Stut houden on duahoi Front os nisuuie rensioeuuie! HET POPPEHTHEATER KALLEIHOEIE TE P0PERIH6HE ZONDAG 14 DECEMBER 1930. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN 27" JAAR. N' 50. Notarieel-, Annorïcefi- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Wie inlichtingen begeert over aankondi- Politiek Overzicht DAVIDSFONDS - POPERINGHE Mad. VANQOBRIESSCHE MELOTTE Abonnementsprijs per Jaar: (per ppst) In 't Land: 18 fr.l In Stad: 17 fr. Frankrijk35 fr.l Anderelanden: 40 fr.l TARIEF Kleine Berichten: 1 fr. per reek; minimumprijs per lnlassching: 4 fr. Dato,» de mmsmm Postabonnenten in België die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. I gingen, wordt verzocht een postzegel voor g antwoord bij zijn schrijven te voegen. Telefoon Nr 9. UitgeVèr SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15 570' Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen Ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvr»*# In he laatste nummer van het bekende Vlaamsch Letterkundig tijdschrift Diet- sche Warande en Belfort is een artikel verschenen, dat de aandacht van al de in- tellectueele middens in Vlaanderen op zich -getrokken heeft. Het is getiteld: De Vlaamsche Beweging 1930 Het is geschreven door den Heer Leo Picard. die gedurende den oorlog een be langrijke rol speelde in de activistische be weging. Van die zijde, kan de schrijver dus niet verdacht voorkomen in de extrimitische middens. Wij vinden in het artikel van den heer Leo Fieard al de gedachten terug die wij hier steeds in dit blad uiteengezet en ver dedigd hebben. Eenerzijds, de dwaze verblinding van de franskiljons, die, door den tegenstand wel ke zij steeds betoonden tegenover de Vlaam sche beweging, alleen het extremisme en het frontisme in de hand werkten. Anderzijds, de misdadige politiek van het frontisme, dat door alle middelen van geweld; aphitsing, verdachtmaking en opstand tegen het gezag, aanstuurt op het uiteenvallen van 3en Staat Belgie en op de zoogezegde zelf standigheid van Vlaanderen, wat naar onze jprechte en rijpoverwogene overtuiging, fa- :aal zou uitloopen op een beschamend mechtsehap van Vlaanderen en de ellende ,'oor ons duurbaar Vlaamsche volk. He besluit van Leo Picard was steeds het >nze: Naar twee fronten dient er krachtig le worden opgetreden: rechts tegen de voor staanders van het fronskiljonisme en links legen de nationalistische demagogie In een merkwaardig artikel vat Het jaatste Nieuws het opstel van Leo Picard amen. Het kon niet beter geresumeerd. Wij nemen er dan ook eenige brokken uit iver DOEL DER VLAAMSCHE BEWEGING Wat is steeds het doel van de Vlaamsche !eweging geweest? vraagt heer Picard. En :et antwoord luidt beslist: Geen ander dan e volledige vernederlandsehing van het penbaar leven in de Vlaamsche gewesten. Vij hebben een eigen taal, maar op een groot n zeer belangrijk gebied van de menschelij- e bedrijvigheid namelijk op het gebied an den staat en van de maatschappelijke rganisatie werd het gebruik er van ver- inderd. Dit heeft de ontplooiing van het laamsche cultureel leven in den weg ge- ;aan. DE GEVAREN VAN HET PEDANTISME Maar ep het oogenblik zelf dat wij ons laamsche leven zouden kunnen verrijken et al de ondervindingen en al de moge- kheden a het Belgische Staatsleven dat oogenblik houden onze duizenden Klanten, zegt de schrijver, zich afzijdig staan met een machtig lawaai de toover- rmules van het negentiendeeuwsch natio- disme te schreeuwen. Wel, acht de heer Picard het wantrou- 2ii tegenover