COiïipgnsaüêhas oer Kriste» Patroons m ui.-tii. Krediet en middsiisiaisd Eens vreeseiijKs ramp treil na Brüscne Luch uaart os nieutue pensions! M WEEKBLAD 35 CENTIEMEN Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Uiaar* is de eenvoud nu gevaren Onze Ooi*lógsseheide Maurice LÏSSA,!* WITTE CHRYSANTHEMEN Hen keet* op 'n uueg TENTOONSTELLING MISSIEWERKEN Politiek OVet*zieht DE ONTROOMER MELOTTE Gnt roomer a MELOTTE, N. V. Remicourt 2V JAAR. N' 41. Abonnementsprijs per Jaar: Andere landen: 40 fr. Congo: 35 fr. Frankrijk: 35 fr. (per ppst) In 't Land: 18 fr In Stad: 17 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. FDPEB2H6BEKUB Postabonnentcn in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen Ingezonden worden. Kleine beriehten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regeL Annoncen Prijzen op aanvraag. Uit een heel ernstige lezing over liefde en verliefdheid vernemen we, dat de man voornamelijk in de vrouw aantrekkelijk vindt: de lieve eenvoud. Veel meisjes schijnen dit niet te weten of liever denken er heelemaal anders over. Want juist om te behagen nemen ze hun toevlucht tot allerlei kunstmiddelen, die met dien hooggeroemden eenvoud niets te maken hebben. Zelfs zij die de frischheid der jeugd nog bezitten, willen de natuurlijke kleuren ver anderen en hanteeren gestadig poeierkwast en lippenstift. Ze mogen er nu mooier of leelijker door worden, bloeiender of geniepiger uitzien, al les om 't even, maar schrijft de mode nu eenmaal poeierkwast en lippenstift voor, dan moet er ook gekwasten gestift worden O lieve, aantrekkelijke eenvoud waar zit gij verscholen? Heb ik niet een werkwijze hooren aan prijzen om oogwimpers te doen krullen naar den eisch der allerfijnste esthethiek? Het schijnt dat moeder natuur op 't stuk van wimperkrullen nogal vergeetachtig is, maar de uitvinder van het procédé prijst het noch tans aan als overweldigend op het hart van 't sterke geslacht. Sint Job kent zijn volk en die handelsman kent de behaagziekte van veel jonge damen en hij exploiteerd die zwakheid geducht. De indruk welke de fijne opgesierde jonge damen op de mannen maken is niet altijd zooals ze wel wenschen. Zoo was er een moeder, die wenschte haar jongen te zien huwen. Ze bracht hem in gezelschappen, waar hij volgens haar mee ning gemakkelijk een meisje naar zijn hart zou vinden. Jeugd en glans en praal waren er genoeg. En nochtans vond deze jonge man, die ernstig aangelegd was en geschikt om een vrouwtje gelukkig te maken, daar zijn gading niet. Hij kon bij deze jonge meisjes geen enkele aanwijzing vinden, die hem kon doen hopen voor later op een rus tig, eenvoudig huiselijk leven. Het is best mogelijk dat verscheidene van deze meisjes ernstiger waren dan zij er uit zagen, 't is te zeggen, dat zij om de mode te volgen er meer uitzagen als flirtvlinders en klatergoudsche poppen, dan als huwbare dochters. In den grond waren er wellicht de gelijke meisjes bij, maar hun uiterlijk had den jongen man doen terugschrikken om er mee het leven in te gaan. Het staat vast dat vele mannen er dezelf de opinies op na hoüdeft, al praten zij er ook wel eens luchthartig anders over. Maar als 't er op aankomt beschouwen velen toch als hun ideaal het eenvoudige, huiselijke meisje, dat in haar huiskring goed en be hulpzaam is tegenover huisgenooten. Zij verwachten dat deze goede dochter een goede echtgenoote wezen zal? Is zulks niet verstandig geredeneerd? Voor zeker, en de eenvoudigste redeneering is steeds de beste. Immers geeft dit goed, be hulpzaam meisje, juist de waarborgen, welke voor een toekomende huisvrouw mogen ge steld worden. Aan de benaming huisvrouw had een in tellectueel en ontvoogd meisje een hekel. Dat zij intellectueel en ontvoogd was, ver klaarde zij zelf... dus valt er niet aan te twijfelen. Zij vond dat de naam huisvrouw zoo sterk denken doet aan keuken en af- wasch en anderen rommel. Zulk Intellectueel meisje moet vast onge huwd blijven, want met zulke begrippen gaat zij in 't huwelijk een aardig boeltje