I DRINGEND BERICHT Hoe de eiereid draai! Kon eerbied iser de Priesiers Fraas uu cauuiaiasri Hei leiiexeiisiQB leidt eaer socialisms Het Episcopaal en de H. ware Hermans ze sioHBn de sores el! ZONDAG 10 OOGST 1930. WEEKBLAD s S3 CENTIEMEN IV JAAR. Nr 32. Tclefooa Nr 9. Uitgever i SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Postcheck 15.579. Wij verzoeken al onze Berichtge vers, aanstaande week alle mededee- lir.gen in te zenden TEGEN DON DERDAG MORGEN, ter oorzaak van O. L. VROUW HEMELVAART, die dees jaar op den Vrijdag valt. Geen Ve^uuarring WELOTTE 3 bou- Qntroomers ME LOTTE, N. V. Remicourt MEUBELPAPIER VLIEGENVANGERS l^og de Eeutufeesten te Proven Politiek Overzicht Abonnementsprijs per Jaar: Ia Stad: 17 fr. Ia't Land: 18 fr. (per post) Frankrijk: 35 flr.ï Congo85 fr. Andere landen40 fr, ARfEFi Kiem* Berichte»* 1 fr. per reek minimumprijs per iniassching4 fr. rmmmm -Mie annoncen vooraf te betalea en moeten tegen dM§ Donderdof! noaet ingezonden wordesj Kleine berichte:? tegen den Vrijdag sasaBMCBoMiaMaCTawaBMeHgBMBBaKnSiMiK;,BatoairfiKaMirwBMJiiiH ■iw.f.msjMCi'P'j as i irwtia iiwffi Hifi na* liitn Postabonnenten ia Belgis die van woonst Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken, g Wie inlichtingen begeert over aankondi- randeren, moeten dit aangeven in 't pest- J gingen, wordt verzocht eea postzeg»! voor veranderen: bureel dat hun bedient, en adat sa» aaa, antwoord bij zijn schrijven te voegen. TARIEF t Notarieels Verkoopmee»; S® cent. per gewone regel Annon co»; Prijzen op aanvr&aa Daar wer.d gezeid, dat ginder, aan 't uit einde van de wereld, waar de as uit den top van den 'aardbol Steekt, dat daar een greote vent stond. Met zijn hemdsmouwen opgestroopt. En dat die aan 'nen grooten draaier stond te draaien, om den aardbol altijd maar te doen rollen: En daar stond een groot ijzeren gelint en daarachter werden de uitgegane sterren en versleten manen gegooid... Maar daar zijn mannen gaan kijken. En die hebben dien grooten vent niet zien staan; en geenen draaier gezien, en geen spil die uitsteekt, of geen gelint met verroeste sterren en manen achter. Neen, neen. Onze aardbol draait op zijn eigen, zonder as of draaier. Gelijk een dop die ronddraait over den grond op den vloer. Maar in de lucht, zonder aan iets vast te houden of op iets te staan. Gedurig aan draait hij voort, romendom de zon, en wijd er van af. Rapper dan een trein; neen, rapper dan de weerlicht. En de pannen vliegen niet van de daken af. En de menschen vliegen niet van den aard bol af, de lucht in, met hun beenen omhoog. Ze blijven er op, en worden aleens niet gewaar dat ze mee draaien. En voelen aleens geen gezuig door de lucht. En 't waait er aleens nog niet van in de bocmen. Zóó draait onze aardbol rond, sinds dui zenden en duizenden jaren. Rond de zon. Maar niet alleen, 's Avonds ziet ge de maan vriendelijk tegen ons lachen, van boven uit de lucht. Die draait op haar eigen rond onzen aard bol, verre vandaar af. En als 't helder gestemd is, zieFge de ster ren pinkelen, hoog boven uwen kop. Met honderden, neen, met duizenden. Zóó veel, dat niemand ze tellen kan. Ze hangen tegen de lucht gestrooid. Ze toonen klein, omdat ze zóó onmensche- lijk verre van ons af staan. Maar ze zijn groot, groot. Reuzen tegen wie onze aardbol maar een kind is. Als ge 't moest aftrappen, van hier naar die sterren toe, dan zoudt ge duizenden en duizenden jaren gaan, en nog maar gaan. En dan waart ge er nog niet. Die ook, die duizenden sterren draaien, en zwieren en vliegen. Op haar eigen rond de zon. En rond en door elkaar. Elk op een eigen vaste baan. Lijk op een koersplein, elk. Waar ze geen haar van af wijken. 