IIlilIEl rr Matrassen Yper BREUK- en BUIKBANDEN YPER-THUYBDAG nadert! Groote Reklaam en verkoop J VERCRUYSSE. LUK... maar toch WAAK WEGGEGEI AY P RU ZES l Hes aan BENZÖLUX Schoenen J. fPERlAN-RECOUR Car VERDONCK-MINNE ZONEN Misgroeiïngen Breuklijders 11 II 11 HI 11 1 lil 1 Occasie. TKrt DIER GELEGENHEID Bet Gekroond Kalf GILLIS-DE VOS 17Groote Markt Zomertraan Zomertraan ZOMERTRAAN :-s voor uw AUTO G. EECKMAN (Old Tom) Belgische fiypotheekmaatschappij en Spaarkas Mg POPERINGHE is de beste en de voordeeligste Kapel van 0. L. Vr. van Brielen=WatermeuIen 4® jaren goeden uitslag!II KALFVOEDSEL van JANSSSENS-FOSSE Rue de la Linière, BRUSSEL. den Grooten Sint Medard Gesloten op Zon- en Feestd. om 1 ure. INLANDSCHE WOL GEEN DRONKAARDS MEER TE KOOP. OLIFANTPLATEN en alle slach van andere ijzeren pla tenhij is ook kooper van barakken IBEBBBBEBBBBBBBBBflBBBBdBBBBHBB AUTOBUSDIENSTEN BIER. H. SERRUYSLAAN, 7, OOSTENDE BIJZONDERE BUIKBANDEN DUIVENVLUCHTEN AANBESTEDINGEN. TT NIEUWS OVER DE HOP. BURGERSTAND VAN NIET RAP UITGEVONDEN m i DE STAKINGEN IN FRANSCH-NOORDEN HENNERINGEH BI. 7. - 3-8-1930. - N' 31. xDE POPERINGHENAAR m van KLEEDEREN en MANTELS voor VROUWEN en K1NDKRS in het huis St-Janskruisstraat, POPERINGHE (Rechtover St Jans' kerk.) Verteerbaar voor alle magen - Aangenaam van smaak. - (Wettelijk geponeerd merk) tegen zwakte en flauwte, bevat de krach' tigste bestanddeelen om te verkloeken. Gij die flauw of zwak zijt, neem een flesch Zomertraan, de uitslag is wonderlijk in vele gevallen. Duizenden flesschen zijn jaarlijks verkocht. 25 fr. de literflesch uitleg bij de flesch, OPGELET: De naam Zomertraan op de etiket der flesch geeft waarborg voor zijne echtheid. Verkrijgbaar: te Poperinghe: in de Apo theek Notredame; te Yper: in alle Apotheken. Is van heden af beterkoop dan de gewone benzine. Beproef zijne kracht, zijne zuiverheid. Bespaart 35 Gewestelijke depothouder: Gr. Markt - Yper - Telef. 136 Ntamlocze Vennootschap gesticht in 1B03 M, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal: Reserven: 10.000.000 fr. 9.029.117,70 fr. INTREST DER SPAARBOEKJES 4,70 5,50 6,00 en 7,00 volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN BEHEERRAAD: M. Baron Fredegand Cogels, Eere-Gouver- neur der Provincie Antwerpen, Voorzitter. M. Henri Jacques Engels, Eere-Voorzitter der Handelsrechtbank, Ondervoorzitter. M. Alphonse Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Beheerder. M. Jean Cogels, Afgevaardigde Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve IJ te wenden tot onze agenten: Crombeke: M' Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/Yzer: Jozef Tahon, Gemeentesecr. Oostvleteren: Arth. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontvanger. Meessen: G. Dehem, Gen. Gatrystr., 41, Brus, Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Armentières. Rousbrugge: Aimé Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervick: Léo Debonnet, Leyestraat, 22. Westvleteren: M* Wed. J. Quaehebeur. VAN 1. Omdat de bestuurraad samenge steld is uit Poperinghenaars die van iedereen gekend zijn. 2. Omdat al de aandeelhouders Poperinghe bewonen. 