MiiM üalolieK Perscoiigres ts Brusstl HET EUCHARISTISCH CONGRES TE MECHELEN ZONDAG 7 SEPTEMBER 1339 .mm WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN ,rx27'' JAAR. N1' 36. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Wie inlichtingen begeert over aankondi- Telefoon Nr 9. Uitgever: SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. IIMMMIÖ tot 200.000 Mannen eai «fonkelingen IniBcIigeii Cltr-Istiis-Konlng. 55. EM. KARDINAAL VAN ROEY MET Z. EXC. MGR MICARA OP HEX INTERNATIONA CONGRES DER KATHOLIEKE DRUKPERS ctw Abonnementsprijs per Jaar: Andere landen: 40 fr Congo: 35fr Frankrijk35 fr (per ppst) In 't Land: 13 fr In Stad: 17fr TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching: 4 fr. PQPEBINErEER&AR Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. 1 gingen, wordt verzocht een postzegel voor f antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. DE PONTIFICALE MIS GECELEBREERD DOOR Z. EM. KARDINAAL VAN ROEY EEN KIJKJE OP DE MENIGTE TIJDENS DE PONTIFICALE MTS doortocht, en in het dorp Herckenroode be gonnen plots, zonder iemands tusschenkomst, de klokken te luiden. De priester, die er juist de H. Mis aanving, keerde zich om op het altaar en knielde aanbiddend voor den Heer wiens binnentreden hem door godde lijke ingeving was veropenbaard geworden. Wanneer de onderpastoor dan de bloedende Hostie uit de pixis haalde, verscheen hem Jezus, het hoofd omkranst met de lichtuit- stralende doornenkroon. Talrijke andere mirakelen bevestigden in latere eeuwen dit eerste, ontstellende won der. En heel die grootsche geschiedenis komt nu weer, met hare bloedige bijzonderheden voor den geest, nu we hier in de heerlijk versierde kerk van het H. Hart geknield zit ten voor het monstransvormig relikwiekastje, waarin de steeds onbedorven Heilige Hostie een voortdurend mirakel te meer! be rust. Gelijk het daar staat op het met roo- den rood omhangen voetstuk, onder de reu- zige kroon van waaruit vier roode draperijen neerlokken, lijkt het wel alsof het zich be vindt op een met bloeddoordrenkten heuvel, op een nieuwen Kruisberg, waarover hetzelf de bloed is neergestroomd, dat eens uit de wondere Hostie parelde. HET SACRAMENT VAN MIRAKEL VAN BRUSSEL Nog aangrijpender, nog gruwelijker in haar schokkende schoonheid, is de geschie denis van het te Brussel bewaarde Heilig Sacrament van Mirakel. Niet één, maar die Heilige Hostiën bevinden zich in 't over- prachtige relikwieschrijn, dat onder geleide der Ridders van het Heilig Graf een Ko ning heeft alle recht op een koninklijke Eerewaeht! gebracht werd in de majesti- sche kerk van O. L. Vrouw over de Dijle. In 1369 de veertiende eeuw muntte zichtbaar uit door de veropenbaringen van Jezus in zijn Allerheiligste Sacrament slaagde een geveinsde bekeerde Jood er in, een ciborie met zestien Heilige Hostiën te rooven uit de Ste Catharinakerk, te Brussel. Hij verkocht ze tegen hoogen prijs aan een anderen jood, van Edingen, die echter kort daarna vermoord werd gevonden in zijn tuin. Doodelijk beangst, bracht zijn vrouw de ci borie naar de te Brussel wonende Joden, die op hun nachtelijke Synagoogvergadering van Goeden Vrijdag onteerden en tenslotte, na ze op de tafel gesmeten te hebben, met dol ken doorstaken. Doch toen gebeurde het allen ontzettende wonder. Bloed ontsprong de doorboorde Hos tiën, vloeide over de tafel, spatte op de kleederen der heiligschenners, die in wer kelijkheid de misdaad, de Godsmoord van hun voorvaderen hernieuwden. Verbijsterd, hadden ze maar één gedachte: Zich te ont maken van de doorkorven, bloeddoorweekte Speciën. Doch de vrouw, die ze omgekocht hadden om ze