Poeders DE COCK Garag® H. ALLAEYS "IN OE SCHAAR,, Matrassen VLAAiSOHE LANDBOUWERS!! BE AUTOS FIAT Garage DE VOS en DE WANCKEl *^KJ<É2 1 Nlas-Car AVICTA'S LEGMEEL AVICTA'S LANDBQUWZADEN Garage MUM3A Ed. Stevens-Pattou Zonen D. W. ogstmachienen MODELLEN 1950 I s §»i|j iaagzuur, Darmontsteking Zenuwpijnen JED Su9umSm DE POPERINGHENAAfto iaagontsieking, SSeohte Spijsvertering Poperingfhe iPrlssterstraat, «Wntrnst. 41 MA.DSBM Mevr. Cornilly, Boterstraat. J YPERMAN'RECOUR Balgischs Bypothesksaatschapplj en Spaarkas Cacfoets LINOLEUM - BALATUM TOILE-CIREE - BEDDEVELLEN MEUBELPAPIER Het Gekroond Kalf WERKHUIZEN VAN LANDBOUWMACHIENEN BEELDEN van den H. Pastor van Ars, van de H. Theresi* vaa Lisieuz, in alle grootten (kunstbeelden voor kerken) bij Sansen-Vaanest#, i, Gasthuisstraat, Poperinghe. W beste ge kende merk, de sterkste,schoon st* corsets. IS. A. ÜIl O passing dag en nacht zo*der HUIS CYR. TAVENIER-VAN EXEM Vanden Peereboomplaats - 29 - Yper. SS Tel.ijJ 3571® llisilllllllSMBlllfMBBiBBBBBBBBBBBBBBIBflBBBBlBBBBHBBilHÏBia^ £aT»1 BULTHEZ YPER Mebutaisr. Yalta Git 4a. Gaiatuai. ter drukkerij BI. 6. 13-7-1930. N 28. IfERZORGT ALTIJD OE' door da gedeponeerd merk Dank aan de POEDERS DE COCK, eet met met smaak en verteert men gemakkelijk 't is gelijk welk voedsel; de eetlust komt weer, de zwaarte en de be klemdheid na het eetmaal verdwijnende tong is niet meer beladen, de adem riekt niet meer. De POEDER DE COCK verwijderen alle nachtmerries, slapeloos heid en noofdpijn te wijten aan de slechte spijsver tering. De maag en de ingewanden zijn ontsmet. De voorheen overvloedige winden, de afwisseling van doopjmq en verstopping, dat al verdwijnt, 't Is einde lijk de gezondheid die weergevonden is. De POEDERS DE COCK worden verkocht aan 9,50 fr. de doos. In alle Apotheken. Hydraulique remmers Niet kostelijker dan andere merkesa» HOOFD-AGENT Tél. lïl Koopt geen automobiel vooraleer het laatste nieuw model gezien te hebben, en zoo gij het begeert, eenen kosteloozen proefrit gedaan te hebben. VRAAGT INLICHTINGEN AAN Tel. 55. Tel. 55. Meenenpoort, YPER. Garage INION, Meessenstraat, Poperinghe. - Tel. 202. Garage COVEMAEKER, Oost-VIeteren. - Tel. 9. Garage DEBRUYNE-DECALF, Watou. - Tel. 47. VERWERIJ - NIEUWWASSCHEN - DROOGKUISCHEN Opv. GEERARDYN-HODDHOKT Noordzandstraat, 79, BRUGGE. HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1879. «o> BIJHUIZEN t Looi Poperinghe Mej. Rachel Devosi Meessenstraat Yper: Cam. Vandewynckel. Gr. Markt. Rousbrugge Mej. Menten. Rouw in 24 uren t-Stipte en trouwe bediening. Oud huis van vertrouwen (Meester-Kleermaker) Yperstraat - 22 - Poperinghe Met het Zomerseizoen, schoone en groote hoeveelheid kostumen gemaakt en op maat. - Specialiteit van sterke Werkkleederen. - Imperméables. Spoedige bediening - Genadige prijzen. TELEFOON 174. Naamlooze Vennootschap gesticht In 1903 M, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal: Reserven: 9.023.117.70 fr. aan Uw Apotheker tegen die lastige welke U onverwachts dan hier, dan daar zoo verschrikkelijk kunnen kwel len. Één of twee onschadelijke AKKER- Cachets zullen Uw pijn verdrijven en Uw aangetaste zenuwen tot rust brengen. Doos van 6 st. Fr. 5.-. 12 st. Fr. 9.-. KOOPT UWE Kapitaal: 10.000.000 fr. INTREST DER SPAARBOEKJES ♦,70 5,50 6.00 en 7,00 volgens duur der belegging. LEENTNGEN OF VASTE GOEDEREN BEHEERRAAD M. Baron Fredegand Cogels, Eere-Gouver- neur der Provincie Antwerpen, Voorzitter. M. Henri Jacques Engels, Eere-Voorzitter der Handelsrechtbank, Ondervoorzitter. M. Alphonse Ullens de Schooien, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Beheerder. M. Jean Cogels, Afgevaardigde Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Wed. Denys-Verhaeghe. aho Crombeke: M Beveren a/Yzer: Jozef Tahon, Gemeentesecr. Oostvleteren: Arth. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontvanger. Meessen: G. Dehem, Gen. Gatrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Armentières. Rousbrugge: Aimé Claeysoone. Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervick: Léo Debonnet, Levestraat, 22. WestvieterenM* Wed. J. Quaghebeur. DRINKT BIER qroote keus ter trouws bij SANSEN-VANNESTE gasthuisstraat, 15, POPERINGHE bij E. DOBBELS. Bruggestraat 3 Poperinghe. Beste inlandsche wol. Bijzondere keus van matrassen in pluimen en konijnenhaar. Gesloten op Zon- en Feestd. om 1 ure. SSBBUBBEBHBBaMBEMMBRHBRHB a n cl t o urr* 4# jaren goeden uitslag!!! WILT GIJ spoedig uwe kalveren vet maken schoon en wit vleesch hebben, ge bruikt dan het KALFVOEDSEL ▼an JANSSSENS-FOSSE Rue de la Linière, BRUSSEL. OPGELET. Wilt gij goede Dakbedekking hebben, wend O in vertrouwen tot den Agent der echte ETERNIT Golfplaten en vlakke platen. Genadige prijzen voor voortverkoopers. Ook te be komen Ciment Hennekoten Ciment Muren. CAMILLE GLORIE-DELVA Bouwstoffen. Oostvleteren. IBBBRBBBBBURBBBBRREBBBBBBBI DAMEN, Voor uw nieuw- mode corcets en ceintures vraagt bet merk Wilt gij uw eieropbrengst ten hoogste opvoeren en uw Kiekenkweek winstge vend maken, voedert uw leghennen met: Geen woorden maar oorden. Leest en overtuigt U De samenstelling van AVICTA's LEGMEEL is de vrucht van talrijke proefne mingen op wetenschappelijke gegevens van een landbouwingenieur gedaan. Het werd onderzocht door het Staatslaboratium te Gent en bevat in de gepaste verhouding alle vereischte bestanddeelen om de eiervorming te bevorderen. De uitslagen bekomen met AVICTA's LEGMEEL in de streek tusschen Schel de en Leie, het grootste center voor Kiekenkweek in Belgie, en thans ook, na onderscheidene vergelijkende proeven, in de kweekerij van Heer Jerome Delbaere te Poperinghe, bevestigen zijn groote waarde. Evenals AVICTA's LEGMEEL zijn Avicta's Gezondheidsmeel en Avlcta's Kie- kenmeel, onovertroffen en tevens de bestkoopste volgens hun hoedanigheid. Vraagt eveneens in vertrouwen rechtstreeks ingevoerd van de landen van herkomst. Voor groot en half-groot alleenhandel voor Belgie van Avicta's producten. LEON CEUTER1CK, Dok, 92, GENT. Vertegenwoordiger Voor Kiekenvoeder: Jerome DELBAERE, Gasthuisstr., Poperinghe Voor LandbouwzadenHenri LIEFOOGHE, Watoustr., Poperinghe door iedereen gewaardeerd. Vraagt inlichtingen over de nieuwe typen 1939 >fcieBEg»«i«asiarr'traaapg3 bij d« Meenensteenweg, ROESELARE Oudevestingstraai, KORTRIJK Bijzondere betalingsvoorwaarden. Kre diet voigens beliefte van den kooper. Poperinghe - TeL 94 Gasthuisstraat 19. 9, Vande Peereboomplaats. Yper - Telefoon 249 -«o»- Algemeen agent der streek van de alombekende Maai- en Pik- machienen MASSEY HARRIS De zekerste der oogstmachie- nen, de sterkste en de eenvoudigste. Nieuw model Aardappeluitrooi er S P Y eigen fabrikaat met toestel voor beetenuitrooier. Wordt met de grootste waarborg ge leverd (gebreveteerd model). Verbeterd en versterkt model Aardappelsorteerder S P Y Groote keus van Waschmachienen en Coffres-forts. 