Hofstedei Pouliën BAUCHE 1 Mas-Car LaidDcomers, REIS NAAR LISIEUX m LUXE AUTO-CARS Land te Koop Th KOOP 25 Fr. ïeMKiveeüers, I. DESGMPS-UenMES ACH. DENECKËR-CORDENIER ABEELE KALANDERSTRAAT. I. GERT In NO H MANDIE Vertegenwoordiger A. Verfaillis-Deceuoisicki MOEDERS MOETEN WETEN 66 HA ISDELSBANh,, n.v. betrokken bij de BAN K-UNIE Het kapitaal en de reserven der bij deze UNIE aange- gesloten Banken ovartreffen de 100.000 000 fr. AUTOBUSDIEftfSTEN COFFRES-fÖRTS Bericht aan de militianen der klas van 1931. DE POPERINGHENAAR BI. 7. 13-7-1930. N 28. Studia van den Notaris Alfred REYNAERT, te Yper. DINSDAG 22 JULI 1930 om 3 uur namiddag, in het gasthof Hötel du Miroir», bewoond door Emile Hoflack, Groote Markt te Yper OPENBARE VERKOOPING in één enkelen zitdag, van: Stad YPER, Dixmudestraat, Nr 40 Een schoon, nieuwgebouwd WOONHUIS zeer goed dienstig voor Handels- of Rente- niershuis met breede Garage en Hoving, sa men groot 1 a. 95 ca., staande en gelegen dicht de Groote Markt van Yper, den hoek uitmakende der Dixmude- en Cartonstraten. Het huis is bijzonder wel geschilderd en getapiseerd, en voorzien van W. C. ter stagie, van citerne, gas en electriciteit. Thans onbewoond. Ingenottreding met den overslag. De sleutel berust ter studie van Meester Reynaert, Notaris te Yper. UIT DE HAND TE KOOP. Gerievige WERKMANSWOONST te REC- KEM, wijk Garenne, Carriere petite 146, bij Studie van den Notaris SYOEN te Loo. OP WOENSDAG 23 JULI 1930 om 2 ure namiddag, te Pollinchove ten sterfhuize van Vrouw René Garmyn-Gheeraert, OPENBARE VENDITIE van ALLERHANDE MENAGÏEGOEDEREN. Met comptant geld en gewone voorwaarden. MBBBHBBBBBBBBBBBBBSBSBBBBBBBB STAD POPERINGHE KERKFABRIEK VAN O. L. VROUW. BERICHTEN Oscar Borteel, Proven, vraagt meisjes en jongheden boven de 14 jaar om in Fabriek van Armentiers te werken; schoon werk en Risquons-Tout op 50 m. van de fransche schoon loon. grens. Thans onbewoond. - Zich wenden tot GRUWEZ OSWALüTvlashaïïdelaarVeur- Edm- Wlnlle- Carriere petite 146bis. Reckem. nestraat, 77, POPERINGHE, laat weten dat Groot en gerievig WOONHUIS met grond hij kooper is van groote hoeveelheid GE-AK- en hof, vroeger herberg «De Bravo», gele- KERD VLAS, hoogste prijzen, levering van gen te Becelaere (Molenhoek). 't veld weg, Elk zegge het voort. LEOPOLD DEGRAEVE laat weten dat hij zijn stiel van KLEERMAKER voor iedereen uitoefent aan genadige prijs. Hij verhoopt eenieders gunst en dankt op voorhand. Veurnesteenweg, C 34, Poperinghe Bij de Kruisstraat. DUIVENVLUCHTEN De Verbroedering te Poperinghe. ARRAS, Zondag 29 Juni 1930. 63 Kim 535 JONGE DUIVEN. Aankomst eerste Duif: 8 u. 26 m. 46 sec.; snelheid 1225,93 m Aankomst laatste Duif: Uitslag 1. Dezeure H.; 2. Leycher H.; 3 Descamps A.; 4. Pinceel M.; 5. Lenoir O. te ocraaeie uviuioimuciwfi R...p n Ti„u„f,rf, M o ■n„hprrft t Om inlichtingen zich wenden bij Mevrouw q v„_ri.,,nnrjl n m Vermeulen n- 11 Bayaert, brouwerij te Becelaere. Dehaene T.; 12. Vandromme R.; 13. Desender Ik hel) de eer het geacht publiek te berichten, dat ik mij vanaf Zater dag 5 Juli, vestig als GEDIPLOMEERDE COIFFEUSE en een Salon voor Damen kom te openen. Gij kunt U bij mij ter trouwe wen den voor Haarkappen, Onduleeren, Haarbranden, Mise en plis, Verwen, Haarwasschen, Drogen in 10 Minuten, Grimage voor Tooneel, Manucure. Ik zal ook altijd voorzien zijn van Reukartikelen, Kammen, Spellen, Ba retten. Het salon is alle dagen open. Hopende met eenieders bezoek ver eerd te worden, groet ik U hoogach tend. SEVERINA COUDYZER Bij baar Ouders, Reninghelststraat (bij 't Kerkhof) Poperinghe. BERICHT De Kerkfabriek van O. L. Vrouw brengt ter kennis van het publiek dat er den 1 OOGST 1939 aanstaande, ten 10 ure in Het Handelshuis bij Arthur Ostyn, Cassel- straat, Poperinghe, in openbare zitting zal overgegaan worden tot de opening der aan biedingen voor de verpachting der hieronder vermelde grondgoederen. 