DOOPT- U dooden I Jules COULEMBIER J lo lei Mei Sliet B1M8QEIZEBERIBB 1 Mas-Car RESULTATEN Deweq van het Succes POEL1EN WIJNHANDEL 'ASPRO' ze Haren PRIJS s 5 frank 10 frank want ze kunnen iict (FORTUIN [GILLIS-DE VOS Occasie. i. ypermaTdenecker WIEL3IJ 3ERS EEM ÏRnOUDKEID 0P ©HIEP cs ASPRO orrr- MOEDIGT NIIET VERDOOFD NIET •ASPRO9'VERDRIJFT DE PIJN EN DOET BE OORZAAK VAN VELE KWALEN VERDWIJNEN 0EPRr°EGEN Incbane Siison L Sanders, S. S«» Sr^®^iS East EMto sehrigff in geval Een Mf@r gebruik! 115 Ü3PÜO 85 lü geval van verkoudheid Nieuwe London OPGEPAST Bukkerstraal, 3^-36, YPEM '71 Nationale Hypotheekmaatschappi] N.V. Z 0. UaSOESBEKE 8 ZOOR 751 ASPRO helpt, geneest en verzacht dagelijks de pijnen van millioenen personen. De zekerheid, de Vfcgheid en de krachtdadigheid zijn goed gekend in elke familie waar het gebruikt wordt. De kunst van den verkooper, de beweringen, de logische argumenten, de re klam e, de beloften en den schijn, houden geen steek, zoo ze niet steunen op goed bewezen diensten. Daarin bevindt zich het verborgen princiep van hetgeen ASPRO U meedeelt. Het levert resultaten op, het bewijst diensten. Het brengt slaap ïn plaats van slapeloosheid, verzacht de rheumatiek in één nacht en houdt de pijn tegen in 5 a 10 minuten. Het is het grootste tegengift voor verkoudheid en griep. Zoo groeit en leeft ASPRO door zijne werking. a m i£fi nacht M HSPÜ@ kostbaar m alle pijnen is ferdrijïen als een Fa&t^iilea fgeneesiiiiclsiei gebruikt Pijnen ÉlSPlS®raia®Sif ©nsitfddelijk ASPR® w TAST HET MART NIET AAN Verkrijgbaar in alle Goede Apotheken BI. 4. 13-7-1830. N 28. DE POPERINGHEN AR Handboek voor Turnleiders en Voorturners bij het onderricht in de LICHAMELIJKE OPVOEDING door Missiaen Germain, Schoolbestuurder, Oedelem. Prijs 20 fr. BIJ ONS TE VERKRIJGEN: BUREEL- en BEURSAGENDAS MEUBELPAPÏER KAMER GEVRAAGD. In elk huis vindt men vlieg of luis! Doodt-ze met FLYPIC (11 fr. voor 54 liter). Dezelfde beestjes en menig andere op Duif en Koe! Doodt-ze met BIRDPIC (13.50 fr. voor liter). Ongedierte op boom en blad of fruit en plant en bloemenDoodt- ze en vrijwaart-ze voor 7 dagen met PLANTPIC (9 fr. voor een algemeene probatie). v En MOTHPIC! Alle schade door motten veroorzaakt voorko men door de MOTHPIC, zonder geur, zonder kleur (11 fr. 1.). Het leven is duur? Oude praat! Eischt voor uw geld GOEDE en GEWAARBORGDE WAAR! Luistert niet naar de vertellingen van uw winkelier! Wees zelf meester van uw keus! Alle PIC «-producten zijn gewaarborgd. Indien niet tevreden, uw geld ONMIDDELLIJK terug. De PIC «-producten zijn in alle goede huizen te vinden. Meer dan 8 millioen klanten in Engeland gebruiken ze sinds jaren. THE HARPIC MANUFACTURING Cle Londen, Staple street 2-14. Ltd Algemeen Agent voor Belgie en Luxemburg: THE IMPORT TRADING C° - AALST. AGENTSCHAPPEN IN ALLE LANDEN DER WERELD. JEsp _JÖ_ (f ABATTOIR 111699 Om de grootst mogelijke winst bij den varkenskweek te bekomen, moet den kweeker zijne varkens in den kortst mogelijken tijd kunnen vetmesten. Daarom is bet onont beerlijk dat het varken in een goe den staat, van gezondheid gehouden wordt. Het is vooral noodig, dat