De eude Beüüerssiitis ie Pomgise Sanaioriüm De Louie ZONDAG 7 DECEMBER 1930. WEEKBLAD 35 CENT IEMEN 27" JAAR. N 49. Notarieel-, Armoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr 9. Uitgever SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. Voor* de K' A- d. I MELOTTE met verlaagden melkbak draaiende op eene spil voorstaanders des vooruitgangs. I is tie Ont- roomer van al de bou- wers öntroomers MELOTTE. N. V. Remicourt Mad. VANOENDRIESSCHE Politiek Overzicht Abonnementsprijs per Jaar: (per ppst) In 't Land: 18 fr In Stad17 fr Frankrijk: 35 fr Anderelanden: 40 fr TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per inlassching4 fr. rnmmwm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen ingezonden wordexx. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen; 90 cent. per gewone regei Annoncen: Prijzen op aanvrwi# Een der werken die in onzen huidigen levensstrijd meest de aandacht en de steun van alle Katholieken verdient, is wel het werk tot zedelijke verheffing der arbeiders jeugd serieus op..., dat zijn al uitvindsels van de priesters om u van het plezier te verwijderen en u heel braafjes te houden!... Daar Iee- ren zij over oneerbaren omgang tusschen jongens en meisjes, verkeerde gedachten over liefde en huwelijksleven. Daar zijn fa brieken waar jongens en meisjes in dezelfde Stenden zullen altijd bestaan. Ge zult' Plaats etcn> den schaftijd overbrengen, ne vens elkaar moeten veranderen van kleede ren. Welke gevaren voor onze dierbare jeugd zoo te leven in die atmosfeer, in dat modder van onzedelijkheid en bederf; ook zien we dat er jongens en meisjes gevonden worden die totaal zijn bedorven, dat iri hen alle edele gevoelens zijn gedoofd en aan 17 jaar lichamelijk geknakt. Ik herinner me nog zoo goed, dat, toen ik onderpastor was, een moeder die haar kind rein en deugdzaam had opgevoed, met de schort om haar hoofd, weenend kwam jam meren om het verval van haar meisje. Zoo braaf, zoo onschuldig was ze toch; in drie weken herken ik ze niet meer; ze is gansch bedorven Het heeft me steeds mijn hart doen bloe den, te zien hoe zooveel goede jongens slechts weinige weken aan den arbeid alle edele gaven van reinheid en geloof hadden ver loren Toen ik bij Zijn Eminentie den Kardinaal werd geroepen en een ganschen namiddag het vraagstuk der arbeidende jeugd besprak, heb ik hem bekend dat moest ik zelf in die omgeving, in dat midden van zonde en be derf hebben geleefd ik zelf niet zou kunnen hebben weerstaan aan de zonde. Men zegge nu niet: de wetgeving kan deze toestanden doen ophouden. Doch men ver- gete niet dat de wetgevers hoe goed ook bezield, onbekwaam zijn dit naar een goed einde te brengen. Zeker zou het toezicht op de treinen, in de autobussen, in de werkplaatsen moeten verscherpen, maar hoe goed de wet geving ook zij, nooit zal zij den mensch in wendig veranderen. Ook de patroons zijn onbekwaam het kwaad totaal tegen te houden, 't Is waar, enkelen onder hen zijn bekommerd om het zieleheil van hun arbeiders, maar zij zelf bekennen dat ze onmachtig staan om een dam op te werpen tegen den stroom van ongodsdienstig heid en onzedelijkheid waardoor het ar- beidsmidden wordt overweldigd. Maar hoeveel fabrieken zijn er niet waar daar niet wordt naar omgezien, waar slechte gesprekken en handelingen geduld worden, fabrieken die eerder zwijnstallen zouden mogen genoemd worden. Er wordt ons soms opgeworpen: maar het meerendeel van die Jongens, en meisjes wer-.. altijd armen onder u hebben heeft O. L. Heer gezegd en voor wie wil nagaan welk afmatend leven op zedelijk en lichamelijk gebied de arbeidersjeugd thans beleeft: van den vroegen morgen weg per trein of autobus; heel den dag weg van huis; 's avonds laat terug en dan aan welke gevaren zij vanaf haar prilste jeugd blootgesteld is, moet de hoogste goedkeuring en de mildste hulp gaan naar dezen die aan liet bestrijden van dit zedelijk verval hun beste krachten spannen. Overal worden nu bonden ingericht voor de K. A. J. (Kristen Arbeiders Jeugd) en de ziel daarvan is de Z. E. H. Kan. Cardyn, van Brussel. We hoorden hem spreken te Yper, 14 da gen geleden, ter gelegenheid der inhuldiging van het Christen Volkshuis en het bezoek van Minister Heyman. Al de aanwezigen hingen aan zijn