Hofsteden Hof steel n Eipüsi ia Wijk Pouliën Land te Koop TE KOOP Fets'EuBfi io FraiiüriiK Tinge schoons Eigetidommeo EE EN KA A S B Bericht aan de Landbouwers LAHOUSSE te Yper. PE GRAVE te Ghyverinchove. DE TAVERNIER, te L&ngem&rcfc. DE TAVERNIER te Langemarck. THEVELIN te Mecsgs® REYNAERT te Staden. THERRY te Westnieuwkerke f GEORGES T A H O N te Yper. BERICHTEN UIT DE HAND TE KOOP. TE KOOP BRANDHOUT SPEELKAARTEN tea bar** 4m*r. GEVRAAGD VRAAGT PLAATS TE HUREN GEVONDEN VERLOREN kennen aan Huis Depreiter, Fabriek van Fourruren, Brugstraat, 55, Adinkerke. BI- 6. 3-8-1930. N 31. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE, te Poperinghe. VRIJDAG 22 OOGST 1930 om 3 ure namiddag, ter ëstaminet Au Cheval de Bronzebij M. O. Maerten, St Bertinusstraat, te POPE RINGHE, OPENBARE VERKOOPING van. Stad POPERINGHE, Kerkstraat. SCHOON WOONHUIS, met afhangen en 107 m2 grond, thans gebruikt voor zwijne- slachterij en groetenwinkel, ook geschikt voor renteniershuis. In pacht door M. G. Goussey, tot 15 De cember 1931, aan 3000 fr. 's jaars en de lasten. Studie van den Notaris UT DER HAND TE KOOPEN OF TE PACHTEN. Eene HOFSTEDE, gelegen in 't arrondis sement Yper, groot 16 Hectaren. Handslag met het weiren der vruchten. UIT DER HAND TE KOOPEN Welgelegen LUSTHUIS, tegen de stad TFER, met omtrent 1 ha. 20 a. rondom be teeagden lusthof, weide, zaailand en tuinen feepiant met talrijke fruitboomen. Geschikt voor zeer opbrengende uitbating. Gemak van stading. Handslag volgens overeenkomst. ï@BBKB9BEBaSBBSlB3BBBSBSBBHBBR Studie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe. UIT TER HAND TE KOOPEN. Een WOONHUIS met 75 aren 40 centiaren onder bebouwden grond, hoving en zaailand, telegen te WATOU, langst de Palingstraat, te voren bewoond door M. Georges Deprez, thans ledig. !SBBE)£3SSHg;BlB&SBRBSSai£SR3£2 Studie van den Notaris VAN EECKE, te Poperinghe. I. OP DINSDAG 5 OOGST 1930 te 2 xk uur nanoen, te Poperinghe, in den Katholieken Kring Bertenplaats, INSTEL met PREMIE van 2 Ha. 84 A. 48 Ca. ZAAILAND eertijds weide, te Boesinghe, langs den steen weg van Yper naar Pilckem, nabij Cris- pyntje Gebruikt door M. Alois Van Gheluwe tot 1 October 1930. OVERSLAG OP DINSDAG 19 OOGST 1930 terzelfde uur en plaats. II. INSTEL met PREMIE OP WOENSDAG 13 OOGST 1930 OVERSLAG: WOENSDAG 27 OOGST 1930 telkens te 2 uur namiddag, in het gasthof Katholieken KringBer tenplaats, te Poperinghe, van: Gemeente VOORMEZEELE. Koop 1. 32 a. 30 ca. ZAAILAND, langs de groote Molenstraat, nabij de dorpplaats. Gebruikt door Remi Parret, zonder pach Gemeente WYTSCHAETE. Koopen 2 en 3. WEIDE, genaamd De Walletjes groot 74 a. 50 ca. en MEERSCH, inhoudende 52 a. 80 ca. nabij elkander, beide gelegen achter het huis van Achille Vereist, en door dezen gebruikt tot 1 October 1931. Koop 4. Perceel MEERSCH, sektie E Nr 819, groot 32 a. 30 ca. Gebruikt door Moïse Goemaere tot 1 Oc tober 1931. Koop 5. Blok ZAAILAND in den Middel- hoek, groot 1 ha. 64 a. 40 ca., palende aan de Guilbertstraat en aan de straat van Meessen naar Hollebeke. Gebruikt door de Wed. C. Beckaert-Dumon, zonder schriftelijke pacht. Gemeente WESTNIEUWKERKE. Koopen 6 en 7. WEIDE, groot 99 a. en ZAAILAND, inhoudende 1 ha. 9 a. 90 ca., nabij elkander, langs de Roozestraat. Beide gebruikt door Jérémie Careye, zon der geschreven pachttermijn. Koop 8. 54 a. 20 ca. WEIDE en TUIN tegen het huis der Wed. August Deschilder, en door deze gebruikt zonder geschreven pachttermijn. Gemeente WULVERGHEM. Koop 9. Een blok GRAS en ZAAILAND met uitwegdreef naar de Wytschaetestraat gelegen achter de Linde, groot 1 hectare 43 aren 20 centiaren. Verpacht aan Désiré Blanckaert, zonder geschreven pachttermijn. UIT DER HAND TE KOOP. HUIS met schuur en stallingen op cijns- grond te LANGEMARCK, Wijngaardbos- schen. Bewoond door den eigenaar, Charles Degrendel, tot 1 October 1930. UBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBSBBB Studie van den Notaris Uit ter hand te koop. I. Een WOONHUIS met 2 ha. 29 a. 61 ca. zaailand, gelegen te Quaedrype (Noord- Vrankrijk), vrij met 1 October 1931. II. WOONHUIS, dienstig voor herberg of han del gelegen te Ghyverinchove op circa 4 a. grond en hovenierhof van de Commissie van Openbaren Onderstand, kadastraal bekend wijk A, Nr ex. 80e. III. Goed WOONHUIS-BARAK te Ghyverin chove met afhankelijkheden en 23 a. 29 ca. erve en zaailand, kadastraal bekend wijk B ex. 30b. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den notaris de Grave te Ghyverin chove. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris DEVOS te Wervick. Stad WERVICK. Slijpstraat (Nachtegaalhoek) bij de groote baan van Meenen naar Yper OPENBARE VERKOOPING van EEN GERIEVIG WERKMANSHUIS met 7 a. 84 ca. grond. Gebruikt door den verkooper Jozef Blon- deel. Ingenottreding met 1 October a. s. OVERSLAG: 4 OOGST 1930 om 4 ure stipt, ter herberg In den Nachtegaalbij M. Pyck-Devos. TE PACHTEN. ZEER GOEDE HOFSTEDE met 17 ha. te Wervik. Vrij met 1 October aanstaande. Voor inlichtingen zich wenden ter studie van de notaris Devos te Wervik.. ■■■BBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBB! Studie van den Notaris WOENSDAG 13 OOGST 1930 om 2 u. namiddag, te Langemarck, marktplaats, in De Casino», INSTEL met PREMIE van een HOFSTEDEKEN goot 1 ha. 15 a., gelegen te Langemarck, St Julianus, langs de gravier van St Julia nus naar Sebastopol, verdeeld in 3 koopen, te weten: koop 1, huis met 27 a. 40 ca.; en koopen 2 en 3, eene partij land van 87 a. 60 centiaren. Gebruikt door 1VT. Alfons Dedulle, verkoo per, tot 1 November 1930. TOESLAG: DINSDAG 12 OOGST 1930 om 3 ure stipt namiddag, ten gasthove Hötel du NordStatiestraat te Yper van Gemeente KEMMEL. Dicht het dorp, steenweg naar Yper. Groot schoon en nieuwgebouwd HEERENHUIS met 65 a. 40 ca. bebouwden grond, hof en boomgaard. Bewoond en gebruikt door den verkooper Heer Dokter Alfred Reypens. Gemeld huis hebbende: op de gelijkvloers: 4 plaatsen, varandah, keuken; op het ver diep: 6 plaatsen; grooten zolder; grooten kelder; afhankelijkheden; garage en wasch- keuken met zoldering, druivenserre, kool- en houtkot, hennekot. De kooper zal vermogen over te nemen, al of gedeelte der meubelengemeld huis stof- feerende. Slechts ingesteld: 150.000 frank. Onmiddellijke ingenottreding. @MBBSgaSBBBSB8BSB£BI9BBBaSBB£S Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en DEEREN te Nieuwpoort Om uit gemeenzaamheid te treden. WOENSDAG 13 OOGST 1930 om 2 ure namiddag, te VEURNE, Groote Markt, ter herberg Café de L,Aigle INSTEL MET PREMIE van Stad LOO. Koop een. Allerbeste vette WEIDE, groot 1 Ha. 51 a. 75 ca., kadaster wijk A, nrs 662 en ex 661. Koop twee. Allerbeste vette WEIDE, groot 1 Ha. 76 a. 93 ca., kadaster wijk A, nrs 660 en ex 661. Eigendom van wijlen den heer Joseph Billiet. Gebruikt door de Kinders Dequidt-Coulier te Loo. Zie plakbrieven met plan. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris Ernest DE COCK te Yper Studie van den Notaris WYFFELS te Rousselaere. TOESLAG DINSDAG 5 OOGST 1930, om 2 u. namiddag, in het Gasthof Patriate Rousselare, Noordstraat, van: Gemeente BAVICHOVE, Haringstraat. Eene prachtige HOFSTEDE met groote ge bouwen, zaai- en weilanden en bouwgrond, groot 14 ha. 24 a. 27 ca. Gebruikt door M. Jules Destoop, aan 14.136 frank te jare boven de lasten. I Verdeeld in koopen. Samen slechts ingesteld 320.000 fr. BBBBBaBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBEia Studie van den Notaris Jas. DUPONT te Gheluwe OVERSLAG: DONDERDAG 7 OOGST 1930 om 4 Vs u. namiddag, te Gheluwe, ter herberg De Katte», bij M. Vincke, steenweg naar Yper, van: Gemeente GHELUWE, langs de Kattestraat. 