te gemoet. Wat de man nog hoog waardeert in het meisje is: reinheid in levenswandel. Zelfs is dit het geval voor mannen, die voor hen zelf niet altijd zoo nauwgezet waren. Sommigen hebben daarop geantwoord: de vrouw heeft evenveel recht als de man, en neemt deze het wat losder dan mag ZIJ ook zoo doen. Dat is dunkt mij, niet het rechte ant woord. Maar wel dit: de vrouw mag eischen dat de man even nauwgezet weze als zij zelve. Mogen wij nog even wijzen op het diep gaande verschil dat er bestaat tusschen liefde en verliefdheid. We zouden misschien doen glimlachen hier en daar wilden we de schoonheid en verhe venheid der ware liefde beschrijven. Men zegt tegenwoordig al spoedigO dat is goed voor een roman! En toch vraagt de liefde nog steeds offers. Verliefdheid echter is meer een zelfzuch tig gedoe, dat meer zint op pret en genot, maar dat niet meer daar is als er ware offers te brengen zijn. Reinheid en eenvoud gaan dikwijls sa men. Worden zij al meer en meer zeldzaam? Het wordt beweerd, maar vast en zeker is het dat zij nog steeds gewaardeerd worden. Hoe zeldzamer parels hoe grooter waarde. Eenvoud in levenswijze wil daarom niet zeggen: verwerping van goeden smaak. In tegendeel Pralerij gaat gepaard met wansmaak en het laatste modesnufje, le dernier cri», is tiog geen waarborg van goeden smaak. ELZA WOLF. Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN 't is de beste. Maatschappij zonder winstgevend doel Garenmarkt, 17, Brugge. Het zal wellicht niet onbekend zijn dat door de wet van 4 September 11. betreflende de veralgemeening van de gezinsvergoedin gen, alle werkgevers binnen afzienbaren tijd zullen verplicht zijn zich aan te sluiten bij eene Compensatiekas. Onze Vereeniging, die sinds 1926 aan hare meer dan 200 leden volledige voldoening heeft verschaft, gesticht door en in de Chris- tene Middenstandsorganisatie, staat voor iedereen open en is de eenige waar alle Hhristene Patroons thuis hooren. Wij durven verhopen dat Gij het als een Wicht zult aanzien U tot ons te wenden om h met de wet in regel te stellen. Alle moge- jóke inlichtingen zijn op het Secretariaat te Het staat dus vast beslist dat met 31 De cember 1930 alle plaatselijke rechtbanken van oorlogschade met bijgevoegde diensten van herbeleg, landvereffening, enz. zullen worden afgeschaft en naar Brussel overge bracht. Waarom werd deze maatregel zoo plots genomen, en moet zoo brutaal weg alles ineens verdwijnen? Waarom wil men van af 1 Januari 1931 de geteisterden verplichten te onderhande len met Staatskommissarissen uit Brussel, die maar niets van de frontstreek afweten, en zelf al eens niet weten dat Meessen en Pïoegsteer't b. v. in de' frontlijnen zijn ge legen? Waarom wil men de geteisterden dwingen hunne bewijsstukken van herbeleg naar Brussel op te sturen, om ze daar te laten beoordeelen door beambten, die maar eens 't verschil niet kennen b. v. tusschen een jumelle (landbouwwerktuig) en jumelles (verrekijker)? Waarom wil men de ongelukkige achter blijvers blootstellen hunne herbeleggings- vergoeding te zien onttrekken, volgens de grillen van een of ander Brusselsch Staats- kommissaris, die van ginder uit zal oordeelen dat de geteisterde eene aanvraag indiende al of niet ontvanglijk van wederbeleg? Waarom Omdat zekere heeren van het Middenbe- heer, om zich een pluimpje op de hoed te steken, reeds sinds maanden den Minister hadden beloofd, dat met einde 1930 alle plaatselijke tribunalen overbodig zouden zijn en alles in Brussel zou kunnen geregeld worden. Doch laat ons hopen dat de Heer Minister er zal kunnen op aangewezen worden welke de ware toestand is der zaken; en dat be trouwbare en bevoegde mannen, zooals onze volksvertegenwoordigers en senators en alle intellectueelen die zich met het werk der geteisterden belastten, hem zullen kunnen overtuigen, dat nog steeds hier in Yper een lokale Dienst moet blijven. Dat de dienst worde ingekrimpt, tot daar, doch hij weze degelijk op voet gesteld, met aan het hoofd een man die in beide talen, en vooral in 