Een roep in de woestijn? KaïhsiieK imi li Engeland Gesn iwae milliard frank voor landsverdediging minlsierieeis crisis irooie KunsMüd tsn uoordeeie uan de missies LOURDES ZONDAG 16 NOVEMBER 1930. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN IV JAAR. N' 46. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad vpor Poperinghe en Omstreken. Wie inlichtingen begeert over aankondi- Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr it£7nl De Popemnghenaar* Volkenbond en Vrede Koopt niet den eerste den beste ONTROOMER. m Indien gij uwe belangen lief I hebt, verlangt den Ontroomer. met ver laagden melkbak draaien de op eene spil. Ctetroomera MEI.OTTE, N. V. Remicourt 79SgaBaSBBBBMBIiaSHEaBE«9BRRBnBK STAD POPERINGHE ZAAL VOLKSHUIS LINOLEUM - BALATUM rOILE CIREE - BEDDEVELLEN MEUBELPAPIER i - /Ui» Bureefmaubelen - H Politiek Overzieht TEGEN DE ZEDELOOSHEID Abonnementsprijs per Jaar: Andere landen: 40 fr Congo: 35 fr. Frankrijk: 35 fr tper ppst) In 't Land: 18 fr In Stad: 17 fr TARIEF Kleine Berichten 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr." MiPEBIlffiHEBm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. 5 gingen, wordt verzocht een postzegel voor 5 antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zajn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden. Kleine beriehten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regeL Annoncen: Prijzen op aanvraag. Ons blad verschijnt steeds op ACHT BLADZIJDEN, en we geven meer en meer tekst. In welk blad vindt men boeiender MENGELWERKEN; wie leest niet steeds met belangstelling 'T MANNEKEN UIT DE MAAN; zijn onze HOOFDARTIKELEN niet steeds belang wekkend ons POLITIEK OVERZICHT is goed verzorgd; 't nieuws UIT DE STREEK is steeds volledig; men vindt er nog ALLERHANDE NIEUWS en de BURGERSTANDEN der omliggende ge meenten; van de merkweerdigheden en bij zondere gebeurtenissen geven wij steeds FOTOS. Ons blad mag dus voordeelig de vergelij king doorstaan met alle andere weekbladen «it de Provintie. Ook mogen wij ons ver heugen in een steeds groeiend lezerstaL Spijts de aanhoudende verbetering aan ons blad toegebracht en spijts de verhooging der posttarieven blijft de prijs de zelfde: 18 FRANK PER JAAR in 't Binnenland. Binnen enkele dagen gaan de Briefdragers op ronde om de betaling der postabonne menten 1931. Ze komen slechts een enkele maal, men gelieve dus de huisgenooten te verwittigen. We rekenen overal op een gunstig onthaal en verhopen propaganda voor ons blad, bij Vrienden en Kennissen. De Uitgever. Het Belgisch Verbond voor den Volken bond richt eene propagandaweek in voor den Volkenbond en den Vrede. Naast voordrachten, preeken in de kerk, lezingen in de scholen en artikels in de bla den komen Koning Albert en Z. E. Kardi naal Van Roey er hun steun aan te ver- leenen. DE BOODSCHAP VAN KONING ALBERT. Het is wenschelijk dat de Belgische Unie voor den Volkenbond in ons land het groot ste aantal mogelijk aanhangers telle, opdat de Regeering in haar eenen steeds machtiger steun vinde in de politiek van gematigheid en vrede, welke zij te Genève nastreeft. De kleine Staten, zooals Belgie, indien zij met vereenigde krachten werken, hebben wel licht eene bijzondere rol te spelen in de in ternationale inrichting zonder welker con solidatie de Europeesche beschaving met ondergang bedreigd is. De openbare meening heeft tot plicht onze regeeriugen hier te steunen. Albert. OPROEP VAN Z. E. KARD. VAN ROEY. «Wij aarzelen niet te verklaren dat alle. pogingen moeten aangewend worden om den vrede onder de volkeren te handhaven. Alhoewel verre van volmaakt, denken wij dat de Volkerenbond een kostbaar werktuig is tot het bevestigen van den vrede in de wereld, 't Is te hopen dat zijn invloed, door de openbare meening in aile landen onder steund, steeds machtiger en dieper zal wor den. Innig gehecht aan den vrede, moet Belgie aan het werk dat te Genève voltrokken wordt medehelpen; de Belgische Vereeni- ging voor den Volkerenbond doet