tl Benrtsr - Dag uan ureös üairegeisn in ondsrwiss nationals wemgsisisiiiog te HsrgsEi 03 mioi Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken, j Ontroomer* MELOTTE, N. V, gi?'Efo!e de Bmsselle de l'Université de Lou- ZONDAG 8 NOVEMBER 1939. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27' JAAR. N 45. Abonnementsprijs per Jaar: Andere land-en: 40 fr.Jj Congo: 35 fr.1 Frankrijk: 35 fr.§ (per ppst) In 't Land: 18 fr.l In Stad17 fr.S TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassehing4 fr. de mmsmm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Telefoon Nr 9. Uitgever: SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. i Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen Ingezonden worden, Kleine beriehten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. Het is een troostend feit te weten dat de kreet om wereldvrede stilaan doordringt tot <ie massa. Dat de groote politieke redenaars van hier en van andere landen er steeds moeten op steunen dat zij den wereldvrede betrachten, waarneer zij in hunne aanspraken bijval wil len oogsten, dat zegt reeds veel. Dat .de machthebbers van ons land en van andere landen den 11 November, den Vrededag, tot vaderlandschen feestdag heb ben moeten uitroepen en zulks op aandrin gen van het volk dat van den 4 Oogst, den oorlogsdag, niet weten wilde, dat zegt nog meer. Het valt ook niet te ontkennen dat de ppgingen die mannen als M. Briand, als M. Stressemann en" anderen in hét belann van den wereldvrede gedaan hebben, dienen gewaardeerd te worden. Over kort loeiden te Parijs vrouwen uit 42 natiën een congres waarop eene roerende betooging gehouden werd ten gunste van de wereldvrede. Zij hebben hun betrouwen uit gesproken in den Volkenbond en een beroep erop gedaan opdat hij, zijne bestemming waardig, de wereld behoede voor de afschu welijkheid van den massalen broedermoord. Aan al de Moeders werd gevraagd indien zij den vrede wilden, hunne kinderen tot den vrede te bereiden. De werking der Oud-Strijders, die de krachten welke de oorlog hen overgelaten heeft gebruiken om den strijd aan te binden tegen den oorlog, hun oorlog aan den oor log dient aangemoedigd, gewaardeerd en gesteund te worden. Jammer genoeg, de wereld is er ver van in eene atmosfeer van vrede te leven. Het gevoelen naar vredebetrachting is nog verre van algemeen te zijn. Zoolang de vredesconferenties wedstrijden zullen uitlokken tot bewapening; zoolang er Mussolini's, Hitler's en Sovjetmannen zullen gevonden worden die Openlijk aansturen Ma? ten nieuwen oorlog, blijft de wensch om werefdvrede een ijdel wooi'f!. Telkens dat de vraag der ontwapening of der beperking van de bewapeningen op het tapijt wordt geworpen, verschuilen de Be geeringen zich achter de bekommernis of het voorwendsel van eigen veiligheid. Intus- schen dreigen de landen van Europa, Belgie zoowel als de andere landen, te stikken onder de lasten welke het Militarisme oplegt en dat nog overal den hoogen toon aanneemt. Welk nut is er geweest in het storten van het bloed van die duizenden en duizenden gesneuvelden, indien oorlogsgeweld opnieuw de Europeesche landen komt teisteren Waartoe heeft het gediend, dat er zoovele jeugdige jongens vielen,, indien er niet ern stiger wordt gewerkt aan algeheele ontwa pening en wereldvrede. I Geen huichelende vredeapostelen hebben wij noodig, maar mannen die het eerlijk meenen met hun streven naar vrede. Wij mogen de offerdaad onzer dooden niet leu genachtig maken. Wij moeten luisteren naai de roepstem van onze dooden. Wij moeten de eerlijke pogingen die gedaan zijn ter wille van de wereldvrede steunen door ons gebed, door ons gedrag, door ons werk. Vergeten wij niet te gauw dat bij de ge boorte van het Kindje Jezus vrede beloofd werd aan degenen die van goeden wil zijn? Bidden wij wel genoeg opdat Onze Lieve Vrouw, de Koningin van Vrede, door hare voorspraak bij God ons den vrede zou bren gen die wij wenschen? Is ons gedrag er steeds naar om Vrede te bekomen? Leven wij wel vredig genoeg met pns zeiven, met onze naaste omgeving? Koes teren wij niet te veel gevoelens van haat die strijdlust verwekken tegenóver onze taai en stambroeders om het weinige dat wij van hen verschillen? Stellen wij, wij Christene menschen ge noeg den God van Vrede als middelpunt van geheel ons leven, van al ons doen en laten? Mocht 11 November de gevoelens van Vre de welke in ons hert zijn versterken en mocht ieder van ons het zijne bijdragen tot de algemeene wereldvrede die wij van harte verlangen. I Gebruikt Chicore! WYPELIER-TAFFÏ.N 't la de best®. U 11 iTBTgjRogag.