Maagziekten BOTHY- 11 dooden I DE AUTDS FIAT iize Haren BREUKEfl D. W. BAÜCHE Het Nieuwsblad 5 li den Men Silei STORK FRERES C.E POMP STORK BRUSSEL Garage DEVOS en DE WANCKEL Garage MUMBA Ed. Stevens-Pattou Zonen OpO Sportliefhebbers WIliT GIJ een GOEDE JWAAG? want ze kunnen WERKHUIZEN VAN LANDBOUWMACHIENEN L G. VAHBEKE ZOOP 1 5501. POibLIÈN leest !egst 70 foil sdiooüB verrassing naschüinaar voor nn trouws verbruikers van molenaars Kindermeel. A. YPERMAN DENECKER UIIELRIJ9ERS 56 NIEUWBRUCjSTI?. 1 Verfaiilie-Deceuninckl COFFRES-fÖRTS tijden welke koud zijnde in gang gezet worden DE POPERINGHEK AR Nationale HypotiieekmaatschappijN.V. Nieuwe London M. »J. Glaser, Vader Broederschapstraat, 19, BRUSSEL. Breuklijders Ziellier Bewijzen 't Gezondheidssnuifje kat beste ge kende merk, de sterkste,schoon st* corsets. Ftablissements \ndustrie\s et Commerciaux ,e,35 A L.STER..CJ i Molerifar's Kindermeel sinds 40 jaren bekend is toch beter. Koopt het bij Uwen winkelier of vraagt gratis staal en beschrijving 21, Jan Jaureslaan, Schaarbeek Brussel. TROTSEERT DEN TUD Eisch onze merken en een bevestiging volgens onze voorschriften Wend U lot onze Vertegenwoordigers* OPGEPAST BI. 4. 3-8-1930. N 31. Lijdt U aan maag, lever, lenden of ingewan den Hebt u geen eetlust Na de maaltijden, krijgt gij hoofdpijn, slaaplust, braaklust, zwaar moedigheden, zuren, draaiingen, opzwellingen, verblindheden, verstikkingen, hartkloppingen, walging, brakingen, schele hoofdpijn Hebt gij pijn in de maagholte, in den rug, in den buik is uwe keel meermaals ontsteken,uw mond droog, hebt u een slechte adem Lijdt gij aan slaaploosheid en zware droomen? Zijt gij droefgeestig geworden, zenuwachtig, droefgeestig, bloedloos, zenuwkoortsig Vindt gij nievers noch vermaak noch verzet Dit alles komt voort omdat uwe maag niet in orde is en slecht verteert. Neem de POEDERS DE COCK. De POE DERS DE COCK zullen u stellig genezen, omdat de POEDERS DE COCK de maag en de ingewanden ontsmetten daardoor genezen zij altijd gemakkelijk ensnel om 't even welke maagziekte,maagontsteking, verstoptheid, maagzweliing, darmontsteking, enz., enz Het is zeker, gemakkelijk, krachtig, schadeloos geneesmiddel In plaats van te klagen en van u te ontmoedigen, neem dar de POEDERS DE COCK; de POEDERS DE COCK genezen dagelijks maagziekten die ongeneesbaar waren verklaard en wederspannig bleven aan alle mogelijke hulpmiddelen. Houdt er goed aan van de echte cachetten POEDERS DE COCK te eischen aan 9 fr. 50 de doos, in alle goede Apotheken- Weiger stellig alle andere geneesmiddelen of geneeswijzen. VERWERIJ - NIEUWWASSCHEN - DROOGKUISCHEN Opv. 1.. GEERARDYm-HOUDMONT Noordzandstraat, 79, BRUGGE. HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1879. «o» BIJHUIZENt Loot Poperinghe: Mej. Rachel Devos, Meessenstraat Yper: Mevr. Cornilly, Boterstraat. Cam. Vandewynckel, Gr. Markt. Rousbrugge: Mej. Menten. Rouw in 24 uren t-s Stipte en trouwe bediening. Dr DE COCK - sot Koopt geen automobiel vooraleer het laatste nieuw model gezien te hebben, en zoo gij het begeert, eenen kosteloozen proefrit gedaan te hebben. VRAAGT INLICHTINGEN AAN Tel. 55. Meenenpoort, YPER. Garage INION, Meessenstraat, Poperinghe. - Tel. 292. Garage COVEMAEKER, Oost-Vleteren. - Tel. 9. Garage DEBRUYNE-DECALF, Watou. - Tel. 47. TeL 55. In elk huis vindt men vlieg of luis! Doodt-ze met FLYPIC (11 fr. voor )4 liter). Dezelfde beestjes en menig' andere op Duif en Koe! Doodt-ze met BIRDPIC (13.50 fr. voor J* liter). Ongedierte op boom en blad of fruit en plant en bloemen! Doodt- ze en vrijwaart-ze voor 7 dagen met PLANTPIC (9 fr. voor een