Itlioisier HEpan en Kanoiik Gordijn te vmr eenerasl Motors Producten De Popetünghetiaar* MELOTTE jVIagik eens zeggen? Rond de Kamers Oordogscuolken I Politiek Ovepzieht ZONDAG 23 NOVEMBER 1930. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Wie inlichtingen begeert over aankondi- Heiligt uael den dag des \\eeven Onze diensten van Oorlogsschade WEEKBLAD 35 CENTIEMEN 27 JAAR. N' 47. Abonnementsprijs per Jaar: Andere landen40 fr. Congo: 35 fr. Frankrijk: 35 fr, (per ppst) In 't Land: 18 fr. In Stad: 17 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per lnlasscliing: 4 fr. rmmww Postabonnenten in België die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. I gi Telefoon Nr 9. Uitgever: SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden worden. Kleine beriehten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag. Ons blad .verschijnt steeds op AC1IT BLADZIJDEN, en vve geven meer en meer tekst. In welk blad vindt men boeiender MENGELWERKEN; wie leest niet steeds met belangstelling 'T MANNEKEN UIT DE MAAN; zijn onze HOOFDARTIKELEN niet steeds belangwekkend ons POLITIEK OVERZICHT is goed verzorgd't nieuws UIT DE STREEK is steeds volledig; man vipdt er nog ALLERHANDE NIEUWS ejn de BURGERSTANDEN der omliggende ge- jneen-envan de merkweerdigheden en bij zondere gebeurtenissen geven wij steeds FOTOS- Ons blad mag dus voordeelig de vergelij king doorstaan met alle andere weekbladen uit de Provintie. Ook mogen wij ons ver heugen in ees» steeds groeiend lezerstal. Spijts de aanhoudende verbetering aan ons blad toegebracht en spijts de verhooging der posttarieven blijft de prijs de zelfde: 18 FRANK PER JAAR in 't Binnenland. Binnen enkele dage» gaan de Briefdragers op ronde om de betaling der postabonne menten 1931. Ze komen slechts een enkele maai, men gelieve dus de huisgenooten te verwittigen. We rekenen overal op een gunstig onthaal en verhopen propaganda voor ons blad, bij Vrienden en Kennissen, r 3. ABONNENTEN UIT DEN VREEMDE. Onze abonnenten uit FRANKRIJK gelie ven vóór Nieuwjaar hun abonnementsprijs te vereffenen: 35 fr. belgisch geld of 25 fr. fransch geld. Wie het geld opstuurt met een internationaal posimandaat gelieve dui delijk zijn naam en adres te schrijven en op de keerzijde van het mandaat te vermel den dat het geld bestemd is voor een abon nement. Voor de ANDERE VREEMDE LANDEN is de prijs vastgesteld op 49 fr. belgisch geld. De Uitgever. IIB9BHBHBIBaB2B££BBg£ISaEBSB Menige onzer Lezers en daarom nog niet van de oudste zullen wel den tijd gekend hebben toen er in ons land nog geene wettelijke regeling bestond op de Zon dagrust, en menige onder hun ook zullen zelf verplicht geweest zijn des Zondags te werken. De wet op de Zondagrust dagteekent in Belgie van 7 Juli 1905. Zij is dus nu juist 25 jaar in töepassiHg. Sedert werden er reeds talrijke wijzigin gen aan toegebracht, eer in den zin van verscherping. Zoo wordt b. v. door de wet op den aehturigen arbeidsdag voorzien dat voor Zondagwerk de loonen met 100 die nen verhoogd te worden. Vóór 25 jaar was zulks zeker niet het geval. Was een werkgever overlast met be stellingen en wenschte hij niet nieuw per soneel aan te werven, of kon hij geen aan werven, dan had hij het recht den reeds langen arbeidsdag nog met enkele uren te verlengen, in sommige omstandigheden zelfs een gansehen nacht door te werken, en daarenboven dan over de Zondagrust heen te stappen, Wat grger was, noch voor overuren, noch voor nasht- of Zondagarbeid, werd meei' loon uitbetaald. Het gewone uurloon werd slechts toegepast. Vandaag mogen wij zeggen, dat de Zon dagrust over 't algemeen goed wordt toege past. Iedereen heeft et" zich kunnen aan gewennen en nergens dagen klachten op. zaamheden welke noodig zijn voor het voor komen van beschadiging der grondstoffen of voortbrengselen. Maar het A. C. V. is er van overtuigd, dat er zich te veel misbruiken voordoen inzake de herstelling van machienen, het onderhoud der lokalen, enz., werken welke nu 's Zon dags uitgevoerd worden en heel gemakkelijk in de week zouden kunnen gebeuren. De vraag mag ook wel eens