ZONDAG 21 SEPTEMBER 1936 WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27® JAAR. Nr 38. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever: SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Haat* ^lat*e Liijnen De K^isis Koopt niet den eerste den beste g ONTROOMER. Indien gij uwe belangen lief g hebt, verlangt den Ontroomer. MELOTTE I Ontroomer» MELOTTE, N. V. Remicourt SBBBBBSSEBBBBHBBBBBBBSBflBBBBB BIJ ONS TE VERKRIJGEN. VLIEGENVANGERS se veraigenoüig der geiinsioeiagen EEUWFEESTEN TE POPERINGHE 10 GOUDEN BRUILOFTEN TE POPERINGHE. HET PLANTEN VAN DEN VERJARINGSBOOM door Seraphien Adriaen (91 jaar oud). Ja, ouders, past op I eeMiiüe Hoglinioonsisiiing POPERINGHE Datieiiie Hsgieotionsiesiing TE ANTWERPEN Politiek QVet*z:i©ht mm. a*atifeesw>aé6ifc; Abonnementsprij s p«r Jaar: Anderelanden: 40 fr.l Congo: 35 fr.l Frankrijk: 35 frj (per ppst) In 't Land: 18 fr.l In Stad: 17 fr.l TARIEF Kleine Berichten 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. DE FOPEBDRIBESUB Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notaricele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. Het Pauselijk Schrijven aan H. H. de Bisschoppen Het schijnt ons toe dat er in de katho lieke pers niet genoeg nadruk is gelegd ge worden op het Pauselijk schrijven dat op de Eeuwfeestbrief van HH. de Bisschoppen van Belgie is gevolgd. Sommige katholieke bladen hebben het zelfs niet vernoemd andere hebben het zonder commentaar medegedeeld. De leidem nochtans in al de standen der maatschappij ondervinden dagelijks wat een onnoemelijke verwarring er heerscht in de gedachten en zij weten allen dat de kwaal niet oppervlakkig is en dat het hier gaat om niets minders dan een erge gezagscrisis. Daarom komen wij met opzet nieuwen nadruk leggen op dat pauselijk schrijven, dat in de moeilijkheden, die wij thans door maken eene ongemeene klaarheid brengt. Sommige menschen hebben, te kwader trouw, praatjes uitgestrooid als zouden HH. de Bisschoppen niet akkoord zijn gegaan over den Eeuwfeestbriefanderen hebben gezegd dat de Kardinaal er toe verplicht was geweest; anderen nog: «De Paus zou er zoo niet over denken, ge zult het wel zien!Welnu, die pauselijke brief heeft niet alleen al die malle praatjes te niet gedaan maar heeft tevens in die kwestie die ons bezig houdt, DRIE zaken gezegd van het allergrootste belang. Ten eerste: Hij wenscht de Bisschoppen van Belgie geluk wegens de opportuniteit van hun schrijven. Ten tweede: Zij hebben een goede daad gesteld voor den Godsdienst. Ten derde: Zij hebben zich door die daad van herderlijken iever, verdienstelijk ge maakt voor het Vaderland. Dat zijn zeer gewichtige verklaringen. Op het oogenblik dat velen zeggen«Waar om juist nu dat schrijven, waarom die zaak niet stilletjes laten rusten, waarom zulk een verrassende verklaring? schrijft de Paus Opportunatum est't Is gepasten ik wensch er U geluk over Op het oogenblik dat velen in hun be kommernis om den godsdienst, het betreur den dat de Bisschoppen hun gezag wierpen in die louter politieke zakenzooals zij dat noemden, en dat velen vreesden dat inderdaad de godsdienst er zou onder lijden zegt de Paus, Gij hebt een verdienstelijke daad gesteld voor den godsdienst. De Zedelijke Godgeleerdheid waar zij spreekt over de plichten van de Kerk tegen over den Staat, leert ons, dat zij de burger lijke maatschappij moet helpen in deze za ken, die noodig zijn om haar eigen doel te bereiken, door de openbare eerlijkheid voor uit te helpen, door de vrede en de rust te bevorderen; door in bijzondere omstandig heden, ze hulp te verleenen. De Kerkelijke Geschiedenis bewijst dat de Kerk altijd die plichten heeft vervuld, zelfs met haar eigen goederen er