s Mas-Car MEUBELPAPIER in t Binnenland I Yper. Vrijdag rond den avond was de heer ontvanger der belastingen, wo nende in de Cartonstraat, met zijn velo naar Hollebeke waar hij de oude manne tjes van het gesticht ging gaan gelukkig maken met de uitbetaling van hun ouder- domspensioectje. Toen hij echter naar DE FRANSCH-VLAMINGEN. Het zevende Congres der Franseh-Vlamin- gen werd gehouden te Haezebrouck. De ziel is en blijft Kan. Looten, die eere-doctor werd van de Leuvensche Hoogeschool. Op het programma van de Fransch-Vlamingen staat ook de eisch om Vlaamsche lessen in te richten in de scholen van Noord-Frank rijk. Tijdens het Congres werd door de Fransch- Vlamingen hulde gebracht aan Guido Ge- zelle. KONGRES DER KATH. KLEURLINGEN IN ZUID-AFRIKA. Ter gelegenheid van den derden verjaardag harer stichting hield de Katholieke Afri- kaansche Vereeniging haar Congres te Dur ban. Na in de Sint Pauluskerk de H. Mis te hebben bijgewoond en ter H. Tafel te zijn genaderd, woonden de congresleden een ver gadering bij waarop het drieledig doel der Vereeniging nader werd uiteengezet. j De Katholieke Afrikaansche Vereeniging stelt zich ten doel: 1) de katholieke levens beschouwing onder de zwarte te bevorderen; j 2) het zwarte ras, geestelijk, economisch, so ciaal, verstandelijk, hygiënisch en politisch omhoog te helpen; 3) de goede verstandhou ding, tusschen de Bantoe's en de blanken, te bestendigen. Tot Europa werd een oproep gericht opdat wij de Bantoeziel zouden leeren begrijpen. DE HOUDING DER VLAAMSCHE NATIONALISTEN. De vier Vlaamsch-Nationalistische provin cieraadsleden uit Aalst en de twee katholieke VI. Nat. vertegenwoordigers van St Niklaas, hebben Donderdag vergaderd om hunne houding vast te stellen inzake de samen stelling der Bestendige Deputatie van Oost- Vlaanderen. Na gedachtenwisseling werd volgende motie aangenomen: Naar aanleiding van de geruchten die in omloop zijn over het samenstellen dei- bestendige deputatie, en met het oog op het vaststellen der verantwoordelijkheden, legt de Vlaamsch-Nationalistische groep der provincie Oost-Vlaanderen volgende verkla ring af: Om tot de samenstelling eener deputatie te geraken, die in de gegeven omstandighe den de meest mogelijke waarborgen geeft aan ons volk in Vlaamsch opzicht, hebben we ons bereid verklaard samen te werken met de katholieken, cp voorwaarde van ver tegenwoordiging in de deputatie, en mits uitdrukkelijke voorwaarde dat er bestuurd zou worden volgens het beginsel der vol strekte eentaligheid van Vlaanderen. DE FRANSCHE EENZELVIGHEIDSKAART VERPLICHTEND Het Belgisch gezantschap te Parijs meldt dat de Belgische autoriteiten, ingevolge ver schillende incidenten verplicht zijn zich streng te toonen aan de grens en dat voor taan de fransche indentiteitskaart of het paspoort zal worden geëischt. Diensvolgens zal de kaart van Fransch kiezer of de toe lating tot rijden per auto niet meer voldoen de zijn. NIEUWE VLIEGSCHOOL OP DE ZOUTE. Zooals de andere landen gaat Belgie eer lang een vliegschool hebben te Knocke. In gericht in de wijdsche vlakte van de duinen der verzande zwijnrivier te N.-O. van Zoute zullen de lessen er aanvangen op 26 Sep tember. De vliegleeraars zijn zich gaan op de hoogte stellen te Rhoen en te Wasserkupp in Duitschland, waar dergelijke inrichtingen bloeiend zijn. Het geldt hier geen hooge vlucht, 't is de zeil of wat de Franschen noemen: Ecole de vol plané INTERNATIONAAL BOERINNEN C ONGRES. Van 7 tot 11 Augustus zal in ons land het Internationaal Congres voor Boerinnenbon- den gehouden worden. De drie afdeelingen van dit Congres zul len van 9 tot 11 Augustus te Antwerpen ver gaderen, in het feestpaleis der Wereldten toonstelling. Talrijke vreemde landen, waaronder Frankrijk, Nederland, Italië, Duitschland, Tcheco-Slovakije, Hongarije, Spanje, Noor wegen, Japan, Polen Zuid-Rhodesië, Roe menië, de Straits Settlements, zullen er wor den vertegenwoordigd. Meer dan 40 versla gen zijn op het bureel van het Congres toe gekomen. EEN STANDBEELD VOOR WIJLEN VLIEGER THIEFFRY. De menigvuldige vrienden van vliegenier Thiefïry hebben beslist, een