Ksmm ai. Smokkelwaar in auto banden De autobuseigenaar Vander- aaeghe, die geregeld werklieden naar Fransche fabrieken voert, werd door de :olb;dienden van smokkelbedrijf betrapt. In het omhulsel van den wisseiband van dea autobus ontdekten zij de smokkelwaar vóór een gewicht van 8 kgr. De man werd taar het tolgerecht verzonden en de auto- tarin bewaring gebracht. 'e staatsbaan Yper-Poperinghe, sedert injaar hersteld, was wederom hier en aar in slechten staat. Over enkele dagen 'erden de putten gevuld en eene laag ter- - over de baan gegoten waarop keizei esmeten werd maar deze keizelsteen- ies worden door de autos op de zijkanten «schoven zoodat de zijwegen belemmerd tjn hetgene voor de wielrijders zeer on- angenaam is R@ninghelst.-~ Dieven. In den nacht van Dinsdag tot Woensdag zijn die veD binnen gedrongen in de woning der hofstede van René Verdonck. Zij zijn langs de keldervenster binnengedrongen en hebben er rond de 13 Kgr boter, eene hesp, vijf stukken gezouten varkens vleesch, een aarden pot met gesmolten varkensvet en een korrentenbrood mede genomen. De dieven hadden eerst het traliedraad die aan het keldervenster was gehecht losgedaan, zij moeten goed met den toestand bekend zijn geweest, want het venster langs waar men is binnenge drongen was het eenige welke niet van ijzeren staven was voorzien. Poüinchovs. Meisjesschool. Passchendaeie. Verkeer son Voormetteaie. Wat er bij een doop al verteld wordt, als Peter en Meter aanzitten bij een lekker kieksken Wat is dat bsestie fijn, nog nooit at ik zoo smakelijk De gelukkige vader Altijd rebben wij bijzondere goede kiekens, wij oorkomen alle ziekten door 't gebruik van Apoth. Vermandere's Poeier 4200, merk Hanekop de rnrrnrnrnnr 1T De Aardbeving in Italië Bossche pi. Verdronken. Zor d.g 3 Oogst ABEEL&-S i AT E Maartdagi 4 Oogst DE KRACHS VLAMERTINGHE. Gemeente krediet van Belgie. Alle verrichtin gen. Zekerste geldplaatsingen. Recht streeksere agentJer. Dehaeck. Holtebake. Ziekenbond. Zondag laatstleden hield de Familiezie- kenboad zijn gewone vergadering in 't lokaal. Het reglement werd klaar uiteengezet en de leden deden hun gewone storting. Beste Menschen, vergeet niet dat de Zie'senbond'u vergoeding geeft voor Ge neesmiddelen - Visiten - Op^ratien - X- stralen - geboorte - Tandentrekken - Bril - breukbanden - Sanatorium - Open iuchtschool. j. Om als lid aanveerd te worden, moet geeeu bewijsschrift van Geneesheer voor leggen, waarbij'wordt vastgesteld dat ge niet ziek zij t. Alle inlichtingen kunt ge bekomen in Lok tal der Kristen Werklieden, bij R éouwy-Pieters. De Bestuurder Me.s.er Geo Devisscher. Watau. Tentoonstelling. Op Zoaiag 10 Oogst, van na de mis van 7 1/2 tot u 's avonds in de school der E. E Zusters van St Joseph, zal er eene ten toonstelling gehouden worden van alle soort van handwerken door de kinderen vervaardigd. Tot deze teatoonste'ling zijn alle ouders uitgenoodigd alsook al wie belang stelt in het Katholiek onderwijs, met zooveel toewijding door de Zusters van St Joseph gegeven. Wouman. Boerenjeugdbond. Op Zondag 3 Oogst oni 6 1/2 uur avonds in 't lokaal der hoerengilde, ver gadering voor de Jeugd en Studieafdee üng. Gebed. Lezing uit 't Evangelie. Ver slag der vorige vergadering door Maurice Durie. Verslagen der Vlaggefeesten van Noordschoote en van Sint Juliaan (Lan gemarek). Lied. Bepreking Reis naar Antwerpen. Vriend, zijt gij neurasteniek zijt gij moedeloos? geloof toch dat THEOBROMA u zal genezen en beproef ééne enkele flesch Tf Poperinghe bij alle Apothekers. Hsopstaade- St - Ricquiers -- Otderscheiding. Op 14 en 15 Juli 11. hebben Blanche David, Maria Figou- reux en Madeleine Leclercq, te Veurne raït goeden uitslag hun examen afgelegd van den 4n graad en ook eene eervolle maiding bekomen voor de tweede taal Wij wenschen van herte geluk aan de 1 vlijtige meisjes en aan huane achtbare familie en niet min aan de Eerzame sthoolzusters die, dank aan hun ijver en lOiwjdiog, die kinderen tot zulke be kwaamheid