3. Omdat het gestorte geld in Po peringhe blijft. 4. Omdat de Maat schappij reeds een aanzienlijk reserve fonds bezit. 5. Omdat de brand schaden ten spoedigste geregeld en vereffend worden. 6. Omdat de pre- mien langzaam verminderen. Alle inlichtingen bij H. Julien Vstn- dooren. Yper straat. 23. Poperinsrhe 1BBBSS&S3HBBBBBBBBBBBBBBBESBB1 Een PIKBINDER Massey-Harris Een PIKBINDER Mac Comick Een me l eur Otto Deutz, 2 pikma- chienen, 1 maaimachien, I chicorei- snijdec, 2 zaaimachienen, 2 ontroo- «ners, 2 beterkeerns, 2 jumellen en I rolle bij STEVENS-PATTOU Yper of Poperinghe. AU RICE D'EVOS Velomaker Yperstraat - 9 - Poperinghe. Groote keus van Naaimachienen VICI, BURY, VERITAS en andere goed gekende merken. Komt zien en oordeelt! Comptant of op crediet! Alle herstellingen worden aan vaard! 10 jaar waarborg! Groote keus van Kinflervoituren! BURGERS! Zoekt uw profijt. Ik heb de eer het geacht publiek ter kennis te brengen dat ik van heden af uitverkoop Tegen Thuyndag (Zondag aanstaande) zal de voorzijde van den autaar, van de aan prijs van factuur, door uitscheiding van kapel van O. L. Vr. van Btielen-Water- bedrijf. Een groote keus heb ik nog van: meulen, hare voltooiing hebben door Genagelde en genaaide schoenen voor Hee- het aanbrengen van drie schilden, wezen- ren, Damen en Kinderen. Bijzonder veel d staande (7 T Vr heeld in een Iseghemsch handwerk: pantoffels, tennissen, staande t). L. vr. Dteia espadrillen en sandalen, lisièren, bains de jj110' en aan d eene zijde het wapen van mer, werkschoenen, enz. Let wel op mijn adres: J. VANUXEM Herberg De Kloef Ouderdomsteenweg - 119 E - Poperinghe. Landbouwers WILT GIJ ïpoedig uwe kalveren vet maken, jchoon en wit vleesch hebben, ge bruikt dan het Oud huis van vertrouwen (Meester-Kleer maker) Yperstraat - 22 - Poperinghe Met het Zomerseizoen, schoone en groote hoeveelheid kostumen gemaakt en op maat. - Specialiteit van sterke Werkkleederen. - mperméafeïes. Spoedige bediening - Genadige prijzen. TELEFOON 174.' UtifBBEHBHHBHS&B&BE SBBBBBBBBBBR DRINKT HUIS VAN VERTROUWEN R1JSELSTRRAT - 8 - YPER BS IMES' Regenmantels, Gabardinen, Trench (Englebert) voor Heeren en Damen. - Pelerinen en Hoedjes van alle slach voor Damen en Kinderen. - Groote keus van Lederen Vesten in Chron, 1* kwaliteit. - Sportbroeken voor mo torijders. - Specialiteit van gevoerde handschoenen in Chron voor Damen en Heeren. - Groote keus van werk- kleederen voor alle stielen, speciali teit van blousen en vesten voor Beenhouwers, Pasteibakkers en Ho telhouders. - Alles in huis en op mast te verkrijgen. - Herstellingen ten huize gedaan. Open des Zondags. KOOPT UWE bij E. DOBBELS. Bruggestraat 3 Poperinghe. Beste inlandsche wol. Bijzondere keus van matrassen in pluimen en konijnenhaar. TWINTIG TEN HONDERD AFSLAG op de beste gewasschen tn de wolwasseherij Alfons Wallyn. Veurne- UUEHSBBBISBBHBBI9BBBBBBEBBBBBBHB