f Ml* Eiicharisiiscn congres van misn ie Of iet van de Bisschappen üaa Oüzijies schalen verlas ens Heer 08 uiereiddopogosi ie meoo Hond de Bede^/siapt naar den Wzerfcoren HET KANAAL YPER-YSER M ELOTTE Politiek Overzicht ZONDAG 24 OOGST 1930. WEEKBLAD U CENTIEMEN -I 27» JAAR. - N' 34. Motarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Wie inlichtingen begeert over aankondi- 't Is de IXXepeld heden Zondag 24 Oogst. Ontroomer a MELOTTE, N. V. i Remicourt 3 S «£.U - <per post) Frankrijk: 85 fr? Congo: Andere landen4® fï. TARIEF i Su/aizia Berichtans 1 fr. per reek; minimumprijs per ïnlassching4 fr. FQPEBQffiHilUBff Postabonnenten in Belgia die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en sai«S aaa eie&> I gingen, wordt verzocht ets poitieg»! voor Telefoon N' 8. - Uitgeoee SANSEN-VANNESTE, Poperingb^ - Po.tcheok N- 15.57». i bij dj, schrijve,, .oegeo. Aüe annoncen gtm vooraf te betala® t ;s moeten tegea d«*£ Donderdiag noea ingezonden wor<te;| Kleihe bericht*». tegen den Vrijdajp manxuf-. TARIEF i Kotnviefflle V«rkoopmectt 99 cant, per gewone reg*A Asnon sacs i Prijzen op aanTrsssfl W»J jneawMfreuwyov ■KHWWPBtt Ze stond reeds lang te wachten, half ge doken in de donkere van een hoekhuis haar kind in n' sjaal gewikkeld, alsof ze liefst niet gezien werd. Binnen in de klaar lichte drankzaal daar klonken zware stemmen van halfdronken mans en schetter en gillen en lachen van vrouwvolk; een elektrieke piano overgoot al dat rumoer met valschklinkende, als spelden prikkelende ijzerklanken; 't moest Valen cia zijn of zoo iets. In dat pjeziermidden zat haar man, dat wist ze: ze was er altijd met hem geweest... nog zoo lang niet gele der,... Negentien jaar!... Tot voor enkele weken liepen ze gearmd, de koppen thoopgeleund;' z'haddcn zoo geloopen van hun zestiende, hunkerden naar zonde, moegeleefd al eer hun leven rijp was... Eindelijk had ze aan haar moeder moeten gewagen van de na kende gevolgen dier langdurige samenloo- perij, en moeder die niets gedaan had om 't gevaar van haar kind af te weeren, moe- der was in hevig schelden en kijven tegen i haar uitgevallen. Zoo was 't begin geweest van haar huwe- Jijkcteven: acht weken nadien was ze moeder geworden. Nu was haar kindje vijf weken I oud en stond ze in de kille avondlucht te wachten of er van 't ruime werkloon dat haar man verdiende toch iets in haar ver- kleunde hand zou geworpen worden. 't Is de wereld! Drama van het wangedrag. Een man verwurgd zijne vrouw en pleegt zelfmoord Gewoon bovenschrift van 't dageijks nieuws- je. 't Gebeurt meest in 't Walenland, maar t valt toch al druk voor in Vlaanderen, h Waaraan is dat bedroevende verschijnsel te wijten? Och 't is de wereld. De algeheele opgang van het aankomende geslacht in al wat stoffelijk is aan de aarde bindt: sport, cinema, dans, theater cn plezier... 't is alles. En onze jeugd onze arbeiders-kinderen en de jonkheden uit de burgerij de bloem van ens volk, verwelkt en ontbladert nog voor den knop ten volle ontloken was, en valt jammerlijk in de modder... onze jeugd loopt jammerlijk verloren. Moeders, gij vooral begrijpt wat zulks be- teekend. Moeders, kunt gij u zonder ijzing, zonder dat uw hart toenijpt, dat het uwe dochter zou zijn, de vrouw die daar haai man wacht in de koude straat naast het huis van drank en plezier?... Weinu, bekeert de wereld... maar begint met uzelven! We missen moeders, niet alleen omdat er onder de moderne vrouwen een massa loopen die niet willen wat God wil, maar omdat de moeders met groote kinderen tegenwoordig te weinig acht geven I cp de wegen die hunne kinderen begaan. Jeugübondefi; jeugdafdeelingen van aller lei slach werken om te redden van het ko mende geslacht wat nog kan gered worden. Daarheen moet de weg loopen die uwe zonen en dochters volgen. Daarin zullen ze steun j en prikkel vinden om voor hun eigen zelf- I eerbied en voor anderen de noodige achting te blijven houden. En komt er kennismaking in die middens, dan zal de geest die daar heerscht machtig helpen om te voorkomen dat het huwelijk slechts het noodgedwongen einde zijn zou van een zondig samenloopen. en de voor bereiding tot het drama van het wangedrag. iaBaag3a@lBaB3S@3SeSS33gi!3££!ilSg!