voor te geven. En midden in dezen twijfel van sommigen of de Belgische Bisschoppen hier wel in hun rol waren, komt de Paus verklarendoor die daad van herderlijken iever, hebt Gij U verdienstelijk gemaakt voor het Vaderland Dit zijij de zeer ernstige verklaringen die wij aan al de leiders ter diepe overwe ging geven. Moeten wij nu daaruit besluiten dat ons Vlaamsch streven afgekeurd wordt en uit den booze is? Hoegenaamd niet! Oprecht Vlaamschgezind zijn, streven naar verwezenlijking van het heele taaistatuut, op grondslag van de eentaligheid van Vlaan deren en Wallonië, strijden dus voor Vlaan- derens volle recht is wettelijk, en in zooverre de cultureele verheffing van het volk nage streefd wordt, ook wensehelijk. HH. HH. de Bisschoppen schijnen zelf dien weg te willen opgaan, zij gaven toe in hun herderlijk schrijven dat alles niet steeds op perbest was en dat aangaande het Taal vraagstuk er een wantoestand heerschte, die sinds lang had moeten weggeruimd worden. Volgens de bladen der laatste dagen gaven zij, met betrekking tot de vervlaamsching van het Vrij Katholiek Onderwijs, een nieu wen kijk van helder doorzicht en van goe den wil. Wat zij echter thans van ons, Katholieke Vlamingen willen, is dat wij streven naar Vlaanderens recht, zonder afbreuk te doen aan het Vaderland en aan de belangen van den godsdienst. Wij mogen Vlaanderen lief hebben en in volle rechtzinnigheid zingen: Mijn Vlaanderen boven aldoch de poli tieke gemeenschap die het Vaderland is, het wezens- en regeeringsbeginsel, principium cs- sendie ct gubernationis, vergt van ons eer bied, gehoorzaamheid en bijstand en in zoo verre het vaderland wordt aanzien als prin cipium ortus et substantia als oorsprongs- en bestaansbeginsel wordt ook de pietas geboden, dat wil zeggen de liefde. En in die plicht van liefde wordt niet naar onze goes ting gevraagd; God beminnen boven al, onze ouders en den naaste beminnen is en blijft onze plicht of wij het goedvinden of niet. Het princiep schijnt ons dus klaar: wet telijk gesproken behoort het aan de burger lijke maatschappij den regeeringsvorm te bepalen of te veranderen; of zulk een ver andering nu gewettigd is en voor den gods dienst, op velerlei gebied, gunstig of nood lottig, hierin hebben de Bisschoppen, krach tens hunne macht tot rechtspraak, potestas jurisdictionis het recht te oordeelen en ook tusschen te komen. Zij hebben dat ook zeer klaarlijk' en krachtdadig gedaan. Op dit terrein thans het hunne bij uitstek met de HH. HH. de Bisschoppen gaan discu- teeren is op zijn zachtst genomen vermetel en moet voor katholieken alleszins uitgeslo ten zijn. Immers, waar de Kerk, oordeelende dat het voor de godsdienstige belangen op aller lei gebied verkeerd zou zijn, ons zou zeggen Doet het nietzou zij ook wel, krachtens dezelfde macht tot rechtspraak kunnen zeg gen Ge moogt niet, ik verbied het U Wij meenen dat het nuttig is, op dit oogenblik, de grondgedachten eens naar vo- ren te brengen en aan onze leiders ter ov er- Wanneer bevoegde menschen over zaken spreken, is het goed dat de andere aandach tig toeluisteren; zij hebben er alle belang bij. M. Louis Franck, gouverneur onzer Natio nale Bank, heeft Maandag, op de algemeene vergadering, eenige beschouwingen gemaakt over de heerschende krisis. Zijn betoog is zeer bemoedigend. Hij aanziet den toestand als ernstig en ontwaart nog geen beternis in de naaste toekomst. Maar het land bevindt zich in buitengewoon gunstige omstandighe den om de tegenwoordige moeilijkheden te boven te komen. De krisis zal eindigen zooals in het verleden alle drukkingen van dien aard een einde genomen hebben, en het zou belachelijk zijn de zaken al te zwart in te zien en den moed te laten