I sr u. nunfesd» MEUBCLPAFIËR Verandering van Woonst X en U.V. stralen. Tel. 404 in 't Binnenland Uitslag der Paardenkoersen op Kermis-Dinsdag 8 Juli Dora de Perior Upsilon V sedert IIAMGAR/ GOTEN DE POPER1NGHENAAR TnQ'"SL*. volksvertegenwoordigers 'e£S uZSKZ&fZfirtk Concert dat I zijn beentjes in de» ,oe, «ebroken Yper. Bezoek. Zaterdag morgen om elf ure kregen wij het bezoek van 125 leden van de Conservative Association maatschappijen met de vlag waren in den I Unionist van (North Hackeurey) Enge stoet aanwezig. Bij het graf van Deken I land. Al dadelijk begaven zij zich naar De Bo werd het woord gevoerd door I Engelsche gedenkteeken aan de E. H. Verhamme, Voorzitter van 't Da- Meenenpoort, waar zij prachtige kronen vidsfonds nederlegden. 's Namiddags gingen zij de Zondag 20 Juli 1930 SNELHEIDSMOTOKOERSEN Huishoudkundige Beroepsschool I AUTOSCHOOL VAN GENT HENNERINGEN Gewezen Intern, Gentsche Hospitalen WERKHUIZEN HAEREN WERKHUIZEN BRUSSE1 BI. 2. 13-7-1930. N 28. Wat het invalieden coëfficiënt betreft, 57914 invalieden hebben 10 tot 25 t. h. invaliditeit; 22987 hebben.30 tot 35 t. h. invaliditeit; 5002 hebben 60 t. h. en 2004 hebben meer dan 80 t. h. invaliditeit. De twee derden Invalie den hebben dus 25 t. h. invaliditeit. Volgens deze cijfers, die door Minister Jaspar gegeven werden, heeft Belgie meest invalieden en betaalt het meest uit aan de invalieden onder de verschillige landen. STAD POPERlfiGHE PRIJSKAMP VOOR PAARDEN Dinsdag 8 Juli 1930 Processie. De prachtige gods- J dienstige stoet van Zondog laatst werd UITSLAG: TREKPAARDEN 1' Prijskamp Ruinpaarden van 3 jaar en daarboven 1. Verbrugghe Joseph, Leysele. 2. Van- i tocht door de stad Ter gelegenheid van alle Feesten, wendt U rechtstreeks naar het oud gekend huis Jules DEPUYDT- SCHMIDT, waar gij zult met een heerlijk weder begunstigd Elks,vinden; Allerhande nieuwe modellen Juwee bewondering gaat naar de triomfwagen ,en> enkel in Platine, Goud en Zilver, ver van O 1 Vrouw van St lan en de voor sierd met Diamantsteenen van eerste kwali van u i., vrouw van at .tan en ae voor teit Aankoop van Goud en zilver aan afgaande groep statig en prachtig. den hoogsten prijs. Mgr. Sevens uit Amefika vergezelde het Hoogwaardig in den zegenenden op-1 0ngevaL ]n de drukte der markt den berghe Wed Camiel Yper - 3 Huyghe I f 6 Vrijdag morgen, werd Vrouw Emile Gau HULP AAN DE GETEISTERDE STREKEN. w"d. HenH Reninghelst. 4. Baes Entóe, Prijskampen. De uitslagen van quie-Debanüt aan den hoek der Schaal Aan West-Vlaanderen komt nog eens de Stavele. 5. Lemahieu Honoré, Poperinghe. Geitenprijskamp van Maandag en Paar- straat aangereden door den auto van den eer te beurt geteisterde streken te bezitten. 6. Vercruysse Achille, Poperinghe. denprijskamp van Dirsdag zijn op een: Heer P. B. van Beveren, die haar over Ditmaal is het de oorlog niet, maar wel het 2' Prijskamp andere plaats in dit blad te vinden. den voet liep. De vrouw werd opgenomt Het muziek en naar het Gasthuis gevoerd. Denkelijk onweder dat een deel onzer Provincie ver- Ruinpaarden gezegd Dertigmaanders hebben zich de zaak ook dadelijk aangetrok- Westoutre. 