gebracht hebben, en de oude joede faam van hun oiderwijs en schoo" blijven hooghouden. WaiOU. Verzekering tegen Brand Werk- en Auto-ongevallen bij An Oré 5panneut, Notarisklerk, Steenvoorde- straat, 27, Watou, Agent voor De V er eenigde Eigenaarsen Le Secours ie Beleique Belgische Fabriek Ckieorei WYPELIER-TAFFIN NaamL Vennootschap, YFEB. Haringhe. Eeuwpeest. Zon dag was iedereen in rep en roer voor de -lering der Eeu wfeest van Belgie's onaf- laakehjkheid. Met den vroegen morgen •eeds wapperde dè driekleur aan al de luizen en waren poorten opgericht. Vanaf 9 1/2 uur wemelde het van volk, >ok niet te verwonderen, want Rousbrug je kwam het af met zijn muziek, al zijne Jonden en sociëteiten met hunne prachtige "aandels om in overgroot getal met Harin jhe te verbroederen en feeste meè te vie- en. Geheel die lange stoet van bonden, iocieteiten, schoolkinders en overheden rokken kerkewaarts met muziek aan het ïoofd naar de Hoogmis voor de gesneu melden van Haringhe. Aan de kerkdeur vierden den volksgeliefden Burgemeester VI. Camerlynck met zijne twee Schepens, ie Gemeente raadsleden. Gendarmen, Dou- iniers en Bonden door den Eerw. Heer 'astoior, verwelkomt en de kerk binnenge eid onder het orgelspel Naar wijd en zijd. Ia een oogwink was de kerk proppens 'ol, de Hoogmis begon, aan den altaar vas de Eerw. Pastoor bijgestaan docr de leeren Onderpastoors van Rousbrugge :n Watou, en wierd gezongen op eene 'nverbeterbare wijze door de schoolkin- lers. Na het Evangelie hield de Eerw. leer De Visschere, geweten aalmoezenier an't Belgisch leg.r, het gelegenheids irmoen in eene schoone vleiende taal. Ds mis gedaan, 't was Te Deum en op- ocht naar het gedenkteeken der gesneu- elden, alwaar twee schoolkinders een elegeuheidsgedicht opzegden en de ta- mtvollen onderwijzer Heer Prosper De 'ynck, met eene kloeke stem en vol chris- ene en vaderlandsche gevoelens eene rachtige gelegenheidsrede, gevolgd door et nederleggen van een dertigtal bloem- ailen. Een gemengd choor der school- inders over het Belgie's Vaderland en enigte keurige muziekstukken eindigden e feestelijkheden. HaringhéN goede telgen Hernieuwden nu hun vasten trouw Aan Kerk en Koning, Land en Gouw En blijven Vlaam en Belgen Proficiat inrichters, geleiders en deel- stners, gij haalt eere van U werk Viamsrtinqhe. Staatsbaan. Hompjes steenen en afval, overschot «r herstelling van de baan, blijven sinds Kaart der geteisterde streek De ramp die Italië getroffen heeft is ijse- lijk geweest. Herhaaldelijk reeds isZuid-Ital'ë door 'aardbevingen, welke groote verwoestingen aanrichtten, geteisterd. In deze eeuw heb ben twee groote aardbevingen hevige ram pen veroorzaakt. Een op 28 December 1908, toen in Messina meer dan 77.000 menschen den dood vonden, en een in 1915, welke Avez- zano verwoestte en waarbij 10.000 menschen het leven verloren. In Januari '26 werden de bewoners van Triest, Pola en Venetië door een aardbeving opgeschrikt; in 1927 richtte een beving in Rome groote materieele schade aan. In 1929 werd het grootste gedeelte van St-Martino, in de buurt van Bologna ver woes.. Thans staat het vast dat het getal dooden de 3.660 zal overtreffen. 60.000 overlevenden moeten worden ondersteund. Het getal ge- PROVEN. EEUWFEESTEN. maanden tusschen Vlamertinghe en Po peringhe den zijweg belemmeren Tusschen Vlamertinghe en Yper ligt er nog een groot einde steenweg, muur nevens dezen steenweg is erop veie plant sen eene diepe geul waar, na reg.n, het water eenige dagen blijf ins aan en als de autogeleiders moedwillig of zonder weien in die waterplassen rijden is het niet aan genaam voor voetganger of wielrijder al zoo eene besproeiing te krijgen De herstelling aan deze staatsbaan is hoegenaamd geene verbetering voor de wielrijders die sedert jaren reeds klagen over de hobbeligheid der zijkanten van deze staatsbaan E:uwf'eesten. De honderdste ver jaring van 't bestaan van Belgie werd hier Zondag laatstleden herdacht. Een stoet werd gevormd in den Brand