Lie II ijk, [Flink, üetrouwbaar meel de wereld m worden zijn alie toestellen LFB USVSr UERMSE UURS den geiuhzaiige Belg ZONDAG 27 JULI 1930. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. I Alle annoncen Aan de Ouders van fiii. HH. de Bisschoppen WEEKBLAD S3 CENTIEMEN 27 JAAR. N 30. BTWH». üïtvtü^ES i Abonnementsprijs per Jaar: Stad: 't Land: 17 fr, 18 fr. (per post) tankrljU;: Congo S5 fr. S5 fr. indere isnden: 40 fr.j TARIEF tJCisins Berichten: I fr. per reek; ainimumprijs per jprilasschmg4 fr. FOFEBIMIIERUS Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en rist ui ens. Telefooa N' 8. Uitgevers SANSEN-VANNESTE/ Poperinghe. Postcheck N? 15.578. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. vooraf te betaks |sn moeten tegen dsa Donderdag noss ingezonden wordna Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF. Notarieel» Verkoopincras SI cent. per gewone regsl. Annonce»! I Prijzen op aanvraa#. Hsldenhaide f RADIO-REDE proken door Prof. Dr Fr. DAELS, voor Radio-Velthem OP ZONDAG 20 JULI 1930. B Vlaamsche Zusters en Broeders, ilflij nadert de dag" van de Innige verbroe dering van levenden en dooden, de dag van defgroote ingetogenheid. Bjjij wachten op ons, ginds in de IJzervlak- Ede dertig duizend Vlaamsche gesneuvelden v.arvan zoo menigeen nooit geen ander be- pek ontving dan dit van de Vlaamsche bede vaarders die eenmaal per jaar komen knielen tsp Vlaanderens doodenveld. Is het hun te veel gegund. Vlaamsche zusters en broeders? WElnu dan, komt allen op 24 Oogst naar het ifjaamsehe Kruis van Diltsmuide om voor onze gevallenen te doen het allergeringste dal gij kunt doen voor al wat gij hun schul- Htfczijt: een maal per jaar gedurende een paar uren komen knielen op de aarde met hun bloed gedrenkt. l'Konit knielen op den grond dien zoo vele duizenden Vlaamsche prachtjongens in tioddskramp hebben vastgeklauwd, den mond vol bloed en slijk, de keel toegeschroefd door het lijden en nog zuchtend naar hun Vlaam- gebe moeder. F Het zijn tragische velden de slijkvelden van êetl IJzer, getuigen van het dubbel Vlaamsch 1: jen van de voorlinie. £>e dag van de bedevaart is de dag van jJeigroote Vlaamsche ingetogenheid; de dag van het innerlijk leven, van de innige éewroedering van levenden en dooden, de lag van de waardigheid, van de kalmte, fle dag van de tucht. Geen kermisreizen naar doodenvelden, geen losbandigheid, geen |g|ikpartij. Op een doodenveld geen po litieke haatkreten, geen spandoeken van strijd of verwijt of beleediging. De dood veiienigt alle menschen. Het IJzerkruis stijgt recht ten hemel op en werpt zijn larige schaduw even zooveel op dezen dan op jejen kant van den IJzer, want er is op aar- jg<maar een zon en een licht voor alle men schen en alle dooden van de wereldramp iijn zonder onderscheid vereenigd in een lenige eeuwige licht. De bedevaart naar den Uzer is de dag van de groote ingetogenheid :n tevens voor ons allen, Vlaamsche zusters ;n breeders, een dag van hoogere tucht. Voor ïe Vlamingen, veel meer dan voor welk ander »lk. is het van hoogere volstrekt noodige élfopvceding. dat zij, al ware het maar een hg per jaar zich volkomen beheerschen, zich tolkomen onderwerpen aan de tucht hun Ben dag opgelegd door al de gesneuvelden Fail den groeten oorlog: waardigheid en in- Rogenheid. |be bedevaart aan den IJzer geeft ieder jaar jan de overheden de volledige 'waarborg dat «bedevaart zelf de orde "zal handhaven, en iet is niet zonder het gevoel van fierheid S van hoop in de toekomst dat verleden jaar le Vlamingen in de meest vooraanstaande hansche bladen konden lezen dat, wat het feèest alle buitenstaanders getroffen had in bedevaart naar den IJzer, de tucht was [ie deze honderd duizend menschen had bij- Ipgehouden in orde en waardigheid. Dit jaar, Vlaamsche zusters en broeders Uien wij knielen met 150.000. Van nu af an dient dus, bij alle voorbereiding het jóord van de hoogere tucht: onze dooden 'achten op ons; 24 Oogst is