£ WOENSDAG 27 AUGUSTUS: Plechtige opening van het Congres. Om 20 uur in de Metropolitane Kerk Pon tificaal hot door Z. Eminentie. Sermoen door i den Z. E. Pater Rutten. Predikheer. De gezangen worden uitgevoerd door het Sint Rombaütskoor. DONDERDAG 28 AUGUSTUSKinderdag, uur Pontificale Hoogmissen, waar I ende^ toespraak. Te 11 uur Algemeene vergadering in het Klein Seminarie. Zullen er het woord voe ren: Z. Em. de Kardinaal Aartsbisschop; Z. E. H. Kan. Mahieu, Sëkretaris van het Bisdom Brugge; den Heer Vandervelden, Hoofdonderwijzer te St. Huybreehts-Lille. Te 14 uur Processie van den Euch. Kruis tocht, waarna, op de Groote Markt Pontin- kaal Lof door Z. Eminentie den Cardinaal- Aartsbisschop. Te 17 uur: Priestervergaderingen in het Klein Seminarie. S VRIJDAG 29 AUGUSTUS: Bag der vrou wen en meisjes. Te 9.30 uur: Pontifikale Hoogmis in de Metropolitane Kerk. Toespraak door E. Pa ter Odoricus, Minderbroeder. Te II uur: Sectievergaderingen. Te 15 uur: algemeene vergadering in het Klein Seminarie, Zullen er het woord voe ren: Z. D. H. Mgr. Kerkhofs, Bisschop van Luik; Z. D. H. Kan. De Baelc, Groot Vicaris te Gent; Eerw. Heer Engelen; Juffr. Maria Baers. Te 17 uur in de Metropolitane kerk Pon- 'tifikaal Lof door Z. Eminentie den Cardi nal. De gezangen worden uitgevoerd door !het Stj Rombaütskoor. 'ZATERDAG 30 AUGUSTUS: Mannen- en longeHngendag. f Te 10 uur in St Pieterskerk gelezen Mis, Kaaronder toespraak door Z. H. Mgr La- Miroy. Hulpbisschop van Brugge. Te 11 uur Openingszitting in het Klein Seminarie. Te 15 uur Sectievergaderingen. Te 17,50 uur Algemeene Vergadering in het Klein Seminarie. Zullen -er het woord voeren: Z. D. H. Mgr. Coppieters, Bisschop van Gent; Z. E. H. Kan. Cruysberghs; de Keer De Schryver. Advokaat te Gent. Te 20 uur in St Pieterskerk Heilig Uur. onder leiding van E. P. Lammertyn, Re demptorist. Te 21 uur Beiaardconcert. ZONDAG 31 AUGUSTUS; Mannen- en Jongelingendag. Te 7 uur in al de kerken der stacf H. Com- •nimiemissen door Hunne Hoogwaardighe den de Bisschoppen. Te 9 uur Sectievergaderingen. Te 11 uur op de Groote Markt Pontificale Hoogmis door Z. Em. den Cardinaal Aarts- schop. Toewijding der stad Mechelen aan het H. Hart. Te 13 uur Beiaardconcert. Te 14.30 uur Groote Eucharistische Be- tooging, gevolgd door het Te Deum en den ggen met het Allerheiligste op de Wilson- Zijne Eminentie Cardinaal Van Roey, Pri maat van Belgie, ontving van wege Z. H. Paus Pius XI volgend schrijven: STAATSSECRETARIAAT van Zijn Heiligheid. Uit het Vaticaan, 12 Aug. 1930. Eminentie, Zijn Heiligheid heeft, door bemiddeling van Zijn Excellentie Monseigneur den Apos- tolischen Nuntius, een afschrift ontvangen van den Herderlijken Brief dien het Bel gisch Episcopaat, waarvan Uwe Eminentie het hoofd is, gezonden heeft--aan dë Katho lieken van dit Koninkrijk, bij gelegenheid van het eerste Eeuwfeest van diens onaf hankelijkheid. Zijn Heiligheid de Paus heeft zich ge- waardigd Zijn hooge voldoening nopens de gepastheid van dit schrijven uit te drukken en heeft mij opdracht gegeven aan Uwe Eminentie, en door hare bemiddeling, aan al de leden van het Belgisch- Episcopaat zijn geiukwenschen er over aan te bieden, want Zijn Heiligheid is van oordeel dat de Belgi sche Bisschoppen, door deze daad Van her derlijken iever, den Godsdienst en het Va derland