37 a. 12 ca. BOUWGROND, verdeeld in drie koopen. Vrij van gebruik. Studie van den Notaris VANHEE te Zonnebeke i i. Uit ter hand te Koopen. HANDELSHUIS te YPER, Korte Thou- routstraat, Nr 7, groot 58 centiaren. Voorwaarden ter studie van den notaris Ernest De Cock te Yper, 4, Korte Thou- routstraat. II. 672 vkm. HOVENIERHOF, dienstig voor bouwgrond, met bene facade van 9.50, gele gen te Yper, Meenensteemveg bij de Bascule, vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. Voorwaarden ter studie van den notaris De Cock, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. ^■■■■■■■■■■BBÉpiB^BliBBBÉMBÉBMMi Studie van den Notaris Aug. FLOOR te Veurne UIT OORZAAK VAN VERTREK. WOENSDAG 6 OOGST 1930 om 2 u. namiddag, te Veurne, Groote Markt, bij den heer Pil Emile, ter herberg Flandria OVERSLAG van Stad VEURNE. Een zeer gerievig HANDELS- of RENTE NIERSHUIS in de Zuidstraat, Nr 86, met werkplaats en verdere afhankelijkheden en 240 vkm. erf onder grond van gebouwen, koer en hof. Bewoond door den verkooper heer Ch. Bonte, ten laatste tot 1 September naast. Ingesteld 30.000 fr. IflBBBBBBBBBBBflBBBBBjyBBBBBBBBBB Studie van de Notarissen Jos DUPONT te Gheluwe, en OPENBARE TOESLAG OP MAANDAG. II OOGST 1930, om 2 ure 's namiddag ter herberg Nieuw ZonnebekeRousse-j laerestraat te Zonnebeke, bij M. J. Carroll Callewaert. van Twee AANEENHOUDENDE WOONHUIZEN met 1 Ha. 13 a. 11 ca. medegaande grond en zaailand te ZONNEBEKE, langs de Fre-* zenbergstraat en den keiweg van de Wupzaal naar Yper. Alles verdeeld in vijf loten. Bewoond en gebruikt zonder geschreven: pacht door Mr Henri Bataillie en Mr Jules! Bourgeois te Zonnebeke. In eerste zitting gebracht op 40 090 fr. UIT TER HAND TE KOOP. EEN WELGELEGEN HOFSTEDEKE groot 2 ha. 42 a. te Zonnebeke, Westhoek| Bewoond door den eigenaar M. Pr. Brouck. Seffens aanslag, met overneming van twee* koeien, twee kalvers en ongeveer 1 ha. 65 a; veldvruchten. Voor alle inlichtingen zich wenden tot den eigenaar M. Brouck of tot den notaris Van- hee te Zonnebeke. UIT TER HAND TE KOOPEN. I. D'HERBERG-BOERDERIJ 't Nieuw Withui»met 1 ha. medegaande land, gele- jfea te Gheluwe, steenweg naar Dadizeele. inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris Duoont. II. Stad POPERINGHE, Noordstraat. Schoon en sterkgebouwd HEERENHUIS met INRIJPOORT groot 2 a. 20 ca., thans bewoond door den eigenaar Heer Ursmar De Honghere. Ter vrije beschikking van den kooper met de geldtelling. Voor alle inlichtingen en voorwaarden, zich te wenden bij den voornoemden notaris Dupont te Gheluwe, of bij den verkooper, Heer U. De Honghere-Beddeleem, Noord straat te Poperinghe. Heeren Landbouwers. Indien U begeert HOFSTEDEN te pachten of over te nemen wendt U schriftelijk tot: ALOISE ROOSE Crouy-en-Thelle (Oise France). Altijd hoeven in handen van alle grootten in de beste streken. Spoedige en trouwe bediening. Studie van den Notaris Jacques RAMAULT te Wervick. INSTEL: WOENSDAG 20 OOGST 1930 OVERSLAG: WOENSDAG 27 OOGST 1930 om 1 V u. namiddag, ter Café du grand Tir bij R. Deconinck, Processiestraat te Wervik, van: EEN SCHOON WOONHUIS met afhankelijkheden en 4 a. 70 ca. erve en land, gelegen te Wervick, steenweg naar Gheluwe, gehucht Het Lammeke Gebruikt zonder pacht door Henri. Dourny. j L Instelpremie. Inlichtingen en plan ter studie van voor noemden notaris Ramault. Studie van den Notaris UIT TER HAND TE KOOP. ZEER SCHOON EN GROOT HANDELSHUIS vitrien, 2 stagen, alle gerief, 350 vkm. grond, te YPER, Dickebusch steenweg (op 200 m. van Statie). Zich wenden tot Not Thevelin te Meessen. Te bezoeken den Dinsdag en Woensdag, tusschen 3 en 5 uur. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris INSTEL: DINSDAG 12 OOGST 1930 OVERSLAG: DINSDAG 26 OOGST 1930 telkens om 4 k- u. namiddag, te Gheluwe, ter herberg De Bascule bij Alidor Talpe, Yperstraat, van: Gemeente GHELUWE. I. - Langs de Klyttemolenweg. 31 a. 83 ca. BOUWGROND, verdeeld in zes koopen. Vrij van georu. II.- In de Yperstraat: Koop 7. Een schoon en gerieflijk HAN DELSHUIS met inrijpoort, groot 4 a. 77 ca., dienstig voor allen handel. Bewoond door Heer Pol Vanderhaeghen, bierhandelaar, mits 150 fr. per maand, zonder pacht. Koop 8. 