nieuuie Brandveiisters ler Si JansHem Vlaamsche Leergangen te Leuven paarderkoerser uiereüMosrisieü!!!! ra merpen 1938. inhuldiging uon esrui user de MMll ais Pastor Viert O.li. Vffoulu van St Jan MELOTTF PLANT AARDAPPELEN WEEKBLAD m CENTIEMEN 27e JAAR. - N: 27. KSIÏ Notarise!-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon den JUUI Proefveld Covemaeker Pauwels. GEMEENTE ZüiDSCHOOTE OP ZONDAG 22 JUNI 11. ZONDAG 6 JULI 1930. Ml S '1 Abonnementsprijs per Jaar: ïb Stad: 17 Jr." Ib 't Land: 18 Lr.) (per post) Frankrijk: S5 fr.1 Congo85 fr.i Andere landen: 40 ft'. TARIEF s Kleii» Berichten: 1 fir. per reek; minimumprijs per iniasschir.g4 fr. (|r. «*U» I Aüe annonecL a life. vooraf te betalen en moeten tegen de® i Slaaderdtg *otw ingezonden w 5'lf Ütëtl Kleine bericl itss. tegen der Vrijdag no«i Postabonnenten in Ëeigie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en sist ssa <eni». Uitgeven SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck N' 15.57§. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven *e voegen. TARIEF i Notarieel* Vs rkoopinc* S{J cent. per gewone reg«A Annonces: j Prijzen op aanvrs.re Er is feest in Vlaanderland. Op ll Juli wapperen de vlaggen en ver kondigen tot in het meest verloren hoekje van Vlaanderen, dat de Vlamingen hun stam bewustheid terugwinnen. Een volk dat fier is op zijn roemrijk verleden, dat werkt in het heden, mag gerust en hoopvol de toe komst te gemoet zien. Daar zijn nog Vlaamsche steden, Vlaam- sche gemeenten, die niet willen medevieren. Wat geeft dat! Zij sluiten moedwillig de oogen voor den Vlaamschen vloed die in aan tocht is. Tegen zulke macht kan geen tegen stand meer geboden worden. Wie niet wil medegaan, die zal medegesleurd worden. Er is geen andere uitkomst mogelijk. Daar zijn er die door kleinzielig gepeuter de beteekenis van X302 willen verminderen. 1302 was niet veel meer dan een strijd voor wol, een handelsoorlog! Vlaanderen weet het beter! De geschied schrijver Godfried Kurth, Hoogleeraar 'te Luik en Duitschsprekende Belg van geboorte, schreef in 1904: Met reden zijn de Vlamin gen fier op deze overwinning, die Vlaanderen voorgoed van de Fransche overheersching heeft bevrijd. Zij zal de Brugsche gemeente en het Vlaamsche volk ten eeuwigen dage tot eer verstrekken. De Elfde- Julimannen vochten niet uit vaderlandsliefde, want in die tijden was de deugd van vaderlandsliefde nog niet ontwik keld grollen andere nijdigaards tegen Vlaanderen. Dat is laster. Onze vaderen stonden in 't gelid uit onbluschbare liefde voor den bo dem, waarop zij gewonnen en geboren waren en ter verdediging van hunne voorrechten en vrijheden, die geheel hun levensbestaan regelden. Liever sterven, dan vrijheid der ven! was hunne leus. Wanneer de Vlamingen op 11 Juli op het Groeningerveld een stukje aarde aan den mond brachten, wijl de Priester zegenend met den God-Mensch door de scharen trad, daar door betoonden zij hunne groote liefde tot den geboortegrond. Soms wordt de Sporenslag voorgesteld als een klassenstrijd. Is het dan niet genoeg geweten dat het gansche volk daar was, als in een broederband omsloten: edelen, bur gerij, boeren en gildemannen, ja zelfs Walen naast de Vlamingen. Het waren democraten, die in de schoonste verstandhouding een ge meenzaam goed verdedigden. Heerlijk voor beeld voor ons. Met de roemrijke zegepraal te Groeninge werden twee vijanden klein geslagen: buiten Vlaanderen de Koning van Frankrijk, Philip de Schoone, die begeerlijk en hoogmoedig'het graafschap Vlaanderen als de schoonste perelin zijn kroon wilde doen blinken; bin nen Vlaanderen de Leliaarts, die niets beters vroegen dan den Franschen Koning kruiperig te dienen. In onze hedendaagsche franskiljons leeft dat misselijk volkje nog voort. Maar met jjèt opbloeien der Vlaamsche herwording