Ware Liefde Vrouwenhoekje >DE POPERINGHENAA5? BI. 5. - 3-8-1930. - Nr 31. HET MANNEKE UIT QE üniiiiiiiHiuiiiiiimiuii Koperen spreuken Pijprekkens Dagbladrekkens Pêle-Mêles Alle slag van Kaders Geldbeugels Porte-feuilles Valiezen Boek- Muziektesscken.l Alle merken van VULPENNEN. tëisreelgerief. Leesboeken. S ANSEN - VANNESTE, Gasthuisstraat, Poperinghe. Het Koninklijk bezoek aan de Tentoonstelling van Antwerpen 1.008.690 FR. TE WINNEN 21.500.009 FRANKEN. UNION CENTRALE de Ia BOURSE ZITDAGEN AUGUSTI - KOORNMAAND NIEUWE BOEKEN VLAAMSCHE BEDEVAART NAAR DIXMUDE op Zondag 24 Augustus 1930 DE BET00VERDESTEENPUT Een vrouw moet altijd doen wat de man ■wenscht, en de man moet altijd wenschen -wat de vrouw wil. God moet gevreesd worden in het open baar; God moet gevreesd worden in het geheim. Brandt de lamp, Hij ziet u; is de lamp uitgeblazen, Hij ziet u! ■■■■■■■NBEMHIHHU 't Manneken uit de Maan heeft de pen genomen in zijn hand en gaat u doen verstaan zoo ge 't nog niet hebt vernomen dat... d' Helle» is afgebrand! Ge moet nu niet denken, beste Lezers en alderliefste Lezereskens dat er hier kwestie is van d'helle waarvan er gesproken wordt in den catechismus. Neen. Daar brandt het wel... maar 't en brandt nooit af. Neen! d'er is hier sprake van ne... café ofte sta minee ofte herberg ofte... (enfin! ge weet wat da'k wil zeggen, hé). Hewel, die café had een uithangbord... en op dat uithang bord stond geschreven In d'Helle Bij Jef Fricadelle Drinkt maar felle En wel zult ge 't stellen. Maar ziet... verleden week was 't volgens de goesting van den baas van de staminee niet warm genoeg in d'Helle en hij wilde de kachel aanmaken. Daartoe nam hij nen halven liter petrole... goot het vocht in de kachel en stak er een steksken aan. Maar boven de kachel hingen hemden en ander ondergoed te drogen. De vlam sloeg om- hooge, het ondergoed vatte vlam... en op een, twee, drie stond geheel d'Hellein brand. Welk besluit trekt gij ge daaruit? vraag ik aan Marenta. 't Mensch moet met haar gedachten weg zijn want ze antwoordt mij: Als besluit trek ik daar uit Als opschrift op een café nooit te zetten In d'Helle want Dan wordt hij zeker vernield door den [brand Neen, Marenta, mis, De zedeles die is, Ze dient niet ver gezocht Steek nooit een kachel aan met licht ont- [vlambaar vocht! Dat is de raad die 'k geef, gratis voor niets, aan mijne beste Lezers en alderliefste Lezereskens EEN DIEF was bij Pitje Vogel ingebroken in den stillen nacht. Wie daar?... roept Pitje. Als ge uw leven lief hebt, wees dan kalm; ik zoek geld, antwoordt de dief. Awel... welgekomen, steek 't licht maar aan... ik zoek nieê! Daarmeê wist de dief genoeg... en hij- stapte 't af. KENDE GIJ BERNARD SHANO niet? Neen? Ik ook niet, maar ik weet dat het ne groote Engelsche schrijver is. Hewel die man droomde reeds lang van een draaiend huis te bezitten. En nu heeft hij het. Hij heeft het laten bouwen in 't midden van een bosch... hij heeft maar op een knopje te duwen én het huis begint te draaien... niet gelijk ne paardjesmolen, zulle!... maar heel langzaam. Zoo kan hij het orienteeren naar de zon toe of naar de schaduw. Als hij dan iemand ziet afkomen, die hij niet gaarne ontvangt, doet hij het huis draaien en zoo staat de man voor een gevel zonder deur. Indien de bezoeker dan rondgaat om de deur te zoeken, draait het huis met hem meê. Binnen vijftig jaar, als niemand zijne belastingen meer zal kunnen betalen, zult ge niets anders meer zien dan... draaiende huizen, maar pas op dan... voor de potten en pannen... dat ze van de kasten en de muren niet en vallen. WIE DAT schoon pottekens en panne- kens had dat was Monseigneur Lefevre, die in den tijd prefester was aan d'uileversiteit van Leuven. Die pottekens zijn nu verkocht en daar zijn er bij waarvoor er veel lief hebsters en liefhebbers waren en waarvoor er 37.000 fr. is geboden. Niet voor de lief hebbers of liefhebsters maar voor die potte kens. Zeven en dertig duizend frank voor een theepotteken, 't Is gekocht door een madame uit Brussel. Voor een schouwgar- nituur in Sjineeseh porselein werd er 10.000 frank geboden. Weet ge wat spijtig is, zegt Marenta. Hewel? vraag ik. Dat die mon seigneur Lefevre uw nonkel niet is geweest. Ja dat is zeker spijtig. PA. vroeg kleine Snot aan zijn vader toen ze voorbij de smidse wandelden, waarom spuwt de smid op dat ijzer? Mengelwerk van Dc Poperinghenaar30. ROMAN door A. HANS. Hij opende de deur en Malvina moest gaan. Vernederd vertrok ze. Wat kwam ze doen? vroeg moeder Verlane. George vertelde het. Ge hebt Malvina innig bemind, niet waar, zei ze. Ja, moeder... Maar dat gevoel is weg... Ze wees u af... 