ZONDAG 2 NOVEMBER 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27' JAAR. N' 44. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. AÜUERHHIÜ1GEN NOVEMBER jVIodero Apostolaat Het ueröend der Kringen I MELOTTE Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt Politiek Ove^zïeht üOURDES oe lesl der öoriogspisiosfioo fieev K' Vencuilghen De Boerenbond en de liandboaouerisis UiiufgsveM Beroep «wggaiss Abonnementsprijs per Jaar: Andere landen: 40 fr.l Congo: 35 fr.l Frankrijk: 35 fr.| (per ppst) In 't Land: 18 fr.l In Stad: 17 frj TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per Inlassching: 4 fr. de mwswam Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen Ingezonden worden Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel Annoncen: Prijzen op aanvraa* Ons leven is een reis. En het doel van die reis is de Hemel. God heeft ons op deze we reld geplaatst. In den morgen van ons leven heeft Hij ons uitgezonden, opdat wij, na wel volbrachte dagtaak, als de avond van ons leven is gedaald, terugkeeren naar ons Vaderhuis, den Hemel; en terugkeeren, de rijpe volle garven onzer goede werken dra gende met blijdschap. De reis naar den Hemel is een moeilijke reis. Het leven van den mensch is vervuld met veel ellende en bitterheid Een strijd is het leven van den mensch op aarde Strijd, ellende, bitterheid! Wie, die de blijde jaren van de jeugd achter zich heeft, ondervond dit van het leven niet? Doch niet gezucht! Maar den blik vol moed ten hemel gericht! Daar staan zij de Heiligen, een ontelbare schaar uit alle na- tien en stammen en volken en talen, en stappen met galmende psalmen, met wui vende palmtakken hun Vorst te gemoet. De Heiligen! Onze voorgangers, ons voor beeld! Onze broeders! Onze helpers en voor sprekers Ons voorbeeld in den levenstrijd! Van welken staat of stand gij ook zijt, gij vindt in de rijen der Heiligen uw voorbeeld. Onder hen zijn degelijke huisvaders en brave, werkzame huisvrouwen, grijsaards en kin deren, jongelingen en maagden, heeren en knechten, koningen en bedelaars, geleerden en ongeiletterden. En zij waren menschen als wij, menschen met hartstochten en ge breken, levend soms in vollen strijd, verdu rend soms armoede, pijn, foltering, tegen spraak, vervolging. En al die moeilijkheden van buiten of binnen komend, hebben zij overwonnen, gesteund door Gods genade. Omringd als wij zijn door zoo groot eene wolk van getuigen, werpen wij ver af allen last en zonde die ons omknelt, en loopen we volhardend de loopbaan in, die vóór ons open ligt, het oog gevestigd op den stichter en voltooier des geloofs, Jesus-Christus. Wat zij kondén, dat kunnen wij ook. Onze voorsprekers en broeders! De heili gen zijn machtig bij God, in en door Chris tus. Hun geluk staat vast; zij zijn bekom merd om het onze. Zij zijn de ouderen onder cnze broeders, en naar het geloofspunt der gemeenschap der heiligen, kan ons lot hun niet onverschillig zijn. En daarom bidt de H. Kerk tot God in het officie van dezen feestdag dat Hij ons door de tusschenkomst der ontelbare heiligen, ons de volheid zijner bermhartigheid verleene, en dat wij door hun onophoudende voorspraak beschermd wor den. En de hymnus in de Vespers zingt al de weldaden, die wij door de heiligen van God verwachten: gelukzalige scharen verwij dert van ons alle kwaad: Profeten en Apos telen, smeekt voor ons Gods barmhartigheid af; purperroode martelaren roept ons ten Hemel; leliewitte Maagden bewaart ons eene plaats: gij allen verlost ons van onze vijan den. In drie woorden leert ons de Prefatie wat voor ons de heiligen zijn In Conversatione exemplurn: ons voorbeeld door hun leven; In Communione consortium: onze broeders; daar zij menschen zijn als wij: In Inter- eessione Subsidium: onze helpers door hun ne voorspraak. Daarom, Christenen, drukt de zwaarte van het leven ons ter neer: hooger op, ons hart, onze zielOnze kracht gezocht in het voorbeeld der heiligen, onze steun in hun voorspraakDoch boven allen bij Haar, die de Koningin is van Engelen en Heiligen, bij Maria, de allerheiligste Moedermaagd. 