fLieilijk, Flink, betrouwbaar co stammen in loom Framrija lal ieure Balg sver lozen car go i§ Mei zijn alle toestellen LES FOÜDERIES BRÜXELLOISES Politiek Overzicht Notarieel™, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Geef ons jVloeders De School MELOTTE 1 Te Liang en te l^ort üandbouïxikronijk 27e JAAR. N» 33. minimumprijs per inlassching4 £r. mwmam Alle annonceB vooraf te betalta en moeten tegen deS Donderdag «oea ingezonden weidss Kleine berichtea tegen den Vrijdag now. «CaasSSa«BBSJHüH Postabonnenten in Beigic die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't posi- bureel dat hun bedient, en »<®t aan rasta, Telefoon 9. Uitgever. SANSEN-VANNESTE, Poperinghe. Poatcheck 15.576. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. TARIEF Notarieels, Verkoopmees: 88 cent. per gewone regel Annonceas Prijzen op aanvraag. Paus Pius IX heeft eenmaal gezegd Geeft mij moeders en ik bekeer de gansche wereld d. w. z. indien elke moeder haar plicht beseft en ten uitvoer brengt, dan zal de maatschappij die staat en valt met het huisgezin, spoedig' van aanschijn veranderen. De moderne nijverheid heeft de volks- ir.ceder geverwd met 'n grauw-groeterige fa- briekskleur d. i. de moederlijkheid ont worteld in 't wezen der vrouwelijke ziel. Bij 't verlaten onzer zusterscholen zijn de meisjes als engelen van blije reinheid, na zes-acht maanden fabriekarbeid loopen ze kortgerokt en .mode-openhartig' uit de zwar te werhuispoort', hebben zich ruwe onbe schofte jongensmanieren eigen gemaakt, doen aan schunnigen klap. en verliezen al- maardoor de schoonheid van 't maagdelijk meisjeszijn: eenvoud, godsvrucht, deemoed, karaktersterkte, kuischheid, teederheid, le venslust en zelfopofferingsgeest, in één woord de moederlijkheid De moederlijkheid openbaart zich reeds in 't kleine meisje. Geef 'n bengel van 'n jon gen een pop, hij zal ze stukslaan zooals zijn houten paard, maar 'n meisje zal ze lief' hebben, in slaap wiegen, troosten en zoetjes toespreken. Dit klein meisje wil reeds moe derken zijn, de moederlijkheidis haar ingeboren. Dat moeder-zijn is eens schoon uitge drukt geworden door de dichteres Anna Schieber. Moeder-zijn, dat is 't leven baren, bewaren en voeden opdat het zich versterke en in zich-zelf rijp en vol worde. Het is: aan 't strand staan en kijken, vreugden en smarten deelen en medelijden met het kind, dat verre rondzwemt op de zee des levens. Moederlijkheid zegt niet noodzakelijk moederschap. We hebben in onze eeuw veel moederschap zonder moederlijkheid, maar ook Goddank, veel moederlijkheid zonder moederschap. De kloosterzuster aan de sponde van den lijder, bij 't onderwijs der kinderen, de jongvrouw in de wereld, bij de armen en in de sociale werken, de jonge dochter die zich offert voor ouders en huisgezin, zijn sprekende en ver heffende voorbeelden van moederlijkheid zonder moederschap, die 't laatste verzaken om hooger idealen, 't eerste ruim uitdeelen in den overvloed en den heldenmoed hunner maagdelijke harten, zonder huwelijksliefde in goddelijke Liefde dienend. Moeder is als de heilige vlam in wier hel len gloed we ons verwarmen en waarin het ons welgaat. Zonder moederlijkheidis ons leven koud en donker. We hebben be hoefte aan 'n liefde die naar 't woord van den apostel zich-zelf niet zoekt we moe ten ons moe-gewond hart kunnen dompelen in 'n warme "zét'Tah vréde" eïTVörgeten, waar de ril-gure adem dei- botte levenswerkelijk- heidons niet komt verkillen. En wanneer de oude pelgrim den avond van zijn leven in gaat als in 'n stervenhuis, dan nog plooit de gedachte aan moeder-zaliger zijn tocht open tot 'n tuin waar rozen wegen van drop pels teer en lief, vaagt hij de trage traan uit 't bevend oog en voelt om 't rilde lijf 'n zonne-kleed, de moederlijkheid We leven in 'n tijd van onderwijs, niet van opvoeding. De Staat schijnt al meer en meer te zeggen aan 't onderwijzend perso neel: Opvoeding! Daar houdt er je je mond over! De Staat wil de kinderen