goed er de belangstelling onzer landgenooten voor op te wekken. J. E. Kardinaal Van Roey. DE VOLKENBOND. Onbekend maakt onbemind. In afwachting' van te wijzen op het Uitgebreide werk van den Volkenbond en op de reeds belangrijke uitslagen door hem verkregen willen wij hier den Volkenbond in zijne richting wat beter laten kennen om hem te meer te doen ach ten en te doen waardeeren. De Volkenbond is eene vereeniging van Staten met volledig zelfbestuur, die zich aaneen hebben gesloten om de waarborgen voor den Vrede te doen toenemen en samen te werken voor doeleinden van algemeen nut. De Voorzitter der Ver. Staten van Ame rika, de Heer Wilson, mag aanzien worden als de voornaamste bewerker van die mach tige onderneming. De Volkenbond kwam tot stand krachtens het pact dat het fcerste gedeelte van het Verdrag van Versailles uitmaakt. Dit pact bestaat uit 26 artikelen en was het eerste Punt dat ingeschreven werd in al de ver- dragsn welke de overwinnende landen aan de overwonnenen oplegden. Hij bestaat se dert 10 Januari 1920. Op dien datum werd inderdaad het verdrag van Versailles door Duitschland bekrachtigd. Leden. 1. - Verbondenen: door onderteekening van 't verdrag. 2. - Onzijdigenaanvraag binnen de twee maanden. 3. - Vijandige: wachten, blijken geven van beere gevoelens. Thans maken 54 Staten deel van den Vol kenbond. Op enkele uitzonderingen naar zijn haast alle souvereine Staten der wereld bij den Volkenbond aangesloten. Duitschland is lid sedert 1926. Zooals alle maatschappijen een reglement hebben, bezit de Volkenbond ook een regle ment of statuit. Dit is ingeschreven in het Pact van he Vredesverdrag. Daarin wordt gewag gemaakt van drie organen waarover hij beschikt om zijn taak te volbrengen. I. - Vergadering van alle Staten leden. Elke Staat heeft recht op drie vertegen woordigers, waarvan slechts één mag stem men. Die leden vergaderen ieder jaar in de maand September en telkens wanneer de gebeurtenissen het eischen. Daar worden alle vraagstukken besproken welke met den we reldvrede in betrekking staan. De eerste vergadering in 1920 gehouden Werd voorgezeten door den Belgischen Staatsminister Paul Hymans. Daar de leden zelf hun Voorzitter kiezen, mag die keus aanzien worden als een alge- meene hulde aan ons land gebracht voor zijn houding tijdens den oorlog. II. - De Raad. De Raad is het bestuur van den Volken bond. Hij bestond vroeger uit 10 leden, waarvan 4 permanente en 6 andere landen die voor 1 iaar door de vergadering gekozen worden. Thans telt de Raad 14 leden, waarvan 5 permanente (Duitschland, Frankrijk, En geland, Italië en Japan) en 9 niet perma nente (Canada, Chili, Cula, Finland, Perzië Polen, Roemenië, Spanje en Venezuela). Belgie werd van den beginne af tot in 1927 als lid verkozen, sedert dan niet meer. De Raad houdt 4 maal 's jaars zitting en daarbij telkens de omstandigheden het ver- eischen. Hij zetelt te Genève. Als men in den Raad belangen bespreekt van een land dat geen lid is van den Raad, mag dit land een afgevaardigde zenden. III. - Een Secretariaat. Het Secretariaat is bestendig te Genève gevestigd en is om zoo te zeggen het dage lijksch bestuur van den Raad en van de vergadering. Het Secretariaat bereidt het werk der zit tingen van de vergadering, van den Raad en van de commissies of afdeelingen voor en gaat na of de genomen beslissingen uitge voerd worden. Wanneer Staten, leden van den bond onder elkander verdragen of ak koorden sluiten moeten zij die neerleggen in het Secretariaat van den Volkenbond, dat die verdragen inboekt. Behalve reeds vermelde organen heeft de Volkenbond een rechtbank opgericht, welke het Permanente Hof van Internationale Jus titie wordt genoemd. Het is in Den Haag gevestigd. Deze rechtbank kan er toe geroe pen worden, wanneer een geschil tusschen twee landen oprijst, uit te maken welke der twee landen het recht op hare hand heeft. Het is samengesteld uit de bevoegdste rech ters van verscheidene landen. Op velerlei gebied zijn er vraagstukken