ll Jll^I CUIS "LFt ES hONDERIES BRUXELLOISES HET GEÜÜR De Duivelsehe Strijd IVSELOTTC i Politiek Overzicht Rond de Eeuuufeesten te Poperinghe vS AV ZONDAG 3 AUGUSTUS 1930. WEEKBLAD SS CENTIEMEN Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon N' Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck N' 15.57®. DE ONTROOMER Ontroomers ME LOTTE, N„ V. Remicourt 1830 1930 Gemeente Watou VIERING VAN 'T EEUWFEEST Belgie's Onafhankelijkheid. DE GOEDKOOPSTE EN DE BESTE ,-.c 100 Verschillende modelle 2714 HAEREN- BRUSSEI, 2V JAAR. N 31. Abonnementsprijs per Jaar: la Stad: 17 fr.j Ia 't Land: 18 fr.j (per post) Frankrijk: SS fr.t Congo: 35 fr.j Andere landen: 40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. DE rOFEBDIEElIUS Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niai aaa Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. AJie annoncen tig® yooraf te betates en moeten tegen d*K Donderdag noen ingezonden worde st Kleiric berichte® tegen den Vrijdag eooijl TARIEF Notarieel» Verknoping»»;. tÖ cent. per gewone reg-ai Annonces: Prijzen op aanvrssi» De mensch aanziet het geluk als het voornaamste doel van zijn bestaan. En in der waarheid, de zucht naar geluk is hem aangeboren, hij zal niets doen, zon der rechtstreeks of zijdelings zijn geluk te betrachten. Vraagt aan den rijke of aan den arme: wat- zoekt ge? Aan het kind of aan den grijsaard: wat verlangt ge? Ze zullen u antwoorden: het geluk, een gelukkige jeugd, een gelukkigen ouderdom, .een gelukkig leven. En hoe vreemd toch! Ondanks die zucht naar,geluk, ontmoet, men niets anders dan smart en leed, kommer en wee. Zoo liggen er zieken op een bed van smar ten; gebrekkigen kwijnen in onmacht en hulpeloosheid; belasterde en vervolgde on schuld beleeft bittere en onverdiende smart, om de schande en oneer haar aangedaan. Menigeen door eerzucht gedreven, tracht 'n hoog schitterende plaats te veroveren en verlangt steeds hooger en hooger te stijgen. En wat ziet men? Generaals worden afge zet, ministers worden vervangen door an deren, groote machtige keizerstronen storten ineen als boomen verpletterd door den blik sem. Hcoggeplaatsten, hooggeroemden moeten vluchten, zich verbergen voor het behoud van hun leven, moeten vaarwel zeggen aan al. wat hun dierbaar was, aan vrienden en bloedverwanten, en brengen hun leven door, ver van hun vadergrond, vol onrust, kom mer en wee. En zij, die geld in overvloed bezitten, hebben zij het geluk? Het bezit van geld en goed wordt zijn voornaamste streven, zijn hoogste doel, maar zijn hart wordt niet verzadigd en blijft altijd even ledig. Hoe menige rijke, die gansche dagen werkt en zwoegt om een schoone toekomst in de samenleving te verzekeren aan een eenigen zoon, maar toch kan hij niet belet ten, dat de dood van het kind hem kome beproeven. Anderen aan het hoofd van een talrijk gezin, moeten gansch hun fortuin besteden, om de schulden te betalen van een ver kwister. Wie zal vertellen, hoevele bittere tranen er gestort worden. Neen! neen! schatten en rijkdom alleen geven het geluk niet. Maar is 't geluk niet in 't genot, in 't ple zier? Velen meenen het geluk te vinden als ze hunne zinnelijke neigingen en verlangens, hunne driften en hartstochten involgen. Doch tot hunne teleurstellingen kunnen ze alras ondervinden, dat de voldoening der,, zinnen hun dikwijls leidt tot oneer en schande, kommer en wee. Huisvaders, die het geluk zoeken in