standbeeld op te richten te zijner nagedachtenis. Een publieke inschrijving werd geopend, om de onkosten te dekken. De Koning staat aan het hoofd van de lijst. DE PRESIDENTSKEUZE IN FRANKRIJK. In 1931 moest het mandaat van President de Fransche Republiek worden vernieuwd en M. Doumergue - Gastonnetheeft reeds herhaaldelijk den wensch uitgedrukt niet verder 't bewind der Fransche Republiek te zullen voeren en bijgevolg van een tweede kandidaatstelling af te zien. Verschillende namen voor die functie in aanmerking komende worden dan ook voor uitgezet. Nu wcrdt ten laatste de naam genoemd van Aristide Briand voor wien's welslagen Leon Blum belooft een ijverige campagne te voeren. Intusschen wachten wij op nieuwe can- didaturen. GUIDO. REISBUREAU ERN. CLAES Opvolgers CLAES C° Korte Gasthuisstr. - 21 - Antwerpen Telefoon: 24269. nacht moesten de werkers door de politie en de gendarmen naar huis worden geleid. De staking in de textielnijverheid, in de streek Roubaix-Tourcoing neemt van dag tot dag uitbreiding;: het getal stakers verhoogt in hooge mate. Te Roubaix zijn er 117 fabrieken waar gestaakt wordtdeze gebruiken doorgaans 47.000 arbeidersvan dit getal waren er Woensdag middag 25.741 in staking wat nagenoeg 2.000 meer is dan Dinsdag middag. 'Van de 117 fabrieken van Roubaix waar gestaakt wordt zijn er 86 die gansch stil liggen met 20.425 stakers en 31 waar er gedeeltelijke staking is met 5.316 stakers Dinsdag waren er te Roubaix 68 fa brieken die voldoening hadden gege ven: Woensdag kwam dit getal op 71. Al deze fabrieken geven 0,25 fr. per uur meer en de getrouwheidspremie. Te Tourcoing werken 47.000 arbei ders in de Textielfabrieken; Dinsdag waren er 22.150 stakers; Woensdag waren er 29.490, dus 7.300 meer. Te Moeskroen zij er 6.000 arbeiders die in Fransche fabrieken werken in staking. Meenen telt er aldus 5.000. De staking in Noord-Frankrijk blijft zich eveneens uitbreiden in de metaalnijverheid, terwijl te Rijssfel ook de bouwarbeiders in staking zijn ge gaan. Aan de grenzen is er groote macht van gendarmen. Op Fransch grondge bied is de gendarmeriemacht zeer sterkop Belgisch grondgebied wordt de macht veel versterktWoensdag morgen zijn er nog veertig gendar men te paard uit Gent vertrokken naar de grens. De werkstaking neemt steeds uit breiding en slaat over tot woelingen meest te Halluin en te Meenen. Hier werden de gendaVmen met steenen aangevallen en moesten chargeeren. Te Moeskroen ook moest gechar geerd worden. Woensdag trok geen enkel Autobus de grens over. De toestand was Donderdag onge wijzigd en onderhandelingen zijn steeds aan den gang. Komt men niet tot akkoord dan neemt de werksta king nog uitbreiding en brengt moge lijks het getal werkstakers op onge veer 300.000. niIHMHIHUllIIIHUIHUn PLEZIERTRAM POPERINGHE-OOSTENDE aan halven prijs VRIJDAG 15 OOGST 1930 De Internationale Conferentie voor zeerecht, die hare zittingen te Antwerpen hield, heeft natuurlijk verschillende uren gewijd aan het bezoeken van de tentoonstelling. Zij bezocht voornamelijk Oud-Belgie waar te harer eer een bedrijf van het stemmige Herberg prinses het heerlijk werk van den Vlaam- schen componiest Jan Blockx, werd opge voerd. Het was een feest dat, in de mooie omlijsting van het lieve stadje, heel ;wat succes oogstte. De aantrekkelijkheden over heel de ten toonstelling worden steeds talrijker. Er is geen enkel paviljoen, dat niet iedere week iets nieuws toont aan zijn bezoekers. Con certen en tooneelvoorstellingen worden over al ingericht en de menigte, zoowel de Ant werpenaren als de vreemdelingen en de lui uit deprovintie, stroomt voortdurend naar Antwerpen toe. Het succes van de Tentopn stelling van Antwerpen heeft sinds lang alle verwachtingen overtroffen en wij kunhen het feit bestatigen dat de inrichters geen oogenblik op hun lauweren rusten en al het mogelijke doen opdat het op de tentoon stelling steeds vol leven en drukte zij, zoodat naar Antwerpen en naar ons land een zoo groot mogelijk aantal bezoekers afkomen, wat voor ons land de beste propaganda zou blijken te zijn. IMHHBBHMMHBHBaSSBSBinaBB UITSTAPJE NAAR DE PANNE door het KATHOLIEK MUZIEK OP ZONDAG 10 OOGST 1930. Vergadering in den Katholieken Kring om 8 u. Vertrek per autobus om 8 14 u. stipt. 