de dag van de Bige verbroedering van levenden en doo ien, de dag van de groote ingetogenheid, let. wachtwoord Is: Vlaamsche tucht. De bedevaart aan den IJzer is een Vlaam- ihe bewuste dag. Wij zijn dezen Vlaamschen ig aan onze Vlaamsche gesneuvelden ver- huldigd omdat zij hebben geleden een dub- :1 Vlaamsch lijden van de voorlinie. Maar tee dag staat niet in het teeken van min- ïhting voor de andere slachtoffers van de Beldramp. In naam van de Vlaamsche Bevaarders waren verleden jaar en zullen per jaar, voor dat de plechtigheid aan den gier begint, kronen van hulde worden neer lege! op de graven van gewezen bondge- iten en van gewezen vijanden. Verleden ar werden kransen neergelegd op de gra- n van Franschen en van Duitschers te Melt, op de graven van de Engelschen te 'peren, op de graven van de Amerikanen Waereghem en op hunnen beurt kwamen ienden en vijanden van den grooten oorlog onen van hulde neerleggen aan den voet tl het Vlaamsche IJzerkruis, zij knielden der op het Vlaamsch doodenveld en zij ikten elkaar de hand. Het was de eerste lal dat dit geschiedde op de vroegere slag- lden. Vlaanderen alleen kon dit verwezen- ken en Vlaanderen heeft het gedaan. Het is alsof de miljoenen slachtoffers van den ooten oorlog uit hun graven opstonden om 1 Vlaamsche kruis toe te juichen, het note kruis dat plots geworden was een te- jis voor alle dooden en een symbool van felclvrede. Jnze Waalsche broeders uit den wereld oog en de Waalsche gesneuvelden kennen t dubbel Vlaamsche lijden van de voorli- zij verstaan de Vlamingen die een lamsch kruis oprichten als eerherstel en men met de Vlamingen ieder jaar hun Jde brengen aan dit kruis. Zoo hoorden toch tijdens den oorlog de meest vooraan- ande en gezaghebbende Walen getuigen: jes Wallons ne supporteraient pas 24 heu- la situation faite aux Flamands sur 'ant-ligne En kwam geen Waalsche moe- het komiteit van de bedevaart bidden smeeken opdat het haar zou toegelaten rden in het Vlaamsche Heldenhuldekruis plaatje te plaatsen ter aandenken van ar gesneuvelden zoon met de melding: aimait tant ses camarades Flamands sa mère a cru ne pouvoir mieux honorer sa méroire qu'en rendant en son nom eet hommage a la croix Flamande. De bedevaart aan den IJzer is de dag van de innige verbroedering van levenden en dooden. De dooden kennen geen standen, zij kennen geen bevelhebbers meer,, geen machti gen van den dag, geen bekroonden van po litieke intrigues, geen sporen, geen karwatsen, geen kerkers, geen leugens, zij zijn onze onuitputbare zedelijke waarden die op geen wereldbeurzen kunnen worden versjacherd. Alle Vlamingen worden van harte uitge- noodigd om deel te nemen aan den grooten dag. Alle Vlamingen die het goed meenen zijn welkom. Maar geen mensch, hoe hoog hij ook sta als gezagvoerder, wordt op bizon- dere wijze uitgenoodigd, ,want de dag van de bedevaart is eerst en vooral de dag van de duizenden eenvoudige jongens die gesneu veld zijn, de dag van de duizenden die gele den hebben en het oorlogslijden en het VI. lijden. Wie een VI. hart in zijn borst voelt kloppen, wacht niet tot dat gesneuvelden of oudstrijders hem uitnoodigen om te gaap knielen op Vlaanderens doodenveld, hij hoort den Vlaamschen oproep en hij komt, zonder meer. Ook voor de meest hoogstaande of hooggeplaatste Vlamingen is de dag van de bedevaart de dag van de groote ingetogen heid en ook voor hen kan het van onschat bare waarde zijn tot eigen volmaking een enkelen dag af te zien van alle eer of gunst en eene eenvoudige eervolle plaats in te nemen in de rij van alle eenvoudige eerlijke Vlamingen. Wie vreest zich met de Vlaamsche ge sneuvelden, met een Renaat De Rudder en een English, met de Gebroeders Van Raem donck en een Firmin Deprez, met een Lode wijk de Boninghe en een Paul Impe te kom promitteeren, die kome niet met zijn aanwe zigheid het Vlaamsche doodenveld bezoede len. Het Heldenhuldekruis verrijst nu langs heen de boorden van den IJzer sterk in