scnriKuiehRende daling van net genosrtecijier in Belgis De taal van den uiaai nschsn en leirnmen ÜJcllijk, IFlink, IBelrouwbaar zijn alie toestellen LES FSItDERlES 8RUKEIL0ISES Een leven hiernamaals ZONDAG 13 JULI 1930. WEEKBLAD t 39 CENTIEMEN 27e JAAR. N' 28. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr t. Uitgever s SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheek Nr 15.579. 't Is een schande.... 1 Koopt niet den eerste den beste ONTROOMER. Indien gij uwe belangen lief hebt, verlangt den Ontroomer. MELOTTE 1 spil. Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt Politiek Overzicht meesen De nieucue Kerk la Stad: 17 fr. In 't Land: 18 fr Frankrijk: S5 fr. Congo: Andere landen40 fr.j TARIEF i Kleine Berichten: 1 fr. per reek minimumprijs per inlassching4 £r. nmamsm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ane. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen slf» vooraf te betalea en moeten tegen des Donderdag noe» ingezonden words» Kleine berichte» tegen den Vrijdag noes. TARIEF t Notarieels Verkoopmeest 8$ cent. per gewone regel Annoncen: Prijzen op aanvraag Sommige menschen spreken en handelen alsof er na dit leven geen ander leven meer bestaat. En toch is het zeker, dat al onze waarnemingen naar de tegenovergestelde meening wijzen. Daar heeft men om te beginnen het feit door de natuurwetenschap als algemeene waarheid aanvaard, dat er in heel de natuur eigenlijk niets verdwijnt. Wel heeft er ver andering of verwisseling van vorm plaats, maar... 't blijft. Zou dan alleen de mensche- lijke levenskracht de ziel een uitzonde ring maken en verdwijnen? Ten tweede hebben wij een wijsgeerige overweging, dat ons leert, dat de ziel on stoffelijk is, dat ze dus door ontbinding niet kan te niet gaan. Daar is vervolgens de algemeene overtui ging der menschheid en het overeenstem mend geloof der volkeren. Ook de heidenen hebben altijd geloofd aan een leven na dit leven. Ze vereeren hun dooden en gelooven aan de schimmen hun ner voorvaderen. Dit heidensch geloof moge veelal allerlei naieve vormen hebben aangenomen en dik wijls in bijgeloof ontaard zijn, het bewijst toch... dat het geloof aan de onsterfelijk heid der ziel heel vast in de redelijke na tuur des menschen ligt geankerd. Daar is ten vierde de overweging dat er toch ergens recht en rechtvaardigheid moet gedaan worden. Dat is in deze wereld weeral niet het geval. Veronderstelt eens, dat twee menschen gelijk sterven. De een heeft zijn medemen- schen belogen en bedrogen, heeft zich aan allerlei misdaden schuldig gemaakt, en de andere heeft zijn leven in opofferende liefde ten dienste gesteld voor de menschheid, die het niet waardeerde of het misschien zelfs niet opmerkte. Kunt ge gelooven dat voor beiden met den dood alles gedaan is, en dat er dus geen mogelijkheid meer bestaat om het recht te doen zegevieren? Wat wordt de wereld dan toch één groot gekkenhuis en heel het leven een machte- looze radeloosheid, als alle booze hartstoch ten en alle kwade instincten en alle laagheid zich zouden kunnen uitleven zonder dat er een gelegenheid bestaat het aldus verwron gen evenwicht te herstellen? Daar is ten slotte de onverwoestbare drang in eiken mensch naar waarheid, naar geluk, naar schoonheid. Is die drang van elke mensehenziel een illusie, een hersenschim, een zich zelf voor den gekhouderij, kortom: Is heel de natuur der menschen één groote leugen? Waarom zouden wij ten minste onze eigen menschelijke natuur niet vertrouwen, die ons onweerstaanbaar heendringt naar het bezit van waarheid, schoonheid en geluk, dat we blijkens de ervaring van alle mehschen- gesiac-hten hier op aarde ooit bereiken? Waarom gelooven wij wel onze oogen en coren, als wij iets zien of hooren, en waar om