4. Vandecasteele Jeroom, Po-i tot eere strekt der muziekanten en van Gevecht. Maandag en Woensdag ken. De Eerste Minister en de Minister van Watou- den bekwamen leider Heer Karei Heyl-|werd wat gevochten in een paar herber Landbouw hebben hulp beloofd. Reeds wer- ann ",mi P den ambtenaren naar de beproefde streken afgezonden om de schade na te gaan en er een verslag over te maken. De Boerenbond heeft ook reeds eene hulp 6. Plancke Camille, Watou. i p broeck. jgen der peretraat. De politie moest tus Ruinpaarden gezegd" Achttienmaanders °P Oogst a s doet het muziek een schenkomen. 1. Lemahieu Honoré, Poperinghe. 2. Le- ui stapje naar e anne. e .ere e enl Plaag is uitgebroken ter hofsteden lieur Wed- Gaston, Poperinghe. 3. Le- die begeeren mede te reizm (met au.obub) Lye Gesquiere, A. Vercruysse, Lobeau bij P ,7 mahieu Honoé, Poperinghe. 4. id. 5. id. moeten voor einde dezer maand, hen I r» i actie getroffen en Zondag werd te Thielt g Parret camille, Haringhe. 7. Stubb? aangeven in den Katholieken Kring. Drogentak. reeds eene vergadering belegd. Henri Elverdinehe I 6 5 Geen geneesmiddel is doelmatiger en 7 7 aangenamer van smaak dan de «Pectoral" Zomertraan Zomertraan Er wordt onderzocht of er geen bijzonder fonds kan tot stand gebracht worden om in dramatische gevallen als dit, steeds onmid- Henri, Elverdinghe. 4" Prijskamp Merriepaarden van 3 jaar en daarboven 1. Quaghebeur Pierre, Pop. 2. Cam- dellijkenjrijstand te kunnen verleenen aanbier Juies, Proven. 3.' Stubbe Henri, El verdinghe. 4. Nuytten Augustin, Vlamer- tinghe. 5. Dochy Jules, Reninghelst. de getroffenen. VLAAMSCHE ROUW. Deze week is M. Jozef Janssens, in Vlaan deren als kunstschilder zeer gekend, overle den. Hij was steeds een moedige baanbreker van de christelijke schilderkunst. Hij was hoofdzakelijk een godsdienstig schilder. Hij heeft tal van kunstwerken gemaakt. De Ze ven Smarten van Maria, in de Lieve Vrouwe- kerk te Antwerpen, werden duizendmaal ge reproduceerd en over de geheele wereld ver spreid. Hij was een goed en nobel mensch die zijn geloof diende met zijne kunst. Als Vlamingen huldigen wij eerbiediglijk en dankbaar zijne nagedachtenis. IN DE KAMER SOCIALE WEEK. Het is ongelooflijk wat al werk er deze week in de Kamer afgelegd is. In voormid dagzittingen, in namiddag- en ook in nacht zittingen werd er altijd maar gestemd. De eene wet na de andere kwam als uit eenen molen. Veel goed werk nog daarbij. In tweede lezing werd schier met algemeene stemmen de veralgemeening der gezinsver goedingen gestemd. In eerste en tweede lezing de herziening der wet op de ouderdomspensioenen. Ook de wet op de mijnwerkerspensioenen. Altijd ge stemd in dezelfde gunstige verhouding. De parlementaire zittijd is ten einde. De Kamer is uiteengegaan in onbepaald verlof. Dat velof zal duren tot November. Er is echter spraak dat een bijgevoegde zittijd zou geo pend zijn in October. Maar de Kamerleden zullen geheel waarschijnlijk zooveel haast niet hebben om te herbeginnen, als zij gehad hebben om gedaan te maken. Nu, dit is men- schelijk. HULDE AAN MINISTER HEYMAN. Het einde van den Parlementairen zittijd werd gekenmerkt door eene hulde die ge bracht werd aan Minister Heyman. M. Rub- bens huldigde M. Heyman voor het prachtig werk dat hij geleverd had. Als Belgie er mag op roemen