worden ze stilaan onschadelijk gemaakt. De uitingen hunner razernij zijn hun laatste stuiptrek kingen. Er wordt nog beweerd dat de Elfde Juli geen taalstrijd was. Het is genoeg te weten dat, als gevolg van dien slag, de Vlaamsche taal tot haar recht werd gebracht. Tot dan toe waren alle charters in 't latijn of in Fransch. Voortaan werd de Vlaamsche taal gebruikt. Zoo ook is het thans weerom aan 't worden in Vlaanderen. Na de Hoogeschool het Ge recht, de School, het Leger, ganseh het Be stuur. Vlaanderen is en wil Vlaamsch blijven. Ter wille van de rechtvaardigheid der Vlaamsche zaak had Paus Bonifacius tegen den Koning van Frankrijk partij gekozen voor Vlaanderen. In verband hiermede en bij gelegenheid van Elfden Juli, moet er op gewezen worden dat Vlaanderen, door de eeuwen heen, van Kerk en Pausdom de kloekste steun was. Nu nog spreken de Vlamingen van De Paus van RomeVan dezen van Avignon hebben zij nooit willen weten. Van alle Germaansche Volkeren hebben alleen de Vlamingen triomfeerend weerstand geboden aan het Protestantismus.. Toen Auter en Haard te verdedigen waren, vielen onze Vlamingen met het kruis op de borst. Sterven voor 't Kruis dat is Vlamingen- moed! Toen de hand uitgestoken werd, door het hatelijk Liberalismus, naar de ziele van het kind. rees Vlaanderen op als een reus. Onze moeders, de sterke vrouwen, stonden in de voorste rangen en het hellegebroed moest wijken. Welk land ter wereld beantwoordt thans nog meer den oproep van Z. H. den Paus en zendt meer Broeders, Zusters en Missionaris sen naar 's Heerens akker dan het huidige Vlaanderen? Elfde Juli herinnert er ons aan dat het Vlaamsche Volk een geschiedenis, een let terkunde, een eigen kunst, eigen gebruiken en eigen zeden heeft. Dat alles moet en zal het rotsesterk handhaven en wat verdoofd lag, zal het als diamant opnieuw wederom doen opflikkeren. Vlaanderen steune zijn Pers, zijn Tooneel, zijn kunstenaars, zijn schrijvers. Het drijve gansch zijn programma van herwording door: Vlaamsch in het Bestuur, in het Ge recht, het Leger, de School. Het werke vooral aan de kultureele verheffing van het Vlaam sche volk. Het drijve de ambachtskunde van zijn volk op. Het eische dat de dragers van beschaving en wetenschap in- de tale van het volk zouden denken, spreken, schrijven, op dat het volk zich naar zijn volle bekomste aan die bronnen zoude kunnen laven. Elfde Juli, leer Vlaanderen waardig vol houden aan zijn-Geloof, aan zijn zeden, aan zijn geheele verleden en Vlaanderen zal in den loop der tijden glorierijk voortleven. En in de glorie van Vlaanderen ligt ook de grootheid en de sterkte van het geheele vaderland besloten. Elfde Juli! Wees gegroet! M III I IBflHWWUkJ- 'ABKgai»W3afcW*-tBf.lllWI IBIW STAD POPERINGHE PLECHTIGE OMMEGANG ter eere van Heden Zondag 6 Juli, zal de dankprocessie ter eere van O. L. Vrouw in de St Janskerk sedert eeuwen aanroepen, haren ommegang door de stad Poperinghe doen. •Dit jaar gaat nog eens de nieuwe groep, die verleden jaar samengesteld werd, mede. Na het O. L. Vrouwvaandel, de twee tapij ten met de voorstelling van het mirakel (de oiitgraving en het doopsel van f" f kind) en de negen koren der engelen, zullen muziekan ten volgen in middeleeuwsche kleedij en eene talrijke schare van zingende maagden in 't wit gekleed met 't blauwe naamletter van Maria op de borst. Daarachter de praalwa gen met het wonderdadig beeld te midden bloemen en planten. Vóór het beeld het mi rakelkindje en kleine engelen in dankgebed. Mocht het weder gunstig zijn zijn! IBflSBSaHBESBBSBflBBBSaeBSBBSBBa TE POPERINGHE In het middenkoor der St Janskerk ter stede werden onlangs vier nieuwe brandven- sters geplaatst die het leven van St Jan den Dooper, patroon der kerk en der parochie, verbeelden. Het eerste venster, links van den toeschou