wapenen met wetenschap en techniek, kennis en ar beidsvaardigheid, maar vergeet dat g Aon de levensbeschouwingen sterke wilskracht, door den godsdienst alleen mogelijk, de stuw krachten zijn, die de i^aatschappij opheffen. Anderzijds zijn de hedendaagsche ouders in gebreke daar ze den opvoedingsarbeid der kinderen aan den Staat overlaten. Buiten het gezin, mogen anderen de kinderen meer voorlichten in lager en hooger onderwijs, in vakbedrijven en godsdienstleer, de eigenlijke opvoeding op godsdienstigen grondslag, is en blijft de taak van de ouders, bijzonder van de moeder, aan wien de Heer gezegd heeft: Neem dit kind en voed het voor Mij op Ware de bron van 't gezinsleven niet troe bel, leerde de moeder haar kinders de tien geboden Gods en deze der Kerk., waren de voorbeelden van «moederlijkheid», de wan orde in de maatschappij zou afnemen en 't politiek plichtsbesef van ons volk zou katholiek-vlaamsch-democratisch stemmen. Dus de huisgezinnen aan Christus voor altijd! ii en daarom «onze katholiek-vlaam- sche moeders, zij worden als de zoete Lieve vrouw met het Kind Geef ons dan moeders, o Heer! opdat de kinders hun handjes zouden saamvouwen in deze hunner moeder en biddenOnze Vader, die in de hemelen zijt» Geef ons dan móeders, o Heer! opdat onze jongens en meisjes, 't warfig groeisel van glinsterige dorens zouden laten wieden door moeders hand, uit ziel en hart. Geef ons dan moeders, o Heer! opdat de maatschappij zou leeren uit moeders mond, dat de eerste en laatste hap brood haar door God wordt gegeven, 't brood der ziel, 't brood des lichaams oneindig overtref t en niet meer stemmen zou voor hen, die heil en heul zoeken in 't brood der aard alleen. Geef ons dan moeders, o Heer! opdat in 't geweldige uur der bekoring, de bekoring van moeders gratielijke verschijning, haar twee trouwe ingoede oogen zou sterker zijn dan deze van het kwaad. Geef ons dan moeders, o Heer! opdat de oud zondaar, na jaren doling, zich aan 't roepen zou zetten en snikkend u bidden: O God, geef me mijn moeder, mijn moeder weer Verjeugdigd en verjongd zal hij dan boete doen en zijn zonden biechten. Geef ons dan moeders, o Heer! opdat de de bede van moeder, rein open kinderoogen, zouden blikken aiover de wijdten en de ver ten van 't aardsche leven, naar boven, naar den einder waar de zon vonkt van 't heilig vuur, en Vlaanderen zou priesters, klooster lingen en zendelingen baren om de wereld te vermooien en zielen in te oogsten in de schuur van den Heer. Geef ons dan moeders, o Heer! en de aarde zal worden de voorhal des hemels, waar de liefde van 't vaderhuis hoogtij viert. E. HOUTBORG. VADER, MOEDER I. Slechts tot mijn elf jaar mocht ik ter schole gaan. Toch is het mij gelukt in het leven een gewaardeerde positie te bekleeden. Ik dank zulks aan het christelijk onder wijs en aan mijn christelijke opvoeding. Dat durf ik elk Vader en lyloeder ter over weging geven. II. Zijne "Heiligheid de Paus Pius XI heeft over de opvoeding der Jeugd een Pauselijken Brief uitgegeven. 't Volgende staat er in te lezen: Sinds de eerste tijden van het Kris- tendom tot op onze dagen, zenden de ouders, zelfs dezen die weinig of niet ge- looven, hun kinderen, bij millioenen, naai de onderwijsinrichtingen door de Kerk ge sticht en geleid. Die vastelling van den Paus, het hoogste zedelijk Gezag der heele - wereld, is de be vestiging van het onbeperkt vertrouwen, vroeger en nu, door de ouders van alle denk en levenswijze in het christelijk onderwijs en in de christelijke opvoeding gesteld. Is dat niet een prachtig en onweerspreek baar bewijs der ware deugdelijkheid van het christelijk opvoedend onderwijs? III. In ons land is het onderwijs in twee hoofd kenmerken ingedeeld officieel onderwijs, ingericht door de gemeente, de provincie of den Staat, en het vrij onderwijs, tot stand gebracht door private schoolkomiteiten. Het officieel, kan voor óns, christen men- schen, beter zijn dan het vrije; het vrije geniet onzen voorkeur