gelooven wij niet datgene, wat we waar nemen in het diepste onzer redelijke natuur? Als de natuur liegt, waarom liegt ze dan en hoe komt ze aan dien leugen. Heel de natuur om ons heen is waar. De Ievenlooze dingen worden door de na tuurwetten geleid en bestuurd naar waarheid en orde: planten en dieren bereiken door de innerlijke natuurkracht van hun instinct hun doel. Zou dan de redelijke natuur, die hem heendrijft naar het groote geluk, alleen de grootste en eenige leugenaar wezen, Neen alles in ons en buiten ons wijst er op, dat met dit leven alles niet gedaan is en daar om hecht de geloovige zich zoo gemakkelijk en met zoo diepe overtuiging aan Jezus woord: - Wie in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFIN NaamL Vennootschap, YPER. Onlangs hadden wij de gelegenheid een Waal te hooren. Wij horten hem de woorden uit den mond. Hij sprak in zijn taal, het Fransch! Hij redeneerde juist gelijk een Vlaming. De taalkwestie vergt een deugdelijke oplos sing. Het princiep er van weze: moedertaal, be stuurstaal, voertaal. De Vlamingen die zich in Walonië vestigen mogen rekenen op onze broederlijkste gene genheid, doch het mag niet dat ze pogingen zouden aanwenden om onze kuituur en onze taal te .ondermijnen. De Vlamingen steunen en prijzen wij, waar ze hun taal en hun kuituur niet meer willen laten verbasteren. Als Walen nemen wij radikaal positie te gen elk ontwerp of voorstel, ingegeven om aan de bestrijders van de eentaligheid toege vingen te doen. Zulks zou ten andere voor noodzakelijk gevolg hebben, dat de wantoestanden die Vlaanderen zóó lang en zoo onredelijk te neer hebben gedrukt, naar Wallonië worden overgeplaatst. Als Walen en Vlamingen zich verstaan in de verdediging van elkanders kuituureenheid, dan wordt het de grootheid en de stevigheid van 't gemeenzame vaderland! Dat was de taal van den Waal! Wijze taal is het. Het franskiljonisme is de grondoorzaak van de bittere taalkwestie is ons land. Het franskiljonisme is tevens de voederbak van het nationalisme! Roei uit het franskiljonisme, het nationa lisme kan niet in leven blijven. De Waal weet en zegt het! De Vlaming zegt en weet het! Luisteren de dragers der verantwoordelijk heid naar het weten en zeggen der twee volksstammen van ons land, dan gaat het land zijn tweede bestaans-eeuw in, naar een glorie waar geen kritiek meer op kleven kan! (■BBlBBBBBBBEBBBBBBBSiSBBBflBBS^ Groote keus van LINOLEUM BALATUM STRAGULA bij SANSEN-VANNESTE, 15, Gasthuisstraat, Poperinghe. Men belast zich met het plaatsen. «■■BBflllSIBMBBMBISBIBMBBBni o 't Is een schande, zei socialist Van Walle- ghem in Kamerzitting van 20 Mei, dat volks vertegenwoordigers, die rechtstreeks belang hebben bij de belasting op de beheerdersver- goedingen, aan de stemmingen deelnemen Zoo uitgedrukt, waren al de Kamerleden bedoeld, die beheerder of commissaris zijn in een Naamlooze Maatschappij met kapita listische strekking dus ook de socialisten. Voor vandaag geven we eens 't lijstje aan van de socialistische collega's van citoyen Van Walleghem, die door hem werden aan geklaagd in besproken Kamerzitting: 1. - Anseele, oud-minister, tienmaal voor zitter van beheerraden van kapitalistische Naaml. MaatschappijenRuzizi (Congo) Oostendsche Reederij, Breifabriek A'mêye Arbeidsbank, Tissage et Teinturerie Alost Katoenspinnerij van Brakel-Kasteel, Texti les des Flandres, Filature et Tissage Réunis, Filsoietis, Ateliers Métallurgiques. Beheer der van: Sidac, Cotafor (Congo), Tissage de Gentbrugge, Brouwerij l'Union. Commis saris van Belgisch Gemeentekrediet. Samen precies 15, of 1 14 dozijn. 2. - A. Balthazar: Arbeidsbank en Filatu res et Tissages Réunis. (Plus: schepen te Gent en hoofdopsteller van Vooruit). 