't WOONHUIS met afhangen, groot 1 a. 91 ca. Bewoond door Cyriel Si mon Ketels, mits 80 fr. per maand, zonder pacht. Koop 9. 't WOONHUIS met afhangen, groot 2 a. 3 ca. Bewoond door Louis Ver- beke, mits 80 fr. per maand, zonder pacht. Koop 10. 't WOONHUIS met afhangen, groot 2 a. 3 ca. Bewoond door Wed. Ketels mits 80 fr. per maand, zonder pacht. Instelpremie. HBBEflflBBBBBBBBBB91BBSBB3BB3BBg Studiën van de Notarissen DEPUYDT te Ghistel en DEKEYSER te Ichteghem. INSTEL WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1930 om 1 ure stipt tg Ghistel ter herberg Hotel de l'Európe bij M. Charles-Louis Vanmassenhove, van: TWEE WOONHUIZEN Weiden - Zaailanden - Bouwgronden gelegen te Ichteghem, van weerzijden den macadam van Ichteghem naar Eerneghem, te samen groot Ha. 21-08-20 ca. Verdeeld in 51 koopen (zie plakbrief). Ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Ghistel. Met gewin van instelpenning. Deze Ha. 21-08-20 ca. maken met de Ha. 92-29-40 ca. der tweede verkooping van 7 Oc tober naast, een blok uit. ötudie van de Notaris' DEN ZATERDAG 9 OOGST 1930 ten 4 uren namiddag, ter herberg Het Schaapte West-Nieuw- kerke, Yperstraat OPENBARE VERKOOPING in ééne zitting, van Gem. WEST-NIEUWKERKE, in het Dorp. EEN WOONHUIS met 2 aren 50 centiaren grond en hof. Gebruikt zonder pacht door Alois Depuydt. Onmiddellijken handslag. SBEBBBBBBBBBBBBBEBBSBEBBBBBBHE Studie van den Notaris AMEYE te Rousselaere. TOESLAG: DINSDAG 12 AUGUSTUS 1930 om 2 urp namiddag, in het Gasthof PatriaNoordstraat te Rousselare. van Eene allerbeste welgelegene HOFSTEDE groot 6 ha. 92 a. 53 ca. te Rousselare, wijk De Vierweggelegen langs de oostzijde der Gravier van den Vierweg naar den steen weg van Rousselare naar Ardoye. Voorzien van electrieksche verlichting. Ter vrije beschikking van den kooper 15 dagen na den toeslag en de betaling. Verdeeld in koopen, zie plakbrieven met plan. Ingesteld 210.800 fr. OP DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1930 om 3 u. namiddag, ter herberg 't Prinsenhof bij de Wed. Vandenameele te Staden, Markt TOESLAG VAN Gemeente Staden 1. - Rookershoek Vijf aaneenhoudende WOONHUIZEN, groot onder grond van gebouwen en mede gaande erve 10 a. 90 ca. Verdeeld in vijf koopen. 2. - Zuidhoek Twee aaneenhoudende WOONHUIZEN, groot 28 a. 22 ca. Verdeeld in 2 koopen. 3. - Westroosebekesetraat. Eene WEIDE, groot 27 a. 80 ca. Zie plakbrieven. Alle inlichtingén te bekomen bij genoem den Notaris Reynaert. Koop 1. Koop 3. Koop 4. Koop 5. Koop 6. Koop 7. Koop 8. Slechts ingesteld 6.500 fr. Slechts ingesteld 4.000 fr. Slechts ingesteld 4.000 fr. Slechts ingesteld 5.000 fr. Slechts ingesteld 8.000 fr. Slechts ingesteld 8.000 fr. Slechts ingesteld 6.000 fr. UIT TER HAND TE KOOP. I. Gemeente STADEN, Soetestraat. Eene allerbeste partij ZAAILAND, groot 1 ha. 85 a. 94 ca. en gansch gedraineerd. Aanslag met het scheeren der vruchten. II. Gemeente GITS wijk Turkijen. 1. Eene welgelegen allerbeste HOFSTE DE met 3 ha. 79 a. bebouwde grond, boom gaard, bouw- en hooiland. 2. Twee perceelen HOOI- en BOUW LAND, gelegen bij voorgaande, samen groot 1 ha. 42 a. 20 ca. Voor alle inlichtingen zich wenden bij den Notaris Reynaert te Staden. SmaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele, i. TOESLAG: DONDERDAG 14 OOGST 1930 te 2 Vz ure stipt namiddag, ter herberg In Lichtervelde bij M. Hector Reuse, te Passchendaele, Molenstraat, van: Gemeente PASSCHENDAELE, Molenstraat. Koop 1. Nieuwgebouwd en welgelegen WOONHUIS, dienstig als herberg In Lich tervelde met aanhoorigheden en hof, groot volgens meting, 5 a. 20 ca. Bewoond en gebruikt zonder schriftelijke pachtvoorwaarden door M. Hector Reuse, mits 400 fr. per jaar boven de lasten. Slechts ingesteld 29.000 fr. Koop 2. Nieuwgebouwd BURGERSHUIS met aanhoorigheden en hof, groot 4 a. 55 ca. Bewoond en gebruikt zonder schriftelijke pachtvoorwaarden door M. Michel Versavel, mits 50 fr. per maand. Slechts ingesteld 18.500 fr. Recht van samenvoeging. II. INSTEL: WOENSDAG 13 OOGST 1930 TOESLAG: WOENSDAG 27 OOGST 1930 telkens te 5 ure stipt namiddag, ter herberg 't Wit Kruis bij Mevr. Wed. Hoornaert te Moorslede, Dadizeelestr., van: Gemeente MOORSLEDE, Stadendreve. Koop 1. Sterkgebouwd en gerief vol WOONHUIS, poort, groot werkhuis, hof, samen groot 4 a. 98 ca. Koop 2. Schoon en welgelegen perceel BOUWGROND, groot 202 vkm. 50 vkdm. Recht van samenvoeging. 