als het werkelijk met onze levensbeschouwingen overeenstemt. Alsdus mag als regel gesteld worden, dat het officieel onderwijs van katholieke ge meentebesturen goed is; in het tegenover gestelde geval moeten wij het vrij christelijk onderwijs op den voorgrond plaatsen. Het is dus niet waar dat wij princiepieel het officieel onderwijs bekampen. Als prin ciep geldt bij ons dat het onderwijs en de opvoeding volledig en onbeperkt de christe lijke leerstelsels dienen te huldigen. Het is ook niet waar, gelijk bestrijders van het christelijk onderwijs het misleidend pogen voor te stellen, dat het vrij onderwijs minder onder - officieel toezicht staat dan het officeele. Al de vrije lagere volksscholen, zijn door den Staat aangenomen, en alle moeten zij aan de voorschriften voldoen, zoowel voor het leerprogramma, als voor de schoollokalen en. Me. ülgemeene gezpadheids voorwaarden van de kinderen. Waar de tegenstrevers van het christelijk onderwijs die onwaarheden rondstrooien plegen zij bedrog en wie tot zulke afkeu- ringswaardige middelen zijn toevlucht neemt, is het vertrouwen van de ouders niet waardig. IV. Vader, Moeder, wat hebben wij, land bouwers, middenstanders, bedienden, werk lieden, onze kinderen meê te geven? Geld en hooge bescherming, zeer weinig Maar een flink onderwijs en een kloeke opvoeding, dat is het wat wij het bloed van ons bloed, moeten en kunnen schenken! Dat is voor ons een zware gewetensplicht! Kinderen dienen onderwezen en opgevoed te worden in den geest van het offer, jon gens en meisjes dienen zich te sterken tot het leven; zij dienen steeds te staan aan de zijde hunner ouders in de verhevendste liefde Ons christelijk onderwijs schenkt nevens de schoonste opvoeding, een flinke geleerd heid. Dat is algemeen erkend. Vader, Moeder, tot uw eigen welzijn en voor 't grootste goed van uw kinderen, stuur uw kinderen naar Katholieke scholen! sg Koopt geen Ontroomer vooraleer gij den met verlaagden melkbak draaiende op eene spil die den h werken Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt MEUBELPAPIER in t Groot BIJ in 't Klein SANSEN-VANNESTE 't Betreft hier een zonderlinge staking. Met 1 Juli 1.1. moest in Frankrijk de sociale verzekeringswet in toepassing komen. Een paar maanden te voren onderging die wet nog zekere wijzigingen, zoodat de voor bereidende periode voor de toepassing ont brak. Toen de wet afgekondigd werd. hadden de werklieden nog anderhalve maand tijd om de mutualiteit te kiezen, aan dewelke ze hunne verzekeringsbelangen zouden toevertrouwen. De Belgische werklieden, die in Frankrijk werken, vallen ook onder de toepassing van die verzekeringswet, 't Is wel dat onze chris- tene syndikaten en mutualiteiten rap bij ge weest zijn om de frontaliers voor te lichten. Dank aan die rappe werking hebben wij de Christene mutualiteiten in de Belgische grensgemeenten versterkt, en de frontaliers in Frankrijk kunnen inlijven in vertrouw bare mutualiteiten. 't Is in de mutualiteiten van hun keus dat hunne verzekeringsbijdragen zullen worden overgedragen. Zonder onze werking en deze van de socialisten zouden de meeste fronta liers ingelijfd zijn geweest 'bij de patronaf mutualiteiten. Dat is verijdeld in zooverre het mogelijk was. Naar de bepalingen van de Fransche ver zekeringswet moesten de verzekeringsplichten vanaf 1 Juli eene bijdrage storten van 4 op hunne loonen. De patroons moesten er even veel aan toevoegen. De toepassing van die wet ging gepaard met eene beweging van de syndikaten, die in Noord-Frankrijk nog bestaan in de laatste jaren is de syndikale beweging daar veel ver zwakt om de verzekeringslasten teenemaal ten laste te leggen van de %erkgevers. De eisch werd gesteld: de loonen moeten in dezelfde verhouding verhoogen als de ver zekeringslasten. Dus 4 Rechtzinnig gezegd, wij gelooven niet dat de Belgische syndikaten van verscheidene strekking bij de uitvoering van eene sociale verzekeringswet, die ook de werkgevers ver plicht 4 op