gesteld wor den of sommige arbeidstoezichters niet al te gemakkelijk vergunningen verleenen? Of zij wel altoos voldoende en bij tijds ingelicht worden? Of zij met de noodige strengheid optreden om de wee te doen toepassen? Al zaken waaromtrent het onderzoek ons nader zal inlichten. De arbeiders en het geldt hier in de eerste plaats de christelijke arbeiders hebben als eersten plicht er voor te zorgen, dat deze waardevolle sociale wet geëerbiedigd en streng toegepast worde. Bij elke overtre ding dienen zij dan ook onmiddellijk hunne syndicale leiders in te lichten. Voor ons, katholieken^ is immers hare groote beteekenis alleenhet heiligen van den Dag des Heeren. IBEBSBBBBBBSBBBEBBBBBSaBSBBSSg Koopt niet den eerste den beste ONTROOMER. Indien gij uwe belangen lief hebt, verlangt den Ontroomer. spil. Ontroomer» MELOTTE, N. V. Remïcourt ^SBEBBBBBBBBBBBBBEMBSHHBBSBBBE? Dat velen denken dat ze alles mogen lezen dat ze beweren daarin vrij te zijn; dat niemand echter vrij is zich kwaad te berokkenen dat lichtzinnige boeken en onpartijdige bladen voor de ziel zijn wat brandwonden zijn voor het lichaam; dat wie zegt het deert mij nietzich zeli beliegt en bedriegt; dat een mensch niet van steen of ijzer is; dat een mensch gebouwd is uit zenuwen en vleesch; dat een mensch daarom juist zoo prik- baar is en gemakkelijk gepassioneerd; dat men voor de gevaren van de ziel voorzichtiger moet zijn dan voor de gevaren voor het lichaam; dat het kwestie' is van wilskracht; dat het geen schande is, maar een eer te kunnen zeggen naar geen minderwaardige ïfiktiftir te hfbwèn gegrépen; dat ge boeiende lektuur genoeg vindt in uw volksboekerij; dat Consciense en Snieders en Vermeu len en Verne en zooveel anderen nog altijd boeiende volkschrijvers zijn; dat ge daar lach en leute aantreft. te vechten, reeds zoovele jonge klassen zijn na hen gedrild, en niemand beweert natuur lijk dat morgen reeds oorlog kan uitbreken. Alleen heet 't een feit: er wordt weer op oor log aangestuurd. De jongste verkiezingen in Duitschland, die een echten geest van 't meest hande nationalisme naar voor brengen, stemmen tot nadenken. Enkele kleine feitjes daaraan gekoppeld doen onrust groeien. Of laat 't geen akelige vermoedens na, wanneer de Duitschers op de nrand van hun vijfmarken- stukken merken: «De Rijn, Duitschlands stroom, niet Duitschlands grensen 't com mentaar van Hitiers blad daarop: Elzas werd ons ophieuw beroofd nadat Duitsch land het land rijk had gemaakt 't Is zeker nog te vroeg om de besluitende gevolgtrekkingen te maken over de gevolgen ÏCadf,ekeul.d. In het Uloopen jaar heeft de welke de verkiezingsuitslagen op cte ïiBer-TTf nationale politiek zullen hebben. Maar nu reeds dient toch de openbare opinie gewaarschuwd tegen den revanche geest die ..i ettelijke landen van Europa onrust schept en oorlog in 't vooruitzicht stelt. Zoo Europa's kaart dient veranderd, 't moet niet noodzakelijk door oorlog gebeuren, die aan den overwinnaar, toch immer meer zal kosten, dan het opbrengen kan. Door on derhandeling en van weerszijden water in den wijn, kan voorzeker méér bereikt wor den. Of de man uit de straat daartegen niets vermag? Hij moet waken, vóór hij in de loopgrachten staat! Waken en eischen dat 't stuur naar andere zijde wordt gericht. Alleen eensgezind verzet van de openbare meening kan de katastroof, die oorlog heet, afwenden! OP ZONDAG 23 NOVEMBER 1930. In St Maartenskerk, onder de Hoogmis, predikt Kanonik Cardyn, de leider der Chris ten Arbeidersjeugd. Deze Priester doet een oprecht Apostelwerk, een Kruistocht voor de zoo bedreigde jonge arbeiders en arbeidsters. In 't Christen Volkshuis, te 2 uur,, wordt de Katholieke voorman, Heer Heyman, Mi nister van Arbeid, gehuldigd. Daar zal de Katholieke man van de daad, het woord voe ren. Wat deze oprecht Christen voorman gedaan heeft voor de Katholieke partij en voor de algeheele opbeuring van den arbei dersstand is onberekenbaar. Na hem zal de Kanonik Cardyn zijn dier bare Kajotters en Kajotsters toespreken en ze aanzetten om de leuze te verwezentlijken «Het Arbeidersmidden aan Christus'. IB1 