lippen; elk was diep ge troffen door de woorden van den Eerweer den Voordrachtgever en door de overtuiging waarmede hij zijn zaak bepleitte. Hieronder geven we deze aanspraak terug. Gij allen die het goed meent, leest ze, herleest ze en helpt aan het werk. De Jeugd is de toekomst; helpt eraan om ze gods- dienstlg-fier en rein te behouden. Steunt de werken der K. A. J., zedelijk en geldelijk, en God zal het U locnen, want 't is een der edelste werken van naastenliefde! x REDE VAN Z. E. H. KAN. CARDYN in de feestzaal van het Christen Werkersver- bond te Yper, op 23 November 1939. Ik breng als priester mijn eerbiedige hulde aan minister Heyman, die evenals ik uit een arbeidersfamilie gesproten, door aanhouden de wilskracht, door taaie werkzaamheid er toe gekomen is zulk een hooge waardigheid te bekleeden en reeds daardoor als voorbeeld voor onze arbeidende jeugd mag gesteld worden. Ik spreek mijn bewondering uit voor hem die is een toonbeeld van den echten christen, den man, van diepe godsdienstige overtuiging, die er voor uitkomt vooral, van oprecht innig familieleven. X Men beweert dat onze christene arbeiders beweging de socialisten steeds naaapt. Wat 'n onwaarheid! Een verheugend feit was het dat wij de eersten waren om een veiligheids- tentoonstelling in te richten te Luik, te zien hoe in die groote stadszaal, naast den Bis schop, de socialistische Gouverneur en over heden zich verplicht zagen in het openbaar hulde te brengen aan hetgeen wij voor de arbeiders hadden bewerkt. Waren wij de eersten te Luik, we waren ook de eersten te Charleroi en te Gent. De socialisten zeggen dat zij het monopo- lium hebben de werkersbelangen te verdedi gen. Maar wij, bezorgd voor onze arbeiders die dikwijls slachtoffer zijn van ongevallen waardoor ze verminkt worden of er het leven bij laten, richtten de eerste Veiligheidsten toonstelling in te Gent. Een andersdenkende Gouverneur, een socialistische schepen van Gent, zagen zich gedwongen op hun beurt hun bewondering uit te spreken voor het geen wij uit bekommernis en liefde voor den werkman hadden teweeggebracht. Wij apen de socialisten na! Maar de Ka tholieke Arbeidersjeugdbeweging heeft de taak op zich genomen de werkersjongens en -meisjes te ontwikkelen, te beschermen en te verdedigen. Wij wilen een heiligen kruis tocht ondernemen om van onze bedreigde jeugd, verkeerende in de grootste gevaren, binst de moeilijkste jaren van hun leven, een geslacht te vormen dat eere doet aan de Kerk en aan onzen dierbaren arbeiderstand. x xx Een massa jonge arbeiders en arbeidsters van 14, 15, 16 jaar moet huis en omgeving verlaten en verre naar het werk vertrekken. Dat huidige arbeidersleven brengt voor hen in hun vormingstijd, in de beslissende perio de van hun leven, in de moeilijkste jaren, onzeglijke gevaren bij. Is het niet om er bij te weenen hoe jongens gisteren nog onge schonden en godsdienstig, hoe meisjes nog onschuldig en braaf, die thuis en gedurende acht jaren in de school een uitstekende op voeding kregen, na enkele weken dat zij naar den arbeid trekken, hun reinheid en deugd hebben verloren? Daar zijn verschillende oorzaken van dit verval, en vooreerst de verplaatsing zelf: Dat mee gaan dat verre weg zijn allen ondereen: mannen, vrouwen, gehuwden, jon gelingen, 's morgens vroeg of 's avonds laat, per trein, tram of autobus. Geweten is het dat autobussen reden met 'n opeengehoopte menschenmassa in het duister zonder eeni- ge verlichting al binnen. Dan verblijven in verre verwijderde middens die heel en al ontsnappen aan alle controol, aan alle waak zaamheid van ouders, priesters, geburen. Daar is eilaas niets meer dat hun weerhoudt. Het is dan ook niet te verwonderen dat ze zich gauw vrij gevoelen en weldra aan alles meedoen. x* Die jongens en meisjes die gister nog ter school gingen en als kind aanzien, worden nu als groote mensehenbehandeld. Ze gaan om met mannen, vrouwen, gehuwden, goeden en slechten, socialisten, communis ten, bedervers. Iemand moet al een uitge sproken en schandelijke bederver zijn om uit een 'fabriek weggezonden te worden. Zij, de minderjarigen van 14, 15, 16 jaar zullen een loon ontvangen in de gelegen heid zijn er over te beschikken, voortdurend aangezet worden om er een deel van achter te houden of