't Viaamsch gemakkelijk met de geteisterde kan onderhandelen, en niet het minst met den kleinen man. Niets belet dat beide dien sten: Staatskommissariaat en Herbeleg wor den samen gevoegd, doch op voorwaarde dat er een voldoende personeel weze om de duizende zaken die overblijven spoedig door te drijven. Heer Minister, naar Brussel gaan willen de Vlaamsche geteisterden niet; en door Brussel rechtstreeks hunne zaken laten be slechten, evenmin; daarom ook rekenen zij op U, dat nu toch ook hunne rechten niét zullen gekrenkt worden. Velen staan reeds vijandig tegenover de regeering om deswille van zekere wantoestanden; geen olie op het vuur a. U. b. E. De nieuwe pensioenwet komt met 1 Janua ri 1931 in toepassing, ten minste voor de tegenwoordige pensioengerechtigden, alsme de voor de ouderlingen van 65 jaar en méér die gestort hebben naar de bepalingen der wet van 10-12-24, maar die geen pensioen konden bekomen omdat hunne inkomsten nog te hoog waren. (De nieuwe stortingen ko men eerst in toepassing op 1 Juli 1931). Bijna de algemeenheid der tegenwoordige pensioengerechtigden zal vanaf het volgend jaar volledig pensioen ontvangen, hetzij 3200 fr., of 800 fr. per trimester voor man en vrouw, en 2100 fr. voor den alleenwonende (ongehuwde of weduwnaar) Zelfs zij die óud genoeg zijn maar geen pensioen konden ontvangen omdat hun in komen te hoog was, zullen ook, op zeldzame uitzonderingen na, vanaf 't volgend jaar vol ledig pensioen ontvangen. Waar de man 65 jaar is en de vrouw nog niet, wordt ook volledig pensioen voor beiden uitgekeerd. Waar de vrouw voor den man 65 jaar oud wordt en gestort heeft, krijgt zij 1600 fr. tot wanneer de man zijn 65' jaar bereikt. Beroepsinkomsten komt niet meer in aanmerking. En beroepsinkomen voor de werklieden is hun loon. Voor de kleine land bouwers is beroepsinkomen de opbrengst van hun akkergrond en van hun veeteelt. Dat telt niet meer mêe. Voor de kleine hande laars en neringdoeners is hun beroepsinko men, de opbrengst van hun handel. Dat ook wordt niet meer meegerekend voor 't vast stellen van hun pensioen. Zoo spreekt de nieuwe wet. Zij die nog niet hebben gestort, kunnen zich nog in regel stellen mits kleine stortingen te doen in de Pensioenkas, dit naar de wet van 22 April 1930. Maar die stortingen moe ten gedaan worden vóór hunne aanvraag van het pensioen. KAMER VOOR AMBACHTEN EN NERINGEN Het kredietvraagstuk is voor den Midden stand steeds een hangende kwestie geweest, die maar moeilijk een oplossing kon beko men zoolang die oplossing moest komen van de financiewereld. Middenstanders die kleine kredieten noo- dig hebben, geraken doorgaans moeilijk be diend. De gewone financiebanken achten die verrichtingen te weinig belangrijk en winst gevend, en wanneer ze die kredieten toe staan zal het doorgaans ook maar aan zeer zware voorwaarden zijn. Het valt niet te loochenen dat deze hou ding der gewone handelsbanken steeds een groot hinder geweest is voor de bestendi ging, de versteviging en de uitbreiding der kleine en der middelmatige handels- en nijverheidszaken. Nu werd er van Regeeringswege, door de wet van 11 Mei 1929, een belangrijke stap gedaan die deze kwestie ten voordeele der Middenstanders zal helpen oplossen. Door die wet werd immers een bedrag van 50 mil- lioen ter beschikking gesteld om, in gunstige voorwaarden, krediet aan Middenstanders te verleenen. De Hoofdkas voor het Klein Beroepskre diet werd te dien einde te Brussel gesticht, en om de gelden van de Regeering in het bereik der Middenstanders te stellen, moet er per Provincie een Gewestelijke Beroeps- kredietkas gesticht worden. Er zal gepoogd worden die kas voor West- Vlaanderen te stichten, en met het oog op die stichting wenden wij ons tot alle Mid- I denstanders, van welke politieke overtuiging ook, om hen aan te zetten, de stichting van die kas mogelijk te maken, met nl. te onder schrijven in het maatschappelijk kapitaal. De maatschappij zal gesticht worden in den vorm eener samenwerkende vennoot schap. De aandeelen zullen