3. - De Cnudde: 1) Arbeidsbank; 2) Fil soietis en 3) Ruzizi Driemaal beheerder, plus volksvertegenwoordiger en schepen te Gent. 4. - A. De Bunne: Beheerder Arbeidsbank. 5. - A. De Bruyne (Antwerpen)Beheer der Nat. M. van Buurtspoorwegen en schepen. 6. - J. Dejardin (Luik)Beheerder tram maatschappij te Luik. 7. - Max. Hallet (Brussel)Censor van Nat. Bank en beheerder Nationale M. voor Nij verheidskrediet. 8. - J. Mar.sart: Beheerder Arbeidsbank. 9. - J. Mathieu (Nijvel), Beheerder van: Katoenspinnerij van Brakel-Kasteel, Cota for (Congo), Sogori (Congo), (twee kap. maatschappijen in Congo), Symaf (Congo), Tabarudi (Congo). Dus zesmaal beheerder van kapitalistische maatschappijen in Con go. Slechts éénmaal in Belgie. 10. - J. Merlot, Commissaris van Gemeen tekrediet. 11. - L. Pepin, beheerder van Gemeente krediet. 12. H. Van de Meulebroueke, beheerder van de Arbeidsbank. HET LIJSTJE VAN DE SOCIALISTISCHE SENATORS. 1. - A. Franqois, voorzitter Aciéries Haine St Pierre et Lesquin, beheerder Banque Beige pour l'Etranger, Banque Générale et du Centre, Koolmijnen La Louvière en Sars Longchamps, Nat. Maatschappij van Nij verheidskrediet; Commissaris: Charbonna- ges Flénu. 2. - J. Van Rooébröë'ck, beheerder Arbeids bank. 3. - E. Van Vlaenderen, beheerder Oost endsche Reederij. 4. - Vercammen, beheerder: Oostendsche Reederij, Arbeidsbank, Ruzizi en Arsa, plus: opsteller van Vooruit. We durven niet ten volle instaan voor de volledigheid van dit lijstje. Wellicht komt er nog wel een en ander bij. Maar interessanter is nog: 't bedrag van de beheerdersvergoedingen (tantièmes sta- tuaires) dat in socialistische kapitalistische maatschappijen is te verdeelen geweest. HET VOLK. BBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Het maandblad van den Bond der Groo te Gezinnen laat den volgenden noodkreet hooren Wij zijn in volkomen verval. Wij dompelen onder. Frankrijk schijnt vasten voet te krijgen, wij dalen de helling af op duizelingwekkende wijze. Naar onze meening moet een Staat heel ernstig zijn aandacht aan dezen toestand wijden, zooniet zijn zijne bestuurders kort- ziende lieden. Ziet gij niet veroveraars de wereld overrompelen om hunne heerschappij uit te breiden en zich nieuwe volkeren toe te voegen? De bezorgdheid voor een sterk volk, voor een uitgebreid ras moet de Staatslieden voor al beheerschen. Een net van spoorwegen en kanalen, academiën en koloniën dat is alles zeer goed, maar er dienen menschen te zijn om deze uitslagen van arbeid, verovering en vooruitgang te benuttigen en te behouden. Alles rondom ons volgt een opgaande rich ting; onze beperkte handen zullen onmach tig zijn om tegen deze levenswetten, die voortdurend voortbrengen, te strijden; Weest ervan verzekerd dat de naburige volkex-en zich niet gaan verminken noch verminderen om het evenwicht met onze laf heden te herstellen; wij zullen onvermijde lijk de slachtoffers zijn van onze verachte lijke ikzucht. In verhouding tot 1901, is er bij ons een vermindering van 54.000 geboorten per jaar. Als dit treurig verval in dezelfde verhouding doorgezet wordt, zal ons leger, binnen twin tig jaar 180,000 man verloren hebben. Denken wij daaraan? Wat zijn de verlie zen van Luik en van den Ijzer en van den grooten oorlog tegenover deze cijfers? Elke vermindering van het geboortecijfer moet de staatslieden verontrusten, niet min der dan de nijveraars, de handelaars. Hoe zal het met ons handwerk gesteld zijn? 