naar Keulen over te brengen, werd derwijze door afgrijzen overweldigd, dat ze zich in de onmogelijkheid bevond Brussel te verlaten. Radeloos, uitzinnig, be kende zij alles aan den pastoor van de Kapellekerk, die weenend het oneindig kost bare Lichaam van zijn Heer en God in ont vangst nam. De prachtige Gobelins, bij (Zie vervolg 2e blad.) katholieke pers, de Kerk is overtuigd van de absolute noodzakelijkheid van een levendige, goedgedachte, goedgeschreven, goed bewerk tuigde, technisch-flinke, pers, die strijdt voor het behoud of de verovering der meest essen- tieele vrijheden van het geweten. Uwe zending, katholieke dagbladschrijvers, is deze van het apostolaat. Uw hoofddoel is het: met al de wonderbare middelen waar over gij beschikt, de zielen raken, de geesten beschermen tegen de leugen en het kwaad. DE VERDERFELIJKE NEUTRALITEIT Uw katholiek dagblad mag niet onderdoen aan het niet-katholiek dagblad. Gij zijt mannen van katholieke actie; veroveraars. U past geen compromis met de tegenstrevers; ook niet met onzijdigen. Onzijdigheid schijnt soms heel schoon en gemakkelijk maar voor katholieken is ze verderfelijk: ze verweekt den wil en schept zwakkelingen. Zeker, gij moet niet altijd preeken, maar in al uw rubrieken, ook in deze der faits- divefg, zult gij taktvol denken aan wat uw katholiek geweten u voorschrijft. Gij zult nooit de waarheid te kort doen. Gij zult uw dagblad niet in den dienst stellen van het goud. Het spreekt vanzelf dat gij steeds zult handelen in overeenstemming met de ge dachten en den wil der geestelijke hiërar chie. De Kerk legt u geen servitude op, geen slavernij, noch voor uwe werkmethode, noch voor uwen gedachtenstrijd. Maar de katho lieke zedeleer is u een veilige wegwijzer. Wanneer het gaat om moreele zorgen, weest dan altijd vereenigd met de bisschoppen. In vele landen komt het voor dat een gedeelte der katnolieke pers defektie pleegt tegenover de werken der bisschoppen, en in al deze landen is zulks hoogst nadeelig. Bovenal: huldigt de kristelijke liefde. In uwe polemieken zult ge die eveneens eerbie digen, eerbiedig immer den perteoon van uwen tegenstrever, zelfs tijdens den meest verwoeden aanval. WERKEN VOOR DEN VREDE ONDER DE VOLKEN Tot de vertegenwoordigers van 30 landen richt Z. Em. Kardinaal Van Roey vervolgens nog een oproep opdat zij zouden werken tot herstel van liefde en vrede onder de volken. (Langd. toej.). Ge beschikt over een buitengewone macht om dit te verwezenlijken. De oorlog is reeds enkele jaren voorbij, maar het heeft er alle schijn van alsof de geesten nog niet verzoend zijn en we leven in een latenten oorlogstoe stand. Mits inachtneming van de reden van elkeen, vraag ik u te werken voor wederzijd- sche waardeering onder de volken. Jesus-Christus, de goddelijke Koning, on der wiens banier gij strijdt, zegene uw nobel werk, uw strijd, uw huis en land! (Langd. toej.). De journalisten, en alle andere aanwezigen, ontvangen ingetogen, den bisschoppelijken zegen. Te 5 u. 30, werden de katholieke persleden begroet op het Brusselsch Stadhuis. In den namiddag bracht de H. Heyman, minister van Nijverheid, Arbeid en Sociale voorzorg, een aandachtig bezoek aan de Perstentoonstelling. Woensdag brachten de vreemde journa listen een bezoek aan Antwerpen. Donderdag werd een bezoek gebracht aan Luik.. Maandag en Dinsdag werden in de ruime zalen van het Sint Lodewijks-gesticht te Brussel een tentoonstelling gehouden der katholieke drukpers van heel de wereld en tevens congressen om den toestand der ka tholieke pers te bespreken. Het nationaal en internationaal Verbond HET H. HARTEBEELD dat Zondag te Mechelen gewijd werd «Ou GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS I.