van de beste sociale wetten te be zitten, dan komt de eer daarvan grootelijks te beurt aan M. Heyman, die steeds de rechte man op de rechte plaats geweest is. Socialist Delattre, die tijdens geheel de bespreking der sociale wetten een der voor naamste woordvoeders der Socialisten ge weest was, zegde dat hij niet alles bekwam wat hij verhoopt had, maar dat hij toch op zijn beurt hulde bracht aan Minister Hey man. Langdurige toejuichingen, ook bij tal rijke Socialisten, onderlijnden deze woorden. Toch waren er socialisten die zaten te grijn zen van koleire en van spijt. Denkt er maar even aan: Minister Heyman door de Socia listen gehuldigd in de Kamer! Wat gaan ze nu vertellen aan hunne vol gelingen. Welk affront voor den Socialist M. Anseele als zijn eigen partijgenooten het ant woord geven op den smaad die hij den Mi nister heeft willen aandoen. Bravo voor Minister Heyman. Hij heeft die hulde verdiend, meer dan verdiend. GUIDO. Dupuis» om vallingen, keelpijn, heeschheid| te genezen. - 6 fr. de doos. Te verkrijgen bij H. Notredame. Groote Markt. Poperinghe. 6. Denys Jules, Crombeke. 5'' Prijskamp Merriepaarden gezegd Dertigmaanders 1. Baelde Charles, Westoutre. 2. De- corte Emeric, Ghyverinchove. 6' Prijskamp Merriepaarden gezegd Achttienmaanders Geen paarden werden aangeboden. VEULENS 7' Prijskamp Hengste-Veulens VOLKSHUIS. Poperinghe 1. Termote Wed. Charles, Elverdinghe. linff voor c Bestuur der Coöperatief. 2. id. 3. Dochy Jules, Reninghelst. 4. Cambier Jules, Proven. 5. Vercruysse Omer, Poperinghe. 6. id. 8e Prijskamp Merrie-Veulens 1. Dochy Jules, Reninghelst. 2. Wyffels, Marcel, West-Vleteren. Cornette Jeroom, Pollinchove. Verteerbaar voor alle magen - Aangenaam van smaak. - ZOMERTRAAN (Wettelijk geponeerd merk) tegen zwakte en flauwte, bevat de krach- Zondag i3 Juli, geen vergadering voor tigste bestanddeelen om te verkloeken, de Kaiotteis I Gij die flauw of zwak zijt, neem een flesch Dinsdag ,5 Juli, te 7 ,h uur, „esg,de- ring voor de leden van den Studiekringl verkocht. der Kajotsters: de propagandiste van tar- I 25 fr. de literflesch uitleg bij de flesch, rondissement komt u een bijzonder 1 OPGELET: De naam Zomertraan op de woordje toesturen en u leiding geven. jetiket der flesch geeft waarborg voor zijne Woensdag 16 Juli, te 8 uur, vergade-1 echtheid. Verkrijgbaar: te Poperinghe: in de Apo theek Notredame; te Yper: in alle Apotheken Voeders Belga Eischt Meel-Korrel op Opfokvoe- ders Belga Deynze. Het goede adres Deynze, Tel. 79. II Juli. Veel volk in de mis voor de Gesneuvelden. Aan den optocht, aangevoerd door muziek en turners wa ren veel deelnemers. Een flink aantal Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. STAD POPERINGHE UITSLAG VAN DEN GEITENPRI JSKAMP Maandag 7 Juli 1930 Op de Bertenplaats werd den optocht verschillige kerkhoven van het omliggen- besloten door de Vlaamsche Leeuw de bezichtigen. Heel veel inwoners hadden er aan ge- Botsing. Zaterdag avond, om houden hun huis te bevlaggen. streeks 7 ure, kwam Heer Vwonende Hongaartjes. Woensdag zijn op de groote markt, per velo naar huis eenige Hongaartjes, bij hun vroegere Niet ver van zljne woning viel hij en on- pleegoudeis, voor een paar maanden in gelukkiglijk werd hij nog aangereden door verlof aangekomm een aut° die hem nareed. De man was Maagversterkend. - De Roode Pillen het, ^usbeen gebroken en had nog verde- Boklammeren: 1 Carpentier René, 15 fr. Oude bokken: 1. Carpentier René, 20 fr.; 2. Struye Pieter. 