de Belgische machthebbers Sgrijpelijk en den sentimenteelen afkeer er natuurlijk; doch hij acht het hoog tijd it wij den moed hebben te gelooven, dat verfranschten niet langer meer de macht- ebbers zijn, maar wel de Vlaamschgezin - Mi, in bondgenootschap met de leiders van Waalsche en Vlaamsche democratie, die Sn Staat tot een waren volksstaat, in dienst m het. heele volk, willen uitbouwen, SLECHTE KANSEN om hun ëigén doenwijze te verrechtvaardi gen... Voor weldenkende lieden houdt dat ook geen steek, want ze beoordeelen een bewe ging en een partij naar de PRINCIEPEN WAAROP ZIJ GEBOUWD zijn. Dat de princiepen van het nationalisme niet deugen, heeft heer Picard nogmaals uitste kend betoond. En daarom oordeelen wij met hem dat Vlaanderens goedbegrepen belang vergt dat zou worden front gemaakt tegen liet verblin de franskiljonisme en tegen de nationalist! sche demagogie. WHMtgHaannRigff&HeaBsas&HHaiHBHav De vergaderingen die in alle steden en gemeenten plaats hebben, genieten, daar de nieuwe pensioenwet er uitgelegd wordt, een ongekenden bijval. Vooral de oudjes, pen- sioentrekkenden en anderen, zijn op post om te hooren wat de nieuwe wet aan voordee- len voor hun medebrengt. Voor diegenen die vroeger géén of maar een deel van het pensioen konden genieten, zijn er geerne bij, omdat zij nu vernemen dat de opbrengst van hun werkzaamheid en spaarzaamheid, geen beletsel meer zijn zal om het volledig pensioen te bekomen. Onze menschen van te lande, die na afloop van hun dagtaak op het werkhuis nog enkele uren hun akkerken konden bewerken en zóó eenige centen konden vergaren tegen den ouden dag, zijn niet weinig blij thans het volledigpensioen te genieten. Opdat er echter niemand zijn zou, die de voordeelen der wet zou verliezen, willen wij hier nogmaal beknopt de voordeelen mede- deelen die vanaf 1 Januari 1931, in toepas sing komen voor de personen van 65 jaar en méér. KOSTELOOS PENSIOEN Voor gehuwde mannen 3200 (inbegrepen pensioen der vrouw) Voor ongehuwden, weduwnaars en wedu wen: 2100 fr. Voor gescheiden echtelingen: 1600 fr.; Voor vrouwen wier man min dan. 65 jaar is: 1600 fr. Er zal bij het berekenen van het pen sioen, geen rekening meer gehouden worden van het loon dat men verdient, of ook niet van de opbrengst van een akkerken, handel, winkel, enz. Ook het loon van de kinderen der ouderlingen komt niet meer in aanmer king. Het bezit van eigendom, geld of geld waarden, zal berekend worden aan 4 en den intrest aldus bekomen, komt, niet in aanmerking tot een bedrag van 3000 fr. voor de alleenstaanden en 4500 fr. voor de gehuw den. Aldus zullen om zoo te zeggen alle werk lieden, kleine landbouwers en middenstan ders, het pensioen kunnen genieten. WAT ZULLEN ONZE OUDERLINGEN NU DOEN OM DAT VERHOOGD PEN SIOEN TE BEKOMEN? Al diegenen die vroeger volledig pensioen genieten moeten niets doen. Alles zal door de bureelen van het Ministerie in orde ge bracht worden. Ook dezen die een onvolledig pensioen of wel geen pensioen ontvingen en wier toe stand niet gewijzigd is sedert het indienen der aanvraag, moeten niets doen. De personen echter, wier toestand gewij zigd is, alsook dezen die vroeger hunne aan vraag niet deden omdat ze volgens de voor gaande wet geen pensioen konden ontvangen en die denken er met de nieuwe wet wel VEKVLAAMSCHING VAN LEUVEN. Daar zijn studenten die de Hoogeschool van Leuven verlaten hebben, om naar de Vlaamsche Hoogeschool van Gent te gaan studeeren. Alhoewel zij, als Katholieken, Leuven met spijt verlaten hebben