POUDRE JANEHJO Onschadelijk, zonder smaak. Doos 12.50 fr COSSSLIS, z. Brouckere plaats. Brussel SPOEDIG VERBETERING £aaBHBBBHBBBBHHHBBBBBBBBBBBHHB Aitijd te koop bij Leon Rosselie, 99 Veurnesteenweg, YPER WESTVLETEREN. Jerome Dewulf laat weten dat hij vanaf Vrijdag 8 Oogst zal rijden naar de Markt van Poperinghe, langs de Kinders Vandewalle naar derf Eikhoek en dan terug naar Poperinghe. Hij aan- veerdt alle boodschappen. BORTEEL, Autovoerder, Proven, zal op Zondag 10 Oogst, 's morgens te 9 uur naar DE PANNE rijden. De plaatsen moeten op voorhand besproken worden.' 4BBEBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBHB CHRISTEN MIDDENSTAND Poperinghe. RECHTSKUNDIGE DIENST. Zitting eiken Vrijdag morgen. FISCALE DIENST. Inlichtingen te be komen In den Katholieken Kring te POPERIN GHE: eiken dag te 12 uur middag. MARKTPRIJZEN Poperinghe, 1 Oogst. Tarwe 155'; rogge 110; ha vei' 105; aardappelen 55; boter 25-27; eieren 0.80; hoppe 260 fr. Yper, 26 Juli. Tarwe 156.158; koolzaad 412-414; klaverzaad 1600-1800; rogge 75-77; boekweit 212-214; haver 85-87; brouwersgerst 131-133; voedergerst 88-90; erwten 206-208; bloem 200-202; maïs 123-127; paardeboonen 165-168; gruis 77-80; zemelen 112-114; Iijn- zaadmeel 147-150; ljinzaadkoeken 130-133; aardappelen 30-40; boter 25-27; eieren 0.84- 0.87; biggen 300, den kilo 10; strooi 30-40; hooi 30-40; ruw vlas 40-60. Roeselare, 29 Juli. Tarwe 165; rogge 100; boekweit 160; haver 103; gerst 100; erwten 120; boonen 140; lijnzaden 230; kool zaden 250; lijnmeel 158; vlas 85; aardappe len 42; klaverzaad 1700; strooi 30; hooi 35; oude chicoreiboonen 103; nieuwe id. 112; ta bak 8.00; koolzaadolie 580; lijnzaadolie 545; nitraten 143; ammoniak 143; cyanamide 114; viggens 14 den kilo; boter 25; eieren 0.84. Veurne, 30 Juli. Oude tarwe 160; nieu we tarwe 130; oude rogge 80; nieuwe rogge 65; oude haver 98; nieuwe haver 70; gerst 115; erwten 160; aardappelen 30; tarwestrooi 26; roggestrooi 40; haverstrooi 24; weidehooi 60; klaverhooi 50; luzernehooi 55; klaverzaad 5.00; boter 27.50; eieren 0.89; eendeieren 1.00. Kortri'k, 28 Juli. Witte tarwe 165; rog ge 100; haver 110; paardeboonen 150; gerst 100; tarwebloem 202; inlandcche zemelen 85; gorte zemelen 95; hooi 30-35; strooi 28-30; aardappelen 40-45; Ttrksche tarwe Plata 120; vreemd lijnzaad 288; inlandseh lijnzaad 230; inlandsche lijnzaadkoeken 152; Ameri- ka.ansche lijnzaadkoeken 151; nitraat van Chili 146; ammoniak sulfaat 144; lijnzaad olie 565; koolzaadolie 600; vlas der Leie 30- 90; wit vlas 875-2000; vlas op den grond ge root 600-850; ruw werk 60-100; oude suike- rijboonen 102-103; nieuwe id. 110-112. Kortrijk, 28 Juli. Te koop gestelde die ren 280; 137 koeien, den kilo op voet 8.25: 96 vaarzen, id. 9.00; 25 stieren, id. 8.75; 22 Yper van voor den grooten Vlaamschen kruistocht, en aan d'andere zijde het wapen van na den grooten Vlaamschen kruistocht, op Jenwelken de Zwarte Ltetiw veroverd geweest is. Een woord geschiedenis. Vroeger bestond er in de kerk van O. L. Vr. van