't Regent, 't regent rechte neêrwaard, heel den dag; geen zonne en zie 'k, noch beneveld noch aan 't spertelen door de wolken 't Jaar is ziek: 't sukkelt op zijn' laatste voeten stulpende, en zal sterven moeten: eer veel tijd zijn 't oud jaar wij weêrom kwijt. Vaart dan wel! 't Is Alderheiligen, en voortaan geen sprake meer van 't zij vroege of late zomers, winter is 't, zoo 't was weleer; winter is 't, en onweersvlagen, erger nog zie 'k alle dagen: overal niet als rein- en regenval. 't Regent, 't regent lange steerten, rechte neêrwaard; zonder staan houdt het, van den vroegen morgen tot den laten avond, aan! Allerheiligen, aller zielen biddag heet mij neêr gaan knielen: REQUIEM roept mij kerk- en klokkenstem. Ruste en vreê zij allen dooden, bidde ik; zij dat levende is mede ontfermigheid geschonken, bijstand en vergiffenis, tot dat, vrij van alle vlagen, vrij van natte en drooge dagen, eeuwig al onze ellende staken zal! GUIDO GEZELLE. Gebruikt Chlcorei WYPELIER-TAFFIN 't Is de beste. stersbeweging belangstelling verdient, dan vragen we U, steunt ge als ge kunt, gelde lijk, want veel geld (b. v. voor die tijdschrif ten! is er noodig en we hebben er weinig; steunt ze door uw invloed door er uw kin- ders of die van anderen er naartoe te zen den of er naartoe tek rijgen, steunt ze bo venal, en dat kan iedereen door de aalmoes van uw gebed! A. D. B. De giften kunnen gestort worden op de Postcheckrekening Nr 30.521 van E. H. L. SOCQUET, YPER. Telken jare verlaten duizenden jongens en meisjes cnze Katholieke scholen om het arbeidersleven aan te vangen. Lange jaren hebben onze priesters, broeders, klooster zusters, onderwijzers en onderwijzeressen, zich toegewijd om aan hun leerlingen een christelijke opvoeding en een voortreffelijk geleerdheid te bezorgen. Welk een hoopvolle verwachting rust op deze, goddank, nog talrijke jongens en meisjesschaar voor de toekomst van ons volk? De toekomst hoort de jeugd!... Eilaas! hoeveel goede jongens, hoeveel brave meisjes, pas enkele dagen aan den arbeid, worden ontgroeid, ontnuchterd, ver leid en bedorven, ja, afkeerig van den Gods dienst en hun deugd hun in hun kinderjaren zoo ijverig ingeplant!... Wat al gevaren toch voor de reinheid en de deugd loopt de onbe zonnen jongen, het onervaren meisje niet en dat in het lastigste tijdperk van hun leven, in de fabrieken, werkhuizen, bureelen, in den rusttijd, op de treinen en de auto bussen, cnderwege van bedorven mannen en vrouwen Zoo dikwijls zagen we menschen die met minachting neerzagen op onze werklieden, jongens en meisjes; nog hebben we hooren zeggen: dat is een rotte boel! Maar we vragen hen: Wat hebben tot nog toe de werkgevers gedaan om de jeugd op het werk, in den schaftijd te beschermen? Wat heeft de wetgeving gedaan, niet alleen om het kwaad te beteugelen, maar om het te voorkomen, om onze jeugd zedelijker te maken? Wat hebben zij die roepen dat is een rotte boelgedaan om de jeugd schoo ner en edeler te maken? We mogen stout weg zeggen dat zij die met, zoo'n verachting spreken, hadden zij dezelfde omgeving en gevaren gekend, niet beter zouden geweest zijn. Maar steeds wist de kerk voor elke nood en ellende hulp en lenigheid te vinden. In de groote stad MILAAN, waar Pius XI voorheen Aartsbisschop was, werd vóór en kele jaren een eigenaardige orde van kloos terbroeders en kloosterzusters gesticht. Deze leiden hun kloosterleven van 's avonds tot 's morgens in gemeenschap, maar als een voudige werkman of werkvrouw