we- reldsch plezier, zullen hun duur gewonnen geld verbrassen, dat moest dienen voor het onderhoud van vrouw en kinderen, en na dat zoogezegd plezier van drinken en schin ken, komt hij thuis vol woede en verdrukt dezen die hem vroeger zoo duurbaar waren. Het brengt hem ook in armoe en ellende, wroeging en verdriet. De wereld schijnt een dal van tranen, een zee van leed. Maar is er dan toch geen geluk? Heeft God in het hart van den mensch een neiging geplant om ze nooit te voldoen? Zeker is er een geluk, en ieder mensch kan gelukkig zijn. Maar wat is dan toch geluk? Geluk is tevredenheid des harten. Want zoolang mijn hart naar iets verlangt is het ontevreden. Dan leef ik niet gelukkig. Gerustheid des harten gaat niet zonder den wede van mijn verstand, dat mij zegt «ge handelt redelijk», noch zonder den vrede van mijn geweten, dat me zegt: «ge handelt goed Wanneer hebt ik dat gevoel van tevre denheid? Ondervraag u 'zelf, onderzoek u. Ge zult merken, dat het is, wanneer gij uw plicht als mensch, als lid der samenleving, uw plicht als christen, uw plicht als huisvader, als lid der familie hebt volbracht. Wat het ook zij, altijd en immer: eerst het vervullen van uw plicht. Beproef het, ge zult het ondervinden! En zegt mij nu: wie kan zijn plicht niet vervullen, hoe hard hij ook moge wezen? Allen, ja allen, met Gods hulp. Dus het geluk kan bestaan in iederen stand, in elke omstandigheid van het leven, of wij rijk of arm, gezond of ziek, heer of knecht, groot óf klein zijn. Een huisvader kan gelukkig zijn, in het volbrengen van zijn plicht tegenover vrouw en kinderen, en wat kan een vader meer geluk en vreugde Verschaffen, dan zich omringd te zien door hen, die hij meest bemint en lief heeft. Is het niet een waar genoegen, een ver kwikking voor het hart van den werkman, als hij na afloop van zijn dagelijksch werk huiswaart keert, en met blijdschap wordt begroet van hen, die hem hoogachten en beminnen. Zij die den inwendigen vrede genoten hebben, kunnen u zeggen hoe zoet hij is, en weten dat geen enkel wereldsch plezier daartegen kan opwegen. Laten we eens beproeven ,in alle omstan digheden onzen plicht te vervullen, ons te ontdoen van die altijd kwellende hebzucht, de nooit voldane lust naar plezier, en ons tevreden stellen met matige vermaken. Dan zuilen wij begrijpen en voelen, wat een schat het is, tevreden en gelukkig te zijn. Gebroikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't ls de beste. VOOR WANNEER DE KRUISTOCHT? In een Russisch dagblad dat te Parijs verschijnt, heeft een persoon die dees dagen uit Rusland is teruggekeerd, in een artikel zijn indruk over de godsdienstvervolging door de Soviets uiteengezet. Hij verklaart onder meer: Europa kent nog de duivelsche macht niet van de vervolging, welke in Rusland gericht is tegen God en tegen den mensch. Europa en het menschdom zullen boeten voor hun fout: God's gramschap zal over hen losbreken als, zij voortgaan met hun handen te wasschen. Ik bevestig dat er in Rusland menigten nieuwe martelaars zijn. Ik kan het niet verzwijgen. Wat ik verhaal, heb ik gezien tijdens de twee maanden, welke ik te Moskow heb doorgebracht. In de kerken, welke nog niet gesloten zijn, heb ik de geloovigen zien schreien en snikken, met luider stemme bidden, geknield en 't hoofd tegen de vloersteenen. Smart en wanhoop hebben hun stempel geslagen op het gelaat van die' menschen. Ik had de kracht niet