-ancxrzpv w nno h li i in n i ,i iiiu w «wge. Door de Senaatscommissie werd eene nieuwe formuul opgemaakt en bij stemming AANGENOMEN DOOR ALLE KATHOLIEKEN; de libe ralen en socialisten hebben zich onthouden. Deze week hebben de Parlementairen eene ernstige poging gedaan om eene oplossing te vinden in zake taalregeling in het Onderwijs. Men mag zeggen dat de regeeringsontwer- pen voor goed begraven liggen. Dat is eene goede zaak, want zij voldeden in geenen deele aan de verlangens van het Vlaamsche volk. Drie Senaatheeren, Z. E. Pater Rutten, en de heeren Waupuez en Dierckx hebben eene nieuwe formuul opgesteld, die echter in de Senaatcomniissie voor Kunsten en Wetenschappen verworpen werd. Deze Commissie heeft een nieuw ontwerp gemaakt dat door alle Katholieken aange nomen werd. De twee Socialisten en de twee Liberalen hebben zich bij de stemming er over onthouden. Uit de bladen valt op te merken dat de nieuwe beslissingen in Vlaanderen en in Wallonië gunstig en met voldoening zijn onthaald geworden. De beteekenis der nieuwe ontwerpen is de volgendeDe voertaal van het onderwijs is de taal der streek. De gemeentebesturen krijgen de vrijheid bijzondere klassen in te richten, mits de tweede taal zoodanig wordt onderwezen dat de leerlingen, die deze klas sen gevolgd hebben, middelbaar onderwijs kunnen volgen in de taal van de streek. Ook moeten die speciale scholen ten minste veer tig leerlingen tellen. Het veel besproken recht van den huisvaderwordt uit de Wet verwijderd. Voor Brussel wordt een dub bel stelsel aanvaard, het Fransch of het Vlaamsch. Het groot verschil van de nieuwe ontwer pen met de regeeringsontwerpen is dat deze Hatste uitgingen van het standpunt dat de Minderheden door de kracht van de wet eischen konden stellen. Bemerkt dat dit al maar voor toepassing opvolgen: heden Antwerpen en Luik, mor- is bij de taalregeling in het Lager Onderwijs, gen Parijs, overmorgen Brussel, zoodanig, Het is verheugend dat de Katholieke leden i vertelt men, dat sommige leutemakers het der Senaatskommissie eensgezind waren bij 1 hadden opgevat een verweerkomiteit te rfirtnrAi^ rnrrriv* rin TAv*TAnv\r«TAllivi/VAVi het bepalen der nieuwe regeling. Dat wijst op een groote kracht, op verstandhouding tussehen Walen en Vlamingen. Dat is zeker een eerste vereischte om degelijke taalwet ten uit te vaardigen. Nu is het woord aan de Liberalen. Zij loopen steeds hoog met hunne vaderlands liefde. Nu hebben zij eene prachtige gelegen heid om zich vaderlandslievend te toonen, door mede te helpen om eene moeilijkheid uit den weg te helpen waaronder het land gedrukt is en om voldoening te geven zoo wel aan Vlamingen als aan Walen. Zij moe ten nu oordeelen als zij partijbelang boven het belang van het land zullen stellen. Er is klaarte gekomen aan den - politieke» hemel. Mochten de onweerswolken weldra geheel en gansch wegdrijven. BBeB&ESB&üffigBBssassaBaaaaassassT Wie. geen Ontroomer MELOTT voor verschillende gebruiken dienende en met verlaagden melkbak draaiende op eene spil benut- stichten tegen de tentoonstellingen Maar dat is loutere gekkernij! Tentoonstellingen zijn een eenige gelegen heid om de bekomen uitslagen te laten waar- deeren en ook de tekortkomingen te leeren kennen en verhelpen. Veel vooruitgang heeft ons hop gedaan maar nog veel is te verwachten van gezon der maken der gronden, van doelmatiger be mesting, uitlezen der nopsoorten, bestrijden der ziekten, weeren der mannelijke planten, beter plukken, beter drogen. Met ware voldoening en zekere fierheid deel ik Ucd. het oordeel mede over ons hop van den zeer bevoegden afgezant van Le Petit Journal du Brasseur In zijn nummer van 10 October 1.1. schreef hij over onze hoptentoonstelling te Poperin ghe als volgt: Men begon dan het onderzoek der stalen die in 'té.' ïeen echt bevredigend waren. Men mag erdaad niet vergeten dat de ingebrachte stalen meestal voortkomen van een zeer groote hoeveelheid, dat ze niet wer den uitgezocht door