van 100 fr. zijn, waarop 10 te storten. Is het van belang dat Middenstanders op het kapitaal inschrijven Ja, bepaald zeker, want hier staan wij voor een organisme dat als opdracht heeft de Middenstanders gemakkelijk en in gunstige voorwaarden beroepskrediet te verleenen, zocdat de moeilijkheden waarvan hooier spraak, hier nu terdege kunnen opgelost worden. Die gewestelijke kas zou als een zelfstan dig organisme staan, en bijna als tusschen- persoon de kredietaanvragers in betrekking stellen met de Hoofdkas die de aanvragen al of niet toestaat. De gewestelijke kas heeft weliswaar een zekere verantwoordelijkheid af te dragen, d~ch die is beperkt tot het bedrag van haar c :rschreven kapitaal. Waarschijnlijk zal de kas voor West- Vlaanderen haar zetel te Brugge hebben, doch het is te voorzien dat in alle belang rijke centra, agentschappen zullen moeten opgericht worden, zoodat de Middenstanders van de gansche provincie, gemakkelijk haar diensten zullen kunnen inroepen. Deze dien sten zullen in gunstige voorwaarden toege staan worden, daar de kredieten gemiddeld aan 5 alles inbegrepen, zullen aangere kend worden. Een belangrijke vraag is te weten welk risico de onderteekenaars op zich nemen. Welnu daarop kunnen we kordaat antwoor den, dat alle risico bijna uitgesloten is, daar de gewestelijke kas enkel onder controol der Hoofdkas kan werken, die alléén maar kan bestaan, als de gewestelijke kassen financieel gezond blijven. Ons besluit is dan ook: Middenstanders wordt aandeelhouders van het West- Vlaamsch Beroepskrediet. Het gaat hier om een ernstig middenstandsbelang dat door de solidariteit van de Middenstanders zelf, een degelijke oplossing kan bekomen. De Staat stelt 50 millioen ter beschikking der Middenstanders, aan hen nu te toonen dat ze deze belangstelling der wetgevers waardeeren en practisch weten te benutti gen. Inlichtingen kunnen steeds op het secre tariaat der Kamer voor Ambachten en Ne ringen, Zwarte Leertouwerstr,, 34, te Brugge, gevraagd worden. De inschrijvingen moeten op hetzelfde adres ingediend worden, ter wijl de stortingen moeten geschieden op de postcheckrekening dezer Kamer, Nr 249718. Het woord is nu aan de Middenstanders, om een waarlijk verdienstelijk werk ten dienste der Middenstanders zelf, mogelijk te maken. {Sii - BLOEMIST Westouterstraat - Poperinghe Laat weten dat hij een duizendtal prachtige te koop heeft, in potten; te beginnen van 3 tot 15 bloemen per pot. Alle dagen zichtbaar en verkrijgbaar aan genadige prijzen. Wij lezen in De Volksmacht 't Is Onaangenaam een Viaamsch Katho liek weekblad te moeten... de waarheid zeg gen. Maar 't moet! Verleden week lazen we in zulk blad dat het maar jammer was dat de Vlaamsche belangen den schijn willen hebben vóór alle andere belangen te willen gaan in ons land. Zie, we zullen ons noch boos maken noch dingen aanhalen die 't conflikt scherper kon den maken; willen alleen een beschouwing maken en een vraag stellen. De vraag is: wat stelt onze confrater zoo wel voor? Wat raadt hij aan? We denken wij soms ook wel eens dat het doodjammer is, dat wie zulke beschouwingen neêrschrijft, gewoonlijk weinig over heeft om te helpen de moeilijkheden uit den weg te ruimen; en aan die negatieve politiek hebben we niets. Wat wij zelf daaromtrent meenen is dees: 't Is niet van Zondag laatst dat we fiat la zen, en zoo 't wel waar is dat de taalbelangen geen zuiver katholiek belang zijn, dan moe ten we toch bekennen: 1) Dat 't gaat om de belangen van een volk dat katholiek denkt en gevoelt. 2) Dat het gaat om een zaak van recht en rechtvaardigheid niet alleen van billijk heid; en dus ieder katholiek in 't Vlaamsche, land uit geest van rechtvaardigheid wel iets voelen voor die zaak. 3) Vóór veertig jaar werd reeds dat argu ment gebezigd. En hoe dikwijls werd een militaire of financieele wet niet beschouwd als zijnde wél een zaak van katholiek belang? En hoe dikwijls moest om zulk belang... he taalvraagstuk niet achteruit geschoven? En had men zonder die verzuchtingen i' dat het jammer is voor de algemeene ka tholieke belangenhet vraagstuk vroeger opgelost, dan zou het thans niet zoo scherp voor ons staan. En wacht men nu nog langer, dan. 1) Staat het over kort nog scherper. 