4, Alle Landbouwmachienen. ELEKTRICITEIT Alle ondernemingen van elektriciteit op hooge of lage spanning: Licht en Drijfkracht, T. S. F. Gespecialiseerd monteerder voor elektriciteit op de hofstede; werk met alle waarborg uitgevoerd. Alg. agent der Landbouwmotors «Law» en der Batterij «Tudor». Per occasie te koopDuitsche Pikmachienen, vanaf 1000 frank. Onze waarborg: Alle vervangstukken in magazijn, spoedige her stelling, trouwe bediening. - Alle Bureelmeubeien KRUPP PIK-BÏNDMACHIENEN - MAAIMACHIENEN RIEKSCHUDDERS - PAARDEN HACKEN - HARKSCHUDDERS DE LAATSTE VERBETERINGEN IN OOGSTMACHIENEN STERKTE LICHTE TREKKING EENVOUDIGHEID REGELMATIGE WERKING ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN EISCHT DE ECHTE KRUPP Vraagt aan al degenen die eene Krupp bezitten wat zij erover denken. LANDEN (tel. Nr 35) «lg ',,r GENEZING ZONDER OPERATIE, GE- Wz 1 i 1 VAAR OF TIJDVERLIES, DOOR v S:) 'jrifp? rA V tifiJft» ur luuf i/uu» AhC...,.,.. 17 A AT» AI? AMAFTVT A V TH?» XTT1TTTII71? TOE- GE- VAAR OF ONGEMAK DER NIEUWE WE TENSCHAPPELIJKE TOESTELLEN DER SPECIALISTEN BREUKMEESTERS DUMONCEAU. EENIGSTE wetenschappelijke ontdekking door de GENEESKUNDI GEN als nuttige stelsels aanschouwd. Die moeten aanbevolen worden on alle gevallen van BREUK te bestrijden, waar tachtig ten honderd de: werkende klas zijn van aangetast. Velen daarvan zien hunne kwaal ver ergeren door het dragen van onvolmaakte toestellen, hun met veel belof ten opgedrongen door vreemde rondreizigers, valsche specialisten, dit geen BREVET of DIPLOMA zelfs geen instellingen in Belgie bezitter en zich bedienen van eereteekens der firmas waar zij hun banden koopen Die handelsreizigers weinig of niets van ons vak kennende mogen geer deel uitmaken van onze corporatie. NEEMT NOTA onzer BREVETTEN: n' 158297 van 1901, n' 213766 var 1909; n™ 242644 en 449284 van 1912; nr 285113 van 1920: DIPLOMAS met GOUDEN MEDALIËS BRUSSEL 1897 en 1910, GENT 1913 en 1923, LYON 1914. ZIE HIER EENIGE UITGEKOZENE BEWIJZEN MESTDAGH, 327, Wellingstraat; M' LIPPENS, Kloefstraat te Geeraards- bergen zijn jongen genezen op 4 maanden van dubbel breuk. Heer H ■a Beernem op 7 maanden genezen van weuk, doet nu alle werken zonder band. M. J.-B. VANDENHOUTTE, landbouwer ;e Asbeek-Assche op den ouderdom van 50 (aren nog genezen van zakbreuk. Mm, w. VERMOESEN, 66, Ransfortstraat St Jans-Molenbeek na 2 operaties van tarmuitstorting aangetast op 1 jaar genezen loor ons Corselet. M' Emile WYNANTS, Putberg, Asbeek- Assche was van Zakbreuk, kinderhoofd groot, aangetast, door ons toestel gansch verdwe- len en werkt nu zonder ongemak. Mm' SNAUWAERT te Zedelghem op 1 jaar volledig genezen van zware navelbreuk. M' CLUISSENS Henri te Drongene-Baer- M' G. DESMET, 19, Sergeant Debruyne- straat te Cureghem genezen van dubbel breuk. Mr WELVAERT, (gehucht Gravinne) te Middelburg (Vlaanderen) genezen van zak breuk. Wilt gij: gelijk duizenden die onze metho de hebben aangenomen, HULP-VERLOS SING bekomen, eerlijk en rechtzinnig be handeld worden zonder kwakzalverijen of valsche beloften en mits matige prijs en alle WAARBORG! «BRENGT EEN BEZOEK DAT KOSTELOOS IS EN U TOT NIETS VERPLICHT ;e genezen van maagzakking. BERICHT: ten oorzaak van het afsterven van Breukmeester Arthur Dumonceau is ons BIJHUIS te KORTRIJK voorloopig gesloten. Professor- Specialist Albert Dumonceau zal persoonlijk zelf ontvangen te: KORTRIJK: de 2e en 4e Maandag der maand, «Hotel des Flandres», Statie. YPER: de 4e Zaterdag, van 9 tot 2 u., Hotel du Nord 63, Statiestraat. Uitleg boekje op aanvraag, Rue de Ia Meuse, 65-67, Brussel. «BBBBBBBBBBBBB GROOT IN ALLE SLAG Alsook gias voor serren en abakserren. Marteïé voor hennekoten en verandas. Glas voor autos 4-5-8 mm. dik Glazen Pannen - Mastik - Kaderlijsten. (Gesticht in 1890) 111!! Biiii^i BlflllBflj KLEIN 1 BBBBia! ■■■HISI S-357. ■■■bbSIi HET HUIS DEJONGHE- Lombaardstr, 49. TeL 251 levert tegen de voodeeligste prijzen: Alle BOUWSTOFFEN GRAFKELDERS gewaarborgd waterdicht geplaatst binnen de 24 uren GRAFZERKEN waarvan altijd groote keus in magazii0 Blauwsteen en Marine* Dezer.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 4