de pootziekte of rac'nilisino zich niet voordoen, want het doet het varken, in enkele dagen, al zijn gewicht en vet verliezen dat het in een paar weken bekomen heeft. Kan het vermeden worden JAop de eenvoudigste en zekerste wijze door het gebruik van Provendine. De Provendine bevat, door zijn goed bestudeerde samenstel ling, de noodige elementen die ontbreken in de gewone voeding der varkens. De Provendine verzekert den ëetlust, den groei, en liet vetten der varkens. Met Provendine is de pootziekte niet te vreezen. het succes van den kweek is verzekerd. KWEEKERS Wilt ge waarlijk voordeel trekken uit den kweek uwer- varkens, geef hen vanaf het tijdstip van het spenen regelmatig Pra»eiidine. Prachtige varkens. N" tl.205. M. Vital VAN GEERTRUYDEN, Fortstraat, 2, Moerbeke- Waas, schreef ons den 9 Juni 1929 Daar ik nooit geluk had met mijn varkens, was ik zeer verwonderd de goede uitslagen vast te stellen, die mijn gebuur in weinig tijds verkreeg. Hij hadt prachtige varkens. Hij raadde mij aan Provendine te gebruiken, en na het gebruik van één pak waren mijne varkens reeds veel dikker. Ik kan U verzekeren dat ik hen altijd Provendine zal geven. WeeS grooier winst. N° 11.202. M. Renson MARCEAU, te Petigny, schreef ons den 8 Januari 1929 Sedert ik Provendine gebruik, is de winst veel grooter. Ik heb bijna ongelooflijke resultaten bekomen. Ik heb al mijn kennissen aangeraden Provendine aa:i hun varkens te geven. Het is een voedsel dat zeer goede diensten bewijst bij h t vetten der varkens. De «Provendine» wordt verkocht bij al de apothekers, drogisten, graanhandelaars, in doozen van fr. 7.50 en 15 frank: de groote doos beoat driemaal den inhoud der kleine. j&e Provend!»® wordt verkocht tile apothekers, drogisten, graan- kandelaare, in doozen van fr. 7.50 es 18 fr., do groot® doo® bevat drie maal do hoeveelheid der kleine. Wij sturen niets tegen terugbetaling. Iedere bestelling moet vergezeld zijn van hare waarde plus fr. 3.75 voor ver ze n di ngskosten FabrikantMaison Louis Sanders, Brussel, iVtj verzenden nooit tegen verrekening elke bestelling moet vergezeld zijn von kel bedrag vermeerderd van if. 3.7(5 rstor ver zending sko sten. fabrikaat Maison Louis Sartevra 22, rue de la Qlacière, BRUXELLES. KAMER wordt gevraagd te Poperinghe, 1 dicht de Groote Markt, om den VRIJDAG voormiddag gedurende September. October, November, eenen voorraad FOURRUREN te kunnen toonen aan de kalanten. Aanbiedingen en gevraagde prijs laten Ikennen aan Huis Depreiter, Fabriek van j Fourruren, Brugstraat, 55, Adinkerke. Depot voor YPER: GEBROEDERS GAIMANT - Drogerij - MEENENSTRAAT De «PIC»-producten zijn onschadelijk voor mensch, dier en plant. - .2. V v N v - 4 - A-V. VERDWIJNEN door het gebruik van de 09 Provsnëine wordt no®i4 pap gewicht verkocht, gliehi h@t wespei Pr©vendine ep de verpakking koop bij Apothekers Notredame, Groote Markt en Kestely», Gasthui# Straat, te Poperinghe; Fock en Vnyl»teke, te Dixmude; Mullic, te Stademi *>a Gwane-Blomme, te Loo-biJ Veurne. Wilt Ued goede dranken aan voordeelige prijzen, wendt u ter trouwe bij Telefoon 174 -«o>- Daar kunt u bekomen eerste klas