1. HOVENIERLAND, bij Quintens Wandeling sektie G, groot 8 a., laatst ge bruikt door Quaghebeur-Proot P. 2. ZAAILAND, bij «Quintens Wande ling sektie G, groot 37 a. 50 ca., laatst gebruikt door Parreyn Theophile. Het kohier der lasten en voorwaarden op gesteld ingevolge de wetten van 7 Maart en 7 Mei 1929 alsook een model van aanbiedings brief berusten in de pastorij. De aanbiedingen moeten onder vorm van gezegelden omslag, ter post aanbevolen ge weest zijn ten laatste 29 Juli 1930, en gezon den worden aan den Heer Voorzitter der aan HENRI COMYN, Autobusvoerder, Re- Kerkfabriek. jninghelst; vertrek te 5 uur 's morgens KLEERMAGAZI JN In den Franschen Soldaat HUIS FRANCOIS BUREAU Brugstraat - 2 - Wervick. Wij berichten onze Klienteel dat de laatste nieuwigheden voor het seizoen in magazijn zijn en dat wij een groote hoeveelheid Solden van Kostumen en Pardessus in magazijn hebben aan voordeelige prijzen. GANSCH DEN ZONDAG OPEN. IH1 Meisjes en Knechten vanaf 14 jaar worden gevraagd voor Fiiature te Rijssel. Aangeven De Secretaris, Jul. Devacht. De Voorzitter, Em. Verhaege. Tribunal de Première Instance d'Y'pres siégeant consulairement CONCORDAT PREVENTIE - AVIS Par décision du 9 Juillet 1930, le Tribunal terug te 7 uur 's avonds, kost 10 fr. fransch geld te week. -Namen aangeven Zondag van 3 tot 4 uur A l'Esperance te VOOR- MEZEELE; van 4 tot 5 uur in 't Schoon Huis te DICKEBUSCH; van 5 tot 6 uur, Hof van Commerce te CLYTTEvan 6 tot 7 uur bij Wed. Bafcop, RENINGHELST. «o» CYRILLE COOLZAET, Reninghelst, laat de Première Instance d'Ypres, siégeant con- 'weten dat hij vanaf Dinsdag la Juli, met zijn sulairement, a fixé au Mercredi 17 Septembre tweeden AUTOBUS den ecuipe zal voeren 1930, a trois heures de relevée, en l'auditoire van 1 tot 9 uur 's namiddags. Hij zal rijden de ce Tribunal, Palais de Justice, Grand' langs Poperinghe, Brandhoek, Vlamertinghe. Place, a Ypres. la réunion des créanciers de CAMIEL UZEEL, négociant en denrées ali- mentaires, vins et liqueurs a Poperinghe, de- mandeur en concordat préventif de la faillite. Les créanciers sont invités a y assister. Ypres le 10 Juillet 1930. Le Juge-délégué, Jos. Matton. IBS CH. VANHOVE en ZOONS Brugstraat - Boesinghe gelasten zich met het maken en vermaken van alle soort van - AUTO-CARROSSERIE - Spoedige bediening. Verzorgd werk. Prijzen buiten alle concurrentie. Om hofsteden te pachten zonder overname. Om landbouwuitbatingen over te nemen. Om landelijke eigendommen te koopen. Om te schatten en tegen te schatten alle j grondeigendommen. Wend U tot M. BLAISE, Expert-Agricole, 10, rue Rollon, Falaise, Calvados, die in deze vermaarde streek, steeds beschikt over en aan te bieden heeft goede grashofsteden; j hofsteden half gras en vruchtlanden. IN FRANKRIJK. BIJ OCCASIE: TE KOOP Sterke driewielkar voor een peerd, bij Pieter Deneulin Claeys, Poelcapelle. Kamion iooo K. draagvermogen dienstig voor groenseiiers traiiihkSr onlangs nieuw, bache en harnasseering bij Iienii Bultheel te Isenberghe. Schoon hooi aan genadige prijs, bi j Jerome Leppinois, Casselstraat, 45, Poperinghe. Twee harmoniums zoo goed als nieuw bij Camille Ouaghebeur, Yperstr., 27, Pop. Motor seny-dYsel 12 paardenkracht, bij Julien Gouwv, Vlamingstr. Poperinghe. Kindervoiti uh, laatste model, zoo goed als nieuw; kinderstoel. Zeer genadige prijs. Postkantoor Rousbrugge. Dkik camions, draagvermogen van 8 tot 10000 Kilos Alle dagen zichtbaar bij Jules De- Te pachten in de Yonne (Frankrijk), eene nys-rombeke. HOFSTEDE, 46 ha., in één blok en plat,AS ei.kgeit uit oorzaak van vertrek, bij Alois 4 Kim. van statie. Seffens aanslag. ifI Crombez, Ouderdomsteenweg, 106, Pop. Eene LEDEREN RIEM in volkomen goeden staat. 20 m. lang op 16 cm. breed. Ecnen TUIMELBOTERKERN, 150 liters. Eene MAAIMACHIEN, 2 peerden. Eene JAVA- j LEUSE. Alles bij C. VAN EECKE-SPILLIAERT, landbouwmachienen, VEURNE. 1 IIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB j)j GEMEENTE NOORDSCHOTE GEVRAAGD MEID van 16-20 jaar voor alle werk buiten de wasch. Yper, Neermarkt, 4. Een motor, i 1/2 tot 2 paardenkracht. Schrij ven Blijvende post A. B. Rousbrugge. ette en eerlijke meid. kunnende wasschen ens'rijken, bij Willy Gombert, Noord- siraat, 29, Popeiinghe. Commissie van Openbaren Onderstand Goede meid bij M. Lobelle-Dochy, Boterstr. 40, Yper. Loon 3oo 35o fr. 