15 fr. Geitelammeren: 1. Wed. Dedrie Frans, 12 fr.; 2. Carpentier René, 10 fr.; 3. Duquesne Theo- phiel, 8 fr.; D'Hondt Emiel, 6 fr. Twee tanders zonder horens: 1. Duquesne van L. Dupuis, Jumet, genezen de meeste r,e kneuzingen. Hij werd binnengeleid in Theophile, 15 fr. maagziekten, die voortkomen van de ver- Vier en zes tanden: 1. Couwet René, 20 fr. stopping en van het te lang verblijf van het voedsel in de maag. De doos: 6 tr. bij H. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. Sanatorium.Donderdag kwamen 2. Hoevenaeghel Evarist, 15 fr.; 3. Bondue Cyriel, 12 fr.; 4. D'Hondt Emiel, 10 fr. Volschoten geiten zonder horens: 1. Santy Cyriel, 2J fr.; Schmidt Achiel, 15 fr.; Hoeve naeghel Evarist, 12 fr.; D'Hondt Emiel, 10 fr. Geiten met horens: 1. Wed. Dedrie Frans. MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBIg de apotheek Snoeck, waar hij de eerste zorgen ontving. Zondag ter gelegenheid van St Pie- ters Kermis krioelde het van 't volk en met die hitte waren er natuurlijk die TAXI. Bij Gaston VAnbruwaene, een 5o tal Provinciale Raadsleden De door de zon krom getrokken waren. Om Lovie» bezoeken, aangevoerd door Volks- 8 1/2 ure werd een zekere Dek... Is. van vertegenwoordiger Dr Brutsaert. Het I uit de drie Zottenstraat (Meenenpoort) prachtig park lokte hunne verwondering aangemaand wat gezapiger te zijn, dcch Groote uit. De werken vorderen snel en men de jongen verstond het zoo niet en kwam Markt, Poperinghe, is steeds een Taxi verhoopt op eens rabije in gebruiktreding. in opstand tegen de agenten. Dat was ge- REISBUREAU ERN. CLAES Opvolgers CLAES C° Korte Gaslbuisstr. - 21 - Antwerpen Telefoon: 24269. Eiland Corsika en Nizza: 10 Aug. Parijs en Versailles: 9 Augustus. Lourdes en de Pyreneeën: 15 Juli, 12 en 26 Augustus. Oberammcrgau1 en 19 Augustus" 9 September. Zwitserland: 9 Augustus. van PURGATINE Veearts DEVLOO, bloedzuiverend en 't Is uw eigen schuld indien gij nog aan hoofd- en schelehoofdpijn wilt lijden; want iedereen weet nu dat de MONOPOE DERS deze pijnen onmiddellijk stillen en altijd genezen. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinghe, de doos: 7 fr. Te verkrijgen bij Jules DEPUYDT- SCHMIDT allerschoonste keus van Pater nosters en allerhande nieuwigheden van geschenken voor Eerc-Communie en alle andere feesten. - Veranderingen van alle oude Juweelen in allerlaatste nieuwe modellen. V. T. B. POPERINGHE. Op Maandag 21 Juli, groote Boottocht van Oostende naar Dover (Engeland) met een speciale staatsmailboot. Prijs voorde overvaart 70 fr. De boot vertrekt te Oostende (Kaai) om 8 3o uur. Terug te Oostende om 20 3o uur. Toetreding sturen naar Vlaamsche Toeristenbond, Paardenmarkt, 70, Ant werpen, en 't bedrag storten op post- checkrekening 93627. Eervolle onderscheiding. De Melkerij St Bertinus heeft in den wed strijd der Tentoonstelling van Antwer pen een prachtigen uitslag bekomen In de Internationale Priiskamp, óp 115 deel nemers bekwam