deden zij dit omdat hen te Gent een zuiver-Nederlandsch onder wijs wachtte alsook verschillende goedge zinde en welwillende leeraars. Zij deden dit ook nog als een daad van verzet tegen de trage en ondoelmatige vervlaamsching te Leuven. Het is tijd, meer dan tijd dat Leuven een zuiver Katholiek en Vlaamsch onderwijs hebbe. Met de toestanden te laten zooals ze nu ujn bewijst men Leuven een slechten dienst. Dat Leuven dus -pc jdig het rechtmatig ver langen van de Ytxamsche studenten in willi ge, tot een grootcr cn rijker bloei van de wetenschap, van de Nederlandsche kuituur en van ons Katholiek geestesleven. Als Katholieken en als Vlamingen moe ten wij wenschen dat de goede vruchten die wij, ta vadterlandsche opzicht, van de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool verwachten, ook kunnen voortgebracht wor den aan den boom der Vrije Hoogeschool van Leuven. Anders ware de vervlaamsching van Gent in godsdienstig opzicht gevaarlijk werk. In <i La revue catholique des idéés et des faits van 5 Dec. 11. lezen wij hierover: Wij houden niét op te beweren dat de Katholieke Studenten die naar Gent (of naar Luik) gaan, ongelijk hebben. (De uit nemingen bevestigen dé regel)Voor wat Gent betreft, degene die er naartoe gaan om reden der voertaal, missen uit nationa lisme, omdat zij de voorrang geven aan be kommeringen van tweeden rang boven de bijzonderste plicht éener katholieke hooge- schcolvorming. Zij stellen hen ifr gevaar, het kostbaarste te verliezen wat zij, bezitten: hun christen geloof Willen de Katholieken,, zooals het hun plicht is, dat de vervlaamsching van Leuven bespoedigd worde, zij moeten de vereeniging, die zich ten doel gesteld heeft de bisschop pelijke overheid daartoe behulpzaam te zijn, eensgezind en krachtdadig steunen. Onze Provincieraad van West-Vlaanderen en 63 gemeenten uit onze provincie steunen de «Vlaamsche Leerganggen te Leuven,. Mocht het getal dezer laatsten aangroeien. Gewone leden dezer vereeniging storten eene stelt men het sinds vele maanden met een extra-parlementair cabinet. In Duiischland moet Dr Brüning de zaken van het land beredderen met een minder heidscabinet en staat hij aan het hoofd van hopeloos verdeelde troepen. In Frankrijk is het ministerie Tardieu gevallen. Het is de eerste maal niet dat finantieele schandalen er eene regeering om ver werpen. Wie ziet daar klaar in het on- tclbfi'" getal partijen en strekkingen? In het Fransche parlementarisme is er veel rot, zegt de man van de straat. Maar wat kent die van poiïtiek? Moeten wij wijzen naar Engeland waar de Labour-Regeering, met Mac Donald, ten prooi van onoverkomelijke moeilijkheden, afhangt van een gril van Lloyd George? Naar Polen, waar Pilsudski het Parlement uitschold voor een zwijnenstal en een apen kooi? Moeten wij verder zien? Naar Oostenrfjïc waar Dr Ender spijts toegevingen erin gelukt, is eene regeering te vormen met enkel vijf stemmen meerderheid, tégenover een sterke, roerige sociaal-democratie Naar Spanje waar Betenguer dezer dagen nog het hoofd heeft moeten bieden aan een oproer, die veel weg had van eene revolutie? Dan laten wij nog buiten beschouwing Portugal, dat nooit zonder bedreiging van revolutie is; Teheco-Slowakïë,. waar de Slo- wakem zich verdrukt voelen en rukiten aan riet staatsverband. Wé laten buiten beschouwing: Yugo -SJavië, waar' <fe koning, zich verplicht: heeft geziers tegenover een parlement waar niet mede te' werken valt, de rol van dictator op züeh te nemen;: Griekenland, waar dé Pangatossen