hij aangehouden en naderhand door het assisenhof van Roeaan veroordeeld tot 20 jaar hechtenis. Den jongsten tijd werd van Vlaamsche katholieke zijde ten zijnen voordeele geijverd, en thans werd hij, inge volge de stappen van de Belgische regeering, in vrijheid gesteld, vermits in Belgie, voor gevallen als het zijne, uitdooving van straf is voorzien. DE PENSIOENEN DER KAMERLEDEN. Betreffende de pensioenen der Kamerleden werd de volgende beslissing getroffen: Het pensioen is gebracht van 6.000 op 10.000 fr. na 10 jaren mandaat plus 750 fr. (inplaats van 500 fr.) per jaar mandaat na het tiende. Als maximum is de som van 25.000 fr. voor zien. Het pensioen der weduwen bedraagt de helft van dat van het kamerlid, met mini mum van 10.000 fr. (inplaats van 6.000 fr.) en zou gegeven worden, welke ook de duur is van het mandaat. Eene bijzondere vergoe ding dient hiervoor te worden gestort. DE TOELAGEN AAN DE VRIJE UNIVERSITEITEN. De katholieke Vlamingen hebben het amendement Huysmans bestreden. Duidelijk was het dat het amendement zonder nut is voor Leuven. Meer dan- 5.000.000 fr. worden te Leuven, op het budjet van de hoogeschool, dus buiten de tusschenkomst van de vereeni ging der Vlaamsche leergangen besteed. Al leen Brussel zou door het amendement in moeilijkheden gebracht worden. Brussel is in de onmogelijkheid onmiddellijk voor 5.000.000 frank Vlaamsche leergangen in te richten. Het aannemen van het amendement door de kath. Vlamingen ware niet een daad van onhoffelijkheid geweest tegenover Brussel wat niet aan te nemen is in een kwestie waarin loyaal akkoord was gemaakt om ge lijke toelagen te geven aan de 2 vrije univer siteiten; het gevolg hiervan ware geweest dat de wet zou gevallen zijn en Leuven het moei lijker zéu gehad hebben om de vervlaam- sching uit te breiden. Daardoor immers, zou Leuven 10.000.000 fr. verloren hebben die moeten, dienen, voor een groot gedeelte, tot het oprichten van nieuwe Vlaamsche leer gangen. De houding van den H. Huysmans in gansch het debat bewees dat hij geen ander doel had dan de wet te kelderen. Zijn amen dement was een der middelen. Hij trok het terug wanneer het duidelijk was dat hij toch geeji resultaat bereikte. DE VERLICHTING DER SPOORWEGWAGENS. De Nationale Spoorwegmaatschappij heeft W -O* ia de verlichting der wagens door mid- ®§I .ah gas door electrische verlichting te veïvtagen. Binnenkort zullen' duizend- "wa gens met dergelijke moderne verlichting voorzien zijn. TEGENOFFENSIEF. De Vlamingen doen hun best om de taal wet te doen toepassen, vooral op de taalgrens. Meest alle taalgrensgemeenten vragen tweetalige mededeelingen vanwege de be sturen. Zij botsen echter op een tegenoffen sief vanwege de gemeentebesturen die ofwel onwil ofwel nalatigheid aan den dag leggen. Kort en klaar: Of de wet deugt, en dan moet ze kunnen toegepast worden, spijts al len onwil, schrik of onverschilligheid der ge meentebesturen. Of ze deugt niet, en dan rrioet men van hoogerhand den moed bezitten zé te verbeteren, ja ze heel en al af te schaf fen en er een nieuwe te maken. De Waalsche provinciën en de aldaar gevestigde ambtena ren zullen aldra bewijzen wat de wetgever te doen staat! Voor ons is het klaar. Een eentalig bestuur voor elk der beide landsgedeelten dringt zich ten spoedigste op, met herziening der provin ciegrenzen en andere, en tijdelijk tweetalig statuut voor enkele echt tweetalige taal grensgemeenten. Ondertusschen is het hoogst wenschelijk en dringend noodig dat het parlement thans reeds een interpellatie hoore, ten einde een spoedige