lang in hun middente ver toeven. Aan den ingang der kerk stonden pries ters en vroegen een aalmoes in Christus' Naam. Dit1 is een hemeltergend tóoneeï i« dit gruwelijke Moskow. De priesters zijn van alles beroofd. Het verzadigde Europa weet niet wat zulks beteekent. De beroof den hebben geen recht op een broodkaart, ze moeten verhongeren, want voor hen is er nergens iets te koopen. Zij hebben geen recht om te arbeiden en niemand zal hun bezigheid verschaffen. Zij hebben geen recht op een onderdak. Zij zijn veroordeeld tot een langzamen, ijselijken dood door ellende, ontbering en uitputting, waar iedereen het ziet en weet. Het is een helsche foltering dewelke aan de priesters zelfs het levens recht ontneemt! Wat blijft er die ongelukkigen te doen? Niets tenzij te bedelen in Christus' Naam. Maar hoe kunnen degenen, die zouden wil len helpen, hen bijstaan? Het gansche volk lijdt armoede, lijdt honger en dorst Jen koude, heeft geen schoenen of geen klee deren. Indien Europa dat in God gelooft en in dien het vrije menschdom werkelijk geloo- vig en vrij was, zouden zij geen dag en zelfs geen uur gewacht hebben om tegen de folteraars van Rusland een nieuwe kruis vaart te ontketenen, 't Is hetgeen de kom- munisten van Moskow vreezen. Ik zou willen, vervolgt de schrijver, dat mijne mededeeling overgemaakt werd aan den Paus en aan de Europeesche pers. Dan geeft hij nog bijzonderheden over het sma delijk optreden der kommunistische jeugd te Moskow ter gelegenheid van godsdiensti ge plechtigheden, en zijn besluit luidt: De drijverijen der goddeloozen roepen wraak ten hemel. En indien het Westen de kruis vaart niet ontketent tegen de soviets, zal het zelf vergaan en vertrappeld worden door dit vee. met verlaagden melkbak draaiende ojgseene spil m voorstaanders des vooruitgangs. is de 5 wers ZONDAG 3 ÓOGST 1930 van FEESTPROGRAMMA 's Morgens: Optocht der Schoolkinders en Maatschappijen met vlaggen Hoogmis voor de Gesneuvelde Soldaten Gelegen heidssermoen Te Deum Bloemenhulde bij het Standbeeld Aanspsraak en Concert. 's Namiddags: te 3 ure uitgang van den prachtigen Historischen Stoet Vaderland- sche liederen Duivenlossing. Ballon prijskamp om 4 y2 u. Muziekconeerten te 9 u. Verlichting en Cinema in open lucht. WARDEN OOM. Dinsdag' laatst werd te Hooglede, in Fa milie en in Vriendenkring, Edward Vermeu len, de gemoedelijke en verdienstelijk^ volksschrijver, gevierd bij 't verschijnen van zijn 20" boek en ter gelegenheid zijner ver eering met het eereteeken gejond door zijne H. de Paus Pro Ecclesia et Pontifice Warden Oom is 70 jaar oud, zijn eerste boek verscheen als hij 50 jaar was. Bij deze dubbele viering wenschen wij Warden Oomgoed heil, gezondheid en nog menige jaren. Ziehier de lijst zijner werken: 1. Herwording; 2. Trimards; 3. Cain's Zon de; 4. De Dieperik; 5. De Zwarte Pokken: 6. De Pauwenschreeuw7. Grepen uit het Dierenleven I; 8. Piot; 9. Grepen uit aardig Menschenleven10. Grepen uit het Dieren leven II; 11. Pee Vlaming; 12. De Blie- ckaerts; 13. Mietje Mandemakers; 14. Stad- huisratten; 15. De Vracht; 16. De Zotte van 't Abeelenhof; 17. Het Betooverd Hof; 18. Het Boerenleven; 19. Verstervend Ras; 20. De Reis door het leven. 