1 Altijd langs denzelfden weg. Sinds duizenden en duizenden jaren. Eli middenin hangt de witte zon, waar heel dat spel rond vliegt en zwiert en rolt en draait. Dat onze menschenkop er duizelig van zon worden. En ze botsen niet óp of tegen mekaar, en bollen altijd maar voort. Móesten ze tegen mekaar stëötèn, dan viel heel dat Ontzettend wereldgebouw ineen. Dat aarde en zon en maan en sterren in gruizelementen zouden uiteenvliegen. Of in brand schieten, met gedruisch en gedonder en gekraak naar beneden en door elkaar vallen. Maar daar is geen nood voor. Elk blijft op zijn eigen baan, 'die .ge «6"pj een papier kunt afteekenen. Ze móeten en ze zullen. I Want Eén heeft die 'gemaakt. En de weg aangewezen, aan elk En hen in gang en zwier gezet Eén houdt hen in gang en kwïèr. Zóólang het Hem belieft. Heer, Gij, onze Gód. Wat zijt Gij machtig én'groot. Gij, Heer, onze God! Th. VAN TICHELEN aaMBHSRBBBaigSBüaaKaBBHaBBBW DE ONTROOMER B m De Nationalisten, in htm blad van Zondag, keeren terug op den afschuwelijken zin: Liever verdoemden Vlaming, dan geluk zaligen bels Ze kunnen niet verstaan dat wij dat erg opnemen. Het werd geschreven uit 'humor zeggen ze! Zco ver is dus reeds de onverschilligheid in godsdienstzaken van sommige nationalis tische leiders, dat ze het als een lachpartij aanzien, heilige zaken openbaar te bespotten. Nog eenige zulke artikeltjes en de goed meenende katholieke jongelingen die in de rangen der Nationalisten verward zitten, zullen van zelf zien dat hunne plaatsdaar niet langer is. In hun achteruitkrabbelend antwoord trachten de Nationalisten den slechten in druk weg te nemen met over nevenskwesties te spreken. Eenige woorden hierop; Plaatselijke omstandigheden deden te Watou waar de V. O. S. enkel ten dienste staat van Meester Butaye een F. N. C.~ bond ontstaan. Die bond telt even goede vlaamschgezinden als vele V. O. Ssenbon- den; ons blad staat altijd voor hen open. Wanneer we kiespropaganda mieken voor Berten Pil, was dezes lijst door de Geestelijke Overheid goedgekeurd als KA THOLIEKE lijgt. We hebben ons dus daa- over niets te verwijten. Nu echter staan de Nationalisten op tegen alle Geestelijk gezag, brengen het geweten bij velen in verwarring en nemen langza merhand allen eerbied weg voor den Priester en zijn gezag. Zoolang ze dat doen, staan we tegen hen. Wij kennen maar éénen weg en 't is dezen aangeduid door de Kerkelijke Overheid. In Godsdienstzaken is niets gemakkelijker dan gehoorzamen... wanneer hooveerdigheid het niet belet. Het Westland van Zondag laatst geeft ens nog een staaltje van den eerbied der naticnalistische bladen jegens onze Priesters. Na een artikel over Klare Geloofsbegrip pen i> lezen we: Ter overweging aan zekere verwaande. 