wer, verbeeldt onderaan de verschijning van den engel Gabriël aan Zacharias. Deze laatste had, gelijk dit iederen dag moest geschieden, en als priester door het lot daar toe aangewezen, wierook geofferd op het reukaltaar in den tempel, toen hem een engel verscheen die hem de blijde mare bracht dat zijne echtgenoote Elisabeth een zoon zou baren, dewelke zou groot zijn vóór den Heer en Joannes moest genoemd worden. Daar hij en zijne vrouw reeds gevorderd waren in jaren, twijfelde Zacharias aan de woorden van Gods gezant en werd, als bewijs der voorspelling en tevens als straf zijner onge- loovigheid met stomheid geslagen, zoodat hij den gebruikelijken zegen over het volk na het offer niet uitspreken kon. Onder de afbeelding van dit fc'A staat ter verduidelij king op het venster te lezen: Gods engel brengt de ontvangnismaar Den vader bij het reukaltaar. In het. bovenste gedeelte van hetzelfde venster wordt voorgesteld dé bezoekingvan Maria aan hare nicht Elisabeth. Wanneer Maria van den engel Gabriël het nieuws had vernomen dat zij uitverkoren was om de Moeder Gods te worden, ging zij haastiglijk hare nicht opzoeken. En wanneer Elisabeth Maria's groet hoorde, sprong het kind op in haren schoot en zij werd vervuld van den H. Geest en riep uitGebenedijd zijt gij boven alle vrouwen en gebenedijd is de vrucht uws lichaams Die gebeurtenis wordt voorgesteld als voorgevallen in de aanwezig-, heid van St Jozef en Zacharias, en het on derschrift lijdt: De moeder voelt hoe 't kind verblijdt Als zij Gods Moeder benedijdt. Ganseh bovenop in het venster staat halfs- lijfs afgebeeld de propheet Jeremias met op een strookje papier de woorden«Ex utero sanctificatusVan in den moederschoot geheiligd In het begin van het boek door Jeremias geschreven, getuigt God dat Hij den propheet vóór zijne geboorte geheiligd had; en die woorden worden door de H. Kerk op den H. Joannes den Dooper toegepast in het officie van den feestdag zijner geboorte. Op het onderste gedeelte van het tweede venster zien we de voorstelling dezer geboorte en besnijdenis. Toen men het kindje wilde den naam van zijnen vader geven, verzette de moeder zich daartegen en wilde het Joan nes heeten, zooals het de engel Gabriël be volen had. De vader werd geraadpleegd en, niet kunnende spreken, schreef hijJoan nes is zijn naam». Joannes, dat wil zeggen: de Heer is genadig. Meteen werd Zacharias van zijne stomheid genezen, en, vervuld met H. Geest, sprak hij den lofzang Benedictus uit waaruit hij God loofde en de zending van den Voorlooper voorspelde. Het onder schrift vat dit samen als volgt: Joannes wordt het kind genoemd En God om zijn gena geroemd. Het tafereel daar boven is er een van huiselijk geluk en vrede. De christelijke le gende, zoo bevallig vertolkt in een oud vlaamsch liedeken door Pater Poirters, ver telt hoe Jezus en Sint Janneken makkertjes waren en speelden met een lammeken. 't Is hetgeen hier onder de oogen van Maria en Elisabeth, de gelukkige moeders, en van Zacharias en St Jozef, in dezes timmermans winkel geschiedt, terwijl een engeltje met snarenspel een kinderliedje schijnt te bege leiden. Van Sint Jan getuigde later de God- mensch dat er geen grooter opgestaan was onder de kinderen der menschen. Daarom staat onder dit tooneeltje: Het menschgeworden Woord bemint En speelt met 't grootste Menschenkind. Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. Het middenvenster bespreken we laatst omdat het niet een feit uit het leven van Sint Jan voorstelt, doch wel dezes verheer lijking. Het vierde venster (rechts van den toe schouwer) verbeeldt onderaan de prediking van Joannes in de woestijn. Terwijl hij zijne toehoorders aanzette tot boetvaardig heid, zag hij Jezus naderen en terstond wees hij Hem aanroependZie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt Van Christus was immers voorzegd dat God op Hem al onze misdaden zou leggen en Hij als een schaap, zonder eenige klacht,ter slachting zou worden geleid. Op die voorzegging doelde de Dooper toen hij Jezus het Lam Gods noemde, het Lam door God bestemd ten offer om de wereld met God te verzoenen. Op die getuigenis van Sint Jan volgden twee zijner leerlingen, Andreas en Joannes, den Zalig maker. Onder dit deel van het brandvenster leest men: De boetgezant getuigt voor 't Lam Dat 's werelds zonden delgen kwam. Boven het tafereel ziet men het doopsel van Christus in den Jordaan. Velen kwa men tot den Boetgezant om hunne zonden te belijden en tot teeken van inwendige zuive ring des gewetens gedoopt te worden in de wateren van den Jordaan. Ook Christus kwam tot Joannes en deze weigerde aanvan kelijk Hem te doopen, bewust als hij was van Jezus' waardigheid. Op Dezes aandrin gen liet hij Hem toch toe tot die daad van nederigheid en zie! de Geest Gods daalde neder onder den vorm eener duif over het hoofd van Dengene die de wereld zou ver lossen uit den vloed der zonden, en eene stem, de stem des Vaders, sprak uit den hemelGij zijt mijn welbeminde Zoon, in wien ik mijn behagen heb Op de afbeelding van dit feit draagt een engel de kleederen van den Zaligmaker, zcoals men het op oude schilderijen ziet en onderaan staat te lezen: De Vader spreekt, de Geest daalt neêr Terwijl de dienaar doopt den Heer. H Het vijfde en laatste venster stelt ons de marteldood voor van St Jan. De vorst Herodes Antipas, die regeerde over Galilea en Perea, had zich plichtig gemaakt aan echtbreuk en bloedschennis met Herodias, de wettige vrouw zijns broeders, als vrouw te nemen en zijne eigene echtgenoote te ver- stooten. Joannes, die alle kwaad en bij gelijk wien te keer ging, verweet hem dit schandig gedrag en werd daarom in de gevangenis geworpen. Herodias zocht hem te doen doo- den maar Herodes Antipas vreesde het volk dat Joannes voor een profeet hield en hij had zelfs zooveel achting voor hem dien hij aanzag als een heilig man, dat hij gaarne naar zijnen raad luisterde. Op den verjaardag van Herodes' geboorte kreeg Herodias einde lijk een gunstige gelegenheid om haren haat te koelen. Salome, hare dochter, wist tijdens het feestmaal, door een wulpschen dans den vorst zóó te bekoren dat hij haar beloofde alles te geven wat ze zou vragen. Op haar moeders raad eischte zij dat het hoofd van Joannes haar op een schotel zou overhandigd worden; hetgeen de vorst, hoe bedroefd en bevreesd ook, toestond. De beul deed zijn werk en het bloedig hoofd werd op een schotel door Salome ter feestzaal gebracht. Zoo stierf degene die altijd de waarheid en rechtvaardigheid had voorgehouden; de laat ste propheet, door Jezus meer dan een pro pheet genoemd. Onder de onthoofding staan de volgende rijmpjes: De wreede wulpschheid 't loon verwerft: De laatste en grootste ziener sterft. men: Geen dood, maar afschuw sluit den mond Die recht en waarheid maakte kond. Bovenop in dit laatste venster staat halfs- lijfs de profeet Elias, met op een bandje de woordenPracibit ante Dominum.Hij zal voorgaan vóór den HeerNaar het woord van den engel Gabriël ging Joannes de eerste komst van Christus vooraf in den geest en de deugd van Elias, gelijk deze profeet de tweede komst van Christus op den oordeelsdag zal bereiden. is eene vereeniging zonder winstgevend doel, in hoofdzaak opgericht ten einde de volledige vervlaamsehing van de leergangen in de katholieke Hoogeschool van Leuven zooveel mogelijk te bespoedigen. Aan alle katholieke Vlamingen wordt daar om geldelijke hulp gevraagd. Uit het tijdschrift Na het vijfde jaar dat we deze week komen te ontvangen geven we volgend overwegenweerdig uittreksel dat, moest het door alle katholieke Vlamingen ■éjepast worden, ons