goed gediend hebben. Den Apostolischen Zegen aan Uwe Emi nentie en aan ai de Hoofden der Bisdommen van dit edel land overmakende, neem ik met genoegen deze gelegenheid te baat om aan Uwe Eminentie nogmaals de verzekering te geven van den diepen eerbied waarmee ik, Kem de handen kussende, de eer heb mij te noemen van Uwe Eminentie de zeer nederige en zeer gehoorzame dienaar E. Card. Pacelli, Aan Z. Eminentie Cardinaal Van Roey Aartsbisschon van Mechelen. Nu heeft Rome gesproken en Z. H. de Paus keurt niet enkel het schrijven der Bel gische Bisschoppen goed, maar hij wenscht hun geluk om hunne daad. De Paus heeft het wijs geacht zijn stem te voegen bij deze der Belgische Bisschoppen, niet om hun schrijven te verrechtvaardigen, noch om er de beteekenis van te verklaren of er de dracht van te meten, maar om het eenvoudig, zonder meer, te bekrachtigen. De redeneering is dus slecht van dezen die beweren dat zij wel de Bisschoppen zou den gehoorzamen in zaken van louter gods- dienstigen .aard, maar op het terrein der politiek hun eigen zin mochten doen? 't Was hun nochtans zeer duidelijk aan 't verstand gebracht, in den collectieven brief zelf, dat politiek met de daad der Bisschop pen niets te maken had; dat het Episcopaat het ondermijnen van het gezag, het afbre ken van het gemeenschappelijk vaderland, het stoken van onrust en verdeeldheid onder de kinderen van dezelfde natie, eer aanzag als een tekortkomen aan de plichten van een waren Katholiek, als een streven dat regel recht streed tegen de hoogcre belangen des volks, tegen de belangen en de leering van den Godsdienst. En daarom ook wenscht Z. H. de Paus ons Episcopaat niet alleen geluk dewijl het ons Belgische Vaderland dienst' bewees, wat Hij, bijgevolg, aanziet als een goede daad voor al in de hachelijke tijden die we beleven, maar ook, en vooral, omdat het door zijn Herderlijk Schrijven aan ieder christelijk GEWETEN den PLICHT aanduidde welken het te vervullen, de baan aanwees die het te volgen had, om te handelen naar het verlangen en de leer der Kerk, en in vrede te leven met zichzelven. Rome heeft gesproten... Wat verlangen de Katholieken nog meer? Zullen zij, die te wege waren af te dwalen, thans inzien dat het ongepast was, verkeerd, onverantwoordelijk, een redetwist te willen beproeven met het Episcopaat, naar aanlei ding van terechtwijzingen, vermaningen, leeringen die een Katholiek, dien eeretitel waardig, niet gispen kan zonder blijk te geven van waanwijs verzet, tegenover een Gezag dat alle Katholieken eerbiedigen en zonder tegenspraak erkennen moeten? Mocht 's Pausen woord zelfs bij de meest verblinden de laatste twijfelnevels doen ver zwinden, en hun doen inzien wat waarheid is en gewetensplicht. Dat is wet, bindend voor elk Katholiek geweten, en waarvan iemand enkel in zeer speciale omstandigheden en onder vaste waarborgen kan ontslagen worden door de Geestelijke Overheid zelf. Een kristene opvoeding vraagt dus een kristene school. In een neutrale school geeft men onder wijs, geen opvoeding: men kan er misschien menschen maken met zeer groote hersens maar met een zeer klein hert en vooral met weinig deugd. Het hoofd ontwikkelen, niet den ganschen mensch, is dat menschelijke en kristelijke opvoeding? Een neutrale school is dus slecht; een neu trale school is niet voor katholieke kinders Wij, katholieken, zijn tegen het ongods dienstig ën onzijdig onderwijs. Hoe zullen kristene ouders nu een goede school kunnen onderscheiden van een on zijdige? Ze hebben maar te kijken naar de ken teekens; ziehier eenige van die kenteekens Een goede school moet om te beginnen een kristene katholieke school willen zijn en als dusdanig willen voorkomen. Geeft ze haar uit voor een onzijdige school, daarom alleen is ze