welke de bewo ners van alle landen aanbelangen. Om de Internationale samenwerking te bevorderen heeft de Volkenbond verschillen de commissies of afdeelingen tot stand ge bracht. In elk dezer commissies komen des kundigen van verschillende landen bijeen om een en ander vraagstuk te bespreken. Zal het helpen? Het móét! Want het ontwikkelen van de partij, de groei van het godsdienstig gevoel, de bloei van de Heilige Kerk: de vreugde, voorspoed en vrede van het volk, hangen er van af. Neen, wordt niet ongeduldig, niet geme lijk, omdat weer eens een stem opklinkt, ter waarschuwing tegen den invloed van de anti-katholieke pers, ter herinnering aan de volstrekte verplichting, voor ieder chris ten. van het boycotten dier anti-katholieke pers en van het steunen en verspreiden der katholieke bladen. Zeg niet, dat ge dit nu goed genoeg weet, daar het u dikwijls ge noeg herhaald werd. Nooit kan het te veel en te luid verkondigd. Want nooit kan het beraamd, welk geweldig kwaad er nog dage lijks, ondanks dit waarschuwen en dit herin neren, gesticht word in katholieke middens, waar anti-katholieke kranten toegang vin den en gelezen worden. Zoo talrijk zijn nog degenen, die zich katholiek denken en noemen, doch die noch tans de bladen blijven koopen, welke in geen enkel opzicht katholiek, welke uit alle oog punten anti-katholiek zijn! Wie daaraan mocht twijfelen, overwege even het waarlijk ontzettende feit, dat er iederen dag ander half millioen anti-katholieke bladen aan den man gebracht worden, in Belgie. Anderhalf millioen kanonschoten per dag, ter verpul vering van de vestingen der katholieke over tuiging en levensopvatting. Anderhalf mil lioen dosissen vergift, ter ondermijning van de gezonde katholieke levensbeleving. An derhalf millioen apostels van de leugen en loochening, bekampend stelselmatig de Waarheid en het Geloof, dag aan dag. Anderhalf millioen! En ge weet toch ook wel, gij, die dit leest en misschien, bij den aanvang, pruilend dacht: Gaat het al wederom over dit af gezongen thema! ge weet toch ook wel, dat er in den lande geen anderhalf millioen anti-clericalen: vrijdenkers, liberalen, socia listen zijn; en dat dus een groot, een ont zaglijk deel van dit anderhalf millioen, af genomen wordt door menschen, van huize uit katholiek, doch vervallen in onverschil ligheid, of verblind door eigenwaan. Te allen prijze dient die onverschilligheid weggezweept. Te allen prijze dient die eigen waan neergehaald. Te allen prijze dient hun aan 't verstand gebracht, dat het in zake katholicisme niet gaat, een middelweg te kiezen en te volgen; dat degene, die zich niet uitdrukkelijk voor Christus verklaart, zich onvermijdelijk tegen Christus keert; en dat het koopen en lezen van en anti-katho liek. zelfs van een zoogenaamd onzijdig hutsepotblad, iedermaal een daad van vij andschap en verraad uitmaakt tegenover den Gekruiste en zijn Kerk. Dat dit geen bevestigingen zonder grond, kinderen een christelijke opvoeding te doen geen woorden zonder werkelijkheid zijn, mo ge eens te meer blijken uit de aanmaning van Mgr Bessan, bisschop van Genève, Frei burg en Lauzanna, waar hij de aandacht zijner diocesanen nogmaals vestigde op het onlogische en misdadige der handelwijze van de christenen, die anti-godsdienstige of neu trale bladen blijven koopen en lezen: Het zal u, zoo sprak onlangs de door- luchtige prelaat, weinig baten, 's Zondags naar de kerk te komen, indien gij dagelijks druksels leest, waarin men openlijk of be- dektelijk de leering bekampt, die gij van op den predikstoel hoort verkondigen en toelichten. Het zal u weinig baten, aan uw - kinderen een kristelijke opvoeding te doen geven, indien gij in hun handen tijdschrif- ten laat, die zich onverschillig, ja vijandig jegens den godsdienst toonen, en die, dag aan dag, onmerkbaar in hun jeudige zie- len het gebouw doen afbrikkelen, dat de priester er moeizaam en geduldig in op- richt, gedurende de al te korte uren van de catec. .s.ausles. Men kan niet zonder