zijn eenvoud, zooals onze jongens waren, maar overweldigend in zijn zedelijke kracht, zoo als onze verongelijkte jongens waren. Tot de armste huizen in Vlaanderen hebben hun centjes bijeengebracht om dit kruis op te richten zooals op het front de karige soldij van onze jongens diende om de heldenhulde- zerkjes op te bouwen. De muren van het tehuis voor Vlaamsche dooden staan er. Maar groote offers zijn nog noodig, misschien nog grooter dan deze die reeds waren gebracht om van dit huis, het Vlaamsche kruis, een huis te maken onze dooden waardig. Het Komiteit deinst voor geen offers terug Het groot huis met toren dat nevens het Kruis stond en het zicht op het kruis ont sierde werd aangekocht en afgebroken; d groote weiden rond het Kruis, 9 gemet groot, en wier bezit noodig was om vrije bewegin gen en schikikngen rond het Kruis toe te laten werden spijts alles en "tegen alles in aangekocht zoodat het Komiteit op zijn schouders een nieuwen last heeft genomen van vijf honderd duizend frank. Vlaamsche zusters en broeders, geeft, geeft vrijgevig aan dit edel en volksveredelend werk. En gij die iets meer kunt, gedenkt dat slechts een groote gift van eenige honderden of duizenden franken uit uw overvloed gelijk staat met het briefje van vijf frank door den arbeider ontnomen op zijn juist gepast inko men. Schrijft dadelijk op dat het postcheck- nummer van de Vlaamsche Heldenhulde aan den IJzer is: De Landtsheer 113. 465. Hebt U opgeschreven 113.465? Wanneer alles zal voltooid zijn zal ieder nacht, op het uur van middernacht, het uur van de tragische donkerte, het uur waarop de 'aanvallen begonnen, waarop de patroeljen w den gedaan, waarop de posten werden g.., isseld, waarop de schoone jonge levens ver;, ngen in slijk en bloed, zal ieder nacht op het uur van middernacht, Nele, het hart van Vlaanderen, van uit den Vlaamschen doodentoren haar stem laten weergalmen over de eindelooze slagvelden ter herinnering aan al dezen die vielen, en hare twaalf slagen zullen op weerszijde van den IJzer weergal men als tragischen doodengroet terwijl het Vlaamsche kruis eenige oogenblikken lich tend een kruis zonder grens op den einde- loozen hemel zal afteekenen en de armen van dit kruis zich breed zullen openen over vroe gere vrienden en vijanden tesaam vereend in den alles vereenigenden dood. Vlaamsche zusters en broeders, hij nadert de dag van de ingetogenheid, onze dooden wachten op ons. Wacht toch niet tot gij wordt uitgenoodigd, of moeten zij dat nu ook nog doen? Het rijst zoo prachtig, het Vlaamsche kruis, uit het slijk en het bloed van den IJzer. Gaan wij allen te samen, hand in hand, zon der dralen, zonder morren, zonder eerzucht, zonder haat. Een Zuid-Afrikaner zal er spreken: Der is nie naar eer of gust te kijk Der is net te swijg en aan te strijk Komaan Hij nadert de dag van de groote ingeto genheid. «■■■■■■■■MHMHEHHKUHBBBaBl Ivoopt niet den eerste den beste ONTROOMER. BB 1 Indien gij uwe belangen lief hebt, verlangt den Ontroomer. MELOTTL Weer loopt het schooljaar op zijn laatste beenen. Straks zal wederom een leger van jeugdige knapen qn meisjes de school verla ten om de wijde wereld in te trekken. In de meeste gevallen wordt deze dag der zoo genaamde bevrijding met verlangen tegemoet gezien, niet alleen door de kinderen zelf, maar ook door vele hunner ouders. We begrijpen maar al té goed de gegrond heid dezer betrachting; immers een winst te meer in het gezin brengt een verlichting' te meer aan. Edoch, men duidde het ons niet ten kwade dat we op deze plaats wijzen op het onvol doende doorzicht van sommige ouders die enkel en alleen de stoffeijke voordeelen in 't oog houden welke hun zoon of dochter hun straks zullen aanbrengen. Er is meer! Gij, ouders, die uwe kinderen ter school zondt om er te worden opgevoed tot deugd zame, voorbeeldige jongens en meisjes, gij die uwe kinderen toevertrouwdet aan hen die u de godsdienstige, de cliristelijk-zedelijke