't Is door al de kracht van onzen handenarbeid dat wij Belgen, die reeds de hulp van den vreemde moeten inroepen, te gen de andere landen moeten strijden; hoe meer armen ons ten dienste zullen staan, uitsluitend belgische armen, hoe krachtiger zullen wij de markten beheerschen, hoe meer zullen wij scheppers van rijkdom zijn. Ook moeten de werknemers, de mannen met kapitalen niet vreezen gezinsvergoedingen en gezinsloonen ruim uit te reiken; zij redden hunne nijverheid en hunne kapitalen door de groote gezinnen te redden. Dat dus een vooruitziend staatsbeleid aan de groote gezinnen, finantiëel het middel geve hunnen naard en hun geweten eer aan te doen en dat de bazen zich voor alles door de rechtvaardigheid laten leiden. Het ware te wenschen dat een groote be weging losbrak ten bate van de vaders én de moeders die het leven eeren en aldus het vaderland verrijken. Ah! indien de pers en de cinema, die ten dienste zijn van zooveel armzalige en on beduidende zaken, die de openbare meening ten gunste van personen en stellingen in be roering brengen die niets roemrijks hebben, gedurende dagen en weken wilden op de bres staan om aan het kind, aan de moeder, aan den vader, de achting, de vereering te doen bewijzen die hun toekomt, wat al goeds zou er voor het land niet uit vloeien! Indien de lezer en de toeschouwer van dag tot dag, meer en meer hunne schaamte op gewekt voelen over de ledige haarden en over den genotzuchtigen ongehuwde; indien zij de schoonheid ïn het nut der groote gezinnen begrepen, denkt gij dat de Staat meer ongelukkig, meer ontwapend, meer ver armd zijn zou? m De Standaard richtte onlangs eene reis in naar Palestina en Egypte en in de reisbe schrijving treffen we volgend stukje aan dat ons een kijkje geeft op de manier van leven en huishouden van het volk ginder. Onze Lezers zullen er wel uit besluiten dat we beter hier wonen. Natuurlijk moet een wereldstad zooals Jerusalem een mengelmoes van bouwkunst, straten-aanleg en bevolking vormen. Zooals men weet vormen de joden de over- groote meerderheid der bevolking uit: zoo wat 70.000 op 120.000 inwoners. En daar er van deze dan ook in de laatste jaren vóór en na den oorlog zoowat uit alle landen der wereld naar Jerusalem zijn komen wonen, zijn er velen onder hen die min of meer de gebruiken in kleeding en levenswijze van die landen hebben meegebracht. Buiten hunne godsdienstige gebruiken verschillen de mees ten dus veel van eikaar. Zoo kan men van geen echt typespreken, want alle soort hoofddeksels benevens alle soort mantels in kleuren en snit zeer uiteenloopend ziet men er dragen, terwijl er velen loopen die min of meer Europeesch aangestooten zijn. Hunne huizen we spreken hier bijzonder van de joden zijn ellendige vuile lage krochten; de straatjes nauw en donker; ter wijl het centrum van het jodenkwartier zich bevindt in donkere steegjes van oude overdekte Hallen, waar men gruwt bij de gedachte dat men daar alleen des avonds wel eens verdwaald zou kunnen geraken. Wanneer men er in groep doorwandelt, houdt men instinktmatig de hand op zijn geldtasch en men gevoelt zich alsof honderde sluipen de schaduwen u beloeren. Ziet men de vijandige blikken, die de mu zelmannen en de joden voor elkander over hebben, dan toch mag dat in Jerusalem niet gezegd worden dat zulks het geval is tegen over de bezoekers. Wel wordt men er be stormd door groepen bedelaars die de bak- schisch(aalmoes) vragen, anderen die er allerhande herinneringen in de hand willen stopen, terwijl de winkeliers met de armen open u den weg naar hunne... magazijnen willen toonen. De koopwaar ligt anders bijna allemaal buiten opgestapeld en tentoonge steld; doch het is er ook wel zooals bij ons: Wat u niet in de uitstalling ziet, kunt u binnen vinden! In de meeste dezer straatjes, heeft men, om de heete zonnestralen te temperen, aller hande soort waaiende voorwerpen tusschen de huizen gespannen: oude zakken, mantels, rokken, vodden, enz., iets dat de vreemdeling niet zonder een medelijdend schouderopha len kan aanzien. Om binnen in de huizen een kijk te kuïi- nen nemen is de jood