Minister Jaspar gaf Dinsdag in de Kamer volgende verklaring, nopens de laatste re- geeringskrisis De oorzaak van het ontslag ligt in den grond in de bevestiging van het besluit aan gaande de cumul der leeraren van de Gent- sche Hoogeschool. De Eerste Minister bevestigt dat alleen de Kamér de regeering kan omverwerpen, dus niet buitenstaande groepen. Anderzijds kan alleen de Koning de ministers aanstellen en ook afzetten. Gezien deze vaststellingen had de Koning gelijk het ontslag der Regeering niet te aanvaarden. Het programma der Regeering is ongewij zigd, het program van 1929, door de Kamer Wij weten nu wel dat niet iedereen de zelfde beweegredenen er op nahoudt als wij, katholieken, om eerbied af te dwingen voor de Zondagrust. Voor de socialisten, onder meer, is het eender of de wekelijksche rustdag den Maan dag, Dinsdag, of een anderen dag der week zou gegeven worden. Indien zij den Zondag aanvaarden, is dat eenvoudig uit opportuni teit, omdat zij niet anders durven, omdat zij tot hun leedwezen, vaststellen, dat de meerderheid der bevolking hare goedkeuring hecht aan den Zondag, welke door de Kerk als algemeen rustdag werd opgelegd. In de christelijke vakbeweging werd in den laatsten tijd de overtuiging opgedaan, dat de Wet op de Zondagrust hier en daar toch nog overtreden wordt; en dat niet al leen door de werkgevers, maar ook door de arbeiders. Het A. C. V. heeft dan noodig geoordeeld daaromtrent een onderzoek in te stellen, en heeft zich met het oog daarop gewend tot al zijne aangesloten organisaties. Het voelt zich te rechte bekommerd om de overtreding van deze wet die voor ons, katholieken, een doorslaande beteekenis heeft voor het geestelijk leven van den mensch. Zondagrust, immers, bevordert niet alleen de lichamelijke gezondheid van den mensch, maar zij stelt den arbeider ook in de gele genheid zijne plichten als Chrisfen mensch te volbrengen; zij oefent, daarenboven, een heilzamen invloed uit op het familieleven. Het spreekt vanzelf, dat het niet mogelijk zou zijn, omwille van den Zondag, gansch het bedrijfsleven stil te leggen. Niemand zou er b. v. durven aan denken des Zondags het spoorwegverkeer stop te leggen. Maar als voor de meeste openbare dien sten de onmogelijkheid bestaat de Zondag rust in te voeren, dan kan zulks niet gezegd worden voor de private ondernemingen. In dat opzicht zou het b. v. reeds belangrijk zijn de wettelijke toepassing te zien van kracht worden voor de handelsondernemingen. Op dit gebied zijn wij zeker nog verre achteruit tegenover de meeste onzer nabuurstaten. Naar onze meening dient de Wet op de Zondagrust nog meer veralgemeend te wor den, en zeker verscherpt voor hen die nu reeds onder hare toepassing vallen. Sommige bepalingen van de wet op den aehturigen arbeidsdag voorzien, dat in geval van heirkracht des Zondags mag gewerkt Worden, eveneens wanneer het betreft werk Nog zijn al de weeën van den grooten wereldoorlog niet vergeten, noch geheeld en reeds steken donkere donderkoppen boven 't haatbroeiende Europa. Onnoodig dat te verbloemen: op alle wijzen en door alle par tijen van links en van rechts worden de volken weer eens zoodanig voorbereid, dat geen enkel mensch er zal van verwonderd staan, wanneer een brand moest losbreken; al is er nu ook geen enkel mensch, welke dien brand wenscht. "Ruim tien jaar na den wereldoorlog is wantrouwen, door tal van elementen leven dig gehouden. Rumenië ziet de Russen op Bessarabië loeren en vreest een hongaarsche aanspraak in het Westen en wellicht een Bulgaarsche in het Zuiden. Hongarië acht zich omkneld door de landen der Kleine Entente. Yugo- Slavië weet, dat de Italiaan Dalmatië be geert en zich bondgenooten verschaft in Hongarië, Bulgarië en Albanië. De Italiaan op zijn beurt klaagt, dat Frankrijk in het Westen en Yugo-Slavië in het Oosten hem alle expansiekans benemen. Frankrijk wijst op het begeerige Italië aan zijn Zuid-grens en op 't mokende Duitschland, waar de wraak smeult, Duitschland treurt over de «boeien van Versailles". Polen vreest dat het te eeniger tijd zal worden fijn geknepen door een