100.000 V. T. B. ers. Het honderdduizendste lid is ingeschre ven, een antwerpnaarster. In al die afdeelin- gen zal die verheugende gebeurtenis ge vierd worden. De Vlaamsche Toeristenbond houdt zich buiten alle politiek; hij wil door het maken der opvoeding in het reizen, ook medewer ken aan de heele kultereele herwording van het vlaamsche volk. Hij leert reizen. Hij wil daarvoor gaan buiten het gewone. Hij organiseert wintervoordrachten, geeft een Gids en een Wandelboekje uit, richt studiebezoeken in welke gemiddeld door 150 deelnemers gevolgd worden. Hij heeft het vertrouwen van het vlaam sche volk, van het staatsgezag en van de openbare besturen. Hij treedt op tot bescherming der land schappen, toe verbetering van de verkeers wegen. Zoo bekwam hij gelukkige .uitslagen voor de groote baan Antwerpen-Turnhout en geschiktere treinverbindingen Antwer- pen-Dusseldorf over Nederlandsch Limburg. De Bond bracht twee onderafdeelingen tot stand, een organisme voor automobilis ten en een wetenschappelijk geografisch genootschap. Onlangs werd het tweede Congres te Brug ge gehouden, waardoor de belangstelling voor het verkeersvraagstuk gevoelig werd opge wekt. Natuurlijk is er nog veel te verwezenlij ken. Zoo dienen de neringdoeners van de kleinere steden,, aan het Toerisme en het vreemdelingenverkeer, meer aandacht te schenken door bijvoorbeeld hun hotellerie aan te passen. Hier zouden de gemeentebe sturen en de muddenstandsbonden in ver standhouding met den Vlaamschen Toeris tenbond een weldoende, opvoedende en ne- ringbevorderende taak kunnen vervullen. De Vlaamsche Toeristenbond heeft zijn bureelen te Antwerpen, Paardenmarkt, 70. Van iedereen en elkeen stelt hij zich ten dienste PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN. Laatste Zitdag. Heer MAYEUR zit de vergadering voor. De bespreking over de electrificatie van den landbouw wordt voortgezet. In de be spreking mengen zich alle partijen. De De putatie schijnt niet eensgezind over de ma nier. Dcch welhaast geraakt men 't accoord om tegen toekomend jaar met een bepaald plan voor den raad te komen. Heer BULCKAERT stelt de verwerping voor van eene buitengewone toelage aan de pompstatie van den Moerdijk, omdat het een aanvraag is voor gedane werken. Heer BOUQUILLON vraagt 100.000 frank voor de schipperschool van Pater Tilio; toe gestaan, uitgenomen door de socialisten. De nieuwe kerk van Middelkerke kreeg van de Commissie 1/6 tusschenkomst en van den Rend nog 1/24 bij. Heer DESWAEF stelt de grenswijziging van Nieuwpoort voor, volgens het laatste ontwerp van 't ministerie. De Commissie geeft gunstig advies, doch doet er een paar wenschen bij; den steenweg naar de baden zou moeten grootendeels aan Nieuwpoort toe- behooren en het af te staan grondgebied van Westende verminderen. De vraag van de kerkfabriek van Crombe- ke om eene buitengewone tusschenkomst van de Provincie voor het bouwen eener pas torij, wordt niet ingewilligd. De gewone tus schenkomst is 1/6 op het totaal der uitgaven, meer kan er niet gedaan worden. Daarom wordt de kerkfabriek verwezen naar de ge meente die feitelijk de last moet afdragen. Heer VANDENBON stelt eene toelage voor van 100.000 frank voor 't sanatorium van Sysseele. De nationalisten onthouden zich. De socialisten stemmen tegen. Heer LEPEBVRE vraagt 500.000 frank voor 't sanatorium St Idesbald van de Lovie; al leen de socialisten stemmen tegen. Mevr. MARECHAL stelt voor namens de Commisie, de Provinciale Vroedvrouwen school af te schaffen en studiebeurzen te geven aan de leerlingen die dergelijke scho len volgen. Heer DESMET geeft verslag over de stich ting van een