zij een Tweeden Prijs met gruien medaliein de Nationale Prijskamp, op 53 deelnemers, verwierf zij een Derden Prijs met diploma van gou den medalie. Deze prachtige uitslag is le danken aan -jden ijver en het wijs beleid van den Be- ASTHMALIJDERS, DORSTLIJDERS stuurder M. Camille Delaleau. Ook heeft Indien gij tot hier t alles geprobeerd hebt het Bestuur hem Dinsdag morgen gul zonder voldoenden uitslag of genezing te be- hartig gaan bedanken en bij monde der komen wacht niet langer en neemt uwen Heeren Emüe Desmvtt(r Voorzitter, en toevlucht tot MARTIN TOMS. Voor verou- derde en ingewortelde gevallen volgt de vol- Mau'ice Goethals, Beheeruer, geluk ge ledige serie voor zes weken 185 fr. Voor wenscht. maagzuiverend behoedmiddel voor paarden. Voorkomt balgpijn, oprijzing, bcwaaienheid, en vele andere kwalen der paarden veroor zaakt door verandering van kost- en jaarge tijden, door vermoeidheid van reizen, door langdurigen zwaren arbeid en sterke voede ring. Vermeerdert den eetlust en verge makkelijkt de spijsverteering door het vrij houden van Maag en Darmen. Gebruikwijze Een soeplepel driemaal daags in het graan of in het drinken. HET PAK: 7.50 FRANKEN. Te bekomen bij Veearts Devloo, Bekhof- straat en H. Notredame, Apotheker. Groote Markt.. 18.„Poperinghe. La Caisse Commerciaie de Rouiers keert in veertieodaapsche Rekening eenen intrest uit van 2 96 (tijds ip 10 tot 25 Juli) te huren voor iedereen en voor alle eizen. (Nieuwe iuxe-voiture Re AUT0-M0I0 CLUB POPERINGHE ter gelegenheid der Eeuwfeesten op het koersplein der Groote Heerlijk heid, Woestensteenweg GROOTE NATIONALE Ingang Omheining 3 fr Tribuun 6 fr - Meikdruppel. - Met Woensdag hoe.g om hem mede te doen naar den ,6 Juli aanstaande beginnen de koste amAJg° waar hij zijn roes mochtuitslapen. [looze raadplegingen voor kinderen bene- ,s Anderendaags om naar huis te gaan den de drie jaren in de school der Zustéfk krf Sfhl> £fn Proces*verhaal als ge- I schenk mede. Doch dat beviel hem met STADSNIEUWS. Paulinen Vogelhoek Deze raadplegingen zullen plaats heb ben alle veertien dagen, den Woensdag] van 9 2 tot 10 uren. THEOBROMA geeft ons kloek bloed THEOBROMA verkloekt de zenuwen THEOBROMA geneest alle flauwten Zijt gij verflauwd? beproeft THEOBROMA. ie Poperinghe bij alle Apotbeiters. DER ZUSTERS BENEDICTINESSEN. al te goed. - Maandag was de feest op St Pieters nog in vollen gang. Twee drie vrienden, jaloersch over den prachtigen rit dien Moerman van Veutne daags te voren daar afgelegd tijdens den koers, wilden ook eens toocen dat zij nog een beetje daar waren en zij ook zouden koersen. Ongelukkiglijk een van de drie coureurs viel zoo ongelukkig dat hij deerlijk ge kwetst werd aan het aangezicht en dat zijn rechter sleutelbeen gebroken was Een echte tegenslag, w ant 't was een hee lachtpartijtje waaraan vele vrienden en I kennissen zouden deugd aan beleefd heb Marcella Vanhee van Poperinghe be-1 ben. kwam in Brugge, met groote onderschei-1 De beste Voeders zijn Deynze's Bel teekenen. ga Voeders. Maria D'hondt van Westvleteren, Zrsl In den nacht van Dinsdag op Woens Rosa en Madeleine Gesqüieie van Pope |dag zijn eenige jonge kerels hunne woede ri ghe, bekomen met onderscheiding het (gaan bot