't Was de Malvina van vroeger niet meer... Neefi... George begon over iets anders... OPRECHTE LIEFDE. George Verlane was te dineeren gevraagd bij den burgemeester. Hij had weinig lust er heen te gaan, maar hij wilde niet wei geren. Mevrouw en de dochter Martha zaten mede aan tafel. Er waren geen andere ge- noodigden. George werd bijzonder vriende lijk ontvangen. Men sprak eerst over het nieuws van Belaarde. De secretaris was her stellend, maar had ontslag aangevraagd. Hij zou zich te Gent vestigen. Uit schaamte verliet hij 't stadje. Malvina verbleef reeds in het te Gent gehuurde huis. Binnen een paar weken begon het proces van Klaas, van Landaele was reeds voor aftruggelarij tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Bij zijn zaak was het uitgekomen dat hij al veel gezwendeld had. Ha! jongen, was 't antwoord, om te zien of het niet te heet is. 's Middags thuis gekomen, wordt het eten opgediend. Eerst de soep... en kleine Snot... spuwt er in. Gij vuile jongen! roept de vader en geeft hem een duchtige oorveeg, waarom doet ge dat. Hawel, antwoordt de deugniet, om te zien of de soep niet te heet is. EN IN DUITSCHLAND is er weer een terriebel ongeluk gebeurd dat het leven ge kost heeft aan een honderdtal menschen, meestal meisjes tusschen de 18 en 20 jaar 't Is gebeurd nabij Coblenz. 't Was daar volle feest en 's avonds zou er een prachtig vuurwerk plaats hebben. Om tot daar te ge raken moesten de menschen over een brug. die daar gelegd was door de soldaten, over een stroom. Toen er zich een tweehonderdtal menschen op de brug bevonden stortte deze eensklaps in. Eenigen konden zich redden al zwemmen. De pompiers kwamen toege sneld en konden gelukkiglijk ook nog eenige tientallen menschen uit het water halen. Na deze droeve gebeurtenis werden de iees- telijkheden stopgezet. Nogeens is het gezeg de kermisklokdoodsklok! verwezenlijkt. MARENTA die de gazetten aan t lezen is slaat de handen ineen van verbazing. Wat is er Marenta? vraag ik, en ik peins meteen dat Marenta heeft gezien: Een adres waar men goedkoop Een ganschen hoop Kan krijgen van allerhande zaken Die vrouwen vaak gelukkig maken. Maar neen! 't Is geen adres van een modemagazijn of van een uitverkoopik lq.es hier van een moeder die haar vijf kin deren heeft vergiftigd; ik lees van een vader die zijn zoontje heeft willen ophangen; ik lees van jonge moeders die hun kind in 't water smijten; ik lees van zonen die hun ouders vermoorden. Manneken uit de Maan, wat wordt de wereld toch slecht. Niet de wereld, Marenta! maar de menschen. De menschen wier gedachten steeds wenschen en trachten te leven in 't volle genot ver van God en zijn gebod! 't Is al plezier wat de klok slaat. Cinema en danszaal; modezucht en praal en pracht. Zoo weinig mogelijk werken En weinig naar de kerke. 't Zal duren zoolang als 't duurt. EN HIER Hebde 't geschiedenisje van boer Pimpels, die zei aan zijn wijf dat hij eieren leggen kon en wat er verder gebeurde. Daar was ne keer nen boer Die mest naar zijne akkers voer Toen hij daar gekomen was Was 't kermis in zijn buiksken 1" klas. Spoedig zette hij zich- langs de haag. Wat gebeurd' er daar? dat is de vraag. Wel... daar viel wat vallen moest Iets dat heeft de kleur van... roest Maar langs den anderen kant was boerken [Verkade Bezig in zijn tuin aan het spaden Rap had hij zijn spade door d'haag gestoken En had opgevangen... wat bij d'andere was [uitgebroken. En in de plaats was hij zoo vrij Van daar te leggen dan... een ei. Toen d'andere nu was opgestaan En met zijn werken voort wou gaan, Zag hij daar liggen... 