er misbruik van te maken. Ze zuilen voortdurend hooren: krijgt ge maar zooveel? Ik houd 40, 50 fr. te week ach ter en ga naar cinema en danszaal. Kreeg ik zooveel niet ik ging elders wonen! x X X Wat treurig is om zeggen, het arbeidsmid del! is in het algemeen een oorzaak van be den in den huiskring christelijk opgevoed, velen onder hen werden in katholieke scho len gevormd. Maar wij zeggen: niemand is gevormd aan 14 jaar, de beste opvoeders van de wereld zijn niet bij machte te maken dat de onbezonnen jongen, het onervaren meisje, zoo geworpen in dat midden van be derf en rotheid, gaaf en deugdzaam blijve, zoo er van andere zijde niet krachtig worde inbegrepen. We willen niet langer dat de bloem, de hoop, de toekomst van onzen arbeidersstand verga in dit slijk van zonde en onzedelijk heid. Dat moet een einde nemen! Maar hoe? Een nieuwe aanpassing is noodig. We hebben een organisatie op touw gezet die zou behooren ingericht te worden in ieder stad en dorp, die worden moet de machtigste organisatie van gansch het land. Van in de school reeds wit ze al de katholieke arbei dersjongens en -meisjes vereenigen in de K. A. J. (Katholieke Arbeidersjeugd) en V. K. A. J. (Vrouwelijke, Katholieke Arbei dersjeugd). Wat wil deze organisatie. Ze wil zijn 1) een school, 2) een maatschappelijke dienst, 3) een vertegenwoordigend lichaam. - X X In onze vergaderingen, in onze studiekrin gen en studiedagen, in onze recollecties en retraiten, willen we onze arbeidersjeugd vormen tot diep overtuigde jongens en meis jes; we willen ze opleiden tot het beroeps leven, hun de waardigheid en den plicht van den arbeid aanleeren, ze leeren eerlijk zijn. Men klaagt over het gemis aan plichtbesef bij onge werklieden, maar wie heeft het hun geleerd anders te doen? Wij willen onze jeugd tot een heerlijke en ontwikkelde jeugd opleiden. De socialisten staan beducht voor onze jeugdorganisaties. Zij hebben gepoogd ons na te apen, maar al hun pogingen misluk ten. Zij kunnen geen edele jeugd vormen; «we hebben geen vat meer op de jeugd», zeg gen ze; want hun ontbreekt de ziel voor de vorming ervan, hun ontbreken de geestelijke rijkdommen. Wij voeden door onze prachtige tijdschrif ten De Jonge Werkman voor de jongens, in Lentelevenvoor onze meisjes, door gansch onze inrichting, die jongens en meis jes op; we leeren ze zien, zich ontwikkelen, christelijk oordeelen en handelen, hun plicht volbrengen en met liefde; we leeren hun den mond stoppen in de autobussen of op het werk: «Hebt ge u vandaag nog niet gewas- schen?... Uw asem riekt!... Loopt naar den zwijnenstal, daar is uw plaats!... We lee ren ze hun godsdienst kennen en verdedi gen, durven uitkomen met hun herkennings- teeken, zich gedragen als oprechte- fiere christenen, werken en zich opofferen voor hun organisatie, ja apostels worden bij hun werkbroeders en werkzusters. Arbeiders, daar is een schat waaraan nie mand raken mag: dat is het christelijk huisgezin. Daarom leeren wij aan onze jonge arbeiders en arbeidsters dat de ziel van het miesje van den werkman zooveel waard is als de ziel van het meisje van een millionair of milliardair; we zullen onze jongens zich zelf en hun werkzusters leeren te eerbiedigen en te beschermen opdat ze later waardig het vaderschap zouden kunnen dragen. In onze V. K. A. J. willen we onze werkmeisjes vor men opdat ze later huismoeders worden die haar kinderen als engelen van reinheid en deugd opvoeden; zij moeten de draagsters worden van het geslacht waaruit de verlos sers voor den arbeiderstand worden geboren! Ouders, zendt ons uw zonen, zendt uw dochters naar onze organisatie; we zullen derf. Daar hoort onze jeugd spotten meter van maken verstandige, reine, fiere, diep- den godsdienst, met de H. Mis, met de H.1 christelijke arbeiders die uw loon en uw Communie, met de biecht, met de hel.1 kroon zullen uitmaken hier op aarde en ook "Alleman doet zoo...; niemand neemt dat hierboven. xx Onze organisatie wil ook zijn een maat schappelijke dienst. We willen onze werkjon gens en- meisjes voorbereiden tot den ar beid, ze helpen een beroep te kiezen dat overeenkomt met hun gezondheid en arbeids toestand, zorgen voor bestendigheid in het werk, een voogdij van ouderen en goeden voor de schachten inrichten, zoeken