hoek en trok over de Dorpplaats tot aan de Landing om dan uiteen te gaan aan 't standbeeld der gesneuvelde soldaten. Het weder wilde mee en veel volk was naar dien feeststoet komen zien. Een dertigtal ruiters met vaandel voor op openden den stoet. Dan volgden ver sierde wagens Boksers, Nijverheid, Spijswagen, Kleinhandel, Duivenliefheb- bers, Melkkoetje, Christen Werkersver- bond, Vermaarde Kaarters en Bolders- gilde. Luisterden insgelijks den stoet op Sporting club, pompiers, vinkeniers, ve- lo-giro, motos, autos, huweiijksparen in kostuum van i83o en 1930, Brandhoek bebloemd, jager, pikker, soldaat van 1870,enz. De schoolkinders stapten insgelijk meè, alsook de volgende muzieken de Ypersche Schotten, de muzieken van Abeele. St Denys en Eiverdinghe Naden stoet werd eene rede gehouien door M. Vierstraete van Abeele, alsook door den Heer Burgemeester Bouton en de E. H. Vrambout sloot deze feestelijk heden met het gebed Door den heer veldbrigadier met mede hulp van den veldwachter is eën neerstig onderzoek ingesteld. Talrijke bezoekers hebben in de meisjes school, gedurende de kermisdagen, de tentoonstelling van handwerk gaan be zichtigen. Iedereen sprak met lof over de tentoongestelde wei ken der meisjes en over het geduld der nonnen-leermeeste ressen bij het aanleeren. De prijzen werden behaald door de volgende leerlingen 1. Madeleine De- croo 2. Olga Reyndero 3 Gabrielle Cornilie 4 Madeleine Decroos 5. Yvon ne Decroos 6 Germaine Dezeure. geval. De 30-jarige Jan Populier kwam met zijn autobus van Marquette gereden toen op zeker oogenblik de 25-jarige mo torijder Vital Hofman, met het eerste voertuig in aanrijding kwam. Deze werd erg aan het hoofd gekwetst en de bijge roepen geneesheer voor een schedelbreuk vreezende deed het slachtoffer naar het gasthuis overbrengen. Wssi-VJeteren. Naar Meche len. Herinnert gij u nog, West-Vleter- naars, uw prachtig geslaagde Heilig Har- tefeesten Betaamt het dan niet dat voor: al parochies aan het H. Hart toegewijd, zooals West-Vleteren, talrijk vertegen woordigd wezen op het Landelijk Eucha ristisch Congres te Mechelen op Zondag 31 Augustus, waar een grootsche open bare hulde aan Koning Jesus zal gebracht worden voor gansch hec land Wij rijden er naartoe per autobus. Prijs 30 frank, indien wij hem kunnen vullen Wacht niet langer IJ aan te melden voor de reis bij E. H onderpastoor, want v óór 14 Augustus moet het definitief getal deel nemers opgegeven worden te Mechelen Eene schoone plechtigheid. Op Zondag 27 Juli om 10 u. droeg alhier E. H. Desomer eene plechtige Eeremis op, oijgestaan door de geestelijkheid der pa rochie, de EE. HH. Seminaristen van Wtst-Vleteren en omliggende. E. H. Robert Desomer, wiens grootmoeder en Familie alhier wonen, werd priester ge wijd door den Kardinaal Bisschop van lijssel Mgr. LienartopG Julill. en droeg zijae eerste Mis op te Marcq en Baroeul alwaar zijne ouders wonen, op 14 Juli Mgr de Bisschop komt hem onderpastor te benoemen te Malo-les-Bains. Onze beste heilwenschen samen met onze gebeden zullen den jeugdigen prie ster volgen op zijne geestelijke baan. Wtlverdiende onderscheiding. Tij K. B van 28 Juni 1930 werd de Bur gerlijke Medalie van le klas toegekend aan Jufvr. Julia Bouquillon, voor bewe zen diensten aan het openbaar onderwijs. Allen zullen het eens zijn om te verkla ren dat dit eene welverdiende hulde is, gebracht door Z. M. de Koning aan de edelmoedigheid en het geduld de; er ver dienstelijke schooljufvrouw. Deleden van den Boerinnenbond zijn onder de eersten om hunne ievervolle schrijfster geluk te wenschen. Te bekomen bij de Apothekers Motredame en Kestelyn te Poperinghe en Snoeck, Van Robaeys en Weck es »er te Yper en in alle Apotheken. HazebrOUCk. l n den trein Egn telegram wercj gezonden aan den Ko gevallen. Op twee kilometer van Ha- ning waarin eerbiedig werd uitgedrukt den EL 3. 