't ei. Verdomd! zei htj Wat heb ik daar gelegd... een ei!? Toen hij nu thuis gekomen was en aan zijne [vrouw 't geval had verteld Was hij ir.cens weer op 't eierenleggen goed Zij bood [gesteld. Haren schoot Maar... in plaats van 'n ei... raad eens wat [ze vond Wel... 't was verdikke... nen andre klont! Er mag wel ne keer gelachen worden in 't leven, hé, beste Lezers en alderliefste Lezereskens TE WEENEN is er een madame Vary en die kan dwars door iemands lijf heen zien en bijgevolg in uw maag zien wat er in zit. Ze ziet uw hart kloppen, enzoovoort. 't Is maar goed. zegt Marenta, dat er niet veel van die doorkijkende madammekens worden gevonden. Ze zouden aan hun man kunnen zeggen: hola! vent, g'hebt vandaag zooveel decaliters bier naar binnen gegoten... En 't zou er alle dagen ruzie zijn. IN 'T LEVEN kunt ge soms voor lastige gevallen staan die moeilijk zijn op te lossen. Nu doet zich een van die lastige gevallen voor bij de rookers. De tabak is opgeslagen en de... lucifers zijn opgeslagen. En mijn vriend Pijpentrek die 'k verleden week te genkwam zei mij: de nieuwe belastingsver- hoogingen baren mij groote zorgen. Waar om dat? vroeg ik. Wel... omdat ik niet weet of ik wegens de verhoogde tabaksbelasting minder sigaren zal rooken, of dat ik wegens de prijsverhooging van lucifers de eene si gaar aan de andere zal opsteken. 'T IS VOLOP FEEST in 't gansche land En voor dit vroolijk leven Heeft de Regeering ons nieuw geld Ja! schoon nieuw geld gegeven. En Malvina meende ons allen te over bluffen door haar voornamen bruidegom, zei Martha. Och, ik zeg altijd dat de veel oudere fabrikanten zich door dien fielt ook lieten bedriegen. En Malvina liep er naief in, sprak George. Hij zou over haar niet babbelen. Lief had hij Malvina niet meer, maar wel kon hij medelijden met haar gevoelen. Men was bezig Verlane's fabriek te ver bouwen. De andere nijveraars moesten met spijt en afgunst bekennen dat zijn fabriek de voornaamste werd van Belaarde. Ze voel den hun machteloosheid. Verlane had ver leden week een reuzenbestelling van de re geering gekregen. Men wist dat hij ook veel naar den vreemde uitvoerde. Wat had dan hun dwaze boycot beteekent. Verlane had niemand van hen noodig. Hij weigerde naar hun vergaderingen te komen... Na 't diner wandelde de burgemeester met George in den tuin. Hij zei hoe hij het betreurde aan de zijde van de andere pa troons gestaan te hebben. Hij erkende nu dat George veel ruimer en breeder zag en de eerste fabrikant was van Belaarde en de omgeving. George zou altijd welkom zijn in 't burgemeestershuis. De heer Dondt zou gaarne innige vriendschap houden met hem. George antwoordde niet veel. Hij kon de bejegening zijner ouders door -den burge meester niet zoo gemakkelijk vergeten. Martha kwam ook in den hof. Toon George uw bloemen eens, zei haar vader. Hij liet hen alleen. En Martha leidde George naar een broeikas. Plots werd het Verlane duidelijk wat de burgemeester met innige vriendschap be doelde. Als hij, de zoon van den timmerman, vroeger de gesmade strooien man, de hand Over die stukken van 5 fr. heb ik verleden week al een epistel geschreven. Nu gaan we nog stukken van 10 fr. krijgen ook. Hebt ge van dat geld met hoopen Dan moeten we als 't vrouwvolk met Een klein sacosken loopen. Maar met al die nikkelen stukken van 5 en 10 frank heeft minister Houtart toch de lamentaties van Jeremias gezongen. Hij zegt dat we er slecht voorstaan. Maar allee! dat lieken hebben ze reeds zoolang gezon gen en... we zijn toch nog niet gestorven van dorst. We zullen dus maar leven Op hoop En geven intusschen Plezier te koop. ALS ER IEMAND verkeerd heeft gehan deld zeggen we om hem wit te wasschen dwalen, is menschelijkWie ook soms dwalen dat zijn de drukkers. Lest werd er te Brussel gespeeld het stuk van Teirlinck: <i De Man zonder LijfDe drukker had ervan gemaakt de man zonder Lief. En in een gazet van Limburg stond te lezen R. X. beveelt zich aan tot het kakken van alle soorten van koeken en taarten. Die koekenkakker zal maar weinig klanten heb ben. En deze dan uit een annonceblad: te koop om onmiddellijk te gebruiken alle soorten schoone luizen met gemak van be taling. 