8 politieke onderpastoortjes, weekbladkrab- v. bslaars. De onderpastoors die in seminaries en hcogescholen hun vak bestudeerden tot 25-30 jaar oud zijn dus door de Nationalis ten uitgegeven voor soort onnoozelaars.. en de klare geloofsbegrippen zijn nu uiteen gezet door de nationalistische opstellers van Het Westland waarvan er eenige tot 16-17 jaar naar 't school gingen. Pijnlijke toestanden! Over 14 dagen werd te Antwerpen in vrien denkring de 509 verjaardag gevierd van den grooten katholieken vlaamschen voorman Frans Van Cauwelaert. Ter gelegenheid van die feestviering lazen we in Hooger Leven volgende kentschet- send artikel: Vriend lezer, indien ge niet wilt aan de deur worden gezet, bouw nooit een huis. Wilt ge niet als verrader worden gescholden, slachtoffer worden van politiekasterij, wees niet zoo knap een echt politieker te zijn. Ach. doe niets, doe vooral in Vlaanderen niets, als ge niet wilt tot eigen bittere pijn herhalen wat Isajas schrijft bij den aanhef, i;-. heer Devèze wil het doen doorgaan t7?h tffltY rrn^+ro Tap rriivi pttpti nsïnr nrrr i met verlaagden melkbak draaiende op eene spil voorstaanders des vooruitgangs. IS de Ont- roomer van al de land- Het gedurig aankweeken van verbittering en het afbreken van alle gezag door de Na tionalisten, moet dé jeugd onvermiddelijk geleiden tot opstand en verlies van gods dienst, en de Gazet van Antwerpen heeft het heel goed voor waar ze, sprekend over d.e christene Volkspartij die de na tionalistische Partij is der Kempen schrijft als volgt: Inderdaad, het stelselmatig zaaien van verdachtmakingen en oproerige gedachten, heeft reeds heel wat Onkruid doen opschie ten. Velen die zij de Nationalisten van den goeden weg brachten, zijn rijper voor sccialismê en communisme dan voor het AUês voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus! Eilaas! zij die voorga ven het geloof in Vlaanderen te redden, door de katholieke staatspartij tè ondermijnen, door den Car- dinaal alle gezag te ontkennen, door de ka tholieke voormannen en in de eerste plaats heer Van Cauwelaert te belasteren eh tè verguizen, hebben nu gemaakt dat in dè Vlaamsche gewesten kernen van verblinde en fanatieke revolutionnairen zijn ontstaan. Indien men aan dien gemoedstoestand nog twijfelt, dan volstaat het te lezen wat met opvallend genoegen destijds door De Volksgazet werd geschreven, namelijk, dat door de actie der Nationalisten het terrein vruchtbaarder werd voor het socialisme. En nu nog pas schreef het socialistisch blad Le Peuple in hqt nummer van 26 Juli 1.1.: Indien het waar is dat de Vlaamsche jongens, werklieden en kleine boeren, zoo gesteld zijn, dat zij de banbliksems der Kerk niet meer vreezen, dan is er werke- lijk iets veranderd in 't schoon Vlaamsch >i land. Maar dan ook moogt ge de zekerheid hebben dat Vlaanderen op het punt staat heel en al rood te werden! Zooverre brengen het de mannen der Nat. Christen Volkspartij, die het geloof in Vlaan deren gingen redden! Wij zegden dat de Brief der Bisschoppen eene streep door de rekening heeft getrok ken der Nat. Christen Volkspartij. Inder daad. er is nu klaarheid. Ieder katholiek en wij verstaan hierdoor rechtzinnige ka tholieken is nu ingelicht. De lijn is ge trokken. Zich halfslachtig aanstellen en konkelfoezen met de zoogenaamde Nat. Christen Volkspartij is uit den booze. En zoo deze heeren nog een hoogen toon aanslaan inzake hunne katholiciteit dan hoeft men slechts den Brief der Bisschoppen te toonen, mitsgaders er de commentaren van de so cialisten bij te voegen. De Nat. Christen Volkspartij en hare vrij zinnige broeders der frontpartij vormen geen geslacht van opbouwers doch wel een revo- lutionnaire bende, voor wie ten slotte de knuppel het hoofdargument is! -In it .Groot BIJ in 't Klein ■KANSEN WANNESTE vail 'gfjfl