de uitbetaalde loonen te stor ten, ooit zulke syndikale eisch en in zulken vorm zouden willen stellen. Maar de Fransche syndikaatleiders man gelt het aan methode, aan praktisch syndi kaal inzicht. Ge kunt niet zeggen, dat de stakingsbewe ging eigenlijk gericht was tegen de invoering van de verzekeringswet. Dat zou te sterk zijn. Maar 't heeft er toch gelijkenis aan. En van die invoering werd in elk geval ge bruik gemaakt om aan de werkgevers geheel den verzekeringslast op te dragen, 4 als eigen verzekeringsbijdrage, en 4 onder den vorm van loonverhooging, aldus den ver zekeringslast der werklieden overnemend. De patroonsorganisaties zijn op dien eisch niet ingegaan. Het Consortium der Textielnijverheid van Noord-Frankrijk, dat te Roubaix is geves tigd, onder de leiding staat van M. Ley en de meeste textielnijveraars van Roubaix Wattrelos, Toureoing, Halluin en omgeving omsluit, was bereid de verzekeringslasten der werklieden over ie nemen maar zou dat kop pelen aan de invoering eener getrouwheids premie. In dezen zin opgevat: de verzeke ringsbijdragen dér werklieden zouden hun jaarlijks worden terugbetaald, doch op voor waarde dat zij niet vrijwillig van 't werk zouden gebleven zijn in den loop van dat jaar. Zonder het zoo uitdrukkelijk te zeggen was dat tegen de stakingsbewegingen ge richt, dus onrechtstreeks tegen de syndika ten. Over de modaliteiten der toepassing van de getrouwheidspremie was het Consortium te spreken. Aan de intrekking van het ont worpen plan niet. En 't is niet te gelooven, ■dat de tegenwoordige stakingsbeweging de houding van het Consortium hal gewijzigd hebben. In dien zin werd in elk geval nog niets vernomen. Wel werd dezer dagen melding gemaakt van een groot getal werkgevers, die zouden toegegeven hebben. In welken zin? Hebben zij loonsverhooging van 4 toegekend? Dat was niet te verne men. En zijn er onder die werkgevers leden van het Consortium met zetel te Roubaix en onder de leiding van M. Ley? Dat weten we evenmin. De stakingsbeweging heeft zich intusschen uitgebreid tot andere nijverheidsplaatsen van Frankrijk, waar geen kwestie is van de invoering van getrouwheidspremiën. 't Moet derhalve beschouwd worden als eene beweging tegen den verzekeringslast door de Verzekeringswet opgelegd, of als eene beweging voor loonopslag ter gelegen heid der invoering van de verzekeringswet. Ge kunt het niet anders uitleggen. Om nu den toestand te begrjpen we komen daar met enkele woorden op terug moet ge weten de syndikale organisaties in Noord-Frankrijk weinig aan 't lijf hebben. Hoogstens 1/5 van die 100.000 werklieden van Frankrijk zelf die thans in de stakingsbewe ging zijn betrokken, zijn vereenigd. In verge lijking met bij ons betalen ze onbeduidende syndicale bijdragen. De ondersteuning staat in verhouding. Men wil het daar vooral van de solidariteit hebben. Maar eene solidariteit die weinig binnenbrengt in de familie als 't staking is. G'hebt wellicht gelezen dat de roode mu nicipale Raad van Roubaix dezer dagen' 300.000 frank voor de stakers heeft gestemd. Zeker 'n groote som. Maar verdeelt dat onder 't getal stakers, en 't komt op 'n bagatelle van enkele franken per kop en per week. Alleen de Belgische werklieden die in Noord-Frankrijk werken, zijn in gunstige verhouding en ernstig vereenigd. In meer derheid zijn ze bij de socialisten, maar onze Centrale van Christen Textielbewerkers heeft daar ook minstens 10.000 leden. Streng gezegdde Fransche syndikaten hebben weinig aan 't lijf. En de nijverheids bazen weten het wel. De communistische geest is daar overwe gend. Wat niet hetzelfde is als eene over wegend meerderheid van communistische gesyndiceerden. De «cégétisten» (aanhangers van de soc. Confédération Générale du Travail») moeten nu het ordewoord van de communisten volgen. Zij kunnen en durven niet anders. De leiders van de'Belgische so cialistische syndikaten schreeuwen meê, ook omdat ze niet anders zouden durven, reke ning houdend van