naar meer veiligheid, meer zindelijkheid en ge zondheid op de fabriek, doen waken over de eetmalen, schaftijden, verplaatsingen, ar beidsduur, vrije aandacht schenken aan on gezonde en gevaarlijke" bedrijven, aan het loon der jeugdige arbeiders. We hebben ook een spaardienst. ingericht. Ouders, steunt onze pogingen, maakt dat een spaarboekje bij ons hebben, zoodat ze wekelijks iets wegleggen. Zoo kan de jon gen en het meisje wanneer ze willen trou wen, hun huis geheel of ten deele aankoopen. Dat moet niet meer gedaan worden, wanneer men reeds 23 jaar getrouwd is. Dit moeten ze kunnen ze willen trouwen, dan is er geen vrees dat ze hun huwelijksplichten niet zullen nakomen. x x Onze jeugdorganisatie wil ook, uit naam Van hare duizenden leden tusschenkomen voor hen bij de patroons, bij de wetgevers om betere levensvoorwaarden te verkrijgen; ze zal tusschenkomen om ze te beschermen, te verdedigen, om zedelijkheidsmaatregelen te doen treffen, om bedervers te verwijderen, kortom zal onze -organisatie als vertegen woordigend lichaam optreden om voor onze jonge arbeiders dit te bekomen wat waardig is van den mensch en van een christen!! Dierbare arbeiders, we willen de arbeiders jeugd opleiden tot diep christelijke mannen en vrouwen die niet alleen bekommerd zijn met hun loon en stoffelijken welstand, zelf zuchtig scharrelen om eenige stoffelijke goe deren die als zand door de vingers glijden, maar die ook bezorgd zijn voor hun eeuwige zaligheid. We willen dat ze aan God opdragen het sacrificie van hun werk, dat ze, evenals de priester aan het altaar het onbloedig offer van Calvarie vernieuwt, ook het sacri ficie van den goddelijken Werkman van Nazareth zouden offeren, namelijk het sa crificie van hun zweet en hun arbeid en alzoo onze fabrieken herscheppen in heilig dommen en kerken en tempels. Ons wordt door de socialisten opgeworpen dat we zijn de uitdoovers van het verstand, dat we van onze arbeiders willen dutsen ma ken. Maar wie onze werking nagaat, deze moet. inzien hoe breed we, het verstand ont wikkelen, den wil versterken om van de ar beiders te maken prachtmenschen ter eere Gods en onzen werkersstand! Ons wordt gezegd dat we werken voor geld: ziet deze handen, daar kleeft geen vuilnis van goud aan. Arm geboren, wil ik arm sterven. Gesproten uit een arme familie, heb ik na al de ellende waarin onze werkers- jeugd verkeerd gezien te hebben, gezworen ze weer te winnen voor Christus. Mijn vader was een ongeleerde, die nochi lezen noch schrijven kon, maar een ver-! standig man die tien kinderen moest groot brengen. Zekeren avond wanneer de anderen te bed waren, ben ik naar beneên gekomen en zei: Vader, laat me a. u. b. voortleeren. Maar jongen sprak hij, wij zijn arme menschen, ge moet gaan werken en geld verdienen voor uw jongere broeders en zus ters. Vader, ik zou willen priester wor den! Dan werd de man die niet gauw ont roerd werd, doodsbleek en sprak: «Och vrouw, waar hebben we dat geluk verdiend? Nu zullen we dubbel wroeten om dit te mogen beleven.De arme man werd hem eilaas dat geluk niet gegeven. Enkelen tijd vooraleer ik dit priesterkleed mocht dragen, komt een telegram: «Kom naar huis, vader erg ziek Ik mocht hem niet levend terug zien. Maar met de hand op zijn lijk heb ik dan gezworen dat ik mijn leven zou opoffe ren voor het welzijn van den arbeider!... Kajotters, Kajotsters, laat u niet verlei den door verdeelers noch scheurmakers; a. u. b. één hart en één ziel. uw leiders zullen u nooit bedriegen of verraden. Ze droomeri voor u de heerlijkste droomen, de prachtigste toekomst. Door hen wordt ge beschermd, verdedigd, opgevoed. Wij zijn aan 't opbouwen. Onze organisatie groeit. Uit verschillende landen van Europa, zelfs van andere wereldcleelen, komt men op inlichting, erover op ons secretariaat. Onze werking wordt de ziel van andere lan den, ze wordt de spil van een internationale Katholieke arbeidersjeugdactie. Over twee duizend jaar werd een werk manskind geboren dat de Verlosser werd van het mensehdom. Weldra wordt het Kerstfeest gevierd. Jongens en meisjes van Vlaanderen, sluit u aan bij ons, weest apos1- telen bij ons, dan wordt Christus terug b:j ons geboren, dan wordt het nieuwe Kersi- 'dag: de geestelijke hergeboorte van Christus in