Brielen YVatermeulen be halve eene zittende O L Vr vanThuyne ook nog eene staande. Dit laatste beeld was in verguld zilver. Het wierd aan de Gentsche plunderaars onttrokken in 1506 door den kerkmeester Fernand van Brielen. Deze gaf het ter bewaring aan Christiaen van Outrive Diksmui- destraat, die het uit voorzichtihheid tijdens de groote peste in zijnen hof dolf. Hij stierf en 't is enkel door 't vellen van eenen grooten" notelaar 40 jaar laKr (1G09) dat het beeld teruggevonden wierd. 't Is geschonken aeweest aan Brielens noodkerk (St Niklaaskapel, Brielenpoortje, Bee stem ar kt) en is einde lijk spoorloos verdwenen denkelijk uit de eene of de andere parochiekerk, waar het tijdens het verdwijnen van de nood kerk van Brielen heengedragen geweest is, gedurende de fransche omwenteling. Ter herinnering aan dit beeld, dat naar schrift en teekening in eene stralengeute moet gestaan hebben, is een staande O. L. Vr beeld, met eenen tuin aan de voeten te midden van het vorenste deel van den autaar aangebracht. De Zivarte Leeuw, nu de Vlavmsche Leeuw. Nooit, behalve in 1303 als zij over En- eeland en Gent zegevierden oogstten de Yperlingen meer roem dan ijdens den grooten Vlaamschen kruistocht van Phi lip van Elzaten, onzen koenen graaf, wiens lijfwacht 500 onzer Yperlingen vormden Met het groen kriv.s op de borst, dat de Vlaamsche en Hollandsche kruisvaarders onderscheidde in de ge mengde kruistochten, trokken onze man nen naar de vlaamsche kust waar zij inscheepten en na Spanje, enz. aangedaan te hebben gelukkig te Akeren landden. Hun eerste slag hadden zij te leveren tegen Nobiliter, zoon van Nobilion, ko ning van Abilenen. Hoe ongunstig de verhoudingen ook waren, zegevierden de onzen, en Nobiliter iel van de hand van den broeder van onzen grave, Pieter van Bonen (Boulogne). Pieter schonk het zweerd van Nobiliter aan den grave zijnen broeder, 't Was een zeer goed en Philips streed er in 't vervolg mede. Nobilion, geholpen door zijmn broeder Agilas van Jerusalem, kwam met een machtig leger de geledene nederlage her stellen en zijnen zoon wreken. Nobilion streed op de voorste lijn en Philips onze graaf en Pieter van Bonen van den ande ren kant ook. Philips gelukte erin Xobi lion te vellen en stak hem dood met 't zweerd van Nobiliter. De strijdvaan van Nobilion, de Zwarte-Leeuw op gouden veldwierd neergehaald in den strijd, en Bodewijn van Comen, Yperling van ge boorte, veroverde ze, en overhandigde ze aan den graaf. Deze nam ze als kenteeken en ze wierd de Standaard van den araaf en van't gr aa] schap en van. 