DE POPERINGHENAAR, VAN EECKE, te Poperinghe. PIETERS te Reninghe. VAN EECKE, te Poperinghe. VANDENAMEELE te Watou. BOUCQUEY te Poperingnc. LINGIER te Oostende. I van LAUWERS te Yper VAN DER MEERSCH te Yper VAN EECKE te Poperignhe en MAERTENS te Kortrijk. iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiinuan VANDENAMEELE, te Watou. B. VERMAST te Wulveringhem. VANDELANOITTE te Vlamertinghe GARAGE 1 LAHOUSSE te Yper. GEORGES T A H O N te Yper. Arthur VANCAPPEL te Yper. MEUBELS ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb THEVELIN te Meessca REYNAERT te Staden. ■bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb INLANDSCHE WOL BL 8. 13-7-1930. N 28. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE, te Poperinghe. UIT DER HAND TE KOOPEN I. II. Welgelegen LUSTHUIS, tegen de stad YPER, met omtrent 1 ha. 20 a. rondom be daagden lusthof, weide, zaailand en tuinen, toplant met talrijke fruitboomen. Geschikt voor zeer opbrengende uitbating. Gemak van totaling. Handslag volgens overeenkomst. III. Een Nieuwgebouwd WOONHUIS met circa BS aren erve, gelegen in 't kanton Poperin ghe, nabij de fransche grens. Met onmiddellijke handslag. IIHIIIBiaillllllHIIIIIRBI Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe, Studie van den Notaris Jol DUPONT te Gheluwe UIT TER HAND TE KOOPEN. Een WOONHUIS met 75 aren 40 centiaren onder bebouwden grond, hoving en zaailand, gelegen te WATOU, langst de Palingstraat, te voren bewoond door M. Georges Deprez, thans ledig. UIT TER HAND TE KOOPEN. I. D'HERBERG-BOERDERIJ o't Nieuw Withuis met 1 ha. medegaande land, gele gen Te Gheluwe, steenweg naar Dadizeele. Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Dupont. II. Stad POPERINGHE, Noordstraat. Schoon en sterkgebouwd HEERENHUIS met INRIJPOORT groot 2 a. 20 ca., thans bewoond door den eigenaar Heer Ursmar De Honghere. Ter vrije beschikking van den kooper met de geldtelling. Voor alle inlichtingen en voorwaarden, zich te wenden bij den voornoemden notaris Dupont te Gheluwe, of bij den verkooper, Heer U. De Honghere-Beddeleem, Noord straat te Poperinghe. Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. DINSDAG 15 JULI 1930 om 2 uur namiddag, ter hofstede en landen bewoond en gebruikt door M. Achille Delava, steenweg Ouderdom te Poperinghe VERKOOPING VAN VRUCHTEN 88 a. Tarwe, 88 a. Haver, 66 a. Rogge 1200 kilos Klaverhooi. Allerhande groot en klein landalaam. Gereed geld en gewone voorwaarden. BmniBIBinaHRBBIIIEBBBBBBl Studie van den Deurwaarder HANNEBOUW te Poperinghe. I. Door sterfgeval. OPENBARE VERKOOPING van VRUCHTEN OP STAM te Poperinghe, Komstraat bij d'herberg De Kalkzak MAANDAG 21 JULI 1930 ten 1 V2 u. stipt namiddag, bij d'herberg De Kalkzakzal er door t' ambt van deurwaarder Joseph Hannebouw overgegaan worden tot openbare verkooping van vruchten te velde bestaande uit: Vi Gemet haver en Gemet koren, Switch road bij de Veurnestraat. 12 Aren haver en Gemet koren, Switch road bij de herberg De Kalkzak Comptante betaling en gewone voorwaar den. - Vergadering' ter herberg «De Kalkzak». II. OPENBARE VERKOOPING van BOUWMATERIEELEN - MACHIENEN en ALAAM TE POPERINGHE. MAANDAG 14 JULI 1930 ten 1 u. stipt namiddag, bij de herberg De Suikerij Astwijk 't Zwijnland, Abeelesteenweg. bestaande uit: 1.500 pannen en veursten, madriers, bat tens, nieuwe en oude gespannen, vensters en ramen, deuren, groote en kleine poorten, zinken goten, 135 vkm. astplaten in staal dienstig voor dilten of kiekenkoten, 3 groote kaven (suikerijast) Machienen en alaam: Suikerijsnijder (40 mesjes), groote graankuischer, koekenbreker, zakopdraaier, suikerijbakken, windmolen, Bascule met gewichten, trappen, zolderwagen, berrie, ijzeren tólen, banken, ladders. Verders: 7 engelsche bedden, mitraille en groote hoeveelheid brandhout. Comptante betaling