gaan ze ge durende den dag arbeiden tusschen het volk in de fabrieken om daar hun apostolaat uit te oefenen! Om al het kwaad voor de jeugd van het moderne arbeidersleven tegen te gaan werd voor de jongens de Katholieke Arbeidende Jeugd opgericht, men noemt ze gewoonlijk de Kajottersorganisatie; voor de meisjes noemt ze Vrouwelijke Katholieke Arbeidende Jeugd of Kajotsters. -In die onderscheidene organisatie's wordt aan onze jongens en meisjes, voor de nood wendigheid van den tijd, van hun jaren, van hun omgeving, een diep-godsdienstige en sociale opleiding gegeven (b. v. door stu diekringen, vergaderingen, zelfs recollectie en retraiten)ze wil haar leden beschermen en steun verleenen overal waar 't noodig en nuttig blijkt te zijn; daar haar schoonste wachtwoord is: Het Arbeidersmidden voor Christus veroveren. En inderdaad brengen ZIJ daar CHRIS TUS niet, wie zal het dan doen? Aan vele werkhuizen staat er verboden ingangOok zijn er reeds talrijke Kajotters en Kajotsters die met herkinningsteeken op de borst naar het werk trekken. Een eeregroet van alle katholieken verdienen die jongens en meis jes die gesterkt door hun vereeniging en gebed, willen oprecht deugdzaam leven, die na hun soms lastig werk nog willen stu- deerren en zich ontwikkelen tot diep geloo- vige Christenen, die zich willen opwerken om ten beste en ten spoedigste, Christus bij de ai'beiders te doen regeeren! De nieuwe aangekomenen op het werk, jongens en meisjes, loopen spoedig verloren bij gebrek aan hulp en steun. Welnu de Kajotters en Kajotsters zullen in hun or ganisatie goede plaatsing en bescherming organiseeren; de schaftijd is voor velen een tijd van slecht vermaak, van bederf: ZIJ zullen er 'n tijd van maken van apostolaat; lezing vergiftigt maar al te dikwijls de zielen, ZIJ zullen opvoedende, aantrekkelijke lezing verspreiden, namelijk DE JONGE WERK MAN of voor de meisjes LENTELEVEN ZIJ zullen de hoofden bijeensteken onder - wege, op de fabriek, al komen ze van tien verschillende parochies om eensgezind sterk te staan en anderen te winnen; ZIJ zullen bidden en offeren waar gevloekt wordt en zelfzuchtig gescharreld, Zij zullen de liefde tot Christus dien ze in hun hart ontvangen, brengen in het midden waar Hij nu gehoond wordt. Is dat geen droom? Neen! Daar zijn reeds veel jongens en meisjes, we mogen ze hel den of er naartoe te krijgen, steunt ze bo- maar een werkerspak, en hebben ze mis schien vuile handen, toch 'n zuivere ziel be waren en die spijts soms bittere spotternij, aan elkeen durven toonen dat ze rein en deugdzaam willen blijven en apostels zijn! De moderne Paus Pius XI verlangde ze te ROME te zien, en 1.500 Belgische Kajot ters met hun vlaggen trokken ze in Bede vaart er naartoe, in hun werkerspak kniel den ze neer voor den Heiligen Vader en vroegen om zijn zegen over hun beloften, hun groepen, hun beweging. Ontroerd gaf de Paus zijn specialen zegen aan hen die hij noemde: De Missionarissen van het BinnenlandEn in heilige geestdrift zijn ze teruggekomen en hun geestdrift laten laaien over hun werk en hun apostolaat! Z. H. de Paus verlangt ook de Belgische Kajotsters in 't jaar 1931 in het Vatikaan te zien. En honderden zijn nu bezig na de lastige werkuren: mutsen te naaien, bloemen te maken, kleedjes te naaien. Er zijn er zelfs die hun bijspijs laten om de noodige som te storten. Jammerlijk komt de werk loosheidsperiode dezen ijver verlastigen en verschillende moeten het noodgedwongen op geven. Een aalmoes vragen daarvoor durven we niet; doch alle giften zullen dankbaar aan vaard worden en aan God welgevallig zijn... Vindt ge dat onze Kajotters- en Kajot- Zaterdag en Zondag hield het Verbond der Kath. Kringen te Brussel zijn algemeene jaarvergadering. Daar zijn vraagstukken waarover nood zakelijk alle