Provinciale Tuinbouwschool. De Provincie zal 50 der oprichtingskosten betalen met maximum 700.000 frank. Alleen de socialisten zijn er tegen. Heer DESMET stelt voor de slachtoffers van de ramp van Thielt te helpen, door een crediet van 100.000 fr. (Aangenomen). De gouverneur sluit daarna de zittijd in naam des Konings. DE MUNTSTUKKEN VAN 10 FRANK. Muntstukken van 10 frank zijn uitgegeven door de Nationale Bank van Belgie als her innering aan het Eeuwfeest. Deze geldstukken verbeelden Leopold I, Leopold II en Albert. Zij dragen op de beeld zijde de woorden Leopold I, Leopold II, Alberten de data 1830-1930 op de keer zijde de woorden Royaume de Belgique 10 francs ou deux Belgas of Koninkrijk Belgie 10 frank of twee Belgaen in het veld twee verticale lauwertakken met linten versierd. Op den muntrand ingedrukt, de woorden Belgique Belgie FONDS DER GEBREKKELIJKEN. Totnogtoe zijn 20.000 aanvragen onder zocht. Ongeveer 15.000 dossiers zijn nog te onder zoeken, waarvan er 2.000 moeten geëxperti- seerd worden en 4.000 andere, voor verdere inlichtingen moeten wachten. Einde Augustus zullen de overblijvenden in regel zijn, althans dezen, wier aanvraag binnengekomen is vóór April van dit jaar (3 a 4.000). .13.879 gebrekkelijken of verminkten wer den uitbetaald. Nagenoeg 4.000 vragen werden verworpen. Er werd tot nog toe 12 millioen fr. uitbe taald, wat het pensioen gemiddeld op 1600 fr. brengt. PARLEMENTAIRE DOCUMENTEN. Door de Brusselsche dagbladschrijvers werd Vrijdagnamiddag een bezoek aan de Tentoonstelling van Parlementaire stukken en andere documenten gebracht. Deze is opgericht in 't Parlement. Zij is zeer inte ressant; men vindt er veel documenten in betrekking tot de revolutie van 1830 en het voorloopig bewind alsmede het Nationaal Congres. DE BEVOLKING VAN ONS LAND. Naar de offlcieele opgaven van het depar tement van Binnenlandsche Zaken te Brus sel, bezat het koninkrijk Belgie, de distric ten Eupen en Malmedy inbegrepen, op 31 December 1929, in totaal 8.060.189 inwoners waarvan 3.995.156 mannen en 4.065.033 vrou wen. Vergeleken bij het totaalcijfer van 31 De cember 1928, nam de bevolking met 56.920 inwoners toe. Geboorten werden er 145.542 geboekt in 1929, wat ongeveer hetzelfde cijfer is als voor 1928; het aantal sterfgevallen steeg echter van 102.270 tot 115.901, wat vooral aan den strengen winter wordt toegeschre ven. Het overschot van de inwijking op de uitwijking' was aanzienlijker dan de vorige jaren en bedroeg 36.343 tegen slechts 13.674 in 1928 en 11.228 in 1927. De uit den vreem de ingeweken personen vestigden zich hoofd zakelijk in Henegouwen, (mijnbekken van Charleroi), te Brussel en omstreken, te Luik en omgevig en te Antwerpen. KONINK ALBERT, DOKTER DER SORBONNE. De Parijscshe Universiteit der Sorbonne heeft Koning Albert tot doctor honoris cau sa benoemd. Men weet dat-in 1926 de «,Aca- dc/ffiiie des Sciences Morales et Poiitiques hqm reeds den zetel van buitenlandschen medewerker aanbood, die sedert den dood van president Wilson te begeven was. De uitreiking van het diploma zal in No vember a.s. bij de' heropening van de leer gangen geschieden. Deze onderscheiding wordt hoogst waar schijnlijk verleend naar aanleiding der on afhankelijkheidsfeesten van ons land. BELOONINGEN VOOR HELDENDADEN. De Duitsehe regeerig schonk eene beloo- ning aan de Belgische bemanning van den boot «Jan De Rudder», die in September de Duitsehe