en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris I. OP VRIJDAG 18 JULI 1930, te 2 uur nanoen, te Poperinghe, in het Stadhuis, Groote Markt, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Poperinghe, OVERSLAG VAN EEN HOFSTEDEKEN groot 3 ha. 90 a. 2 ca., gelegen te Elverdinghe en Poperinghe, aan de Westzijde van den kezelweg genaamd Galgestraat. Bewoond en gebruikt door de echtgenooten René Dedeygere-Vandewalle tot 1 October 1931, ter uitzondering nochtans van ongeveer 6 a., die gebruikt worden door de echtgenoo ten Alois Charlet-Logie tot 1 October 1934. Ingesteld 80.000 fr. II. OP DINSDAG 5 OOGST 1930 te 2 uur nanoen, te Poperinghe, in den «Katholieken Kring», Bertenplaats, INSTEL met PREMIE van 2 Ha. 84 A. 48 Ca. ZAAILAND eertijds weide, te Boesinghe, langs den steen weg van Yper naar Pilckem. Gebruikt door M. Alois Van Gheluwe tot 1 October 1930. OVERSLAG OP DINSDAG 19 OOGST 1930 terzelfde uur en plaats. UIT DER HAND TE KOOP. HOFSTEDEKEN, groot 2 ha. 54 a. 47 ca., te Langemarck, wijk Boschkant, dicht bij den steenweg naar Clercken. en de Beestia- len, het Landbouwalaam en de Vruchten uit makende de bekleeding van dit hofstedeken. Om seffens in genot te komen. De eigenaar-bewoner van dit hofstedeken gebruikt nog ongeveer 3 ha, 30 ha. land van een andere, dat hij vrijwilliglijk zal overla ten wanneer zijn hofstedeken verkocht is. Studie van de Notarissen en KOOPDAGEN ter Kasteelhofstede te Boesinghe, ten ver zoeke van Vrouw Wed. E. Devos-Desrumaux: OP DINSDAG 15 JULI 1930 te 1 uur nanoen, van Ongeveer 5 Ha. TARWE en 12 Ha. HAVER. Verdeeld in koopen t'elks gerieve. Deze vruchten zullen ter plaats verkocht worden. Met gereed geld, ter ontvangst van den Notaris Van Eecke. niiiiiiiiuiinuuuiiiini Studie van den Notaris MASUREEL te Couckelaere DINSDAG 22 JITI 1930 om 2 uur namiddag, ter herberg bij Balthazar Inghelbrecht te Couckelaere, Markt, van: Gemeente COUCKELAERE. Langs den steenweg naar Leke. Eene HOFSTEDE met 17 ha. 24 a. 62 ca. allerbeste zaailanden, weiden en ook bouw gronden aan wederzijden de Kalsijde, zeer dicht bij de nieuwe parochie De Mokker Verdeeld in 29 koopen. Zie plakbrieven. Bewoond en gebruikt door Livin Valcke, mits 10.000 fr. 's jaars en de lasten tot 1 Oc tober 1932. Opzeg van pacht is per deurwaarder aan den pachter beteekend. Afzonderlijk samen maar ingesteld 245.900 fr. Studiën van de Notarissen en MAANDAG 28 JULI 1930 om 2 ure namiddag, ter herberg De Naaldoogte PROVEN, bewoond door M. Dewulf-Vandewynckel VERKOOPING VAN 1. - VRUCHTEN: 70 a. haver, 30 a. hutte- boonen, 22 a. peerdeboonen, 44 a. koeibeeten, 38 a. klaver (2'-'snee). 2. - ALAAM: Wagen (smal beslag), 2 kar ren, 4 ploegs, jumelle, rolle, aalkarteel, pom- pe en stande, 4 nieuwe eegden krabbelaar, resorteegde, en verder klein en groot alaam. 3. - Huismeubelen en herberggerief, kuip en keernalaam, Tilbury met monteering, brandhout, 1000 kilos strooi. Met gereed geld te voldoen in handen van den notaris Boucquey te Poperinghe. ibiibrbbuiiibbbbb1brbbbhbiii Studiën van de Notarissen VERMAST te Wulveringhero en DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 JULI 1930 telkens om 1 uur namiddag (Zomeruur) te Oeren, nabij de kerk, ter hofstede van M. August Vandenbruwaene, i OPENBARE VEILING I 1. - LANDBOUWGETUIG, als wagens, I karren, niaaimachien, zaaimachien, voiture, I ploegs, eegden, beetraapmolen, enz., klein landalaam. 2. - KUIP- en KERNALAAM. 3. - DEEL MENAGIEGOEDEREN. 4. - BEESTIALEN: 2 merriepeerden (4 en 3 jaar oud), 6 bekalfde melkkoeien, 6 vaar zen en 6 kalvers, zwijnemoer en pluimgdierte. 