1 Aankomst in de De Panne om 9 3/4 u.i Concert uit te voeren om 10 li u. y?.r- Noenmaal om 13 3/4 in Hotel de« la Grand'Placebij M. Accou. Spijskaart luidt als volgt: Vlaamsche Soep Turbot - botersaus - aardappelen Gebraden leenstuk met groensels Gebak. Na eten vrij. Vertrek rond 7-7 li uur. Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor gelijk welk ongeval. HET BESTUUR. HEEN: Poperinghe Oostende V. 7.10 A. 9.50 TERUG: Oostende 19.00 Poperinghe 21.35 Stilstand in alle gemeenten tusschen Po peringhe en Dixmude. TAXI. - Bij Gaston Vanbruwaene, Groote Markt, Poperinghe, is steeds een Taxi te huren voor iedereen en voor alle •eizen, (Nieuwe luxe-voiture Re nault- fi T«l«foo« 7$. BEDEVAART NAAR DEN YZER Zondag 24 Oogst 1930 Rome en Italië: 16 September. Parijs en Versailles: 6 September. Oberammergau9 September. Uourdes, Lisieux en de Pyreneeën: 26 Augustus, 3, 10 en 16 Septemb. ALGEMEENE WERKSTAKING IN FRANSCH-NOORDEN Maandag werd in gansch de streek de algemeene werkstaking uitgeroe pen door de communisten en socialis ten. Ongeveer 100.000 werklieden zijn er in betrokken. Maandag avond hebben op het Bel gisch grondgebied te Meenen, wanor delijkheden plaats gehad. Werksters en werkers die uit Frankrijk in de autobussen van hun werk naar huis weerkeerden, werden door stakers aangevallen en met stee nen bestookt. De ruiten vlogen stuk en meerdere werklieden en werkmeis jes werden gekwetst. Er werden ook revolverschoten gelost, gelukkiglijk zonder menschen te treffen. De heer policiekonunisaris van Meenen ont ving eene ilesch in volle gelaat. Ten slotte zijn de polieie opgetreden, van gendarmen versterkt, en zoo gingen de aanvallers uiteen. Reeds laat in den VERMINDERING OP HET SPOOR Zooals verleden jaar kan men 35 ver mindering bekomen op 't spoor. De maat schappijen kunnen dit voorrecht genieten aan de gewone voorwaarden voor maatschap pijen toegestaan. Best is uw statieoverste te verwittigen zonder uitstel. Aan de Bedevaarders die in groep reizen. GELIJK WELKE GROEP BEDEVAAR DERS, om 't even met welk aantal, die naar Diksmude reist op 24 Augustus a. s. (vanaf 23 tot 25 Aug.)kan genieten van 35 ver mindering (dus moet men geen deel uitma ken van eene bestaande maatschappij) maar de vraag moet uitgaan van iemand die zich ter plaats met het inrichten der Bedevaart reis gelast. EXTRA-TREINEN. Verleden jaar waren er 23 extra-treinen. Dit jaar zullen er 32 extra-treinen zijn dit is het maximum dat het Spoorwegbe- stuur ons kon toestaan alle extra-treinen zullen op maximum lading worden gebracht. Wij weten dat nog meerdere aanvragers zullen ontgoocheld zijn, maar het is vol strekt onmogelijk meer treinen in te leggen men vergete niet dat er alle 10 minuten een trein toekomt te Diksmude! van 6 ure 's morgens tot 's middags; dit alleen zal U reeds een gedacht geven van de technische moeilijkheden waarmede men te kampen heeft. EXTRA-BUURTTRAMS. Het Beheer der Nat. Maatschappij van Buurtspoorwegen (beheer: 53. Kortrijksche Steenweg, Gent) richt ook 4 speciale treinen in op 24 Oogst. In West-Vlaanderen zijn er ook 6 extra trams uit Iseghem, Brugge, Wyngene, Yper, Poperinghe, Oostende, enz. Door het inrichten van deze extra-trams zal het voor vele afgelegen gemeenten ge makkelijk worden Diksmude te bereiken. We kunnen hun dan ook niet genoeg aanraden er gebruik van te maken. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB STADSNIEUWS. Zcndagrust. Alle Apotheken open tot den middag: heden Zondag namiddag alleen Apotheek VANDEPLAS. Vrijdag (O. L. Vrouw-Hemelvaart) Apo theek KESTELYN. Niets is zoo gemakkelijk als zich van eene hoofdpijn te ontmaken. Een enkel MONOPOEDER is voldoende. Te koop bij H. Notredame, Groote Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinghe, de doos: 7 fr. VT. B. - Op Zondag 17 Augus tus gaan we naar Antwerpen in autobus. Vertiek 's morgens te 5 uur, gelegenheid om mis te hooren te Gentterug uit Antwerpen 's avonds te 11 uur, zoodat we alle gelegenheid