2) Zal men de algemeene katholieke be langen nog veel meer geschaad hebben. Zou onze confrater daar niet mede In stemmen? Laten we niet den schijn hebben, om wille van enkele lezers, of uit eigen meening zelfs, te klagen... 't Is altijd over 't Viaamsch laten we onzen besten wil erbij zetten om voorgoed die twistvraag uit de baan te schuiven. Dat is positief werk, en doelmatig werk! ZONDAG 19 OCTOBER - MISSIEZONDAG der in de Feestzaal der Zusters Benedictinessen van 9 tot 5 uur Ingang vrij! Ingang vrij! Al wie iets voor missiewerk gevoelt wordt er verwacht. NIEUWE VRIENDEN. Het wordt stillekens aan een gewoonte bij de Liberalen de hand te reiken aan de Vlaamsche Nationalisten om de Katholieken te bekampen. Wij zouden daar geen erg in vinden, ware het niet dat vele Liberalen van den duivel schijnen gebeten te zijn wanneer zij een Vlaming, Nationalist of niet, rieken. De Liberalen van den Oost-Vlaamschen Provincialen Raad stemden verleden jaar samen met de VI. Nationalisten eene motie vqn wantrouwen tegen de Katholieke Depu tatie. Dat was eigenlijk een onwettige daad, maar zoo nauw gaat het bij hen niet. Op 27 Juni laatst verwierpen Liberalen, VI. Nationalisten en Socialisten de credieten welke de Katholieke Deputatie voorstelde. Deze week gingen Liberalen en VI. Na tionalisten voor de derde maal arm in arm, alle goê dingen bestaan immers in drie, om te beletten dat eene Katholieke Deputatie zou gestemd worden. Nu de Liberalen uit Oost-Vlaanderen op den goeden weg zijn, wat zou hen beletten met de Nationalisten en de Socialisten sa men te spannen om het bestuur der Pro vincie in handen te nemen? Men zit in Oost-Vlaanderen in erge moei lijkheden. Dat de Liberalen hunne anti- vlaamsche gevoelens nog wat dieper in hun nen zak steken en de zaak ware geklonken. DE BELGISCHE BOERENBOND. Mgr Luytgaerens heeft in een lijvig boek deel van 264 bladzijden het verslag' laten verschijnen van de werking van den Bel gischen Boerenbond. Het boek handelt over de werking van den Boerenbond in gansch haar omvang. In beknopten vorm werd dit verslag op de algemeene vergadering van den Boeren bond voorgedragen: te dier gelegenheid heb ben wij daarvan in ons blad de meeste in teressante gegevens meegedeeld. Toch wijzen wij hier nog op enkele groote cijfers: Einde 1929 telde de Boerenbond 128.788 leden, gegroepeerd in 1218 hoerengil den. Zijn Aan- en Verkoopvennootschap lever de in 1929 aan zijn leden ongeveer 470.000 ton meststoffen, veevoeders, plantaardappe len en andere waren, en verkocht, vooj re kening van zijn leden, voor meer dan 180 millioen fr. hoeveproducten. Het bedrag van de spaargelden toever trouwd aan zijn Middenkredietkas steeg in 1929 tot 1.274 millioen frank; daarentegen steeg het soldo van de uitstaande leeningen met borgtocht in de plaatseelijke spaar- en leenkassen tot omtrent 372.000.000 fr. Zijn Verzekeringsmaatschappij telde einde U>J ruim 170.000 polissen; het tótaal pre mie cijfer liep op tot 38 millioen. TWEE BENOEMINGEN. Zooals het Staatsblad meldt zijn twee op zieners der Belgische Muziekscholen benoemd geworden, voor het Waalsch gedeelte van 't land heer Radoux, leeraar aan het Con servatorium te Luik, en voor het Viaamsch gedeelte van 't land, heer Emiel Hullebroeck, leeraar aan het koninklijk Conservatorium te Gent. Zekere Brusselsche bladen hadden een campagne gevoerd om de benoeming van den heer Hullebroeck te verhinderen. De Re geering heeft goed gedaan naar die twist- stokerij niet te luisteren .De heer Hulle broeck is ongetwijfeld een man van hooge waarde in de zang- en muziekkunde en, zooals De Standaard ook oordeelt, zal de benoeming van een zwierig Viaamsch le venwekker door het lied in het Vlaamsche land, als een verheugende tijding worden beschouwd In het aanstellen van twee opzichters, ter vervanging van