de kweekers, maar af gehaald van de zolders door tusschenkomst van het Hopverbond. In 't algemeen is den pluk merkelijk verbeterd, het uitzicht bevalt, kleine bellen en groene kleur zooals men er zelden nog zag in 't Poperingsche. Na zulke vleiende waardeering, mochten wij gerust het oordeel trotseeren van de be zoekers van onze tentoonstelling hier in de groote wereldstad. Tentoonstellingen hebben nog een ander nut; ze zijn cok een uitstekende gelegenheid om met medeleden uit andere streken te verbroederen en malkaar op te beuren en door naijver op te wekken. Maar se hebben hoofdzakelijk dat groot voordeel van den voortbrenger en den verbruiker, den hop- j teler en den brouwer in nauw verband te brengen. Hunne belangen zijn solidair: Wat baat het den boer ten prijze van veel geld en zorgen verbetering in zijn producten te brengen als de brouwer ze niet waardeert en ze niet be taalt volgens hunne innerlijke weerde! 't Zij mij toegelaten de enkele reken voor te lezen die ik over 30 jaar schreef in Le Bulletin Trimestriel des Ancienes Elèves de vain si, In 't Poperingsche werden laatst belang rijke hervormingen ingebracht in zake hop. Te Aalst ook sloeg men hard hand aan 't werk om 't plukken en 't drogen te ver beteren. Overal was er verbetering; doch nauwe lijks begonnen bleef de vooruitgang stop. Om de waarheid te zeggen, de brouwerij en den handel bleven onverschil voor de pogingen der kweekers die om hun verbeter de opbrengst, geen meerderwaarde ontvin gen ais gewettigde vergoeding voor hun moeite en kosten; ait stremde den vooruit gang die in 't begin zulke mooie uitslagen opleverde. Het moet met klem herhaald worden, op gevaar af al de pogingen tot verbetering van den hopteelt te zien mis lukken, er is eene noodzakelijke hervorming in te brengen: deze hervorming is de opvoe ding der brouwers. Zoolang een brouwer de hop niet zal kunnen onderscheiden en den prijs niet zal vaststellen volgens waarde zoo- in tegenwoordigheid der Heeren: Pien, be- als in Duitschland en in Engeland waar niet stuux-der van het Landbouwministerie, den zelden voorkomt dat de prijs 100 Mark of i On Rcmicourt J wgBMHHaHMHBisiMBSgBBHMMKBMB» We komen op deze tentoonstelling terug en geven in zijn geheel de openingsrede van onzen katholieken Volksvertegenwoordiger Heer Dr Brutsaert. We geven deze rede om dat de hoppeteelt voor onze streek eene le venskwestie is en er in die rede veel nuttigs te vinden is. Op Zaterdag 18 Oktober heeft te Antwer pen, in de hallen der tijdelijke wedstrijden der groote tentoonstelling, de opening der nationale hoptentoonstelling plaats gehad, afwezigen Minister vertegenwoordigend Brutsaert, afgevaardigde, eere-voorzitter van het Hopverbond; Melis, schepen der stad Antwerpen, den burgemeester vertegenwoor digend; de Kerkhove d'Exaerde, lid der Ka mers en gemachtigde der Tentoonstellingen; Casteels, algemeene secretaris van den Land bouw; Van Droogenbroeck, Simoens, De Vos, Cyrille Feys, Jozef Feys, Van den Bo- gaert, Georges Van Eecke en Charles Ver meulen. Hier geven we de openingsrede, uitgespro ken door den Heer Brutsaert. Geachte Heeren, Men heeft hier in Juni 1.1. bij 't openen van de land- en tuinbouwafdeeling van deze wonderwelgelukte wereldtentoonstelling den lof uitgebazuind van den land- en tuinbouw die in een tijdspanne van eene eeuw verba- zenden vooruitgang hebben gemaakt. Om maar dit te noemen: de opbrengst per hect- aar van veel veldvruchten, koren, rogge, ha ver is verdubbeld; van invoerders van eiers en boter zijn wij uitvoerders geworden, enz., dit alles dank aan een beter landbouwonder wijs en samenwerking. Te midden van al die jubelkreten komen wij, hoppetelers, hier een treurlied aanhef fen en de algemeene vreugde storen. Onze hoppe beleeft inderdaad slechte dagen. Er is overproductie van hoppe de wereld door. Hier, lijk in andere landbouwtakken, betere kweekmethoden, rijkelijk gebruik van stik stof mesten, uitgebreider en doelmatiger be strijden der ziekten verhoogden de opbrengst. Daarbij, jonge naties die zich vroeger weinig of niet met den hoppekweek bekreunden, nu ook aangelokt door de hooge prijzen en win sten, hebben van langs om meer hoppe be ginnen te kweeken en hebben alzoo het pa rallelisme verbroken tussehen voortbrengst en verbruik. Daarenboven