profetie. Toe, 'grijp even naar uw bijbel; het loont de moeite. Ik durf wedden dat ge rilt bij het lezen van die sublieme tragische verzen: Filios enutrivi et exaltavi. Ipsi autem spreverunt me... (1). Ik weet niet, lezer, of ge aanwezig waart in de Leyszaal van het Antwerpsche stad huis, den dag toen Prof. Persyn werd gehul digd. De burgemeester had gesproken; en toen sprak Persyn. Ge hebt wel gelezen wat beiden dien dag zegden. Ik wil hier slechts één woord terug naarvoren roepen. Persyn zei dat het leven van Van Cauwelaert zoowat was geweest 'n vertigovaart. Kan Vlaanderen geen vertigo-vaart ver dragen bij een van zijn kinderen? Marnix Gijsen heeft het ooit beweerd; en ik geloof dat hij gelijk heeft. In Vlaanderen wil men dat, wie Vlaming weze, 'n eeuwige fron- deur weze. Reklameer en bulder op alles: ge zijt iemand. Wees echt een politieker, maar een écht politieker, volgens de wondere re cepten van Venetië en Engeland, dus politie ker van het slag waar de echte Vlaming haast alles verkeerd verstaat; wees een echte jongleur te midden handige jongleurs; mijd de vuistslagen uit de vlaamsche gelagkamer en de ronkende vloekwoorden waarmee 'n vlaming de kracht van zijn principes wil onderlijnen; doe dit alles, en ge zijt een slechte Komaan, ik zal alle politieke gestes van burgemeester Van Cauwelaert niet goedpra ten. Dat doet hij immers zelfs wel niet: wie weet waarin de stiel eigentlijk bestaat, doet dat niet. Ik zal evenmin beweren dat hij in hoofdletters DE MAN is van alle situa ties. Dat denkt hij evenmin zelf. Maar, brave jongelui van twintig jaar, parate politici uit alle opposities, knoeierige, laffe naamlooze persridders met de gore stijlfiguren: stelt u even voor dat gij zelf voor de taak, voor de praktische taak staat. Ik ben 'ns kurieus of ge knapper zoudt zijri, Jaja, ik weet het we!. Ge hebt een reesem feiten. Maar, wanneer ik en gij zooveel jaren zullen hebben gewerkt, zal men tegen ons cok feiten hebben. Leven en falen zijn zoo vaak synoniem. En ik zou even willen weten wiens zondenregister zwaarst zou wegen. Ondertusschen, Van Cauwelaert wordt pri vaat gevierd... Hij heeft heele studentengeslachten be zield. Hij heeft grootendeels in praktijk om gezet wat hij als twintigjarige droomde. Hij heeft gestreden, waarschijnlijk wel moediger dan wij, van toen wij nog in de luiers lagen. Hij is de leider van de trotsche wereld stad die wel geen koningen doet beven, maar het centrum wordt van onze economi sche en kultureele volkskracht, veel sterker dan misschien iemand van ons het vermoedt. Hij is nog veel anders en misschien nog veel meer. Hij is de man die zich geeft voor het Vlaamsche gemeenebest, Lezer, die niet van zijne partij zijt, denk ervan wat ge wilt. Lees vandaag wat ge wilt. Ge zult welzeker gelegenheid vinden heden in een of ander Vlaamsch blad over Van Cau welaert dingen te lezen, die hem heelemaal niet als een held zullen voorstellen. Ach, ge duldige, brave Vlaamsche lezer, meent ge dat cck dat totaal belangeloos gebeurt? heeft, maar langs den- anderen kant wer ken zc overdreven en zelfs ennoodige uit gaven onbeschaamd in de hand, zooals bij voorbeeld te Gent het in standhouden van klassen met te weinig leerlingen en het ongehoord kostelijk onderhoud van een meis jescollege dat ze van hun rug op de arme stadskas wisten te wringen. De jonkheid is van natuur idealist, bij gevolg kan ze niets voelen