vallen. Waarop steunt M. Franck zijne bemoedi gende vooruitzichten? Voor ons is het vraagstuk werkelijk ver bonden met de toestand van nijverheids handels- en bankwezen. Op het einde van 1926 was onze nijverheid in staat, dank aan de stabilisatie, hare plaats op al de vreemde markten te heroveren, hare reserven te her stellen, haar afzetgebied uit te breiden; zij kon aldus voordeel halen uit een tijdvak van grooten voorspoed. Reeds halfwege het jaar 1929 zijn zekere voorteekenen van nakende verslapping opgedaagd; een vermaning voor opmerkzame zakenmenschen. Ook stelt M. Franck vast dat de belgische nijverheid niet met buitengewone en te duur betaalde stocks grondstoffen staat. Dit is reeds een gunstig element. Maar, wat nog veel beter is, zij be schikt over bedrijfsinrichtingen van allereer- sten rang en gedurende de boerenjaren die nu komen te eindigen is zij in staat ge weest sterke reserven te vormen. Menschen die er verstand van hebben, zegt M. Franck, meenen dat het meerendeel onzer nijverheidstakken, zelfs aan de tegen woordige prijzen, nog heel goed kunnen bestaan, mits de afzet voldoende is en de productiekosten streng worden beperkt. Mits de afzet voldoende is: eene hoofd voorwaarde waarover M. Franck nogal ge makkelijk heenstapt. Wat er ook van zij, hij oordeelt dat de belgische nijverheid er beter voor staat dan gelijk welke andere en best geplaatst is om vooruit te schieten zoohaast de omstandig heden gunstiger worden. Een handelskrisis wordt gevaarlijk wan neer zij het bank- en kredietwezen aantast; 't was het geval in 1873 en in 1893. Het is echter een verheugend verschijnsel dat deze instellingen thans niet bedreigd zijn; al de groote belgische Banken staan vast. Dit verrechtveerdigt de hoop dat de krisis niet al te diep zal ingrijpen, en niet buitengewoon lang zal aanhouden. M. Franck heeft ook op zekere middels gewezen om beternis te- brengen. Goedkoop geld leenen is er een; betere organisatie en ontwikkeling der afzetgebieden zijn even aan te prijzen, 't spreekt van zelf. Er is een ander middel, dat men in zekere middens schijnt te verwaarloozen en dat nochtans zou moeten vooraan komen: het zuinig omgaan met de openbare gelden. Eerst uitgeven, en zich slechts daarna bezig houden met de middels om de uitgaven te dekken, is glad verkeerd; en het wordt tijd dat men, in de staats- provincie- en gemeen tebesturen deze verderfelijke gewoonte eens voor goed vaarwel zegge. Moest een hande laar op dezelfde wijze te werke gaan, waar zou hij uitkomen? Een openbaar bestuur dat leeft op een ingebeelde begrooting, zonder vaste bronnen van inkomsten, begaat een zware fout jegens de gemeenschap; het zijn de lastenbetalers die moeten bijschieten als er een put te vullen is, en dit is niet aan- neemlijk. Maar ja, de eischen zijn zoo groot hoort men nog van iets anders dan van eischener gapen zooveel monden, zooveel handen grijpen onbewust en nooit voldaan naar de melkkoe, dat niemand er oogenschijnlijk aan denkt dat de melkkoe ook eens kan droogeworden! In krisis- tijd, meer nog dan in gewone omstandighe den, is zulks te betreuren. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEH H in 't groot en in 't klein. IBI weging te geven. Mochten zij klaarheid brengen in de gemoederen het zou een on gemeene sterkte bijbrengen aan onze chris- tene organisatie en in de hierachische lijn ook wellicht den triomf teekenen van de ons zoo dierbare Vlaamsche zaak. Wij katholieken mogen nooit het ernstige woord vergeten van Dr Edward Poppe, z. g. op het einde van zijn leven: De Vlaamsche beweging zal hi :rarchisch zijn of zij zal niet zijn 1 >e Rousselaarsche Bode De wet op de veralgemeening van de ge zinstoelagen, die op het einde