bieren in vaten en flesschen EXPORT-ULTRA AUDENAARDSCH BIER LIEFMANS STOUT OXFORD WHIT-BREAD STOUT PALE ALE LIMONADEN, WATER, WIJNEN LIKEUREN jjT, ^lll® Doet de grijze haren bin- nen enkele dagen ver- Vg&iagj ySfl dwijnen, maakt het baar Zacht, belet het uit vallen. In flesschen van 10.50 en 16.00 tr. Verkrijgbaar bij Apothekers, Drogisten, Coiffeurs en Parfumeriën, (n den Grooten Sint Medard Dezelfde dranken te verkrijgen in Poperinghe bij: L. DEPLAEDT, Bierhandelaar, POPERINGHE, M. ROMMENS, Brouwer, POPERINGHE. HUIS VAN VERTROUWEN KIJSELSTRRAT - 8 - YPER Regenmantels, Gabardinen, Trench (Englebert) voor Heeren en Damen. - Pelerinen en Hoedjes van alle slach voor Damen en Kinderen. - Groote keus van Lederen Vesten in Chron, kwaliteit. - Sport broeken voor mo torijders. - Specialiteit van gevoerde handschoenen in Chron voor Damen en Heeren. - Groote keus van werk- kleederen voor alle stielen, speciali teit van blousen en vesten voor Beenhouwers, Pasteibakkers en Ho telhouders. - Alles in huis en op maat, te verkrijgen. - Herstellingen ten huize gedaan. Open des Zondags. Vulpennen van alle merken; nikke len en koperen PasserdoozenAlbums voor postkaarten, gedichten, fotos en uitknipsels; Woordenboeken; Lotos; Damberden Bakspel Verf doozen Schilder- en PrintenboekenBoek- er Muziektesschen; alle Schoolgerief. hij Sansen-Vanneste. Poperinghe SgBHöHBSSHBESHBBBBESEöHSBSSBÏiii 16 - Lange Gasthuisstraat - 16 ANTWERPEN Telefoon 302.94 Postch. 166.890 Handelsr. 3815 Antwerpen Grondpandobligatiën, intrest 6% netto, met halfjaarlijksche coupons. Neerleggingsbe- wijzen met klimmenden intrest op een jaar 5 tot 5,50% netto, betaalb. op voorhand. Geldpiaatsingen op 1» hypotheek met nota- rieele akte op 5 of 10 jaar, intresten 6,50 tot 7% netto. Spaarkas, intresten 5,50 tot 7%. Steeds gelden beschikbaar voor aankoop, bouwen of verbouwen van eigendommen. Hoofdagent voor Poperinghe en Omstreken: NESTOR SUFFIS Vlamingstraat - 6 - Poperinghe. Hoofdagent voor Yper en omstreken: ROBERT ASAERT Boterstraat - 51 - Yper. if Altijd jonge poulien van raszuivere witte leghorns te bekomen; 2 tot 3 maanden oud; MARCEL BLANCKAERT Slachthuisstraat, 23. - Tel. 6. - Yper. LANDBOUWERS! Wilt gij de sterfte bij uwe kalveren vermijden en eene snelle en gezonde ontwikkeling gevengebruikt dan het kalfvoedsel van het «Gekroonde Kalf», sedert 46 jaren befaamd en overal be kend. Verkocht in zakjes van 5 kilos en pakken van 1 kilo. Te verkrijgen in alle goede kruide niers winkels. Voor den verkoop in 't groot IN 'T PARADIJS G. Truant Zrs Veurnestraat, 12, Poperinghe. lp' ïn de Vier Seizoenen Gedeplomeerde Snijder J|| Casselstr., 7. Poperingfe® IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB» Een PIKBINDER Massey-Harris Een PIKBINDER Mac Comick Een moteur Otto Deutz, 2 pikma- chienen, 1 maaimachien, 1 chicorei- snijder, 2 zaaimachienen, 2 ontroo mers, 2 boterkeerns, 2 jumellen en 1 rolle bij STEVENS-PATTOU Yper of Poperinghe. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB LOONBOEKJES te verkrijgen bij prijs 0,75 frank SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - 15 - Poperinghe. BESTE KOSTUMEN voor mannen en jongelingen 3001. Kostumen in Double Drap rrft f nooit veranderen van "kleur II OU I. Demi-Saisons - Fantaisie Broeken Trench-Coats Marin-Kostuumtjes van af DAMES en JUFFERS, alle weke een nieuwe keus van En- gelsche Mantels, laatste modellen; Beste Kleeren, om ter schoonst ge- gemaakt. De Reklame-kleedjes, 95 f De Zomerkleedjes aan 35-40 en 50 fr. Een ware Occasie. Magazijn is altijd open, ook den ZONDAG. TE KOOP. Altijd te koop bij Leon Rosselle, 99 Veurn^steenweg, YPER OLIFANTPLATEN en alle slach van andere ijzeren pla ten; hij is ook kooper van barakken Groote keus van gemaakte kostu men voor Heeren, vanaf 375 fr.voor Kinaers vanaf 75 fr. - Bijzondere keus Werkkleederen, Paan, Engelsch Le der en genre Lafont. GENADIGE PRIJZEN. Verhuring van Luxe-Autos Yperstraat - 83 - Poperinghe TELEFOON 217 OPGEPAST Vooraleer U een Rijwiel te koopen komt zien naar 't huis VERFAILLIE CAMIEL Meenschensteenweg, 115, YPER. BAANRIJWIELEN Daar zult u alle keus van volkomen nieuwe alen voor Heeren, Damen, Kinders, Cours en Half-cours, verkocht met waarborg op factuur 475 tot 550 fr. Ook Occasie Velos van 150 tot 200 frank. Alle wisselstukken en Herstellingen. Open alle Zon- en Feestdagen tot 6 u. Komen zien is koopen. H. Guveiier FHs HaubDurdin Noord-Frankrijk FTZY7F Vertegenwoordiger voor F Poperinghe Omstreken A. Baert,Noordstr., 13,Poperinghe. VAN Uil POPERINGHE is de beste en de voordeeligste 1. Omdat de bestuurraad samenge steld is uit Poperinghenaars die van iedereen gekend zijn. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Po peringhe blijft. 4. Omdat de Maat schappij reeds een aanzienlijk reserve fonds bezit. 5. Omdat de brand schaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de pre- mien langzaam verminderen. Alle inlichtingen bij H. Julien Van- dooren, Yperstraat. 23. Poperinghe VOOR UW MEUBELS Stoelen - Matrassen Zetels - Kinderrijtuigen - Stoors Gordijnen - Tapijten - Kristaal Spiegels - Glas - Porselein - Gleis Fantaisie Artikelen enz. WEND U TOT Vrouw Et. Moncarey-Van Tours Gasthuisstraat, 20, Poperinghe DRINKT BIER. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Groote keus beste kwaliteit TAFEL TOILE-CIRÉE in alle breedten, Geele, Zwarte en Bruine BEDDEVELLEN Caoutchouc schorten bij SANSEN-VANNESTE. Pop. BELGISCHE HYPOTHEEKKAS gesticht in 1911 Bijhuis te Brugge: 23, Nieuwlandstraat. - Telef: 1760, Brugge. Hypotheekleeningen Leeningen op grond, land, huizen en hof steden. Voorschotten voor aankoopen en bouwen van huizen. Voordeelige voorwaar den. Stipte geheimhouding. OENEN PERSONEN ETEN DAGELIJKS E.V0ORDEELEN DIE ASRSS Co verkoudheid efï da griep beginnen mei een aanval var» koor-is. Gewoonlijk geveest r;s zwakte in de knieën e-n hebt ge koorts. Dc oogen zijn waterachtig en ge gevoelt U neerslachtig. Indien ge da koorts tegenhoudt, houdt ge de ver koudheid tegen. ASPRO vermindert de koorts er» aizoo snijdt zij de verkoudheid o: da griep in haar begin af. IVIct AS PRO s> kan een hooge temperatuur in 4 minuten verminderd worden. Mijnbeer, Ik heb goed uw pakje ASPRO van mijü apotheker ontvangen. We zijn heel