3-8-1935. N 31. wonden beloopt tot 4.550; heele dorpen zijn verdienen, kcfken dreigen m te storten. "ib Een eerste officieel vers'ag Ptóvincie Avellinó: 1.392 dooden, 2.072 ge wonden, '30 geteisterde plaatsen. Provincie Foggia: 129 dooden, 1.557 ge wonden, 13 geteisterde plaatsen. Provincie Benevento: 24 dooden, 87 ge wenden, 21 geteisterde plaatsen. Provincie Potenza: 131 dooden, 535 gewon den, 19 geteisterde plaatsen. Provincie Salerno: 2 dooden, geen gewon den, huizen werden geteisterd, o. a. te Ca- ncsa; Provincie Campo-Basso: geen dooden, geen gewonden; in drie verschillende plaatsen werden de huizen beschadigd. De meest geteisterde plaatsen zijn: Asiano, Aquilonia, Montecalvo, Disacona, Lacedonia, Villanova, Baptista en Acadia. een meisje aangetroffen, dat bewuste'oos de beide rassen. Schoon voorbeeld dat de op de spoorbaan lag met een zwtre wonde Gemeenteraad van Proven geeft, aan het hoof i 's Namiddags was er een fameuzen stoet ai gevormd dcor den Pick-Hoek. Waarliik over Men weet nog niet hoe he, ongeluk lijk schoon. Een bewijs dat wanneer er hand heeft plaats gehad, doch de statieoverste in hand wordt gewrocht er eerlijke vruchten te Steendecque heeft opgemerkt dat deworden geplukt. Hij werd tweemaal met deur van een der compartimenten van i Hidmchtig handgeklap onthaald door de een langsrijden trein openstond. Men hetfr, niet vervande Belgischegrens de 83 jarige Germain Dehouck, wonende Godewaersvelde, in eene beek, door den overvloediger, regen gezwollen, verdron ken gevonden. Men denkt dat de ongeluk kige, in wiens bezit men een pakje smok- keltabak gevonden heeft, door velden en weiden geloopen is om de tolbeambten te ontkomen en inde beek gevallen is. In Proven lukken de feesten altijd wel dank zij de eenheid onder al de weldenkende Burgers. Het feest der onafhankelijkheid mag dus ook overeerlijk heeten. 's Morgens bij 't hanengekraai was ieder een reeds ijverig aan 't werk. .Vlaggen wap perden aan ieder huis, en wimpels werden gehangen en feestkransen gespannen. Twee poorten rezen op, op beide uiteinden der plaats, met groen, opschriften en vaandels. Op het Gemeentehuis wapperden, en Na tionale driekleur en de Vlaamsche Vlag en de Congoleesche. Iedereen kreeg dus open lijk zijn plaats met recht. De borstbeelden van onze drie vorsten werden versierd uitge steld. Te 9 ure richtte een stoet zich naar de kerk, waaraan al de maatschappijen met hun vaandel deelnamen. Muziek aan top, de Oud-Strijders, de Schoolkinders, Pom piers, Schuttersgilde, Biebond, Geitenbond, Boerenboend, enz. Mis werd gezongen, waar in de E.H. Pastoor een prachtig vaderlandsch sermoen deed, waardoor hij veel menschen tot tranen bewoog. Na den Te Deum zongen de kinders een huidelied aan God, over schoen uitgevoerd; ze zongen ook aan het Standbeeld der Gesneuvelden en aan het Gemeentehuis. Hier verdienen de Meesters en Zusters een bloempjen voor hunne offer vaardigheid om dat aan te leeren en Meester Debergh voor zijn kunstvole leiding. Uit de rede uitgesproken voor het Stand beeld door Heer Georges Verfaillie, Burge meester, stippen wij het volgende: We staan hier niet al treuren over die dooden, maar vol bewondering voor hun heldendood, en vol dankbaarheid voor hun offer, want hun dood is ons leven. Die dooden leven, in ons geheugen, in de stand beelden, in de wereldgeschiedenis. Ze leven en spreken en vragen ons geen ijdele be wondering, maar spellen ons de les zeggen de, dat hun bloed gediend heeft om ons land steviger vast te zetten, en vragen ons dat we de eenheid van dat land niet lichtzinnig zouden omgaan, uit erkentelijkheid voor hun offer en uit dank voor nun bloed. Zij legden ons dat land in de handen als hun erfdeel; laten we ons weerdig toonen van zulk een schat. Laten we zeggen met den dichter Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand Hoop op den oogst van 't Vaderland! Hopende dat God hun marteldood reeds in Hemel der martelaren heeft beloond naar het woord van den grooten Kardinaal Mer- cier leg ik samen met hunne oud-strijdmak kers deze bloemenkroon neder. Uit de rede van den Burgemeester