het communistisch gevaar in eigen organisatie. De Christen syndicaten van Noord-Frank rijk zijn niet sterk genoeg om hunne eigen houding te doen aanvaarden. Onze Belgische Christen Textielcentrale heeft hare eigen houding vastgesteld. Zij alleen geeft leiding, maar heeft in Noord- Frankrijk op dit oogenblik niet den noodi- gen invloed om hare opvatting te doen aan vaarden. De uitkomst van het konflikt zal echter zeker bewijzen, dat zij het bij 't goede eind heeft gehad. Eenmaal is het haar ge lukt 't was bij de staking te Halluin die 26 weken duurde en onder communistische leiding stond eene oplossing te brengen. t Is gansch zonderling: tot in Hazebrouck toe, waar tot dusverre schier van geen syn dikale organisatie kwestie was, zijn de com munisten nu toongevend. Te Armentières is de Municipale Raad thans in overwegende meerderheid uit communisten samengesteld. De vrije syndikaten van christelijke strek king tellen nagenoeg viermaal zooveel leden als deze van de socialisten en de communis ten te zamen. Kunt ge dat uitleggen? Anderzijds heeft de ondervinding reeds geleerd de langdurige staking van Hal luin onder meer dat het uithoudingsver mogen van de communistische leiding niet zoo gauw faalt. Als men geen verantwoorde lijkheid opneemt tegenover de familien die in de konflikten betrokken zijn, zich niet bekommert om de heerschende armoede, in tegendeel een schrikbewind kan handhaven waarvan dezer dagen aan de Fransche grens reeds talrijke staaltjes werden geleverd, hebt ge deh uitleg. 't Is wellicht sedert een halve eeuw, dat zulke mentaliteit daar overheerschend is. De Fransche werklieden zijn er niet wijzer op géworden. Misschien rijker aan communis tische mentaliteit, maar in elk geval steeds zwïkl ïer tegenover Consortium der groot- industrieelen. Het effekt van de toegevingen van de tal rijke werkgevers wiens namen dezer dagen werden aangegeven, vindt ge in de staking- cijfers nergens terug. In de eene plaats neemt het getal stakers 'n beetje af, en in andere plaatsen neemt de beweging toe. Wat is er van die toegevingen? We laten de vraag open. R. D. Planten Heveas, gomboomen, copalboo- men, cacaoplant, koffie, suiker, riet, tabak, cocosboomen, aardnoten, bananen, rijst, aga ven, maniok, sisal, papyrus,, katoen, rici nus, enz. Delfstoffen: Goud, koper, tin, diamant, radium, steenkolen, petroleum, zink, ijzer, nikkel, graniet, zout, enz. Openbare macht: Ongeveer 17.000 man sterk (zwarte soldaten). Deze worden aan geworven als vrijwilligers en het tekort wordt aangevuld door militie-oproepingen. Alle officieren zijn blanken. Geschiedenis: Eenige jaren na de bijzon derste ontdekkingen van Stanley werd de Congo-Vrijstaat gesticht (1885). In 't jaar 1908 werd de Congo-Vrijstaat door Belgie overgenomen en Belgisch Congo genoemd. BE KATH. FRANSCHSCHRIJVENDE Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. Uw tong is te lang... en uw gedacht is te kort. Uw bloote hals is te lang... en uw kleed te kort. Voor den spiegel staat ge te lang... en uw bezoek in de kerk is te kort. Te lang is uw vermaak... en uw gebed is te kort. Ge ligt te lang in uw bed... en bij het werk schiet gij te kort. Uw misnoegen om een kleinigheid duurt te lang... en uw dankbaarheid om een weldaad is te kort. Uwe aanmerkingen zijn te lang... en uw geduld is te kort. De rekening van nutteïooze uitgaven is te lang... en de som van uw spaarpenningen is te kort. De lijst van uw gebreken is te lang.., en uwe goede voornemens zijn te kort. Gij spreekt te lang over andermans gebre ken... en over zijn goede hoedanigheden is uw gesprek te kort. Uw bezoek aan herberg of theater is te lang. Jen uw verblijf aan den haard is te kort. De kortste mis vindt gij te lang... maar de langste film vindt gij te kort. De preek in de kerk is u te lang... maar lipt lied van den kluchtzanger vindt gij steeds te kort. De eeuwigheid noemt gij te lang... en het leven te kort. De minimumwet, die eenieder beter kan begrijpen door