verbazing denken aan de schuldige achte- loosheid van zoovele weldenkende of zich aldus voordoende lieden, die jam- meren over de losbandigheid der zeden, over het inzinken van het gezinsleden, over de maatschappelijke wanorde, en die er nochtans niet voor terugdeinzen, regelmatig dagbladen te lezen, waarvan de inhoud, of de leemten in dien inhoud, juist dit bejammerd algemeen verval veroorza- ken. Gelijken zij niet wonderwel aan den verslaafden ontaarde, welke zou weenen over vrienden, die bezweken wegens het langdurig misbruik maken van verdoovings- middelen, doch die niettemin zoo voort- gaan, insgelijks regelmatig hetzelfde ver- gift bij kleine dosissen in te nemen. De hygiënische opvoeding en onderrich ting der massa is, gelukkig, thans zóó ver gevorderd, dat iedereen het nuttig en noodig vindt, zich te gedragen volgens de voor schriften der openbare besturen, wanneer deze maatregelen nemen tot het afweren van in het buitenland heerschende, of tot het beperken van in het binnenland uitge broken, besmettelijke ziekten. Zelfs wanneer het de vrijwaring van het vee betreft, neemt men gewillig, ja gaarne genoegen met het toepassen van een reeks soms zeer lastige en vaak schadelijke voorbehoed- en gene zingsmiddelen. En iedereen is het er over eens, dat het er in dergelijke gevallen vooral op aan komt, de oorzaken te vermijden, welke leiden tot het ontstaan van die ge duchte kwalen. Doch zie! Die gezonde, vanzelfsprekende redeneering, heeft op velen geen vat meer, heeft voor velen geen belang of beteekenis meer, zoodra ze wordt aangehaald in verband met feiten, welke behooren tot "liet geestelijk domein. Terwijl ze zorgvuldig alle verkeer met aan besmettelijke ziekte lijdende per sonen zullen vermijden, zien ze er geenszins tegen op, vertrouwelijk om te gaan met een pers, welke hare goddeloosheidskwaal over zet op allen, die haar aanraken. Terwijl ze nauwkeurig alles ontsmetten zullen, wat hun toekomst uit een gebied, waar vermoed wordt of met zekerheid bekend is, dat een aanste kelijke ziekte woedt onder menschen of vee, vinden ze het volkomen nutteloos, hun huis te ontsmetten van hetgeen hun gewordt uit drukkerijen, waar bestendig de zedelijk- heidsmelaatschheid heerscht. Dezer dagen is bekend geworden, dat er in Aarlen gevallen van kinderverlamming zijn vastgesteld. Begrijpelijker wijze ver wacht gansch de bevolking, en hopen voor namelijk de ouders, dat de openbare bestu ren krachtdadig zullen ingrijpen, tot beper ken en uitroeien van die voor de medische wetenschap nog zoo geheimzinnige en in hare gevolgen zoo vreeselijke kwaal. Doch hoe kunnen katholieken, die toch weten, en -erkennen, dat het kostbaarste van den mensch de ziel is, eenerzijds en terecht! zoo schrap gaan staan ter af wering van die lichaamverlammende, li- chaamdoodende ziekte, zich anderzijde zoo lauw en zoo laf aanstellen tegenover de geestelijke besmetting, verspreid door de pseudo-onzijdig of uitgesproken anti-gods dienstige pers, die de ziel verlamt en doodt? Een nieuw waarschuwen... Zal het helpen? Het móét! BEN. JAMIN Belgische Fabriek Chlcorei W Y P EL IE R-TAFFIN NfeamL Vennootschap, YPEK. DE NEIGING VAN ENGELSCHE LETTERKUNDIGEN TOT HET KATHOLICISME De 26-jarige romanschrijver Evelyn Waugh, bekend door twee boeken, «Decline and Fall) en «Vile Bodies», die een satire beoogen te zijn op de «society» van Mayfair, is in de Katholieke Kerk opgenomen. Onze correspondent uit Londen heeft het goede nieuws met eenige woorden be kend gemaakt. Wij maken van deze bekeering niet zoo zeer melding; omdat wij haar op zichzelf van meer belang achten dan de talrijke andere bekeeringen, welke de laatste jaren in Enge land plaats gehad hebben, als wel om de opmerkingen, welke de Daily Expresser aan vastknoopt. Dit blad wijst op de merkwaardige nei ging onder Britsche schrijverom over te gaan tot de R. K. Kerk. Nauwelijks een jaar geleden ontvingen Sheila Kaye-Smith en haar echtgenoot het H. Doopsel. Compton Mackenzie, werd tijdens den