Vlaanderen. DE ONTROOMER land- De bakkersgilde of gilde van St Obrecht, alzoo genaamd naar heur patroon, schijnt in de St Janskerk ter stede reeds bestaan te hebben in 1296. Inderdaad, in een perkamen ten handbeek dat de eigendommen en ver plichtingen der gilde vermeldde, en in 't kerkarchief vroeger bewaard werd, stond eene gifte aangeduid, door zekeren Willem a# Vaec, gedaan, en bedragende honderd dertig roeden lands en eene somme gelds te betalen telken jare op Bamisse en Half- maarte. Het stuk was gedagteekend uit 't jaar 1296, acht dagen in 't ingane van April Het reeds besproken handboek der gilde droeg als hoof ding: Deisen bouck behoort toe der ghilde van Sint Obrecht, Sinte Jans te Poperinghe, ende was ghemaect in 't jaer ons Heeren duust vijfhondert ende vier en twintich den 7" dach in Maerte Op dit oogenbiik waren Frans Werren deken, Wal- lin de Conynck, Willem de Reckemaeekere, Louwyck Kieken en Gheleyn Staessen be- leeders der voorzeide gilde. Ook in het Recueil des chartes du Prieuré de St Ber- tin a Poperinghestaat eene oorkonde van 21 Maart 1457 waarin vijf personen ver meld worden als 't bestuur hebbend der St Obrechtsgilde. De bakkersbond had ten zijnen dienste een autaar en een kapelaan der Janskerk. Zoo werd den 16" Maart 1511 eene overeen komst gesloten tusschen de kerkmeesters van St Jan en de deken en vinders der St Obrechtsgilde, waardoor deze laatste het recht behielden dat ze reeds bezaten, een kapelaan aan te stellen om de gilde te die nen. Deze kapelaan zou hebben, gebruiken en ontvangen, de Vervallen obyten, salue ende andere rechten van de kereke ende zulke periminencien ende vrijheit als vroe ger. Het belang en de rijkdom der bakkersgilde blijkt onder andere hieruit dat ze een huis ter beschikking stelde van haar kapelaan en dat de St Janskerk bijna al hare goederen aan de St Obrechtsgilde te danken had. We weten dat den 2" in Wedemaand (Juni) 1563 honderde huizen te Poperinghe af brandden, waaronder eene behuusde hof- steide bewoond door E. H. Jakob Everaert op St Jans en kapelaan der St Obrechtsgilde. Het huis was gelegen ten Zuid-Westen der kerk en was eene gifte van Frans de Vondt en zijne vrouw Marie aan de St Obrechts gilde. Den II Mei 1751 werd op aanvraag van dep Z. E. H. Ignatius- Proventier S. T. L. Ka» nunnik der hoofdkerk te Yper en aldaar president van 't Bisschoppelijk Seminarie, aan de St Janskerk eene relikwie van St Obrecht geschonken door Dom Bernard Legoeul, abt en het kapittel der reguliere kanunnikken van Kamerijk. Die relikwie, nog bewaard ter St Janskerk, is een deel van het armbeen van den heiligen kerk voogd. Het oorspronkelijk bewijsstuk dier gifte draagt de drie blazoenen van den abt Legoeul, van het kapittel en van Z. E. H. Proventier. Het oude St Obrechtsaltaar binnen de Janskerk werd afgebroken in 1770 en alles verkocht, hout en beelden, voor 82 ponden, 10 schelle parisis. Het huidige altaar besteld den 14 October 1768, werd geleverd door Jakob Costenoble, meester-schrijnwerker ter stede, die voor zijn werk, met inbegrip van de beelden, een kruis en vier houten kande laars en al het bijwerk, 1872 ponden parisis ontving den 18" April. Het altaar werd ge schilderd en verguld door Pieter Van Heule ten jare 1777 voor de som van 960 pond parisis. Het St Obrechtsaltaar is thans toegewijd aan het H. Hart: de leerling moest wijken voor den Meester. Maar nog staat het beeld van St Obrecht of Authbertus, als bisschop mét myter, staf en boek aan een der steun pijlers van den toren. En den 6" en 13" Juli 1879 prijkte neg op den praalwagen van het mirakel in de vierhonderdjarige processie ter eere van O. L. Vrouw van St Jan, de H. Autbertus, bisschop van Kamerijk, al hier als patroon der bakkers vereerd De oude kerkrekeningen vermelden jaargetijden en requiemmissen voor de overleden gilde- broeders en nu nog wordt jaarlijks op 13" December, feestdag van St Obrecht, eene mis gedaan in de St Janskerk voor de leden van den bakkersbond. Een woordje nog over St Obrecht (in 't fransch St Aubert). Waar, wanneer en uit welke ouders hij geboren werd, is onbekend mr.ar wij weten dat hij van in zijne jeugd uitmuntte in wijsheid en deugd. Den 21 Maart 633 werd hij bisschop gewijd van de vereenigde bisdommen van Kamerijk (Cambrai) en Atrecht (Arras). Al verbleef hij gaarde in de eenzaamheid om er te bid den. toch stond hij altijd ten dienste van eikendeen, had eene groote voorliefde voor armen, zieken en ongelukkigen.Van heinde en verre kwam men luisteren naar zijne onder wijzingen en zijn raad inwinnen: dit deed ook meermaals de toenmalige Frankische koning Dagobert I. De machtigste familien vertrouwden hem de opvoeding toe hunner kinderen. Onder deze wordt gerekend Landelyn, die, later van het pad der deugd afgeweken, bekeerd werd door gebeden van zijn gewezen leer meester, St Obrecht, door hem priester ge wijd en door zijn invloed geheiligd, vier kloosters stichtte, onder ander de beroemde abdijen te Lobbes en te Aulne. 't Was ook onder den invloed van St Obrecht dat Ma- delgar, later St Vincentius geheeten, zich uit de wereld terugtrok en kloosters bouwde te Hautmont en op de plaats die de stad Soig- nies werd. De vrouw van Madelgar en hare zuster verzaakten ook aan de wereld, ontvin gen het kloosterkleed uit de handen van Sint Obrecht, en stichtten: de eerste,de H. Walde- trudis, een klooster te Castrilocus (nu Ber gen geworden)de tweede, de H. Aldegonde, een klooster langs de Samber (waar de stad Maubeuge ontstond). St Obrecht stond in vriendschappelijke betrekkingen met andere heiligen van zijn tijd. Hij ontving de bisschopswijding uit de handen van den H. Acharius, bisschop van Noyon en Doornik, bijgestaan door twee andere kerkvoogden. Met zijn vriend. Sint Amand, ging hii de kerk wijden die de H. Ghislenus gebouwd had te Ursidongus (nu de stad St Ghislain geworden). Met St Elooi bezorgde hij het overbrengen der relikwieën van den H. Fursy naar Péronne. Volgens sommigen zou hij met S. Omaar of Audomarus de overblijfselen) van S. Vaast uit de hoofdkerk van Atrecht naar eene na bijgelegen plaats gebracht hebben waar later eene abdij gebouwd werd. Hoe groot ook de glorie was der wonderen die hij wrocht, der bekeeringen die hij be kwam, der betrekkingen die hij onderhield, toch bleef St Obrecht in diepen ootmoed alle eer aan God geven. Hij stierf rond 663 en werd begraven in de St Pieterskerk te Ka merijk. Een deel zijn relikwieën werd over gebracht op aanvraag van keizer Otto de Groote naar Magdeburg in Duitschland en zoo werd St Obrecht de beschermheilige van twee groote steden: Kamerijk en Magdeburg. Hij wordt dikwijls voorgesteld met een ezel die twee manden brood draagt op den rug en eene beurs aan den hals, en is de patroon der bakkers in Belgie en Noord -Frankrijk. Zijn leven werd op bevel van Geeraard I van Kamerijk rond 1015 geschreven door Fulbert, die later bisschop van Chartes werd. Van St Obrecht mag en moet getuigd wor den dat hij den christen godsdienst in Hene gouwen deed herleven en bloeien en dat hij een der grootste bisschoppen was van het Frankische rijk der VII" eeuw. Tandmeester DIXMUDESTRAAT - 47 - YPER. DAGELIJKSCHE RAADPLEGINGEN van 8 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Op Vrijdag 21 November hebben de zieken uit Houthem hun intrede gedaan in het, voor hen, nieuw gebouwd Sanatorium De LovieDe zieken zijn den Heer Dr Brut- saert ten zeerste dankbaar omdat zij wel weten dat het door zijn tusschenkomst is, dat zij nog voor den aanvang van den win ter Houthem hebben mogen verlaten. Houthem die weliswaar een stukje van hun eigen geworden was, maar die hen niet lan ger meer kon herbergen. In De Lovie zijn de zieken verwelkomd geweest door den Heer Dr Brutsaert, die niets ontzien heeft, zelfs de beste uren van zijn dagelijksch werk, en dit gedurende gansch het jaar, geofferd heeft om dien dag te bespoedigen Dat het Sanatorium tot in de kleine puntjes nog in orde niet is, kan iedereen begrijpen, de zieken het best. Het is niet in een jaar dat men een werk, dat zooveel kennis en zorg vergt, voltooit. Allen zijn van nu af reeds overtuigd datTdit West-Vlaamsche Sa natorium aan de spits zal staan van al de gelijksoortige inrichtingen van geheel het land, en dit niet alleenlijk door zijn Jichtige en luchtige gebouwen, maar ook door de ver zorging en verpleging dat de zieken er zullen ontvangen vanwege den liefdevollen Dokter bestuurder Heer Sierens en de Liefdezusters van Cortemarck. Het was bewonderings- waardig hoe Dokter en Zusters geslameurd