Kaiholieken moeten eens zijn. Zoo moeten alle Katholieken de schoone oorden toejuichen, die over ons Vrij Katho liek Onderwijs uitgesproken werden Waar het ging over het Godsdienstig Belgie, over de Katholieke partij en de bevordering van Kunst en Wetenschap, daar werd ook volle dige instemming bereikt. En toch heeft het Verbond der Kath. Kringen zijn minst schoone kant getoond. Is het niet de zon op klaarlichten dag lcochenen, als men spreekt over de sociale werking der Katholieken in Belgie en dat men met opgezetten wil de werking van het Christen V .verbond en het Christen Wer- kersverbon,. niet noemt? Menschen die al leenlijk nog niet weten of willen weten dat ï;erum Novarum bestaat, zouden best doen daarover te zwijgen. Als tegenstrevers hulde moeten brengen aan de sociale werking van het A. C. W., dan is het ongepast vanwege Katholieken die reuzenwerking aan zijne waarde niet te durven of te willen herkennen. Maar waar het hart overloopt van wee moed bij het nazien der verslagen dezer al gemeene vergadering, dat is wel daar waar er spraak Is de echte juiste oplossing te brengen in de kwestie vervlaamsching van het onderwijs, lager en middelbaar. Wat heerscht er toch onwil en misverstand in zake Vlaamsch recht, bij het Verbond der Kath. Kringen! Met spijt moet men vaststellen dat de vergadering veel dichter stond van de Libe ralen dan van de Katholieke vertegenwoor digers van het Vlaamsche Volk. De houding van het Katholiek Vlaamsch Verbond, van het A. C. W., van den Boerenbond, de hon derden moties ut middens als Davidsfonds, V. T. B., enz., verzonden, dat allen is van nul en geener weerde voor het Verbond der Kath. Kringen. De heerlijke poging door De Standaard gedaan om vrede en rust in het land te brengen en die weerklank gevonden heeft in het gemoed der Katho lieke Vlamingen, die poging werd gemeen weg belasterd en uitgejouwd. Hoeveel Nationalistische Volksvertegen woordigers moeten er dan naar de Kamers gezonden worden, opdat men in het Verbond der Kath. Kringen zou beginnen klaar te zien? Weten deze dan niet dat zij door hun ne stugge houding ons volk naar het extre-* misme jagen? Het is spijtig zulks te moeten zeggen maar het is zoo en niet anders. De vlaamsche vloed indijken, dat kunnen noch dat zullen zij niet. En een platomi- sche oproep tot eenheid en eendracht zal de verlorene schapen naar den schaapstal niet brengen. Jammer, doodjammer ware het moest de eendracht in de Katholieke partij verbroken zijn. Maar moest zulks gebeuren dan zou het Verbond der Kath. Kringen, met zijn strijd tot het behoud van voorrechten, daar de groote schuld van zijn. Wie geen Ontroomer voor verschillende gebruiken dienende en met verlaagden melkbak draaiende op eene spil benut-- VERÏIOOGING DER POSTTARIEVEN. De verhooging der posttarieven gaat in op 1 December e.k. Voor de dagbladen wordt de verhooging van de tarieven begrijpelijker wijze van kracht op 1 Januari. IN AMERIKA. Wat een boeltje moet dat toch daar zijn! Hooge ambtenaars, rechters, policie dat alles in bondgenootschap met roovers en smokke laarsbenden wier leiders geen schavuiten zijn zooals in Europa, maar multi-miljoennairs zijn, fijne heeren die lustige zomer-campag- nes bezitten, op grooten voet leven en dies meer! En die benden gaan er dan eens lus- stig op los tegen malkander. Thans ligt een dier groote heeren gevaarlijk gekwetst, Jack Diamond en de even galante Al Capone heeft vermoedelijk schuld aan de geschiedenis! En de dames te Chicago hebben nu een revol ver-club ingericht en oefenen onder toe zicht en leiding van de policie om zich te leeren verdedigen tegen de brutale aanval len van de fijne schoelies. Als 't alles zoo is, dan is 't maar best dat Amerika zijn grenzen sluit voor de vreemdelingen... de eerlijke