veel verder zou bren ger» dan al het niets-opleverend geschreeuw en hevig schrijven dat we nu heele dagen hooren en lezen. Vlamingen, leest 't volgende aandachtig en past het toe: Het Katholieke Vlaanderen vindt weinig baat bij ideologie en, om een woord te ge bruiken dat veel in den mond ligt, doch niet altijd in den wil: het Kathlieke Vlaanderen heeft dringend behoefte aan de daad. Het is hoogst wenschelijk, zegt men, dat de vervlaamsching van Leuven sneller en methodischer vooruitgaat. Wij zijn het daar mee volkomen eens. En de Vlaamsche Leer gangen gebruiken al hun invloed, overal waar het kan, om het maximum te verkrijgen wat mogelijk is. Tot nog toe echter was die werking in de hoofdzaak van moreelen aard: de Vlamingen moeten ten slotte inzien wat we, sedert vijf jaar, niet ophielden te zeggen en te schrijven: Het lijdt geen twijfel of de invloed van de Vereeniging zal gelijken tred houden met de middelen die de Vlaam sche vrijgevigheid haar zal weten te ver schaffen De opleiding van de leerkrachten is een probleem waaraan in dSj Vlaamsche kringen niets steeds de gewenschte aandacht wordt geschonken. Aan moties en manifesten doet onze jeugd meer dan genoeg, De student heeft echter een anderen, zeer dringenden plicht te vervullend. i. zich op te werken tot een beschaafd en hoogstaand vakman, wil hij eenmaal Vlaanderen dienen zooals het behoort. Op allerlei terrein liggen er voor de flinke, jonge Vlamingen groote mogelijkheden openhet bestuur, het leger, de magistratuur, de industrie, de handel, de kolonie, de bank wereld, het verzekeringswezen, enz. wachten, en ondertusschen verspilt de Vlaamsche jeugd haar krachten aan getheoriseer en gevoelspolitiek. Wat hier gezegd wordt geldt in de eerste plaats voor de loopbaan van Universiteitsprofessor. Wij hebben Vlaam sche geleerden noodig. Indien het jonge Vlaanderen niet waakt, loopen we gevaar de vooraanstaande betrekkingen, waaronder be- Onder het gastmaal van Herodes leêé de leerstoelen m Vlaanderen, te :pen innemen door jonge krachten wier hart nooit met ons was en het waarschijnlijk nooit zal zijn, wier oog echter dadelijk heeft ingezien of zal inzien welk voordeel ze uit de nieuwe toestanden kunnen halen. Het wordt tijd dat Vlaanderen eindelijk uit zijn romantischen roes ontwaakt. Dat de jonge natie haar opborrelende leven bij voor keur uitzong in gedichten en muziek, in kleuren en tooneel, is geheel natuurlijk. Nu echter schijnt voor het Vlaamsche Volk de tijd te zijn aangebroken om in de wereld van de gedachte zijn plaats te gaan innemen. Nooit bestond er voor de jonge Vlamingen een zoo ruime gelegenheid tot wetenschap pelijke vorming. Daar is het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, waarvan ae Vlamingen hun deel niet vragen, bij ge brek aan belangstelling hunnerzijds. Daar is de Vlaamsche Wetenschappelijke Stichting, die elk jaar aan enkele Vlaamsche studenten en oud-studenten een verblijf in Nederland mogelijk maken. Daar zijn de reisbeurzen van den Staat en van de Universitaire Stichting, de Universitaire wedstrijden. Daar zijn prij zen allerhande, waaronder de Helleputte- Schollaertprijs, door onze Vereeniging be heerd, en waarvoor in 1928 een enkel werk, en in 1929 geen werk hoegenaamd werd in geleverd. En ten slótte zijn daar de Vlaam sche Leergangen zelf, die zich bereid houden om aan de toekomstige Vlaamsche leeraren aan onze Universiteit toelagen te verleenen voor reizen naar den vreemde, tot voltooiing van hun wetenschappelijke opleiding. De Vlaamsche jeugd zou zich aan een onver schoonbare nalatigheid schuldig maken, in dien ze, onverschillig, deze hulpmiddelen aan anderen overliet. Wellicht zal de lezer deze bedenking som ber vinden. Het zij zoo. We hebben gemeend dat het onze plicht is, deze waarschuwing tot de élite van