zullen hebben om de verlichting te bewonderen. Prijs voor de leden 35 fr., voor denièt- leden 40 fr. Inschrijven in 't Vlaamsch Huis. Te verkrijgen bij Jules DEPUYDT- SCHMIDT allerschoonste keus van Pater nosters en allerhande nieuwigheden van geschenken voor Eere-Communie en alle andere feesten. - Veranderingen van alle oude Juweelen in allerlaatste nieuwe modellen. V.O.S. POPERINGHE. Inkwartiering. Zijn er makkers, die ons willen helpen aan logement (ma tigen prijs) voor eenige Vossen van ff Kiel (Antwerpen) die bij hunne heenreis naar Dixmude-bedevaart een dag wenschen te vertoeven in Poperinghe Vanaf i5 Oogst blijven de magazij nen gesloten op alle Zon- en Feestdagen. Albert Denys, Yzetwaren, Poperinghe Leerlingenwezen. Verleent 1400 fr. premie en het staatsdiploma bij het aanleeren van een stiel. Ambachtslieden en leergasten, neemt nadere inlichtingen daarover, ff zij in 't Leerlingensekretariaat, Bertenplaats, 5, Poperinghe, eiken middag te 12 uur, 't zij bij een der bestuursleden Beugnies Maur., Sansen Val., Rossey Maur., Stamper Richard, Permeke Ferd., La- conte Cam., Hannebouw Madeleine,Du mont Margriet, Ampen Marius. Alle schriftelijke aanvragen om inlichtingen zullen eveneens volgaarne beantwoord worden. Marktdag. De wekelijksche marktdag zal gehouden worden op Doil derdag 14 Oogst, daar het Vrijdag de feestdag is van O. L. V. Hemelvaart. Siadhuis. De bureelen van het stadhuis zijn slechts 's voormiddags toe gankelijk voor het publiek. Het goede adres: Voeders Belga Deynze, TeL 79. WERELDTENTOONSTELLING ANTWERPEN 1930 Alhoewel het weder niet meewerkt de laat ste weken kent de tentoonstelling van Ant werpen een voortdurend en nimmer verzwak kend succes. In de laatste dagen hebben heel wat personaliteiten onze tentoonstelling be zocht. Onder de voornaamste bezoeken ver melden wij dat den Prins van Waeles, die door het bestuur van de Wereldtentoonstel ling alsook door verschillende bekende per sonen uit de Britsche kolonie te Antwerpen werd ontvangen. Alhoewel de Prins slechts kort binnen de muren vertoefde, heeft hij niet nagelaten zich te intereseeren voor de bewonderenswaardige organisatie van de Tentoonstelling. Na den Prins van Wales was het de beurt aan den Prins en de Prin ses Takamatsu die een geheelen dag wijdden aan een gedetailleerd bezoek van de verschil lende paviljoenen. Ook dienen wij nog te vermelden het schit terend succes van de Nederlandsche week op de Tentoonstelling, een succes waarin men in Belgie, de belofte ziet van een duur zame en flinke verhouding tusschen Neder land en Belgie. H. M. Wilhelmina heeft Ant werpen de eer aangedaan een eskader van haar oorlogsbodems te zenden, onder bevel van vice-admiraal Quant, die de Holland- sche vloot op de Europeesche zeeën com mandeert. Te dezer gelegenheid hebben schitterende recepties en feesten plaats gehad zoowel op de tentoonstelling 'als in de stad. Ook dé congressen nemen steeds toe. De VERBOND DER CHR. VROUWEN BEDEVAART. Van alle kanten vraagt en verlangt men naar onzen Jaarlijkschen Bedevaart naar O. L. V. van Lourdes bij het klooster der Paters van St Sixtus. 't Is dus op den Zondag na O. L.- V-. Hemelvaart, zijnde den iy Oogst, dat -we onze Hemelsche Moeders feestdag zullen vieren. Schikkingen Vergadering bij de in gangspoort van het klooster om van daar om 4 uur stipt te vertrekken naar de grot onder het bidden van den Rozenkrans en het zingen van Maria Wees Gegroet Aan de GrotWasofferande Aanbe velingen Sermoen door den Zeer Eerw. Pater Prior Lofzangen ter eere van O. L. V. onder het zegenen (boekjes mede nemen a u b Van daar nog eens stoetsgewijze al bidden naar de kapel van het klooster waar een plechtig lof zal gezongen worden door den Zeer Eerw. Vader Abt. Al onze Leden zijn vriendelijk verzocht deel te nemen aan dien schoonen bede vaart tn propaganda te maken bij vrien den en kennissen, want 't is den bede vaart van geheel Poperinghe en allen hebben hulp en troost van doen van O L V. Van nu af zullen we reeds bidden om door de voorspraak van Maria beter weder te bekomen en den zegen van God afsmeeken over veld en akker, over