van den ver- loopen parlementairen zittijd in Kamer en Senaat is gestemd, werd eindelijk in het Staatsblad» afgekondigd op 4 September j.l. Nu dat al de formaliteiten zijn vervuld om dit wetsontwerp tot wet te maken, is het noodig eens klaar en duidelijk de beteekenis, de draagkracht en de voordeelen uit een te zetten, die deze wet inhoudt. Het is immers niet alleen in het belang van de werkgevers, maar ook en vooral in het belang van de werknemers, de arbeiders, te weten, welke rechten deze wet hen geeft en welke ver plichtingen zij hen oplegt. Wie moet deze '.vet naleven en wie kan er van de voordeelen derzelve genieten? Aan deze wet is onderworpen, alwie, hetzij in een nijverheids-, handels- of landbouw onderneming, of andere, hetzij in de uitoefe ning van een beroep, één of meer personen, zonder onderscheid van leeftijd of geslacht, werk verschaft. Dus ALLE patroons moeten de wet toepassen, tenware het personeel ten huize inwoont. Het is niet noodig dat men daarom heel het jaar door bij een patroon werkt, wanneer men bij tusschenpoozen bij een patroon arbeidt, is deze ook verplicht gezinstoeslag te betalen. Welke zijn de arbeiders of liever de loon- trekkenden, die van de voordeelen dezer wet, kunnen genieten, wie zal er dus ge zinstoeslag ontvangen? Van het oogenblik af, dat een persoon door een arbeidsovereenkomst voor arbeiders öf bedienden gebonden is aan een patroon of om het even door welke dienstverhuring is verbonden kan hij van de wet genieten. Maar om nu klaar uit te maken welke soorten personen er bedoeld zijn, geeft artikel 2 van de wet volgende opsomming: 1) De handelsreizigers en handelsverte genwoordigers; 2) de winkelbedienden en zaakvoerders, van bijhüizen; 3) de beman ning van koopvaardijschepen, zelfs wanneer ze op percentage varen; 4) de visschers die noch eigènaar, noch feeder van hun boot zijn; 5) de werklieden,of ambachtslieden die, aan huis, voor één of meer bedrijfshöofden arbeiden, hetzij alleen, hetzij slechts met de hulp der leden van hun gezin die bij hen inwonen; 6) de werklieden of ambachtslie den die in gemeenschap voor rekening van één of meer bedrijfshoofden werken; 7) de werkman of ambachtsman die, voor reke ning van één of meer bedrijfshoofden, op stuk werkt aan grondstoffen of ten deele voltooide voorwerpen die hem worden toe vertrouwd en zelf één of meer werklieden in dienst heeft, mits het aantal dezer laatste niet hooger zij dan vier. Zijn er nu werkgevers, die niet aan de wet zijn onderworpen, vermits het gaat over veralgemeening van dfe gezinstoelagen? Ja, daar zijn er. De ambachtslieden die rechtstreeks voor rekening van de verbrui kers werken en. die buiten de leden van hun gezin, welke bij HEN INWONEN, alleen door één of ten hoogste twee kinderen of volwas senen van min dan 20 jaar worden bij gestaan. De wet is niet alleen van toepassing voor de particulieren, ook den Staat zelf, de pro vincies en de gemeenten en de regieën zijn verplicht deze wet na te leven voor wat hun personeel betreft. HOEVEEL GEZINSTOELAGE ZULLEN DE ARBEIDERS TREKKEN? Wat de belanghebbenden natuurlijk het meest bekommert, is te weten, hoeveel zij aan gezinstoelage zullen trekken bij het in toepassing brengen der wet. Artikel 18 van de wet bepaalt dat de ar beiders ten voordeele van hun kinderen, die nog steeds onder de toepassing van de school wet vallen, volgende MAANDELIJKSCHE VERGOEDING zullen ontvangen: Voor het eerste kind, 15 frank; Voor het tweede kind, 20 frank; Voor het derde kind, 40 frank; Voor het vierde kind, 70 frank; Voor het vijfde kind en de volgende elk 100 frank. Wanneer een verstandige en vooruitziende werkman zijn kinderen naar een college of een beroepssschool zendt dan zal