's Zondags vrij. Goede peerdenknecht bij Fl. Rvckeboer, cultivateur a Curlu par Combles, Somme, Op ZATERDAG 19 JULI 1930, om 5 ure 400 fr. fransch geld te maande; 5oo fr. voor namiddag, zal er ten Gemeentehuize te den Oogstmaand dicht bij Albert". Noordschote, overgegaan worden tot de Openbare Aanbesteding, betrekkelijk het bouwen eener werkmanswoning, wijk Poe- sele. Bestek: 21.661 fr. 73. Borgsom 10%. De aanbiedingen moeten uiterlijk vóór 18 Juli 1930 gezonden worden aan het adres: Mijnheer Jules Soenen, Voorzitter der C.O.O. te Noordschote. Plans, bestek en Lastenkohier berusten ter inzage bij Mijnheer Michel Butaye te Noord schote, alwaar tevens alle verder inlichtingen te bekomen zijn. De aanbieders zijn gedurende twee maan den aan de uitvoering hunner soumissie ver bonden. Noordschote, den 1 Juli 1930. De Schrijver, De Voorzitter, Michel Butave. Jules Soenen. ■BIBEBBBBBBBBBBBBaiBSQfElrBaBSIMI^. OOSTENDE Over te nemen voor seizoen, wegens ge zondheidsredens, zeer SCHOON CAFÉ, mid den stad, schoone terrasse, groot orchestrion; bijzondere ingang; goede klientelle; 7 kamers, redelijke huishuur; schoone occassie. - Zich bevragen Ooststraat, 41. IRBflBBBBflflBBBBBBBHSSlglilggSBBBr'» Te MERCKEM. - Een partij LAND in gebruik door Karei Hillewaere, waarvan pacht eindigt met September 1930 aanstaan de. Zich te bevragen bij d'Heer Antoni Herreman te Merckem. 8HRRBBBBSflflBflBB)!$SSfl!BB3&3BBBBS!6 HUIZEN TE KOOP met land te WERVICK, buiten stad; gemak van betalen. - Zich wenden Molenstraat, 9, Wervick. IIBlBBBEBBBBBBBBi&aSSSBS^SËfaSBS OVER TE NEMEN. Allerbest HOFSTEDEKEN van 14 gemeten. Adres ten bureele. >BIBBBBBRBBEBB&BliBKI3i9GÜBBft9aBI SCHOONE OCCASIE. Over te nemen om gezondheidsreden, goed gelegen Beenhcuwerij-Chareuterie te Tour- coing. Prijs: 29.000 fr. Belgisch geld; gemak van betaling. Geen agencie. - Zich wenden Rue Achille Testelin, 139, TourCoing. - Zeer haastig IIBI9I Leerjongen bij Delvoye Ampen, Rysselstr., 24, Yper. akkersgast bij Van Coullie, Vijfwegen, Komen. Goede meid, goed loon, bij Dr Billiau, Ma loulaan, 32, Yper. Leerjongen, voor Pasteibakkerij, bij M. Therie Vandendriessche, oud Huis Billiet Boterstraat, 39, Yper. Leergast bij Arthur Lamoot, Pasteibakker. 60, Boterstraat. Yper. poede meid voor Yper, zeer goed loon. Adres ten bureele. Winkei.dochtor in mercerie magazijn te Yper. Adres ten bureele. Goede en deftige meid, goed loon i5, Rijs selstraat, Yper. Goéde meid voor alle werk te Antwerpen goed loon. Adres ten bureele. Dienstmeisje, i9 20 jaar, voor klein gezin; Romestraat, 52, Oostende. Leerling kleermaker volgens programma halve kleermakersgast en kleermaker, kennend zijn ambacht. Verzekerd werk bij F. Blanckaert-Verleene, Poperinghe. Ernstige meid om den boven te doen en te helpen-zorgen voor jonge kinderen. Zeer hoog loon. Adres ten bureele Meisjes vanaf 16 jaar worden gevraagd voor op atelier lingerie te werken. Mogen zich aanbieden bij C. Battheu Ghesquiere, Yper- straat, i3, Poperinghe. Twee deftige meiden voor keuken- en bo venmeid bij heer en dame alleen, rente niers. Liefdadigheidstraat, 67, Brussel. Goede ernstige meid, voor alle werk te Komen. Geen wasch noch strijk. Goed 1 mn met verhooging naar verdiensten. Adres ten bureele. VRAAGT PLAATS Chauffeur voor auto- taxi of autobusdienst rond Poperinghe, Rousselaere, Meenen, Yper of Kortrijk. Schrijven Alf. Lemahieu, Canadeesche laan, Zillebeke. ediende, boekhouding kennend, zoekt bu- reelvverk, binst vrije uren. Adres ten bui. TE HUREN f*erievige herberg De Welkom», dicht de 1 statie: zich wenden bij M. MasschelehV ëüikërijböonën 107-108. LINTZAAGMACHIEN «Dankkaert», draait U 14. Creus H.; 15. Cambie J.; 16. Leycher op billen, wielen van 80; zoo goed als nieuw; 11- Schaballie M.; 18. Durieux A.; 19. De- ook transmissie van 4 en 5 meters; riemen, saegher H.; 20. Hoflack L.; 21. Dewachter R.; kussen en poulies. Meenensteenweg, 115, 22. Leycher H.; 23. Bourgeois E.; 24. Geldhof YPER. C.; 25. Vandevoorde C.; 26. Lenoir J.; 27. Vermeulen G.; 28. Techel A.; 29. Desaegher 3 Platformcamions (remorque) waaronder H.; 30. Verschaeve N.; 31. Cambie J.; 32. La- twee met caoutchouc banden, een zaagma- mond J.; 33. Leycher H.; 34. Dewancker J.; chien, 2 trukbalwielen met as, 6 koppels wie- 35. Dave M.