5. - VRUCHTEN TE VELDE: 6 gemete tarwe, 6 gemete haver, 3 gemete boonen, 2 V2 gemete 1 gemet koeibeeten, V2 gemet aardappelen. Gereed geld en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris Studie der Notarissen OVERSLAG: WOENSDAG 16 JULI 1930 om 3 u. namiddag, in het Koffiehuis De Maan Groote Markt te Ype-, van: Stad YPER. Koop 1. Het zeer wel gelegen KOFFIE HUIS De Maanaan de zuidzijde der Groote Markt te Yper, met 2 a. 2ca. erve. Bewoond door den heer Julien Verslype tot 1 Januari 1931. Slechts ingesteld 140.000 fr. Koop 2. Een WOONHUIS ten dienste van bloemenwinkel genaamd La Floréale in de Boterstraat, Nr 9. Bewoond door M. Daniel Fonteyne met recht tot 1 Oogst 1932, aan 2.800 fr. 's jaars. Slechts ingesteld 70.000 fr. Koop 3. Voornaam WOONHUIS, dien stig tot gasthof, behelzende 27 plaatsen, ver deeld in 3 fransche appartementen, Gustave de Stuerstraat, Nr 7, met 5 a. 10 ca. grond en hof. Laatst gebruikt door de Church Army, thans ledig. Zichtbaar: Maandag, Woensdag en Zater dag van 2 tot 5 uur nanoen. Sleutel: 47, Bo terstraat. Slechts ingesteld 120.000 fr. Koopen 4, 5 en 6. De HERBERG Nieu we Vaartwijk de Kaai, steenweg van Yper naar Boesinghe, met 35 a. 82 ca. grond en erve. Verdeeld in 3 koopen: a) de herberg met 18 a. 87 ca.; b) 2 bouwgronden ieder met 8 m. 50 cm. voorhoofdende aan den steen weg, en inhoudende koop 5, 8 a. 78 ca. en koop 6, 8 a. 17 ca. Al gebruikt door Vandewynckele zonder verder pachtrecht dan tot 1 Januari 1931. Slechts ingesteld 36.000 fr. Koopen 7, 8 en 9. De HERBERG Nieuw Kasteeltje steenweg naar Meenen, bij de Bascule, met 10 a. 98 ca. erve. Verdeeld in 3 koopen: a) de herberg met 6 a. 8 ca.; b) 2 bouwgronden, een met 6 me ters 25 cm. voorhoofdende aan den steenweg, inhoudende 2 a. 50 ca. en een met 6 meters aan den steenweg, inhoudende 2 a. 40. ca. Al gebruikt door Achiel Maton, zonder verder recht dan tot 1 Januari 1931. Slechts ingesteld 35.500 fr. Studie van den Notaris DEVOS te Wervick. Stad WERVICK. Slijpstraat (Nachtegaalhoek) bij de groote baan van Meenen naar Yper OPENBARE VERKOOPING van EEN GERIEVIG WERKMANSHUIS met 7 a. 84 ca. grond. Gebruikt door den verkooper Jozef Blon- deel. Ingenottreding met 1 October a. s. Instelpremie. Zitdagen INSTEL: 28 JULI 1930 OVERSLAG: 4 OOGST 1930 telkens om 4 u. stipt ter herberg «In den Nachtegaal», bij M. Pyck-Devos. Studie van den Notaris VRIJDAG 18 JULI 1930 om 2 ure namiddag te PROVEN, ter herberg Den Engelbij M. F. Goetgeluck. OVERSLAG VAN I. Gemeente STAVELE. 1. 2 ha. 20 a. 90 ca. WEIDE, sektie C, Nrs 251 en 237. Gebruikt door M. Albert Caenen, rente nier, te Stavele tot 1 October aanstaande. 2. 2 ha. 57 a. 90 ca. ZAAILAND, van 3 aaneenhoudende partijen, Westhuishoek, sektie C, Nrs 235, 236, 234 en 233. Beide bij samenvoeging ingesteld: 117.500 fr. 3. 50 a. 20 ca. HOOILAND, Brughoek, sektie C, Nr 524. Ingesteld 10.900 fr. Deze twee laatste in pacht genomen door Jules Depeser te Stavele tot 1 October 1932. II. Gemeente WATOU, Vuyleseulehoek. Eene goede en bebouwde HOFSTEDE, groot volgens, titels 11 ha. 90 a. 6 ca. Gebruikt door M. Oscar Verdonck te Watou tot 1 October 1935. Verdeeld ingevolge de kadastrale samen stelling in acht koopen. Afzonderlijk ingesteld, samen 207.000 fr. III. OP DINSDAG 29 JULI 1930 om 3 ure namiddag, ter herberg In de Nieuwe Seule bij Vrouw Wed. Henri Cnaepelynck te Watou OPENBARE VERKOOPING van Gemeente WATOU, (Kattemolenhoek) Eene partij ZAAILAND, groot 40 a. 7 ca., bekend ten kadaster sektie E, nummer 201. Gebruikt door M. Désiré Declerck te Wa tou, zonder geschreven pacht. Studie van de Notarissen VANHEE te Zonnebeke. en OP DONDERDAG 24 JULI 1930 om 1 ure 's namiddags (zomer uur), ter hoeve van M. Henri Vandenbussche-Nol- let, Rabbelaeresteenweg, te Alveringhem, OPENBARE VERKOOPING van Verscheidene huismeubels, allerhande land bouwgereedschappen, een driejaarsch mer- riepeerd, ongeveer 14 ha. vruchten te velde, 80 a. klaverhooi en 2 ha. 50 ca. withooi in mijten. Studie van den Notaris PEEL, te Rousbrugge VRIJDAG 18 JULI 1930. om 2 ure namiddag, ter