oorlog katho liek, en de dichter Alfred Noyes in 1927. Evan Morgan, een letterkundige amateur hij is erfgenaam van een peerage en te rijk om van schrijven zijn beroep te maken werd in 1919 in de Kerk opgenomen. Behalve Maurice Baring zijn vooral G. K. Chesterton en Father Ronald Knox (vroeger dominéé, en zoon van een Anglicaanschen bisschop) beroemde letterkundige bekeeringen of juister: bekeerde letterkundigen. In een klein hoofdartikel overweegt het blad, dat op godsdienstig gebied geen be paald standpunt inneemt, het volgende: Weer is een Britsch schrijver opgenomen geworden in de Roomsch Katholieke Kerk. Ip dit geval is de schrijver niet veel meer dan een jongen, en zijn geschriften verra den een bijna hartstochtelijke voorliefde voor het ultra-moderne. Toch wendt hij zich, gelijk zooveel romanschrijvers sinds den oorlog gedaan hebben, tot de Kerk wel ke de jaren niet verandert. Komt dit doordat de romapschrijvers van na den oorlog een plaats zoeken die vrij is van de atmosfeer hunner eigen ge schriften, welke zoo uitsluitend handelen over hun eigenaardige kleine wereld? Of komt het doordat de snel-veranderde ver houdingen van onzen tijd een verlangen doen ontstaan naar het duurzame. Dat Engelsche vrijdenkers, vooral die welke zich als romanschrijvers oefenen in Bét overdenken der levensvraagstukken, tot de erkenning van Gods bestaan en dus van de onvermijdelijkheid eener religie komen, is niets verwonderlijks en niets nieuws. Maar dat zij bijtreden tot de in Engeland nume- riek-zwakke Katholieke Kerk inplaats van tot de Anglicaansche of tot een der an dere protestantsche kerken, waartoe hun voorouders behoorden, stemt ongetwijfeld tot nadenken. Het getuigt van het moreel bank roet van de Reformatie in Engeland. ^BBflBBBBBMBBBBBBBSBaBSBMBM^ DE DRAAGWIJDTE VAN HET I RAN SOI- BELGSCH AKKOORD. Dezer dagen werd door den bevoegden Minister volgende verklaring afgelegd: Men heeft van een leening van twee mil liard francs gesproken. Dit nieuws is volko men onjuist. De op de begrooting voorziene volledige uitgave zal de 300 millioen francs niet overschrijden. De ontworpen werken hebben alleen tot doel de tijdens den oorlog vernielde of ontwapende versterkingen der Maas-vallei weer in behoorlijken staat te brengen, daarbij rekening houdende met den vooruitgang der techniek. De plannen voor onze verdedigingswerken werden sedert lang door de betrokken autoriteiten bestudeerd en opgemaakt. Geenerlei Fransche tusschen- komst heeft zich voorgedaan. Belgie is ge heel meester van zijn militair statuut en wil het blijven. Zij, die het tegenovergestelde beweren, hebben kwade inzichten en willen wantrouwen wekken tusschen Belgie en Ne derland. Dit is eveneens het geval met hen, die niettegenstaande de stelligste verklaringen van onze opeenvolgende ministers van bui- tenlandsche zaken voortgaan met tenden- tieuse verklaring aan ons militair accoord met Frankrijk te geven. Het in het militair accoord bedoeld geval, dit is een niet uitge lokte Duits'che aanval, valt binnen het kader van het te Locarno gesloten verdrag. De verplichtingen van Belgie zijn dezelfde als die der andere onderteekenaars van Locar no. Het militaire accoord heeft tot doel de technische uitvoering te bepalen van een Fransch-Belgische militaire samenwerking in geval één der te Locarna voorziene moge lijkheden zicht mocht voordoen. .IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIBtiBb 11 November was een bewogen dag in de politieke wereld van ons land. Niettegenstaande het een ofïicieele feest dag was moesten, ingevolge de Grondwet, Kamer en Senaat hunne deuren openen. Dat was echter voorzien en in de openings- vergadering zou het bureel samengesteld worden. Wat echter niet voorzien was, dat was het ontslag der Regeering dat in dezelfde openingsvergadering zou aangekondigd wor den. Hoewel er sinds weken mogelijkheid was dat het Ministerie zijn ontslag zou moe ten geven, toch kwam de zaak geheel onver wacht. De Liberalen zijn in ruzie