menschen blijven liever thuis! DE PERS is de groote macht. In 1650 waren er op de heele wereld nog maar 14 gazetten. In 1700: 68; ieder jaar was dus het aantal met één vermeerderd. In 1800 reeds 910 en 100 jaar later tot 65 duizend. Thans zijn er meer dan 75 duizend! TAALKWESTIE IN 'T ONDERWIJS. Het Algemeen Bestuur van het Willems fonds heeft in zijn jongste bestuurszitting met afgevaardigden, kennis genomen van de voorstellen in zake lager en middelbaar onderwijs, door den heer Ingenbleek, in den Algemeenen Raad der liberale partij neer gelegd. Het verzet zich krachtdadig tegen de voorstellen welke daarin voorkomen; het doet opmerken dat deze de zaken nog meer verwarren en daarbij afwijken van de be- lifnsGen1 Gelijkheid voor Vlamingen en Walen; 2. Vlaamsche eentaligheid van Vlaanderen en Fransche eentaligheid van Wallonië. Uit deze mededeeling blijkt, dat de eens gezindheid der liberalen niet zoo volkomen is als de liberale pers uitbazuint. BELGIE S VERDEDIGING. Een plan zou bestaan om de vesting van Namen in haar vroegeren staat van weer stand te herstellen. Men heeft namelijk het inzicht de vestingen op den rechter Maas oever te herstellen, namelijk de vestingen Mqrchovelett-o, Maizeret, Ardoy, Dave, St Heribert. De tusschenruimten van die ves tingen zullen voorzien worden met gebeton- neerde schuilplaatsen voor machiengeweren. De werken zouden 30 millioen fr. kosten. Het schijnt dat de nieuwe forten tegen ieder bombardement zullen bestand zijn. DE LUIKSCHE SOCIALISTEN VOOR EEN FEDERALEN STAAT BELGIE. Het partijbestuur van de Luiksche socia listen heeft Zondag vergaderd en nam met algemeenheid van stemmen, min drie, een motie aan waardoor de besluiten van het verslag van heer Troclet in zake het taai- statuut in Belgie worden goedgekeurd, doch aanschouwd worden als een minimum en als een voorloopige en transactionneele oplossing van het Waalsch-Vlaamsche vraagstuk. Immers de vergadering verklaart dat de invoering van de autonomie op ieder gebied in Wallonië, Vlaanderen en Brussel een drin gende noodzakelijkheid is. Deze autonomie kan niet worden verkregen tenzij door een herziening van de Belgische grondwet, met als gevolg het inrichten van den Belgischen Staat op federalen grondslag. EEN GROOT VERLIES VAN HET NIEUWE VOLKSTOONEEL. De 'bekende en talentvolle Vlaamsche ioo- neelspeler, Renaat Verheyen, vroeger re gisseur bij het Vlaamsche Volkstooneel, se dert enkele maanden behoorende tot het Nieuwe Volkstooneel, is na eene kortstondige ziekte overleden. Enkel 8 dagen heeft hij ziek geweest en hij stierf op 27 jarigen leef tijd. Het is een zeer gevoelig verlies voor de Vlaamsch'e tooneelwereld. HEROPENING VAN HET PARLEMENT. Op 11 November zal de Kamer hare werk zaamheden hervatten. Geen enkel punt van belang staat voor- loopig op de agenda ingeschreven. De Ka mer zal zich tot Nieuwjaar met de behan deling van de begrootingen kunnen onledig houden. Daarbij zullen nog eenige ondervragingen komen. Men heeft het échter zoo ver ge bracht dat de interpellaties over plaatselijke belangen van de agenda zullen geweerd wor den. Het zwaartepunt zal liggen in den Senaat. Daar zou eigenlijk de bespreking moeten aangevat worden der regeeringsontwerpen in zake de vervlaamsching van het lager en middelbaar onderwijs. Hoogst waarschijn lijk zal hiervan niet terecht komen. De Se naatcommissie kwam eerst Dinsdag laatst bijeen. Zij zal haar werk zoodanig weten te rekken dat vóór Nieuwjaar die ontwerpen niet zullen ter bespreking neergelegd wor den. Zoo ten minste zal de Regeering Jas- par het Jubeljaar 1930 kunnen uitleven. In Regeeringskringen is men ervan bewust dat onvermijdelijk een regeeringscrisis zou loskomen mossten die ontwerpen nu ter spraak komen. Ge ziet van hier dat men dat zal trachten te