van het Gemeentehuis, uitgesproken stippen wij aan: Na eene brok geschiedenis over het' ontstaan van ons land zegde Hij dat de twee tentoon stellingen van Antwerpen en Luik door de wereld heen spreken van de kracht en het werk van dat kleine handvol Belgen. Ze zijn als de twee moerpijlaren die de koepel van Belgie's grootheid, kunst en rijkdom hoog houden boven de volkeren. Hij bracht hulde aan den wijzen stichter Leopold I. aan Leopold II de machtige di- piorriaat die boven de wereldmachten heen van toen Congo de schoonste en rijkste ko lonie der wereld veroverde en ze ons gaf als zijn roemrijk en kostbaar erfdeel. Hulde aan Albert I die samen met zijne soldaten de vrede veroverde. Hulde aan het machtig vlaamsche volk dat Burgemeester en de Gemeenteraad. En volk dat er was. Leve de Commissie van den Pick-Hoek, inzender aan Guillaume Mat ton. Leve de Pick-Hoek. Een prachtig Concert van de Volksvreugd van Proven, onder leiding van hunnen ge- vierden Chef Marcel D"Heere, sloot dien praehtigen dag. Fakkeltocht en avond feesten hielden het volk nog wat in den avond bezig in luimige stemming en veel leute was er. Proven boven! Aan alle medewerkers een dikke proficiat. Een die 't zag. VEURNE. K. BALDUCK-LOU- WAEGE, Juwelier - Uurwerkmaker, Zwarte Nonnenstraat, 6, VEURNE, laat het géacht publiek weten, dat ze van af 25 Juli van woonst veranderd zijn-en tllans een huis openen GROOTE MARKT, 18, VEURNE. INGHE, Kermisdagen. Ze gijn vcórffij" en zekér wel tot eenieders voldoe ning. Het mag gezegd worden dat het is geweest zooals het feestprogramma vermeld de dees jaar 1930 een buitengewoon jaar. Alles ging naar wensch, buiten 't weere doch wij worden er allengskens gewoon aan, het regent toch alle dage. Familieleden en vreemdelingen waren in groot getal aange komen en Maandag in den Dienst der Pa rochianen, was de kerk stampvol. Met een woord is onze kermis goed afgeloopen. Tooneelfeest. Op Zondag 10 Oogst komt de groep Studenten Yper het Mis- siespel in 4 bedrijven van Gheon De drie voudige wijsheid van Vader Wang en een blijspel De nieuwbakken edelman uitvoe ren. Ze spelen ten voordeele van de Missies en het Romefonds ingangskaarten zullen ze ten huize aanbieden. Laat ons hopen, dat de inwoners van Boe- singhe hun edelmoedig werk zullen beloonen en geern eene kaart koopen. Inleg van groenten en fruit. De leer gang heeft plaats gehad, Dinsdag en Woens- 11. in de kokschool van het Klooster. Deze werd gegeven door Juffr. M. Dael van Poelcapeïle. Eenieder was ten volle voldaan en de uitslagen hebben te meer bewezen dat op dit gebied er nog veel te leeren valt. Vooral al de pratieke kant. Bedevaart naar O. L. Vrouw van Halle. Op Zondag 17 Oogst gaat dus de bede vaart door naar O. L. Vrouw van Halle bij Brussel. De reis geschiedt per auto heen en weer, vertrek 's morgens om 9 ure aan de Pastorij en terug 's avonds rond 9 V2 uur, als alles goed meeslaat. Op die v/ijze zullen de bedevaarsters, getrouwde vrouwen en jonge dochters, hunne devotie kunnen vol brengen en 's namiddags om 2 ure het be roemde Mariaspel, 1.1. z. het leven van O. L. Vrouw kunnen zien. Niet te verwonderen dat de deelneemsters reeds waterbekken. Naar Lourtles. Dinsdag 11. is onze Kapelaan vertrokken naar Lourdes in Frank rijk, tot Donderdag 7 Oogst. De Heer be hoedde hem op zijne reis en brenge hem ons gave en gezond terug. Onze zieken en het heil van Boesinghe zal hij bij Maria's genadeoord niet vergeten. DICKEBUSCH UITSLAGEN DER PRIJSKAMPEN ingericht ter gelegenheid van het Belgisch Eeuwfeest 1. - KONIJNEN: A. - Moeren met jona-en: 1. Derycke Jules. B. - Moeren volkomen en alleen: 1. Go- deris H.; 2. Debaene H.; 3. Regheere F.; 4. Vercruysse R.; 5. Cuvelier H.; 6. Grimmon- pré R.; 7. Goderis H.; 8. Dury H. C. - Jongen alleen: 1. Goderis H.; 2. Re gheere F.; 3. Cuvelier H. In stee en dorp, in burcht en kluis Bij groot en klein, bij man en vrouw, Door oud en jong, in ieder huis Een kreet: «We zijn Jacobs getrouw». Zij het in de