is er sedert den oorlog in de brouwerij een geheelen ommekeer teweeg gebracht die voor gevolg had een minder verbruik van inlandsche hoppe: ze heeft moeten de plaatse ruimen voor vreemde hop, onontbeerlijk voor de brouwerij met lage gisting, en ook, ondanks vele hoogere prij zen van langs om meer gebruikt in de brou werij met spontane en hooge gisting, om aan de eischen van fijner bier van den ver bruiker te voldoen. Onze groote belgische brouwerijen hebben zich aangepast aan dien nieuwen toestand en leveren in alle opzicht merkwaardige pro ducten. Ondanks dat, en dat komt waarlijk onrustwekkend, de voorliefde van den hul digen bierdrinker gaat naar vreemde bie ren en zoo stelt men met leedwezen vast dat de invoer van duitsch bier in ons land kolo saal stijgt en dat in sommige bierhuizen zelfs onze üjne bieren met vreemde edeler hop verveerdigd om aan aan te staan aan den kalant onder duitschen naam moeten verkocht worden. Als ons inlandsch fijn bier met vreemde hop verveerdigd, in lage gisting geen genade meer vindt, wat moet er dan geworden van onze kleine brouwerijen en van onze inland sche hop die alleen door hen nog verbruikt wordt. De toestand is voor brouwers zoowel als voor ons, hoppekweekers, niet rooskleurig indien die nieuwerwetsche mode van ver bruik van vreemde bieren niet bekampt wordt. In dien strijd moeten wij, boeren en brou wers, hand in hand gaan en eene tentoon stelling lijk deze is voor die samenwerking eene beste gelegenheid. Sommigen betwisten het nut van een ten Shelling verschilt tussehen de beste en de minste opbrengst van een zelfde jaar. Zoo lang de landbouwer geene geldwinst ziet, als loon voor zijne moeite, zal hij steeds trach ten de hoeveelheid voort te brengen, wat ncoit overeenstemt met de hoedanigheid. Hoeveel brouwers zijn er bekwaam een oor deelkundige keus te doen en betalen de Aalstersche of de Poperingsche volgens hoe danigheid. De Brouwerij heeft dus een groote rol te vervullen in de vereffing van onze hopteelt. Wat ik over 30 jaar schreef is ongelukkig lijk nog waar op heden. Daarom nog eens maak ik beroep op de brouwers, op haar nationalistisch gevoel op dat ze meer en meer onze inlandsche hop zou gebruike. Maar, we weten maar al te wel dat ze uit solidariteits- en nationalistisch gevoel geen bier zal gaan maken waarmeê ze geen weg weet, omdat de verbruiker het niet lust. En daarom ook herhalen we steeds dat het volstrekt noodig is dat onze hoppekwee kers zich met vlijt en alle kundigheid toe leggen op het aanwinnen van zulkdanige keurige hop dat de brouwers van zelf aan de vreemde hop verzaken. Indien sommigen van oordeel zijn dat de opbeuring van de hoppe moet gezocht wor den in het nemen van beschermingsmaat regelen door het stellen van hooge invoer rechten op de vreemde hop, wij meenen dat ze wel hoofdzakelijk moet gezocht worden in het verbeteren, in het veredelen van de hoedanigheid van onze inlandsche productie. Nog over eenige dagen zei Oud-Minister Theunis: In de Vereenigde Staten de nij- veraar dringt zijne eigene koopwaren op; in Europa is het den kooper die de voort brengst beveelt. Als wij koopers willen vinden voor onze hoppe dan moeten wij beginnen met beste kwaliteit op de markt te brengen. En als de brouwerij haar vrijheid wil bewaren en niet aan den vreemden hophandel slaafsch wil overgeleverd zijn dan moet ze onze hoppe koopen opdat de boer zijn hoppetuin niet vervange door moestuin of meer loongevende vruchten gelijk het reeds in 't Aalstersche veel het geval is. Na die beschouwingen die eerder wat trekken op een bedsermoen bedank ik her- telijk de heeren brouwers die een blijk van waardeering en belangstelling geven met de opening van onze nederige tentoonstelling' bij te wonen. Zij zijn hertelijk welkom onder ons. 