't Moest natuurlijk zijn huizen in plaats van luizen. Ja! 't papier is verduldig. VERDULDIGHEID is een van de schoon ste deugden van den mensch. Wij hebben maar ne slechte zomer gehad tot nu toe, we hebben dat met verduldigheid gedragen... omdat wij niet anders konden... maar wat zal de winter ons brengen? dat is de vraag. Verleden week was het Ste Anna en de weerspreuk van dien dag luidt als volgt: t Werken met Ste Anna de mieren Dan zult ge 'n langen winter vieren Bouwt Ste Anna mierenbergen Dan zal ons de winter tergen. LUCAS had zijn vrouw naar 't kerkhof gedragen en had drie dagen en drie nachten geweend, maar was ten slotte toch getroost geraakt. Een maand later verloor hij zijn beste koe en geraakte niet getroost. Mijn heer de paster, die daar langs kwam, zei tot Lucas: Wel, vriend, wat is dat nu... Toen uw vrouw gestorven was, waart ge een paar dagen later reeds getroost... en nu dat er een koe sterft zijt gij niet troostbaar. Een vrouw is toch zeker meer waard dan een koe! In 't geheel niet, mijnheer de paster, zei Lucas, sinds dat ik weduwenaar ben heb ik wel twintig wijven kunnen krijgen, gratis voor niet, maar geen enkele koe... aan dien prijs. EN WEET ge wat de profester Wheeler voorspelt? Dat er binnen kort weer een geweldige aardbeving zal plaats hebben. Nu kunt ge zeggen. Die profester is een profeet die ook brood eet! Maar het ergste is, dat die man reeds driemaal een aardbeving heeft voorspeld en dat het driemaal is uitgevallen. Marenta is om zot te worden, en ze vraagt waar het in geval van aardbeving het zekerste is. Wel, dat is simpel: in de lucht. Dus... allen met een vliegmachien de wolken in. JA, VLIEGEN is tegenwoordig de mode, maar in de omstreken van Gent hebben ze er iets anders op gevonden, om de aandacht op zich te trekken. Daar gingen meneer Vereruysse en mejuffer Tauvergue in 't hu welijksbootje stappen maar nu moet ge niet peinzen dat ze per vliegmasjien of per ottermobiel of per vwatuur naar de kerk gevoerd werden. Zelfs niet met een hon denkarregen zooals Marenta en ik in den tijd. Hoe dan? hoor ik u vragen. Wel... per kordewagen. Alle vrouwelijke genoodigden zaten op een kruiwagen en al de mans met pitteleer en sjapobus voerden dat vrouwvolk naar de kerk. Ge kunt peinzen dat ze beziens had den! En weet ge wat ik zeg!? Ten eerste, 't is zeer goed koop En 't is een nieuw manier Die geeft ik ben er zeker van Veel leute en pizelier! Hawel! student Pottepee, waarom ant woordt ge niet, vroeg de perfester op 't exa men. Ik heb u geantwoord professor, ik heb mijn hoofd geschud, wedervoer Pottepee. Dat is mogelijk, maar ik heb het niet hooren rammelen! Pottepee vraagt zich nog af of het bij die perfester wel pluis is in de bovenkamer. GE WEET het allemaal, studenten hou den nog al veel van ne goeie pot of... tien te pakken. Als ze 't kunnen doen... 'k wil zeg gen kunnen betalen, is het nog zóó erg niet. Maar erger is 't gesteld, in sommige huis houdens van werkmenschen, waar de vader zijn zuurgewonnen geld in de kroegen gaat opdrinken, soms de moeder erbij, en de kleine kinderkens dan honger lijden. Een vriend van mij schreef daarvoor het vol gende gedichtje... lees het maar eens... maar niet beginnen te snotteren... zulle! van Martha vroeg zou hij niet afgewezen worden. Hij was immers de eerste fabrikant van Belaarde en de regeering vroeg dikwijls zijn, raad en voorlichting. Die echte Belaardsche bejegening, dacht George. Hij was natuurlijk hoffelijk tegen Mar tha, doch zooals een vreemde beleefde man 't zou zijn. Hij praatte over bloemen en planten. Ge legt bij de fabriek ook een grooten tuin aan, heb ik gehoord, zei Martha. Ja. Ge maakt van het huis een villa. Ja, met een buitenhuis voor mijn ouders, 't Wordt tijd dat ze rust nemen. Vader en moeder