-J.; 36. Hoflack L.; 37. Dezeure len met as waaronder een koppel met zweeas H.; 38. Cambie J.; 39. Lava A.; 40. Deleu M en een met voortrein, 2 draaimolens, ressorts 41. Dewancker J.; 42. Vanlioucke J.; 43. Lon en assen, alsook eene schoone dubbele poort cke J.; 44. Desaegher H.; 45. Hoflack L.; 46. in glas en hard hout van 3 m. 80 hoog op Lava A.; 47. Thorez E.; 48. Vermeulen G.; 2 m. 80 breed en eene groote hoeveelheid 49. Amez A.; 50. Devos R.; 51. Keignaert O.; schoone vensters met kassienen, ook in hard 52. Descamps A.; 53. Blondeel A.; 54. Gerber hout. Al deze materialen zijn in geheel goe- L.; 55. Thorez E.; 56. Lenoir O.; 57. Clabau den staat en aan zeer genadigen prijs. té. l.58. Verschaeve N.; 59. Vandevoorde C.; koop bij Leon Rosselle, Yper. 99, Veurnesteenweg, j 60.' Lenoir J.; 61. Marèy R.; 62. Labaere M.; NIEUWGEBOUWD WOONHUIS met 16 a 40 ca. bouwgrond, bewoond zonder geschre ven pachtvoorwaarden, gebruikt door Hector Decoene, Blokstraat, PROVEN. Voor in lichtingen schrijven naar Camille Deraedt- Maerten, eigenaar, Dronckaertstr. 233, Rec kem (bij Meenen). AUTO, binnenstuur, 4 plaatsen; merk Fiat501, in goeden staat. Adres ten bur MOTOR National 4 H. P., op gaz; kan op naphte gebracht worden; aan genadige prijs ter drukkerij dezer. REMORQUE, zoo goed als nieuw; 500 K. draagvermogen; goed voor allen handel, bij Prudent Versaevel, Zaalhof, 14. Yper. BRANDHOUT te bekomen aan 20 fr. de 100 kilos; gereed voor de stoof aan 30 fr. de 100 kilos, bij HECTOR LYSY, herberg In St Omer Bertenplaats, POPERINGHE. bij Omer Dambre, Vlamertinghe. CHASSIS en CAMIONETTEN. Zeer voordeelig te koop; in goeden staat; gemak van betaling. - Bij Plouvier, 42, Wer- vickstraat, Komen. Schoon en geriefvol WOONHUIS met grond, koer en hof te MEENEN. HUIS met stage, kelder, zolder, afhanke lijkheden, 2 pompen, gas, enz. Groot MAGAZIJN, met dubbele poort, kunnende dienen voor garage, handel, enz. Adres ten bureele. IBBBBBSlBBBBSflBBBBBBBBflflBBBBBBB Ongeveer 15.000 BOOMSCHE DAKPAN NEN (ouderwetsche) zoo goed als nieuw en aan voordeelige prijs; IJZEREN AFSLUI- TINGSTAKEN van 2 m. 50 lang, gewicht 10-11 kilos; ongenagelde IJZEREN PLATEN 2 m. 02 X 0 m. 68; alsook geschonden ijzeren platen voor aanslag. Verminderde prijs bij groote hoeveelheid. Zich wenden tot H. Verbrigghe-Deleforterie, Isenberghe. Tel. 5. Postrekening Nr 168.693. GEVRAAGD voor den verkoop van SMEEROLIE. Groot commissieloon. Schrijven met aanbevelingen C. M. 88 Off. Publicité, 20, Jordaensstraat, Antwerpen. par das 3B meer met ons gewearb. Brei- machien X A P I D E Onze machienen zijn van ouds gekend ah de beste en steeds de beste gebleven door haar laatste verbeteringen die geen ander merk bezit. Zij werken vlugger en breken min naalden. Meer dan 100 machienen in voorraad, voor fijn grof en fantasie-werk. Vraag kosteloos kataloog. 10 jaar werk ver zekerd per kontrakt. Kosteloos aanleer. P. CADUCQUE, 34, Astridlaan, Gent-St Pieters41, Weldadigheidstr., Brussel-N.; Van Maerlantstraat, 19. Antwerpen. bij Koopt geen cofifre-fort zonder eerst te gaan zien Ijzerwinkel TER GOUDEN SPADE Boterstraat, 52 YPER Depót der streek voor de alom bekende en geprezene Kataloog en prijzen kosteloos J op eerste aanvraag. MARKTPRIJZEN Yper, 5 Juli. Tarwe 155-158; koolzaad 412-415; klaverzaad 1500-1800; rogge 76-78; boekweit 207-209; haver 80-83; brouwersgerst 130-133; voedergerst 80-82; erwten 206-209; bloem 206-208; maïs 117-119; paardeboonen 162-164; gruis 61-64; zemelen 112-115; lijn- zaadmeel 153-155 lijnzaadkoeken 136-138 f aardappelen oude 28-32; id. nieuwe 45-60; boter 25-26; eieren 0.76-0.79; biggen 300, 10 den kilo; strooi 30-40; hooi 60-80; ruw vlas 40-60. Poperinghe, 11 Juli 1930. Tarwe 150; rogge 105; haver 105; aardappelen 55; boter 24-26; eieren 0.70; hoppe 250. Roeselare, 8 Juli. Tarwe 145; rogge 75; boekweit 150; haver 80; gerst 90; erwten 130; boonen 135; lijnzaden 220; koolzaden 260; lijnmeel 145; vlas 80; aardappelen 40; strooi 35; hooi 35; oude chicoreiboonen 100; nieuwe id. 104; koolzaadolie 610; lijnzaadolie 615; nitraten 130; ammoniak 125; cyanamide 115; viggens 15 den kilo; boter 27; eieren 0.75. Veurne, 9 Juli. Tarwe 153; rogge 78; ha- ver82; gerst 104; erwten 155; paardeboonen 152; aardappelen 30; tarwestrooi 28; rogge strooi 41; haverstrooi 24; weidehooi 59; kla- verhooi 82; luzernehooi 80; voederbeeten 8.00; klaverzaad 6; boter 26-27; eieren 0.78-0.80; eieren v. eenden 0.90. Kortrijk, 7 Juli. BOUWGROND TE KOOP. MEENEN Koekuit 15 min. van stad, 8 n. 50 fagade op 71 m. diepte, kunnende r'Xnen voor 2 werkmanswoonsten. Prijs voor t n huis met verdiep 30.000 fr. en grond 8.500 ï'i'i nk. Zich wenden Wervickstraat, 7, Meenen. 