opvoeding' derzelve waarborgden. Gij, die er op staat, een kroost te hebben dat U tot vreugd en geluk strekke en dat ziehzelven opwerken zou tot deftige plichtvol le en welstellende menschen. U is het plicht het opvoedend werk der school niet te laten verloren gaan! U is het plicht de taak van den opvoeder uwer kinderen voort te zetten! Om aan dezen plicht te voldoen, zult gij er voor zorgen: Dat uw kind in een midden verblijve het welk u de vrijwaring' zijner goede zeden, zijner goede gewoonten waarborgt. Dat uw kind in de neigingen ten goede, welke hem op school werden ingeoefend, blijve volharden, ja vordere. Geen verontschuldiging kan u van deze taak ontslaan! In zooverre gij u om dezelve zult bekom merd hebben, in zooverre ook zult gij later voldoening smaken van hen, die het voorwerp uwer bekommeringthans zijn, want immer blijft het waar: De vrucht kent men aan den boom. Gelukkige ouders die hun taak goed op vatten. schen overschrijven... en het gansche menschdom zou weldra stapelgek worden. Wannéér gij nog ooit zoo'n brief in uw brievenbus vindt, dierbare Lezers, wees dan wijs en werp hem a. u. b aanstonds het vuur in. Zooniet zoudt gij moeten gerekend wor den bij het kleine getal dergenen die de wereld 'willen gek maken. SUSKEWIET. «BBBSBSRKSgÜBZBSEBSaaBBSEflBBaBS Belgische Fabriek Chieorei WYPEL1ER-TAFFIN Naauil. Vennootschap, VP ER. Hebt ge het reeds ontvangen? Neen? Dan moogt ge het een dezer dagen in uw briefbus verwachten. Want, als ik goed kan rekenen, en als het waar is wat sommige zwartkijkers vertellen over de bijgeloovigheid van ons dolk, 'dan zal liét "getal briefdragers binnen kort moeten vertiendubbeld worden... Waarover het gaat? Over het volgend do cument Geluk van Lourdes. •I Een persoon heeft het mij gezonden, op mijn beurt zend ik het opdat het niet tot stilstand kome. i' Schrijf het driemaal over en verzend ze met dit welk gij ontvangen hebt, aan vier verschillende personen aan wie gij geluk wilt wenschen. Ze moeten binnen de 24 uren ver zonden worden. Dit werk is door een arm meisje (1) be gonnen, en moet driemaal de wereld rond reizen. De persoon die deze gelukwenschen onderbreekt, zal nooit gelukkig zijn. Deze handeling kan reeds invloed hebben vanaf het eerste oogenblik waarop de geluk wenschen van Lourdes verzonden worden. Let goed op binnen de 48 uren moet u een onverwacht geluk overkomen. Gij moogt dezen brief niet houden of verbranden; verzend hem of geef hem van hand tot hand verder aan familieleden of vrienden aan welke gij geluk wenscht. Zeg viermaalLeve Maria, aan O. L. Vr. van Lourdes. Verzend hem voort, a. u. b. Ik heb goed opgelet, 48 uren lang.en daar is mij niets buitengewoons gebeurd; en noch tans heb ik de ketting onderbroken. Maar, terwijl ik wachtte, ben ik aan 't cijferen en aan 't filosofeeren gegaan, en 'k heb iets ont dekt dat mij met vreugde vervult; 'k heb namelijk het onweerlegbare bewijs gevonden dat ons volk volstrekt niet zoo bijgeloovig is als sommigen wilden doen gelooven. Hier is mijn bewijs: Veronderstel dat ik mijn brief met ge lukwenschen den 1" Mei ontving, en, om de dreigementen van ongeluk te ontkomen, schrijf ik ze over en verstuur ze den 2" Mei, naar vier personen aan wie ik geluk wesch Den 3", verzenden mijn vier be genadigden uit vrees voor het dreigend on geluk, elk hun vier brieven, dus gaan er dien dag 16 wég. Den 5" Mei worden er (16x4=) 64 gepost. Den 7", 256. Den 9", 1.024. Den 11", 4.096. Den 13", 16.384. En den 15" gaan er 65.536 in de bus. Dus gedurende de eerste helft der maand Mei moeten er 87.380 brieven met gelukwen schen verzonden zijn... Op iederen omslag stond er een postzegel van 60 centiemen; dat maakt dus voor den Staat een winst van 52.428 frank. Maar dat is nog niets; de brieven rollen voort. Den 17" Mei stuurt ieder brief-ont- vanger zijn vier brieven weg; daar vertrek ken er dus 262.144... en zoo gaat de verme nigvuldiging voort; ieder overanderdaagsehe verzending is