onze Vlaamsche jeugd te richten nu het nog tijd is. Het middenvenster, dat we onbesproken lieten, is eenigszins meer ingewikkeld. De St Janskerk werd in 1290 gesticht door Wal ter II, abt der St Bertinusabdij te St Omaars, en Jacob van Boonen, bisschop van Teren burg (Therouanne) van wie Poperinghe te dien tijde afhing. Daarom knielen beide stichters, met de schilden der abdij en der bisschopsstad boven hun hoofd, onderaan in het venster, terwijl tusschen hen de schuts engel van Poperinghe staat. Boven het hoofd van den engel hangt het wapenschild der stad en in 't verschiet achter hem ziet men de torens der St Bertinus- en der O. L. Vrouwkerk. De schutsengel draagt de Sint Janskerk op, in naam der stichters en der stad zelve, door den H. Joannes den Dooper (aan 't kemelharen onderkleed herkennelijk) patroon der parochie, en door O. L. Vrouw, van wie hier een genadebeeld bizonder ver eerd wordt, aan Christus-Koning, aan wien de parochie werd toegewijd. Boven Hem ze telt God de Vader met den wereldbol in de eene hand, met de andere hand de wereld zegenend terwijl nog hooger de H. Geest in de gedaante eener duif zweeft. Rond den Vader zijn engelen in aanbidding en achter Hem hangt de regenboog, die door hare vol heid van kleuren een zinnebeeld is der God heid. Geheel bovenop in het venster staat ten halven lijve afgebeeld de propheet Isaïas, de woorden dragendVox clamantis in de- sertoDe stem des roependen in de woes tijn St Jan getuigde inderdaad van zich' zeiven dat hij was de stem des roependen in de woestijn; degene die den weg des Hee- ren bereiden moest, gelijk Isaïas, de propheet, gezegd had. Wie aandachtig toeziet, zal bemerken dat als versiering in alle vijf de koorvensters de groene distel met purperen bloem aange bracht werd, de plant die in woeste plaatsen groeit en zoo een zinnebeeld is van St Jan die in de woestijn leefde. Evenzoo werd de schelp als ornamentsmotief gebruikt omdat St Jan veelal voorgesteld wordt doopend met eene schelp. De vijf koorvensters samengenomen maken als een reusachtig en prachtig veelluik uit, waarvan de zijluiken het leven van St Jan, patroon der kerk en der parochie verbeelden, en het middenpunt is Christus-Koning tro nend tusschen O. L. Vrouw en St Jan, over de parochie en de gansche stad. De vensters zijn het werk van het huis Peene-Delodder te Brugge. ■STAD POPERINGHE. Dinsdag 8 Juii 1930 (Kermis) GROOTE 18.000 FRANK PRIJZEN. Wie^ geen Ontroomer voor verschillende gebruiken dienende en met verlaagden melkbak draaiende op eene spil benut- STORT 9.50 FRANK op ons postcheckrekening Nr 15.570 en van nu tot einde 't jaar wordt ons blad U weke lijks per post tehuis besteld. VOOR FRANKRIJK bedraagt de abonnementsprijs tot einde jaar 18 frank. Huis van Vertrouwen te Poperinghe PRpEViÈp C BVfMAUER J>,V»'WtlS J>OPf«NO» Hierboven geven we een zichtje van het proefveld der verschillende soorten aard appels door de Firma Covemaeker Pauwels van Poperinghe ingevoerd. Op de foto ziet men echter maar enkele soorten; nog verschilende soorten zijn op het zelfde veld te zien. Heeren Landbouwers het veld is gelegen te Poperinghe, langs den Ouderdomschen steenweg-, bij de herberg De Kloef Brengt er een bezoek ten einde er U te over tuigen van den goeden oorsprong. IBBBBB3&BB&3ÜBB9 iSBBSKBBBBBBBiaBBSSiSanHflBBfilBBBB '«ÜBBHBBBBBKISIBI DEZE NATIONALE MANIFESTATIE WORDT BEGUNSTIGD DOOR HEERLIJKE ZOMERSCHE DAGEN Badend in het heerlijke zonnelicht, viert de Tentoonstelling, die zooals Algiers, de Witte Stad wordt genoemd, haar triomf en blijft de groote massa tot zich trekken. Alle inhuldigingen zijn nu een voldongen feit. Verleden week werd de stand van Ve nezuela ingehuldigd, daarna was het de beurt aan het Venetiaansch huis dat in het poëti sche decor van Oud-Belgiezoo aardig opvalt door zijn