vieren op het Vrijheidsboompj diploma \an snijden, confectie en teeke-Jdat daar in het hof waar het IerscK ge nen. 1 denkteeken opgericht werd; zoo weeldie Agnes Vermeulen van Proven bekwam I staat te bloeien. Denkelijk hebben zij met het diploma van kleermaakster (snijden leen beitel hun dwaas werk verricht. Een en naaien). Ionderzoek werd ingesteld. Wijze raad. Een moeder van 5 kleine Reeds is de benedenzaal van onze kinderen, waarvan het oudste, een meisje, Ln opbouw zijnde hallen ZOO ver voltooid deren gevoed heeft met het Kindermeel school er zal kunnen hebben op Dinsdag FORTIOR. Zij heeft in 't begin van alles 15 Augustus, om 3 ure deze der stads geprobeerd: met goedkoopere produkten I meisjesschool op Woensdag 6 Augustus kwamen haar kinderen met aan en met duur- ins„e]ijks op hetzelfde uur. dere produkten bekwam zij geen betere uit-l ,f slag dan met de FORTIOR. Sedertdien be-1 De vijfde Franciscaansche missie- zich uitsluitelijk van het Kindermeel tentoonstelling gaat open met den 13 Juli FORTIOR en zij dankt het aan de FOR- s]u;ten met- den ->r> Juli in 't kloos TIOR dat hare kinderen nu alle vijf zoo en zal sluiten met den 20 J u.l, in tKlOOS- gezond en kloek zijn. Voor groote gezinnen ter der 1 aters Capucienen. l)e ten beveelt zij bijzonderlijk de FORTIOR aan Itoohstelling'is open op beide Zondagen omdat het zonder twijfel het beste produkt na de 7 ure mis tot 12 u. 's Namiddags is aan de minste prijs. Het Kindermeel FOR-1 r r f 0 TIOR is te verkrijgen bij alle apbthekerdT 2' de C. 3D U vele vroedvrouwen en de beste kruideniers-) Up 20 Juli krijgen wij n soort Vlaam- winkels aan 6,75 fr. de doos. Ische kermis. STAD POPERINGHE totbehooierde aan onzen Stadsgenoot Heer J. Vandenbruai en die ca hevig betwis ten strijd de 3e koers won. winner der laatste koer Prijs der Stad 4Koers. Prijs van den Kemmciberg. - 2.400 Meters. 4.500 Fr. prijzen: 2.700, 100i 500. 300. Deelnemers: Festa, Isolée, Général Watt: High Forbes, Forban du Pavilion, Davi< Império. Edda. 1. Festa 1' Koers. Prijs Havane. 2.300 Meters. 3.000 Fr. prijzen1.700, 700, 400, 200. Deelnemers: Jongleuse, Hardie, Ingara, Herriot, Condé, Italië, Ito le Prince, Géo Setzer, Hiawatha, Francaise, Intrigant, Gou vernante. I 1. Géo Setzer, 3'59 - 1.43 9/10 Gouvernante, 3'591/2 - 1.40 8/10 2. Império, 3. Hardie, 4'01 - 1.471/10 3. High Forbes, 4. Herriot, 4'03 - 1.46 8/10 4. David, 2'' Koers. Prijs Ivo. 2.400 Meters, j 5- Koers. - 3.000 Fr. prijzen: 1.700, 700, 400, 200. f2.700 Meters. Deelnemers: Herda, Cora II, Diavolo II, 500, 300. Ephorie, Daisy, Elsie Kerns, Hilarius, Cou-j Deelnemers: Urus, Nibelle, Favorite, Auver lonneux, Boulangère, Heldenkroon, Titanic.djer. Lucien, Upsilon V. 3'53 - 1.38 3'55 - 1.361 1 3'56 - 1.37 3/1 3'58 - 1.39 3 1 Prijs der stad Poperinghe. - - 4.500 Fr. prijzen: 2.700, l.OOt Coulonneux, 2. Cora II, 3. Heldenkroon, 4. Elsie Kerns, 4'03 - 1.39 7/10 1, Upsilon V. 4'061/2 - 1.44 9 10 2. Auverdier, 4'07 - 1.45 1/10 3. Lucien, 4.10 4. Urus, 4'21 - 1.33 2,1 4'21 1 2 - 1.35 4'22 1/2 - 1.35 5/1 4'25 - 1.391.1 G. Delbecque, H. Ide, A. De Wegen: N. Lahaye, H. Agneessens. Starter: J. Vanhoutte, A. Dewever. Chron: M. Vanbruaene, H. Roelens. De peerdenkoers trok veel volk aan er Daisy, vierde aangekomen is achteruit ge- j Aankomst: plaatst omdat de jockey hem voor het wegen 1 wever, niet heeft aangeboden; 100 fr. boete aan jockey Lampe 3*' Koers. Prijs Charmante. 