Duitsch-Russische tang en Rus land, de keten sluitend, uit geregeld zijn be duchtheid voor een omsingelingscoalitie der heele kapitalistische wereld. Het ontwapeningsdebat in Genève heeft onder deze omstandigheden geen positieven uitslag kunnen opleveren. Ook Pan-Europa bleef (ook economisch!!) een fantoom thans bengelend aan een commissiekapstok. De naar bestendigen vrede hunkerenden Briand klopt aan doovemansdeur en de grootpatriotten Hitler in Duitschland en Tardieu in Frankrijk voeren 't hooge graag aanhoorde woord. En intusschen werden in Lotharingen van 4 tot 10 September groote manoeuvers gevoerd met 45.000 man. Bij de Duitsche manoeuvers van de rijksweer werd de bij woning door Fransche en Belgische attachés geweigerd. Of ruiken al die lakonieke be richten niet naar oorlog? Zelfs socialisten als Dabadier en Herriot in Frankrijk en de Daily Herald, het lijfblad van Mac Donald, maken zich ongerust en bezorgd oin den konkelfoes tusschen de Reichswehr en het Sovietleger. Hebben de oudstrijders geen goesting meer In de laatste tijden deden allerhande ge ruchten de ronde, over het afschaffen der alhier bestaande Diensten van Oorlogsscha de. Onze Volksvertegenwoordiger, Mijnheer Dr Brutsaert, heeft krachtdadig opgetreden en voetstappen aangewend ten einde deze diensten ter plaats te behouden. Gevolg aan zijne werking ontving hij yan den Heer Di recteur Generaal Verhaeghen een schrijven, waarvan wij hieronder afschrift geven en dat van aard is om de bevolking van het Arrondissement gerust te stellen. Mijnheer de Volksvertegenwoordiger, Ik heb uw schrijven, betrekkelijk de her vorming der Diensten voor Oorlogsschade te Yper, ontvangen. Ik vraag me af op grond van welke in lichtingen dit onzinnig nieuws uitgebazuind wordt. Geen enkel ontwerp is tot hiertoe ineenge zet, maar ik meen toch dat de Regeering binnen kort een voorstel aan de beslissing der wetgevende macht zal onderwerpen dat moet toelaten de huidige inrichting van de Diensten van Oorlogsschade te vereenvoudi gen. Deze maatregel zal gelden voor gansch het land, er was nooit geen spraak agenten van Brussel naar Yper te sturen om ter plaats de eenige dossiers van oorlogsschade te onderzoeken die nog overblijven en dit om redenen onafhankelijk van den wil der ambtenaars. Overal waar men het nog nuttig oordeelt zal de plaatselijke dienst behouden blijven, t Zal het geval wezen voor Yper waar het onderzoek der bundels, het verleenen dei- vonnissen en het nazicht van het herbeleg door het bestaand personeel voorts zullen worden gedaan. Nogthans zal dit personeel trapsgewijze verminderd worden in de mate der mogelijkheid. Wat het verzenden der bundels naar Bijis- sël betreft, het bevel geldt enkel voor dele die afgehandeld zijn of voor dewelke geen onderzoek ter plaats zich opdringt. Eindelijk bij mijne wete werd het coëffi ciënt voor de onroerende schade der ge meenten nooit tot 3 beperkt; dit coëfficiënt is enkel van toepassing als maxima-coëffi ciënt voor de roerende schade; zoo is de wet en diensvolgens is dit van strenge toe passing zoowel voor de gemeenten, als voor de Kerkfabrieken en eenieder in 't bijzonder. Dees zal voldoende wezen, meen ik, om de onrust te stillen die heerschte en toch geen reden had van bestaan. Aangaande de onderstanden, voorschotten zullen aan de gemeenten toegekend worden zoodra deze mij van hunne beslissing om het afbreken aan te vangen, verwittigen. Aanvaard, Mijnheer de Volksvertegenwoor diger, de verzekering mijner hoogachting. De Algemeene Bestuurder, (get.) Verhaeghe. I Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFIN t Is de beste. Regeering dit programma uitgevoerd, waar het konvooral in zake groote werken, de Megenis, de perequatie, ouderdomspensioe nen, vervlaamsching der Gentsche Hooge school, enz. Wat het lager- en middelbaar onderwijs betreft werd beloofd ook dit vraagstuk op te lossen tijdens den laatsten zittijd. Dit is nog niet gebeurd; zulks bewijst dat het altijd gevaarlijk is zich te binden aan datums, maar ieder van u weet dat de oplossing der Vlaamsche kwestie eene heel moeilijke kwes tie