reeds slecht, en ontoelaatbaar voor een katholiek geweten Want onzijdigheid is onmogelijk, in de prac- tijk tenminste, en op zich zelf reeds een schelmstuk. Alle Staatsscholen in Belgie moeten on zijdig zijn, en zijn onzijdig. In een goede school wordt het godsdienst onderwijs aanzien alè een verplichtend vak als het hoofdvak onder al de andere vakken. Daarbij ook het aanleeren der profane leerstof wordt doordrongen van godsdienst zin. Integendeel: Waar het godsdienstonderwijs niet de eereplaats bekleedt onder alle vak ken, daar leeren de kinders het hoogste mis achten; waar de lessen in godsdienst mogen, maar niet moeten gevolgd worden, komt men ertoe godsdienst te aanzien niet als de hoog ste verplichting, maar als een liefhebberij voor degenen die 't begeeren; waar gansch het onderwijs gegeven wordt afgezien van de kristene levensbeschouwing', daar kweekt men geen katholieke mentaliteit, geen ka tholieke manier van denken aan. Zulke school is dus slecht, omdat ze de hoogste kennis misacht en doet misachten. In een goede school geeft men onderwijs om het verstand te ontwikkelen en zijn de katholieke scholen veelal de beste niet op dat gebied?); maar daarboven werkt men niet min om het hert en den wil te vormen tot kloeke deugd en godsvrucht... Men vormt er kristene menschen. Onzijdige scholen geven geen vorming op gebied van deugd en godsvrucht. Zie maar- eens toe: aan de meesters is het verboden hunne scholieren te onderzoeken of te be rispen nopens het kwijten van hunne gods dienstige plichten; ze te oefenen in de deug den; de meesters mogen er hunne kinders niet opleiden tot de Sacramenten, althans niet met hun gezag als meester. Hangt er in de klas soms wel een kruis beeld? Een goede school brengt de katholieke kinders bijeen daar vinden katholieke ouders de grootst mogelijke waarborgen voor de deugd hunner kleinen. Een neutrale school is de - uitverkorene voor de meest onverschillige en minst gods dienstige kinders: Een groot getal kinders gaat er misschien zelfs niet meer naar de zondagmis; daar wordt ongestraft gelachen en gespot met deugd en vroomheid. Daarom, kristene ouders, nooit uwe kin ders naar onzijdige scholen zenden, hoezeei; die ook blinken door uiterlijk fatsoen, en verlokkelijk worden aangesteld. Katholieke kinders mogen niet school gaan naar onzijdige scholen zegt het ker kelijk wetboek. Ge ziet toch uw kinderen gaarne? 80.000 Engelsche hop; 50.000 Amerikaansche hop; 1.200 tot 1.500 Belgische hop en 5.000 Fransche hop. Die buitengewoon groote stock Engelsche hop is te wijten aan de gemeene kwaliteit van het gewas 1929: niettegenstaande de hooge beschermrechtën in Engeland werden er daar 25.000 balen Amerikaansche hop 7.000 balen Belgische hop en 5.000 balen Duitsehe en Boheemsche hop ingevoerd. Wat zal nu de opbrengst van het gewas IS30 zijn? Vólgens de optelling, die in Juni 11. gedaan werd. wisten we reeds dat het meestende der hopstreken hun cultuür fel verminderd hajiden: Belgie 23 t. h.; Duitschland 15 t. h.; Tscheko-Slovakië 12 t. h.; Engeland 10 t. h. i^oÓrd-Erankrijk 30 h.Elzas 28 t. h. Joego-Slavië 40-50 t. h.; Polen 28 t. h.Ame rika V. S. 20 t. h., enz. Alzoo ihocht men reeds eene minder-op- brengst van 300.000 balen 1930 voorzien te genover het gewas 1929. Doch den 15 August! kwamen de afgevaar digden van de Europeesche Hopverbonden samen te Saaz (Bohemen). Volgens hunne verslagen maakte het Mid- den-Europeesch Hopteeltbureel de volgende voorloopige schatting op in balen van 100 pond: 205.500 tot 223.000 185.000 tot 197.500 48.000 tot 50.000 40.000 tot 45.000 32.000 3.500 Duitsehland Tscheko-Slovakië Joego-Slavië Polen ElzaS Oostenrijk-Roemenië Edel hop totaal Noord-Frankrijk en Burgondië Belgie Engeland Amerika Kanada, enz. Rusland Voor gewone hop gezamenlijk zou de hop oogst bedragen: 535.000 balen tot 543.000 balen. Volgens de bespreking die in het Saazer Hopeongres gehouden werd, is die minder - opbrengst vooral aan de Peronospora of Roode Vlekziekte toe te schrijven, evenals aan de inkrimping der hopcultuur in ver schillende landen. Het Midden-Europeesch Hopbureel raadt aan zijn leden aan: de minderwaardige, ge vlekte hop niet te plukken, of ten minste niet de goede kwaliteit met de minderwaar dige te mengen. De Hopboer. 