hebben heel hun leven hard gewerkt, 't Zal moeder toch nog moei lijk vallen van haar winkel te scheiden. Ha, hij zou 't laten voelen dat hij zijn ouders eerde, ook om hun arbeid. Voor uw stand zullen ze toch beter in de nieuwe woning passen, oordeelde Martha. Vader en moeder bekommeren zich weinig om stand. Ze zullen de eenvoudige lieden van voorheen blijven en dat vind ik het plezierigst. Ze verlieten de broeikas en George koos het pad naar de woning. Hij zei, dat hij weg moest. De burgemeester en zijn vrouw wilden hem nog wat houden, maar hij bedankte beleefd. De burgemeester hoopte hem dik wijls terug te zien. Hij zou niet telkens een vormelijke uitnoodiging sturen. Zijn woning stond voor George open. Verlane deed een wandeling. En hij liep in gedachten... De schoonzoon van den burgemeester wor den... hij de zoon van timmerman Verlane! O, velen zouden er hem om benijden... ARME SCHAAPJES Ze waren och... zoo kleintjes En... 'k zag ze buiten gaan Terwijl ik gister avond Kwam voor m'n venster staan. Ze waren ach... zoo tenger Zoo magertjes en bleek En zochten naar hun moeken Die maar niet om 'n keek. En 't jongske aan zijn zusje Reikte z'n handje klein En sprak: Weet gij soms An'ke Waar moeke nu kan zijn. En 't meisje sprak: Zeg Jantje 'k Heb honger... laat ons gaan Daar... ginder naar die lichtjes Waar al die kramen staan. Zij richtten hunne stapjes Naar 't foorplein in de buurt En ik zag ze verdwijnen Wijl 't maanlicht hen begluurd. En gij... waar zij ge «ouders»? Verdient ge wel die naam? Waar zijt ge 'wijl uw schaapjes Alleen de nacht ingaan? Zeg!... zit ge niet te razen Te huilen in een kroeg Verbrast ge 't geld van brood niet Waar 't kleintje daar om vroeg? Zeg! staat ge niet te springen Te zwijm'len voor een vat, Te zingen en te krijschen Alsof g'een goudmijn had? Laat eerst uw kleintjes leven Verhelf hun ziel en geest Morst, zuipt, stikt dan in 't modder Verdoemt! en zinkt als beest! Mijn blik ging naar den Hemel Nog boven 't sterrenlicht En met 'n vloek voor ouders Stiet ik m'n venster dicht! Terwijl ik hier nu zit Zendt de zon haar schitterend licht Recht in mijn gezicht Daarom ben ik vastberaan Van er mede te maken: gedaan (Niet met het zonnelicht, Maar met mijn gedicht). 't Manneken uit de Maan. Groote keus Trouwe bediening bij Het succes van de tentoonstelling wordt een triomf. Het koninklijk bezoek aan Ant werpen, dat drie dagen duurde, heeft eens te meer de aandacht van het publiek ge vestigd op de buitengewone belangrijkheid van de Tentoonstelling van Antwerpen. De Koning en de Koningin hebben niet minder dan twee voormiddagen gewijd om de ver schillende hallen te bezoeken; zij toonden hunne belangstelling voor de ten toon ge stelde voorwerpen, onderhielden zich langen tijd met de tentoonstellers en met de ver tegenwoordigers uit de haven en handels wereld. Verleden Zaterdag had binnen de omhei ning van de tentoonstelling een zeer ontroe rende plechtigheid plaats, die een schitte rende hulde was aan de nagedachtenis van Leopold II en een billijke verheerlijking van de verdiensten der pioniers die Congo maakten tot wat het nu is. Deze plechtigheid voltrok zich in tegen woordigheid van een groote menigte die van haar algeheele sympathie jegens onze vor sten uiting gaf. Redevoeringen werden uit gesproken door de HH. Jaspar en Van Cau- welaert en eindelijk door den Koning zelf; waarin werd gewezen op de rol die de op bloei van Congo in de welvaart van Ant werpen speelt. De Tentoonstelling van Antwerpen wordt dus meer en meer het centrum van onze jubelfeesten. De geheele natie houdt thans hare blikken op haar gevestigd. Alle hoop van de natie rust nu op Antwerpen. Ant werpen heeft, door aan de wereld de vruch ten van hare buitengewone werkzaamheid te toonen, bewezen, dat zij zich haar glorie rijk verleden waardig wil toonen. In dit opzicht is de Tentoonstelling van Antwer- Maar na de wandeling begaf George zich naar de weduwe Moerman... Lotje zat te schrijven en George begaf zich bij haar in 't kantoor. De zaken waren weer goed