is. Het Parlement moet eerst de princiepen vaststellen en wenken geven, en wanneer zulks is geschied kan de regeering een eigen woning opbouwen. Voor de kwestie der taal in het onderwijs zal de regeering op tijd en stond hare op merkingen doen gelden. De toestanden zijn veranderd: in de ge dachte is eene gansche evolutie gekomen; wij sta&n niet meer voor de verkiezingen en de tijd sinds dien en nu heeft veel geleerd en veel wijziging in de gedachte gebracht. Het Vlaamsche vraagstuk zelf heeft nog altijd, dag aan dag, nieuwe feiten te doen leeren; het is noodig dat wij ons dag bij dag aan die atmosfeer aanpassen, 't Is moei lijk heb ik gezegd, eene juiste oplossing te vinden, maar eene juiste en rechtvaardige oplossing moet aan dit vraagstuk gegeven worden. Onze buitenlandsche politiek blijft onver anderd; wij blijven gehecht aan het ideaal van den Volkerenbond en gekant tegen elke geweldadige werking tot oplossing van inter nationale geschillen. De regeering zal voorstellen onze veiligheid te verzekerende Kamer zal zich uitspre ken. Wat onze economische toestand betreft: Belgie is het land, dat er het beste van alle landen vporstaat; onze frank is gezond en vast gestabiliseerd; het krediet van den Staat staat vast. Ik verzoek de Kamer alle hangende kwes ties op te lossen in een geest van nationaal belajftg,; alle partijen moeten, h£t oogc. heb ben op de eenheid en de toekomst van ons land.(Zeer. wel op vele banken.) De Kamer besloot onmiddellijk de bespre king, over deze verklaring aan te vangen. komen en rekening houden met den werke- spreekbus worde voor het kleurlooze onzij- lijken gemoedstoestand van het Vlaamsche land. AMERIKAANSCHE MILLIONAIRS Het International Revenue Bureau deelt mede, dat in het kalenderjaar 1927 in de Vereenigde Staten 228 personen waren met een persoonlijk inkomen van meer dan één milliqen dollar1. Deze mededeeling is ge grondvest op de inkcmstbelasting over 1927. Veertien van hen hebben een inkomen van meer dan vijf millioen dollar. 't Is bijkans niks... CONGRES DER KROOSTRIJKE GEZINNEN In het Paleis der Academiën heeft Zondag het jaarlijksehe Congres plaats gehad der Kroostrijke Gezinnen. Gansch den morgen werd ingenomen door de verschillende werkingen der secties. In de sectie voor de familietoelagen heeft men zich bijzonder bezig gehouden met de be spreking der Wet van 4 Augustus en heeft men de bijzondere schikkingen besproken der wet, welke men daarna besloot van per etappen te doen intreden. Nog verschillige andere belangwekkende punten werden hier besproken. De sectie der fondsen voor huisvesting heeft zich ook bijzonder verdienstelijk gemaakt door het overwegen van het ontwerp tot het toeken nen van leeningen voor goedkoopen woning bouw. Er werden talrijke verbeteringen be- voordeelen, evenals het stichten van maat schappijen voor het bouwen van woningen. De militaire afdeeling heeft het program ma vastgesteld dat door den Bond zal ge volgd worden inzake militaire aangelegenhe den en heeft de middelen besproken om het uit te voeren. Des namiddags heeft de algemeene verga dering van den Bond, eene grootsche dankbe- tooging gehouden uit dankbaarheid voor de genen die de wet op de Gezinsvergoedingen hebben ontworpen en gestemd. DE REGEEUINGSCRISIS OPGELOST. De bladen, die nu eene week lang geschre ven hebben over de Regeeringscrisis, melden nu met groote letters dat er eigenlijk geen crisis geweest is. Dit alleen toont reeds het zotte van den toestand, waaraan noch kop noch staart te vinden is. De Koning heeft eene daad gesteld met het ontslag der Re geering niet te aanvaarden en M. Jaspar aan te zetten zijne taak te voleinden. Dit besluit behelst een vorstelijke blaam aan de vijf Liberale Ministers, die hun post verlie ten ter wille van eene plaatselijke federatie en niet op een parlementaire onttrekking van vertrouwen. In de zitting van Dinsdag werd aan de Parlementairen het verloop der moeilijkheid uiteengezet en het besluit medegedeeld dat Minister Jaspar opnieuw de hand aan den ploeg zou slaan. De Regeering Jaspar komt echter deerlijk gehavend uit de schermutseling