hij den gezinstoeslag trekken tot wanneer die kin deren 18 jaar geworden zijn. Dit zal ook ge beuren wanneer een arbeider zijn jongen een leerkontrakt laat afsluiten met een pa troon door bemiddeling van een leerlingen gekretariaat. kinderen te hebben, die wegens lichamelijk of geestesgebrek niet bekwaam zijn een am bacht uit te oefenen, dan zal hij voor die, kinderen gezinstoeslag trekken zoolang die kinderen leven en zij ten zijnen laste blij ven. WELKE KINDEREN KOMEN NU IN AANMERKING? Voor ieder werkman wordt rekening ge-f houden met zijn eigen kinderen, met de kinderen van zijn echtgenoote (wanneer b. v, een weduwnaar met kinderen trouwt met een weduwe met kinderen) en met de ge4 meene kinderen van de echtelingen. Wanneer een werkman kinderen ten zijf- nen laste neemt waarvan vader en moeder zijn weggeloopen of gestorven of allebei onf- bekwaam zijn tot werken dan zal hij vooS- die kinderen ook gezinstoeslag trekken. Een uit den echt gescheiden echtgenoot of echtgenoote kan voor de kinderen slechts trekken voor zooveel de kinderen ten zijnen of ten haren laste zijn. De gezinstoeslagen worden ook betaald voor natuurlijke erkende kinderen ten zijnen laste heeft zal hij er I voor trekken. Foto getrokken Zondag 14 September 1930, vóór het Stadhuis te Poperinghe, na de ontvangst door het Gemeentebestuur. Van links naar rechts; EERSTE REEKDe Echtgenooten Benoit Carpentier-Maerten, Abeele steenweg; Seraphien Adriaen- Roussey, Pottestraat, (68 jaar getrouwd); Amand Callewaert-Boogaerd, Crombekestraat; Benoit Huyghe-Gombert, Doornstraat. MIDDENSTE REEK: Charles Verpoot-D'Hondt, Veurnestraat; Seraphien Six-Flou, Ypersteenweg; Charles Buseyne-Ruyssen, Provensteenweg. HOOGSTE REEK: Charles Devynck-Artois, Keer van den Ommegang; Aagnste Gailiiaerde-Degraeve, Koeistraat; René De- croix-Caron, Goudenhoofdstraat. Drie verwachte Jubilarissen waren afwezig: De Echtgenooten Charles Sergier-Vandevoorde, Wijk B; Jules Vermeersch-D'Hoere, Wijk D; Florentyn Degrnyter-Bottez, Doornstraat. Zondag laatst, 14 September, werd de 100" Verjaring van Belgie's onafhankelijkheid gevierd. Het weder was niet gunstig en 't was tusschen vlaagachtig en koud regenweder de feestnummers verliepen. Te 10 u. had op het stadhuis de ont vangst plaats der Jubilarissen: 13 Gouden Bruiloften! Drie paar jubiieerders bleven af wezig (zie onze foto). Door den Heer Bur gemeester werden de echtelingen hartelijk gelukgewenscht, de vrouwen werd een bloem tuil aangeboden. Naderhand zullen allen een mooien zetel ontvangen. Bij deze gelegenheid werden plechtig de Eereteekens overhandigd aan Jacques Eere- dekens, politieagent en Henri Pattyn, stads werkman. Werd eveneens geluk gewenscht en een geschenk aangeboden Emiel Van- uxem, die 50 jaar deel maakt van het Pom pierskorps. Inmiddels waren de vlaggen met de afge vaardigden dér stedelijke maatschappijten vergaderd. Met de Koninklijke Philharmonie voorop trok de stoet naar dc Bertenplaats Muziek, Vlaggen en Afgevaardigden, Over heden en daarna de Ouderlingen gevoerd in bereidwillig voor de plechtigheid geleende autos. In den hof der Bertenplaats werd den versierden Vrijheidsboom geplant. De Heer Burgemeester in enkele gepaste woorden verduidelijkte de beteekenis van deze plan ting en verkondigde den lof van ons Vader land en van het Koninklijk Stamhuis. Daar na werd den boom geplant door Seraphien Adriaen, 91 jaar oud, nog tamelijk flink te been, en die heden het 68" jaar van zijn hu welijk medevierde. Het ballonfeestje voor de kinders had namiddags veel bijval, maar werd met geen best weder begunstigd. Om 5 uur en om 7 uur werden, on- tholieken Kring en door 't muziek van Ons Huis, twee prachtige Concerten gespeeld. De