den een en opstand na den ande sen uitbroei en Italië, dat volgens zekere têekens, met zijn Mussssïiaii maar schijnbaar sterk staat; Rusland, waar Stalin zijn tegenstrevers in 't bloed: versmoren; irraet. Wij mag'sn het aart ons harte1 niet laten komen, anders zoisden wij even ztek worden als de Pkcfementen; vsa Europa Tarjdmesstïr DIXfTUIïfiSTRSeXSC - 47 - TER. DA GEL QTSSCHE R AAD'FLEGT TGEN van 8 tot- 13 uur m van 2 tot uur. ïrplaatsing van Frankrijks grenzen tot bij poorten van Brussel, dan zou Vlaanderen ét veel meer zijn dan een buitenprovincie Nederland al evenmin. Het tindë van ïJelgie zou voor Vlaanderen :t begin zijn van een groot avontuur, vvaar- j het waarschijnlijk veel meer slechte dan ede kansen zou hebben. Een internationale oplossing, door som- igen gewenscht, kan ook beteekenen, dat Bn ter wille van uiterlijke eentaligheid, die ii slotte toch wel komt, alle werxolijke Ifstandigheid opgeeft om een generaliteus- ad te worden van de groote mogendheden van den Statenbond. vr recht op te hebben, dienen hunne aanvraag jESSt-'SJSK, - oom Ontvanger der Belastingen. De oudérhhgen geboren in 1866-1867-1868 enz. dienen zich zoo spoedig mogelijk te be geven bij den schrijver der pensioenkas hun ner gemeente, om zich in regel te stellen be trekkelijk de verelschte stortingen. Al diegenen van 65 jaar en méér, kunnen niets meer storten voor hun pensioen. Verdere inlichtingen kunnen onze oud jes steeds bekomen bij het bestuur van den Werkliedenbond hunner stad of gemeente, of bij het bestuur der Pensioenkas. Wanneer alles tijdig in regel is, dan zal het in de komende maand April in bijna al de huizen onzer oudjes feeste zijn; dan zaL immers de eerste trimester van het nieuw pensioen uitbetaald worden; dan ook zullen al onze oudjes in dankbaarheid gedenken den lieer H. Heyman, onzen minister, den vader der nieuwe^Pensioenwet, den bescher mer der ouderlingen! ZEER BELANGRIJK BERICHT Vele menschen deden in hun jeugd en op meer gevorderden leeftijd, stortingen voor het pensioen en denken nu dat al dat geld verloren is. Daar is niets van. Al diegenen die vroeger gestort hebben, hetzij met voorbehouden of afgestaan kapitaal en hun rente bepaald hebben op 55, 60 of 65 jaar, dienen op dien leeftijd hun pensioenrente te ontvangen. De personen die daarop recht hebben en die rente tot op heden niet hebben ontvan gen, dienen zich te wenden tot den schrijver der plaatselijke pensioenkas die er onver- wijl de aanvraag dient voor te doen. E. V. DE EENIGE OPLOSSING Voor den waren flamingant is alleen als lossing aanneembaar de verwezenlijking n liet oude in Vlaanderen Vlaamsch ardoor kan Belgie in stand worden ge- -uden en zal eene goede oplossing van de flkwestie maken dat het he.ele veld van Belgische mogelijkheden voor het Ne- rlandsche cultuurleven gewonnen wordt. De evolutie in de wetgeving, aldus de tirijver, zoogenaamd grondwettelijk zelf- stuur, inrichting van twee afdeelingen, z., in het departement van Kunsten en etenschappen, kunnen het gevolg zijn van lk een gelukkige oplossing der taalkwestie. Wat de Walen betreft, ook zij hebben be ng bij het voortbestaan van Belgie en Hen dan ook wel bereid zijn de Vlamin- (1 in de taalkwestie meester te laten in eigen streek, als wij in deze kwestie ook in rechten blijven eerbiedigen. En de franskiljons, ze zullen ofwel uit- srven, ofwel zich bekeeren, zooals er nu eds voorbeelden zijn. Dit zijn eenige gedachten welke in dit erkweerdig artikel voorkomen, en waar in wij nog evenveel andere