de bepaling van wet van het t evenredig verbruik der messtoffen wordt nu, tengevolge van het beter bekend zijn met de landbouwwetenschap meer dan vroeger door de praktijk nageleefd. De bemesting met ale is reeds lang in onze streken in voege, maar tot nu toe waren de landbouwers niet genoegzaam overtuigd van de noodzakelijkheid aan den bodem de ver schillende stoffen noodig tot de voeding der planten, volledig terug te geven, en dit in evenredigheid van hun verbruik door de planten zelf. Zoo heeft men berekend, dat haver voor eene opbrengst per Ha. van 3600 Kgr. graan en 567)0 Kgr. strooi, ongeveer 160 Kgr. zuivere stikstof, 86 Kgr. phosfoor- zuur, 150 Kgr. potasch en 52 Kgr. kalk uit den bodem put. Deze gegevens bezittende, en kennende den aard en den toestand van zijnen bodem, nu moet de nadenkende landbouwer er voor zorgen dat deze stoffen zich in juiste ver houding en hoeveelheid in den grond be vinden; maar bovendien moeten zij er in gepasten vorm voorhanden zijn, ten einde cp alle tijdstippen van den groei door de plant te kunnen opgenomen worden. Want als nu nagaat, dat voor wat de stik stof alleen betreft, de haver b. v. op 20 dagen na haar ontkiemen, reeds 40 van de haar noodige hoeveelheid heeft verbruikt, zal men inzien dat de stikstof dus vanaf het begin van den groei onder wel opneembaren vorm in het bereik der planten moet worden ge steld,, zelfs nog wanneer er in den bodem eene voldoende hoeveelheid traagwerkende stikstof zou tegenwoordig zijn, waarvan de werking op het kwijnende gewas, het lege ren zou ten gevolge hebben. Met traagwer kende stikstofmesten kan men immer deze Schadelijke ervaring opdoen; maar met So- danitraat van Chili alleen, dat gemakkelijk oplosbaar en opneembaar is, moet men zulks niet vreezen; bijzonderlijk als men het in gepaste hoeveelheid en vroegtijdig zelfs voor het zaaien of planten toedient. S. C. Landbouwingenieur. fEi Uitgestrektheid: 2.350.000 vkm., ongeveer tachtig maal Belgie. Bevolking: Blanken 20.700 van alle rassen, waaronder 14.100 Belgen; Negers ongeveer 10.000.000. HoofdstadLeopoldstad. Provinciën: Congo-Kasai, Evenaar, Ooste lijke Provincie en Katanga. Er zijn 21 dis- trikten en 179 gewesten. Jaargetijden: Aan den Evenaar bestaat er weinig verschil tusschen de jaargetijden; warmte en vochtigheid duren heel het jaar door. In de Zuidelijke en Noordelijke ge westen; droog seizoen van Mei tot October; vochtig seizoen van Oktober tot Mei. Negerrassen Bantunnegers, Dwergen, Soedaneezen, Hamiten. Vervoermiddelen Ongeveer 12 duizend km. bevaarbare waterwegen; id 3.500 km. spoorwegen; id. 3.495 km. luchtvaartwegen; id. 14.500 km. straatwegen. Dieren Leeuwen, luipaarden, olifanten, rivierpaarden, girafen, antilopen, apen, wilde konijnen, zebras, neushoorndieren, okapis, maraboes, zilvertijgers, papegaaien, verschil- lige soorten van slangen, enz. PERS. Het is een treurig verschijnsel, zwanger van onheil voor de toekomst van ons land, dat in heel de katholieke franschschrijvende pers er slechts twee belangrijke bladen zijn, namelijk de XX6 Siècleen de Revue Catholique des idéés et des faitsdie een edelmoedige, en volstrekt eerlijke poging- doen om het Vlaamsche Volk en den Vlaam- schen strijd te begrijpen en die met een hooger besef van hunne verantwoordelijk heid en een breeden werkelijkheidszin, naar oplossingen zoeken die onze beide volks stammen moeten nader brengen en de Staatkundige eenheid en de grootheid van ons land verzekeren. De eeuwfeesten zijn nog niet geheel van de lucht en daar is La Libre Belgique terug' met een campagne van leugen en op- hitserij, welke voornamelijk ten doeel heeft de Standaard-politiek in hatelijk en valsch daglicht te stellen. Daniel Ryelandt, wien de Revue Catholiques des idéés et des faits nog pas verleden week aan zijn verantwoor delijkheid over de Vlaamsche bitternis heeft herinnerd, zoekt onze godsdienstige gezind heid in opspraak te zetten, en legenden in omgang te brengen over onze