twee talentvolle muziekleiders M.M. Heyl- brouck en Van Elslande weten hun muzie kanten te beheerschen en brengen ons telkens echt kunstwerk en degelijke uitvoeringen ten gehoore. Hulde aan die twee kunstenaars en aan hun flink gedrilde muziekanten. Hier mag ook een pluimpje verleend" wor den aan de politie die flink gezorgd heeft dat de Concerten niet in 't minst gestoord werden. Het Avondfeest door de Acrobaten-Artis- ten lokte veel volk en belangstelling. De verscheidene nummers werden dapper toe gejuicht door de talrijke menigte. Gedurende de avondfeesten waren Stad huis en Gedenkteeken schitterend verlicht, door de zorgen van het huis Charles De- clerck, Electricien, Bertenplaats. derscheidelijk door 't muziek van den Ka- SBBBBBBBBBBBBBBBl (SBflBBBBBBBBBBRBBBflBBMSHSBSSiaBB «SBBSBBBBBflBBBBBBHBBBBSBSBBBBS BEBBSSBBSBBEBEBB De werkvrouwen ontvangen alleen de ge- dnsvergoeding wanneer zij noch man, noch ioon, noch dochter hebben die op dit voor- leel kunnen aanspraak maken wegens kin ieren die zij ten laste hebben. Personen nu, die niet gewoonlijk tenminste TWAALF DAGEN PER MAAND arbeiden voor rekening van EEN OF MEER aan de wet onderworpen werkgevers en niet min stens VIER UUR PER ARBEIDSDAG gebe zigd zijn kunnen geen gezinstoeslag trekken. R.-D. DE MAN. Belgische Fabriek Chlcorei WVl'EI.IER-TAITTN Naaml. Vennootschap, YPER. De goddelooze bladen, namelijk «De Werk man socialistisch blad van Yper, wil zijn tezers wijs maken dat de officieele school rte verkiezen is boven de katholieke vrije Wanneer een persoon het ongeluk heeft school. Welnu om de officieeleleugens te wederleggen, stellen wij de volgende waar heden vast. Vooreerst onzijdig onderwijsis een on mogelijkheid en slechts een masker, 'om de lezers te foppen. Reeds vroeger schreef Jules Simon, mi nister van onderwijs in FrankrijkEen meester die onzijdig is, kan maar een mees ter zijn zonder waarde. In 1890 schreef Vooruitin een opwel ling van rechtzinnigheid: In onze scholen hebben wij leeren den godsdienst haten, en leeren verzaken aan het gedacht van een bovennatuurlijk geluk. Daarbij voegt de Flandre Libérale De onzijdigheid in onderwijs is het rationa lisme in school... na de les van den priester, men verlucht de klas en alles is gelijk te voor. recht» van Kortrijk, in 't slot van belijdt dat: Indien zij willen de tg van de tegenwoordige maat- espoedigen (sic.) zij hun kinders naar onzijdige scholen zenden onzijdigheid die moet zulke vruch- j'tbrengen. perken ons voor 't oogenblik bij die «Vee een a om vei schapp" moeten Aardige ten vo< Wij onverdac De gezinsvergoeding moet niet betaald j üjkhek' worden voor kinderen die in het buitenland worden opgevoed. De arbeiders hebben ook, ten behoeve van hun jonge broeders en zusters recht rn ge zinsvergoedingen, wanneer bedoelde zusters en broeders dit voordeel nog niet genieten uit hoofde van den arbeid van den vader moeder of werkende zuster die ar nspraak maken mag op de gezinstoelagen getuigenissen om de onmoge- tigen der onzijdigheid in het wel wij nog zouden kunnen jken reden van geven en aan een meester noodzakelijk zijn ;f wijsgeerige overtuiging moet id zijn leerlingen. Dus onzij- is goddeloos onderwijs, zegt Emile Faguet: Tot nu toe heeft het menschdcm nog het middel niet gevonden ora godsdienstig te zijn zon- onderv daar oen toone" V godsd nst medoc dig nc 1 'ëlnu der goede zeden en om een degelijke goede zedeleer op te bouwen zonder godsdienst. En in goddelooze steden en dorpen, zoo als Meenen, Moskroen, enz., zijn de leerlin gen nooit zeker van in de Staatsscholen niet te botsen op meesters die zich openlijk too- nen als goddeloozen, zelfs communisten en bolchevisten, en die onbewimpeld pogen hun