viermaal grooter dan de voor gaande... Ik bespaar u de verdere sommen. Kortom op den 31" Mei zullen er meer dan 4 milliard 294 millioen brieven worden ver zonden.. Gedurende gansch de maand Mei werden er 5 milliard 726 millioen 623 duizend en 60 gepost..., op elk een zegel van 60 cen tiemen, dat maakt ongeveer: 3 milliard 500 millioen frank. Wat 'n zoet inkomen voor den minister van finantiën! nu mag hij ge rust al de andere belastingen afschaffen... MAAR... dit alles is slechts waar op papier. Onze menschen zijn immers niet zoo 'bijge loovig en niet zoo dom. De ketting der ge- lukwenschers wordt gelukkig onderbroken door het overgroot deel der «gelukwenschen - ontvangers. Gelukkig; want ware het zoo niet, dan zou het getal dergenen die brieven ontvangen en verzenden weldra grooter moe ten zijn dan het getal bewoners van deze aarde. De menschen zouden weldra niet an ders meer te doen hebben dan gelukwen- De Herderlijke brie Voor wie katholiek is, is het pijnlijk te zien hoe oneerbiedig de nationalistische bla den («Schelde», West-Vlaming Yper sche Bode»-» Westland enz.) tegenover de verklaringen onzer Bisschoppen opgaan. Vol gens hen moeten de Katholieken nu naar de stem der Bisschoppen niet meer luisteren Alleen de opstellers der nationalistische bla den zijn nu de Godleeraars en zij gaan maar voort met onrust en onzekerheid te zaaien in de harten. Onder voorwendsel de taalbelangen te ver dedigen vernietigen zij alle eerbied voor de Geestelijke Overheid bij de jongeren en zoo als de Gazet van Antwerpenzoowel zegt Het is nu, met de redevoeringen en bladen van nationalisten en fronters in de hand, heel gemakkelijk, te bewijzen dat wij hier niet meer te doen hebben met een partij die strijdt voor Vlaande r rens taalbelangen, maar wel voor een i» revolutionnaire beweging, warm gehouden door een ophitsende, afbrekende taal, bij na zonder voorgaande in de politieke geschiedenis van ons land. Wie dat nu nog niet inziet, is een mensch die wetens en willens blind is. We hebben verleden week de herdelijke brief overgedrukt. Die taal laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. Voor alle katholieken is thans het besluit heel gemakkelijk: Wij volgen den raad van onze Bisschoppen. In het kader onzer grondwettelijke instel lingen zullen wij krachtdadig ijveren voor het heroveren van ons volle Vlaamsche volks recht. Te dien einde rekenen wij op onze Vlaam sche volkskracht, op de openbare besturen op de Regeering, op het Parlement. Maar het schenden der staatseenheid is hierbij voor ons uitgesloten. Wij veroordee- len, wij bestrijden met onze Hoogw. Bis schop het misdadig frontisme. En voor hen, vooral onder de jongeren, die nog eenigen twijfel mochten voelen pai het lezen van dit Herderlijk Schrijven, herinpe ren wij de wijze woorden op de Vlaamsche }&i« Week..vaii Leuven verleden jaar uit gësjirokën: «Hét is voor katholieken beter ongelijk te hebben met de bisschoppen, dan te willen gelijk hebben tegen het geestelijk gezag Dat de leiders van het misdadig frontisme op de gevoelige plaats door dit Herderlijk Schrijven getroffen, zouden reageeren, stond vast. Hunne houding was te voorzien: zij predi ken de ongehoorzaamheid en den weerstand. Dit dient aangeteekend en onderlijnd. IBBBPSiBBBBBBBSaBBBBBBBBBBBBBBB Dat zijn de afschuwelijke woorden die Het Westland nationalistisch blad onzer streek drukt, in een zijner oneerbiedige arti kels tegen den Herderlijken Brief onzer Bis schoppen. Ze drukken dat en hebben het zoogezegd gehoord uit den mond van 'n sim pel Vlaamsch boerkendat zou verklaard hebben Ik hemme altijd mijn plicht gedaan meneere. Elf kinderen gehad, één zeune priester en twee dochters non, maar 'k stemme gansch me leven, begot! voor de Nationalisten. En als ze het durven doodzonde heeten, ewel, dan liever ne verdoemde Vlaming, dan ne gelukzalige hi Bels! De nationalisten noemen dat Flink ge sproken! Wij noemen dat afschuwelijke taal. Wie een