gekomen. De leeraars der Vlaamsche Hoogeschool kregen verbod van tegelijkertijd les te ge ven aan de Hoogeschool en aan het Instituut der Hoogere Studies. Al de Ministers, ook de Liberale en vooral de liberale Heer Vau- thier, Minister van Kunsten en Wetenschap pen, waren het met dat besluit eens. Nu werd door de Liberale voormannen een blaam gestemd tegen hunne Ministers. Deze konden het affront niet verkroppen en heb ben hun onslag gegeven als Ministers. De Eerste Minister, M. Jaspar, heeft dan ook samen met de Katholieke Ministers het ont slag van geheel de Regeering aan den Ko ning aangeboden. Het is vooral M. Max, Burgemeester van Brussel, die de opstoker van geheel dit spel is. Het is de tweede maal dat hij de Regee ring kan doen vallen. Dit alles is echter maar eene comedie, waarbij eene onbeduidende gelegenheid waargenomen wordt om tot de crisis te komen. De Liberalen willen dê Vlamingen het volle recht, waarop deze aanspraak ma ken en dat hun ook herhaaldelijk beloofd werd, niet geven. Nu dat een zeker rechtsherstel voor de Vlamingen op handen was, zoeken de Libe ralen nogmaals stokken in de wielen te ste ken om de Vlamingen te tergen. Hoe de zaken nu zullen draaien valt moei lijk te voorzien. Zal het Ministerie Jaspar III opvolgen op Jaspar II zooals het verleden jaar liet geval was? Zal een drieledige re- gcering komen of zal de Minis tercrisis door eene ontbinding en een nieuwe verkiezing gevolgd worden? In alle geval de Liberalen hebben veel in geschoten van het weinige gezag dat zij nog hadden. Partijbelang heeft eens te meer gezegevierd over nationaal belang. De zaken mogen gaan zooals zij willen, een dingen is zeker de erkenning van de rechten der Vlamingen was te groot opdat deze dit maal het schaap der rekening zouden zijn. in onze feestzaal wordt opgevoerd: groot successtuk van de bekende Vlaamsche Kunstenaars Louis De Vriendt (schrijver van Seppelen zijn echgenoote Poldi Sorel. Teruggekeerd na een omreis in Zuid-Afrika werden zij diep getroffen door de armoede waarin de Katholieke Missies verkeeren en besloten een reeks voorstellingen te geven van LOURDES waarvan de opbrengst heel ten bate zou zijn van de Congre gatie der Missionnarissen van Maria-Onbevlekt die in Zuid-Afrika niet minder dan honderd Missionnarissen heeft die er voor het heil der zielen hun leven opofferen. LOURDES is een tooneélspel in 3 bedrijven van Louis Devriendt in samenwer king met Willem Putman. Daarin vervullen Louis De Vriendt en Poldi Sorel samen niet minder dan 10 karakterrolen. Door dezé voorstelling bij te wonen draagt men niet alleen een penning bij tot ondersteuning van een grootsch liefdewerk, maar geniet men tevens een avond echt- waar kunstgenot. Kaarten: 12 fr. - 8 fr. - 5 fr. te verkrijgen in 't Kath. Volkshuis, Yperstraat, Pop. aSSgSSBBBBBBBBBBIflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBIBBBSBHBBBBBSBBH OKOÖTE KEUS TBR TROUWE bii SAMSEW-VAHNESTE I GASTHUISSTRAAT, 15, POPERINGHE OPENING VAN DE KAMER. De openingszitting van Kamer en Senaat was beheerscht door het groote nieuws der Regeeringscrisis. M. Siffer zat, ais oudste lid, ter Kamer de vergadering voor en verklaarde de zittijd 1930-31 geopend. De nieuwe eeuw van Bel- gie's politiek leven is onder rare omstandig heden begonnen. De Socialisten vroegen het eerste onder- vcorzitterschap. Na beraadslaging hebben de Liberalen toegegven aan de Socialisten. De eersten ondervoorzitter zou dus de socialist M. Hallet zijn, de tweede de liberaal M. Cocq en de derde de katholiek M. Van Dievoet. Wat het Voorzitterschap betreft, dit werd toegekend aan den Waalschen katholiek M. Poncelet. M. Poncelet, Waal zijnde noemde het zelf in zijne aanspraak een gebrek slechts een der landstalen te kennen. Hij beloofde echt- ter zijn best te doen om iedereen voldoening te verschaffen. De Vlaamsche Nationalisten, en ook M. Marcq vonden dat het betaamde dat een Voorzitter, die de vergaderingen moest lei den, de taal moest kennen van de meerder heid van