stad en streek. Het Bestuur. Wilt gij goed purgeeren, zonder buik pijn, zonder tijdverlies, op gemak elijke. een voudige, zekere en spaarzame v. Neem de Roode Pillen van L. Dupuis, Juinet. De doos: f> ir. bi) kï. Notredame, Groote Markt, Poperinghe. Belga Opfokvoeders, prima kwali teit voor uwe kuikens. Hevige rukwind. Maandag mor gen rond to uur deélden wij ook mee van den storm die over de streek heeft ge woed. Een korte doch hevige rukwind scheen alles te willen vernielen. Minstens een tiental hoppevelden liggen plat, totaal teneergedrukt en vernield. Hier en daar ook werd een boom neergeveld onder andere in den Openbaren Hof, hof Dr Vanwalleghem, Westvleterensteenweg, enz. Wat de hoogstvruchten betreft, het ziet er treurig mede gesteld alles ligt plat en de aanhoudende, dagelijksche iegen zal alles doen te kwiste gaan. Dijken en meer- schen en landdreven staan vol water evenals in 't putje van den winter, 't Is droevig Vigelie. Ter oorzakp van O. L. Vrouw Hemelvaart is het Donderdag verboden vleesch te eten op den Feest dag zelf, Vrijdag, mag er vleesch geëten worden. Gebruikt Chieorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. DRINKT BIER. VOLKSHUIS. Poperinghe Zondag te 3 1/2 uur, Algemeene Ver gadering voor den LandeDaarsbond. Maandag te 8 uur, vergadering voor 't Bestuur van den Ziekentroost Bespre king over de toepassing der nieuwe re glementen. Dinsdag te 8 uur vergade ring voor 't Bestuur der K. A. J'. - Woensdag te 8 uur, vergadering voor 't Bestuur der Coöperatief. Schoclwedstrijd. Op i& en 19 Juli hebben Anna Devacht en Maria Meersseman, van de school der Zusters Pauhnen, met goeden uitslag hun examen afgelegd van den vierden graad. Wij bie den aan de vlijtige meisjes en aan hunne achtbare cuders onze beste- geiukwen schen. Autobussen. Ten gevolge van de werkstaking in 't Noorden, werden te Meenen de Autobussen aangevallen. Maandag avond kwam een autobus van Poperinghe, terug uit Antwerpen, met de leerlingen der Teekenschool. De werk stakers meenende dat het werklieden wa ren gingen den auto te keer met steenen en revolverschoten de reizigers wierpen hen plat in den auto en met wat schrik konden zij het gevaar ontkomen eene vrouw viel bewusteloos van schrik. Een autobus van Yper, komende uit Gent, met Ypriana heeft soortgelijk lot ondergaan. Te Merville werd ook de autobus uit Poperinghe aangevallen. Drie auto bussen Dumortier en een autobus Ver- waerde werden beschadigd. Daar de dreigementen te erg werden is het gerij met de autobussen sedert Dinsdag avond stop gezet. De beste Voeders zijn Deynze's Bel ga Voeders. Wie zijn kind bemint, spaart... de FOR- TIOR niet! omdat hij weet dat kinderen die met Kindermeel FORTIOR grootgebracht worden te verkennen zijn buiten alle andere omdat zij er zoo frisch en gezond uitzien. Alle apothekers, vele vroedvrouwen en de beste kruidenierswinkels zullen U de Fortior bezorgen aan 6,75 fr. de doos. OM TE LEZEN EN TE DOEN DOOR DE MANNEN. De landerijen onzer menschen zijn triestig om aan te zien: neergeslagen door stort buien en winden, gaan de vruchten stilaan aan 't rotten... Waar gaat dat naartoe? Er is een ander veld, dat nog een triestiger uitzicht biedt. Hebt ge het nog ooit goed bekeken... en compassie gevoeld... en zorg zaam gezeid: Waar gaat dat naartoe? 't Is het veld der zielenbij zoovelen schijnt er de zonne van 't geluk niet meerzij die geroepen waren om "zoovele vruchten van deugd voort te brengen, vertoonen alleen de rotte vruchten der zonde... Waar gaan we naartoe... met het H. Ge loof, het sterke plichtbesef, de reine zeden? Doch jammeren helpt niet veel, niet waar? Werken voor verbetering, door daden, met betrouwen op Gods hulp, dat is beter en mannelijker, hé? Overal gaat men duchtig aan 't werk om verbetering te brengen door Kruistochten, H. Hartebonden, Katholieke Actie... Er roert entwat... om Kristus-Koning, den Brenger van 4 blijde Nieuws, weer te doen heerschen in hart en huis en straat. Alle krachten moeten eens samengebracht; er moet eens wapenschouw gehouden wor den; de geestdrift moet eens voor goed op laaien; er moet meer godsdienstige fierheid gebracht in sterke mannenzielen... Dat zal gebeuren in Mechelen... Op Zondag 31 Oogst... Volgens berekeningen op voorloopige aan giften gedaan zullen daar op dien dag meer dan 100.000 mannen samenkomen... Waar om?... Om te vieren den grooten Liefde-Ko ning in de Eucharistie!... Heeft Hij onze Liefde verdient, ja of neen? Poperinghe wil zijnen Koning gaan hul digen samen met al de geloovigen van 't land... ALLE MANNEN (niet enkel de H. Harte- bonders) zijn er dringend uitgenoodigd door hunne Doorl. Hoogwaardigheden de Bis schoppen... 