zoon priester heeft en twee doch ters kloosterzuster, spreekt zoo minachtend niet over onze Bisschoppen! Mannen die zoo het geweten in verwarring en opstand brengen zouden moeten den moed hebben hun masker af te trekken; wie zoo spot met zonde, hemel en hel, heeft niet het recht zich langer te verschuilen onder den dekmantel van katholiek. :S3SSBSBBBBflBBBBBBaBSSBEBaaaSBI Politiek Overzicht (1) Op sommige afschriften staat: «is door een Amerikaan begonnen... DE ONAFHANKELIJKHEIDSFEESTEN TE BRUSSEL. Het was Zondag 1.1. dat te Brussel de sedert lang aangekondigde revue plaats had van duizenden soldaten van den oorlog 1914-1918. Bij 11 uur kwam de imposante stoet dei- Koninklijke Familie uit het Paleis van Brus sel getreden, om plaats te nemen op het verhoog voor het Koninklijk Paleis. Te 11 uur stipt begon de optocht. Vooraan marcheerden de oorlogsweduwen en de moe ders van gesneuvelde soldaten. Langzaam, traag, trok die groep van eerbiedwaardige dames, allen in rouwgewaad voorbij. Het oogenblik was indrukwekkend. Daarop volgde de lange stoet der Invalie- den, eerst de zwaar verminkten, die met kar retjes en auto's werden vervoerd. Vervolgens de groep der oorlogsblinden. Hier was de ontroering tusschen het publiek groot. Daarop volgden de verschillende afdeelin- gen van den Nationalen Oud-Strijdersbond, met talrijke vlaggen. Er waren daar afdèe- iingen van Roubaix, Parijs, Amiens, enz. Tal rijke muziekkorpsen waren in den stoet, die de feeststemming verhoogden. Dan volgden de groepen der Weggevoerden en die der Vrijwilligers. Er was eene bijzon dere afdeeling van de vrijwilligers van meer dan 50 jaren, die door het publiek luidruchtig werden toegejuicht. Verder kwamen de Broe derschappen van soldaten, 't is te zeggen de vereenigingen der oud-soldaten. Deze zijn onder verdeeld in de verschillende eenheden waartoe zij tijdens den oorlog behoorden. Hier waren geen vrouwen bij, zooals bij de Nationale Oud-Strijdersbonden. Het was een militaire revue van burgers. Duizenden gingen aldus op miltaire stap voorbij de koninklijke tribune. De reserve officieren van vroeger commandeerden ook nu nog hun oude wapenbroeders La cin- quième lanciers, a droiteTusschen deze Broederschappen bevonden zich generaals, kolonels die te voet met hun regiment op marcheerden. Aan de koninklijke tribune gingen de generaals dan uit den stoet om plaats te nemen bij de officieele overheden. Aan allen drukte de Koning de hand, wat ook de andere leden der Koninklijke Familie deden. Men schat het getal deelnemers van 60 tot 80.000. IN DEN PROVINCIERAAD. Dinsdag was het een dag van ondervra gingen en redevoeringen. Over de bestendige commissies verklaarde M. d'Artois dat deze samengesteld zijn uit bevoegdheden en een deel slechts uit Pro vincieraadsleden. Aan de andere partijen werden raadsleden gevraagd, doch zij ant woordden niet. Het stemmen van 't budjet moet verdaagd worden tot de maand December. Woensdag werd aan het Woningfonds dei- Kroostrijke Gezinnen van W.-Vl. eene nieu we toelage toegekend van 200 duizend frank. Er waren 38 jastemmers, 7 neen en 23 ont houdingen. De Liberalen stemden tegen. Het voorstel van Standregelen van het Provinciaal Fonds van den Openbaren On derstand werd goedgekeurd. De vraag om toelage voor een monument aan de Infanterie werd verworpen. Het crediet voor letterkunde en kunst minnende kringen werd met 7.500 fr. ver hoogd. Het Landjuweel van Kortrijk krijgt 5.000 fr. als buitengewone toelage. De gewone toelage werd gegeven aan den Vlaamschen Toeristenbond. Namens de Commissie werd voorgesteld de toelage van 15 duizend frank aan het Vlaamsch Volkstooneel te behouden en voor dit jaar niets toe te kennen aan het Nieuwe Volkstooneel. De Nationalisten vragen de verdeeling der toelage over de twee gezel schappen. Bij de stemming hierover geraakt de rech terzijde in minderheid. De Socialisten die eerst weigerden toelagen te geven omdat men Barabas speelt, cioen