te wantrouwig inge richt: waar geen handel gedreven wordt is het binnenhuis donker genoeg, om den al te nieuwsgierigen vreemdeling te beletten iets te gaan voort vertellen over de instelling, terwijl er bij de handelaren gezorgd is, dat de koopwaar als dekmantel of schut dient voor de huishoudelijke inrichting. Een ding is er echter goed op te merken en dat kan men in het heele Oosten: reeds van Corfa af zagen wij het daar waar een ambachtsman smid, schoenmaker, bliksla ger, voddenknipper enz. geïnstalleerd is, doet hij in dezelfde plaats zijne huishouding en ambacht en staat de heele huisraad met de stiel-benoodigdheden onder en door elkaar, terwijl al de huisgenooten in het uitvoeren van het ambacht behulpzaam zijn. In de nieuwe stad waar eigenlijk de meeste christenen wonen, is alles echter heel anders. Van de 20,000 christenen die er wonen, ko men er bijzonder van de Roomsche veel uit alle verschilende landen van Europa: zoodat er ook wel veel verscheidenheid is in gewoonten en gebruiken, huishoudelijke in richting, kleeding enz. Doch alles is er veel netter ingericht en verzorgd, terwijl de hotels en andere groote inrichtingen als luxe-instel lingen mogen genoemd worden, waar, wat Europeesche confort betreft, niets ontbreekt. Bij de mahomedanen (Araben) is het ech ter erger gesteld. In de stad schijnen ze hier en daar iets van huishouding te bezitten, doch in de buitenwijken en vooral heelemaal buiten, logeert alles op eene mat, menschen en dieren samen, terwijl er als huisraad niets anders te vinden is dan een comfoor in ge bakken aarde, waarbij men de uitwerpselen der dieren gebruikt als brandstof en de reuk hiervan voorzeker de motten benauwd maakt.verder een soort diepe aarden kom met twee lange ooren als kookketèl en een groote aarden schotel, waarin het-éten wordt opgediend en waaruit al de huisgenooten sa men met de bloote pollen huy( eten uithalen en naar den mond brengen.-'Voeg hierbij dat móeder-de-geit, die samen'woont met mijn heer en madame, daar o<fk wel heel familiaal een hapje uitnemen mag evenals meester Barnabas (de hond) óf juffruow Kater-blaas (de kat) die niet hoeven te wachten tot de andere familieleden gedaan hebben en die gebruiken dan natuurlijk ook geen vork of lepel Hunne woningen zijn eenvoudige lage krochten, gebouwd uit gedroogde aarden 'f ikken, waarin een lage deur en een heel klein gat als venster, de lucht en licht moeten binned laten. Boven op de platte daken en rondom is allerhande rommel en vuiligheid opgestapeld tot vreugde en bescherming van ongedierte en vliegen. Wanneer men die el lendige krochten vergelijkt men onze groot ste krotwoningen, dan zijn deze laatste er nog kasteelen bij. F.P. DE ROY. IBBSBBBBBBBBSBBBBBBB1BBBBBBBBB ECONOMISCHE OORLOG. De strijd is aangebonden tusschen de Ver- eenigde Staten en Europa. De protectionnisti- sche politiek zegeviert in een land dat voor enkele jaren als het land der vrijheid ge roemd werd en nu terecht het land der be perkingen en belemmeringen mag geheeten worden. De Vereenigde Staten hebben name lijk hun toltarieven op 300 produkten uit Europa ingevoerd, in aanmerkelijke mate verhoogd. Een toibareel werd opgericht en het zal de Europeesche exportindustrie moeilijk val len zich over dien hoogen muur heen te slaan. De Vereenigde Staten hebben sedert den oorlog het Europeesche goud gedraineerd. Zij weten ginder geen weg met hun kapitaal overvloed. Doch het blijkt nu dat die on metelijke rijkdom voor een land geen zege ning kan geheeten worden. Aldaar ook is de economische crisis met haren treurigen na sleep van werkloosheid en vermindering van uitvoer als een kanker in het bedrijfsleven gaan woekeren. En degenen die zich met de iliuzie vleien dat economische wetten met voeten