2.400 Me ters. 3.000 Fr. prijzen: 1.700, 700, 400, 200. Deelnemers: Dora du Perron, Cherif, Due de Brabant II, Due de Bogaerde, Serpolet- iedereen had reden om tevreden te zijn te II, Caprice, Darling II. j veel peerden en hevige strijd. Den Kermt 1. Dora du Perron, 4'00 - 1.40 1 10 Dindsdag is daarmede weer wat hij was vooi Cherif, 4'00 2/10 - 1.40 2/10 den oorlog: den Kermisdag der Poperinghe- Serpolette II, 4'04 - 1.40 1 naars. Due de Bogaerde 4'07 - 1.40 9/10 j Heel den namiddag en heel den avonc Schcone koers, hevig betwist en waarin het heerschte er drukke beweging op de mark! peerd van onzen stadsgenoot, de Heer Julien en in de Stad. Vandenbruane, zegevierde. Beste geluk- wenschen. De inrichters verdienen daarover dank! Asthma speciale serie. Martin Toms, 112, Weststraat, Brussel. Apotheek II. Notredame, Poperinghe. SCHILDERWERKEN EMILE DENUT IGasthuisstraat - 48 - Poperinghe j Gediplom. Vakman van de Gentsche Hoogere Schilderschool Nabootsing van Hout en Marmer. - Versieringschilderen. - Letterschil- deren op Vitrines, Uithangborden, Spandoeken, Rijtuigen, Auto's, Pan- carten. - Dorure onder glas. - Lu- mineuse reclame's. - Nabootsing van Vitraux, enz. enz. Verkoop van kleuren en vernissen in 't klein. AHe inlicht, bij mij te verkrijgen Verzorgd werk Genadige prijn Het dochtertje van M. Pierre Quaghe beur, bood den gevierde een frisschen bloementuil. De menschen klagen van dit en dat en men zou zeggen dat ze genoegen er in vin den. Doch het is zoo nutteloos te klagen over zware hoofdpijn of zenuwkoorts. ALGAO- POEDER zal u aanstonds genezen. Onscha delijk voor de maag! De halve doos: 3,25 fr.groote doos: 6 fr. In POPERINGHE te bekomen bij Vande- nlas, apotheker. In YPER bij Hauteki-sr en Robneys. HOPPEKWEEK POPERINGHE Aan de belanghebbenden, laat het Be stuur der Hopse'naal weten dat volgens de opgaaf der kweekers van Hop op Po peringhe's grondgebied, voor 't jaar 1930 het getal mag berekend worden op 610 gemeten hop en 10 gemeten inleg. In it>3.o zijn er dus 200 gemeten hop 'min dan in 1029. Voor het Bestuur. 'f| Hear Dr Charrasse gewezen Ge neesheer Specialist te Parijs zal raadple gingen houden over Vrouwenzlek- ta?r, Watarwegen, Zweeren, Ader spatten, Bloedstortingen, Fistel, enz alfe avonden van 17 tot 20 uren, 122 Boulevard Descat te Tour- coing (France) Tel. 3 80. Tramway L N. stilstand Au Fresnoy. Binnen zorder kloppen, de deiir is open. Hoofdzetel: GENT, Mirystrut, 19 Bijhuis: KORTRIJK, Gentschensteenweg, EI THEORIE - PRAKTIJK LESSEN OP DEN AUTO ZELF RIJOEFENINGEN :-> Gemak van betaling bij Sansen-Vanneste, Poperinghe VLAMERTINGHE. Gemeente krediet van Belgie. Alle verrichtin gen. Zekerste geldplaatsingen. Recht- streeksche agentJen. Dehaeck. Itijssulstrnat, in plaats van 29 SPREEKUREN Alle dagen 8-10 en 2-3 Dinsdag- Dond.