't Past hier ook een woord van dank te sturen aan allen die meegeholpen hebben tot het welslagen van deze tentoonstelling. Maar, helaas, deze aan wie ons eerste dankwoord gericht moest zijn is over eenige dagen on der een grooten toeloop van volk ten grave besteed, E. H. Dejaegher, den grooten boe- renvriend, de ziel van gansch de landbouw- beweging in onze streek die den zwaren last op zijn schouders genomen had van de voor bereiding der tentoonstelling heeft door ziek te zijn werk halfwege moeten laten steken en mocht de voldoening niet genieten heden de kroon op zijn werk te zetten. Gij allen die hem gekend en gewaardeerd hebt gij zult, gelijk wij, zijne gedachtenis in zegening bewaren. Aan de Juryleden die zich met nauwgezet heid en de strengste onpartijdigheid van hunne kiesehe taak hebben gekweten en ook aan al de medewerkers van Poperinghe en Aalst die zich met het inpakken en verzen den der hoppestalen bemoeiden, onzen bes ten dank. Aan M. Martougin, wiens naam onaf scheidbaar aan deze van de tentoonstelling toonstelling en vinden dat ze malkaar te rap van het jubeljaar zal verbonden blijven. Aan den WelEd. Heer Baron de Kerkhove d'Exaerde, mijn achtbare Vriend van de Kamer, die bereidwillig de poorten der ten toonstelling voor onze schamele en diep ge knakte hoppe wijd open zette zijn wij ook veel erkentelijkheid verschuldigd. Évenals aan den Boerenbond die in den moeilijken toestand in dewelke wij verkeer den door het plotse overlijden van den E. H. Dejaegher, bereidwillig zijn ervaren en hoogst verdienstelijk personeel ten dienste stelde. En onze boeren met een stevigen harden kop hebben ook een dankbaar herte: in den nood meer dan in de weelde die kort van geheugen is zullen zij nog best indachtig zijn deze die zooals Multatuli schreefeen hand reikten aan wie in de groeve viel en een staf gaven aan deze die den berg moest opklimmen Wij bedanken ook den Heer Minister voor de toelagen,, door zijn departement geschon ken zonder dewelke de dag van heden niets zou geboren zijn en voor den krachtigen zedelijken steun die hij ons steeds verleent. Er was een tijd, kort na den oorlog dat de landbouw in een onevenaarden wel stand verkeerde en dan was 't, in die weel- dejaren, een onverstoord genot, een zalige vreugde van Minister van Landbouw te zijn. Er was van alles te kort en de schaarschheid had aan alle dingen een hoogere weerde gegeven en 't geld stroomde binnen bij volle gulpen bij onze landmenschen die de Room- sche dichter al in zijn tijd met de naam van avedus colonus: geldzuchtige wroe- ters bestempeld had en als de Minister van Landbouw ievers verscheen de toejuichingen barstten los als een vuurwerk ter eere van hem, die naast God, aanzien was als den schepper van al dien welstand. Maar nu zijn de zaken aan 't verbruien: in plaats van geestdriitig onthaal en luid ruchtig gejubel, uiting van welstand en le vensblijheid, 't is klagen en steenen, erger nog, grommen en brommen: de geestdrift, het optimisme van vroeger is er lang uit. Wij morren noch knorren. Wij willen den moed niet laten zinken, zelfs in de moeilijkste tijdsomstandigneden. Kalme, koelbloedige boeren, wij richten onze oogen naar de zonnezijde, ook als rondom ons het duister schijnt de overhand te krijgen, opdat we weten dat na regen komt zonneschijn. Wij vragen den Minister 't onmogelijke niet: handelscontracten met andere landen te verbreken vóór het tijdperk voor het welk zij gesloten werden verstreken is, we vragen aan de Regeering niet meer dan ze rede lijker wijze geven kan. Maar dat vragen we met klem: aanmoediging van persoon lijk initiatief, bevordering van het land bouwonderwijs onder alle vormenvoor drachten, proefvelden, proefstations, land- bouwlaboratoriums. Zender de hooge weerde van de tusschen komst van het Departement van Landbouw te miskennen weten we dat het eenige red middel ligt in zelfsverdeediging. We weten dat wij in die richting op den krachtigen steun van den Minister van Landbouw mo gen rekenen. Daarom zeggen wij hem hertelijk dank en- Ridden zijn afgezant, onze gevoelens van hoogachting en dankbaarheid over te maken. M. de Kerchove d'Exaerde wenschte op zijn beurt de tentoonstellers geluk en geeft hen de verzekering zijner belangstelling. M. Pien, bestuurder van het Landbouw ministerie, drukt dezelfde gevoelens uit in naam van het ministerie. De Tentoonstelling stelde zeer nuttige din gen voor, voornamelijk de eerste uitslagen der proef van de kruisingen en de nieuwe bekomen variëteiten. M. Van Droogenbroeck bood eerst en vooral hoedanigheden aan die, onder opzicht van fijnheid, van waarde en op alle gebied, weinige mededingers hebben onder de beste vreemde gewassen. Van een anderen kant, neemt men te Poperinghe proeven, ondernomen met de medewerking van den