kunnen getreden worden, zoeken red ding in het protectionnisme. Milliarden worden in alle landen te grabbel gegooid om legers in vredestijd op oorlogs voet te kunnen behouden. Forten, wier op bouw schatten van geld kost en wier vernie ling in oorlogstijd schatten van menschen- levens kost moeten de grenzen der verschil lende landen afbakenen. En als het oorlogsge weid is gaan liggen en de menschen en de volkeren, uitgeput en verarmd na nuttelooze slachtingen, hongeren naar vrede en met woorden bevestigen dat de vrede moet be stendigd worden, dan verwellustigen sommige landen zich in een economischen oorlog. Kortom, 40 t.h. van de Belgische produkten worden door de Amerikaansche tarief wet ge troffen. Hoe zich nu te weer gesteld? Oog voor oog, tana voor tand zeggen som migen. Ja, maar dat gaat zoo niet. Repre sailles-maatregelen kunnen niet anders dan den toestand nog verscherpen. Oorlog voeren op economisch gebied brengt al evenmin op als de menschenslachtingen op het oorlogs veld. Alleen het solidarisme en de vertrouwens volle samenwerking - tusschen al de volkeren van Europa kunnen voor deze nieuwe kwaal genezing laten verhoopen. De Vereenigde Staten van Amerika doen ons den oorlog aan op economisch gebied en zooals Europa er nu uitziet kunnen zij het eene land na het andere buiten gevecht stellen. Europa verkwist zijn energie in onderlin- gen strijd. Maar tegen de Vereenigde Staten van Europa zouden de Vereenigde Staten van Amerika het wellicht gauw moeten af leggen. TAKS OP DE RADIO-ELECTRISCIIE ONTVANGSTPOSTEN. Ten laste van de bezitters van vaste of draagbare radio-ontvangsttoestellen wordt een jaarlijksche taks van 60 frank ingevoerd. De Regeering is echter gemachtigd het be drag der jaarlijksche taks te verminderen tot 20 frank, voor de ontvangsttoestellen waarin alleen gebruik wordt gemaakt van kristallen. De taks is verschuldigd voor gansch het jaar indien het toestel in het bezit van den belastingschuldige is op 1 Januari van het jaar. Wanneer het bezit later ingaat is de taks maar verschuldigd voor het getal maanden die tot 31 December nog te loopen blijven; elke begonnen maand wordt voor een volle maand gerekend. Zijn vrijgesteld van de taks, mits zijn ver vuld de formaliteiten bepaald door den Mi nister 1) De posten van een openbaren dienst. 2) De posten opgesteld in de lokalen van ondwijsge.stichten en uitsluitend dienend voor het Onderricht. 3) De posten van blinden, van oorlogsinva- lieden met ten minste 50 t. h. invaliditeit en van gebrekkigen. 4) Pe posten waarvoor een kontrool en toe- ichtstaks verschuldigd is krachtens de wet op de radio-telegrafie, de radio-telefonie en het radio-verkeer. Elke overtreding van de bepaling van deze wet en van het koninklijk besluit, genomen ter uitvoering daarvan, wordt gestraft met een geldboete gelijk aan vijfmaal de ontdo ken taks zonder dat aanzuivering van taks over meer dan drie jaar kan geëischt worden. In geval van herhaling wordt de boete ver dubbeld. OUDE VLAAMSCHE KUNST. De tentoonstelling van Oude Vlaamsche Kunst vormt midden de Antwerpsche wereld expositie een werelf op zich zelf: een wereld van Vlaamsche kunst die het onsterfelijk Vlaamsch genie in verblijdenden luister zet. De kerk op zich zelf, van een prachtig moderne structuur, mèt een heerlijk ruimte- spel en een even heerlijk koleurig spel van donker gloeiende glastemen, is een bezoek overwaard. Ook de lokalen der aanpalende school bevatten tal van oude kunstwerken. De Vlaamsche schilderijen vormen een ontstellende rijkdom door Jiet Vlaamsch genie als uit een hoorn des ovsrvloeds uitgestort. Voor wie geen gelegenheie had de vreemde musea te bereizen, waarin dikwijls de moois te gewrochten der Vlaamsche Meesters ten Binnen korten tijd