vermijden en tijd zal weten te winnen. Mogelijks zal tijd goeden raad geven. Het grootste gevaar voor de Regeering ligt bij de Liberalen. Willen de Liberalen, moge lijks aangemoedigd door het verloop der 'algemeene vergadering der Kath. Kringen de bespreking bespoedigen, de ramp, als men de crisis een ramp moet noemen, zal des b rapper overkomen. Met al dat zullen de Vlamingen met verbe ten spijt het jaar 1930 zien eindigen op een nieuwe teleurstelling eh op een immer ont houden van hunne vurig begeerde rechten. EINDE DER TENTOONSTELLING. Deze Tentoonstelling was meer dan een weelderige verwezenlijking van paleizen en Wondertuinen, zij leerde ons werkelijke fei ten kennen en juist om die reden moet gij gevierd worden. Want deze bevolking is met recht trotsch op al wat de schoonheid, den rijkdom en de faam harer stad uitmaakt, die ze steeds bloeiender en weelderiger wil maken. De Tentoonstelling was eene eenige gelegenheid om dit alles aan de vier hoe ken der wereld te verkonden, zij was eene vurige en geestdriftige uiting van de Vlaam sche ziel zelve. Op het oogenblik dat in eene zusterstad de noodige aanvullingen tot ont wikkeling zijner haven en tot levensbehoud des lands worden uitgestald, heeft Antwer pen door het luisterrijk vieren van Belgie's zelfbestaan, op indrukwekkende wijze haren onwrikbaren wil te kennen gegeven tot den voorspoed van het vaderland, tot zijn roem in onverdeelbare eenheid te willen mede werken. Om kort te gaan moeten wij bestatigen dat de bedrijvigheid in de Tentoonstelling' geenszins verminderd is, en met diep leed wezen zullen de Antwerpenaars en ook alle Belgen op 4 November de poorten der Ten toonstelling zien sluiten, een groot en on vergetelijk feit in de annalen der groote economische en nationale betoogingen van ons Belgisch vaderland. NA DE STAKING IN NOORD-FRANKRIJK. Wat deze staking, welke zeven weken ge duurd, voor de arbeiders opbracht heeft? Eenvoudig wekenlange armoede voor meer dan 100.000 menschen, een loonverlies van meer dan 150.00Q.Q0Q fr., en tot slot eene volledige nederlaag voor de arbeiders. Loonsverhooging? Geen rooden duit. Af schaffing van de getrouwheidspremie? Ab soluut niet! Integendeel, verscherping van de toepassing. Door tusschenkomst van den Franschen arbeidsminister, werd een voorstel aangeno men, waarbij ook de socialisten zich aanslo ten, en dat de getrouwheidspremie voorzag. Toch kraaien de socialistische leiders vic torie! Zij schamen er zich niet voor, de ge troffen overeenkomst als gunstig voor de ar beiders voor te stellen. En zij kunnen het met hun geweten overeen brehgen dat er in de weerstandskassen een put van millioenen franken gedolven werd en de arbeidersge zinnen een verlies van 150 millioen frank te ondergaan hadden. Zij drijven de schaamteloosheid zelfs zoo ver aan de arbeiders te verklaren, dat hun door Arbeidsminister Laval verzekerd werd, dat er loonsverhooging te verachten is, wan neer geen woord daarvan met de waarheid overeenstemt. Wie kan zich trouwens in beelden, dat een minister de macht heeft de werkgevers te dwingen loonsverhooging toe te kennen? 't Is eenvoudig een middel te meer om de misnoegdheid bij de arbeiders terug aan te wakkeren. Zoo bedriegen de roode demago gen de massa! Te betreuren valt het daarbij te moeten vaststellen, dat er nog zoovele onbewuste ar beiders zijn die deze lichtzinnige en onver antwoordelijke roode vakbondleiders volgen. GUIDO. IBfli Schitterende tooneelvoorstclling door de bekende tooneelkunstenaars LOUIS DE- VRIENDT, schrijver van het zangspel Sepp'L en de gevierde kunstenares POL- DI SOREL, na hunne driejarige omreis door Zuid-Afrika. OPVOERING VAN LOURDES transformatiespel in drie bedrijven van Louis Devriendt en Willem Putman. De geheele opbrengst van den Tooneel- avond