haar door de Liberalen toegediend. Zij had al niet veel gezag meer te verliezen en de crisis, als er een geweest is, was hoofdzakelijk een ge- zagcrisis. Wat zal het baten den wagen op nieuw aan het rollen te brengen als de Liberale peerden opnieuw steigeren bij elk vlaamsch steentje dat zij op hunnen weg ontmoeten. En dat zij er zullen tegenkomen is zeker. Honderd jaar wachten naar hun recht is voor de Vlamingen meer dan vol doende. Waar het vroeger ging bij moties en wenschen worden thans eischen gesteld. Die eischen kunnen nu nog ingewilligd wor den in het kader van Belgie en het ware best dat het zoo gebeure en zoo spoedig mo gelijk nog. Zoo niet dan zullen de Liberalen de oorzaak zijn van den meesten warboel die ons land ooit zou gekend hebben. De nieuwe parlementaire zittijd zal in Senaat en in Kamer dadelijk de maat voelen van Vlaanderens politieke energie. Mocht VORSTELIJKE VERJAARDAGEN. Op 17 November werd Prinses Astrid, ge boren te Stockholm in 1905, 25 jaar oud. Denzelfden dag was het de verjaring van den dood van den Graaf van Vlaanderen, vader van Koning Albert. Vroeger vierde men op 15 November het patroonfeest van Koning Leopold II. Op 26 November is het de verjaardag van het overlijden van de Gravin van Vlaande ren, moeder van Koning Albert. Om die re den is de naamdag van Koning Albert, die op 26 November zou moeten gevierd worden, verschoven tot 27 November. TOEGEVINGEN. De groote oorzaak der politieke moeilijk heden in ons land komen van de zijde der Liberalen die het Vlaamsche vraagstuk niet begrijpen. Zij beschouwen het door hun po- litieken bril, gansch bewasemd door minach ting en vooroordeelen jegens het Vlaamsche volk en dezes verlangens. De Liberalen zeg gen Wij doen toegevingen op toegevingen en bij iedere toegeving komen er nieuwe eischen op. Maar het Vlaamsche volk vraagt geen toegevingen, het verlangt Recht. Het ver- vlaamschen der Hoogeschool te Gent was geene toegeving, het was een rechtvaardige daad, liet herstellen van ons recht op eigen onderwijs. En voor dat rechtsherstel willen de Libe ralen nu zelf eene toegeving ontvangen. Die toegeving zou dragen op lager- en middel baar onderwijs. Dit misgedacht gaf aanleiding tot menige misverstanden. Gent Vlaamsch was geen koopje maar het vereffenen eener schuld. En wie zijn schuld betaalt, die krijgt kwintantie niet meer. Geen vergoeding. Willen de Liberalen er toe besluiten een voudig weg de Vlaamsche kwestie op te lossen door het erkennen van het recht der Vlamingen en het van de baan helpen der Vlaamsche grieven, dan komt er bevreding, eer niet. DE CHRISTENE MIDDENSTAND. Het overwegend belang van deze organi satie onder sociaal en economisch opzicht moet zeker niet meer bewezen worden. Over geheel het Vlaamsche land is een net van 213 middenstandsverbonden verspreid, die tezamen 27.500 leden tellen. Dit jaar nog, tijdens het Eucharistisch Congres te Meche- len werd de Centrale voor Jonge Midden standers gesticht, met 26 groepeeringen. De geestelijke overheid heeft nooit opge houden aan den Middenstand zijn bemoedi genden steun te schenken. De economische nood van den handeldrijvenden en nijveren Middenstand is, evenals bij andere standen, onder den invloed der huidige algemeene crisis vasHt zotrlïoog gestegen-, ffat buitenge wone hulpmaatregelen volkomen op hun plaats zijn. Helpt u zeiven, zoo helpt u God. Het is te wenschen dat de Middenstanders samenhoo- righeidsgevoelen genoeg zullen hebben, om te begrijpen dat de noodwendigheden van den tijd hen dwingen tot samenwerking en tot het aanpassen van de gewenschte maat regelen die hun lot kunnen en zullen ver beteren. De economische ruïnering van den Mid denstand ware niet enkel in sociaal, doch evenzeer in zedelijk en godsdienstig opzicht ten zeerste te betreuren. Middenstanders, handen uit de mouwen en allen op het dek. Het geldt uw bestaan en nood dwingt. DE REGEERING JASPAR. Sinds 20 Mei 1926 is de heer Jaspar hoofd der Belgische regeering. Hij volgde de re geering Poullet-Vandervelde op, die door de bankiers gekelderd werd. De eerste regeering Jaspar was