't Zal de grootste betooging zijn die men ooit in 't land zag. Poperinghe gaat er talrijik, zeer talrijk naartoe... Wie zou weigeren?... per specialen trein... De kosten?... Alles inbegrepen enkel 33 fr.: daarvoor hebt ge reis heen en terug, het congresboek met alles in wat ge ginder kunt noodig hebben... Gaat dus... in menigte en geeft u aan bij de ieveraars der Bon den van het H. Hart in de drie parochies van stad. Doch wacht niet te lang!... Na 15 Oogst kunnen geene inschrijvingen meer aanvaard worden... Aan de verscheidene vereenigingen werd volgende uitnoodiging gezonden Achtbare Heer Voorzitter, Ge kent reeds voldoende den oproep van Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden de Bisschoppen tot alle mannen en jongelingen dat ze op Zondag 31 Oogst zouden gaan deel nemen aan het Landelijk Eucharistisch Con gres te Mechelen. Aan die betooging ter eere van Kristus Kening deelnemen is een daad stellen van die Katholieke Actie, waartoe Zijne Heilig heid Paus Pius XI alle Katholieken van de wereld voortdurend en met aandrang op roept. Laten we de liefde van den Eucha- ristischen Koning alle uitingen van privaat en openbaar leven weer doortrekken en ware vrede en waar geluk komen op de wereld. We durven U eerbiedig vragen de mannen en jongelingen, die van uwe vereeniging deel uitmaken, te willen uitnoodigen en aan sporen aan die hulde mede te doen en mede op te trekken naar Mechelen. De prijs heen en terug per specialen trein beloopt enkel 33 fr. Wie begeert mee te gaan geve zich aan bij den E. H. Bestuurder van den H. Hartebond zijner parochie of bij eenen der ieveraars. 't Weze een dag van hertelijke Katholieke solidariteit. Hoogachtend HET CONGRES-COMITEIT. -- Zijt gij dikwijls droefgeestig, moedeloos,' rap moede? VV(ees op uwe hoede, vriend, ge- loof toch ondervinding, wacht t tot het te laat is, neem seffens eene fle'si li THt-O- BROMA; 't is het beste gen lesmiddel tegen deze droeve kwalen. I Te Poperinghe bij alle Apothekers. Bedevaart Dixmude. Voor de reis met den tram zijn er van heden af kaarten te bekomen in 't Vlaamsch Huis, aan 9 fr. 5o voor heen en weer. DE CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS Voorheen G. De Laere C", N. V. keert vanaf 1 Augustus 1930 de volgende intresten uit: Rekeningen op zicht 1 Halfmaandelijksche rekeningen 2 (tijdperk van 11 tot 25-8-30» Met veertiendaagsche opzeg 2 Rekeningen op 1 maand 3 op 3 maanden 3 op 6 maanden 3 li op 1 jaar 4 SPAARKAS: 3.60% netto tot fr. 20.000. MODEN. Van heden af groote keus van WINTER HOEDEN bij Maria Liebert, bij hare Ouders, 40, Noordstraat, Poperinghe. Spoedige bediening; genadige prijzen. Alle herstellingen worden aanveerd. - Rouw- Poperinghe-Fleuri. Zondag laatst heeft deze maatschappij te Sint Omaars een overgroot succes beleefd, 's Morgens werd een Concert gegeven in de zaal van den Cinema, dat een schitte renden bijval genoot. Een bloemtuil werd aangeboden aan den Voorzitter door Mijnheer Fichaux. In den stoet van 's namiddags werd de groep meermalen toegejuicht en bewonderd door de talrijke toeschouwers. Veebond. Als gevolg op een voordracht van den landbouwingenieur M Vanheghe, werd Zondag laatst een veebond gesticht in den schoot der hoe rengilde van Poperinghe. Vooreerst zal een puike vlaamsche stief aangekocht, ten dienste van de leden alleen ;.desnoods zullen nog andere stieren aangekocht worden, mits een ruime toelage van Staat en Provincie. Daarbij zal er voor de ingeschreven dieren mogen melkcon- trool gehouden worden, opdat de vee- kweeker de waarde der