514.000 tot 551.000 30.000 20.000 tot 28.000 285.000 150.000 30.000 20.000 1BBBE HET TROGRAMMA VOOR 24 AUGUSTUS SüS De tijd is Goddank voorbij, waarin ver standige menschen ernstig durfden bewe ren: neutraal of onzijdig onderwijs is moge lijk en goed... Zulke dwaze gedachten waren ons overge waaid uit het Zuiden. Men heeft ze daar in de practijk gebracht door de leekenschool. Aan de vruchten kent men den boom: De zoogezeide onzijdige scholen hebben Frank rijk in korten tijd gemaakt tot een der meest ongodsdienstige en zedelooze landen dei- wereld. Dat onzijdigheid in het onderwijs niet mogeiijk is, dat erkennen nu ook onze vij anden. Bedrog blijft nooit duren... Zei Kristus het niet lang reeds: Wie niet met mij is, is tegen mij Maar, ware neutraliteit in de practijk nu nog mogelijk, is 't niet zonneklaar dat onzijdig of onverschillig staan tegenover God op zich zelf reeds een schelmstuk is van eerste gehalte? Welk kristen mensch droomt er het Fransche paradijs van goddeloosheid bij ons over te planten? En nochtans hij die de zoogezeide neutrale scholen steunt of er zijn kinderen naartoe zendt, doet het. Kristene ouders hebben den allerzwaar - sten plicht hunne kinders tot Gods glorie op te brengen. Hulp voor die taak van kristelijke opvoe ding zoeken ze in de school. Een neutrale school voedt niet op voor God, maar wel voor den duivel; alleen een kristelijke school kan een kristelijke opvoe ding geven. Daarom: Katholieke kinders mogen niet schoolgaan in onzijdige scholen zoo spreekt het kerkelijk wetboek van 't jaar 1917 (Can. 1374). Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFIN Naam). Vennootschap, YPER. Wat zal de prijs der hop zijn voor het gewas dat we plukken gaan? Deze vraag stellen onze hommelboeren zich nu vooral dat de pluktijd nadert. Deze vraag kan niemand thans gewis be antwoorden, aangezien verschillende facto ren kunnen grooten invloed hetyben op den prijs, en wel vooral de stock of voorraad van overjarige hop, en de opbrengst van hop dees jaar in de andere landen der wereld. Weliswaar zouden andere daadzaken nog- kunnen tusschenkomenmaar we noemden daar de twee voornaamste factoren. Vooreerst de opbrengst en de voorraad van overjarige hop. Volgens de berekening, welke de Duitsehe Brouwersbond opmaakte, behoort men de hop in twee klassen in te deelen: de edel hop, die dient voor het fijn bier met onder- gisting gebrouwen en die in Midden-Europa voortgebracht wordt; de gewone hop, die dient voor het gewoon bier in Belgie, Enge land en andere landen. Berekend in balen van 100 pond, werden er 835.000 balen edel hop voortgebracht in 1929, namelijk 297.000 in Duitschland; 247.000 in Tscheko-Slovakië; 83.000 in Joego-Slavië; 75.000 in Polen; 9.000 in Roemenië en Hon- garië; 124.000 in Elzas en Burgondië. Daar van werden er vóór den 1 Augustus 1930 ongeveer 800.000 balen reeds verkocht, zoodat er nog goed 35.000 balen in voorraad over blijven. Gewoonlijk heeft de brouwerij met ondergisting 600.000 balen noodig en toch werden er boven de normale behoeften 200.000 balen meer aangekocht, om reden van den lagen prijs. Integendeel voor de gewone hop was de opbrengst in 1929 daaromtrent 830.000 balen gewone hop, alhoewel in Engeland, Belgie en Noord-Frankrijk veel