drieledig doch zonder Christen-Democraten. Vier Ka tholieken, vier Socialisten en twee Liberalen. Op 22 Nov. 1927 verlieten de Socialisten de regeering. Twee Liberalen en twee Christen- Democraten kwamen In hunne plaats. Op 20 October 1929 verliet M. Carnoy het ministerie en enkele wijzigingen werden aan de regeeringsploeg toegebracht. De heeren Tschoffen en Van Caeneghem traden in zijne plaats. Ter oorzake van de moeilijkheden van den Bank Chaudoir verbet M. Tschoffen het Mi nisterie en werd niet vervangen, zoodat dit een Katholieke Minister min telde. Een incident bracht op 25 November 1929 het leven der Regeering Jaspar in gevaar. Dat wa /eroorzaakt door de Liberalen naar aanleiding van de onderhandelingen over de vervüaani ïing der Hoogeschool van Gent. De Koning aanvaardde het ontslag der Re geering niet en alle Ministers kamen In het oude cabinet terug. Op Wapenstilstand 1930 is de regeering Jaspar opnieuw gestruikeld over het Vlaam sche waagstuk. Even veerkrachtig als verle den jaar is zij na haren val opgesprongen en heeft het land het groote geluk M. Jas par opnieuw aan de leiding te mogen be groeten, tot dat de Liberalen het nogeens in hun hoofd steken een land van den re- geeringswagen te doen springen. VLAANDERENS RADIO. Als er iets is waar de Vlamingen bijzonder veel voldoening aan beleven, dan is het wel aan den Vlaamschen Radio. De uitzendingen van Velthem zijn prachtig. Om ze ten volle te genieten moet men abonnent zijn op den Vlaamsche Radiogidsdien wij aan alle Vlaamsche luisteraars sterk aanbevelen. (Blijde Inkomstraat, 77, Leuven.) Er is echter beroering in de .Vlaamsche Radiowereld, voor wat de toekomst betreft. Brussel komt er zich mede te bemoeien en van dan voort is er voor Vlaanderen gevaar dat de wagen weerom scheeft zal loopen. Uit alle hoeken van Vlaanderen wordt de ontwikkeling van het Radio-Instituut met spanning gevolgd. De openbare meening heeft in de gedachte geleefd dat er een Vlaamsche en een Fran sche golflengte zou bestaan in de toekomst, waarvan de gevestigde en beproefde organis men van beide taalgebieden onderscheidelijk naar eigen wensch en inzicht zouden kunnen gebruik maken. Brussel schijnt het alzoo niet te verstaan en de Vlaamsche Radio loopt gevaar onder voogdij gesteld te zullen worden. Noch al- Katholieken, noch als Vlamin- digheid. De Katholiek-Vlaamsch georgani seerde gedachte moet over vaste uren be schikken waarop ze met ,klem en partijdig heid kan uitkomen voor haar idealen: de idealen van het Katholiek Vlaamsche Vlaan deren. Het Radio-Instituut staat voor de taak. Mooie woerden en handige formuleeringen zullen hier niet helpen. Vlaanderen wil waar borgen en die moeten klaar en duidelijk worden geformuleerd. De Vlaamsche Golf lengte moet in handen gegeven zijn van Vlaamsch-willende leiders. Vlaanderen wil dat zijn Vlaamsche muziek in volle daglicht worde gesteld. Dit kan alleen een bevoegd doch Vlaamsch-voelend bestuurder. Vlaan deren wil dat zijn Vlaamsche kunst en kui tuur in vollen luister worden veropenbaard. Daaraan kan alleen een Vlaamsch-voelende leiding tegemoet komen. Vlaanderen wil dat zijn kinderen en zijn volk geleid worden in een geest van Vlaamsche solidariteit. Dat kan alléén gebeuren wanneer de Vlaamsche golflengte onvoorwaardelijk in handen wor de gegeven van eene Vlaamsch-denkende leiding'. Dat Brussel zich niet voorstelle dat er met halve oplossingen een uitweg is bereikt. Vlaanderen waakt en alle lapwerk zal onher roepelijk breken op den bewusten wil van 't Vlaamsche volk. LA BRABANCONNE. Op het Surlet de Chokierplein, te Brussel, heeft men een monument La Brabancon- neopgericht. Op het monument is een tekst in het Fransch gebeiteld. Geen enkel woord Vlaamsch is erop te vinden, 't Is dus voor de Vlamingen niet. BISSCHOPPEN. Jong Dietschland geeft eene lijst van in leven zijnde prelaten die met de Bis schoppelijke waardigheid bekleed zijn en die afkomstig zijn van Vlaanderen, Noord-Ne derland en Wallonië. Onder Vlaanderen is begrepen het Vlaamsch gedeelte van Fransch-Vlaande ren maar niet de voormalige kastelnijen van Rijssel, Douai