voor een zaak die zooals het liberalisme, alleen leelijke dingen beoogt. Daartegenover stellen wij de geestdrift van de Christen jeugd, hoe ze fier, zooals te Luik en te Antwerpen haar christelijke levensbeschouwing beleed (1) Zonen heb ik gevoed en verheven. Zij echter hebben mij misprezen. Belgische Fabriek Chtoorei WYPELIER-TAFFIN Naaittl. Vennootschap. YPER. als zeu het officieel toezicht öp de vrije katholieke scholen niet voldoende worden doorgedreven. Dat is onjuist. Die scholen worden regelmatig door de officieele toe- zichtsters bezocht en in alle opzichten vol gen zij de voorschriften der wet. Gerechtigd zijn wij te besluiten, dat de liberalen aldus zoeken de vrijheid van onderwijs te belem meren en het godsdienstig onderwijs te benadeelen. De liberalen geven het voor als zouden ze zijn, de ware, echte, zuivere, eenige va derlanders. Ze klagen over schrikwekkenden taal strijd en over vooruitgang van de separa- tische gedachte, maar daarbij vergeten zij de oorzaken van die toestanden grondig te onderzoeken en vooraf hun eigen han delingen na te gaan. Kwalen bestaan niet zonder oorzaken. Altijd zijn ze het gevolg van een verkeerde handeling. Is de taalstrijd scherp geworden, neemt het separatisme vox-men aan, de groote schuld is alleen te vinden in de ongelukki ge houding tegenover de vlaamsche kwes tie, en in dat opzicht zijn de liberalen zeker de eerste en de grootste schuldigen. Besluit wie het liberalisme steunt werkt meê aan den akeligen kamp tegen den godsdienst en tegen de christelijke op voeding der jeugd eh stelt zich meteen tegen het heil, den voorspoed en de levens kracht van het vaderland. De Katholieke Partij is dan ook de eeni ge die het recht, de vrijheid en den voor spoed van volk en land kan dienen en voor uithelpen. Wij lezen in De Standaard tïóar wij in een katholiek Nederlandsch blad lezen, en ons bij nadere informatie werd bevestigd, heeft volksvertegenwoordiger Ward Hermans van zijn pastoor-deken een schrij ven ontvangen, waarin hem uit naam van z|jne Eminentie Kardinaal Van Roey, aarts bisschop, werd meegedeeld, dat het hem niet i&eöorloofd de HH. Sacramenten te ontvan- gffii, noch in zijn woonplaats Heyst-op-den- Bgrg, noch overal elders. En dit zoolang hij zijn oneerbiedige uitlatingen jegens de bis schoppen, in De Scheldevan 15 Juli jl., niet openlijk zal hebben herroepen. Te Heyst-op-den-Berg hoorden wij dat Ward Hermans den wensch had te kennen gëgeven van zijn pastoor-deken te vernemen wfelke in zijn Schelde-artikel de door Zijne Eminentie gewraakte uitlatingen zijn. Voor noemde Z. E. H. Pastoor-Deken is echter thans in retret. Voorzeker, zoo verwachten de Vlaamsche geloovigen ook zijn geloofsbroeders van een andere Staatspolitieke denkwijze als de zijne zal Ward Hermans zijn verlangen te kennen geven in deze tragische aangelegen heid te handelen, als een goedwillend kind der Kerk. Aldus werd ook verzekerd te Turn hout, door Ward Hermans' moeder, wiens schoons geloofsijver aldaar een voorwerp van stichting is voor velen. ■BBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBB OP ZONDAG 27 JULI. Dc feesten zooals we reeds meldden werden opgeluisterd door een prachtigen stoet waarvan we hier 2 fotos geven. DE OUDE BELGEN DE WAGEN DER KONINGIN Hierbij geven we ook tekst der telegram gezonden aan Z.M. den Koning en antwoord Volgend antwoord kwam toe: De bevolking van Proven met haar