lieflijk aandoende architec tuur, die aan lang vervlogen tijden doet denken. Italië heeft er aan gehouden de dingen goed te doen. Het heeft zich niet alleen be perkt tot een schitterende deelname door haar prachtig ingricht paviljoen, maar bo vendien heeft het er aan gehouden in Oud- Belgie een huis op te trekken, dat toehoort aan de Stad Venetië, dat doorheen de tijden steeds in verbinding was met Antwerpen. Hier kunnen wij nog aan toevoegen dat Venetië, ter gelegenheid van de Eeuwfeesten, prachtige gondels naar Antwerpen heeft ge zonden, om te spelevaren op den vijver van Oud-Belgie Zoo ziet men dus dat de aantrekkelijkheden op de tentoonstelling steeds in aantal toe nemen. Daarbij komen dan de steeds toenemende congressen cn bezoeken. Talrijk zijn de groe pen die te Antwerpen aankomen en er meer dere dagen blijven om de Tentoonstelling in alle détails te bezoeken. De dienst voor Huis vesting, (Statieplein), is uitstekend ingericht en wanneer men zich enkele dagen van te voren schriftelijk wendt tot dezen dienst, kan men er verzekerd van zijn goede kamers aan billijke prijzen te huren. Nog dient te worden vermeld het buiten gewone succes behaald door de Romeinsche spelen, die verleden Zondag werden ingericht op het Wilrijksche plein, gelegen naast de tentoonstelling. Onnoodig te zeggen dat een overgroote menigte die spelen bijwoonde. Kortom, de Tentoonstelling blijft vanwege het publiek de belangstelling wekken en is een triomf over de gansche lijn. De bezoekers die naar Antwerpen komen zullen maar een spijtig iets ondervinden: namelijk de Tentoonstelling te hebben, moe ten verlaten om weer naar huis te gaan. HET UERUM NOVARUM PALVIL JOEN OP DE TENTOONSTELLING Dit is een zichtje van het Rcrum Novarum Spijshuis ingericht door de Christene Arbeiders organisatie. Voor elke katholieke Vlaming die naar de Tentoonstelling gaat is dit de geschikte plaats om wat uit te rusten en zich wat te versterken en te verfris- schen. Men wordt er wei bediend en aan fatsoenlijken prijs. Het is niet moeilijk om vinden: de tentoonstelling eens binnen, honderd stappen gaan, den rechts en men valt er in. Van daar ook vertrekt de Liliput trein die U voor 5 fr. rond heel de tentoon stelling voert Van af den vroegen morgend waren allen aan 't werk... prachtig versierde huizen, de wegen met sparren en praalbogen beplant. Van 's middags begon het verkeer toe te ne men en rond 2 G u. zagen we iets buiten gewoons. Auto's en autobussen van Bisse- ghem en omliggende, de eene volgden de andere op. Weldra werd de stoet samenge steld en wat na 3 uur trok hij vooruit. E. H. De Jaegher met de Overheden namen den stoet in oogeaaschoinv op Lizerne. nadat Hem den herderstaf door Michel Pecceu werd aan geboden. Prachtigen stoet, bijna een G uur trok hij in de beste orde voorbij. De 3 mu- zieken speelden opgewekte marchen, terwijl we de 38 groepenpeerden, velo's, wagen, enz. zagen voorbij trekken. Buiten ieders ver wachting volgden achter Nr 20 een 30-tal auto's van Bisseghem, en 'k hoorde toeschou wers meermalen zeggen bij het zien van dien groep mannen en vrouwen van Bisseghem (ongeveer 500) en die talrijke auto's:'«Wat moeten ze toch M' Pastoor beminnen om met zóó een macht volk naar Zuidschoote te ko men Maar 'k hoorde de Bisseghemnaars antwoorden: Ge moogt God danken dat Hij U zóó'n braven, werkzamen, priester geeft 't Ware te lang ieder groep afzonderlijk te bespreken, allen wedijverden om ter schoonst. Talrijke paarden, veelkleurige ve lo's, fiere houding van ruiters en paarden der vaandeldragers, deftige verbeelding van Sint Eloi, St Sebastiaan, Oud-Strijders; indruk wekkend het mirakel van den H. Isidoor, prachtige voorstelling van de wagens Hei lige Isidoor en Boerenwagen, lachende ge-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1