en Orchies welke Romaansch zijn. Op die lijst tellen wij 38 Bisschoppen uit Vlaanderen, 32 uit Noord-Nederland en 4 uit Wallonië. Uit die eerelijst blijkt hoezeer het Katho lieke Vlaanderen trouw is aan de Kerk van Christus, wien het zijne beste zonen schenkt. GUIDO. Brussel, voor het te laat is, tot bezinning gen kunnen wij dulden dat de Omroep een In dezen tijd van crisis en malaise voelen velen zich geroepen, middelen aan te geven, die aan dezen ongunstigen economischen toestand een einde zullen maken of ten minste gedeeltelijk in den economischen nood zullen voorzien. Van al de stemmen, die opgaan, klinkt ongetwijfeld die het krachtigst, die aandringt op het koopen van Belgische producten; zoo iets als de Buy British -beweging in Engeland. Het schrij ven over een dergelijk onderwerp is zeer dankbaar, omdat men altijd zeker kan zijn van de sympathie van het meerendeel der lezers, d. w. z. van diegenen, die lezen zon der zich in het onderwerp al te ver te ver diepen. Een goed vaderlander zal geen oogenblik in twijfel staan, wat hij moet koppen, wan neer hij voor denzelfden prijs de keuze heeft tusschen een Belgisch en een buitenlandsch product van gelijke waarde. Zelfs mag wor den verwacht, dat hij zich gaarne een kleine geldelijke opoffering getroost om door Bel gisch te koopen de nationale nijverheid te steunen. Maar veelal wordt uit het oog verloren, dat zoowel verbruikers als producenten on der de heerschende malaise te lijden hebben en dat de eersten een veel grooter percen tage onzer bevolking vertegenwoordigen dan de laatsten. Iedereen moet tegenwoordig zijn uiterste (financieele) krachten inspannen om zijn hoofd boven water te houden en is door den nood gedwongen datgene te koopen, dat voor zijn behoeften hem de hoogste waarde voor zijn geld geeft. In verband hiermede denken wij onwille keurig aan de herhaaldelijke geuite klacht, dat de Belgische markt overstroomd wordt met Amerikaansche automobielen, terwijl wij toch een eigen vrij belangerijke automobiel- nijverheid hebben. De vraag, zouden de economische belangen van ons land niet beter gediend zijn, indien, ten gunste onzer nationale nijverheid, de invoer van de producten der Amerikaansche automobielindustrie beperkt, respectievelijk bemoeilijkt werd, zouden wij niet onvoor waardelijk bevestigend durven beantwoorden. Wij moeten namelijk niet vergeten, dat in de verhouding tusschen de automobiel en de nationale welvaart gedurende de laatste twintig jaar een algeheele ommekeer Is ge komen. Destijds werd een auto gekocht door degenen, wier inkomen groot genoeg was om de luxe van automobielrijden mogelijk te maken; tegenwoordig wordt in 75 van de 100 gevallen een automobiel aangeschaft omdat het zonder deze niet mogelijk is de inkomsten groot genoeg te maken; m.a.w. de overgroote meerderheid dergenen, die te genwoordig van automobieltransport gebruik maken, doen dit, omdat de auto of de camion voor hun zaken of bedrijf onmisbaar is. En aangezien zij in verband met de tegenwoor dige omstandigheden meer dan ooit gedwon gen zijn hun zaken en bedrijf volgens strikt economische principes te beheeren, moeten zij hun keuze bepalen op de vervoermidde len, die voor de minste kosten het hoogste rendement geven. Dit verklaart de aanwe zigheid op onze wegen van de talrijke pro ducten der Amerikaansche automobielindus trie, die door haar zaken organisatie en massa-productie den verbruiker goedkooper bedienen kan dan dit anderen constructeurs tot heden toe mogelijk is. En degenen, die om economische redenen hun keuze gevestigd hebben op een dergelijk product der Amerikaansche industrie, behoe ven niet voor minder goede vaderlanders door te gaan dan zij, die zich onder de tegenwoordige omstandigheden, nog een gel delijke opoffering kunnen getroosten om een Belgisch product te koopen. Want de voor naamste Amerikaansche automobiel-indus trieën monteeren de door haar verkochte wagens voor een groot deel in ons land met gebruikmaking van Belgische werkkrachten en grondstoffen, uit Belgie afkomstig.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1