hofstede bewoond door M. Emile Soenen te West-vleteren, bij 't gehucht Den Eik OPENBARE VERKOOPING van Landbouwersalaam, Zool- en Wagenharnas en 8 ha. Veldvruchten, bestaande in: tarwe, haver, rogge, koeibeeten, aardappelen, klaver en meerschhooi. Gewone voorwaarden. Comptant te betalen. UIT TER HAND TE KOOPEN. GEMEENTE LEYSELE. Allerbeste HOFSTEDEKEN met zeer goede gebouwen en 1 ha. 91 a. 43 ca. hofplaats, wei- en zaailanden te Leysele bij het Kruisje. Gebruikt door M. Cyriel Masseheleyn tot 1 October aanstaande. Studie van den Notaris I. OP WOENSDAG 16 JULI 1930 om 2 ure stipt, te. Vlamertinghe, Brandhoek, ter hofstede gebruikt door M. Arthur Delaplace, OPENBARE VERKOOPING van STERKE VRUCHTEN bestaande in 7 ha., 50 a. tarwe, haver, rogge, peerdeboonen en meerschhoi. En LANDALAAM. Onder de gewone voorwaarden. II. OP DONDERDAG 17 JULI 1930 om 3 ure stipt OPENBARE VERKOOPING te Zillebeke, ter hofstede, gebruikt door M. Emile Lemahieu, nabij Zillebekestatie, bij de herberg De Boulevard langs den nieuwen Engelschen boulevard, van: 4 ha. haver, tarwe, rogge, beetrapen en aardappels. En landsalaam. Met gereed geld. OP DINSDAG 22 JULI 1930 om 2 (2 uur stipt nanoen (zomeruur) te YPER, ter Afspanning Het Hoekje Veurnesteenweg, OVERSLAG VAN Gemeenten OOSTVLETEREN en RENINGIIE (dicht bij den Lion Beige GOEDE HOFSTEDE met welbetimmerde gebouwen, zaai- en wei landen, gelegen langs de Spierlakenstraat, Halve Reninghestraat en Nieuwe straat, groot 13 ha. 96 a. 3 ca. Gebruikt door sieur Achille Beddeleem tot 1 October 1931 mits 10.400 fr. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in 10 koopen. Afzonderlijk ingesteld 284.300 fr. (Zie plakbrieven met plan.) II. OVERSLAG: WOENSDAG 23 JULI 1930 ten 2 (i uur stipt nanoen te YPER, in het Gasthof Het Zweerd Groote Markt, van Stad YPER, Kalfvaart, 59. Een schoon WOONHUIS met groote poort, dienstig voor allen handel, inhoudende 110 vkm. Gebruikt zonder pacht door Arthur Delaire mits 100 fr. te maande, betaalbaar bij trimester en op voorhand. Bezoek: Eiken Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uren 's namiddags. ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbihi Studie van de Notarissen VERMAST te Wulveringhem en BAERT te Dixmude. Studie van den Notaris DECOCK te West-Nieuwkerke Openbare en Vrijwillige Verkooping van VRUCHTEN OP STAM Rogge, Haver, Klaverhooi, Erwten, Maaigras. en allerhande op het hofstedeke en de landen gebruikt door Heer Jean Lefevre te NIEUW- KERKE, Broecken, op MAANDAG 14 JULI 1930, om 3 ure namiddag. Komptante betaling na de verkooping ter herberg bewoond door Heer Emile Lefevre te Nieuwkerke. TE HUREN UIT DER HAND. Grooten EIGENDOM (herberg en winkel) met afhankelijkheden; koer, garage en hof, dicht de Fransch-Belgische grens en den stilstand van eenen Buurtspoorweg. Onmid- delijke ingenottreding. Zich te wenden ten kantore van den No taris Decock te West-Nieuwkerke, Yperstr. Studie van den Notaris Aug. FLOOR te Veurae UIT OORZAAK VAN VERTREK. WOENSDAG 23 JULI 1930 om 2 u. namiddag, te Veurne, Groote Markt, bij den heer Pil Emile, ter herberg Flandria INSTEL met PREMIE van Stad VEURNE. Een zeer gerievig HANDELS- of RENTE NIERSHUIS in de Zuidstraat, Nr 86, met werkplaats en verdere afhankelijkheden en 240 vkm. erf onder grond van gebouwen, koer en hof. Bewoond door den verkooper heer Ch. Bonte, ten laatste tot 1 September naast. ■bmbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Studie van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervick. Studie van den Notaris AMEYE te Rousselaere. OPENBARE VERKOOPING van Eene allerbeste welgelegene HOFSTEDE groot 6 ha. 92 a. 53 ca. te Rou.sselS.re, wijk De Vierweggelegen langs de oostzijde der Gravier van den Vierweg naar den steen weg van Rousselare naar Ardoye. Voorzien van electrieksche verlichting. Ter vrije beschikking van den kooper 15 dagen na den toeslag en de betaling. Verdeeld in koopen, zie plakbrieven met plan. Instelpenning. Recht van samenvoeging. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 29 JULI 1930 TOESLAG: DINSDAG 12 AUGUSTUS 1930 telkens om 2 ure namiddag, in het Gasthof PatriaNoordstraat te Rousselare. aRunnHniiiHMuiimEBHB Studiën van de Notarissen MAES te Merckem en VAN EECKE te Poperinghe. WOENSDAG 23 JULI 1930 te 3 uur nanoen, ter herberg De Weegschaalbij Alfons Debusschere-Vanlimburg, te Merckem-dorp- plaats, OPENBARE VERKOOPING van I. 87 a. 60 ca. ZAAILAND te Merckem, dicht bij den steenweg naar Lughem. Gebruikt door M. Jerome Desimpel. Slechts ingesteld 25.000 fr. II. WOONHUIS met stalling en 53 a. 50 ca. bebouwden grond en zaailand te Mer ckem, langs den steenweg naar Lughem Bewoond en gebruikt door M..A. Depover. Slechts ingesteld 30.000 fr. III. 85 a. 50 ca. ZAAILAND en deeltje GRAS te Merckem, langs zelfden steenweg, palende aan voorgaande goed. Gebruikt door M. Henri Lamaire. Slechts ingesteld 20.000 fr. IV. 62 a. ZAAILAND en uitwegdreef te Bixschote, dicht bij Steenstraete. Gebruikt door M. Achiel Inion. Slechts ingesteld 17.100 fr. Al zonder geschreven pacht. Studie van de Notaris' -• PIETERS te Reninghe. OP VRIJDAG 25 JULI 1930 om 4 u. stipt namiddag, ter hofstede bewoond te Reninghe, Groene- straat, door M. Achille Ryon OPENBARE VERKOOPING van de volgende VRUCHTEN OP STAM 87 a. 79 ca. haver; 58 a. 39 ca. rogge; 65 a. 68 ca. tarwe en verders op het land behooo- rende de erven van Jacobus Hans, ook langs gemelde Groenestraat 53 a. 60 ca. haver. Met gereed geld. Uit ter hand te koopen. Een WERKMANSWOONST te WATOU, in de Winnezeelestraat. j Onmiddellijk vrij van gebruik. OVER TE NEMEN Komptant. Schoonste placement van de streek, met goed agentschap. Adres ten bur. Studie van den Notaris UIT TER HAND TE KOOP. Kemmel, dicht het dorp, langs den steen weg naar Yper, groot en schoon nieuwge bouwd en gemeubileerd WOONHUIS met serren, garage, afhankelijkheden en 68 a. 80 ca. bebouwden grond, hof en boomgaard. Dit alles gebruikt door den eigenaar-ver kooper Dokter Alfred Reypens. Onmiddelijk ingenottreding. I. MAANDAG 14 JULI 1930 om 2 ure namiddag, ter herberg «Den Olifant», te Nieucappelle (Yserdijk) INSTEL VAN Gemeente NIEUCAPPELLE. HOFSTEDEKE: 1. - Woonhuis, stallingen, afhangen en 7 a. 30 ca. land, gecadastr.eerd sekt. B, Nr 428. 2. - Eene partij bouwland, groot 88 ca. sektie B, deel van Nr 444a. Alles vrij met het weeren van den Oogst. !2 Instelpremie. II. DINSDAG 29 JULI 1930 om 1 ure (statieuur) zeer stipt ten hove van de Kinders Delancker te NIEUCAPPELLE. MERKWEERDIGE VENDITIE van 1. BEESTIAAL: 8 bekalfde koeien, 3 bekalfde jaarlingveer- zen, 3 kalvers, 1 bekachteld peerd met veulen (8 jaar)1 peerd (2 jaar)2 varkens (loo- pers), 1 zwijnemoere; allerhande pluimge dierte en eenden. TUIG. Comptante betaling. Gewone voorwaarden. 2. VRUCHTEN TE VELDE: De opbrengst van 2 ha. 19 a. hooi in vum- men en nagras; 1 ha. 10 a. tarwe; 1 ha. 10 a. haver; 1 ha. 10 a. boonen; 44 sucrioen; 44 aardappelen; 44 koeibeeten. 3. Allerhande LAND- en AKKERGE- TLYG: 1 wagen met opstekers; 2 karren; 1 voiture met harnasseering; 1 maaimachiene; 1 aal- bak en aalstanden, 1 tweescharre; 1 ploeg; 1 bascule; 1 houten eegde; 1 ressort-eegde; 1 aardappelploeg en aardappelkuischer; 2 peerdegareelen en volledige harnasseering, zwinkels en harnassen; 1 beetraapmolen; 1 af roomer Mélotte Brandhout en mesthoop. Comptante betaling. Gewone voorwaarden. III. Door uitscheiding van bedrijf zonder blijver. DONDERDAG 31 JULI 1930 om 1 u. stipt (zomeruur) ter herberg 't Boerenhof bij Cyrille Fo- ruet-Willekens te St Jacobscappelle (Yser dijk) MERKWEERDIGE VENDITIE van Beestiaal, Menagiegoederen, Land- en Akkergetuig, Kuip- en Kernalaam. Comptante betaling. Gewone voorwaarden. Studie van den Deurwaarder Ph. DUFOER, Eessenstr., Dixmude. MERKWEERDIGE VERKOOPING van LANDOUWERSALAAM - ZOOL WAGENHARNAS en VELDVRUCHTEN te Merckem ten hove van Heer Richard De sender-Verstraete aldaar, OP DINSDAG 15 JULI 1930 om 12 u. namiddag, zal deurwaarder De- foer openbaar verkoopen: 2 wagens, 2 karren, 3 houten eegden. 