politieke hou ding. Hij behoort tot dit geslacht van ras- vervreemden in Vlaanderen, die door hunne laatdunkendheid en hunne anti-sociale hou ding dit dubbel leedwekkend drama over Vlaanderen hebben gebracht: het drama van het politiek anti-Belgisch nationalisme, en het drama van het gezag. Het is leelijk werk steeds de kinderlijke verknochtheid der Vlaamsche geloovigen aan hunne geestelijke gezagvoerders, aan de leiders hunner gewetens, in twijfel te trek ken .Het is on-katholiek zulks te doen En nochtans dat is het werk van La Libre Belgiqueen van velen onder hare mede werkers. De Libre Belgiqueis het katholieke bladdat het meest heeft bijgedragen om den gemoedstoestand in 't Vlaamsche land door halsstarrige bestrijding onzer edelste rechten te verbitteren, om de openbare opi nie in Brussel en in Walenland op te ruien en te misleiden door stelselmatige verdraai ing of verduiking der feiten. DE WERKLOOSHEID. In de wereld zijn thans ongeveer 12 mil joen werkloozen, waarvan 4 a 5 miljoen in Amerika (22 van de werklieden)in En geland 2 miljoen, in Duitschland 4 miljoen en in Italië ongeveer 1 miljoen. In Belgie zijn wij nog begunstigd. Toch neemt de werkloosheid bestendig toe. In November 1928 waren in Belgie 155.000 gekontroleerde werkloosheidsdagen. In November 1929, 190.000; in December 416.000; in Januari 1930, 595.000; in Februari, 624.000; in Maart 628.000; in April 635.000; in Mei 571.000; in Juni 610.000. De kolenstock in de mijnen stijgt steeds. CHRISTELIJKE VROUWENGILDEN. Het Nationaal Verbond der Christelijke Vrouwengilden, dat zijn weldoende werking uitstrekt over gansch het land, over Vlaan deren en Wallonië, viert dit jaar zijn tien jarig bestaan. Dat Nationaal Verbond is een macht ge worden in de Christen Arbeidersbeweging, het mag bogen op een zeer vruchtbaar en zegenrijk verleden, en met immer stijgende veroveringszucht gaat het een glansrijke toekomst te gemoet. Het Nationaal Verbond bevat twee af- deelingen: De Vlaamsche groepeerend 69.384 leden over 293 gilden. De Waalsche groepeerend 69.268 leden verdeeld over 365 gilden: Samen 658 gilden met 138.652 leden. Zulke cijfers zijn van beteekenis. De Vlaamsche gilden staan onder de wijze en toegewijde leiding van Mejuffers Baers en De Coster. De Waalsche gilden onder deze van Me juffers de Lalieux en Japsenne (voorheen was het de te vroeg ontslapen Mej. Cappe). Aan die flinke vrouwen is de christen ar beidersbeweging veel verschuldigd! DE NATIONALE BASILIEK VAN KOEKELBERG. Vrijdag morgen had onder voorzitterschap van M. Braun, Staatsminister, in de studie van Mter Scheyven, notaris te Brussel, de opening plaats der aanbiedingen voer den opbouw van het hoogkoor der Nat. Basiliek van Koekelberg. Zestien ondernemers zonden aanbiedingen in met meer aanzienlijke prijzen. Zoo is er tusschen het hoogste en het laagste aanbod een verschil van 7 millioen. Het gunstigste cijfer is dit van M. E. Goes, van Oostende, die voor de uitvoering der plans den prijs stelt van 12,780,000 fr. werk te voltooien in 700 werkdagen. Daarop volgt MM. Van Pottenbergh en zoon te Erembodegem, met een aanbod van 12,971,404 fr., meer 170,000 fr. voor da af sluiting. Het hoogste aanbod gaat uit van een Gentsch ondernemer, namelijk 19,780,000 fr. De bevoegde kommissie moet thans tus schen deze aanbiedingen uitspraak doen. DE LES VAN DEN KONING. In La Revue catholique des idéés et des faitslezen wij een schrander en helder ziend overzicht van Belgie's eeuwfeesten. De redactie verheugt zich over den luister waarmede de nationale feesten worden gevierd, maar waarschuwt moedig voor be goochelingen over den echten gemoedstoe stand der .Vlamingen. Er blijft nog immer een menigte zware fouten te herstellen, noodlottige vergissingen worden nog steeds begaan De actie van de Kroon voor verzoe ning met Vlaanderen wordt door het blad ten voorbeeld gesteld aan alle gezagdragers en bewindvoerders in den lande. Maar er blijft nog machtig veel reddingswerk