algemeene probatie). En MOTHPIC! Alle schade door motten veroorzaakt voorko men door de MOTHPIC, zonder geur, zonder kleur (11 fr. 1.). Het leven is duur Oude praatEischt voor uw geld GOEDE en GEWAARBORGDE WAARLuistert niet naar de vertellingen van uw winkelier! Wees zelf meester van uw keus! Alle PIC «-producten zijn gewaarborgd. Indien niet tevreden, uw geld ONMIDDELLIJK terug. De PIC «-producten zijn in alle goede huizen te vinden. Meer dan 8 millioen klanten in Engeland gebruiken ze sinds jaren. THE HARPIC MANUFACTURING C"> Ltd Londen, Staple street 2-14. door iedereen gewaardeerd. Vraagt inlichtingen over de nieuwe typen 1939 iiaiwMnaiwn—i> m**i ma» mam— mm ■iMwiai>vTmraimBnmrnriiw'iMni>iiMmi>wwMr—nririmrirr bij de Meenensteenweg, ROESELARE Oudevestingstraat, KORTRIJK Bijzondere betalingsvoorwaarden. Krediet volgens beliefte van den kooper. Poperinghe - TeL 94 Gasthuisstraat 19. 9, Vande Peereboomplaats. Yper - Telefoon 249 -«os- Algemeen Agent voor Belgie en Luxemburg: THE IMPORT TRADING C° - AALST. AGENTSCHAPPEN IN ALLE LANDEN DER WERELD. Depot voor YPER: GEBROEDERS GAIMANT - Drogerij - MEENENSTRAAT De «PIC»-producten zijn onschadelijk voor mensch, dier en plant. LANDBOUWERS! Wilt gij de sterfte bij uwe kalveren vermijden en eene snelle en gezonde ontwikkeling gevengebruikt dan het kalfvoedsel van het «Gekroonde Kalf», sedert 46 jaren befaamd en overal be kend. Verkocht in zakjes van 5 kilos en pakken van 1 kilo. Te verkrijgen in alle goede kruide niers winkels. Voor den verkoop in 't groot: IN T PARADIJS G. Truant Zrs Veurnestraat, 12, Poperinghe. Wf In de Vier Seizoenen ^gj Sgk Gedeplomeerde Snijder Jmêt Casselstr., 7, Poperinghe m 16 - Lange Gasthuisstraat - 16 ANTWERPEN Telefoon 302.94 Postch. 166.890 Handelsr. 3815 Antwerpen I Grondpandobligatiën, intrest 6% netto, met halfjaarlijksche coupons. Neerleggingsbe- wijzen met klimmenden intrest op een jaar 5 tot 5,50% netto, betaalb. op voorhand. Geldplaatsingen op 1* hypotheek met nota- rieele akte op 5 of 10 jaar, intresten 6,50 tot j 7% netto. Spaarkas, intresten 5,50 tot 7%. Steeds gelden beschikbaar voor aankoop, bouwen of verbouwen van eigendommen. Hoofdagent voor Poperinghe en Omstreken: NESTOR SUFFIS Vlamingstraat - 6 - Poperinghe. Hoofdagent voor Yper en omstreken: ROBERT ASAERT Boterstraat - 51 - Yper. BESTE KOSTUMEN voor mannen en jongelingen 3001. Kostumen in Double Drap nooit veranderen van kleur Demi-Saisons - Fantaisie Broeken Trench-Coats -jr I Marin-Kostuumtjes van af f U I* DAMES en JUFPERS, alle weke een nieuwe keus van En- gelsche Mantels, laatste modellen; Beste Kleer m fer schoonst ge- gemaakt. - n eklame-kleedjes, 95 ff. F 2 rkleedjes aan 35-40 en 50 fr. Een ware Occasie. Magazijn is altijd open, ook den ZONDAG. VERDWIJNEN door het gebruik van de Doet de grijze haren bin nen enkele dagen ver dwijnen, maakt het haar zacht,belet het uitvallen. Id flesschen van 10.50 pj IiS.OO Ir. Verkrijgbaar bij A po tb Diï ^sten, Coiffeur* en P turneriën. Altijd jonge poulien van raszuivere witte leghorns te bekomen; 2 tot 3 maanden oud, MARCEL BLANCKAERT Slachthuisstraat, 23. - Tel. 6. - Yper. Algemeen agent der streek van de alombekende Maai- en Pik- machienen MASSEY HARRIS De zekerste der oogstmachie- nen, de sterkste en de eenvoudigste. Nieuw model Aardappeluitrooier S P Y eigen fabrikaat met toestel voor beetenuitrooier. Wordt met de grootste waarborg ge leverd (gebreveteerd model). Verbeterd en versterkt model Aardappelsorteerder S P Y Groote keus van Waschmachienen en Coffres-forts. Alle Landbouwmachienen. ELEKTRICITEIT Alle ondernemingen van elektriciteit op