0.50 Instelpremie te winnen. Deze eigendom geschikt voor alle handel en nering, is bewoond en gebruikt door M. Jules Vermaut, en zal ter vrije beschikking van den kooper gesteld worden eene maand na den toeslag. III. DINSDAG 12 OOGST 1930 te 4 ure stipt namiddag, ter herberg Den Ankerbij M. J. Calmeyn, te Passchendaele TOEWIJZING VAN Gemeente ZONNEBEKE, Statiestraat. Schoon, welgelegen en geriefvol BUR GERSHUIS met erve, samen groot 1 a. 30 ca. Bewoond en gebruikt door Mevrouw Wed. Achille Vanbelle, tot drie maanden na den toeslag. Ten overstaan der Heeren Vrederechter en Griffier des Kantons Passchendaele. Ingesteld 25.000 fr. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Te MERCKEM. - Een partij LAND in gebruik door Karei Hillewaere, waarvan pacht eindigd met September 1931 aanstaan de. Zich te bevragen bij d'Heer Antoni Herreman te Merckem. OVER TE NEMEN IN FRANKRIJK. AISNE. 1. HOFSTEDE van 20 Ha. land en weide, zeer schoone gebouwen, goed alaam en veestapel; land en weide van eerste klas. 125.000 fr. 2. HOFSTEDE van 30 Ha. Groote gebou wen, vee en materiaal volgens behoefte. 175.000 fr. 3. HOFSTEDE van 80 Ha. Schoone en goede gebouwen, vee en alaam. 320.000 fr. Deze drie hofsteden zijn gelegen in volle dorp, gemeentehuis, kerk, scholen. Sui kerbeetenland. Veel andere hofsteden volgens beschikbaar geld. Alle nuttige inlichtingen. Zegel van 3 fr. bijvoegen voor antwoord. M. ERNEST LACHENY, propriétaire a LA FÈRE, Aisne-France. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI VOOR 'T OVERLATEN, HUREN, KOOPEN OF VERKOOPEN VAN HOFSTEDEN of EIGENDOMMEN spreken of schrijven in volle vertrouwen aan JEROME DECONINCK De Haer nest raat - 35 - Yper. HOFSTEDEN OVER TE NEMEN ingenottreding seffens na de overneming. EURE. Hofstede, 12 ha; 4 ha. weide in één blok, effen streek; wel bekleed, voor deelige pacht voor 9 jaar. Prijs 45.000 fr. met 25.000 fr. komptant. ORNE. Hofstede, 17 ha.; dicht de stad AJortagne, z:eer goed gemonteerd met peer- den, koeibeèsten, alaam, schoone vruchten, auto en huismeubels, gebruikt door den eige naar. Lange pacht. Prijs na schatting. OISE. Hofstede, 45 ha.; 20 ha. weide, 4 km. van groote stad, schoone gebouwen, volledig bekleed met peerden, koeibeesten. alaam en goede vruchten. Gevraagde prijs 125.000 fr. met 75.000 fr. komptant. Eenige groote en kleine Hofsteden in NOORD-FRANKRIJK te pachten met of zonder overname voor den 1 October 1930. (BBBSSBBBBSBBSBBSBBBSBBflBSBSBES OVER TE NEMEN IN FRANKRIJK. OISE. 19 Ha.; 1 ha. weide, 3 paarden, 7 koeibeesten en pluimgedierte, al de vruch ten en 't alaam, beste platte gronden. Pacht 200 fr. d'ha.. meer 1000 fr. voor de gebouwen. Prijs te maken- ter plaats met of zonder den oogst. AISNE. 45 Ha.; 5 ha. weide, 4 paarden, 15 koeibeesten, 1 zwijn, al de vruchten en 't alaam, goede gebouwen, beste gronden in een blok en plat. Pacht 9 jaar aan 1 zak ken tarwe. Gevraagde prijs 170.000 fr., den komptant te betwisten. SEINE ET OISE. 50 Ha.; 8 ha. weide, 4 paarden, 12 koeibeesten en veel pluimge dierte, al de vruchten en 't alaam, goede :gebouwen, beste gronden in een blok bij statie. Nieuwen pacht. Gevraagde prijs 180.000 fr. met 120.000 fr. komptant. OMTREK VAN YPER. Twee nieuwge bouwde hoeven van 50 en 12 gemeten, beiden voorzien van weide, wel bezet met beesten en alaam. Prijs te betwisten ter plaats, met of zonder den oogst. Nadere inlichtingen over deze en aller tande andere HOFSTEDEN in alle grootte :n in alle prijzen zijn Eosteloo» te verkrijgen lij GERARD