bemanning redde van den boot Imay De kapitein Verleenen ontving' eene gouden uurwerk; de andere leden der bemanning: Kooi Mestdag, Haack, Brecke, Vermoten en Dolphen een zilveren uurwerk. In het geschenk staat de herinnering der heldendaad gegrift. ZOU HET WAAR ZIJN? Met de Eeuwfeesten luidt overal hetzelfde refreindat er met alle middels moet voor gezorgd om het taalvraagstuk voor goed op te lossen. Laat het nu maar gebeuren. ZONDAG DIENST AAN DE KUST. Een koninklijk besluit in het Staatsblad van 26 Juli meldt dat de winkeliers en haar- kappers aan de kust, van Zondag 27 Juli tot en met Zondag 31 Augustus, den Zondag namiddag hun personeel in den dienst mo gen houden. Deze gunst wordt den werkgevers elk jaar in hetzelfde tijdvak toegestaan krachtens artikel 7 van de wet van 17 Juli 1905 op de Zondagrust. ZEGGEN EN DOEN. D. B. schreef in Vooruit van 3 Juli 11. Jozef Wauters, die we enkele dagen gële- den nog herdachten, beloofde in volle Kamer een redelijk pensioen. Jozef Wauters heeft dat zeker beloofd. Dat kost niemendalle. Maar Minister Heyman verwezenlijkte het. Dat is 't verschil! GEEN EENHEID. Bij de protestanten is er geen eenheid, dus hunne kerk kan de Kerk van Christus niet zijn. Om te bewijzen dat er bij hen geen eenheid is, nemen wij alleenlijk aan als voorbeeld wat een Amerikaansch tijd schrift dezer dagen aanhaalde: Zn de Vereenigde Staten van Amerika zijn er 216 protestantsche secten, o. m.: 19 me thodische... 16 baptistische... 22 lutheri- aansche... 17 menotitische... enz. Onder de nieuw ontstane, zie hier eenige namen Kerke Gods... Oorspronglijke Kerke Gods... Kerke Gods door den Christus ingericht... Kerke der vuurkolon... Kerke van Daniels wimpel... Kerke der Sinxen-Heiligheid. HET VLOOTVERDRAG. Volgens een bericht, uit Washington heeft President Hoover de ratificatie-oorkonde van het Londensche vlootverdrag onderteekend. Dit geschiedde op plechtige wijze. De Pre sident hield tot de aanwezigen een toespraak, waarin hij er zijn voldoening over betuigde, dat deze grootsche daad op het gebied was verricht met den gemeenschappelijken steun van de twee groote politieke partijen in de Vereenigde Staten. Het verdrag beteekent een belangrijken stap voorwaarts op den weg tot vermindering van de lasten van het militarisme en op den weg naar de wereldvrede. Door het verdrag is de grondsteen gelegd, waarop in de toekomst een verdere vermin dering van de bewapening over de geheele wereld kan worden opgebouwd. HET VOORZITTERSCHAP DER KAMER. Men weet dat baron Thibbaut het Voor zitterschap der Kamer niet meer zal aan vaarden. Verschillende namen van parle mentairen worden genoemd om hem te ver vangen, ook die van staatsminister burg graaf Poullet. Burggraaf Poullet heeft echter formeel verklaard dat hij niet als Voorzitter der- Kamer in aanmerking wenscht te komen. Hij zal alle candidatuur voor dit ambt weigeren. VRIENDENHULDE. Dr. Frans Van Cauwelaert, is 50 jaar oud geworden. En zijn vrienden, zijn vele, zijn tallooze vrienden hebben den Vlaming, den Katholiek, den Staatsman gevierd. Dr Jules Persyn heeft daar een rede gehouden die over heel Vlaanderen zou moeten verspreid worden. Daar spraken nog Dr E. H. Van Tichelen, en de Nederlander Mgr Poels. Het antwoord van den gevierde moest eveneens door iederen Vlaming worden gelezen. Een paar zinsneden halen we aanDe eindslag is begonnen: we zullen niet opgeven. Het is voor Vlaanderen