hooge of lage spanning: Licht en Drijfkracht, T. S. F. Gespecialiseerd monteerder voor elektriciteit op de hofstede; werk met alle waarborg uitgevoerd. Alg. agent der Landbouwmotors «Law» en der Batterij «Tudor». Per occasie te koop: Duitsche Pikmachienen, vanaf 1000 frank. Onze waarborg: Alle vervangstukken in magazijn, spoedige her stelling, trouwe bediening. muno Zekere en Radikale Genezing zonder operatie door de Methode Tan Ik werd genezen van een erge breuk, dank zij het toestel van J. GLASER, Vader. RENÉ POLLET, Kortekeer, Oostvleteren. 14-2-1930. Theophiel Vandamme, Crombeke, ge nezen in 6 maanden. Camiel Rynaert, Wytschaete, genezen in 5 maanden. Jerome Vanoverschelde, Westende, genezen in 12 maanden. E. Boussery, Boesinghe, genezen in 12 maanden. A. Dekieu, Vladsloo, genezen in 7 maanden. Breuklijders! Aarzelt niet langei meer. Beproeft de nieuwe toestellen van J. GLASER, Vader, die alleen, uwe breuken zullen weerhouden ec ze zullen genezen zonder operatie en zonder u te verplichten uw werk te verlaten. Kostelooze raadplegingen, te Poperinghe, 2n Vrijdag der maand, Hotel Skindies. Dixmude, ln Maandag der maand, Hotel de la Bourse Rousselaere, 5 Oogst, Hotel du Lion d'Or Thourout, 6 Oogst, Hotel de l'Union Thielt, 7 Oogst, Hotel de Flandre Men spreekt Vlaamscb. IHHI1H11U1U1IIIIHII1IIB» DAMEN, Voor uw nieuw- tnode corcets en ceintures vraagt ket merk POEDER AKKER Is Uw neus ver stopt? Zijt gij ver- snuft?Wilt gij eens heerlijk niezen en Uw brein opfris- schen? Koopt dan voor 4 frank een doosje Poeder OPO Akker, overal verkrijgbaar. SPEELKAARTEN TEN BUREELE DEZER. Koopt geen coffre-fort zonder eerst te gaan zien bij Ijzerwinkel TER GOUDEN SPADE Boterstraat, 52 YPER Dépot der streek voor de alom bekende en geprezene Kataloog en prijzen kosteloos J op eerste aanvraag. I HET BESTE VOLKSDAGBLAD VOOR VLAANDEREN. Bijzondere verzorgde Sportbladzijde degelijk nieuws Schoone feuilletons - Kinemarubriek Land- en Tuinbouwrubriek Volledig Radioprogramma Wekelijksche West-Vlaamsche Sportkroniek. Te bekomen in alle station bibliotheken. MM -M. MA B M v-a. «uiiilirmoior. iuist zooals een jiaphtmotor, •tis te zeggen alleenlijk met de draaier laten u toe bene besparing van te doen op den kostprijs DER drijfkracht met naphte maal goedkooper dan de elektriciteit TentoonsteUm^^iH. KoninglijWesl^^VU 50 zegeltjes N° 37 zich bevindende op de voorzijde van ieder pakje geven recht op een bijzonder gevormde paplepel van aipacca, waarmede de kinderen verplicht zijn zich van hunne rechterhand te bedienen N. V. ETERN1T KapelJe-ofd-Bosch. Groote keus van gemaakte kostu men voor Heeren, vanaf 375 fr.voor Kinders vanaf 75 fr. - Bijzondere keus Werkkleederen, Paan, Engelsch Le der en genre Lafont. GExNADIGE PRIJZEN. Verhuring van Luxe-Autos TAXIS Yperstraat - 83 - Poperinghe TELEFOON 217 Vooraleer 0 een Rijwiel te koopen komt zien naar 't huh VERFAILLIE CAMIEL Meenschenstecnweg, 115, YPER. BAANRIJWIELEN Daar zult u alle keus van volkomen nieuw* sien voor Heeren, Damen, Kinders, Cours en Half-cours, verkocht met waarborg of factuur 475 tot 550 fr. Ook Occasie Velos van 150 tot 200 frank. Alle wisselstukken en Herstellingen. Open alle Zon- en Feestdagen tot 8 o- Komen zien is koopen. s d STORK HYDROPHOOR GROEPEN VOOR AUTOMATISCHE WATER VOORZIENING ONDER DRUK POMPEN VOOR ELKE INDUSTRIE EN HUIS- WATERINSTALLATIE ERVARING VAN MEER ...,T,vo- '-"A DAN *tO JAAR jpoMPES STORK.,ftauxeu.es jzELFAANZUIGENDE EN NORMALE UITVOERING IN SERIES VAN 4 TOT 600 M^6ur| POMPEN MET DIEPZUIG INRICHTING TOT 60 METERS m P

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 4