\' HET ALLERHEILIGSTE SACRAMENT DES ALTAARS Dat is geweest de harts- en zielekreet van «en gansch volk! Ons gansch wezen heeft het uitgezon gen: Geloofd zij Jezus-Christus in het Aller heiligste Sacrament des Altaars! Te Mechelen, het centrum van het Ka tholieke Belgie, zijn 't geweest: vier heer lijke dagen'Vgtn fiere, levendige, juichende geloofsbelijdenis Eerst traden vooruit de kinderen, de zielebioemen Dan volgden de maagden en moeders. Zaterdag beraadslaagden de leiders van al onze instellingen, het getuigende in Hei ligen Eed, dat zij den Christus plaatsen in het middenpunt van al hun pogen en offe ren. Zondag, oh Zondag, het éénige schouw spel: meer dan honderd vijftig duizend jon gelingen en mannen, die het eerbiedig-fier HET PLECHTIG PONTIFICAAL >E ZEGEN MET HET ALLERHEILIGSTE I getuigden: Wij willen God! Jezus-Christus is onze Koning! Daar was alle klassengedachte uitgescha keld: in Gods oog zijn alien dezelfde in waarde en grootheid! In de eerewaeht rond het Allerheiligste waren de mijnwerkers, in arbeidskleedij, zoo hoog geplaatst als de leeraars, in toga, der beroemde hoogeschool van Leuven! Jezus-Christus is de Koning! Hij heersche! DE PONTIFICALE H. MIS gecelebreerd op de Groote Markt. De groote plaats en al de belendende straten waren stampvol bezet en het was een onvergetelijk schouwspel, tusschen-in die ontelbare massa, de kleurrijke vaandels en wimpels, besche nen door een heerlijkst zonneken, te zien wapperen. Vóór de oude stadswallen was er een prachtig altaar opgetimmerd en van op de kanteeien kondigden bazuinen het begin der H. Mis aan. Een bijzondere Radio-installatie was opge steld, voor een synchronische uitzending van het orgel uit de Metropolitane kerk en uit het Lemmensgestic'nt. Deze installatie omvatte de heele stad en steunde het koor dat opgesteld stond op de Groote Markt. Er werd uitgezonden met een kracht van 1200 Kw. De luidsprekers waren van dynamische typen, die inzonderheid ge bruikt worden in de klankfilms, en, met een spanning van 4.000 Volts. Heel Mechelen stond omarmd door de klankreuzen, wier stemmen bonsden en dreunden over de jubelende stad in één klank met de geestdrift der ruim 150.000 betoogers. De H. Mis werd opgedragen door Z. E. Kardinaal Van Roey met altaarassistentie van Mgr Van Olmen en Z. E. H. Kan. Meeus, en troonassistentie van Z. E. H. H. Kan- nunikken Steenackers, Van - Genechten en De Ccster. Tijdens de H. Mis, werden de noodige aanduidingen gegeven door E. H. Boon, den speaker van de Vlaamsche Ka tholieke Radio-omroep Velthem. De gezangen werden voorgezongen door de seminaristen, onder leiding van Z. E. H. Kan. Van Nuffel. Wie het groot geluk had, deze pontificale Mis bij te wonen, zal er een onvergetelijke indruk van wegdragen. Wanneer de bazuinen de Consecratie aan kondigden, zeeg de ontelbare massa op de knieën neer, bogen de vlaggen, speelde de beiaard het Adoro te. Indrukwekkende, on vergetelijke oogenblikken. Na de H. Mis gaf Z. E. de Kardinaal den Pauzelijken zegen en tot besluit hieven de betoogers aan, het Christus Vincit, Chris tus Regnat, Christus imperat De stoet der geestelijke en wereldlijke overheden begaf zich aan naar de openbare LOF OP DE WILSONLAAN OOR Z. EM. KARDINAAL VAN ROEY plaats, onder den Toren, waar het H. Harte- beeld onthuld werd en de stad Mechelen aan het H. Hart werd toegwijd. DE ZES STOETEN Te 2 uur 's namiddags luidden al de klok ken der Mechelsche kerken de vorming in van de stoeten: de zes stoeten, den gods- dienstigen stoet en den vlaggenstoet. t. - Provincie Brabant, bevattende 10 groepen met 256 afdeelingen en 36 muzieken, de dekenijen Brussel-stad, Brussel Noord- Oost, Brussel Zuid-Oost en Brussel-West. 2. - Provinciën Limburg en Antwerpen, (buiten arrondissement' Mechelen) bevatten* de 11 groepen met 280 afdeelingen en 40 muzieken. 3. - Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Arrondissement Mechelen, bevattende 10 groepen en 260 afdeelingen met een 50-tal muzieken. 4. - Provinciën Henegouwen, Namen en Luxemburg, gerangschikt naar de volgorde der dekenijen: 35 Henegouw en 36 Namen enLuxemburg. 5. - Provincie Luik (buiten de stad Luik) 25 dekenijen. 6. - De stad Luik, verdeeld volgens de pa rochies van de 4 dekenijen der stad. DE VLAGGESTOET De vlaggestoet, bevattende ruim 8.000 vaandels, wimpels en bannieren, was een nooit gezien schouwspel en zal een onver- getelijken indruk nalaten. Omstreeks 3 u. kwamen de stoeten, de turners aan 't hoofd, langs beide zijden van de breede Wilsonlaan, aan. De vlaggenstoet, die nagenoeg een half uur noodig had om voorbij te trekken, werd gevolgd door den GODSDIENSTIGEN STOET bestaande uit 1500 personen, vooraan rijks wachters te paard, volgden dan: Broeders der Christelijke Scholen de jonge Kloosterlin gen in koorhemd; de Seminaristen in koor kleed; Het Heilig Bloed van Bois-Seigneur- Isaac; de Provinciaaloversten der Religieuse Orden; Het Heilig Sacrament van Mirakelen van Hasselt; de Priesters in koorhemd; Het Heilig Sacrament van Mirakelen van Leu ven; afvaardiging van het leeraarskorps der Leuvensche Hoogeschool; De Dekens der verscnilende Bisdommen, in koorhemd en stool; Het Heilig Bloed van Hoogstraeten de Abten en prelaten; Het Heilig Sacrament van Mirakelen van Brussel; de Kapitels; Het Allerheiligste Sacrament, gedragen door Zijne Eminentie den Kardinaal-Aartsbis schop; Het Heilig Bloed van Brugge; dp Romeinsche Prelaten; de Burgerlijke Over heden. Van zoodra de Bisschoppen vóór het al taar plaats genomen hebben, werd het Credo en vervolgens het Te Deum aangeheven, terwijl de groote Salvator-klok bromde bo ven de stad. Na het Te Deum zong de ontelbare me nigte het Tantum Ergo en Z. E. de Kardi naal gaf aan de neergeknielde menigte den zegen met het Allerheiligste Sacrament. Tenslotte hield Z. E. eene korte toespraak tot de eerbiedige massa. Het Landelijk Eucharistisch Kongres is gedaan. ■Het is een bladzijde die in letters van goud zal gegrift staan in de Roomsch-Katholieke geschiedenis van ons land. 'DE BLOEDGETUIGENISSEN BIJ DE LIEFDEGETUIGENISSEN Op de Schuttersvest, te Mechelen, staat, tegen den zijkant van het Goedenmannen- raadsgebouw, een reusachtige gouden Mon strans, met een roode draperij als achter grond. En aan het andere einde van die mooie square rijst, vóór het zomerweelderig geboomte van de Wilsonlaan, een ontzaglijk kruis, waarvan de over de uitgestrekte ar men geslagen, witlinnen doek, getuigenis geeft van de voltrekking der aardeschokken- de en hemelontstellende Calvarie-tragedie. De Eucharistie en het Kruis. Onafscheidbaar in hun elkaar aanvullen de grootheid en goddelijkheid, het Brood en het Bloed, één van oorsprong, één van we zen, één van zelfstandigheid: Jezus-Christus. En door de eeuwen heen, is die volstrekte eenheid, onafscheidbaarheid van beiden, al hoewel herhaaldelijk in twijfel getrokken of geloochend, nog herhaalderijker bevestigd op zóó overtuigende wijzen, dat de hardnekkig ste bekampers de wapens moesten neerleg gen voor die afdoende getuigenissen. Een klein land werd menigmaal met groote veropenbaringen van de werkelijke aanwe zigheid des Heilands in zijn Allerheiligste Sacrament begunstigd. Weliswaar, begun