melkgeefsters zou kunnen nagaan verder ook nog voeder- controol, om met mindere onkosten van voeding tot beste uitslagen te geraken. Al de leden der hoerengilde mogen deel uitmaken van den veebond, die reeds 140 ingeschreven koeien heeft. Zondag 10 Augusti te 9 1/4 houdt de veebond eene vergadering tot het kiezen ven het be stuur, en tot het bespreken der stierhou- derij. De leden mogen zich aangeven bij de bestuurleden, M M. Emiel Desmyter en Pierre Quaghebeur, of bij Meester Merlevede. OUDERDOMSPENSIOENEN. De uitbetaling der ouderdomspensioe nen (3e kwaiteel 1930) zal plaats hebben op Maandag nn dezer, om 2 ure namid- dig, op het kantoor der Belastingen (Stad huis). De Ontvanger. F. C. GESQHIERE. ONZE LIEVE VROUW KERK. Vrijdag aanstaande. i5 Oest, O. L. Vr. Hemelvaart, is het ff patroonfeest der Kerk. Om 9 ure Plechtige Hoogmis Missa in honorem Beatissimse Virginis Maria:, tweestemmige mis van F. Verhelst. Onder het offertorium AVE MARIA, solo voor Sopraan, Orgel en Viool, van A. Guil- mant. Te 10 ure, na de Hoogmis, groote Processie. 's Namiddags te 3 ure, sol. Vespers, Sermoen en Plechtig Lof O Salutaris R. T. Terry. Ave Verum 4 stem. C. St-Saëns. Ave Maris Stella) gem. R T.Terry. Ave Maria, A Guilmant. Solo Sopraan, Orgel en Viool Tantum Ergo, J. Neill o'Donovan. 4 stemmig gemengd. Al de zangen worden uitgevoerd door de kooren der Sint Gregoriusgilde van O. L Vr. Kerk. Den i5 Oest de missen zijn in die kerk te 5 1/2, te 7, te 8 en te 9 ure de hoog mis. De werken v.kuisschen en herstellen van het kerkorgel zijn voltrokken zij wierden uitgevoerd door het huis An- neessens van Meenen. Eerstdaags zal er een orgel-recital gegeven worden door M. Alfons Desmet, leeraar van ff orgel aan ff Conservatorium van Brussel. Dag en uur zullen later bekend ge maakt zijn. Klooster der E.E. Zusters Bene dictinessen. Op Maandag 8 September, O. L. Vr. Geboorte, Zal het gesticht in volle feest zijn, bij het herdenken van het 3ooe verjaren van zijn bestaan en hij het gulden jubilé van Z. E. Moeder Priorin (E. Z. Marie Joseph) en van E. Zuster Leonor. Z. D. H. Mgr. Waffelaert, Bisschop van Brugge, heeft aanveerd persoonlijk de feesten voor te zitten. Te 10 ure plechtige Hoogmis van dankzegging met pontificale assistentie, gezongen door Z. E H. Kanunik Ma- hieu, secretaris van het Bisdom. Te 121/2 uur banket voor al de oud leerlingen die gelieven in te schrijven, waaronder aanspraken, spel en zang. Daarover meer later. Ter gelegenheid van alle Feesten, wendt U rechtstreeks naar het oud gekend huis Jules DEPUYDT-SCHMIDT, waar gij zult vinden: Allerhande nieuwe modellen Juwee len, enkel in Platine, Goud en Zilver, ver sierd met Diamantsteenen van eerste kwali teit. Aankoop van Goud en Zilver aan den hoogsten prijs. huis reed moet hij uitgegleden zijn, want menschen die langs daar voorbijging vonden hem liggen met gebroken beea. Dadelijk werd hij na eerste verzorging opgenomen en met den auto van het Rood Kruis naar huis gevoerd. Nu ligt de man voor eenige wek. n in de kliniek der Zwarte Zusters. Eischt Meel-Korrel op Opfokvoe ders Belga Deynze. Koopt uwe JUWEELEN en DIAMANT® bij M. VANDERMARLIERE - DEPUYDI, 24. Meenenstraat to Yper, daar hebt gt] altijd de schoonste keus, Je genadigste prijzen en alles gewaarborgd. Dinsdag werd op aanvraag der V, O. S. om 9 ure in St Maartenskerk den dienst gedaan tot ziellelavenis der Yper- sche gesneuvelden. Het koor van den Yperschen studiekring zong de Mis De Kirie en Agnus Dei waren roerend, de Sanctus en Benedictus van Jet Tinei, hoe moeilijk ook, werden hoogst verzorgd weergegeven. De Jesu Salvator aan de offerande heeft menigeen tot tranen be wogen. Volk was er en veel. Jammerdat deze en gene ten achter blijven. En nog- thans voor hun behoud en bestaan vielen ook onze jongens. Maar ja, ce dank baarheid Dinsdag in den morgen, omstreeks 9 ure kwamen ter statie twee bijzondere treinen aangestoomd. Zij brachten ons een acht honderd leden aan van den Bri tish legion. Dezen keer waren er vele on- gelukkigen bij blinde en verminkten. De gewone plechtigheden hadden plaats en later in den dag bezochten