het land. Volgens M. Poullet is M. Poncelet een Waal die een der eersten de Vlaamsche be weging begrepen heeft. Een rouwhulde werd gebracht aan de overleden Kamerleden MM. Lemonnier en Ramaeckers. Na mededeeling van de geboorte van Prins Boudewijn en van het ontslag der Regeering werd de zitting geheven tot verdere orders. DE BEGROOTINGEN. Er wordt op alle ministeries uitgezien om te sparen Met voldoening zien we echter dat Nij verheid en Arbeid 'niet spaart! maar wel met 277 miljoen verhoogt. Inderdaad, de ouderdomspensioenen vergen 116 miljoen meer, de mijnwerkspensioenen vragen meer; voor de mutualiteiten wordt 4 miljoen meer voorzien. Voor 't Crisisfonds wordt 40 miljoen voor zien in plaats van 10. De cijfers staan daar nu! Zoo kunnen onze arbeiders zien dat werke lijk Minister Heyman zijn daden stelt; en hij het kan gedaan krijgen dat men niet snoeitten koste van de arbeidersbevol king. Integendeel. Maar daarin juist zullen de rooden een nieuwe reden vinden om Minister Heyman te bestrijden. DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL. De Vlaamsche Hoogeschool te Gent telt reeds meer dan 1.250 studenten. Die uitslag zal vele Gentenaars en vele anderen verba zen die meenden dat er eigenlijk meer ge blaat dan wollewas bij dit eischen van een Vlaamsche Hoogeschool. VLAAMSCH KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR MEISJES. De Gentsche Katholieken zullen de gees telijke overheid eerbiedig erkentelijk zijn om een weldoenden maatregel die thans wordt aangekondigd: te beginnen met 1 Sep tember 1931 wordt een lager- en middelbaar onderwijsgesticht voor meisjes, met het Ne- derlandsch als voertaal, geopend in de loka len van het Oud-Seminarie te Gent. Dit gesticht zal ingericht zijn als internaat en externaat. Het bestuur wordt toevertrouwd aan de kloosterorde der Zusters van Liefde, Gentsche afdeeling. In een diepe behoefte wordt hiermede voorzien. De Vlaamsche Katholieken hopen nu verder nog dat geen uitzonderingsonder- wijs zal worden bestendigd, wij bedoelen: dat meisjes gevormd door Vlaamsch katho liek onderwijs niet zullen geïsoleerd blijven, maar dat een redelijk en gezond taairegiem stilaan algemeene regel zal worden in de katholieke gestichten voor meisjesopleiding. Naast de verbetering van het taairegiem in onze bischoppelijke colleges, is ook deze maatregel van het doorluchtig episcopaat te Gent, van aard om hetVlaamsch optimisme en het Vlaamsch vertrouwen et versterken. DE HOON AAN DE DRIEKLEUR. Betreffende het ontwerp van wet tot be teugeling van den hoon aan de nationale driekleur dat door de Regeering gereed ge maakt wordt, vernemen wij nog dat de Re geering het woord hoon of smaad al te vaag vindt en dat dit woord voor verschillende rekbare interpretaties vatbaar is. Zoo is b. v. het niet groeten van de vlag of het blijven zitten bij het spelen van de Braban?onne geen strafbare daad daar zij ook het gevolg zijn kan van een nalatigheid of van een on verschilligheid v/elke niet onder toepassing van de wet kunnen vallen. De Regeering zou de beteugeling beperken bij enkele tastbare feiten, zoo b. v. het ver scheuren van de vlag, het verbranden van de vlag, enz. HET KANAAL TE EOESINGKE. Kanaal van Yper naar den Yzer. Stu dies, onteigeningen en werken. Toelagen. Gevraagd krediet: 125.000 fr. Dit krediet is bestemd voor: 1° Het bouwen van een sluiswachtershuis te Boesinghe Sluis te Boesinghe-Sas) 100.000 fr.; 2° Allerhande onvoorziene uitgaven 25.000 fr. Totaal 125.000 frank. ANTWERPEN'S TENTOONSTELLING. Naar gemeld wordt, zijn de totale ont- vangstgelden der wereldtentoonstelling te Antwerpen 26.120.764 frank. Het totaal aan tal betalende bezoekers bedroeg bijna vier miljoen. DE BEGROOTING VAN LANDSVERDEDIGING. De begrooting van landsverdediging be draagt 1 milliard 42 millioen 522 duizend frank aan uitzonderlijke uitgaven, te samen 1 milliard 205 millioen 579 duizend frank. De gewone uitgaven zijn verhoogd met 73 millioen frank en verminderd met 58 mil lioen frank. De