woning van werkman of kasteeiheer, Sui- kerij F. C. Jacobs wordt overal geëerd, geprezen, geëïscht. St JULIAAN. Dinsdag laatst, op onze parochie, was het de plechtige begraving van den volksmin- nende Heer ALFRED DE CRUYENAERE. Niet alleenlijk de gansche bevolking, maar uit heel den omtrek waren talrijke vrienden en kennissen opgekomen om eene laatste hulde te brengen en een vurig gebed te stor ten voor den diepbetreurden afgestorvene. Op het kerkhof werd door den Heer Voor zitter der Boerengilde, A. Marant, de vol gende lijkrede uitgesproken: Mevrouwen, Mijnheeren, Namens onze Boerengilde komen wij eene- laatste hulde brengen aan liet stoffelijk overblijfsel, van onzen afgestorvene gilde- broeder Alfred De Cruyenaere die helaas te vroeg, aan de liefde der zijnen en aan onze genegenheid onttrokken is. Sla hem dragen wij een onzer beste en iëverigste leden ten grave! Niemand onder ons zou gedacht hebben, cnlangs bij ens vaandelfeest, waar hij, spijts zijne ziekelijkheid wilde tegenwoordig zijn tot het einde toe, en met het grootste ge noegen meêvierde; dat wij zoo kort daarna, met onze vlag rond zijn open graf zouden geschaard staan. Wat zijn Gods wilsbeschikkingen ondoor dringbaar Hij was een gildebroeder in den echten zin van het woord, trouw aan zijne vereeni- ging, menschenvriend en vriendelijk in alle omstandigheden: zijn eigen lijden wist hij te verduiken, om slechts aan anderen te denken. Het moest hem eerst wel hard geschenen hebben, zijne dierbare vrouw, zijne teerge liefde kinderen, hier alles te verlaten, maar een vast geloof, zooals het zijne, was alleen bekwaam zich gelaten over te geven aan den goddelijken wil en het offer van zijn leven te geven in de overtuiging dat hij zijn plicht, en gansch zijn plicht gedaan heeft. Immers hij heeft zijn talrijk kroost in de vrees des Heeren opgevoed, en vooral geleid door het goede voorbeeld, welk zijne 'heilzame uit werking heeft bij de kinderen, zelfs in de geweldigste stormen va* het leven. Geachte Familie, aanvaardt onze innige deelneming in den rouw die U treft. Den afgestorvene blijft leven in ons aandenken, in onze gebeden zullen wij hem steeds in dachtig zijn. Dat de bermhertige God zijne ziel in ge nade ontvange en dat zijne ziel in vrede ruste PLEZIERTREIN POPEKINGHE-OOSTENDE aan haïven prijs VRIJDAG 15 OOGST 1930 HEEN: Poperinghe Oostende TERUG Oostende Poperinghe V. A. 7.10 9.50 1 19.00 21.35 Stilstand in alle gemeenten tusschen Po peringhe en Dixmude. EEN 14 JARIG MONSTER Óp 7 Juli werd een jonge juffer te Boulog ne aangerand dóór een blonde jonge kerel. Dinsdag kwam ze den kerel te gemoet in stad en deed hem aanhouden. De kerel be kende dezen aanslag en zelfs andere vroeger gebeurd. Ondervraagd over de moord over 2 jaar gepleegd op de engelsche Miss Wilson, werd hij In 't nauw gebracht en bekende ook deze moord gepleegd en na de moord het lijk onteera te hebben. Schrikkelijke gevolgen der opvoeding zon der godsdienstleiding. ROUWBER1CHTEN Familie, Vrienden en Kennissen worden beleefd uitgenoodigd tot de PLECHTIGE JAARMIS op Zondag 3 Oogst, te 7 uur, in St Janskerk voor MARCEL VANHEE en de Ouders zijner Echtgenoote ROMANIE PAREYN. «o». Beleefde uitnoodiging aan Vrienden en Kennissen tot de PLECHTIGE MIS op Zon dag 3 Oogst, te 8 u., in St Bertinus kerk voor SOPHIE DEBRUYNE Echtgenoote van JULES PERSOONE. Van wege Echtgenoote en Kinders. Venna tettllj Ikïaect*^ jl« Eersten Tap. Gaté de la Gendarmerie bij Hector Casteleyn, Veurnestiaat, 62. Weke- lijksche Estaminet den Maandag. Kostelooze Prijsbolling. Beleefde uitnoodiging aan Vrienden en Kennissen tot de SOLEMNEELE MIS op Zondag 3 Oogst, te S uur, in St Janskerk, voor M. AUGUSTIJN DESMYTTER en Echtgenoote V. PHARAILDE CORNETTE. Van wege de Kinders. «O» Zondag 3 Oogst, te 9 uur, in St Bertinus- kerk, GEZONGEN MIS voor M. JULES VANBRUWAENE en overleden Ouders. Beleefde uitnoodiging aan Vrienden en Kennissen van wege de Echtgenoote en Kinders. «o» Vrienden en Kennissen worden beleefd In den Katholieken Kring voor de uitgenoodigd tot de JAARMIS die zal plaats - - hebben in de Parochiale van ABEELE op Leden van Kring en van Muziek. In schrijving te 3 uur. Te 4 uur stipt uitlo ting der pelotons onder de aanwezige liefnebbers. 