2 ijzeren eegden, 1 oeselaer, tole, veureegde, 2 ploegs, jumelle, zwijnkooi, beetenmolen, ijzeren aalpomp, waterpomp, afroomer Per soon zoo goed als nieuw (50 liter), boter- kern, maaimachien met piktoestel, slijpstee- nen, gareelen, harnaseuring, zwinkels en har nassen, hooi en strooi en allerhande klein alaam te lang om te melden en branhout. Vruchten: 10 gemete sterke haver, 1 ge met rogge, 1 V2 gemet tarv/e. Op komptant en gewone voorwaarden. Studie van den Notaris MAERTENS te Kortrijk. Om uit gemeenzaamheid te treden. OVERSLAG: VRIJDAG 18 JULI 1930 om 3 ure namiddag, ter Gasthof Hotel de GandStatieplaats te Kortrijk. van EEN ALLERBESTE EN SCHOONE HOFSTEDE met vette weiden, groot omtrent 33 ha. 50 a., zeer wel gelegen te Avecapelle, Eggewaers- capelle, Lampernisse en Wulpen. Thans gebruikt door M. Wed. De Burch- graeve-Baes met recht aan pacht tot 1 Ok tober 1930. Verdeeld in 9 koopen. De koopers zullen in het gebruik komen van de te koop gestelde goederen met 1 Okto ber aanstaande. Behoorlijken opzeg is aan de pachteresse beteekend geweest. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingsteld samen680.000 fr. Studie van den Deurwaarder J. Capronstraat, Nr 11. I. OP MAANDAG 14 JULI 1930 om 2 ure namiddag, te Vlamertinghe (sectie Muyzeval), steenweg van Vlamertinghe naar de café Francais, Openbare en Vrijwillige Verkooping op de landen gebruikt door Heer Emile Van Elslande, van: 1 ha. Haver, 50 a. Tarwe, 50 a. Rogge. Verdeeld in koopen telks gerieve. II. OP ZATERDAG 19 JULI 1930 om 1 ure namiddag, ter herberg bewoond door Heer Henri Regel- brugghe, herbergier en landbouwer te Zille beke, Hoogen Zandberg Openbare en Vrijwillige Verkooping van Vier schoone koeien, 60 a. haver, 40 a. rogge, 40 a. tarwe, 4000 kilos hooi, 10 a. bee- ten, 44 a. aardappels (Indian); verders: kar, windmolen, beetraapmolen, ploeg en eegden, kuip- en keernalaam, twee ijzeren bedden, schoone stoof, werkbank, groote hoeveelheid hout, enz. enz. Gewone voorwaarden, komptant. Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele. I. INSTEL: WOENSDAG 16 JULI 1930 TOESLAGWOENSDAG 30 JULI 1930 telkens te 5 u. stipt namiddag, ter herberg 't Wit Kruis bij Mad. Wed. Ch. Hoornaert te Moorslede, Dadizeelestraat, van Gemeente MOORSLEDE, Oude Rousselarestraat (bij de Plaats). I Koop I. Nieuwgebouwd, welgelegen en geriefvol WOONHUIS met aanhoorigheden en medegaande hof, samen groot 8 a. 63 ca. i Koop II. Schoon perceel BOUWGROND aanpalend aan koop een, groot 8 a. 84 ca. Beide koopen gebruikt door M. Gerard Beelprez met recht van pacht tot 1 October 1931. mits 1000 fr. per jaar, boven de lasten en de verzekeringspremie. 0.50 Instelpremie te winnen. II. TOESLAG: WOENSDAG 23 JULI 1930, ter herberg De Duive bij M. Edm. Markey, te 2 ure stipt namiddag, van Gemeente PASSCHENDAELE. Een welbetimmerde, welgelegen en goed HOFSTEDEKEN, groot 1 Ha., 42 a. 68 ca. Verdeeld in drie koopen. Gebruikt door M. Michel Vermeulen-Van- depitte. De koopers zullen in het genot en eigen gebruik van de goederen kunnen treden eene maand na den Toeslag. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingsteld, samen: 75.200 fr. III. DINSDAG 29 JULI 1930 in een zitdag, te 4 ure stipt namiddag, ter herberg Den Ankerbij M. J. Calmeyn, te Passchendaele OPENBARE VERKOOPING van Gemeente ZONNEBEKE, Statiestraat. Schoon, welgelegen en geriefvol BUR GERSHUIS met erve, samen groot 1 a. 30 ca. Bewoond en gebruikt door Mevrouw Wed. Achille Vanbelle, tot drie maanden na den toeslag. Ten overstaan der Heeren Vrederechter en Griffier des Kantons Passchendaele. IV. INSTEL: DONDERDAG 31 JULI 1930 TOESLAG: DONDERDAG 14 OOGST 1930 telkens te 2 'A ure stipt namiddag, ter herberg In Lichtervelde bij M. Hector Reuse, te Passchendaele, Molenstraat, van: Gemeente PASSCHENDAELE, Molenstraat. Koop 1. Nieuwgebouwd en welgelegen WOONHUIS, dienstig als herberg In Lich tervelde met aanhoorigheden en hof, groot volgens meting, 5 a. 20 ca. Bewoond en gebruikt zonder schriftelijke pachtvoorwaarden door M. Hector Reuse, mits 400 fr. per jaar boven de lasten. Koop 2. Nieuwgebouwd BURGERSHUIS met aanhoorigheden en hof, groot 4 a. 55 ca. Bewoond en gebruikt zonder schriftelijke pachtvoorwaarden door M. Michel Versavel, mits 50 fr. per maand. 0.50 nstelpremie te winnen. Recht van samenvoeging. V. MAANDAG 21 JULI 1930, te 3 ure namiddag, te Passchendaele, Goudberg, ter hofstede be woond door M. Henri Samoy. VENDITIE VAN 66 A. HAVER, verdeeld in 5 koopen. 66 A. ROGGE, verdeeld in 5 Koopen. Ongeveer 2000 Kilos HOOI. Met comptant geld. ■bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Studiën van de Notarissen OE TAVERNIER, te Langemarck. en GLORIE te Brugge. MAANDAG 14 JULI 1930 om 4 uren zeer stipt namiddag, te Langemarck, St Julianus, in de herberg De Barriere, OPENBARE VERKOOPING in eenen zitdag, van: TWEE WOONHUIZEN met gerieven en samen 15 a. 95 ca. land, staande en gelegen te Langemarck, St Julia nus, bij De Barriere langs de kassijde. Gebruikt door MM. David en Demol. Opzeg van pacht is gedaan geweest voor 1 October 1930. Studie van den Deurwaarder Openbare en Vrijwillige Verkooping van ZEER SCHOONE EN PRACHTIGE te Poperinghe, Gr. Markt, Vlaamsch Huis De deuwaarder Arthur Vancappel, Oude Houtmarkt, 6 te Yper, zal op VRIJDAG 18 JULI 1930 om 9 ure stipt voormiddag, in de groote zal Het Vlaamsch Huis groo te markt te Poperinghe, overgaan tot de OPENBARE VERKOOPING van allerhande schoone en prachtige meubels. Eetplaats in eik bestaande uit twee buf fetten, 6 stoelen, coulissetafel met planken en groote spiegel; prachtige salongarnituur Louis XVI (7 stuks), secrétaire in acajou met marmeren blad, 2 dames bureaux in acajou, 5 schoone slaapkamergarnituren in acajou, notelaren, olm en eikenhout, bestaande uit bedden met ressort, lavabo met marmerblad, nachttafel, spiegel, spiegelkas en andere kleerkassen, 3 bedden met ressort, voor een en twee personen, in acajou, notelaren en eiken hout, bijzonder schoone wolle en andere matrassen, lange en kleine kussens, schoone gebeeldhouwde salongarnituur, in massief acajou, bestaande uit canapé, 6 stoelen en tafel, lavabos, nachttafels, kleerkassen, chif- fonnièren met marmer bladen, kommoden, lijnwaadkassen, bureau minister in acajou (Cylindre), salongarnituur, sac arabe; chaise longue, canapé, gebourreerde stoelen, zetels, eiken salonbuffetten, keukenbuffetten met vitraux, prachtige salontafels in massief aca- jou en andere tafels; coulissetafel in acajou,' met planken, herberg- en andere stoelen, groote en kleine spiegels, kapstokken, groote en kleine tapijten en veel ander meubels te lang om te melden. Al deze meubels worden in volle vertrou wen verkocht. Gereed geld en gewone voorwaarden. Tentoonstelling 's morgens om acht uur. Gezien het groot aantal te verkoopen Meubels, zal de verkooping voortgezet wor den 's namiddags van 3 tot 5 uur. DONDERDAG 24 JULI 1930 te 2 Va ure namiddag, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, St Maartensplaats te WERVICK. OVERSLAG VAN TWEE SCHOONE BURGERSHUIZEN en een CONCIERGEHUIS te WERVICK, Groenestraat. De notaris Ramault te Wervick, zal open baar te koop aanbieden. Stad WERVICK. Lot een. Een Burgershuis met afhanke lijkheden en hof gelegen Groenestraat, geca- dastreerd