't volk van Vlaanderendie ze in den kamp op den vijand veroverd hadden. Yper in 't bijzon der had er zijn aandeel in, en bij het be staande wapen van Yper werd de Zwar te-Leeuw gevoegd. De patrom sse, de beschermster van Yper en d'YperEngen is dien dag voorze ker fier geweest over hare kinderen, zoo veel te meer dat de strijders haar bene vens God en 't II. Graf aanroepen heb ben voor den strijd. Met recht dus mag O.L V. van Thuy- nen prijken in de «rave» de stralengeule, tusschen het oud en het nieuw wapen van Yp°r. GEBREVETEERDE Breukbanden zonder staal noch elastiek. Speciale Breukbanden voor zak-, navel- en uitblijvende breuken, op maat vervaardigd, en volgens geval. voor zwaarlijvigheid, voor na-operatie, voor eventratie, voor zwangerschap, voor vlottende nier- en maagzakking. GEBREVETEERDE onthopedische korsetten voor Mal en Pott en ruggegraat. Speciale beenappareils voor kromme beenen en stompvoeten. Orthopedische toestellen in gemouleerd leder of celluloid voor verlamming en beenderziekte Kunstarmen en kunstbeenen in hout, leder of gevulcaniseerde fiber. DE BEHANDELING GESCHIEDT ONDER TOEZICHT VAN UWE GENEESHEEREN. Kostclooze raadpleging-en te: Ieder 2" en 4e Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Thouroutstraat, 16, van 9 tot 11 uur. Dagelijks leest gij reklamen in gazetten van zoogezegde breukmeesters die beweeren breuken te kunnen genezen zonder operatie. Zwicht wel u niet te laten overhalen door die aanlokkende woorden en beloften, want eene breuk bij volwassene kan niet gene zen zonder operatie, 't is al bedrog, zij hebben het alleen op uw geld gemunt, zoo rekenen zij overdreven prijzen voor een geneeskrachtige breukband die niet bestaat, velen hebben er zich nochtans reeds door laten beetnemen. Indien gij begeert van eene breuk te genezen, moet gij u laten opereeren, en om u daarvan te overtuigen, vraagt raad aan uwen geneesheer; maar indien de operatie u afschrikt, wendt u dan in volle vertrouwen tot ons, wij zullen u een goede breukband vervaardi gen die voor uw geval past en die uwe breuk zal binnenhouden zonder het minste ongemak te veroorzaken. Ons huis, gesticht in 1840, moet voor u eene waarborg zijn dat wij door de ondervinding op de hoogte zijn van ons vak. De Verbroedering te Poperinghe. CLERMONT, A.; 69. Lenoir O.; 70. Vanbrabant M.; 71. Develter G.; 72. Liefooghe E.; 73. Lazeure U.; 74. Missiaen M.; 75. Schaballie M.; 76. Dupont G.; 77. Leycher H.; 78. Devos A.; op Zondag 27 Juli 1930. 79. Staelens A.; 80. Devos R.; 81. Turkery 164 Km. 256 Duiven los om 6.46 u. C.; 82. Dehaene T.; 83. Vandevoorde C.; 84. Aankomst: eerst duif om 8 u. 55 m. 44 sec., Roffiaen J.; 85. Staelens A.; 86. Deman R.; snelheid 1266 m. 69; laatste duif om 9 u 05 m. 37 sec., snelheid 1177 m. 38. Uitslag: 1. Desender J.; 2. Dewachter R. 6 AUG. Te 3 u., ten gemeentehuize te Gheluveit, door de Comm. van Openb. On derstand, bouwen van eene kleine hofstede. Bestek fr. 40.924,45. Stukken ter inzage bij den H. A. Callewaert, secretaris der Comm. Inl. bij den H. bouwk. O. Carpentier, 6, Noordstraat, Poperinghe. UITSLAGEN AANBESTEDINGEN. 24 JULI. Te 5 uur 's avonds, ten ge meentehuize te Bulscaimp (Veurne), her- stellings- en vergrootingswerken aan de gemeenteschool voor jongens. Bestek 62.903. MAVEAU-VERSTRAETE, Adinkerke, fr. 47.790,20; E. Plasman, Bulscamp, 49.500; Deweerdt J., Brielen, 53.000; Demolder-Pin- son, Veurne, 53.869; Depoorter G., id., 54.693; Bekaert W„ id., 56.423,30; Rathé U„ Adin kerke, 60.390,10. DAMEN! Voor uw Corset of Ceinture, vraagt het merk D. W. De nieuwste modellen RONDE VAN FRANKRIJK. 