63. Roffiaen J.; 64. Dehaene T.; 65. Amez A.; 66. Desmadryl M.; 67. Labaere M.; 68. Marey R.; 69. Loncke J.; 70. Hoflack L.; 71. Blon deel A.; 72. Laheye N.; 73. Cambie J.; 74. De- coker J.; 75. Desender J.; 76. Lava A.; 77. Depreeuw J.; 78. Pattyn M.; 79. Pinceel M.; 80. Fache M.; 81. Gerber L.; 82. Vanbruwaene P.; 83. Lamond J.; 84. Degroote C.; 85. De- coker J.; 86. Techel A.; 87. Lava A.; 88. Loncke J.; 89. Houwen G.; 90. Deplaedt L.; 91. Clabau H.; 92. Bourgeois E.; 93. Decoker J.; 94. Vandermarliere M.; 95. Verstraete L 96. Pattyn M.; 97. Desender J.; 98. Clabau H.; 99. Moncarey A.; 100. Huyghe A.; 101. Loncke J.; 102. Pouseele M.; 103. Vanbru waene P.; 104. Devos A.; 105. Clabau H.; 106. Lequien J.; 107. Dezeure H.; 108. Huyghe A.; 109. Decoker J.; 110. Vanbruwaene P.; 111. Theeten C.; 112. Simoen M.; 113. Decoker J.; 114. Huys J.; 115. Fache M.; 116. Devos R.; 117. Dave M.-J.; 118. Vandermarliere M.; 119. Decrock E.; 120. Verstraete L.; 121. Blon deel A.; 122. Pouseele M.; 123. Creus H.; 124. Desender J.; 125. Decrock E.; 126. Huyghe A.; 127. Vandevoorde C.; 128. Onraedt C.; 129. Boutez G.; 130. Verstraete L.; 131. Degroote C.; 132. Vandermarliere M.; 133. Labaere M.; 134. Doom M.; 135. Vanbruwaene P.; 136. Labaere M.137. Huys J. Serie van 7 duiven: Labare M.; serie van 6 duiven: Desender J.; serie van 5 duiven: Decoker J.; serie van 4 duiven: Hoflack L.; serie van 3 duiven: Cambie J. en Vermeulen G.; serie van 2 duiven: Bourgeois E., Vande voorde C., Leycher H., Dewancker J. en Lava A. DOURDAN, Zondag 29 Juni 1930. 264 Kim. 151 Duiven los om 5.30 u. Aan komst eerste Duif: 9 u. 05 m. 32 sec.; snel heid 1226,93 m. Aankomst laatste Duif: 9 u. 17 m. 48 sec.; snelheid 1156,35 m. 40 Prijzen. Uitslag: 1. Vermeulen J.; 2. Leuwers N.; 3. Schaballie M.; 4. Debyser J.; 5. Fache M.; 6. Vanbruwaene G.; 7. Intervuyst D.; 8. Du- pont G.; 9. Fache M.; 10. Huyghe A.; 11. Slosse G.; 12. Blondeel A.; 13. Vanbruwaene P.; 14. Clabau L.; 15. Vermeulen J.; 16. In tervuyst D.; 17. Descamps A.; 18. Thorez E.; 19. Leuwers N.; 20. Descamps A.; 21. Deplaedt L.; 22. idem.; 23. Derynck C.; 24. Denut G.; 25. idem.; 26. Cambie J.; 27. Thorez E.; 28. Decoker J.; 29. Vanbruwaene G.; 30. Derynck C.; 31. Legrand L.32. Desmadryl M.; 33. Marey D.; 34. Lefevre A.; 35. Desender J.; 36. Vermeulen J.; 37. Moncarey A.; 38. Du- pont D.; 39. Hoflack L.; 40. Decrock E. Serie van 4 duiven: Vermeulen J.; serie van 3 duiven: Derynck C.. Fache M. en In- tervuyst D.; serie van 2 duiven: Leuwers N., Descamps A. en Deplaedt L. ARRAS, Zondag 29 Juni 1930. 63 Kim. 318 OUDE DUIVEN los om 7,35 u. Aankomst eerste Duif: 8 u. 25 m. 15 sec.; snelheid 1255,70 m, Aankomst laatste Duif: 31 m. 9 sec.; snelheid 1140,80 m. 83 Prijzen. Uitslag: 1. Devos A.; 2. Vercruysse O.; 3. Delanoy J.; 4. Loncke J.; 5. Deberdt L.6. Houwen G.; 7. Leycher H.; 8. Doom M.; 9. Theeten C.; 10. Verineesch C.; 11. Durieux A.; 12. Dupont G.; 13. Loncke J.; 14. Vanden- berghe H.: 15. Dumelie M.; 16. Dehaene T.; 17. Labaere M.; 18. Liefooghe E.; 19. Pareyn M.; 20. Vercruysse O.; 21. Sansen C.; 21. Lie- taert N.; 23. Vandermarliere M.; 24. Devos R,; 25. Verpoot E.; 26. Missiaen M.; 27. Le quien J.; 28. Missiaen M. 29. Denut G.; 30. Vandenberghe H.; 31. Bourgeois E.; 32. Ver meulen J.; 33. Verstraete L.; 34. Deplaedt L.; 35. Leoir J.; 36. Suffys J.; 37. Gillioen E.; 38. Vandromme R.; 39. Fache M.; 40. Dume lie M.; 41. Sohier M.; 42. Legrand C.; 43. Lava A.; 44. Deberdt L.; 45. Roffiaen J.; 46. Sohier M.; 47. Pinceel V.: 48. Clabau M.; 49. Desmadryl M.; 50. Missiaen M.; 51. De- wachter G.; 52. Suffys J.; 53. Desaegher H.; 54. Clabau M.; 55. Gerber L.; 56. Dupont G.; 57. Vandermarliere M.; 58. Dewachter G.; 59. Derynck C.; 60. Schaballie M.; 61. Van devoorde C.; 62. Dehaene T.; 63. Pinceel M.; 64. Handtpoorter H.; 65. Desender J.; 66. So hier M.; 67. Desmadryl M.; 68. Sohier M.; 69. Dupont D.; 70. Vandenberghe H.; 71. Le noir J.; 72. Pinceel M.; 73. Pottie M.; 74. Gil lioen E.; 75. Theeten C.; 76. Lebbe M.; 77. Vandermarliere M.; 78. Sansen C. 79. Fache M.; 80. Bourgeois E.; 81. Brabants A.; 82. Dewancker J.; 83. Verschaeve N. Serie van 5 duiven: Vandevoorde C.; serie van 4 duiven: Vandenberghe H.; serie van 3 duiven: Vercruysse O. en Loncke J.; serie van 2 duiven: Dumelie M., Deberdt L., Suf fys J., Dupont G. en Vandermarliere M. BRETEUIL, Kermis-Dinsdag 8 Juli 1930. 