is ten voordeele der Missiewerken. Reeds van af begin Ocotber geven deze kunstenaars eene reeks voorstellingen van 'hun groot succt'sstuk - Lourdeswaarin Louis Devriendt en zijne echtgenoote Poldi Sorel samen niet minder dan zeven karak terrollen vervullen. Iets eenigs en nog nooit gezien. Enkel twee spelers vertolken al die personen. Bovendien is het stuk van hoogst zedelijke waarde en alhoewel ten volle he- dendaagsch, brengt het de menschen terug tot de edele gevoelens van zelfsverlooche- ning en Godsdienst. Z. D. H. de Bisschop van Brugge heeft welwillend toegestaan dat dit stuk opgevoerd worde in alle katholieke zalen en dat daar die vertooning door pries ters worde bijgewoond. Het is wel waar wat President Hertzog, premier van Zuid-Afrika in de dagbladen aldaar schreefDit is het allerbeste wat Europa ons op kunstgebied kan zenden Voor November is de omreis der kunste naars reeds vastgesteld en daarin komen onder de plaatsen voor onze Lezers-liefheb bers meest bereikbaar: BOESINGHE op 11 November, 's avonds om 7 ure; POPE RINGHE op 20 November (Zaal Volkshuis). Waar de artisten kwamen, worden ze te ruggevraagd. Niet één stad, niet één dorp van Vlaanderen mag ten achteren blijven en overal, ja overal, moet men naar de ge legenheid uitzien de kunstenaars te doen optreden. Een woordje uitleg. Het gezin van Dr H. Halsberghe en Nelly, zijne vrouw, is na 5 jaar huwelijk gezegend met de geboorte van een kind. Vreugde zon der palen. Na consultatie met een specialist stelt Dr Halsberghe vast dat het kind blind geboren is. Zwarte droefheid. Twee vragen rijzen op: wie heeft schuld? en waar is ge nezing te vinden? Door een toeval verneemt Vrouw Hals berghe het losbandig leven van haar vader, Lagrange. Geen twijfel meer, hij is de schuld. Dr Halsberghe zoekt heil bij de weten schap, die machteloos blijft. Zijn vrouw vindt troost en sterkte in het gebed; met man en kindje gaat ze naar Lourdes. Daar gebeurt een wonder, waarmede het vertrou wen der ouders wordt beloond en het kind ziet; ook vader Lagrange bekeert zich. Wij hebben hier medegedeeld dat de last der oorlogspensioenen ruim 2 milliard frank bedraagt. Wij denken er niet aan het be ginsel zelf van die oorlogspensioenen te la ten, doch wij hebben ook herhaaldelijk mis bruiken in het licht gesteld welke bij de uit- k.eering van invaliditeitspensioenen gepleegd werden. De Heer Prof. Beauduin stelt thans in zijn wekelijksch finantieel overzicht in de XX' Siècle een herziening van die pen sioenen in het vooruitzicht. Is het aannemelijk, zoo schrijft hij, dat verhoudingsgewijze Belgie twee maal en half zoo veel invalieden telt als Engeland dat nochtans niet den naam heeft zijn dienaars stiefmoederlijk te behandelen? Is het aan nemelijk dat 80 t. h. van de generaals die nog in actieven dienst zijn en 89 t. h. van de kolonels, eveneens in actieven dienst; meteen nog een invaliditeitspensioen genie ten? Sinds eenige dagen heeft Mijnheer K. Verwilghen, advokaat, afgeveerdigde van het Middenbeheer bij het Hoog Koninklijk Kom- missariaat van Yper, deze stad verlaten om zijnen vroegeren dienst als bestuurder in het Ministerie van Finantien te Brussel te her nemen. Wie met Mr Verwilghen onderhandelde zal dit heengaan grootelijks betreuren. Immers het was een man met vasten doorwerkenden wil Vlaming van een stuk en begaafd met een fijngevoelige vlaamsche ziel. Geboren te Roeselaere in eene doorkris- telijke familie, heeft hij met de godsdien stige gevoelens ook in rijke mate het ver stand geërfd van zijne ouders; en van dit verstand miek hij midden ons gebruik om niet alleen als trouwe staatsbediende zijne plichten te vervullen, maar daarenboven om zijne meaemenschen naar den geest van den Zaligmaker te helpen, t.w. uit onbewimpelde en onbaatzuchtige