nu mee met Libe ralen en Nationalisten en juichen Barabas toe. Eene bespreking werd ingezet over het verspreiden van de electriciteit bij de land bouwbevolking. Donderdag werd gevraagd het crediet met 25 duizend te vermeerderen voor de Nor maalscholen en met 17.500 fr. voor de Mid delbare Normaalschool van Thielt. De Socialisten vallen er op los, omdat die toelagen aan het vrij onderwijs bestemd zijn. Zij vragen aan de Liberalen waar dat hun gettochien eijn en waarom de Nationalisten daarvoor stemmen. M. Thiers antwoordt, namens de Nationa listen, dat zij zijn voor de gelijkheid van het vrij met het officieel onderwijs. M. Grauls, ook Nationalist, zegt dat zij niet verplicht zijn indien de broodroof van de geestelijke overheid niet ophoudt. In alle geval, spijts dien dwang bestatigen zij dat hunne beste krachten uit die gestichten komen. Er werd gesproken over den toestand der vlassers en het vakonderwijs. Eene toelage van 16 duizend frank zal toe gekend worden om benevens het opmaken van vakboeken de studies van folkloristischen aard en over de histories onzer gemeenten te bekronen. UITREIKEN VAN EERETEEKENS. Op 2 Oogst zal in de tentoonstelling van Luik het Feest van den Arbeid gehouden worden. Dit Feest zal de uitreiking behelzen van de Landbouw- en de Arbeids-eeretee kens, alsmede de eere-onderscheidingen ver leend aan bedienden en arbeiders uit Handel en Nijverheid. Bij de uitnoodiging zullen de gedekoreerden eene vrij-reiskaart en eene toelage van 20 fr. ontvangen. De personen die een bijzonder eereteeken bekomen, hetzij voor diensten bewezen aan mutualiteiten, voorzorg of coöperatie instel lingen of aan beroepsvereenigingen, zullen op het Feest van den Arbeid niet uitgenoodigd worden. De eereteekens van hun onderschei ding zullen in den loop dezer maand aan de verschillende mutualistische vereenigingen worden toegezonden. GEEN VALSCHE BELGA'S. Men meldt dat het bericht, hetwel de bla den gegeven hebben alsdat er met het uit geven der nieuwe stukken van 5 frank ook slechte stukken zouden in omloop gebracht zijn, geheel onwaar is. VERLOVING DER PRINSES. In Holland loopen er geruchten dat de Hollandsche Prinses Juliana spoedig zou ver loofd zijn met Prins Sigvard, de tweede zoon van den Zweedschen Kroonprins, prins Gus- taaf Adolf. Prins Sigvard werd geboren in 1907. Hij is dus drie en twintig jaar. KATHOLIEKE VOETBALBOND. Het Katholiek Interdiocesaan Sportver- bond heeft afgebroken met den Kon. Belg. Voetbalbond en dat om verschillende redens, sportieve en andere. Het Interdiocesaan Sportverbond zal nu trachten alle katholieke sportbeoefenaars van het land onder zijn vaandel te vereenigen en een vergelijk te treffen met katholieke Fe- derarties die andere sport beoefenen als voet bal, athletiek en handbal. Eer een jaar ver- loopen is, wordt op minstens 100.000 kath. aangeslotenen gerekend. Nu zijn er in het land talrijke clubs met katholieke strekking die bij den K. B. V. B. zijn aangesloten en talrijke katholieken die in onzijdige clubs optreden. Zoohaast de Kath. Federatie, samengesteld is, zal zij met de meest bereidwilligheid de jonge katholieken in haar schoot opnemen, die het lidmaatschap aanvragen. Er zullen aldus in Belgie vier groote bon den bestaan: de K. B. V. B.; de Katholieke Bond; de Socialistische Bond en de Vlaam sche Voetbalbond. De aanstaande kampioen schappen zullen reeds onder de nieuwe for mule geschieden. Thans is men bezig de sta tuten op te stellen van den Katholieken Bond, terwijl ook de gewichtige kwestie van de verzekering der spelers en scheidsrechters zoo goed als geregeld is. Wij begroeten dit katholieke organisme met vreugde en wenschen het den grootsten bloei. Aan de leiders evenwel willen wij op het hart drukken dat dit interdiocesaan sportverbond ook de Vlaamsche clubs en groepeeringen zal omvatten, en dat het dus maar recht en billijk is dat beide landstalen op gelijken voet worden behandeld, wat door de