681 Duiven los om 6 uur. Eerste Duif om 7 u. 51 m. 44 s.; snelheid 1247 m. 43. Laatste Duif om 7 u. 58 m. 02 s.; snelheid 1167 m. 174 Prijzen. Uitslag: 1. Dave M.-J.; 2. Lenoir O.; 3. Pinceel M.; 4. id.; 5. Vermeulen J.; 6. Stae lens A.; 7. Missiaen M.; 8. Desmadryl M.; 9. Vanbrabant M.; 10. Descamps A.; 11. Vande voorde C.; 12. Creus H.; 13. Vandenberghe H.; 14. Coudron H.; 15. Deberdt L.; 16. Vander marliere M.; 17. Vermeulen J.; 18. Blondeel A.; 19. Hoflack L.; 20. Vandevoorde C.; 21. Verhaeghe J. (St.); 22. Ghythiel V.; 23. De plaedt L.; 24. Vercruysse O.; 25. Cambie J.; 26. Loncke J.; 27. Deraedt A.; 28. Dehaene E.; 29. Missiaen M.; 30. Desaegher H.; 31 Delava M.; 32. Vandevoorde L.; 33. Dewan cker J.; 34. Deplaedt L.; 35. Blondeel A.; 36. Pareyn M.; 37. Vandevoorde C.; 38. Vercruys se O.; 39. Pinceel M.; 40. Blondeel A.; 41. Loncke M.; 42. Verstraete L.43. Blondeel A.; 44. D'Amour M.; 45. Dupont D.; 46. Van devoorde L.; 47. Techel A.; 48. D'Alleine G.; 49. Vanbrabant M.; 50. Geldhof C.; 51. De wachter R.; 52. Vermeulen J.; 53. Lietaert N.; 54. D'Amour M.; 55. Desaegher LI.; 56. Fache M.; 57. Dallequin A.; 58. Top N.; 59. Vandevoorde C.; 60. Verfaillie O.; 61. Missi aen M.; 62. Techel A.; 63. Deberdt L.; 64. Hannebouw M.; 65. Gerber L.; 66. Lamond J.; 67. Lamond J.; 68. Masschelein O.; 69. Thorez Edm.; 70. Clabau H.; 71. Provo V.; 72. Loncke J.; 73. Roffiaen J.; 74. Dave M.-J.; 75. Verhaeghe J. (st.); 76. Cabie J.; 77. Caron P.; 78. Dupont G.; 79. Hoflack L,; 80. Dessein C.; 81. Fache M.; 82. Verhaeghe C.; 33. Ver- Witte tarwe 150-155; meulen J.; 84. Vanbruwaene G.; 85. Bourgeois rogge 70-72: haver 85-90; paardeboonen 140-jE.; 86. Verpoot E.; 87. Desaegher H.; 88. 145; gerst 80-85; tarwebloem 203; inlandsche D'Alleine G.; 89. Vanbruwaene P.; 90. Hoflack zemelen 86; gorte zemelen 84; hooi 30-35; L.; 91. Creus A.; 92. Lenoir J.; 93. Keignaert strooi 30; aardappelen 35-40; Turksche tarwe O.; 94. Dupont D.; 95. Pottié M.; 96. Labaere Plata 118; id. Cinuantino 155; vreemd lijn- M.; 97. Staelens A.; 98. Fache M.; 99. Ver zaad 260; inlandsch lijnzaad 215; inlandsche haeghe C.; 100. Devos J.; 101. Creus A.; 102. lijnzaadkoeken 172; Amerikaansche lijnzaad- Leqiuen J.; 103. Top A.; 104. Leqiuen J.; 105. koeken 140; lijnzaadolie 670; koolzaadolie Huyghe A.; 106. Verhaeghe C.; 107. Decorte 640; vlas der Leie 30-70; wit vlas 850-1000; C.; 108. Dave M.-J.; 109. Carron P.; 110. De- vlas op den grond geroot 600-900; ruw werk sender J.; 111. Liefooghe E.; 112. Hosse G.; 30-100; oude suikerijboonen 98-100; nieuwe 113. Blondeel A.; 114. Clabau H.; 115. Fache M.; 116. Prinsie A.; 117. Deseure H.; 118. Le- VEEMARKT. Te koop gestelde dieren qiuen J.; 119. Vandevoorde C.; 120. Dupont 270; 126 koeien den kilo op voet 8.00; 119 D.; 121. D'Amour M.; 122. Pinceel M.; 123. c d 1 1 vaarzen 8.75; 13 stieren 8.50; 12 ossen 12-12.75. Desender J.; 124. Clabau L.; 125. Bourgeois OANKBRiei je, Zondag 11. in b. tSertinuSKerK. j A a t,,u vat?r-tpmsi\/tsdvt f: 19« rioho., t 197 tvt 19a ne G.; 143. Verstraete L.; 144. Vandevoorde L.; 145. Cambie J.; 146. Schaballie M.; 147. Fache M.; 148. Cambie J.; 149. Moncarey A.; 150. Dave M.-J.; 1511. Pinceel M.; 152. Van- denameele C.; 153. Deman R.; 154. D'Amour C.; 155. Lava A.; 156. Vanhoucke J.; 157. Labaere M.; 158. Desender J.; 159. Therssen C.; 160. Pinceel M.; 161. Decaesteker J.; 162 Durieux A.; 163. Dezeure H.; 164. Vandevoor de L.; 165. Deplaedt L.166. Marey R.; 167. Vanbrabant M.; 168. Deplaedt L.; 169. Gerber L.; 170. Vandevoorde L.; 171. Lava A.; 172. Legrand C.; 173. Indevuyst A.; 174. Deco ker Maurice. Serie van 8 duiven: Fache M.; serie van 7 duiven Vermeulen J.; serie van 6 duiven: Vandevoorde C.; serie van 5 duiven: Dave M.