hop niet kon geplukt worden uit oorzaak van de Roode Vlekziekte, die de hopbellen rood-bruin kleurde. In Bel gie, plukte Aalst 14.000 balen en Poperinghe 26.000 balen; Noord-Frankrijk 17.000; Rus land 30.000 Engeland 400.000Amerika 300.000 Canada 15.000 Nieuw-Zeeland 28.000 balen. Sedert den oorlog was de hopoogst 1929 wel een rekord: 1.656.000 balen, alhoewel de brouwerijen der gansche wereld er maar 1.200.000 balen in de beste omstandigheden kunnen verbruiken. Volgens de berekening van den Duitschen Brouwersbond zou de overschot van niet- verkochte gewone hop op 1 Augusti 11. be dragen rond de 160.000 balendaarvan Reeds geven wij de bijzonderste punten der XI' Bedevaart: ZATERDAG 23 AUG. Vanaf 7 uur, Radio-Concert op de Markt te Diksmude. Volledige verlichting (met 10 sterke pro jectoren!) van het Monument dat in de donkere IJzervlakte als een machtig sym bool van hulde en trouw den Zaterdag en Zondag avond tot na middernacht! De to ren zal ook 's avonds tijdens deze verlichting bestijgbaar zijn. ZONDAG 24 AUG. Te 11 !4 uur: Plech tige Openluchtmis op de Groote Markt. Daarna optocht naar het IJzerslagveld over de twee bruggen die over den IJzer zullen aangelegd gijn. In de vlakte: aan den voet van den 50 meter hoogen toren: Treurmarsch -Bloemenhulde Lied. Aanspraak door D'' F. De Pillecyn, namens V. O.' S. Internationale Bloemenhulde door Waal- sche, Amerikaansche, Duitsehe, Engelsch Fransche, Hongaarsehe, Iersche oud-strijders. Lied. Aanspraak door Prof. Dr Fr. Daels. Inhuldiging van het IJzermonument. Luiden der klok Nele Godsdienstige rede door E. Pater Van As- sche, oud-legeraalmoezenier. Lied. Hulde door Nederlandsch Spreker en7 Zuid-Afrikaner Dr. J. D. Bosman., De Vlaamsche Leeuw. Namiddag te 3 uur. Plastische uitbeelding van Vlaamsche Volksliederen, door den kunstgroep Ganda, met gezamentlijke uitvoering van liederen. Arteveldelied. Vliegt dc Blauwvoet. <Hul- lebrbeck) Mijn Vlaanderen heb ik harte lijk liëf. Vlaanderen bovenal. Groenin- ghe. O Kruise den Vlaming. Vlaande ren (Veremans). De Vlaamsche Leeuw. .<U deze liederen worden door de. massa meegezongen binst de uitbeelding door Ganda. 's Avonds, van af 7 uur. Radioconcert op de markt en Verlichting van den IJzertoren. DE TOREN VAN HELDENHULDE. De 50 m. hooge toren werd ontworpen door de gebroeders R. en F. Van Averbeke, archi tecten te Antwerpen en gebouwd door de gebroeders De Tandt, aannemers te Neder- brakel. Slank en sober rijst hij uit de monu mentale blokken en heft stoer en trotsch zijn zwaar peinzenden kop in de hoogte, verzin nebeeldend de triomfeerende Heldenhulde- zerk en koppig beheerschend de wijde IJzer vlakte, waarover hij naar de vier windstreken heen de Vlaamsche leus: Alles voor Vlaan deren, Vlaanderen voor Kristuskruisvor mig uitstraalt. In zijn binnenwanden bewaart dit reus achtig Mausoleum 200 geredde Heldenhulde- zerkjes, die er getuigen van het Vlaamsche testament der gesneuvelden en van al de dubbele grafschennis en aldus aan den toren een gewijd karakter geven. Pas op 2 Juni 1928 vingen de uitvoerings- werken aan: 85 tienmeterlange betonnen pa len werden in den moerassigen grond geheid en op de daarover gegoten betonplaat legde priester-dichter C. Verschaeve, den 7 Juli. den eersten steen; op 12 Oktober 1929 werd door Mevr. Prof. Dr Fr. Daels den laatsten steen ingemetseld. Onder de reusachtige ondertrappen, die 34 meter doorsnedé en 100 meter rondgang tellen, is een krypte aangelegd, waarin een Foto Dehaeck, Yper. EERSTE STEENLEGGING. Zondag' werd te Yper de eerste steen gelegd van den nieuwen kaaimuur van het kanaal Yper-Yser. De burgemeester, M. Sobry, omringd van den gemeenteraad en vergezeld van de harmonie Yprianaen het pompierskorps, hield, ter plaats, eene redevoering, waarbij