-avond 6-8 DE MODEN IN DE KOERSEN De korte rokken hebben uitgediend en de lange kleederen worden door de groote mode huizen weer voorgeschreven. Eenige nieuwermode toiletten op ons koersplein Dinsdag laatst. Handelaars vraagt alleenverkoopBoekengilde.Heden Zondag, i3 der Hoendervoeders Belga Deynze, dezer, te 6 1/2 u Algemeene vergadeiitg eenige plaatsen zijn nog vrij. Becelaei e. Guld nsporenfeest en huldebetoon aan den H Burgemeester. Het is heden Zondag, 13 Juli. dat de katholieke bevolking den Vlaamschen hoogdag viert en ook hulde brengt aan onzen kristen, vlaamschen en volksgezin- den Burgemeester. Het huldebetoon ain het gedenkteeken heefc niet na de hoogmis plaats, zooals verleden week werd gemeld, maar 's namiddags na den stoet. Ziehier het vol ledig programma 's morgens optocht der muziekmaatschappij naar de hoogmis, 's Namiddags om 5 uur worden allo vrienden verwacht aan de herberg c$'t Peerd», optocht en bloemenhulde aan den Burgemeester, daarna hulde aan onze dooden uit den oorlog en aanspraak Om 7 uur concert op de markt. Vriendelijk verzocht uwe huizen te be vlaggen in ors lokaal Dagorde: 1. Verslag; 2. AansteJlins nieuwen Proost 3. Aan spraak v. d. Proost 4. Belangrijke me dedeel rgen 5. Aankoop van vroege plantaardappels 6. Aankoopen veevoe ders en meststoffen. Pmsiocvafdeeling. Heden Zon dag, i3 dezer, Zitdagtusschen demissen. DAMEN! Voor uw Corset of Ceinture, vraagt het merk D. W. De nieuwste modellen. Zuidschoote. Tijdens de inhul digingsfeesten van E. H. De Jaegher is er een medalie van de vlag der Boerengil de zoek geraakt. Die zeaanden voorzitter terug bezorgt ontvangt een belooning Zelfden dag beging er een de lafheid het rood van een nationaal vlagje af te knipp n Dergelijke daden strekken wei nig ter eere van den dader. Dat hij zien laat kenren, we zullen hem een beter middel aan de han J wijzen om de Vlaam sche zaak eerlijk te dienen. Wie eerlijk een eerlijke zaak dient, is een man, maar een dergelijke daad noemen we laf. Oud-Strijders - Oua-Soldaten. Heden Zondau, i3 dezer, te u alg vergadering bij ons lij C. DiZ ure. Alhn op post. Dagorde Bespreken der eeuw feesten. ZüretJ&fce. Gij zijt t'einden raad en zegt alles vruchteloos get luikt te heb ben tegen de ziekten uwer zieker s Hebt gij reecis Apoth Vermandere's genees middelen beproefd?.. PceierN°4200 geneest alle ziekten der spijs vertering, harde of opgezwollen kiop, zwaitekam, duizelingen, enz., enz. Msrvol tegen 't ergste snot. Spsciaie Harte kop tegen afgang, plaag bij jonge kiekskecs, Eischt het merk Han&kcp. Te bekomen bij de Apothekers Notredame en Kestelyn te Poperinghe en Snoeck, Van Robaeys en Weckeu ser te Yper en in alle Apotheken. Caster. Auto ongeval. Zater dag m'ddagkwam de vrachtauto van M. Kerkhof Gryspeerdt, van Kortrijk, ge trokken dcor een tractor en geladen met koloniale waren bestemd voor Ronse, langs de groote baan Tieghcm Kerkhove gereden. Dcor het breken van de as sloe gen de beide voertuigen om, met het ge volg dat zij buiten gebruik gesteld wer den. De lading heeft zeer veel geleden- Gelukkig zijn er geene ongevallen van personen te betreuren. Belga Opfokvoeders, prima kwali- I teit voor uwe kuikens. GANSCH tM STAAL VERPLAATSBAAR, ONVERGANKEiy f "PUW# SSSSHHBegiHgSiSaSSi&SHStHlUaiHflSBBMaMMHBBairaiSaKBa* Groet* kexs, - G«®adig© pr£;a, bij Sansen-Vaoneste Gasthuisstr.,Pcperm$b4

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 2