op dreef, dank aan Verlane's hulp. En ook dit had in het stadje zijn aanzien verhoogd, daar waar zoo velen wor stelden om het bestaan. Lotje, nu moet ik u over wat anders spreken, zei George en hij sloeg 't register, dat voor haar open lag, dicht. Verwonderd, zelfs wat zenuwachtig, keek ze hem aan. Wat bedoelt ge stamelde ze. Wilt gij mijn vrouw worden? Ze kleurde tot in den hals. Ik heb u zoo lief gekregen en ik durf denken dat gij mij ook bemint, vervolgde Verlane. Ze keek naar den vloer. George nam haar hand. Zeg het me... vergis ik me? Of hebt ge me ook lief? fluisterde hij. Ja, antwoordde ze zacht. Dat heb ik gevoeld, hernam hij. En in de donkere dagen, toen ieder me be schuldigde, toen zelfs mijn goede vader twij felde, hebt gij getoond hoe oprecht uw liefde was. Ge wilt mijn vrouw worden, hé, Lotje? Ja, prevelde ze. Hij nam haar in zijn armen en kuste ze. Dit is een gelukkige dag, zei hij. Toen ik hier terug keerde beminde ik Malvina Brandsen. Ze wees me hooghartig af... Ik was maar de zoon van een timmerman en moeder hield een winkeltje. Malvina doofde mijn gevoelens van liefde uit. O, ik haat ze niet en God weet dat ik me niet verblijde in haar diepe vernedering, maar dat ik medelijden met haar voel. En er kwam een andere liefde bij mij liefde voor u. Lotje. We hebben samen getreurd bij uw vader en samen de zaak weer opgebouwd. Gij pen een kostbare les voor de jongere ge slachten. Uit dit alles volgt dat een nauwkeurig bezoek aan de Tentoonstelling niet alleen voor de vreemdelingen maar ook voor alle Belgen in elk opzicht de moeite loont. Het zij hier nog eens herhaald, dat dank zij een onberispelijke organisatie, iedere groep zon der de minste hindernis te ondervinden de prachtige paviljoenen van onze World's fair kunnen bezoeken. Juli en Augustus zijn de ideale maanden om de Tentoon stelling te bezoeken. Inderdaad de feesten nemen steeds toe zoowel op de Tentoon stelling als op Oud-Belgie en in het cen trum van de Stad. Er zijn talrijke aantrek kelijkheden. De Tentoonstelling en de stad hebben beiden hun feestgewaad aangetrok ken. De Tentoonstelling is een vacantiedoel ge worden en zij, die ze behoorlijk wenschen te bezichtigen zullen goed doen bijtijds de noodige maatregelen te treffen, ten einde zich teleurstellingen te besparen. Het succes van de Tentoonstelling is inderdaad zóó, dat de stad proppensvol is en het wensche- lijk is zijn maatregelen te treffen. Men kan zich schriftelijk enkele dagen op voorhand wenden tot het officieel komiteit van Huis vesting, Statieplein, Antwerpen, dat gratis alle aanvragen om logist beantwoordt. Dit zijn allemaal verheugende aanwijzin gen voor d^ Antwerpenaren, wier flinke krachtinspanning prachtig bekroond werd tijdens het Koninklijk bezoek. ■ligimaBIlHIIBBHBBIHEIlD door het koopen van loten der Verwoeste Gewesten betaalbaar door kleine stortingen vanaJ 9 fr. per maand. Vanaf de eerste storting neemt gij deeJ aan al de trekkingen. Bij geval van uittrek king van uw lot, zal de gansche premie toebehooren. Ieder jaar zijn er 32 Trekkingen, 233 lote* worden uitgetrokken voor een totaal van De volgende trekkingen zullen plaats heb ben: den 10 Aug. 1 lot van 250.000 fr. den 10 Aug. 2 loten van 100.000 fr. den 20 Aug. 2 loten van 100.000 fr. den 20 Aug. 3 loten van 50.000 fr. den 20 Aug. 15 loten van 10.000 fr. den 1 Sept. 1 lot van 250.000 fr. den 1 Sept. 1 lot van 100.000 fr. den 1 Sept. 3 loten van 50.000 fr. den 10 Sept. 1 lot van 500.000 fr. den 10 Sept. 2 loten van 100.000 fx-, den 20 Sept. 1 lot van 500.000 fr. den 20 Sept. 1 lot van 100.000 fr. den 20 Sept. 3 loten van 50.000 fr. Voor alle inlichtingen wendt U tot de Naaml. Maat., Beursstraat, BRUSSEL. Of bij: Juffr. Simone Lansens, Post, Vlamertingh» Ernstige Agenten worden gevraagd. Dr BRUTSAERT, Kamerlid, is sprekeliji vnnr ifiiprppii Te POPERINGHE, in zijn huis, 's mor gens, den Maandag en Vrijdag. Te WERVICK, den 2' Zaterdag der maand, van 9 té tot 12 uur, in Het Kapitel Te YPER, den 1* en 3" Zaterdag dei maand, van 9 té tot 12 uur, in den Katho lieken Kring. Provinciaal Raadslid: Hilaire Lefebvre zai zitdagen houden: 1. - Te RENINGHELST, van 8 té u. tol 10 u. 