stigd in omstandigheden, die ontzag, die huivering verwekken, maar die tevens, bij hun prangend dramatisch gebeuren, een zoo groote, een zoo vertroostende, een zoo glan zende heerlijkheid brachten, dat zij de eeuwen blijven overstralen met hun mira- kelpracht, tot het voleindigen der tijden. HET SACRAMENT VAN MIRAKEL VAN HASSELT Zoo is daar die diepontroerende ge schiedenis van het Hasseltsche Heilige Sacrament van Mirakel, dat mag bogen op een verleden van zes eeuwen. Inderdaad, het was in Juli 1317, dat de onderpastoor van Viversel, bij het toedienen van de Hei lige Sacramenten aan een stervende, de Heilige Hostie in een belendende kamer plaatste, waar geburen haar eerst nieuws gierig bekeken, dan vastnamen. Doch toen de priester haar terughaalde, zag hij bloed vloeien uit de Heilige Hostie, gekwetst door de aanraking van ongewijde handen. Een kudde schapen knielde eerbiedig op zijn der Propagandawerken van de Katholieke Drukpers van Belgie staat onder het Eere- Voorzitterschap van E. Em. den Kardinaal Aartsbisschop van Mechelen en de hooge- bescherming van H.H. D.D. H.H. de Bis schoppen van Belgie. In sectie vergaderingen werden de prak tische wenken gegeven om de katholieke bladen vooruit te helpen en we moeten ge tuigen dat in het Walenland er wel meer door de Katholieke Bonden geijverd wordt dan in de Vlaanderens. Op het Congres waren, buiten Belgen, ver tegenwoordigers van 28 landen. Dinsdag morgen, om 10 uur, had een stu dievergadering plaats waar E. H. Calmeyn een flinke rede en oproep hield voor het bis dom Mechelen. Na hem gaf E. H. Kan. Reynaert, bestuur-, der der perswerken in het bisdom Brugge, een verslag over den toestand uit Vlaande ren en een jonge advokaat uit Namen, M. Corméliau, gaf flinke wenken hoe er moet te werk gegaan zijn om de katholieke bla den de plaats te doen innemen der antika tholieke en neutrale bladen. De slotvergadering had plaats Dinsdag namiddag, om 3 uur, en werd voorgezeten door Z. Em. Kardinaal Van Roey, Z. Exc. Mgr Micara, pauselijke Nuntius en Z. H. Mgr Heylen, bisschop van Namen. Op deze feestvergadering hoorden we de H. Delforge, voorzitter, in een passend dank woord, den H. Gerard Goemaere handelend over de werking der vereeniging tot versprei ding van de goede pers, en Z. E. P. Waisch, vice-president der Universiteit van George town (Vereenigde-Staten), voorzitter der Pauselijke Commissie tot onderstand van de uitgehongerden van Rusland, die een tref fende uiteenzetting gaf over de houding van Sowjet-Rusland tegenover het recht van elk schepsel om zijn Schepper te aanbidden en te dienen. Z. Em. Kardinaal Van Roey las het gebed voor het Russische Volk voor, en al de aan wezigen geknield baden het mede. INDRUKWEKKENDE VERKLARINGEN VAN Z. E. KARD. VAN ROEY Daarna stond Z. Em. Kardinaal Van Roey recht. De toehoorders luisteren eerbiedig toe. We hooren Zijne Eminentie op bewogen toon onder meer het volgende verklaren: Op het einde van dit indrukwekkend con gres houd ik er aan mijn diepe vreugde uit te drukken over het welslagen van deze studiedagen. Mijn gelukwenschen betuig ik u mede omdat gij hier in een geest van kristelijke broederlijkheid gelegenheid hebt gevonden om met elkaar in voeling te treden. De besluiten welke gij getroffen hebt, en welke ik zooeven hoorde lezen, zult gij on getwijfeld krachtdadig uitwerken. Zij zullen een steeds grootere ontwikkeling van de katholieke pers in de wereld verzekeren. DE WAARDE DER KATHOLIEKE PERS VOOR DE KERK Zijne Eminentie zeide verder: Overgroot is de waarde door de Kerk gehecht aan de

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1