menschiievendheid het geen, helaas, bij officieele mannen maar al te veel ontbreekt. In de jaren te Yper doorgebracht heeft M. Verwilghen vele zaken beredderd en in gewikkelde dossiers klaar getrokken. Nete lige toestanden heeft hij weten naar vol doening van den geteisterde te regelen, zon der den Staat te benadeeligen, m.a.w. hij is geweest een man van den tijd. In de enkele jaren van zijn verblijf mid den ons heeft M. Verwilghen de sympathie gewonnen van al wie met hem al ware 't maar een oogenblik onderhandelde, en menigeen koesterde de hoop zijn verblijf te Yper te zien bestendigen tot groot nut van de geteisterden. De Minister heefc er anders over gedacht en geoordeeld dat de diensten van M. Verwilghen noodzakelijker waren in het Middenbeheer cm vele moei lijke en steeds hangende zaken van het geteisterde Vlaanderen aldaar op te lossen. M. Verwilghen, uw heengaan betreuren wij, doch wij zijn overtuigd dat gij van uit Brus sel steeds een wakend oog zult houden over de geteisterden van het Vlaamsche land, dat u zoo nauw aan het herte ligt. ESTIU3. 3BBBSBBBSBBBBBBB8KHBH21SBBBBBBB In gevolge de heerschende crisis in den landbouw, werd door den Boerenbond aan verschillige ministers een motie gestuurd om bij de Regeering aan te dringen eenige maat regelen te nemen om. in de mate van het mogelijke, aan de crisis te verhelpen. In verband met die motie werden M. Pa rein, Hoofddeken, en Mgr Luytgaerens, Al gemeen Secretaris, in bijzonder verhoor ont vangen bij den Eersten Minister en bij den Minister van Landbouw. Zij hebben den toe stand van den landbouw nogmaals blootge legd en de maatregelen bespreken die in de tegenwoordige omstandigheden door de Re geering dienen genomen te worden. Benevens de zaken van algemeenen aard, als uitbreiding van het land- en tuinbouw- onderwijs, bevoorrading der openbare instel lingen met inheemsche .landbouwproducten, propaganda voor onze producten in c5en vreemde, goedkooper en meer verzorgd ver voer, enz., ging het heel bijzonder over de maatregelen te treffen tegen de dumping stelsels van sommige landen en de overdre ven tolrechten van andere. Zoo werd nog maals de tusschenkomst der Regeering ge vraagd tegen de al te hooge inkomrechten door Frankrijk en Duitschland gesteld bij den invoer van aardappelen, en werden te vens onmiddellijk maatregelen verzocht voor het geval dat diezelfde landen hun inkom rechten op groenten en andere land- en tuinbouwproducten zouden verhoogen. Heel speciaal hebben de afgevaardigden van den Boerenbond aangedrongen op een spoedige en gunstige oplossing der suiker- beetkwestie. Deze oplossing mag niet uit blijven, aangezien de boeren den beeten- oogst hebben begonnen zonder zelfs den prijs der beeten te kennen. De Heeren Ministers hebben de gegrond heid hunner opmerkingen erkend en beloof den ze met alle bereidwilligheid en zonder uitstel te onderzoeken. Omdat zijn welgestelde, 90 jaar oude moe der het bedelen in de straten niet wilde laten heeft A. Smolowitz te Brooklyn haar laten aanhouden. Hij deelde de policie mede, dat ze ten minste 200.000 pond sterling in baargeld en onroerend goed bezit en vroeg haar aanhouding om haar tegen zichzelf te beschermen Te veel sympathieke agenten, zei hij, hadden haar in de straten opgepikt om haar een geschikt plaatsje te geven en dan hadden later magistraten haar om voed sel en onderdak naar Welfare Island ge zonden, wat onzin was,, aangezien ze een eigen comfortabel huis heeft. Moeder Smolowitz wordt door de politie een artiste in het bedelen genoemd. Het is niets bijzonders als ze 20 pond sterling per dag ophaalt. De rechter heeft den zoon zijn zin gegeven en haar vrijgelaten op voor waarde, dat ze zich onder diens toezicht stelt.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1