van belang dat we den dag van morgen ingaan met een minimum van misverstanden, met het maximum van liefde Wij voegen onze hulde bij die van zoovele anderen, 't Was te Kortrijk dat in 1908, wanneer hij reeds leeraar was te Freiburg in Zwitserland, dat heer Van Cauwelaert naar de Gilde spreken kwam over demo- kratie en vlaamsche beweging, en honderden luisterden en nog luisteren naar die nieuwe geluiden Heel Vlaanderen, niet het minst de Vlaam sche arbeiders zijn hem dankbaar die zijn leven, zijn kracht en zijn ongeëvenaard ta lent heeft geschonken aan zijn Vlaamsche volk. VAN KUNSTENAAR TOT BARON. Sedert 1830 zijn elf kunstenaars tot baron bevorderd geworden de schilders Gustaaf Wappers, Hendrik Leys, Lodewijk Gallait, Leon Frederic, Eugeen Laermans, Frans Courtens en James Ensor; de beeldhouwer Thomas Vingotte en Georges Minne; de komponist Gevaert en de Bouwmeester Horta. De Eeuwfeesten van Belgie's Onafhankeli ikheid Zondag hier gehouden, gingen ge paard met een hulde aan E. H. Guido Gezelle, E. H. Deken De Bo en Heer Maurice De Wulf. Op onderstaand zichtje leest een leerling der Gemeenteschool een gedicht van Z.E.H. Deken De Bo alvorens de Heer Burgemeester officieel de «De Bo laan opent. Op ons stadhuis wordt eene werkweerdige tentoonstelling gehouden van Schilde rijen, Oudheden en Kunstvoorwerpen. In de tentoonstelling van Oudheden, valt veel belangrijks te zien en voor jong en oud veel eigen geschiedenis te leex-en. Hierbo ven een hoekje der Schilderwerken. De tentoonstelling is nog open heden Zondag en Maandag. HET PARLEMENTAIR JAAR IN ENGELAND. Vooraleer uiteen te gaan heeft het Bri- tische Lagerhuis in 2° lezing het Tractaat van Londen goedgekeurd. Volgens de Daily Telegraph» is men in parlementskringen al gemeen van meening, dat in de eerste maan den van het komende jaar nieuwe algemeene verkiezingen onvermijdelijk zullen zijn. Al lerlei partijen houden zich reeds bezig met 't vraagstuk van het gebruik maken van den radio-omroep voor haar verkiezingsveld- tocht. Hierover zullen de komende weken besprekingen tusschen de regeering en de partijen plaats vinden. Het staat tharfs vast dat het Parlement met verlof zal. gaan op 1 of 2 Augustus tot 23 October. HEY.MAN-HULDE TE SINT NIKLAAS. Zoo wat overal wordt den flinken Arbeids- minister gehuldigd ter gelgenheid van het stemmen door het Parlement der jongste sociale wetten. De geboortestad van den ge- vierden Minister, en ook het Gildenhuis, willen hier aan hun plicht niet te kort schie ten. Op Maandag 4 Oogst wordt de heer Minister Heyman openbaar gehuldigd in het Gildenhuis. Niet alleen het mijnwerkerspensioen heeft Minister Heyman erdoor gehaald. Wij moeten weten dat op één en zelfden zittijd de ouderdomspensioenen er door gin gen, de nieuwe wet op de ongevallen; en laatst de wet op den gezinstoeslag. Hai-d labeur! Geen enkel minister had zoo vele wetsvoorstellen er door te krijgen. En wat Minister Heyman in Kamer en Senaat heeft moeten spreken, uitleg geven, discu- teeren; genoeg en te veel om iemands zenu wen kapot te maken! Dat is 't feit. Wat al studie, wat al hoofdbreking wat last en miserie dat alles moest medebren gen verstaan we wel. Wij verheugen ons om den einduitslag, omdat we met den wagen vol nieuwe goede koopwaar tot onze arbei ders mogen gaan en zeggen: dat deed Hey man, dat deden de vertegenwoordigei-s van de christene wei-klieden. LENINE ZAL VERBRAND WORDEN. Alles