zij de stad en omliggende. Met den avond bij den Last Post waren een duizend Engelschtn tegenwoordig. Indrukwekkende en een voudige plechtigheid. Woensdag morgen om 11 1/2.ure, met een half uur vertraging, kwam een bijzondere trein met Engelschen aan' Het weder was doorslecht, doch daaraan stoorden zij zich nief. Een dienst werd in gericht boven op de zegeboog, gezangen en gebeden met de onmisbare nederleg- ging der kroon Hetzelfde gebeurde aan het Y'persche gedeukte eken. Na het bij wonen van den taptoe, vertrokken ze met den trein van 10 ure. DAMEN! Voor uw Corset of Ceinture, vraagt het merk D. W. De nieuwste modellen Eens te meer hebben de leerlingen der Mariaschool, bij hunne prijsdeeling bewezen hoe degelijk het gegeven onder wijs daar is. Gezang en spel in ff Vlaamsch en in ff Fransch, waren buitengewoon goed weergegeven. De E. Zusters mogen er om geluk gewenscht worden. Niette verwonderen ook dat de groote menigte endekinders en de Zustersuitbundigtoe- juichte ff Was verdiend ook. Dat het nan de fransche grens niet en deugt hebben de Yprianisten ook mo gen ondervinden. Zij kwamen Maandag in autocar weder van de bloemenfeestvan Gent alwaar ze een concert waren gaai geven, toen ze te Meenen gtbt mbardeerd werden door de werkstakers. Vie'-, vijf der muziekanten waren er bij ges wefst. Wat hadden die oproermakers tcch ia den kop Zondag namiddag brachten een 256 tal oud-strijders van het British legion een bezoek aan onze stad. Regelrecht gingen zij naar den zegeboog alwaar aan spraken gehouden werden gepaard 1 het nederkggen van prachtige kronen, Hetzelfde werd herhaald aan het gedenk- teeken der Ypersche gesneuvelden, 's Avonds voor den Last Post, waren zijn minst een 650 mapt-.n tegenwoordig. Aandoenlijk was die eenvoudige plechtig- heie en hoogst indrukwekkend de groet aan de dooden wijl de zes vaandels dei verschillige maatschappijen eerbiedig nederbogen. I! EERSTE COMMUNIE Verzorgde keus: Juweeïen, Diamanten, WJ Aug BONTE, Steursstraat, 25, ÏPER EEN MAAL KLANT, KEERT TERUG. - Zaterdag avord om 9 1 /2 ure was» in de herberg Café de la Chaienta leen man van Zonnebeke, 27 jaar oud, die het nog al bont mitk. De politie was er dade lijk bij en maande den man aan zich wat verstandig te gedragen. Dit was reeds ge noeg, de kerel kwam in opstand en de agenten hadden de meeste moeite cm del kerel in ff droog te krijgen. Voor uwe aankoopen van alle slach vat Juweelen in diamant, goud, gewaarborgd 18 karaat, Monters, Regulateurs, Schouw- garnituren, enz... wendt U tot het huis HENRI DONCHE en ZOONS, horlogiema- kers, 9, Dixmudestraat, 9, te Yper. Het ver- maardste en eenigste huis die de herstel lingen van alle van uurwerken ten huis zelf doet. Maandag morgen Cm 9 1/2 ure, wijl overal in de kerken de dienst voorde overleden parcchianen aan dtn gang.was stak een geweldige rukwind op. 't Efl duurdeniet lang, maai toch genoeg off veel kwaads te weeg te brengen. Op de groote markt waren kraampjes omgewor pen, bordessen afgerukt, kl. ine boomp jes hier en daar uitgewrongen, korte® vele schade. Verachterd door het slecht wed® kwamen een 500 leden van den British Legion hier toe om 12 ure. Ze werd® ontvangen door den Hee*- Burgemeest® die ze aan het stadhuis verwelkomde et door een der leden den wedergroet ge bracht weid. Van daar trokken ze naaf de zegenboog alwaar een soort diens plaats had en eindigdtn met ten bezoek te brengen aan St Maartenskerk, waar# een stuk altaarkleed aan den Z, E- Heer Deken ten geschenke gaven. W dankwoord liet zich niet lang wachten The God save the King werd gespeeld® het gulden boek gettekend. Voor uwe aankoopen van alle sla® van KLEEDEREN, wendt U tot Amant Moens, kleermaker, 7, Dixmudestr. te VpC waar U de schoonste keus en de laatst nieuwigheden zult vinden. Verkoop van stc fen per meter en alles wordt ten huize ge maakt voor Heeren en Damen. - Te Knop. Twee schoone Pi»' tSStrdfm aan zeer genadige prijs Zi® wenden Christen Volkshuis, St JatoF straat, 3o. Yper. v:-iCVX»7,«SBB<aPRA:.'?'--S»C!3SaiHB8SiSl Gtrijs, &j SftBWB-VfifiBeite

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1