250 fr. l'rijzen. Groote Gaaibolling. In de Lelie bij Hector Benoot, Veurnestraat. OppervogelyS fr. Zij vogels 35-35 fr. Kallen 15-15 fr. Begin te 2 uur. Laatsten Tap. In Cambrinus bij Em. Lecleire, Vlaurice Dewulfstraat. Herberggerief over te nemen. op fr. buitengewone laarlijksche Kermis Zantiagj 3 Oogst 1930 i35o fr. Prijzen. Luisterlijke Baanbolling. 5oo irijzen. Begin om 5 uur. Prachtige ringsteking met velos. 5oo fr. prijzen. Begin om 5 uur. Om 6 uur Groot Concert, door de "anfare Ste Cecilia van Abeele. Groote Schieting aan de liggende pers, iij Maurice Denecker. Begin om 3 u. Groote Baanbolling. 120 fr. prijzen. Begio om 5 uur. ■■IHIllNIllllIllIBIilUUBSBl EXAMENS Hoogeschool van Leuven. GeneeskundeMValeer Verbeke, 3operinghe, met onderscheiding. Beste gelukwenschen. Woensdag 6 Oogst te 9 uur, voor M. LOUIS DEBAENE. Van wege de Ouders en Kinders. BEDANKING. Vrouw Julien Devacht-Delautre en Familie, bedanken hartelijk de Vrienden en Kennis sen om hun aanwezigheid in de Lijkdienst en de Begraving van MIJNHEER JULIEN DEVACHT Stadsontvanger. «os Heer en Vrouw Maurice Timperman-Ben tin en Dochter, bedanken Vrienden en Ken nissen om hun aanwezigheid in de Begra ving van hun Zoon en Broeder HEER LUCIEN TIMPERMAN. Zij noodigen tevens uit tot de EERSTE ZESWEKENMIS op Dinsdag 5 Oogst, te 9 Yz uur in St Bertinuskerk. I Heer Emile Hauspie, Kinders en Familie bedanken Vrienden en Kennissen om den I blijk van deelneming betoond door hun aan wezigheid in den lijkdienst van VROUW CLEMENTINE DECROCK Weduwe van Heer Achille Taeyman, Echtgenoote van Heer Emile Hauspie.. 2. - HENNEN: A. - Legras1. Bafcop R., met Wiandot- - ten; 2. id., met Leghorns; 3. Vanzuydt H., zoo sterk heeft meêgevrocht aan den roem met Leghorns; 4. Louwagie L., met Gouden van ons land. Hulde aan God die zooveel weldaden zoo kwistig uitstrooide en wiens albeheerdende hand de Burgemeester, ons Land en de Provenaren toevertrouwde. Gedurende het feestmaal dat aangeboden werd aan de bedienden van de Gemeente werd er een schoon woord gezegd; Een pinte nieuw bloed is opgedaan ziende dat de Pro venaren, allen overtuigde Vlamingen, willen samen gaan tot het veroveren van hun rech ten in de éénheid van ons land. Zoo zullen Wiandotten; 5. Batten L., met Gouden Wian dotten. B. - Vleeschras: 1. Dury H.; 2. Cuvelier H. C. - Prijs van het Eeuwfeest: D'Hellen M., voor een kieken met vier pooten. D. - Vechtersras: 1. Vercruysse R.; Tim- perman L. 3. - GEITEN: A. - Van 2 tot 6 maanden: 1. Leroy Th.; 2. Pauwels E.; 3. Tant C.; 4. Haezebrouck A. B. - Met 2 tanden: 1. Boudry L.2. Tim perman J.; 3. Leroy Th.; 4. Carlier A.; 5. ze en mogen ze niet vergeten dat de Heer 1 Decommer A. Volwassen: 1. Capoen Th.; 2. Deman C, L R.; 3. Timperman L.; 4. Capoen J.; 5. Le roy A.; 6. Decommer Ch.; 7. Vercruysse R.; 8. Timperman D. D. - Geitenhokken: 1. Tant C.; 2. id. De verschillende prijskampen lokten tal van toeschouwers. Een woord van dank dient gebrachts aan de Heeren die de Jury uitmaakten en die bêreidwillig deze kiesche zaak op zich geno men hebben. De plechtigheden die 's morgens plaats hadden zijn ten beste geslaagd, begunstigd door een heerlijk weder. De dorpsplaats was ebrouck hebben een ploeg wegwerkers wensch dat de rechten zouden komen voor j wel bevlagd. der heirscharen die strijden voor het recht dat van God komt, God was, en nog is en zijn zal, en dat ze moeten doen zooals ons voorvaderen van 1302, vóór den strijd, knie len om Gods zegen over hunne wapens en over hunnen rechtyeerdigen strijd te vragen. De strijd moet geordend zijn door de ge hoorzaamheid aan het gezag. In die eenheid van alle strijdende Vlamingen met den ze gen van God begiftigd, zal alleen de zege praal van ons recht