hebben, ja, zich afgebeuld hebben tijdens de verhuizingsdagen om al de voldoening mogelijk te schenken aan de zieken, die wei nig of niets geleden hebben in de verwarring door de verhuizing veroorzaakt. De Zusters die rechtstreeks in aanraking waren met de zieken verdienen een bijzonder woordje lof en dank, want die hadden het meer dan lastig. Beste Zusters, uwe nederigheid laat niet toe hier uwe namen te noemen, maar eens zullen zij bekend zijn, wanneer God in het aanschijn van iedereen zal getuigen dat datgene ge aan de zieken deedt aan Hem gedaan was. De provincie West-Vlaanderen heeft een groote toelage gestemd voor het oprichten van het Sanatorium. Het is dus klaar en duidelijk dat dit gesticht voor de West- Vlamingen is en dat deze steeds den voor rang zullen genieten; dan volgen de andere Vlamingen, de Walen en lest no laest de vreemdelingen, die maar zullen genomen v/orden als er plaatsen overblijven. Een ding is zeker, een West-Vlaamsche zieke zal nim mer ofte nooit geweerd worden, ware het zelfs noodig daarom een vreemdeling weg te sturen. Op dit oogenbiik zijn er .(54) vier en vijftig West-Vlamingen verpleegd in De Lovie Het is voor iedereen duidelijk dat het Sanatorium met de inkomst van die zieken niet kan bestaan en dus verplicht is ook zieken op te nemen uit- andere gouwen. Het doel van het bestuur bestaat niet enkel in het feit De Lovie tot het best ingericht Sanatorium van het land te maken, maar ook in het streven naar prijsverlaging. Nu reeds zijn de kostgangsprijzen het laagst van bijna al de Sanatoria's van Belgie, en dit verdient de aandacht van de werken van Openbaren Onderstand onzer gemeenten. Het weze hier gezegd dat het Sanatorium ingericht is ter verpleging van mannen aan getast door tering onder welken vorm ook: -(lieraandoening, beentering, longtering, enz., alle ziekten van dezefden aard. En tot slot van dit artikel sturen wij een woordje van dank aan al diegenen die ons hebben bijgestaan en geholpen in de ver huizing. Uw werk is aan uw lijdende broe ders ten goede gekomen. Sanatorium «De Lovie», steeds voorwaarts in de goede richting! gezonden en zieken zullen u dankbaar zijn. Gebruikt Chicorel WYPELIER-XAFFUN 't is de beste. DAVIDSFONDS. Het Hoofdbestuur van het Davidsfonds, bij monde van zijn dagelijks bestuur, en in naam van zijn 70.000 leden, verspreid over heel het Vlaamsche land, gezien uit ondervinding de Vlamingen wan trouwig staan tegenover diensten van open baar nut; gezien in 't bizonder, de vertegenwoordi ging van het Vlaamsche volk in de minder heid staat in den beheerraad van het Natio naal Instituu voor Radio-Omroep; gezien bovendien het particulier initiatief, en inzonderheid de Katholieke Vlaamsche Radio-Omroep, bewijs hebben geleverd dat zij aan het luisteraarspubliek volle bevredi ging kunnen en willen schenken; oordeelt dat het N. I. R. machtmisbruik zou plegen indien het de bestaande om- roepvereenigingen, die blijk hebben gegeven van radio-bevoegdheid en in 't verleden ver diensten hebben vergaard, zou wegcijferen; oordeelt dat trouwens de eerste bestem ming van het N. I. R. moet zijn een billijke verdeeling van den zendtijd onder de parti culiere radio-organismen te waarborgen; waar zendtijd ongebruikt zou blijven, kan het N. I. R. zorgen voor aanvullende pro gramma's; en oordeelt dat bij de gebeurlijke Vlaam sche N. I. R. programma's de leidfhg daar van moet berusten in handen van Vlamin gen, waarvan het Vlaamsche volk weet dat zo in zijn kultuurstrijd met hem staan. REGEERINGSGEZAG. Dat op dit oogenbiik regeeringsgezag ont breekt, leidt tot een angstige diagnose. De toestand in Vlaanderen is slechts te norma- liseeren door herstel van autoriteit gegrond vest op liefde, door herstel van zedelijkheid in de verhouding van de Belgische Saats- leiding tot de Vlamingen. Wie als onpolitiek toeschouwer de weifelende regeeringshande- lingen tegenover de Ecole des Hautes Etu des heeft gevolgd krijgt een indruk van krachteloosheid, van zedelijke inzinking. De maatregels die men treft moeten tweeledig kunnen geïnterpreteerd worden, of men mag aan de eene (de liberale) zijde niet weten wat men gedwongen is aan de andere zijde (de Vlaamsche-katholieke) toe te staan. Zoo verliest de regeering elk voordeel welke