is beproefd om het lijk van den Rooden dictator te bewaren: in ijs, in lucht- vi'ije kasten, enz. doch te vergeefs. Men heeft er ten slotte niets beters op gevonden dan zijn lijk te gaan verbi-anden. DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN OOST-VLAANDEREN. Vooruitis geweldig ongeduldig. Weêr fleemt en grijnst hij tegen den Heer Gouverneur die zich vóór den socialistischen wagen zou dienen te spannen... Volgens Vooruitware de evfenredige vertegenwooi-diging een loyale en eerlijke oplossingzelfs de meest gezonde en de meest democratische... De socialisten gebruiken of laten zulke jUitdi-ukkinger.i achterwege, al vol;|3ns de omstandigheden. Als de eveni-edige verte genwoordiging werkelijk zóó loyaal, zóó eerlijk, zóó gezond en zóó democratisch is, waarom hebben de socialisten die loyale- eerlijke-gezonde-demoeratische stelling niet verdedigd en toegepast in de Bestendige Deputaties van Brabant, Henegouwen en Luik? In Brabant sloten zij een monster verbond met de Liberalen, in Henegouwen en zelfs te Luik houden ze al de zetels der Bestendige Deputatie bezet, ja ook te Luik waar ze op de communisten moeteix steunen om recht te blijven. Deze vaststellingen zijn het bewijs dat de socialisten met stelsels en princiepen draaien en keeren al volgens zij meenen er 't meeste profijt te kunnen uit- tx-ekken. EEN PROTEST VAN V. O. S. BRUSSEL. Het Bestuur van V. O. S en B. V. O. S. Groot-Brussel, ixx naam zijner afdeeling, teekent krachtdadig verzet aan tegen het feit, dat een zijner leden, groot-invalied, den avond van 11 Juli, in het politiebureel der bestendige wacht te Brussel, vanwege een politieambtenaar in burgerkleedij een hevi- gen vuistslag gekregen heeft, feit dat kan gestaafd worden door onbetwistbare getui genissen. Eiseht vanwege het hoofd der Brusselsche politie dat doeltreffende maatregelen zouden genomen worden tegenover den verantwoor delijken ambtenaar, die, in dit geval, beslist zijn bevoegdheid ver is te boven gegaan. Besluit deze motie door middel van de Vlaamsche pers aan de bevoegde Overheid en aan het Vlaamsch publiek bekend te maken. PRINS LEOPOLD MAJOOR. Bij Koninklijk Besluit werd prins Leopold tot majoor bevorderd, en ontving hij de me- dalie van vrijwiliger-strijder 1914-1918. LITURGISCH LEVEN IN BELGIE. Uit een der merkwaardige verslagen tij dens de liturgische dagen, te Axitwex-pen gehouden, onthouden wij het volgende: Op dit oogenblik zijn de voox-naamste centra der Liturgische Actie in het Vlaam sche land: de Abdij van den Keizersberg, die vele uitgaven bezoi-gde vaxi liturgische tekstende Abdij Affligem, met haar Tijd schrift voor Liturgie en haar Volksmis boek de Abdij Steenbrugge, die het volks blaadje uitgeeft: Liturgisch Parochiele ven de Abdij van Sint-Andries, die zich voornamelijk bezighoudt met het versprei den van liturgische prenten en kaarten; de Abdijen van Averbode en Tongerloo, wier eucharistische actie doortrokken is van den zuiversten liturgischen geest. De Liturgische Beweging is vooral door gedrongen iq de katholieke inrichtixigen voor middelbaar en hooger ondex-wijs. Ook de sociale vereenigingen zijxx nagenoeg vol komen voor de beweging gewonnen. De we- deropgerichte St Gregorius-Vereeniging 1 vert flink werk. In de Bonden van het H. Hart, in de kringen van den Eucharis- tischen Kruistochtwordt de liturgische I UNICA u

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1