één M. Paul Gilson ligt tevens een feit van hooge beteekenis besloten. Het duidt op een regeeringsrichting welke uitgaat van het standpunt dat in Vlaanderen het Viaamsch, en in Walenland het Fransch ,de bestuurlijke taal dient te jvezen. met verlaagden melkbak draaiende op eene spil voorstaanders des vooruit gangs. is de M»HaBBBaSffiSgi£lBKBEaESBS!nH«gBHB£ ECONOMISCHE OPGANG. In 1830 was Belgie, met zijn 3.785.000 in woners, nog hoofdzakelijk landbouwend. Een fabriek met 100 werklieden werd toen als belangrijk beschouwd. Men arbeidde thuis. In 1830 telde men voor gansch het land 350 stoommachines, bedragende te zamen 12.000 P. K. De acht tienden ervan werden benut tigd in de koolmijnen. De haven van Ant werpen ontving geen duizend schepen per jaar. In de Beurs te Brussel werden een vijf tiental waarden verhandeld, te Antwerpen een veertigtal, meest vreemde Staatsfondsen. Het bankbiljet was ten onzent om zeggens onbekend. In 1902 telde men in Belgie reeds 19.000 machines met 720.000 P. K. zonder spoorwegen en vaartuigen mede te rekenen. In 1912 bereikte de Belgische kolenvoort- brengst 26.933.300 ton, de geutproductie 4.096.000 ton. De landbouw die gedurende een halve eeuw bijna uitsluitelijk aan graan bouw deed, wijzigde zijn richting: nu heeft veeteelt de bovenhand genomen. Volgens de ZATERDAGAVOND WAS IIET ENGELSCH LUCHTSCHIP K. 101 NAAR INDIK VERTROKKEN MAAR ZONDAGMORGEN VIEL HET TE PLETTER NABIJ BEAUVAIS Van de 58 inzittenden, zijn er 50 levend verbrand, waaronder de minister van Luchtvaart. De 8 anderen werden ernstig gewond De R. 101 naar Britsch-Indie vertrokken. Het Engelseh luchtschip R. 101is Za terdag avond, om 19.36 uur, van Cardington vertrokken met bestemming naar Karatsji. Zondag morgen werd het bericht ontvan gen dat het luchtschip R. 101 een defect had opgeloopen en om 2.30 uur te pletter was gevallen op eenige kilometers van Beau- vais. Het luchtschip ontplofte en op de 58 personen die zich aan boord bevonden, konden er enkel acht worden gered; al de anderen werden levend verbrand. Zeven van de acht geredden liepen alleen brandwon den op en werden naar het hospitaal van Beauvais gevoerd. Een achtste ligt in eene kliniek. Onder de dooden is ook de minister van luchtvaart, M. Thompson, alsmede komman- dant Scott, opperbevelhebber van het lucht schip, en kommandant Hirwin, de tweede bevelhebber, en Sir Sefton-Branker, maar schalk, bestuurder van de handelsluchtvaart. Het verhaal van het ongeval. Het Britsche ministerie van luchtvaart heeft de droeve mare bevestigd en er vol gende bijzonderheden aan toegevoegd. De bemanning bestond uit vijf onder officieren en 43 manschappen, verder wa ren er 9 passagiers aan boord. Het ministe rie was met het luchtschip in verbinding gebleven, en dit zond regelmatig alle tien minuten berichten uit. Om 1.50 u. meldde het dat het zich 2 km. ten Noorden van Beauvais bevond. Vanaf dit' oogenblik kreeg men geen nieuws meer van het luchtschip. Kort daarop ver nam men dat het waarschijnlijk werd ge hinderd door het kwade weer en op eene zwakke hoogte vloog. En enkele stonden nadien, is het luchtschip ten gronde geploft boven een bosch ten Zuiden van Beauvais. Het schoot in brand en ontplofte. Eenige slachtoffers, die toch ernstig wa ren gewond, konden uit het brandend wrak worden gehaald en naar het hospitaal van Beauvais gevoerd. Van eene andere zijde vernemen wij dat het juist 2 uur van den morgen was als de inwoners van Beauvais uit hun slaap wer den gewekt door het geronk van verschei dene motoren. Aanstonds werden talrijke ramen opengetrokken en de inwoners zagen een luchtschip op, een .geringe hoogte en dat uit de Bjchting van Abbeville scheen té komen. Ondanks den regen en den mist, teekende de R. 101 verlicht door zijn roode en groene lichten, zich helder op den hemel af en scheen de richting naar Parijs te kiezen. Het toestel bleek in moeilijkheden te ver- keeren. Eenige stonden nadien hoorde men eene vreeselijke ontploffing en de inwoners twijfelden er niet aan of eene