zullen de werken zoo ver gevorderd zijn, dat de prachtige kerk, voor de goddelijke diensten zal kunnen gebruikt worden. De eerste kerk werd gebouwd in 1060, volgens hefzelfde plan van de huidige. De crypte, krocht of onderaardsche kerk is geheel bewaard, uitgenomen het gewelf dat meer dan eens vernield werd. Misschien wel is de crypte nog ouder en werd waarschijnlijk boven den grond gebouwd; men is bezig met ze te herstellen. De nieuwe vensters zijn allen in gekleurd loodwerk. Zij verbeeldenin het koor, den Schepper; in de kapel, O. L. Vrouw van Meesen; de andere, Christus-Koning en den H. Nikolaas. IBBBBBBHSigBBMIIgSaiSBHBBSBBSBBBBBBKBBBBaBSBBBaEIBBBBBBBBflBBBBBI toon hangen, wordt hier nu de dankbare kans geboden een uitermate rijke reeks Vlaamsche kunstwerken, door geheel Europa verspreid, in het Vlaamsche Antwerpen ver zameld te zien. Wie de tentoonstelling van Antwerpen be zoekt mag niet nalaten de Oude Vlaamsche Kunst te gaan bezichtigen, te gaan bewon deren. Wanneer gij als Vlaming die ten toonstelling binnengegaan zijt, dan zult gij ze zeker verlaten als grootere en betere Vla ming. Wij mogen fier zijn over onze Vlaam sche Voorvaderen. PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN. De raad is bijeengeroepen om over te gaan tot het aanstellen van het bureel voor den komenden zittijd en het vaststellen van de agenda. In de openingszitting sprak de Gouver neur M. Janssens de Bisthoven. Hij sprak over 's lands onafhankelijkheid en had het vooral over de bedrijvigheid van de provincie, op gebied van maatschappelijke werken tij dens de jongste vijf en twintig jaar. M. Mayeur, uit Kortrijk, vertegenwoordiger der Christene Werklieden, werd opnieuw tot Voorzitter van den raad aangewezen. In de tweede zitting waren alle partijen het eens om hulp te verleenen aan de ge teisterde streek van Thielt. Aan de 4 beschermingscomiteiten voor zedelijk verlaten kinderen in West-Vlaande- ren worden elk 1000 fr. in plaats van 750 fr. toegekend. Voor de oorlogsinvalieden worden de bouwpremiën van 100 op de staatstoelage voor een jaar vernieuwd. Het crediet voor de beschermingscomi teiten der werkmanswoningen wordt voor 1930 en 1931 op 18 duizend fr. gebracht. Een verandering wordt gebracht aan de toelagen voor beroeps- en handelsonderwijs. Een tusschenkomst wordt verleend tot het verbeteren van sommige waterloopen. In de derde vergadering van verledene week sprak M. Bekaert over de wateringen der provincie. M. Rob. Gillon gaf verslag over de vraag om weddeverhooging der veldwachters en brigadiers. M. R. Desmet stelde wijzigingen voor aan de verordening op het subsidieeren der landbouwscholen. M. Coucke gaf verslag over het toekomen van 250 duizend frank aan de middelbare meisjesschool voor landbouw te Anseghem. M. H. De Brabander zegde dat de toelage voor de provinciale veeprijskampen ver hoogd worden met 400 t. h. De bewaarpre- miën, toegekend aan de stieren, zouden ook verhoogd worden van 2400 tot 3300 fr. be taalbaar in drie annuïteiten. M. Deghelder vraagde, namens zijne com missie, eene toelage van 15 duizend frank voor het aankoopen van een uitgave van Guido Gezelle's werken. De boeken zouden ter beschikking gesteld worden van de Com missie van Volksontwikkeling, om de volks bibliotheek te begunstigen. NIEUWE GELDSTUKKEN. Te beginnen van Dinsdag laatst werden nieuwe stukken van 2 frank, naar het oud model, uitgegeven. Een eerste bedrag van één millioen frank in Fransche en Vlaamsche stukken van 5 fr. zal binnen enkele dagen in omloop gebracht worden. De stukken van 5 frank zijn in nik kel, meten 31 millimeter diameter en wegen 14 gram. Zij dragen de beeltenis van Koning Albert. Men is aan het bereiden der nikkelen stuk ken van 10 frank. Zij zullen 17 gram wegen en 