's morgens, eiken 2' Zondag van d« maand, in de herberg Rozendaal(nevens de Kerk). 3Z St Stephanus vinding, H. Lydia, bel. 4 M H. Dominicus, bel., H. Perpetua, bel. 5 D O. L. Vrouw ter Sneeuw, H. Abel, bis. 6 W Gedaanteverandering van Christus op den Berg Thabor. 7 D H. Cajetanus, b., HH. Pastor en Justus. 8 V H. Cyriacus, Largus en Smaragdus, m. 9 Z H. Romanus, H. Pastor van Ars. De maand Augustus brengt ons het duur bare feest van Maria-Hemelvaart Heden is de Maagd Maria ten Hemel opgenomen zegt in allen eenvoud, de kerkelijke anti- phone. Maar, de verbeelding van den minnenden Maria-vei-eerder, van den kunstenaar, den dichter, den schilder vooral, volgt die He melvaart met de oogen van den geest. Ze toont ons de bekoorlijke dochter van Sion, opgenomen door eene lichtwolk, omringd door de engeltjes, verwacht door den Vader, die op het hoofd zijner welbeminde dochter een glansrijke kroon zal plaatsen. Want te allen tijde werd de kroon aanzien als een symbool van hoogste waardigheid. Ze sierde het hoofd van den overwinnaar om den zegepraal te verheerlijken, ze tooide het hoofd van keizer en koning om de heer schappij te herkennen. Bij de menschelijke voorstelling van Ma ria's intrede in den Hemel mocht voorzeker de kroon niet ontbreken. Immers Maria is de Koningin der maagden, de Koningin van alle Heiligen, de Koningin van den Hemel. Om onze hemelmoeder te vereeren wierd reeds van in de jaren 1600 een Mariabeeld plechtig gekroond in Italië en van in 1800 tellen we verschillige gekroonde Mariabeel den in ons land. Wij, Poperinghenaren, hebben ook het geluk een gekroond Mira- kelbecld te bezitten. En al die kroningen werden gedaan door hooge kerkelijke waar digheids bekleeders, met de meeste plechtig heid en groote feestelijkheid. Het pennings ken der armen en de milde gift der rijken offerden goud en edelgesteenten, historische ommegangen hadden plaats om aan de van heinde en verre toegestroomde menigte te herinneren den lof, de waardigheid van de Zoete Moederen ook de weldaden die ze niet ophoudt voor ons van haar Zoon te verkrijgen. WEGSTOPPERKEN. Spel voor binst 't verlof. Een der kleinen gaat een oogen- blik buiten, intusschen verbergen de ande ren een op voorhand getoond voorwerp. 't Is gedaan! roepen zij. Nu gaat het kind aan 't zoeken. Nadert het de bergplaats, roepen de andere Warm, warm! Ver wijdert het zich er van, dan roepen zij: «Koud, koud!» Staat het er vlak voor 't Brandt! en allen staan op distels in verwachting dat het gevonden is. Dit spel kan met verschillende kinderen gespeeld worden en is aangenaam, soms in de huiskamer als het weder ongunstig is. Vader, mijn bed is te kort, zei lui Ma rieke. 'k Geloof het wel, zei vader, ge ligt er veel te lang in. 1 Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN I 't is de beste. j HET KASTEEL VAN BOUCHARDON, roman van Pierre Bouchardon. vertaald door H. B. Prijs 12 fr. Uitgave Excelsior Brugge. ■BfllBIIIIHBINBIHIfllfllflflBflflBflBBHBBBBBBIBBfliaflBIflBBBHflBfllI BUURTSPOORWEGEN Lijnen: Poperinghe-Veurne Dixmude-Poperinghe Prijzen heen terug Watou, Plaats V8.00 11.50 St Jan 8.12 xtr. 6 11.00 Poperinghe markt? 8.35 V 8.45 8.45 9.50 Trein Nr 4 Crombeke 7.32 7.50 West-Vleteren 7.42 7.00 Oost-Vleteren A 7.50 9.15 V 8.00 9.20 6.50 Reninghe 8.18 5.00 Noordschoote 8.25 4.50 Merckem 8.40 x tr. 7 3.50 Dixmude, statie A 9.20 10.05 Lijnen: Yper-West-Nieuwkerke Yper-Dixmixde Prijzen he.n terug West-Nieuwkerke V 8.05 11.00 Wulver., Hooghof 8.16 xtr. 3 10.00 Kemmel, Dorp 8.25 9.u0 Vierstraat 8.30 9.00 Voormezeele 8.36 8.50 Yper, statie A 8.55 V 9.00 7.50 Brielen 9.10 6.50 Elvei-dinghe 9.17 xtr. 7&5 6.00 Zuidsch., Luzern 9.25 5.00 Bixsch., Smiske 9.30 4.50 Dixmude, statie A 10.05 Dixmude, statie V 18.10 x tr. 14 Oost-Vleteren A 18.55 Poperinghe kaasmai-kt 19.25 x tr. 16 Poperinghe markt 19.30 Poperinghe statie 19.35 x tr. 12 Ti-ein 12 neemt hier de rijtuigen en rei