regeling der hangende wantoestan den te verkrijgen en te vernemen waar men heen wil! Wie pakt dit aan? Of wacht men ook op dit terrein op een incidentenreeks? Vlaanderen, en de taalgrensbewoners voor al, wachten op klare toestanden. HET GEBRUIK DER TALEN DOOR HET STAATSPERSONEEL. De H. Lippens, minister van verkeerswègen, heeft aan de leden van het personeel een schrijven gericht waarbij de bedienden en ambtenaren worden aangemaand zich steeds tegenover malkaar met hoffelijkheid en takt te gedragen. Het is onaannemelijk, zegt de minister, dat een lid van het personeel blijk zou geven van ér-ieohfen wil ten opzichte. van een medebur ger, die enkel zijn moedertaal en namelijk het Vlaamsch kent, hetzij de medeburger een collega of een partikulier is. De Belgische bedienden en ambtenaren moeten zich tegenover hun landgenooten en collegas gedragen met dezelfde hoffelijkheid die zij betuigen aan vreemdelingen, die en kel hun taal spreken. De H. Foulon, algemeen bestuurder van spoorwegen, heeft eenzelfde schrijven gericht tot het personeel der spoorwegen. DE MOTIE VAN HET DAVIDSFONDS. Reeds meermaals hebben wij gewezen op den groei en den bloei van het Davidsfonds. Op de algemeene vergadering van het Da vidsfonds, deze week te Leuven gehouden, werd na de uiteenzetting van het school- vraagstuk in Vlaanderen, eene bespreking gehouden waaraan talrijke afgevaardigden deelnamen.. Al de aanwezigen waren volkomen eens in verzet tegen de ingediende regeeringsontwer- pen betreffende het taalvraagstuk in het middelbaar en in het lager onderwijs. Iedereen is van meening dat het Davids fonds in deze voor Vlaanderen hoogst ge wichtige kuituurzaak handelend moest op treden. Het Davidsfonds, uit naam van 66 duizend Katholieke Vlamingen, verzet zich met hand en tand tegen de wetsontwerpen betreffende de taal in middelbaar en lager onderwijs en verzoekt al zijn afdeelingen een ongenadige prostestaktie tegen deze in te zetten. Tevens werd eene motie gestemd om de Vlaamsche Volksvertegenwoordigers en Sena tors te verzoeken de Regeering te willen aan zetten om op de taalgrensgemeenten de taal wet te doen naleven en dezelve in den kortst mogelijken tijd te doen aanvullen. Eindelijk werd een eerbiedig verzoekschrift gericht tot hun D.D. H.H. de Bisschoppen van Vlaamsch Belgie, om een betere taalregeling te verkrijgen in de bisschoppelijke middel baar-onderwijsgestichten van het Vlaamsche land, ten einde de leerlingen de gelegenheid te geven een volledig middelbaar onderwijs te laten genieten in het Vlaamsch. HET EEUWFEEST. Belgie heeft 6 millioen 570 duizend frank gevonden om dit jaar, ter gelegenheid van het eeuwfeest, aan feestelijkheden te beste den. Daarvan gaan 5 millioen naar de eigen lijke feesten en 1 millioen 570 duizend als toelagen aan de gemeenten buiten de hoofd steden der provincies. De provincies geven aan de gemeenten een halve frank per inwo ner om het jubeliaar te helnen medevieren. ER IS HAAST BIJ. De Regeering wordt het vuur aan de sche nen gelegd. Zij begint zelf in te zien dat er haast achter zit om de Hoogeschool te Luik in orde te brengen, ten einde deze van Gent in den kortst mogelijken tijd geheel en gansch Vlaamsch te krijgen. Een bij-krediet van 3 millioen werd uitgekeerd tot het bouwen van nieuwe lokalen te Luik voor de tech nische faculteiten. Men wil de voorziene wer ken ten zeerste bespoedigen. Goed zoo! BORSTBEELD M. VANDE VYVERE. M. Vande Vyvere is 24 uren Eersten Minis ter geweest. Het is genoeg opdat zijn borst beeld zou geplaatst worden in de galerij der Voorzitters