21 ritten 600.000 fr. Prijzen. i9e Rit, Mets Cliarleville 139 Km. 1 Pe- lissier 2. Bonduel3. Guerra 4. Taverne 5. Demuysere. 20° Rit, Charleville-Malo 2/0 Km. 1 Pe- lissier2. Boriduel3. A. Magne4. Gueri a 5. Demuysere. 2ie Rit. Malo-Parijs 204 Km. 1. Pelis- sier 2. Guerra; 3. Leducq 4. Merviel7. Demuysere. Algemeene rangschikking'1. Leducq 2. Guerra 3. Magne 4. Deinuvsere 5. Bidot- 6. P. Magne 7. Bonduel8. Faure 9. Pelis; sier 10. Schoen. 5g Renners voleinden de ronde. 87. Defever A.; 88. Vandevoorde C.; 89. Amez A.; 90. Decoker J.; 91. id.; 92. Marey R.; 93. Vandevoorde C.; 94. Decoker J.; 95. De- 3. Schaballie M.; 4. Orbie M.; 5. Lahaye H.; lava M.; 96. Vandevoorde C.; 97. Geldhof 6. Coubron H.; 7. Debyser J.; 8. Ghythiel V.; C.; 98. Suffys J.; 99. Lava A.; 100. Lenoir 9. Dupont S.; 10. Vanbruwaene G.; 11. Van- J.; 101. Delava M.; 102. Simoen M.; 103. devoorde C.; 12. Intervuyst D.; 13. Devos J.; Desender J.; 104. Geldhof C.; 105. Missiaen 14. Dehaene T.15. Lenoir J.; 16. Desaegher M.; 106. Delava M.; 107. Delaere M.; 108. H.; 17. Lietaert N.; 18. Desender J.; 19. De- Coudrcn H.; 109. Vanbruwaene P.; 110. Van- haene T.; 20. Vandevoorde C.; 21. Labaere devoorde C.; 111. Desegher D.; 112. Lava A.; M.; 22. Vanbrabant M.; 23. Labaere M.; 24. 113. Creus A.; Dupont D.; 26. Vandevoorde C.; 27. Gillioen Serie van 7 duiven: Vandevoorde C., serie 28. Vandenberghe H.; 29. Vandevoorde van 6 duiven: Lava.; serie van 5 duiven: C.; 30. Verpoot E.; 31. Vermeulen J.; 32. Amez A.; serie van 4 duiven: Desender J.; Dave M.-J.; 33. Nowynck J.; 34. Dave M.-J.; serie van 3 duiven: Decoker J.; serie van 35. Verschaeve N.; 36. Debeir J.; 37. Gadeyne 2 duiven Coudron H., Houwen G., Thorez L.; 38. Dupont G.; 39. Caenen C.; 40. Leycher E„ Laheye N., Lietaert N„ Deraedt A. H.; 41. Vercruysse O.; 42. Pinceel M.; 43. Zondag 3 Oogst, CLERMONT, oude en id.; 44. Develder G.; 45. Dehaene T.; 46. jonge duiven afzonderlijk. Huys J.; 47. Prinsie A.; 48. Decroch E.; 49. Ter gelegenheid van het Eeuwfeest geeft tha, Groenstr. Soetens Roger, Pannen- huisstr. Catry Godelieve Zonnebekestw. Overlijdens. Hoornaert Leonie, 67 j., wed. Vermaete, Poperinghestw. De Cruye- naere Alfred, 52 j., landbouwer, echtg. Del- vael Maria, Wenninckstr. Delva Maria, 90 j„ wed. Bruneel Louis, Wenninckstr. Devick Camiel. 43 j„ beenhouwer, echtg. Roussery Madeleine, Statiestr. Kestelyn Henri, 74 j., wed. Decrock Octavie, Zonne- bekesteenweg. Huwelijken. Hoorelbeke Henricus, fa briekwerker en Deturck Suzanna, fabriek werkster. Hoflack Oscar, handelaar en Vandamme Maria, z. b. Roose Leon, on derwijzer en Butaye Lea, z. b. lllllllMlllinilllllIlUHIII Belgie. De Peronospora-plaag breidt zich uit, dank zij het regenachtig weder waarop een zoele warmte volgt. De hopvelden staan zeer ongelijk: sommige zullen niet meer dan 600 pond per gemet geven, andere 800 tot 