vreeselijke ramp had zich voorgedaan. Terzelvertijd sloeg eene vreeselijke vlam op. Ook de bewoners van Allonne, eene ge meente gelegen op enkele kilometer van Beauvais, op den weg naar Pontoise, liepen dan aldoor de velden op het brandend lucht schip toe. Doch uit oorzaak van de hevige hitte konden zij het toestel niet naderen, maar rond hen kwamen een aantal schim men het waren de passagiers van de R. 101 die voor de ramp den tijd hadden gehad eruit te springen. Alleman sliep aan boord. Op het oogenblik dat de ramp zich voor deed sliep alleman aan boord, uitgenomen de schildwachten en de loods. Zoo vertelde een der gewonden, ingenieur Loch, die won den opliep aan de handen en den hals, maar IflHBBBBHBBBHBBflflfflBBBBBBHBliBBBB toch alle noodige aanduidingen omtrent de ramp aan de toegesnelde overheden kon geven. De motoren werkten regelmatig en de inwoners van den omtrek hebben ongelijk gehad te veronderstellen dat er iets haperde. Het luchtschip bevond zich in volle tempeest van regen en wind. Driemaal werd het naar den grond geslagen, tot een hevige rukwind het gansch te pletter sloeg. Dan heeft zich de ontploffing voorgedaan. De heer Loch duidde de plaats aan waar zich minister Thompson en de andere per sonaliteiten bevonden. De R. 101 vormt nog slechts eene gansch verwrongen, reusachtige massa; er slaan nog vlammen uit op. De motoren schijnen half in den grond gezonken. Een onbeschrijfe lijke hoop allerhande voorwerpen bedekt den grond. Er zijn stukken aluminium aange bracht door de omwonenden, die 2 km. ver der werden gevonden. Het is een hondenweer; het regent dat het giet. De inwoners van de omliggende ge meenten komen naar de plaats des onheils per auto, velo, rijtuig, paard, enz. Heel pelo tons gendarmen zijn ter plaatse gezonden, welke het luchtschip afzetten, om te belet ten dat de menschen er stukken van mede nemen als gedenkenissen. Een der acht gekwetsten overleden. M. Radcliffe, een der gewonden uit de ramp van de R. 101 is dezen morgen om 4 uur in het hospitaal van Beauvais over leden. De toestand der zeven andere is bevre digend. De Belgische deelneming. Koning Albert heeft- dadelijk aan den ko ning van Engeland volgend telegram ge stuurd Wij zijn diep bewogen, de Koningin en Ik, door de ramp die den R. 101 heeft ge troffen. Wij nemen een levendig deel in den rouw van Engeland. Onze innigste sympathie voor de familiën van hen die zijn omgeko men. (get.) Albert Het grootste luchtschip der wereid. Het luchtschip R. 101 was zooals wel gekend is, van Dieselmotoren voorzien. Voor luchtschepen worden deze aanzien als de voortreffelijkste; nochtans meent men nu dat' deze van hét verongelukte luchtschip te zwaar waren en de stuwkracht veel geringer dan deze welke aangeduid wanneer de plans van de R. 101werden opgemaakt. Een vreeselijk schouwspel. Kommandant Sourin, bevelhebber der gendarmerie van de Oise, die de eerste ter plaatse kwam na het ongeval, heeft verklaard dat hij, wat hij ook deed, er maar niet in slaagde het luchtschip te naderen. Het wa s een vreeselijk schouwspel, vertelde hij, Ik hoorde jammerklachten. De vlammen sloegen uiterst hoog op. Op som mige plaatsen was het een gloeiende haard gelijk; ongetwijfeld daar waar zich de op slagplaatsen der zware olie bevonden. Officieel worden thans 46 dooden vermeld; nog een gekwetste ligt op sterven. Over de oorzaak der ramp, is men het niet eens en de oorzaak zal men wellicht nooit met zeker heid kunnen vaststellen. De lijken werden met veel plechtigheid naar Londen overgebracht waar hun een nationale begrafenis verleend wordt. Er is reeds spraak op de plaats der ramp, een ge- denkteeken op te richten. IBBBBBBBBSgEllSmBBBBBBBBBBBaBBS statistieken van 1930 betreffende het inko men in ons land, bedraagt het inkomen van het verworven fortuin slechts 27 t. h. van het totaal; de loonen 41 t. h. en het beroeps inkomen 32 t. h. Belgie kan alleen leven door zijn arbeid. OP ZOEK! Indien er iets is wat de socialisten aan den heer Minister Heyman niet vergeven, dan is