-J., Deplaedt L.; serie van 4 duiven: Cam bie J„ Pinceel M.; serie van 3 duiven: Ver haeghe C., Leqiuen J.; serie van 2 duiven: Vercruysse O., Blondeel A., Vanbrabant M., Missiaen M., Deberdt L., Lamond J., Loncke J., Verhaeghe J.. (st.), D'Alleine G., Dupont D., Staelens A., Creus A., Clabau H., Bour geois E., Clabau L., Dessein C., Vandenber ghe H., Vanbruwaene G., Coudron H., La baere M., Gerber L., Lava A., Dupont G., Prinsie A., Descamps A., Theeten C., Verpoot E., Decorte C., Hannebouw M. Zondag 13 Juli: ORLÉANS, CLERMONT voor oude duiven. BRETEUIL voor jonge duiven; ANGOULÊME op Zondag 20 Juli. Inkorving Donderdag 17 Juli bij Gustaaf Silvert. STAD POPERINGHE. DINSDAG 15 JULI 1930, vanaf 8 V2 ure 's avonds GROOT LIEFDADIGHEIDSFEEST met kostelooze tombola in den Carrousel-Salon Overmeer-Lagae staande op de Foor, Groote Markt ten voordeele der schamele armen dér stad die van de Commissie van Openbaren On derstand maandelijks een geldelijken steun ontvangen. INGANG 3 Frank, recht gevende op 4 koersen en een Nr van de Tombola. STAD POPERINGHE. BURGERSTAND VAN POPERINGHE, van 2 tot 9 Juii 1930. Geboorten. 219. Pareyn Josepha, d. v. André en Pinceel Marthe, Doornstr. 220. Looten Godelieve ,d. v. Marcel en Derudder Marie, Leysele. 221. Lehoucke Godelieve v. Marcel en Vanbleu Camilla, Leysele. 222. Vanwalleghem Robert, z. v. Joseph en Van Malleghem, Marie, Casselstraat. Overlijdens. 100. Vanderheyde Willy, 18 m., z. v. Albert en Logie Irma, Crombeke- straat. 101. Devos Alice, 3 m., d. v. Marcel en Maes Irma, sectie L. 102. Berat Julien, 57 j., z. b. echtg. v. Yperman Marie, Cassel straat. 103. Coene Marie, 81 j., wed. v. Costenoble René, Veurnestraat. Huwelijken. 46. Pyck Camille, 25 j., werkman en Crombez Alice, 24 j., fabriek werkster, b. v. Pop. 47. Deman Emeric, 25 j.. werkman en Top Maria, 20 j., huis houdster, b. v. Pop. 48. Carron Maurice, 24 j., fabriekwerker en Blanckaert Alice, 21 j„ dienstmeid, b. v. Pop. 49. Maerten Jerome, 20 j., werkman v. West-Vleteren en Mal- brancke Marguerite, 27 j., werkster v. Pop. Beloften. - 69. Vincart Paul, schilder v. Pop. en Berghman Lucienne, fabriekwerkster v. Yper. 70. Delbeque Julien, landbouwer en Pyck Marthe, z. b., b. v. Pop. 71. Leeu- werek Marcel .fotograaf en Laconte Agnes, z. b., b., v. Pop. 72. Dezegher Albert, bank bediende en Tanghe Amata, z. b., b. v. Pop. YPER, van 2 tot 9 Juli 1930. Geboorten. Dewulf Raphaël, Hondstr. Cardoen René, Ste Godelievestr. Doize Gilbert, Zonnebekestw. De Pauw Therese, Veemarkt. Angillis Simone, Zonnebekestw. Sercu Remi, Zonnebekestw. Andries Lucienne, Beluikstr. Demarez Georgette, Zonnebekesteenweg. Overlijdens. Spotbeen Stephanie, 71 j., wed. Slembrouck Frederic, Rijsselstr. De- graeve Maria, 12 j., Meenenstw. Huwelijken. Pottel Jules, timmerman en Debaene Margareta, z. b. Baeyens Petrus, spoorwegbediende te Borgerhout en Demees- ter Magdalena, handelaarster te Yper. DRINKT BIER. Wilt Gij tabakkoorcfen van eerste hoeda nigheid, wendt U tot het welgekend huis: Tempelstraat - 5 - Yper. Bestelt seffens ten einde van de huidige prijsvermindering te genieten. EEUWFEESTEN Eene tentoonstelling van bloemen en sie- raadplanten wordt op Zondag 27 dezer maand en volgende dagen ingericht in de lokalen der Staatsmiddelbare School, Groote Markt. De bijtreding' van hoveniers en bloemisten onzer stad is van nu af reeds verzekerd. Om deze plechtigheid zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, drukt de feestcommissie den wensch uit dat de inwoners, die bloemen en sieraadplanten bezitten, deze aan haar gedu rende dié dagen, zoudèn willen toevertrouwen. De planten zullen ten huize afgehaald wor den en van alle noodige zorgen genieten. De stedelijke Commissie der Eeuwfeesten heeft beslist op Zondag 27 der loopende maand Juli en volgende dagen in de boven zalen van het stadhuis de jaarlijksche ten toonstelling te houden van de werken der leerlingen onzer teekenschool. Er werd overeengekomen ter dezer gelegen heid een oproep te doen aan al de liefhebbers der schilderkunst om hunne werken in lee ning te vragen voor deze dagen. De werken van kunstschilder, zoowel Poperingsche als vreemde, zullen op die da gen insgelijks tentoongesteld worden. Om aan deze plechtigheid allen luister bij te brengen verhoopt de Commissie der Eeuw feesten dat de inwoners, in bezit van zulkda- nige meesterwerken, deze binst deze dagen