1.000 pond; de beste 1.400 tot 1.600 pond; ten minste indien het weder niet betert, want meer en meer valt de Roode Vlekziekte op het scheer, dat bijna niet bloeien kan. Zijde M.; 50. Blondeel A.; 51. D Amour M.; de stad twee bekers aan de Maatschappij. jiet scueer, uai uijuu met uiueieu tcaxi 52. Desender J.; 53. Dumelie M.; 54. Dese- Die bekers zullen Zondag verspeeld worden Fr.lnk jk T hpt Noorden -taan de gher D.; 55. D'Amour M.; 56. Debeir J.; 57. op Clermont. Een beker wordt verspeeld voor L*™™" noe slechter dan h. het Land rz SP W SQ de ionoe duiven en een voor de oude duiven hommeinoven nog siecntei dan m net Lana Vanbruwaene G.; 58. Vandenberghe H.; 59. de jonge duiven en een voor de oude duiven. Pinceel M.; 60. Debyser J.; 61. Decoker M.; Ieder liefhebber speelt de twee eerste duiven. 62. Hoflack L.; 63. Loncke J.; 64. Blondeel De bekers worden gegeven aan de eerste A.; 65. Doom M.; 68. Huys J. Serie van 5 duiven: Pinceel M.; serie van 4 duiven Vandevoorde C.; serie van 3 dui ven: Labaere M.; serie van 2 duiven: De sender J., Dehaene Th., Dupont D., Dave M.-J., D'Amour Marcel. BRETEUIL, op Zondag 27 Juii 1930. 138 Km. 444 Duiven los om 6.45 u. Aankomst: eerste duif om 8 u. 28 m. 02 sec., bestatigde serie van twee duiven. Zondag 10 Oogst: DOURDAN, oude en jonge duiven afzonderlijk. ARRAS, oude en jonge duiven dooreen. MBBUBIBBIllllMlHRBaiiaBBlBI POPERINGHE, van 24 tot 30 Juli 1930. Geboorten. 244. Decoene André, snelheid 1347 m.; laatse duif om 8 u. 36 m. Hector en Deniere Rachel, Proven. 245. 20 sec., snelheid 1242 m. 63. De Gryse Jeanne, d. v. Achiel en Laheye Uitslag: 1. Verschaeve N.; 2. Silvert G.; 3. Irma. sektie A. 246. Kaesteker Alfons, Lietaert N.; 4. Amez A.; 5. Vandevoorde C.; z v Ëtienne en Turkery Rachel, Reckhofstr. 6g Dupont G.; 7. Huyghe A.; 8. Decoker M.; 247. Kesteman Lea, d. v. Robert en Huy- a Gillioen E.; 10. Vandevoorde C.; 11. Amez ghe AIice, sektie 0f. 248. Wybo Adoiphine, 12- Lava A.; 13. id.: 14. Coudron H.; 15. v Michel en"Lanssens Bertha, sektie E. Desender J.; 16. Thorez E.; 17. Amez A.; 249. Gryson Paul. z. v. Julien en Papegaey 18. Devos A.; 19. Labaere M.20. Vanbrabant Marie, Boeschepestr. 250. Ameel Paula, M.; 21. Provo V.; 22. Blondeel A.; 23. Handt- d v Gaston en Boudry Madeleine, Woesten. poorter H.; 24. Creus A.; 25. Depreeuw J.; Overlijdens. 109. De Crock Clemence, 26. Dupont D.; 27. Houwen G.; 28. Deraedt 75 j s b., echtg. Hauspie Emile, St Jans- A.: 29. Deraedt M.; 30. Deleu M.; 31. Laheye kruisstr. 110. Chaerle Lucien, 16 dagen, N.; 32. Lahaye H.; 33. Lava A.; 34. Desender Zi v, Joseph en Dehaene Marguerite, sektie J.: 35. Coudron H.; 36. Lahaye H.; 37. San- d. 111. Top André, 2 m., z. v. Nestor en sen C.; 38. Lava A.; 39. Houwen G.; 40. Lon- Callewaert Marie, sektie G. 112. Debergh cke J.: 41. Thorez E.; 42. Devos R.; 43. Stas- zenobie, 85 j., wed. Vermeersch Jan, Sint lens A.; 44. Liefooghe E.; 45. Derynck C.; Miehielstraat. 46. Pinceel M.; 47. Laheye N.48. Lezeure Beloften. 