hij de Voldoening uitdrukte die aan al de Yperlingen veroorzaakt wordt, bij 't vooruitzicht dat weldra deze waterweg volledig zal verwezentlijkt zijn. M. Verstraeten, hoofdingenieur van Bruggen en Wegen, hield eveneens eene aan spraak. Tusschen de aanwezige personaliteiten waren ook nog: M. Vermeulen, voorzitter van de Handelskamer; M. Lommez, lid der Bestendige Afvaardiging, en M. Dewuif, in genieur. Een talrijk pubiiek woonde de plechtigheid bij. Museum ondergebracht wordt. De krypte be staat uit groote halfverlichte zalen waarin 62 smalle bovenvensters een eigenaardige lichtspeling werpen op de halfvernielde, in de pijlers ingemetselde zerkjes. Een complex van afdalende trappen leidt u van op den IJzerdijk, doorheen een sober gestileerden gang naar deze zalen. Vandaar komt men langs een donkeren wenteltrap in de onderste blokken van den toren, een labyrinth van zalen en gangen, waaruit de zerkjes u ten allen kante aanstaren. Acht groote en klei nere zalen van dit blokstelsel leiden U naai de wenteltrappen of de lift, die U doorheen zeven verdiepen tot boven in den kruiskop, op 42 meter hoogte brengen. Onder den kruiskop, is de klokkenkamer, waarin Nelehet hart van Vlaanderen, hangt. Wanneer men op één van de drie platfor men komt, die boven den kruiskop liggen, (één boven elkéh arm van 't kruis en het hoogste op het allerhoogste punt van den toren. 50 m. hoog), waait plots een sterke zeewind U in het gelaat en men staart ver bijsterd rond in de ruimte. Het heerlijkste vergezicht op het Vlaamsche front ontrolt zich aan de blikken, en ontroerd overschouwt men de tragische IJzervlakte, dat vreeselij- ke oorlogsfront, van den Kemmelberg tot het Noordzeestrand. Een door den Vlaamsehen Toeristenbond geplaatste orientatietafel wijst u de meest beroemde punten van het slagveld aan. - "Knoopt geen Ontroomer vooraleef gij den met verlaagden melkbak draaiende op eene spil ÏSU werken g] 'tSBaffiBSa^BBHBK'SBïBBBBBBBBZBH®* DE VLAAMSCHE KATHOLIEKE STUDENTEN. Deze week hebben de Vlaamsche Katlio- leke Studenten heerlijke dagen beleefd. 2000 Studenten stroomden met hun gil- devlaggen naar Diest, waar de lieve Vlaam sche Heilige Johannes Berchmans zijn altaar kreeg. Wij willen hier enkel een paar woorden oprakelen van wat er aan de studenten gezegd werd, opdat ze toch niet zouden verloren gaan. Voor velen kunnen zij een lichtbaak zijn voor de toekomst. Eerst sprak de bekende oud-aalmoezenier E. H. Paul Vandermeulen, over de diepe persoonlijkheid van Sint Jan Berchmans, die voor onze Vlaamsche Jeugd een anderen Rodenbach moet worden, een Rodenbach die hun zielen doet baden in het licht van Gods lièfde. De spreker besloot Hadde Johannes Berchmans thans geleefd, dan zou ook hij den strijd gestreden hebben tegen de ver bastering' van zijn volk, en boven zijn wer-' ken hebben geplaats de schcone leuze A.V.V. V.V.K., en hij zou er niet min heilig orp geweest zijn. Dat onze Vlaamsche jongens er dan niet voor schroomen hunne Vlaamsch- gezindheid te brengen voor het Tabernakel, en zij zal erdoor verdiept en veredeld wor den, want de genade vernietigd de natuur niet, doch verheft ze tot hoogere schoon heid... Wordt alzoo, door intens opbloeiend inwendig leven, de schoone jongens van Vlaanderen -Tijdens de openluehtvergaderingen wer den twee diep inslaande" aanspraken gehou den hoogleeraar Alfons Verbist. den: van den E. H. Maurits Van Hoeck en De eerste redenaar drukte er op, dat al onze Katholieke studenten de schoonheid van hun broeder Jan Berchmans in hun innig leven zouden moeten weerspiegelen, en zijn leuze: werken en bidden, als een twee span van kracht in hun leven inschakelen. Berchmans trok het spoor van plicht en offer waarin ook de Vlaamsche jeugd moet op stappen. Professor