voldaan over deze remedie. ASPRO is zeer krachtig vcor bijna alle kwalen cclieie hoofdpijn, hoofdpijn, rugpijn, revraKe. enz. Wij gebruiken het reeds langen tijd en kunnen het ruet meer missen. pY O. SACRE Vocruitgangsiaan, 14, Gosselies. Mijnheer, Ik heb do eer U de wonderbare uitslagen mede te deelen di* mijne familie en ik zelf metASPRO bekomen heb. Reeds twe* jaren iijdt ik aars zenuwhoofdpijn, en ik heb alle middelen beproefd doch zonder resultaat. Nochtans, sedert zes maanden dat ik c ASPRO neem, heb ik zulke hevige pijnen niet meer gevoelt, voor de goede reden dat ik, telkens ik de crisis voel aankomen mijn toevlucht neem tot ASPRO s>. Na twintig minuten wordt ik bijna niets meer gewaar. IVIijne huisgenoten zeggen dat ik dik ker wordt, en dit verklaart zich daar ik minder lijd, wordt ik dikker. Ik moet er bijvoegen dat mijn zuster schrikkelijke pijnen leed, veroorzaakt door niersteen. Ik raadde haar aan ASPRO te nemen en na vier tabletten genomen te hebben was de crisis verdwenen.Wij laten niet na, wanneer er iemand onzer kennissen lijdt, haar al het goede mede te deelen dat wij door de wonderbars tabletten ASPRO bekomen hebben. Ik voor mij, zal zorgen dat ik altijd een doos ASPRO ter mijner beschikking heb, en ik zal mij verheugen wanneer ijr» dochtertje 3 jaar zal zijn om haar, indien het noodig is «ASPRO» to kunnen geven. J. JACQUEMART K. 19 Rue Wathieu, 113, Soraing. Mijnheer, Ik heb het genoegen U mede te deelen dat ik met de tabletten ASPRO eene onmiddelijke verzachting bekomen heb. Ik leed aan duizelingen en misselijkheid, en na eenige tabletten van uw produkt genomen te hebben waren alle ongemakken verdwenen. Mijn echtgenoot leed aan rheumatiek in den schouder na eenige dagen ASPRO genomen te hebben, waren zijne pijnen ver dwenen. Ik raad aan al degenen die lijden ASPROte gebruiken. K. 12 Mevr. F. BUNDGENS. Place dc Ia République Frai^aise, 13, Luik. Mijnheer, Nog maar tweemaal heb ik AS PRO" gebruikt, en ik ben verwonderd over de uitslagen. Na vijf minuten is de schele hoofdpijn verdwenen, dan. wanneer ik mij met mijne gewone cachetten20 minuten moet stilhouden, en dan nog dikwijls zonder eenig resultaat te bekomen. j. CORNELIS F. 8 Hue Droin, 13, Lodelinsart. l2Uinar,ek> "Koort Honri°rniSSenl ledengroei. Uitsluitend Agentschap pp van Mm Zoudt U de goedheid willen hebben mij, vcor eigen gebruik, enkele monsters ASPRO te zenden. Mijn vrouw lijdt aan hevige hoofdpijnen en heeft alle remedies beproefd. Alleen ASPRO brengt haar verzachting. Ik schrijf het dikwyls voor by de griep. Dokter D. de P. Ik heb persoonlyk ASPRO x> beproefd in een geval van hevige koorts 40» die ik 's nachts door een verkoudheid had opgedaan. Alle twee uren nam ik een tablet "ASPRO", hetgeen een hevig zweeten teweeg bracht. Het is, dank aan dit produkt, dat ik heb kunnen opstaan om myne bezigheden te hervatten. Daar ik er aan houd, in geval van nood, uw produkt by de hand te hebben, zou ik U zeer dankbaar zyn, indien U mij enkele monsters wildet opsturen. Dokter V. C. de doos van 20 Tabletten de doos van 25 Tabletten

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 8