betreurden E. H. De Jaegher, die minderen uitslag opleverden; men merkte nochtans een variëteit op voortkomende uit Moravie, die te Poperinghe hop voortbrengt van een zeer opvallende fijnheid. De mee ning, zoowat overal, is dat de regeering de pogingen van veredeling en verbetering zou mceten aanmoedigen, die natuurlijk zeer kostelijk zijn, maar die het grootste belang aanbieden voor de toekomst van de landelij ke voortbrengst. De jury was samengesteld als volgt: VOOR AALST: MM. Louis Meert, Fritz De Wolf, Linde mans, landbouwingenieur, Cordemans en Van Cauwenberge. VOOR POPERINGHE: MM. Camille De Vos, Cyrille Feys, Jozef Feys, Georges Van Eecke, Simoens, land bouwingenieur, en Charles Vermeulen. Zij heeft bestatigd dat de hoedanigheid der voortbrengst, dees jaar aangeboden, zon der voorgaande was, bijzonder te Poperinghe. Al de stalen van Poperinghe werden ge kócht door M. Feys voor rekening van M. Van dén Bógaert. De Vlaamsche katholieke en liberale pers is het in 't algemeen hier over eens, dat de besluiten welke verleden Vrijdag door de Senaatscommissie gestemd werden, en die t6t grondslag zullen dienen van de bespre king in de Hooge Kamer, heel wat duide lijkheid en verbetering gebracht hebben in den toestand, en dat thans met een weinig goeden wil van alle zijden de weg naar een overeenkomst geopend is. De Libre Belgiqueging om raad en uitgleg bij M. Inglebeek, een liberaal, en verdedigt dezes gedacht. Zou die niet be ter vaderlandsch werk verrichtten met bij goedmeenende vlaamsche katholieken te ra de te gaan? Deze overeenkomst staat de fronters niet aan; moest er eene voldoende oplossing komen dan kunnen ze hun opstokerswerk zoo wel niet meer voortzetten, en opstoken zonder te weten waar naartoe, blijft hun bijzonderste taak. Hierover zegt de Gazet van Antwerpen zeer gepast; Het frontersblad kon met moeite zijn verbeten woede bedwingen. De heele vraagschrijft het hatelijke vrijzinnig blad van de mogelijke cabinetscrisis draait hier rond: zullen de liberalen het voor hun vijf ministerzetels overhebben te capituleeren... Het is een nauwelijks bedekte uitnoodi- ging tot de liberalen om de genomene be sluiten, welke genoegdoening aan de Vlamin gen moeten verschaffen, te verwerpen. En tevens worden er de liberalen van be schuldigd maar één doel na te streven: hun vijf ministerzetels te behouden! Vroeger werd hetzefde verwijt gericht tot de katholieken: het kwam er op aan te we ten of de katholieken zouden capituleeren voor de liberalen... om hun ministerzetels te kunnen behouden! Herinner u, lezer, al de venijnige pijlen welke het frontersblad vooral richtte op onze katholieke Vlaamsche Ministers Heyman, Van Caenegem, en Baels. Zij ook hadden maar één doel: Minister blijven! En daarom capituleerden zij voor de liberalen. Maar dat liedje is afgezaagd. Het frontersblad doet katholieken en libe ralen voor malkander capituleeren naar ge lang dit noodig blijkt voor zijn misdadige politiek: stukken maken, chaos verwekken, en regeeringscrisis uitlokken, endit was de groote hoop eenige mandaten visschen ten nadeele der katholieken in het vertroe beld water der parlementsontbinding. Het was het eenig politiek doel van die vrijzinnige heeren. Zij hadden, zij hebben geen ander. Welnu, de besluiten der Senaatscommissie geeft een leeiijke streep door hun rekening'. Van daar hunne verbeten woede. Dat juist moet alle goede burgers van dit land aanzetten om met open oog, kalm en objectief, de besluiten der Senaatscommissie te onderzoeken en zonder vooringenomen heid of politieke partijdoeleinden naar een overeenkomst uit te zien. Er is noch van liberale, noch van katholie ke zijde belang bij thans een scherpen toon aan te slaan, die deze overeenkomst tus sehen de meerderheidspartijen zou kunnen beïnvloeden in negatieven zin. Noch een nederlaag voor de eenen, noch een vernedering voor de anderen. Indien wij ons dus verheugen over de be sluiten door de Senaatscommissie getroffen, dan is het omdat wij naar heur eigene woor den, meenen dat deze formuul een ernstige basis is voor verdere besprekingen. Wij wenschen vurig en rechtzinnig dat het weldra kome tot een volledige overeenkomst, die kalmte en 'bevrediging brenge in dit land, en het voor een crisis behoede, waar van de gevolgen in deze troebele tijden niet zouden te meten zijn. Moge hier eens te meer de gezonde zin van alle Vlamingen en Walen, katholieken en liberalen, zegevieren! 