Verbist ontwikkelde ook met geestdriftig, bonzend woord, het thema van Berchmans' heiligheid. De West-Vlaamsche studenten waren in geestdrift vereenigd te Roeselaere, alwaar het Jèugdverbond voor Katholieke Actie, afdeeling Studenten, zijn gouwdag hield. In zijne kanselrede ontplooide E. P. De- clippele zijn redenaarstalent, om aan de studenten het woord vati Christus voor oogen te houden: Waakt". Tijdens de feestvergadering weerklonken ook bemoedigende, versterkende woorden aan onze Vlaamschgezinde studenten. Z. E. H. Kan Cruysbergs sprak over de plicht van Apostolaat bij de studenten, waarna E. H. Sobry handelde over Verant woordelijkheid bij de studenten Toen sprak Mgr Lamiroy, de hulpbisschop van Brugge het slotwoord. Hij verheugde zich dat de studentenbij eenkomsten weer begonnên te gelijken aan de vóór-oorlogsche studentendagen. Laat ons komen tot meer aaneengesloten heid, wars van alle wantrouwen. Studenten zijt mannen van durf! Gij zult zeggen: Wij, studenten, durven alles; ja, roepen en tieren, maar gij zijt bevreesd van een monkellachje en een stootje. Gaat recht' door zee en steunt elkander. De brave menschen zijn doorgaans veel te braaf als het den strijd tegen het kwade betreft. Studenten zij In veritate et caritate Christizijt eerst waar, weest waarheids- lievend, waar in uw spreken en waar in uw handelen, doet wat ge zegt. Leert dan het groote gebod der liefde beter kennen, en dan zult u heelemaal kunnen geven. Monseigneur Lamiroy gaf den zegen aan de geknielde studenten en na het gebed werd deze schoone deugddoende dag geslo ten met een geestdriftigen Vlaamschen Leeuw. Mochten onze Vlaamschgezinde Studenten deze woorden overwegen en diep in hunne ziel mededragen. Vlaamschgezind zijn is, zelfs voor studenten, geen kinderspel. Mocht deze raad hun een steun zijn voor de moei lijke oogenblikken uit hun leven, opdat zij hun katholiek-zijn naast hun Vlaamsch-zijn gaaf en gezond zouden kunnen bewaren. DE INVLOED VAN DE RADIO. Men mag er in ieder geval van overtuigd zijn. dat de radio het familieleven bevor dert. Men is huiselijker geworden. Voor wie dit nog altijd niet gelooven wil, gelde het volgende als bewijs. De Amerikaansche pantoffelfabrikanten zien in de verhooging van hun productie het' werk van de radio, en zoo groot is hun dank, dat zij aan de omroepvereeniging twee rnil- lioen dollar ten geschenke gaven, uit dank baarheid voor het feit, dat er sedert de op komst van de radio, meer pantoffels werden verkocht dan vroeger. In Tchecho-Slowakië heeft men naar den, invloed van de radio op verschillende tak ken van nijverheid, navraag gedaan, en een van de belangrijkste dingen, welke men toen heeft opgemerkt, was een grooteren omzet van thee en gebak. In het bijzonder in de provintie bevordert de radio de gezelligheid, want vaak genoeg is de uiteenzending van een buitengewoon mooi programma, aanleiding tot het uitnoo- digen van vrienden en kennissen om naar het concert te komen luisteren. OP STUDIEREIS. M. Heyman heeft versehillige hooge amb tenaren van zijn departement naar Holland gezonden, om daar het arbeiderstoezicht te bestudeeren. -Beze zullen ook een bezoek brengen aan de sociale werken van Amsterdam. M. Baels zond eveneesn landbouwkundi gen naar Engeland. Beieren, Elzas en Tsje- cho-Slovakije om er de studie te doen over de inlandsche hoppevoortbrengst, ten einde ae lokale voortbrengst te kunnen verhoogen ten behoeve der brouwerijen. DE PARLEMENTAIRE TENTOONSTELLING. De inrichters van de tentoonstelling van parlementaire stukken in het parlement be ginnen nu eindelijk de aandacht van de voorbijgangers en van de toeristen op die tentoonstelling te vestigen. 'Aan het heggen van bet Natiepaleis wer-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1