zigers voor Watou en St Jan. De reizigers der tusschenstatiën nemen de gewone trein. Nr 15 vertrekkende uit Dixmude om 18.55 u. I Dixmude, statie Woumen, statie Bixschoote, Smiske Zuidschoofe. Luzei-n Elverdinghe Brielen Yper, statie Vooi-mezeele Kemmel, Vierstraat Dorp Wulverghem, Hooghof West-Nieuwkerke V 17.37 17.48 x tr. 14 18.15 18.20 18.28 18.35 A 18.4o - V 18.50 tr. 13 19.05 19.14 19.25 19.35 A 19.50 BIJZONDERE INLICHTINGEN Alléén stilstand aan de hierboven vei-melde sta tiën. Deze treinen zullen enkel rijden op voorwaarde dat het getal ingeschrevene leden voldoende weze in getal vóór 15 Augustus. De belanghebbende reizigers of voorzitters van Maatschappijen hoeven dus dit getal vóór bepaalden datum aan te geven in het naastbij gelegen bureel waar bijzondere reiskaarten ter hunner beschikking zullen zijn mits onmiddellijke betaling. Deze bui-eelen zijn in de stapelplaatsen van: Yper, Pope ringhe en Dixmude waar alle noodige inlichtingen kunnen gegeven worden. De reizigers die bij den terugkeer hunne reiskaart niet kunnen vertoonen zullen verplicht zijn een nieuwe reiskaart te betalen. HET BESTUUR. waart zoo trouw. Toen de heele stad tegen over mijn arme ouders stond, toen de burge meester hen laf beleedigde, gingt gij naar hen toe om ze te troosten... Er is zooveel meer dat mijn liefde deed groeien. En nu wilt gij mijn vrouw worden... Willen we het aan uw moeder zeggen? De weduwe Moerman begon te weenen van ontroering, toen George haar zei, dat hij Lotje ten huwelijk gevraagd en zij toe gestemd had. Mijn kind krijgt een edelen man, zei de moeder... O, ik denk zoo dikwijls aan het sterfbed van Lotje's vader, toen gij zijn moeilijkheden weg naamt. Toen hebt ge uw waar karakter zoo schoon getoond... Lotje, kind, ik dank God voor dit besluit. Innig kuste ze haar dochter. George zei niets over de ontvangst bij den burgemeester. Hij leidde Lotje mee naar huis. Vader en moeder zaten in de keuken. Hier ben ik met Lotje, zei George. Ik heb hhaar tot vrouw gevraagd en ze stemt toe. En we komen u om uw zegen vragen... Wel, dat is een verrassing, maar een blijde, sprak vader Verlane. Lotje, Lotje, wat ben ik daar gelukkig om, riep vrouw Verlane pit. Ze omhelsde het blozende meisje en ver zekerde dat dit oprechte liefde was. Eenige dagen later werd de verloving in de stad bekend. Lydia Molenaar, het buur meisje, kwam niet meer aan de deur en ze sprak met Peter Dankers kwaad over Lotje. De burgemeester zei dat een paard altijd terug liep naar zijn stal. George Verlane had wel een groote fabriek, deed flinke za ken, maar hij kon zich niet verheffen tot de ware aristocratie. Hij bewees dat hij de zoon was van een timmerman en een win kelvrouwtje. atEEBHBIBIBBHBI Maar velen wenschten Lotje en Geoi-ge oprecht geluk. BESLUIT. 't Koste vrouw Verlane moeite van haar winkeltje te scheiden, maar ze deed het toch toen het landhuisje gereed was, te mid den van groen en bloemen. George en Lotje door oprechte liefde ver bonden, woonden in de villa bij de moderne uitgebreide fabriek, waar arbeiders mensch- waardig behandeld werden. De andere fabrikanten moesten Verlane's weg volgen en ook meer betalen. Klaas Brand;jen werd tot twintig jaar dwangarbeid veroordeeld. Zijn vader over leefde dit niet lang. Malvina trouwde met een handelaar, maar pronkte niet meer. Ze was zeer jalcersch geweest van Lotje. Lydia Molenaar huwde met Peter Dan kers, die vruchteloos beproefde op het kan toor van Verlane te geraken. Karei Klosse sukkelde dronken in 't ka naal en werd na een paar dagen opgehaald. Toen praatte men nog eens over den strijd der fabrikanten. Maar Verlane's fabriek stond daar als een machtig monument van den nieuwen tijd. Lotje's broer kwam in den houthandel, die eveneens bloeide. 't Geluk in de villa werd nog verhoogd door kinderen, voor wie timmerman Verlane en zijn vrouw uitmuntende grootouders waren. EINDE. BMBBUBrMK JSHBBBBBHaBBW LEES AANSTAANDE WEEK door Jac. Ballings. Nieuwe onuitgegevene boeiende roman.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 5