Sectie C, nr 473/g inhoudende 7 a. 69 ca. In pacht gehouden door M. Fernand Dalle, tot 1 Januari 1931. Ingesteld 91.000 fr. Lot twee. Een Burgershuis met inrij poort, garage en hof, gelegen Groenestraat, gecadastreerd Sectie C, ex, nr 476 s inhou dende 11 a. 83 ca. Ingesteld 100.000 fr. Lot drie. Een coneiergehuis met afhan kelijkheden en hof gelegen Groenestraat, ge- caadstreerd Sectie C, ex nr 476/2 inhouden de 1 a. 78 ca. Ingesteld 31.000 fr. Deze beide loten in pacht gehouden door Heer Dokter O. Vandekerckhove tot 1 Ok tober 1930. Studie van den Notaris MAES te Merckem. OPENBARE VERKOOPING OP WOENSDAG 16 JULI 1930 te 1 ure 's namiddags, ten huize en verzoeke van de Heer Theodoor Lamoye te Merckem, van: SCHOONEN HUISRAAD EN GEREEDSCHAP. Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris DE GRAVE te Ghyverinchove. OP DONDERDAG 24 JULI 1930 om 3 ure (officieel uur) namiddag, ter herberg aan de Stavelbrug, gehouden door heer Alfons Butaye, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag van Gemeente STAVELE, Eversamhoek. Eerste koop. Een perceel WEIDE gelegen in den Oosthoek, kadastraal bekend wijk A, Nrs 120, 121, 121 2. en 122, voor eene in- houdsgrootte van 1 ha. 82 a. 90. ca. Tweede koop. Een perceel MAAIGRAS, gelegen in den Oosthoek, kadastraal bekend wijk A, Nr 203, voor eene inhoudsgrootte van 29 a. 10 ca. Aanslag met 1 October aanstaande voor beide koopen. In pachte gehouden door de Wed. Jules Van Engelandt te Stavele. Alle inlichtingen ter studie van gemelden Notaris. Uit ter hand te koop. Een WOONHUIS met 2 ha. 29 a. 61 ca, zaailand, gelegen te Quaedrype iNoord- Vrankrijk), vrij met 1 October 1931. Voor alle inlichtingen zich wenden ter stu die van den notaris de Grave te Ghyverin- chove. Studie van den Notaris I. OVERSLAG: ZATERDAG 12 JULI 1930 om 3 (2 u. zeer stipt in het Hotel Delobelbij M. Henri Des- camps te Kemmel, van Gemeente RENINGHE. Eene beste nieuwgebouwde HOFSTEDE, met weiden en zaailanden, gelegen te Renin ghe, langs de Molenstraat, groot 6 ha. 87 a. 37 ca., verdeeld in vier koopen. Gebruikt door Jerome Vandamme, land bouwer te Reninghe, tot 1 October 1930, mits 6.186 fr. 's jaars boven de lasten. Boomprijs: 490 fr. In massa ingesteld mits 136.000 fr. Recht v. samenvoeging. Zie plakbrieven met plan. II. UIT TER HAND TE KOOP. ZEER SCHOON EN GROOT HANDELSHUIS vitrien, 2 stagen, alle gerief, 350 vkm. grond, te YPER, Dickebusch steenweg (op 200 m. van Statie). Zich wenden tot Not Thevelin te Meessen. Te bezoeken den Dinsdag en Woensdag, tusschen 3 en 5 uur. Studie van den Notaris UIT TER HAND TE KOOP. I. Gemeente STADEN, Soetestraat. Eene allerbeste partij ZAAILAND, groot 1 ha. 85 a, 94 ca. en gansch gedraineerd. Aanslag met het scheeren der vruchten. II. Gemeente GITS wijk Turkijen. 1. Eene welgelegen allerbeste HOFSTE DE met 3 ha. 79 a. bebouwde grond, boom gaard, bouw- en hooiland. 2. Twee perceelen HOOI- en BOUW LAND, gelegen bij voorgaande, samen groot 1 ha. 42 a. 20 ca. Voor alle inlichtingen zich wenden bij den Notaris Reynaert te Staden. III. UIT OORZAAK VAN VERTREK OP DINSDAG 15 JULI 1930 om 2 u. namiddag, GROOTE VENDITIE VAN Bestiaal - Vruchten te velde - Alaam en Mobilaire voorwerpen ten verzoeke en ten hove van den Heer Wil lem Verslype, landbouwer te Houthulst, Zeu gestraat. Zie plakbrieven. Op gewone voorwaarden en met komptant geld. IV. OP WOENSDAG 16 JULI 1930 om 2 u. namiddag, OPENBARE VENDITIE van Vruchten te Velde en allerlei Landsalaam, ten verzoeke en ten hove der Kinders De- graeve (bijgenaamd Bruynsteen) bij de her- berge Parnassusberg Houthulststraat te Staden. Zie plakbrieven. Op gewone voorwaarden en met komptant geld. TWINTIG TEN HONDERD AFSLAG op de beste gewasschen in de wolwasscherij Alfons Wallyn, Veurne-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 6