Métropolitainwat al te spijtig werd veronachtzaamd. Dan eerst kunnen wij aan de nieuwe fede ratie onzen hartgrondigen steun toezeggen! DE ARBEID DOOR HET PARLEMENT AFGEDAAN. Het is de gewoonte na afloop van de parle mentaire zitting de balans op te maken van de werkzaamheden over het verloopen jaar. De Kamer heeft 148 zittingen gehouden waarvan er 46 ochtendzittingen. Over het ge heel heeft de Kamer gedurende 467 uren gearbeid. De Senaat heeft 85 zittingen gehouden. Noch Senaat noch Kamer hebben hun re cord geklopt want in den zittijd 1921-1922 heeft de Kamer 205 en de Senaat 123 zittin gen gehouden. De Senaat heeft flink gearbeid, zoo oor deelt de voorzitter de H. Magnette. Van de leden en van het personeel werd een uitzon derlijke arbeidsprestatie geëischt en daarom werd aan het personeel, niet aan de leden, een extramaandgeld uitbetaald. Doch de statistieken leeren nog meer. Het aantal der zittingen van commissies; hoofd commissies en afdeelingen in de Kamer be reikt 285. Er werden 516 dokumenten gedrukt, 137 wetsontwerpen en voorstellen werden in gediend waarvan er 115 werden aangenomen. Onder deze die nog niet werden aangenomen zijn de ontwerpen op de vervlaamsching van het gerecht, van het lager en middelbaar onderwijs. a 54 maal werd de regeering geïnterpelleerd doch 50 aanvragen tot interpellatie werden «iet-behandeld. Anderzijds werden aaa de regeering 1233 parlementaire vragen gesteld. Ter eere van het parlement mag worden gezegd dat belangrijke wetsontwerpen werden goedgekeurd. De sociale ontwerpen, ouder- doms- en mijnwerkerspensioen, verlenging van de wet op de pensioenen der bedienden, de kinderbijslagen werden met haast alge meenheid van stemmen goedgekeurd. Belang rijke ontwerpen van financieelen aard waar door de belastingen met anderhalf milliard frank verlaagd werden, worden nu reeds toe gepast. VLAAMSCHE OPSCHRIFTEN REGIMENTSVAANDELS. Tot nog droegen de regimentsvaandels al leen eentalige Fransche opschriften als Campagne 1914-1918 b. v. en voor de na men der Vlaamsche plaatsen waar deze regi menten zich wisten te onderscheiden werd steeds de Fransche schrijfwijze gebruikt. Ingevolge een besluit van den minister van Landsverdediging' sullen de opschriften der regimentsvaandels voortaan tweetalig moeten zijn, Fransch aan de eene zijde, Vlaamsch aan de andere. KONINKLIJKE VERKLARING. Tijdens zijn bezoek aan Gent, de stad waar de Vlaamsche rijksuniversiteit is ge vestigd, heeft Koning Albert er aan gehouden eene belangrijke verklaring af te leggen ten aanzien van het Vlaamsche vraagstuk en een hulde te brengén aan de staatkundige inzich ten van Jacob van Artevelde, de Wijze Man van Gent, wiens standbeeld aldaar prijkt op de Vrijdagmarkt. De koninklijke verklaring luidt aldus Onlangs werden door de wetgeving' maat regelen getroffen om het taaistatuut op de Gentsche Hoogeschool te bepaien. Deze maat regelen moeten, in het inzicht der Regeefing, op een hooger plan de nationale eenheid be krachtigen, die gegrond is op de kultureele verscheidenheid van het Belgisch volk. Verdere maatregelen zijn aan de wetgeven de Kamers onderworpen, zoodat het gansche vraagstuk weidra de echt vaderlandsche op lossing bekomt, die het openbaar belang ver- eischt. Het belang dezer verklaring, in het Vlaamsch gedaan in de stad waar de frans kiljons nog meenen baas te zijn, kan door niemand geloochend worden. De Koning voelt den nood waaronder zijn Vlaamsch volk lijdt. Hij steekt het onder stoelen noch tafels dat het zijn uitdrukke lijke wil is dat volle recht gegeven worde aan de Vlamingen. Met de heerschappij van het Franskiljonisme is het radikaal gedaan. Hoe de aanhangers van dat leelijk ding de Over heid en zelfs de Vorsten ook pogen te om ringen. de Overheid en de Vorsten kijken er boven en stellen groote daden. (Zie vervolg onderaan 5" blad.) DÊPO^ LES FOÜDERIES BRUKELLOISES DE BESTE BELGISCHE FABRIKATIE

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1