ze anders zou halen uit een logischen maatregel van bescherming tegenover de Staatshooge- schoo! welke ten dienste der Vlaamsche ge meenschap werd gesteld. Het is tijd dat de Katholieke Vlamingen, zich inspireerend op den nood der tijden, zich met klem uitspreken voor een sterk en eerlijk regeeringsgezag, voor een noodzake lijke energie in het Staatsbeleid. Met een toestand zooals deze welke thans heerscht digkrediteert de Brusselsche autoriteit zich eiken dag ellendiger, maar niet slechts de Brusselsche autoriteit, ten slotte zou het democratisch staats- en regeeringswezen zelf in algeheele ongunst geraken. Rechtsomkeer te Brussel, en spoedig, liet is heel laat. DE ONKOSTEN VAN DE EEUWFEESTVIERING. Op een vraag van den H. Piérard, betref fende de onkosten van de eeuwfeestviering antwoordde de minister: Een krediet van 31.870.000 frank werd voor de viering van de eeuwfeesten op de begroo ting uitgetrokken. De berekening werd nog niet opgemaakt. IN DE KAMER. In de Kamer werd Woensdag een wetsont werp besproken, de Naaml. Maatsch. van Belgische Spoorwegen machtigend eene lee ning aan te gaan van 600 miljoen. De spoor wegen werden in regie uitgebaat krachtens de wet van 23 Juli 1926. De maatschappij heeft een aantal werken moeten afmaken, die door den Staat waren begonnen. Die werken moesten meer dan 1 miljard kosten. Een volledig plan van eerste inrichting is geraamd op 2.318 miljoen frank. Het reizi- gersvervoer is met 15 gedaald, vergeleken bij het vorig jaar. Van de voorloopige werk lieden, ten getalle van 12.600 in October 1929, waren er in October 1930 nog slechts 4.800 in dienst. De tijdelijke werklieden daalden van 7.800 op 1.800. Die cijfers zijn gehaald uit het verslag van M. Petit. DE CRISIS DER BESTENDIGE DEPUTATIE VAN OOST-VLAANDEREN. Wij vernemen dat de voor Dinsdag aan gekondigde bijeenroeping van den Provin cieraad van Oost-Vlaanderen om over te gaan tot de verkiezing van nog vier leden der Bestendige Deputatie, en bespreking van de begrooting, werd afgelast en voor onbe- paaiden tijd verdaagd. DE AANVULLINGSTOELAGE AAN DE OUDERDOMSGEPENSIONEERDEN Wij hebben reeds gemeld dat in 1930 een aanvullende toelage zal worden uitbetaald aan de bejaarde lieden die recht hebben op een ouderdomspensioen. Die toelage bedraagt 18.75 t. h. van bet pensioen. Om bedoelde toelage te kunnen uitbetalen wordt er, om op de Begrooting van het Mi nisterie van Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg te worden ingeschreven voor het dienstjaar 1930 een krediet van 47.000.000 frank geopend. DE VERPLICHTE AANSLUITING DER GEMEENTEN BIJ HET CRISISFONDS. De Kamer zal deze week het wetsvoorstel op de verplichte aansluiting van de ge meenten bij het crisisfonds in behandeling nemen. De tusschenkomst van de gemeenten zal 10 t. h. van de uitkeeringen bedragen. De H. Heyman heeft evenwel een amen dement ingediend luidens hetwelk de toela gen van het crisisfonds voor 10 t. h. ten be- zware van de gemeenten vallen op wier grondgebied deze arbeiders of bediende» gedomicilieerd zijn. IN DEN KATHOLIEKE VLAAMSCHEN LANDDOND De algemeene vergadering van den Kath. Vlaamschen Landsbond kwam Zondag juist op een tijd dat de spanning in Vlaanderen een hoogtepunt bereikt De vergadering was zeer talrijk bijge woond en de besprekingen werden met de meeste belangstelling gevplgd. De vergadering bleek het volkomen eens met den Voorzitter M. Bouweraerts om aan te nemen dat bij het rechtsherstel in Vlaan deren geen reden voorhanden zijn om re kening te houden met het bestaan der onbe duidende atalminderheid. M. Smeesters, van Kortrijk, gaf een prach tig overzicht van de kwestie van het lager en middelbaar onderwijs. Dan kwam M. Van Cauwelaert aan het woord. De tijd is gekomen om het Vlaamsche vraagstuk in Belgie volledigop te losse» in den kortst mogelijken tijd en op geheel afdoende wijze. Het Vlaamsche vraagstuk staat boven de tijdelijke regeeringscombinatie en ook boven elke persoonlijkheid. In het Katholiek zoowel als ih het Vlaamsch belang moet het vrij onderwijs dergelijke eerlijke maatregels treffen dat het zich niet hatelijk make door het ver moeden te laten ingang vinden, dat zijn vrienden onder den dekmantel van een ver-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1