34 millimeter diameter hebben. Zij zullen de beeltenissen dragen van Leopold I, Leo pold II en Koning Albert en als datum 1830-1930. Al deze muntstukken zuljan in gelijke hoeveelheden met Franschen en met Vlaam- schen tekst geslagen worden. IN OOST-VLAANDEREN. De rechterzijde van den Provincieraad van Oost-Vlaanderen kwam bijeen. Bij alge meenheid van stemmen werd de Bestendige Afvaardiging goedgekeurd haar ontslag te hebben aangeboden. Tevens was men van meening dat de nieuwe meerderheid, gevormd door Socialisten, Liberalen en VI. Nationa listen, de deputatie moet samenstellen of voorstellen doen aan de Katholieken. Het is troostend te zien hoe eensgezind al de Katho lieken uit den Provincieraad van Oost- Vlaanderen zijn. De Liberalen hebben ook vergaderd. Zij staan daar nu te kijken, zoo gelijk een kat in een vreemd pakhuis. In bondgenootschap met de Socialisten en de VI. Nationalisten hebben zij de Katholieken in minderheid gebracht. Nu moeten zij ook met de Socialisten en de VI. Nationalisten hun verantwoordelijkheid nemen. Het dagorde dat zij in hunne verga dering gestemd hebben bewijst dta ze niet weten wat liedje ze nu zouden zingen. De VI. Nationalisten zeggen dat zij de Kath. Deputatie hebben doen vallen omdat het hen beliefde ze te doen vallen. Hoe dit aaneen té knoopen met wat M. Leu- ridan zegde: De rechterzijde in den provin cieraad van Oost-Vlaanderen is gedurende den verloopen zittijd de slaaf geweest van het Vlaamsch-Nationalisme. Men heeft den indruk dat de VI. Nationa listen in deze kwestie niet al te best weten wat zij willen en in alle geval in het voordeel der Vlaamsche gedachte niet gehandeld heb ben. DE BEVRIJDING VAN RIJNLAND. De klokken van alle kerken van het Rijn land hebben in den nacht van 30 Juni de ontruiming van de derde zone ingeluid. In alle grootere steden zooals Mainz, Wiesbaden, Trier en Kehl en voorts te Spiers, Neustadt, Kaiserlantern en Landan in den Palts wer den groote feesten gevierd. Deze feesten zullen hun hoogtepunt ber.eiken met het bezoek van Rijkspresident von Hindenburg aan het ontruimde gebied. Dit bezoek zal plaats hebben van 19 tot 23 Juli. De bevrijding van Rijnland is eene gevaar lijke onderneming, maar zij moest noodza kelijk gedaan zijn. Den Rijn kon men niet in eeuwigheid blijven bezetten. Hoe langer men den dubbelen arend in zijne kooi gevangen hield, hoe doller hij er uit zou vliegen en zijne vlerken zou reppen. Nu komt het er op aan te weten hoe de dubbele arend zich voortaan tegenover het vredesplan van den Volkenbond zal gedragen. Mocht dit vredelievend gebaar den toekom- stigen oorlog niet bespoedigen. Mocht de Heer de pogingen zegenen, die gedaan zijn ter wille van den vrede onder de volkeren. VERHOOGING DER INVALIDITEITSPENSIOENEN. Het voorstel der Regeering, waarbij de pensioenen der invalieden 50 t. h. verhoogd worden is met algemeenheid van stemmen, buiten deze van den Communist, aanveerd geweest. Het amendement der VI. Nationa listen, zijnde coëfficiënt 7, en dat der So cialisten, met coëfficiënt 5, werden verworpen. De thans gestemde verhooging beloopt tot 200 millioen. Belgie heeft 88819 invalieden. Dat is in verhouding der bevolking 50 t. h. meer dan Frankrijk. Er zijn nog aanvragen in onder zoek. Voor militaire pensioenen betalen wij 511 millioen 's jaars. Voor de burgerlijke pensioe nen 103 millioen. Samen rond de 615 millioen 's jaars. Het Youngplan geeft aan Belgie 639 mil lioen. Er blijft dus slechts 25 millioen over. Na de verhooging die thans gestemd werd zal 815 millioen aan pensioenen uitbetaald worden. Wij zullen dus elk jaar, op wat ons toekomt van het herstelplan, 180 millioen te kort hebben. DE BESTE BELGISCHE FABRIKATIE

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1