bur- gerüjke en geestelijke ovex-heid vereenigd u voor 't Eeuwfeest van Belgie's onafhanke- ii lijkheid, biedt aan Hunne Majesteiten de .1 Koning en Koningin, de hulde hunner ge- trouwheid en eerbiedige verkleefdheid, en ii heeft volle vertrouwen, onder Gods hoede, i) in de roemvolle toekomst van het vrij on- I. afhankelijk en onverdeelbaar Belgie, waar- ii in beide rassen hun volkomen rechten zul- ii len bekomen. (get.) G. Verfaillie. Burgemeester. De Koning en de Koningin waren zeer i) gevoelig aan de uitdrukking der trouwe gevoelens welke Gij hun hebt toegestuurd - ter gelegenh-etd van 't Lands onafhanke- lijkheid en Hunne Majesteit gelast mij U •i en al uwe onderhoorigen hartelijk in hun- nen naam te danken. (get.) 's Konings Kabinets Overste. Het blad van onze Poperingsche Gemeen- tebelangers drukt verleden week als hoofd artikel een oproep tot de katholieken om deze aan te zetten zich aan te sluiten bij diegenen, welke bewezen hebben en dage lijks nog bewijzen, dat ze onbewimpeld voor hun vaderlandsche gevoelens durven voor uitkomen i. Dit schrijven komt uit "De Nieuwe Gazet», het fi-ankiljonsch liberaal dagblad van Ant werpen. En in zijn laatste colonne op 1° blad, drukt hét ook een protest uitgaande van de liberale vereenigingen van Yper Ons onpartijdig blad zet dus in zijn hoofdartikel zijne Lezers aan om aan te sluiten met 'de Liberalen maar den naam «liberaal" durft het niet uitspi-eken! Komedie spelen gaat een tijdje maar kan niet blijven duren. Het beste antwoord dat we op dien oproep kunnen geven is volgend schrijven dat ons vroeger eens onder de oogen viel HET LIBERALISME IS 'T ONGELUK VAN 'T VADERLAND Een ijdele ton maakt veel meer gerucht dan een gevuld vat. Dat is een beeld van het liberalisme in ons land. Werken tot verheffing van boer, burger of werkman, hebben de liberalen niet tot stand gebracht. Waar ze de heerschappij konden voeren in het staatsbewind, in provincie- of ge meenteraden, daar kwamen hun in donke re plaatsen gevormde plannen naar voren: hoovaardig heerschen, niets doen voor de geringsten, den godsdienst bevechten en ocrlog voeren tegen de christelijke opvoe ding der kinderen van werklieden, bedien den, landslieden en middenstanders. Sedert den schoolstrijd van 1879 tot 1884 zijn de liberalen door het kiezerskorps fel hun klauwen gesneden, maar waar ze nog kunnen, blijven ze metterdaad wat ze wa ren, in de allereerste plaats dienaars van het fanatisme dat gericht is op de geloofs- vernietiging van het volk. Kijk maar lezer, naar de doening der vertegenwoordigers van het liberalisme in gemeentebesturen zooals Gent, Antwerpen en Brussel: -Geen cent jonnen ze het on derwijs, dat den godsdienst tot grondslag MINISTER JASPAR. Donderdag hebben de Minister van Bui- tenlandsche Zaken en Mevr. Hymans in hun hotel, aan de Hertogstraat, een ontbijt aangeboden aan de leden van de regeering. Dit ontbijt eindigde met een huldebetoon aan den Eersten Minister, die zestig jaar Oud is geworden. Als herinnering werd aan Minister Jaspar een zilveren sigarettenkoker overhandigd, waarin de namen van al de 'Ministers gegraveerd zijn. De Eerste Minister, voor wien deze hulde féen verrassing was, daar van het opzet niets Jvas uitgelekt, dankte uit ganscher harte om pit feestje. Iedereen gunt graag aan M. Jaspar die .kleine voldoening. Het schijnt echter dat Minister Jaspar midden de feesten, midden het geweld en de