van de Kamer. Beeldhouwer J. Lagae komt het borstbeeld van M. Vande Vyvere te vervaardigen. DUITSCHE DAGBLADSCHRIJVERS OP BEZOEK. De Belgische dagbladschrijvers hebben hunne Duitsche Collega's op bezoek ontvan gen. Er werd smakelijk gegeten en er werd een goed glas gedronken. Menige ronkende aanspraak verwierf veel bijval. Onder meer sprak de Liberaal Heer Lip- als Pastoor van O. L. Vrouw te Oostende op Zondag 22 Juni 1930. Op de foto ziet men Z. E. H. Mullie, Z. E.H. Desmedt, Deken van Oostende die den nieuwen Pastoor aanstelde, Familieleden en Overheden. Uit Bixschote gewordt ons volgend schrijven: Onze voormalige Pastoor, E. H. Mullie, werd Zondag laatstleden, plechtig ingehul digd in zijn nieuwe parochie van Onze Lieve Vrouw te Oostende. Een prachtige stoet met muzieken en verschillige schoone groepen geleidde den Herder kerkwaarts. Jammer dat juist een onweersbui den stoet storen kwam, zoodat deze den voorbeschikten weg niet vol gen kon en in verhaasten stap ter kerke moest. Een bewijs, dat E. H. Mullie de genegenheid en den dank zijner Bixschote- naren met zich mededraagt, vinden wij hier in, dat te Oostende bij zijn inhuldiging ruim 30 zijner oud parochianen aanwezig waren, en namelijk onze V.O.Ssenbond, met 50 man nen en met vlagge voorop, flink in den stoet stapte. Aan E. H. Mullie lang heil. pens in het Duitsch. Hij zegde dat Belgie en Duitschland nu moeten samenwerken vooral op ekonomiscli gebied en dat iedereen in Belgie nu weet dat Duitschland het onont beerlijke hinterland van Belgie is. Dat alles is goed en wel. Maar waarom schelden dezelfde bladen, die nu opgetogen zijn over het bezoek der Duitsche dagblad schrijvers, wanneer de Katholieken van Bel gie en Duitschland zoeken bij elkander te komen? En wat beteekent het scheldwoord «Boche» of «Duitsch» dat nog immer naar het hoofd der Vlamingen geslingerd wordt, wanneer deze hunne Vlaamsche rechten willen eerbie- digd zien? RERUM-NOVARUM TE ROME. Afgevaardigden van veert.en landen zijn reeds te Rome bijeen gekomen ten einde een comiteit samen te stellen dat belast is met de feesten voor het bereiden tot het vieren van den veertigsten verjaardag van Rerum-No- varum. Deze feesten zullen toekomend jaar plaats hebben op 13, 14 en 15 Mei. Zij belo ven iets grootsch, iets eenigs te zullen zijn. GUIDO. BI BBBOBBS m Wie. geen Ontroomer voor verschillende gebruiken dienende en met verlaagden melkbak draaiende op eene spil benut- Ontroomers MELOTTE, N. V, Remicourt VERZORG WEL UWE BEETENVELDEN IN DEN ZOMER. De beet onder alle gewassen is gekenmerkt door het feit dat zij zoovele onderhoudszor- gen eischt, het duurt nogal lang vóór het zaad bovenkomt, en heel lang vóór het veld volledig met planten is bezet; intusschentijd hebben de onkruiden alle gelegenheid om zich ontwikkelen. Als onderhoudszorgen hebben wijhet hak ken, uitdunnen en bemesten. Het hakken heeft als doel de bovenlaag van den grond los te maken en zoo het onkruid te vernielen. Dit losmaken heeft nu als gevolg dat de waterbevoorrading in den bodem verbeterd en de toetreding van de dampkringslucht bevorderd wordt. Ook de toebereiding van plantenvoedsel gaat nu veel spoediger, hetzij door recht- streeksche oxydatie, ofwel door eene krach tigere werking der salpeterbacteriën in den grond. Daardoor worden b. v. de nitraten spoediger ter beschikking der planten ge steld, en dit op een oogenblik dat zij er meest behoefte aan heboen. Het regenwater dringt nu ook gemakke lijker in den grond en vloeit min langs de oppervlakte weg. Bij langdurige droogte