76. Moyaert Antoine, z. b. v. U.: 49. Lietaert N.; 50. Staelens A.; 51. Ver- pop en Deschilder Hilda, z. b. v. Alverin- poot E.; 52. Amez A.; 53. Zijde M.; 54 D'Amour M.; 55. Vandevoorde C.; 56. De- heegher A.; 57. Vandenberghe H.; 58. Suf fys J.; 59. Desender J.; 60. Roffiaen J.; 61. Vandenberghe H.; 62. Marey R.; 63. Durieux A.; 64. Vandenberghe H.; 65. Lava A.; 66. ghem. 77. Verholleman Leo, fabriekwer ker v. Boesinghe en Ghesquiere Jeanne, z. b. v. Poperinghe. YPER, van 24 tot 30 Juli 1930. Geboorten. Durieux Jean, Hondstr. Dewachter R.; 67. Coudron H.; 68. Deraedt Cooren Camiel, Zaalhof. Kerrinckx Ber- van Poperinghe. In Elzas woekert de plaag voort, zoodat het Hopverbond aldaar aan al zijn leden een dringende waarschuwing zond Ohne Spritzen keine Hopfen! Zonder be spuiten met Bordeleeschen pap zult ge geen hop hebben. Rohemen. In Tcheko-Slovakië of Bo- hemen staat de hop ziektevrij, doch de op brengst zal minder uitvallen dan verleden jaar. Joego-Slavië. Dit land bevat twee hop- streken, waar de hop eerbaar goed staat; maar de hopvelden werden er 50 per hon derd uitgeroeid. Beieren. Volgens De Hopboer tijd schrift der Hopverbonden, wordt de stand der Duitsche hoptuinen als volgt voorgesteld; Spalter-landgeen ziekte. Hallertau-gebiedveel Peronospora, waar tegen de boeren niet genoeg spuiten. Aischgrund: Roode Vlekziekte wordt hier fel bestreden door bespuiting. Hersbruck-gebergtede planten leden veel van de droogte; de bespuiting laat te wen- sehen. Wurtemberg: overal veel Peronospora. IBBUBHBIHHBBBIEBBBBBaBISSfllBaSSeBl Een kassier eener firma uit de Huidvet- terstraat te Brussel kwam klagen bij den Kommissaris dat hij in zijn bureel r;as over vallen geweest door een Pool die op rem een revolverschot loste en wegliep met cO.OOO fr. Nauw ondervraagd viel hij uit: hij had zelf een schot door zijn vest gelost en met de 40.000 fr. zijn huis gekocht dat hij be woonde te Dilbeek. ss m i s'*V v Solde NAAR HET EINDE? M. Laval, Fransch minister van arbeid, heeft in een verklaring over de sociale ver zekeringen bevestigd, dat hij de hervorming „r or, iop den vastgestelden datum zal toepassen, ossen, ld. 9.00; boter 25-^7; eieren 0.80-0.85. en da+ jjij zich door de werkstakingen niet Dixmude, 28 Juli. Boter 22.50-25; eierenzaj jaten weerhouden. 0.84-0.86: aardappelen 35-40; tarwe 158-160; j Anderzijds heeft de minister medegedeeld' rogge 80-90; haver 90-95; strooi 250-280de staking in de streek van Rouaan hooi 300-400. j nagenoeg ten einde is, en dat de arbeiders Anderlecht, 29 Juli. VARKENSMARKT. van het Noorden gevraagd hebben om door Te kocp gesteld2465 stuks. Gemiddelde hem ontvangen te worden. Hij voorziet dat prijs per kilo op voet: 8.25-9.25. 'de werkherneming in het Noorden ook wel- Anderlecht, 30 Juli. VEEMARKT. dra algemeen zal zijn. Te koop gsteld346 ossen, den kilo op voet 7.50-9.50; 99 stieren, id. 6.25-8.50; 1242 koé!- en, id. 6.25-8.50. Te samen: 1687 stuks. bij Sansen-Vanneste, Poperinghe,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 7