aan haar zullen willen toevertrouwen. Alle voorwerpen, betrek hebbende op onze geboortestad, zoowel van geschiedkundigen als artistieken of folklorieschen aard, zullen ook met dank aanveerd worden. Alle bijtredingen zullen uiterst welkom wezen. De voorwerpen, ten huize afgehaald, zullen met al dé vereischte zorgen verhandeld worden. Voor de Commissie der Eeuwfeesten De Burgemeester-Voorzitter N. LAHAYE. UBBflBBflBBBflBBBBBBBBBHBBBflflHBB De militianen der klas van ig3t, die verlangen te dienen in het Automobiel Vervoerkoips als- autovcerders of werk tuigkundige autovoerders, worden '.er- zocht hunne aanvraag, van deelnemirg aan de vereisGhte bekwaamheidsproef, tce te sturen aan den Bevelhebber van het Automobiel Vervoerkorps, 1, Oefenirgs- pleinlaan, te Etterbeek, voor den i No vember 1930. Zij zullen eerst moeten ver schenen zijn voor een Wervinf sbureel De aanvraag, die gefrankeerd moet zijn, zal moeten melden de naam, voor namen, datum en geboorteplaats, in schrijving militie plaats, beroep, juist adres (gemeente - straat - nummer). BELANGRIJK BERICHT: Alleen degene die maar acht maanden motten dienen zullen in het Automoliel Vervoerkorps ingelijfd worden. OaBBBBSSBBBBSBEBBBBBBBSSBSgB ÏH BERICHT UITSTEL VOOR DE MILITIANEN 1931. De aanvragen om één jaar uitstel krach tens art. 11 van de wet op de militie, de werving en de dienstverplichtingen ingediend door de militieplichtigen, die de klasse 1931 moeten vormen, worden zonder meer inge willigd. De uitgestelden die, wegens hun leeftijd, nog tot een der vijf jongste lichtingen be- hooren en de vernieuwing van hun uitstel verlangen te bekomen moeten daarvoor tus- schen 1 en 20 Mei 1931 bij het bestuur van de gemeente, waar zij voor de militie zijn inge schreven, een aanvraag doen. dat vele kinderen last hebben yan het zuur, oprispingen, enz., een gevo'g van onoor deelkundige voeding. Kinderen gevoed met Molen^ar'S Kindermeel hebben daar nooit last van. 40 jaren bij» al is de beste waarborg. Fr. 2 75 per pakje van 250 grammen bij Uwen winkelier. Vraagt gratis staal e i beschrijving 21, J;an Jaureslaan, Schaarbeek Btus. VETTESTROOIERS (onröestbaar) - ZAAIMACHIENEN - AARD APPELPLANTERS - ROLLEN - BRAAKMACHÏENEN met be weegbare toestellen - RESSORTEEGDEN en andere - Alles van het laatste model. Poperinghe. GEVONDEN Terug halen, herberg «De Jager» Pop. Anderlecht, 8 Juli. VARKENSMARKT. E.; 126. Clabau L.; 127. Fache M.; 128. Te koop gesteld 2.595 stuks. Gemiddelde D'Amour C.; 129. Vanhoucke J.; 130. Amez prijs per kilo op voet 8.00-9.00. A.; 131. Desender J.; 132. Vanhoucke J.; 133 Anderlecht, 9 Juli. VEEMARKT. Te Dessein C.; 134. Leuwers N.; 135. Devos koop gesteld: 1.491 stuks; 279 ossen den kilo 136. Vandenberghe H.; 137. Vanbruwaene G.; in 't Groot BIJ in 't Klein 0p voet 7.50-8.50; 144 stieren 6.50-8.50; 1.068 138. Louis F.; 139. Coudron H.; 140. Vanb.a- SANSEN-VANNESTE koeien 6.25-8.50. bant M.; 141. Dallequin M.: 142. Vanbruwae- VLIEGENVANGERS Aangezien er zoo vele menschen zijn die eens de reis naar Lisieux willen ondernemen; heb ik de eer U te melden, dat ik speciaal ben ingericht om regelmatig alle veertien dagen die aangename reis te doen. De reis bestaat uit 4 dagen: 1" dag vertrek uit Dixmude op Veurne, Dunkerque, Ber- gues, St Omer, Fauquembergues, Hesdin, Abbeville aankomst om 12 uren, 2 uur stilstand om het middagmaal te gebruiken. Daarna vertrek op Blancy, Foucarmont, Neufchatel, St Martin, Rouen, uur stilstand om stad te bezichtigen. Verder op Gde Couronne, Bourgtheroulde, Briaune, Thiberville, Lisieux, aankomst om 6 uur. GOEDE HOTELS Wij nemen vertrek volgens beliefde der cliën ten, richting dat zij verkiezen. Stilstand OP VOORHAND BEZORGD. op aanvraag. TWEE DAGEN VERBLIJF VOOR DE BEDEVAART. 4" DAG TERUGREIS Het huis gelast zich door vele ondervingen, de reizen zoo aangenaam mogelijk te maken, tot voldoening onzer klanten. BEDEVAART NAAR LOURDES in de maand Augustus. Ook reizen in alle richtingen. Prijzen buiten alle concurrentie. Voor verder in lichtingen en om U te laten inschrijven wend U rechtstreeks bij: iMILE SEYS, Agent Citroen Groote Markt, telefoon 109, P: .rnude of ter herberg AU CASINO Groote Markt, Poperinghe.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 7