1»»BBBBH9BBBRilBBBBH9iaEIHBaQHHBS Politiek Overzicht MUSSOLINI'S GROOTE REDE. Mussolini's groote rede heeft heel wat verwondering verwekt omdat zij van aard schijnt de reeds gespannen toestand heer- schende tussehen verschillige landen en Ita lië nog te verscherpen. Vooral het deel zijner rede over het fa- cisme wekt groote opspraak. Het luidt als volgt: Het faseisme beantwoordt thans aan den eisch van algemeenheid. Het heeft een drie voudig vraagstuk opgelost: dat van de be trekkingen tussehen den staat en de groepen en tussehen de groepen onderling. Ondanks alle vraagstukken, die ons per slot van reke ning doen glimlachen, zal het fascisme steeds blijven bestaan. Mussolini kondigde ten slotte nog aan dat op denzelfden datum in 1932 vijftig batal jons zwarthemden, bestaande uit 50.000 jon ge fascisten met 9.000 vaandels in Rome een nog nooit geziene wapenschouw zullen geven. Alle buitenlandsche bladen voeren heftig commentaar op de rede van Mussolini en de meeste bedenkingen daaromtrent geuit zijn verre van malsch te zijn voor het hoofd van het fascistische Italië. Wat wij, Belgen, vooral in Mussolini's rede te laken vinden is zijn zinspeling op Belgie's inval bij den aanvang van den oorlog en het in twijfel trekken dat de Duitschers hier ten onzent afschuwelijkheden en vermin kingen hebben gepleegd. Die rede is dan ook van aard veel ont stemming te verwekken. BELGISCH-NEDERLANDSCHE BETREKKINGEN. Te Ley den werd een dezer dagen een voor dracht gehouden over dit vraagstuk. De spreker, baron Rengen betoogde dat de natuur geen twee landen meer op samen werking, ja samensmelting heeft aangewe zen dan Nederland en Belgie. De politiek heeft hen echter eeuwen lang gescheiden en de bijzondere politieke ontwikkeling heeft op elk een zoodanig nationaal stempel ge drukt, dat een samensmelting niét alleen van Nederland met Belgie, maar ook van Nederland met Vlaanderen, niet meer moge lijk schijnt. Ook in Belgie heeft zich een nationaliteit gevormd, wier wezen nu tijde lijk in de schaduw staat tengevolge van den taalstrijd. Splitsing van Belgie schijnt niet tot een wenschelijken uitslag te kunnen voe ren. Ook de Vlamingen hellen in den grond meer tot den Belgischen staat over dan tot Nederland en Nederland heeft niet getoond een groot-Nederlandschen staat te verlan gen. Alles moet gedaan worden om te voorko men dat de stemming tussehen de beide lan den vergiftigd wordt. Slechts politiek noodlot scheidt de beide staten, geen innerlijke te genstelling. Spreker meende ten slotte dat de Belgi- sche-Nederlandsche toenadering dient nage streefd in 't kader der West-Europeesche toenadering. WENSCHEN. De Provincieraad van Antwerpen drukt den wensch uit dat 1" Kamer en Senaat de Regeeringsvcorstellen op lager- en middel baar onderwijs zouden bekampen; 2° dat een nieuw wetsontwerp ingediend worde met als hoofdeisch: de voertaal is Vlaamsch in Vlaanderen en Fransch in Wallonië; 3" dat een tweede taal slechts dan zou mogen wor den aangeleerd na een grondige kennis van de voertaal. De laatste wensch betreft de incidenten te Dixmuide. De Raad drukt zijn verontwaar diging uit over de vliegers en verzoekt de Regeering strenge maatregelen te nemen om dergelijke incidenten te voorkomen en dringt aan opdat het onderzoek onverwijld zou worden voortgezet. Deze wenschen werden met meerderheid van stemmen aangenomen. BLINDEN. Het aantal blinden wordt over de geheele wereld geschat op 2.390.000, d. i. 136.3 per 100.000 inwoners. Dit gemiddelde zegt weinig, want het aan tal blinden in de verschillende landen ver schilt zeer sterk. Het slechtste staat Egypte ervoor met 1.325 blinden per 100.000 inwo ners, dan komen China met 500. Rusland met 200 en Britsch-Indië met 142 blinden. Belangrijk onder het gemiddelde liggen En geland, Frankrijk, de Vereenigde Staten en Duitschland <resp. 73, 71, 62 en 51). De laat ste cijfers hebben Nederland (46) en Bel gie (44 ONVEREENIGDEN, VEREENIGT U. Het Algemeen Christen Vakverbond heeft, door bemiddeling van Minister Heyman be komen dat: 1" - Al de werklieden, die op Maandag, 3 November, zes maanden lid zijn eener Vakvereeniging met