eer welke de eeuwfeesten medebrengen een ongelukkig man is. Het schijnt dat het hem bijzonder lastig is bij het gedacht dat hij, een man van zijn gehalte, zijn woord niet heeft kunnen hou den tegenover het Vlaamsche Volk. De be lofte dat hij de Vlaamsche kwestie eene afdcende oplossing zou geven vóór de jubel feesten, die belofte is niet vervuld geweest. Het is ook der groote redens dat vele Vla mingen, en in het bijzonder de Vlaamsche Oud-Strijders afzijdig gebleven zijn van de feestelijkheden. De daad van de V. O. S. was van de grootste beteekenis. Wat Minis)li' Jaspar loodzwaar op de maag moet wegen is het feit dat de op lossing, die hij aan de taalkwestie in Lager- en Middelbaar onderwijs wilde geven, zoo algemeen verworpen wordt door de Katho lieke Vlamingen. Deze week nog stelde de hoofdraad van het A. C. W. er zich geheel en al tegen. Minister Jaspar is er in gelukt om Eerste Minister te blijven gedurende de eeuwfees ten. Het spook der crisis speelt hem echter geheel het jaar door leelijke parten. Komt er geen andere en betere oplossing voor de taalkwestie in het onderwijs dan willen de Kath. Vlamingen niet meer me dedoen. Wordt de kwestie verdaagd of komt eene andere dan beschuldigen Walen en franskiljons M. Jaspar van woordbreuk en laten hem mogelijks wel in den steek. Kortom de politieke toestand van M. Jas par ziet er niet lief uit. Met twee meesters te willen dienen heeft M. Jaspar zich meer vijanden dan vrienden op den hals gehaald. Wij wensehen in het geheel den val van M- Jaspar niet, doch met hem of zonder hem de wissel die Vlaanderen in 1930 tc trekken heeft moet betaald zijn. Zooniet, spijts alle feestvertoon, gaat Belgie als land ongenadig failliet. EEN WERELDCATECHISMUS. Een groot' nieuws dat veel opschudding zal verwekken maar toch met innige voldoe ning zal ontvangen worden, omdat het de verwezenlijking is van een zeer oude wensch der kerk. Paus Pius XI is voornemens een éSnige Catechismus voor de gansche wereld ver plichtend uit te vaardigen. Kardinaal Gasparri heeft aan den latijn- schen tekst meer dan 6 jaar gewerkt en sinds zijn aftreden als Pauselijk kanselier was hij er nog gestadig mee bezig. Het geheim werd streng gehouden totdat een liberaal blad het schond. Het officieus orgaan van den Heiligen Stoel maakt het nu bekend. Het werk is gansch af. De Cardinaal opsteller Gasparri heeft de bisschoppen en de hoofden der godsdienst-orders geraadpleegd en hun op merkingen werden hem gestuurd, zoodat hij een blijvend werk heeft kunnen verrichten. Pius X had een eenvormige Catechismus uitgevaardigd voor Italië. Pius XI doet dit nu voor de gansche we reld, zooals destijds de wensch luidde die aan het Vaticaanconcilie was onderworpen. De vocrdeelen van den eenïgen Catechis mus zijn velerlei: de eenheid der Kerk komt er daardoor in 't volle daglicht, men zal de zelfde fcrmulen hebben voor het elementair enderwijs der christelijke leering; de be zwaren der verscheidenheid zijn eens vooral uit den weg geruimd. STUDIEWEEK K. A. J. Augustus zal weer getuige zijr van een intense werkzaamheid in de Kajotters- en Kajotstersmiddens. Bij de drie duizend leiders en leidsters van de vier landelijke verbonden zullen ge durende drie, vier dagen samenkomen de eenen in het Pensionnaat der 'Trsulinnen van Waver O. L. Vrouw, de anderen in het Bisschoppelijk College van Edinghen en het St-Niklaas-gesticht van