nochtans geraakt die bovenste laag wel vol ledig uitgedroogd ter diepte van enkele cm., maar in de diepere lagen blijft het water ten gevolge der mindere capillaire opstijging meer tegen verdamping beschermd. Zoo zegt men en met reden dat eene hak king meer waard is dan eene begieting. Het hakken kan worden uitgevoerd met handgereedschap ofwel met maohienen. Met het stoffelmachien kan men den grond oil gelijkmatige diepte losmaken, en het werk sneller en goedkoocer uitvoeren, maar met t handgereedschap kan men beter bij en tus- schen de planten en kan men er ook vroeger mede beginnen. Zoodra nu de beetenplantjes voldoende ontwikkeld zijn worden zij op afstand gezet. Dit werk kan met geen zorg genoeg gedaan worden, want den regelmatigen stand en de hoeveelheid bewaarde planten per Ha. beïn vloeden grootelijks de opbrengst. Het gebeurt dat men den afstand tusschen de -beeten doet afhangen van het tijdstip op hetwelke men ze wil uitdoen, hoe vroeger men ze zal rooien hoe dichter ze blijven staan. Na het zetten past men nu eene overbe mesting toe met Sodanitraat, ten einde de plantjes snel en zeker te doen hernemen, zoo zullen ze den grond veel spoediger bekleeden, en het onkruid beletten zich verder te ont wikkelen. Het is dan geraadzaam de beeten 200 tot 400 Kgr. Nitraat per Ka. toe te dienen en het wel in te hakken. S. C., Landbouwingenieur. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBSBBBSSa Le Colonat au Congo Beige par Vincent Diericx. We ontvingen deze week eene prachtige uitgave over het werk, begonnen door drie colonisten onzer stad, de gebroeders Maurice, Michel en Arthur Vermeesch, in het zwarte Congoland. Deze uitgave, heel verzorgd uitgegeven dooi de Drukkerij Goddaer van Kortrijk, geeft in woord en beeld een klein gedacht der werking der gebroeders Vermeesch in Congo. De oudste der broeders, Maurice, naar Congo vertrokken over een goe 20 jaar, was de eerste wroeter en stichter der zaak. Jaren heeft hij ginder gewerkt en geslaafd, vech tend tegen het afmattend klimaat en de dooddoende moedeloosheid. Kort daarop ging zijn broeder Michel hem helpen en later nog zijn broeder Arthur. Hun werk werd beloond en ze kregen gin der een der belangrijkste landbouwonderne mingen der streek; tijdens zijne omreis in onze kolonie vereerde Koning Albert hun met een bezoek. Finantieel gesteund, werd hunne zaak eeni ge jaren geleden omgewerkt in de Lubi- lasch .Compagniewaarvan zetel te Kor trijk, Gentstraat, 17. De zaak bloeit immer meer en wie er aan- deelen op neemt is zeker dat zijne belangen behartigd en verdedigd worden door durven de en eerlijke werkers. Wie het werk onzer Poperingsche jongens wil nagaan en wie door cijfers en bewijzen de zaak Lubilasch-Vermeesch wil bestudeeren moet deze uitgave koopen. Er valt er veel te leeren, ook voor de jeugd. Uit het voorbeeld der gebroeders Vermeesch kan zij zien dat men het ver kan brengen met veel te werken. Als Poperinghenaars mogen we fier zijn op de gebroeders Vermeesch en mocht God hun pogen in 't Zwarte Land verder zegenen. Voor wie het begeert, kunnen we de uitga ve bezorgen tegen 20 fr. verzendingskosten. UBHBBBBflBBflBBBBESBEsBSBBBBBSBBV TREKKING der VERWOESTE GEWESTEN 20 Juni 1930. Leening 5 t. h. 1923. Reeks 154.318 Nr 1 wint het lot van 1 mil joen frank; reeks 325.941 Nr 3, 100.000 fr.; reeks 59.040 Nr 1, reeks 87.211 Nr 2, en reeks 284.065 Nr 4 winnen elk 50.000 fr. De andere nummers dezer reeksen zijn uit keer baar met 550 fr. DE BESTE BELGISCHE FABRIKATIE

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1