Werkloozenkas, en 26 bijdragen hebben aanbetaald, zich op dien datum mogen aanmelden om den werkloo- zensteun te genieten, indien zij werkeloos zijn; 2" - Al de werklieden die zich laten in schrijven in de Vakvereeniging, vóór 31 De cember 1939, na zes maanden lidmaatschap, voor den voiledigèn steun, bij werkloosheid, kunnen genieten. Al de Christene Vakvereenigingen passen onmiddellijk deze maatregelen toe! Onvereenigdensluit aan bij de Christene Vakvereenigingen van uw beroep! OOK SPORTIEF? In ons land bestaat er bij de Voetballers een diocesaan sportverbond waarvan de clubs in vele plaatsen afhangen van de Katholieke politieke partij. Er bestaat ook een socialistisch sportver bond dat over geheel het land verspreid is. De Union Beige heeft nog nooit den toe gang tot zijne terreinen verboden aan aan geslotenen van deze politieke groepeeringen. Nu komt de Union Beige een ukaze uit te vaardigen en te verbieden aan alle leden van den Vlaamschen Voetbalbond van nog terreinen te betreden die bij den Union Beige aangesloten zijn. Doet de Union Beige nu ook aan politiek of is hij, de reus, eenvoudig bang voor het nieuwgeboren kindje, den Vlaamsehen Voet balbond? De Vlaamsche Voetbalbond is niet afhan kelijk van eene politieke groepeering, maar hij is Vlaamsch en misschien daarom ge vaarlijk. Tot nu toe groeiden alle Vlaamsche groe- peeriiigen onder de schpppen die hen van links en rechts toegediend werdén. Daar mocht de VI. Voetbalbond niet aan ontsnap pen. Het .valt nu nog te zien welke maatregelen de Union Belgee zal nemen tegen dé clubs die hünne botten zullen vagen aan dat dwangbevel. Wie kan de Vlaamschvijandige houding van de Union Beige als sportiefbestem pelen? GUIDO. (BRBHBBaB99BBBBBBBBBB»aBHBBSBX COMPENSATIEKAS DER KRISTEN PATROONS Af deeling van den Landsbond van den Kr. Middenstand M. Z. W. GARENMARKT, 17, BRUGGE. GEZINSVERGOEDINGEN. Volgens het Kon. Besluit van 8 October 11. moeten in den loop van het jaar 1931, alle werkgevers aan sluiten bij eene wettelijk herkende Kas voor gezinsvergoedingen. De vastgestelde datums zijn, ter herinne ring, 1 Januari 1931 voor de werkgevers die op 1 November 1930 meer dan 250 personen in dienst hebben; 1 April 1931 voor diegene die meer dan 100 personen in dienst hebben; 1 Juli 1931 wanneer dit getal meer dan 10 bedraagt; 1 October 1931 indien dit getal meer dan 5 bedraagt; 1 Januari 1932 voor de overigen. De Werkgevers die op deze bepaalde da tums bij geen der reeds bestaande kassen zullen aangesloten zijn worden van rechts wege aangesloten bij eene officieele hulpkas daartoe door den Staat ingesteld. Diensvolgens drukken wij er op, en geen enkel Patroon zal hier ongetwijfeld anders willen andelen, dat het voor allen een plicht is de rangen te komen versterken van de Compensatiekas speciaal opgericht voor da Kristene Patroons. Graag verwijzen naar onze 200 leden en naar het bedrag der uitbetaalde vergoedin- dat voor de 9 eerste maanden van het jaar eep globaal cijfer van ongeveer 300.000 frank bereikte waardoor het bedrag der uitbetaal de vergoedingen op één jaar tijds verdub belde en nog telken maande belangrijk ver meerdert. Met genoegen halen wij deze cijfers aan omdat ze'een bewijs zijn van de degelijkheid onzer vereeniging die dan ook een waarborg moet zijn voor alle Patroons om ons hunne bijtreding te sturen. De Compensatiekas der Kristen Patroons, Maatschappij zonder winstbejag, gevestigd te Brugge, Garenmarkt, 17, gesticht in 1926, staat gansch voor U open en zal U. op aan vraag, aanstonds alle noodige inlichtingen sturen. Wacht niet om ons uwe bijtreding te stu ren, dit brengt U geen verplichtingen mede, enkel de zekerheid dat Ge op tijd zult ver wittigd zijn van hetgeen U te doen staat om in regel te zijn met de Wet. Alle nuttige inlichtingen zijn ook te be komen bij de Heeren Sekretarissen van de Middenstandsorganisaties aangesloten bij den Landsbond va nden Kr. Middenstand te Mechelen waarvan de Compensatiekas der Kr. Patroons eene af deeling uitmaakt. RBHaËG99UBBBlHBBaBSBB93BSBliaS!9B ALMANAKKEN Snoeck's, groote en kleine. - Snocck's Boe renalmanak. - Kriebelcire en I)ulle Griete. - Plukalmanak, blok De Druivelaar Te verkrijgen ten bureele van De Pope- ringhenaar

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1