uitzonderlijke uitgaven wor den met 60 millioen frank verminderd. De totale verlaging van de uitgaven bedraagt 46 milioen 681 duizend frank. Worden vooral verminderd de kredieten voor de luchtvaart met 6 millioen frank, de kredieten voor de voeding van de troepen met 48 millioen frank. De kredieten voor de militaire hospitalen en apotheken worden met 14 miljoen frank verhoogd. Voor bewapening, trein en paardentuig worden 22 millioen meer uitgegeven. De wedden en de soldij van officieren en soldaten eischen een meeruitgave van 33 millioen frank. Het leger telt 3.982 officieren, 1.802 adju danten, 6.608 onderofficieren, 3.960 korpo raals en 46.620 manschappen, waarvan 690 vrijwilligers en 6.590 bezoldigden. JAARLIJKSCH KONGRES DER GROOTE GEZINNEN. Het Algemeen Jaarlijksch Kongres va* den Bond der Groote Gezinnen zal gehouden worden op Zondag 16 November, in het Pa leis der Academiën, Hertogstraat, te Brus- seli'Ziehier de agenda: 95u. 4.1 Zitting der Afdeelingen ivoor behouden aan de leden van den Bond die verzocht worden zich van hun kaart voor 1930 te voorzien). le Afdeeling. Gezinsvergoeding. 1. De wet van 4 Augustus 1930. Bepalingen die bij zonder belangwekkend zijn voor de Groote Gezinnen. Trapsgewijze toepassing van de wet. - 2. Hoe de veralgemeening voor de niet loontrekkenden te bekomen? - 3. Geboorte toelagen te verkrijgen van de gemeenten. - Gezinsvergoedingen der Staatsagenten. 11° Afdeeling. Woningsfonds. 1. Wets ontwerp aangaande de leening voor de goed- koope woningen. Eischen van den Bond. - 2. Hoe dient het Woningsfonds volledigd e* verbeterd? - 3. Stichting van Bouwmaat schappijen. IIIe Afdeeling. Miiiatire dienst. 1. Programma van den Bond. - 2. Hoe het te verwezenlijken? 14 uur. Vertrek van de Stassartstraat, vaandels voorop, naar het Paleis der acade miën. 14. u. 30. Algemeene vergadering. Betoo ging ter gelegenheid van het aannemen van de wet op de gezinsvergoedingen. Hulde aan de bewerkers van de wet en aan de voor standers van de Gezinsvergoedingen. Zullen he't woord voeren: De Heeren Burggraaf van de Vyvere, Minister van Staat, Voorzitter van den Bond; Heyman, Minister van Nij verheid. Arbeid en Maatschappelijke voor zorg; Masson, Minister van Staat, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers, Onder voorzitter van den Bond; Volckaert, senator, Óndervoorzitter van den Bond; Graaf Car ton de Wiart. Minister van Staat, lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers. EEN BOEK VAN DE XI* BEDEVAART EN DE INCIDENTEN is in druk (uitgave van het Bedevaartkomi- teit) onder titel: Bedevaart en stormloop van T jaar 30 te Diksmude». Het zal bevatten: a) een uitgebreid verslag over de XI" Bedevaart, de toren, de rede voeringen, enz., daarbij talrijke fotos van de massa en IJzertoren. b) De incidenten: Hoe ze zich voordeden in de IJzervlakte op de Markt de char ges de slachtoffers getuigenissen, met daarbij een twintigtal zeer belangrijke fo tos van vliegtuig, charges der gendarmen, enz. Dit boek zal meer dan 100 blz. druk be vatten, op schoon papier en een historisch dokument zijn in Vlaanderens geschiedenis. Het Bedevaartkomiteit wenscht dat het verspreid worde over heel Vlaanderen e* order alle standen. Ten koste van groote geldelijke opoffering wordt de prijs slechts gesteld op 5 fr. GUIDO. IN FRANKRIJK. Maatregelen werden genomen in den laat- sten tijd ingevolge de herhaalde klachten vanwege pariculier.en tegen de buitensporig heden op het gebied zoowel van de zedeloos heid van zekere tooneelstukken, alsook va» de onzedelijkheid van de plakbrieven waar bij deze vertooningen aangekondigd waren. Minister Tardieu dringt opnieuw aan bij de prefekten opdat de overtredingen va» dien aard te hunner kennis of ter kennis van burgemeesters gebracht onmiddellijk aan het parket bekend zouden gemaakt wor den opdat het gerecht beteugelend zou kun nen optreden. Zou men in Belgie ook niet wat strenger kunnen optreden?

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1