denkwijze aan hun leerlingen mede te dee- len, zooals het van langs om meer het geval is in Frankrijk. Dus de officieele scholen zijn doorgaans de scholen der goddelooze politieke partijen, waar de goddelooze propagandisten worden gevormd, waar de kinders worden stelsel matig afgekeerd van katholieke godsdienst en zedenleer. En daarom zenden zelfs veel liberale en socialiste ouders hun kinders naar de vrije katholieke scholen. MINISTERIE VAN LANDBOUW op het STADHUIS, van 3 tot 5 OCTOBER Vrije toegang voor iedereen. VOOR AALST EN POPERINGHE VAN 18 TOT 26 OCTOBER 1930 60 Eeremetalen 12.000 fr. Prijzen De vragen tot inschrijving moeten inge diend worden bij den Schrijver van den plaatselijken hopbond tegen Zondag 21 Sep tember. DE DUITSCHE VERKIEZINGEN. De uitslagen der verkiezingen van Zondag met den verbazingwekkenden sprong der na- tionaal-socialisten en in mindere mate der communisten tooncn allereerst aan dat er in Duitschland een groot deel der bevolking te vinden is voor vernietiging der Republiek en terugkeer tot een stelsel op zijn minst van intimidatiepolitiek jegens Europa. Wel voert men aan ter verontschuldiging of ter bekamping van een te groote zwart- kijkerij dat de aanwinst van het fascistisch bloc meer de onbezonnen daad is van de onstuimige jeugdgroepen die nu in grooten getalle naar de stembus zijn getogen, maar de aanwinst der stemmen van dit bloc ver klaart echter niet heelemaal het verschijnsel. De 90 nieuwe Rijksdagafgevaardigden zijn wellicht meerendeels of nationaal-socialisten of communisten en dat rechtvaardigt zeker de bezorgdheid van de internationale krin gen. Die uitslagen zijn, in de tweede plaats, na de verzoenende internationale accoorden als Locarno, Dawes en Youngplan en de Rhijn- landsontruiming, als een uittarting te be schouwen, ware men er niet zeker van dat naast de onstuimige elementen van het jonge geslacht er in Duitschland nog een grooten kern is van bezadigde vredelievende men schen. Ten slotte zullen de verkiezingen toch niet tot dezen uitslag leiden dat de internatio nale politiek van Duitschland er door gewij zigd wordt: de groote coalitie die van alle zijden wordt verwacht zal sterk genoeg we zen om de politiek voort te zetten van één Stresemann, één Marx, één Wirth en andere groote figuren der vervullingspolitiek. Met spanning wordt nu gewacht naar den weerklank der verkiezingsuitslagen in 't bui tenland. EEN DORP ZONDER GEMEENTERAAD. Te Eprauc, een dorp nabij Han en Roche- fort, in de provincie Namen, werden onlangs, togen 24 dezer, verkiezingen uitgeschreven voor den gemeenteraad, daar ten gevolge van overlijden en ontslag, het aantal raadsleden tot twee geslonken en dan ock geen verga deringen meer konden worden gehouden. Deze verkiezingen zullen nu echter niet ge houden worden, daar niemand, in de ge meente, erin toestemde op een candidaten- lijst te worden gebracht, wat zeker wel een hooge zeldzaamheid mag heeten. IN DEN VOLKENBOND. Genève brengt steeds verrassingen! Het vraagstuk van den Europeeschen Sta tenbond werd als de kern der huidige Vol kenbondsvergadering aangekondigd, doch reeds op den eersten dag der groote debat ten is het middenpunt der besprekingen ver plaatst, dat het zelfs den handigen Briand wel niet gelukken zal het uit het centrum der belangstelling weg te dringen. De bewapening, welke op het oogenblik in Europa bestaat, ondermijnt niet alleen de economische en financieele kracht van alle landen, welke er bij betrokken zijn, maar drijft tot een wedloop in bewapening, gelijk we dien ook vóór den wereldoorlog waarna men, met het onvermijdelijk gevolg, dat daaruit nieuwe oorlogen moeten geboren worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1