DECONINCK, 27, Mondstraat, YPER-, of alle Vrijdag in den t Casino te Poperinghe, van 9 tot 12 uren IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Gemeente Westvleteren. OPENBARE VERPACHTING van GRONDGOEDEREN toebehoorende aan de Commissie van Openbaren Onderstand. Op Woensdag 6 Augustus 1930, om 6 uur namiddag zal de Commissie van Openbaren Onderstand te Westvleteren overgaan tot de opening der brieven ingezonden ter gelegen heid der openbare verpachting van: a. - Een perceel WEIDE en ZAAILAND, bekend bij kadaster sectie B, Nr 563 te West vleteren, ter grootte van 81,57 a. - Thans gebruikt door Achiel Kino-Debreus. De pacht zal ingaan op 1 October 1931 en zal eindigen op 1-10-38. De aangeboden som zal niet lager zijn dan 571 fr.. - De bij verdere voorwaarden vastge steld op 13 September 1929 vallende op dit perceel zullen stipt moeten uitgevoerd worden. b. - Een perceel ZAAILAND, bekend bij kadaster sectie D, Nr 200 te Westvleteren, ter grootte van 14,95 a. - Vroeger gebruikt door Jerome Peperstraete. De pacht gaat in met 1 October 1929 om te eindigen op 1-10-38. I De aangeboden som zal niet lager zijn dan 103 frank. I De aanbiedingen moeten ingevolge art. 1 der wet van 7 Mei 1929 onder aanbevolen en i toegezegelden omslag besteld geweest zijn den 5 Augustus 1930; zij zullen insgelijks op- i gesteld zijn op gezegeld papier van 2,50 fr. Dit laatste is te verkrijgen op het gemeente secretariaat. I De omslag moet boven het adres Aan de Commissie van Onderstand te Westvleteren het volgend opschrift dragenAanbieding voor de verpachting per openbaar aanbod der grondgoederen. NAMENS DE COMMISSIE: Studie van den Deurwaarder OP MAANDAG 4 OOGST 1930 om 1 uur namiddag, te Boesinghe-Sas OPENBARE VERKOOPING van 40 Koopen HOUTWAREN bevattende: eiken balken, staken, brandhout. Comptant te betalen. Gewone voorwaarden. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOPEN ZEER SCHOON EIGENDOM, opbrengend en verzetoord, op 5 km. van stad, gewezen Abdij uit de XIVC eeuw. Heerenhuis, weidsche gebouwen voor woonst en uitbating. Om zoomd met 7 Ha. eerste klas weiden, gansCh beplant met cider- appelboomen en om muurd. Opgevangen bron, electricitëit, eeuwenoude boomen. Onderaardsche gan gen. Prachtige ligging in boschstreek, lucht- kuur. Prijs 200.000 fr. Voor verdere inlich tingen, zich wenden tot M. Blaise, Falaise, Calvados. TE PACHTEN 45 en 24 ha. aaneenhoudend vruchtbaar land, vrij met Juni en September 1931. Prijs 10.000 en 40.000 fr. Zich wenden G. HIRTZMAN, Jamet- Charmont; Charente. TöLERIE AUTOMOBILE et INDUSTRIELLE Réparation de radiateurs. Soudure auto- géne de tous métaux. Ouverture d'urf nou- vel atelier par G. DEGRAVE-DEPUYDT, Travail assuré. Prix modéré: chaussée de Dickebusch, YPRES. fiHMUHBIIHBNBBSIRBBHBBIlBI'BIjlSBSBSi OVER TE NEMEN. GOEDE EN UITGEBREIDE ZAAK; men stelt op de hoogte; onnoodig dé zaak te kennen. Adres ten bureele. Ik ondergeteekende Elza Vandarame, ver klaar uitdrukkelijk dat mijn man Lucien Beddeleem, Yper, geen vrees moet hebben van mijne schulden, daar ik de gewoonte niet heb er te maken en er geen gemaakt heb. ELZA VANDAMME i Bruggestraat - Poperinghe. Poperinghe, 30-7-1930. Te bekomen bij Cyr. Mi jngheer, Vlamertinghe BASTIEREN voor Kamions, Autos en 't Landbouwbedrijf op alle grootte en in beste kwaliteit. GELD voor bouwen en koopen, zonder of met afkorting (afkort, op 20 j. 10.57 - op 10 j. 15.25 intr. en kap.). De goedkoopste. Ook 2e en 3" rang. - P. de BAETS, Zwarte Zusterstraat, 2, Gent. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ongeveer 15.000 BOOMSCHE DAKPAN NEN (ouderwetsche) zoo goed als nieuw en aan voordeelige prijs; IJZEREN AFSLUI- TINGSTAKEN van 2 m. 50 lang, gewicht 10-11 kilos; ongenagelde IJZEREN PLATEN 2 m. 02 x 0 m. 68; alsook geschonden ijzeren platen voor aanslag. Verminderde prijs bij groote hoeveelheid. Zich wenden tot H. Verbrigghe-Deleforterie, Isenberghe. Tel. 5. Postrekening Nr 168.693. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Groot en gerievig WOONHUIS met grond en hof, vroeger herberg De Bravogele gen te Becelaere (Molenhoek). Om inlichtingen zich wenden bij Mevrouw Bayaert, brouwerij te Becelaere. meer te verkrijgen van nu tot Paschen 1931 bij de E. Paters Trappisten, St Sixtus. West vleteren. lEBBBBBBBBBBBBBBSSBSBBBBBBBiBBI 300 a 3.000 fr. PER MAAND. Gevraagd in Steden en Gemeenten: Hee ren en Damen met vele relatie's en vertrou wen om aan ernstige zaak mede te werken. Onnoodig werk te verlaten. Vast salaris en Commissieloon. Schrijven bureel van 't blad onder H. A. 24. IBS 8HRI 3 Platformcamions (remorque) waaronder twee met caoutchouc banden, een zaagma- chien, 2 trukbalwielen met as, 6 koppels wie len met as waaronder een koppel met zweeas en een met voortrein, 2 draaimolens, ressorts en assen, alsook eene schoone dubbele poort in glas en hard hout van 3 m. 80 hoog op 2 m. 80 breed en eene groote hoeveelheid schoone vensters met kassienen, ook in hard hout. Al deze materialen zijn in geheel goe den staat en aan zeer genadigen prijs. Te koop bij Leon Rosselle, 99, Veurnesteenweg, Yper. NIEUWGEBOUWD WOONHUIS met 16 a. 40 ca. bouwgrond, bewoond zonder geschre ven pachtvoorwaarden, gebruikt door Hector Decoene, Blokstraat, PROVEN; Voor in lichtingen schrijven naar Camille Deraedt- Maerten, eigenaar, Dronckaertstr. 233, Rec- kem (bij Meenen). MOTOR National 4 H. P., op gaz; kan op naphte gebracht worden; aan genadige prijs ter drukkerij dezer. te bekomen aan 20 fr. de 100 kilos; gereed voor de stoof aan 30 fr. de 100 kilos, bij HECTOR LYSY, herberg ..In St Omer», Bertenplaats, POPERINGHE. bij Omer Dambre, Vlamertinghe. Schoon en geriefvol WOONHUIS met grond, koer en hof te MEESSEN. HUIS met stage, kelder, zolder, afhanke lijkheden, 2 pompen, gas, enz. Groot MAGAZIJN, met dubbele poort, kunnende dienen voor garage, handel, enz. Adres ten bureele. HUIZEN TE KOOP met land te WERVICK, buiten stad; gemak van betalen. - Zich wenden Molenstraat, 9, Wervick. BOUWGROND TE KOOP. MEENEN Koekuit 15 min. van stad, 8 m. 50 facade op 71 m. diepte, kunnende dienen voor 2 werkmanswoonsten. Prijs voor een huis met verdiep 30.000 fr. en grond 8.500 frank. Zich wenden Wervickstraat, 7, Meenen. Onlangs nieuwgebouwd WOONHUIS, dien stig voor allen handel, in de Casselstraat, dicht bij O. L. Vrouwkerk, thans ledig. - Inl. In den Leegen DoornPottestraat, Pop. MOTO Rush, 350 cm. laatste model, zoo goed als nieuw, met phare en zitsel, bij De- laf on taine, Zuidvesten, 11, Veurne. Tel. 123. Voordeelige prijs. Schoon WOONHUIS met 3 a. grond, gele gen te Westvleteren bij den vijver, bewoond zonder pacht door Emile Merveillie. Voor inlichtingen zich wenden bij Achille Gombert, Kruisdreef, Westvleteren. Drie WERKMANSWOONSTEN met 27 a. zaailand en waterputten, allerhande fruit boomen; te verdeelen in 2 of 3 koopen; langs de vaart, dicht de statie te Yper. Inlichtin gen te bekomen den Zondag van 9 tot 12 uur, Dickebusch steenweg, 137, Yper. Schoongelegen HANDELSHUIS met in rijpoort en 4 a. hof, gemak van betaling. Zich wenden tot Julien Bollengier, Coiffeur, Meesen. Groot en gerievelijk WOONHUIS met goed bekalante winkel en café; groot een gemet zaailand en een half gemet bebouwde grond met hof, dienstig voor allen handle; rond Yper; seffens vrij. Adres ten bureele. OCCASIE-AUTO. Voor den aankoop van een occasie-auto met groot gemak van betaling. Schrijven: Bureel van 't blad, N. 8. Geheimhouding verzekerd. De Secretaris, Julien Derycke. De Voorzitter, Ch. Vandenbussche. AUTO (4.500 fr.)operbeste moteur, met Delco, binnenstuur, koffer, enz. Proefrit naar verlangen. Adres ten bureele. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FRANS VAN DAELE-VERHULST, man denmaker, Peerdenmarkt, POPERINGHE, laat weten dat hij van heden af zal rond gaan om MANDEN TE MAKEN en te ver maken op aanvraag. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB oto «Gillet» goede occasie bij Jules Vef- meersch, Smid, Voormezeele. Goede jong beer, van zuiver Veurne-am- bacht's ras, bij Jules Vandamme, Vier- straat, Kemmei. riewielkar, koppel nieuwe wielen i m. 40 hoog, beslag 9 cm kunnende dienem voor wagen of camion; zweeën met sterke- ressorts nieuwe bierberlite alles zoo goed als nieuw bij Hector Hoevenaeghel, Switch Route, Poperinghe. Kamion rooo Kdraagvermogen dienstig vooj. groenseliers.; tfaamkar onlangs nieuw, bache.en harnasseering bij Henri Bultheelté Isenberghe. otor seny-dysel ia paardenkracht, bij Julien Gouwy, Vlamingstr. Poperinghe; oto F. N. 3 P. K. zoo goed als nieuw, bij Ach. Quinten, Rousbrugge. ijfhonderd oude para plu's zoo gocli a'iS nieuw, bij M. Beauprez, Yperstraat",' aöj Poperinghe. oterkeern op billen, zoo goed als nïeuwë Adres ten bureele. Moto Triumph goeden staat. Een chassis Citroen 10 P. K. in goeden staat. Garage Covemaecker, Oostvleteren. Goede meid voor alle werk bij M. Gruweé-f Benoot, Yper. Mag zich ook aanbieden bij M. Benoot, Noordstraat, Poperinghe. ii Leerjongen voor bakkerij en shikefbakkery bij M. Vandenbulcke, Yperstraat, ti| Meenen. Goede meid voor gezin met 2 kinders. Zich te wenden Mme Gheysen, Houtzagerij, 260, Rysselstraat. Halluin, Nord Frankrijk. Reizigers voor het bezoeken van garagisten en autobezitters. Zich wenden Groote Markt, 32, Rousselaere. eid, burgerkeuken kennend en kamermeid goed kunnende naaien; alle twee stil en eerli jk, minstens 3o jaar goed loon, bij be jaarde alleenwonende dame. Zich wenden 16. Cartoüstr., Yper of 5, Statiestr. Kortrijk. Goede meubelmaker om bureelmeubelen te maken. Adres ten bureele. Beenholwversgast een weinig den stiel ken nend i3bis, rue de Valencienne, Lille. Leergast bij Maurice Devos, bakker in Heule; gemakkelijk werk; loon: ie maand 25o fr.; 2e maand 3o fr. Alie inlichtingen «Au Cheval de Bronze» Statie, Poperinghe. Vrouw om aan de wasch te helpen in «Hotel Skindies» Poperinghe. Deftige meid van 2o-4ojaar. bij Notaris La- housse, Boterstraat, 45, Yper Dienst van 2 personen. Goed loon. ast in beenhouwerij chacuterie. Rue Carnot, 3o, Looz-lez Lille. Goede meid bij M. Lobelle-Dochy, Boterstr. 40, Yper. Loon 3oo 35o fr. 's Zondags vrij. Goede meid, goed loon, bij Dr Billiau, Ma- loulaan, 32, Yper. Goede Meid voor alle werk te Antwerpen goed loon. Adres ten bureele. Leerling kleermaker volgens programma; halve kleermakersgast en kleermaker, kennend zijn ambacht. Verzekerd werk bij F. Blanckaert-Verleene. Poperinghe. Ernstige meid om den boven te doen en te helpen zorgen voor jonge kinderen. Zeer hoog loon. Adres ten bureele Twee deftige meiden voor keuken- en bo- venmeid bij heer en dame alleen, rente niers. Liefdadigheidstraat, 67, Brussel. Seffens, goeden derden pasteiisakkersgast en ook een leerjongen kost en inwoon; goed loon bij M. Lobetle Dochy, Pastei-; bakker, Boterstraat, 40. Yper. Net bovenmeisje goed kunnende naaien, bij" Mevrouw Struye, huize Zandberg, Zille- - beke. tixjf j.'. ediende, boekhouding kennend, zoekt bu". reelwerk, binst vrije uren. Adres ten bui» Rerievige herberg De Welkom dicht de statie zich wenden bij M. Masschelein, Poperinghe. eld, Zondag namiddag bii C. Verhack-Du-, mon, i5, Bertenplaats, Poperinghe. Echarpemet speld. Vragen bij Vilain, West vleteren. Pak goederfn, in emballage Chevrolet ge wikkeld. Diest geteekend: Donderdag na middag op den steenweg Vlamertinghe-Po peringhe. Inlichtingen ten buréele. Gouden iirelok. Zondag op de Markt té Po peringhe- Tegen belooning ten bureele terug brengen. Vulpen, langs de Yperstraat, Rekhof, Ber- tenolaats. Priesterstraat op Woensdag laatstleden. Ten bureele terug brengen. 5 KAMER GEVRAAGD. KAMER wordt gevraagd te Poperinghe, dicht de Groote Markt, om den VRIJDAG voormiddag gedurende September, October, November, eenen voorraad FOURRUREN te kunnen toonen aan de kalanten. Aanbiedingen en gevraagde prijs laten

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 6