het wel dat hij van het Parlement de verwezenlijking van zijn programma over maatschappelijke hervormingen heeft be komen, waarvan de omvang den gewonen klank der roode propaganda heeft verdoofd. En nu zijn zij, sedert maanden, op zoek naar één of anderen nieuwen eisch die bij de kiezers zou vat hebben. Te vergeefs, ech ter: de inbeelding van die heeren blijft on vruchtbaar en zij vinden niets beters of niets meer dan datgene wat de heer Héyman reeds aan de werkende klas heeft bezorgd. Men moet het bekennen, die toestand wordt ho peloos en er moet, kost wat kost, iets nieuws worden gevonden. DE PARLEMENTAIRE ZITTIJD. Eerlang zal het koninklijk besluit ver schijnen waardoor de parlementair zittijd 1929-1930 gesloten wordt. Het staat dus vast dat de Senaat in de maand October geen zitting houden zal. De Kamer zal heropend worden op 11 No vember. Reeds zijn een drietal interpellaties aangekondigd. SCIIOONE HERVORMING. Zonder te wachten op wettelijke verplich tingen hebben HH. HH. de Bisschoppen van Belgie een grooten stap vooruit gezet op den weg van de vervlaamsching van het onder wijs in Vlaanderen. Vanaf dit jaar werd het middelbaar onder wijs van den hoogeren graad vervlaamscht in dezen zin dat alle vakken rechtstreeks in de moedertaal onderwezen worden, behalve eene uitzondering voor het latijn. Daarnevens wordt de rechtstreeksche studie van het fransch herzien en uitgebreid. Aldus wordt een groot onrecht hersteld tegenover onze vlaamsche kinderen komend uit het lager onderwijs, ingericht naar de voorschriften van den wetgever. Tot nu toe werden al deze kinderen sterk benadeeld in hunne studies, in alle opzichten, zoodanig dat onze achteruitstelling een werkelijk ge vaar geworden was voor de vorming van onze viaamsch intellectueelen. Volledig viaamsch onderwijs kan gepaard, gaan met grondig aanleeren van het fransch. Dat hebben wij hier herhaaldelijk voorge houden en bewezen. Het doet ons genoegen dat ook de geestelijke overheid tot dat inzicht is gekomen. Het bevestigt daarbij het stand punt dat wij reeds vroeger hebben verdedigd. De vervlaamsching van het onderwijs kan thans geleidelijk geschieden zonder wcttclij- ken dwang. Overhaastige beslissingen of halve maatregelen kunnen daarentegen al leen nieuwe bitterheid en ontevredenheid scheppen bij vriend en vijand. DE TOESTAND IN SOVJET-RUSLAND. In de Sovjet-staat bij uitmuntendheid, Sovjet-Rusland, waar sommigen ons wen schen te zien komen, heerscht nog altijd bittere nood. M. Vandervelde, de leider der Belgische socialisten, op reis naar China, heeft een persgesprek toegestaan aan Chineesche bui- tenlandsche journalisten te Kharbin, waarin hij heeft uiteengezet hoè het vroegere Rus land onherkenbaar is geworden. Hij hing een beeld op van de economische moeilijkheden waarmede de Sovjets moeten afrekenen en drong aan op den ernst van de huidige voe- dingskrisis in Rusland. Niet alleen in de dorpen en in de nijverheidsbekkens heerscht deze krisis, maar ook te Moskou zelf bevindt men zich in een moeilijken toestand. DE CRISIS. Wat de menschen voor het oogenblik het meest bekommert is de crisis met haren na sleep van werkloosheid. Ons land mag nog in zekeren zin van geluk spreken, maar dat belet niet dat in sommige nijverheden, b. v. de textielnijverheid, de vermindering in de voortbrengst gaat tot 38 Daarmede gaan groote verliezen gepaard op de grondstoffen, waarvan sommige de helft van hunne waar de hebben verloren. Voor de werklieden brengt de crisis werk loosheid en de Winter staat aan de deur. Sommige menschen spreken van eene lichte herleving in zekere vakken. Het is mogelijk, maar niettemin zou het getal werkloozen nog stijgen, daar we juist nu de maanden krijgen van de periodieke werkloosheis. De vooruit zichten blijven dus somber, en de hemel zal niet voorgoed opklaren zoolang eene zekere vastheid niet teruggekeerd is op de wereld markten. Intusschen v< teren zich de vooruitziende werklieden tegen de werkloos heid.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1