bij hoogdringendheid te doen, zoo waarschuwt La Revue catholique des idéés et des faits DE TOEPASSING DER NIEUWE TAALREGELING IN HET LEGER. Er doet zich een zonderling verschijnsel voor op de wervingsbureelen van Brabant. De gestudeerden die naar het speciaal pelotonworden gestuurd om onderofficier of reserveofficier te worden en die het aan durven een Vlaamsch regiment te vragen, worden zachtjes bedreigd. Er wordt hun ge zegd: «ge zijt van Brabant of uit de Brus- selsche omgeving. Ge verlangt in garnizoen te liggen te Brussel, doch dat gaat niet op, te Brussel is geen Vlaamsch speciaal peloton voorzien; ge zult naar Gent, Antwerpen of misschien naar Hasselt moeten". Die jon gens worden dus voor de keuze gesteld, ofwel een Vlaamsche copagnie te kiezen en ver van hun dorp gekazerneerd te zijn, ofwel een Fransche compagnie te kiezen om te Brussel te kunnen 'Blijven. Het is uiterst zonderling dat men te Brus sel, waar toch heel wat Vlaamsche compag- nie's zullen zijn, geen Vlaamsch speciaal peloton voorzag. Hoe rijmt dat? Hoeven er geen onderofficieren of reserveofficieren te zijn voor deze die in Brussel in het Vlaamsch zullen worden gedrild? Of wil men verhin deren dat in de Brusseische regirrjenten Vlaamsche intellectueelen zouden treden? Is dat een eerlijke en logische toepassing der nieuwe regeling? HET H. BLOED NAAR MECHELEN. De kostbare relikwie van het H. Bloed zal bij gelegenheid van het aanstaand Eucharis tisch Congres, voor de eerste maal het grond gebied der stad Brugge verlaten. Het zal met een bijzondere trein en met koninklijke eer den Zondag morgen 31 Augustus, naar Mechelen worden gebracht en op heel den doortocht, aan iedere statie, door de geloovigen de gebruikelijke eer wor den bewezen. Aan de statie te Mechelen zal de kostbare Relikwie door Z. D. Hgw. Mgr. Lamiroy, Hulpbisschop van Brugge, worden in ont vangst genomen en processiegewijs naar de Metropolitane kerk van St Rombouts wor den gedragen. 's Avonds rond 7^ uur zal het H. Bloed met hetzelfde ceremonieel naar de statie en ver volgens naar Brugge worden overgebrahet. Gedurende heel de reis zullen de leden der Confrérie van het H. Bloed, de Eerewacht rondom de relikwie uitmaken. AMERIKAAN SCHE TOERISTEN. Ondanks de groote krisis in de Amerikaan- sche Beurswereld en in de zaken, zijn er zelden meer Amerikaansche toeristen naar Europa gekomen dan dit jaar. Naar ffifici- eele cijfers, uit New-York, zouden er, in Mei, 40,000 Amerikanen naar Europa ingescheept zijn; op 15 Juli zijn negen Oceaanstoomers uitgevaren, met meer dan 10.000 toeristen. ZONDAGMIS VERZUIM. Wanhopig, bedroevend is de toestand in de nijverheidsstreek in Wallonië. De helft der bevolking hoort er geen Zondagmis meer. Bij ons in Vlaanderen komen Gent en Brug ge op de zwarte lijst met 90 p. h. misverzui- mers. Volgen Mechelen en Antwerpen met 2 3 tot 1 2. Op het platteland zakt dat p. h. tot 2. Ons liefste Vlaamsche volk, wiens grootheid ons zoozeer aan 't harte ligt ver liest stilaan ook zijn eerste en voornaamste eigenschap: zijn diep godsdienstig leven. En het is meer dan tijd dat we ingrijpen om ailes te verwijderen wat het van zijn eigen ontvreemdt en het doet afdalen tot een lager godsdienstig en z.'delijk peilDe vijand is onwetendheid kwestie godsdienst en materialisme, gesteund door het socialis me. Zondag rust beteekent voor hen alleen stoffelijk plezier. Geneesmiddel daartegen: de grootheid der H. Mis doen begrijpen, en de H. Mis leeren volgen en meeleven door liturgische opleiding. EEN NOODLOTTIGE BRABANQONNE Een man bezwijkt te Chiney. Een concert werd gegeven op de Groote Markt te Ciney. Bij de uitvoering van de Brabonqonne bleef een muzikant, die in ge sprek was met een vriend, met den hoed op het hoofd. Twee politieagenten sprongen toe en sleurden hem naar het politiebureel. De muziekmaatschappij uit Sint-Gervais, waar- DE BESTE BELGISCHE FABRIKATIE HHHnBHHniHRaBJii

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1