Anderlecht-Brussel. En daar zullen zij ernstig, maar toch blij moedig, ingetogen, maar toch geestdriftig, nieuwe plannen beramen voor nieuwe en verdere veroveringen en vorderingen. Zij zullen er de ordewoorden en richtlijnen ont vangen voor het aanstaande Winterwerk, het werk zelfs van een gansch nieuw jaar. Zij zijn praktisch de Kajotsters en Kajot ters: hun Studieweek is sinds een paar ja ren, de inzet van een nieuw maatschappelijk jaar. De Kajottersbeweging telt thans meer dan 700 plaatselijke afdeelingen en omtrent 35 gewestelijke verbonden. Geen enkele groep kan werken, leven, vooruitgaan, zonder een kern, een bestuur van echte leiders. Telt men er slechts vijf per afdeeling, dan maakt ons dat reeds 3.500 plaatselijke leiders. 1 Voeg er de gewestelijke leiders en propa gandisten bij en wij komen tot meer dan 5.000 Kajotters bestuursleden. Morgen moe ten wij ons ondernemingsafdeelingen ver menigvuldigen die elk minimum drie of vier leiders moet tellen en dat alles samen geeft ons een staf van 10.000 strijders. Die zijn er, maar moeten gevormd, opgeleid worden. Daarom de Studieweken. PLEIDOOI VOOR VLAAMSCHE EN WAALSCHE LEGERAFDEELINGEN. In het Laatste Nieuwsbehandelt de H. Rob. Peeters de legerkwestie gezien van het dubbel standpunt, van het Vlaamsche volksbelang en de weerbaarheid van het leger. Hij komt logischerwijs tot het besluit dat zuivere Vlaamsche en Waalsche leger divisies noodzakelijk zijn. We schrijven dit besluit over: Zoo komen wij andermaal tot het besluit, dat, om werkelijk strijdvaardig te zijn, onze nationale weermacht niet alleen over het ncodige materieel en bekwame aanvoerders meet beschikken, maar tevens hoeft inge deeld te worden in Vlaamsche en Waalsche legerdivisies. De legerdivisie is namelijk saamgesteld uit al de wapens en al de dien- Welnu, opdat al de oorlogsklassen bij een sten en kan bijgevolg' zelfstandig strijden, talige legerdivisies in oorlogstijd zouden kun nen ingedeeld worden, mag men niet tal men, om ons leger op dezen nieuwen grond slag in te richten. Want, onzes inziens, ware het niet ver stand, om allerlei drogredenen, de logische oplossing van het talenvraagstuk bij de na tionale weermacht op de lange baan te schuiven, op gevaar af onze veiligheid in het gedrang te brengen. LEKS IN DIT NUMMER door Jac. Ballings. Zeer boeiende volksroman onuitge geven werk van den steeds ge,geerden en veel gelezen Jac. Ballings den ge moedelijken volksschrijver. DÉ BELGISCIÏ-HOLLANDSCHE BETREKKINGEN. Deze week kwam een Nederlandsch oorlog schip naar Antwerpen en naar aanleiding daarvan is een dagbladschrijver den admi raal, leider Quant gaan intervieuwen over de betrekkingen tusschen Belgie en Holland. Hij verklaarde: Het feit van ons bezoek te Antwerpen bewijst onweerlegbaar dat er een verlangen tot toenadering bestaatEn hij voegde er nog aan toe: De Hollandsche nationale week heeft aan de marine de gelegenheid gegeven hare ge negenheid te betoorien aan het jubeleerend Belgie. FRANSOI-BELGISCHE VERSTANDHOUDING. Van 27 tot 30 September zal te Luik dit Ccngres worden gehouden, onder voorzitter schap van M. Raoul Peret, minister van Binnenlandsche Zaken, gewezen voorzitter der Kamer van Afgevaardigden, met het doel de voornaamste vraagstukken in 't oog te zien, die verband houden met de ver standelijke en economische betrekkingen tusschen beide landen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 9