liggen. DE OCEAAN OVER Het engelsche luchtschip R. 100 is naar Canada gevlogen, den oceaan over, met een snelheid van 126 kim. per uur. ONDER DEN TREIN Een 20 jarige jongeling D. D. van Brugge, sedert eenige weken bij 't leger, sprong Dins dag avond te Assebrouck onder den trein omdat hij zich bij 't leger niet kon ge wennen. HBIHIBnilllllllIIIIIIIIHBI :-: LOONBOEKJES te verkrijgen bij prijs 0,75 frank SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - 15 - Poperinghe. VLIEGPLEIN - YPER Dr Brutsaert, Volksvertegenwoordiger, ont ving hierover volgenden brief: Waarde Collega, In antwoord op uw vraag van 17 Juli 11. heb ik het genoegen u op de hoogte te stel len van den huidigen stand der kwestie be treffende het vliegveld te Yper. Het terrein van ZONNEBEKE is thans het eenige waaraan ik mijne aandacht schenk. Uw zeer verkleefde, BROQUEVILLE. flBBBflflBEIBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Comptoir Beige d'Industrie textile te Gent s aakte alle betalingen. Te kort 58 millioen. Finantieele nieuwsbladen spreken van twee zware faillieten, te verwachten in ons land. Te Aarlen is een wisselagcnt aangehou den, beticht van misbruik van vertrouwen Een verzekeraar van Antwerpen is op de vlucht Te kort van 300.000 fr. Een bedriegster van Elsene is op de vlucht, na eene som van 80.000 fr. afge truggeld te hebben. Een Bank van Verviers staakte alle betalingen i Mijnheer BRUNEEL de la WARANDE, Senator, en Mevrouw BRUNEEL de la WA RANDE; Mevrouw Hubert BRUNEEL de la WARANDE; Mijnheer en Mevrouw Jac ques BRUNEEL de la WARANDE; Mijnheer Xavier DUMONT de CHASSART, Reserve- kapitein bij de D Gidsen, en Mevrouw Xa vier DUMONT de CHASSART, geboren BRUNEEL de la WARANDE; Mijnheeren Antoine, Auguste et Xavier DUMONT de CHASSART; Me juffers Anne-Marie, Yolan- de en Christiane DUMONT de CHASSART; Mevrouw Elisa DELVA, kloosterzuster in het Heilig Hart, te La Trinlté du Mont; Graaf en Gravin Pierre de THIBAULT de BOE SINGHE; Baron en Baronnes Werner de CROMBRUGGHE de LOORINGHE; Me vrouw Elisabeth de THIBAULT de BOE- SINGHxj, Zuster Theresia-Emmanuel in het klooster der Engelsche Damen; Mijnheeren Alphonse en José de THIBAULT de BOE SINGHE; Mijnheer en Mevrouw Willy KERVYN d'OUDT MOOREGHEM en hun zoon; Mejuffer Marguerite de THIBAULT de BOESINGHE; De Baronnen Henri. Jac ques en Emmanuel de CROMBRUGGHE de LOORINGHE; Mevrouw Marie-Jeanne 'dte CROMBRUGGHE de LOORINGHE, in het Beliedictijnerklooster van Bethanie; Mejuf fer Elisabeth de CROMBRUGGHE de LOO RINGHE, melden U met groote droefheid, het on herstelbaar verlies dat zij komen te onder gaan in den persoon van MEVROUW Maria-Sophie-Josephine DELVA Douariere van MIJNHEER LOUIS BRUNEEL hun teergeliefde Moeder, Schoonmoeder, Grootmoeder, Achter-Grootmoeder, Zuster, Moei, Grootmoei en Achter-Grootmoei, ge boren te Kortrijk den 8 November 1840, en godvruchtig overleden te Yper den 28 Juli 1930, in haar 90" jaar, bediend met de HH. Sacramenten van Onze Moeder de H. Kerk. De teraardbestelling in den Familiekelder te Kortrijk heeft plaats gehad in alle een voudigheid. Een PLECHTIGE DIENST tot lafenis van haar ziel zal plaats hebben in de parochiale kerk van KEMMEL, Donderdag 7 Augustus, om 11 uur. Zij bevelen haar ziel in uw gebeden. Kasteel van Kemmel bij' Yper, 28 Juli 1930. Een bijzondere tram zal uit de statie van Yper vertrekken om 10,35 u. De personen die bij vergetelheid geen rouw brief zouden ontvangen hebben, gelieven dit bericht als dusdanig te willen aanzien. Kindersterfte. Eene vermindering der sterfte onder de kleine kinderen is zon der twijfel te danken aan het feit dat meest alle jonge moeders nu hunne kinderen voe den met het Kindermeel FORTIOR. Dit voortreffelijk produkt, bereid onder toezicht en volgens voorschriften van Dr Depoorter moet gij eens voor uw kind probeeren. Iedere apotheker, vele vroedvrouwen en de beste kruidenierswinkels zullen het U afleveren aan 6,75 fr. de doos.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 3