konden toe- égen. Het is wel wat anders dan al het ge reis, de pedanterie en de demagogie van zoogenaamde frontpartij, waartegen heer 'card zoo vinnig reageert. De oplossing van het Vlaamsche vraag- fik ligt ontegensprekelijk binnen het ka- van den Staat Belgie. Zij is mogelijk, bewijzen de feiten van deze laatste ja- :n overvloedig en ontegensprekelijk. Het zal voor de frontpartij een ware mis- aad blijven de kracht der Vlaamsche be- 6ging door haar hatelijk verdeelingswerk 1 verdachtmaken der Vlaamsche leiders te ebben geknakt, op het oogenblik dat ze e2en meer dan ooit noodig had, en de ze eraaf door een eensgezind optreden, nu eeds een voltrokken feit ware geweest. Wij weten nu wel, dat ook vanwege de lizagvoerders in dit land, vaak met onvol- omen inzicht en ontmoedigende traagheid !®;r4 gewerkt aan de oplossing van de Vlaam- e kwestie. Heel gaarne verschuilen zich de extre- achter die politieke tekortkomingen IHHHBMIIBaBUBBHSBHMilHHK Koopt geen Ontroomer vooraleer gij den met verlaagden mclkbak draaiende op eene spil B die den B zien werken Ontroomer» MELOTTE, N. V. Reml court bijdrage naar beliefte. De beschermende Ie den storten jaarlijksch 100 frank of 2000 fr. in eens. Voor West-Vlaanderen moeten, de stortingen gedaan zijn bij M. Plx. Maerten, Molenmeersch, Brugge, Pösteheck 2104.60. HET KRISISFONBS. Minister Heyman zegt dat hij geen enkel amendement aan zijn ontwerp kan aanvaar den. De minister legt de ware heteekenis van het ontwerp uit; het gaat niet om de aan sluiting der gemeenten bij de Werkloozenkas. maar wel bij het Krisisfonds' en dat is heel wat anders. De gemeenten hebben dus enkel tusschen te komen, wanneer de arbeiders blijk hebben gegeven van vooruitzicht. Het Krisisfonds wordt enkel toegekend in tijden van krisis, wanneer de werkloozenkas is uitgeput. De regeering heeft 40 miliioen gestemd ten bate- van het Krisisfonds en zal niet toelaten dat de werklieden aan hun lot zullen overgelaten worden, hoe lang de krisis ook dure. Er zijn 650.000 aangeslotenende niet aan geslotenen zijn een klein getal en behooreri over het algemeen tot dé communisten. De Staat geeft voor hetKrisisfonds 75 de arbeider zelf 15 en sommige gemeen ten 10 Op de 2.600 gemeenten zijn er 1.300 meest de groote gemeenten aan gesloten. De tusschenkomst dér gemeenten bedraagt slechts eenige honderden franken. De gemeenten hebben het recht niet, hun ne werkloozen van den noodigen steun te be- rooven! Dit ware nochtans het geval zoo zij niet tusschen komen voor 10 Wat zouden overigens de werkloozen zeggen van hunne gemeenten, zoo zij niet tusschenkwamen? De gemeenten hebben overigens- recht op toezicht en 't is juist daardoor dat kt ons; land zoo weinig misbruiken worden vast gesteld. DE LIBRE BELGIQUE TEGEN VLAANDEREN. Deze week werd een proces gepleit,, waar van het belang niet ontgaan is aan Vlaan deren. Het ging er om het geding ingespan nen door La Libre Beigique en Le Hen Public tegen het DavidsfondSs te Eekloo. Het Davidsfonds van Eekloo, voortgaande op het besluit van het Hoofdbestuur vari het, Davidsfonds, heeft zijne leden aangezet vaarwel te zeggen aam de VLaamschhatende franskiljonsche bladen. De Libre Beigique en de Eien Public hebben dat op zich genomen, zij moeten hen zeiven toch best kennen, en van daar het proces. Hoe de uitspraak van het geding ook we zen moge, de Libre zal er zich niet over beloven. Uit alle deelen van het land, van alle groepen Davldsfondsers rijn sympathie- betooging gegaan naar de afdeeling Eekloo. Als de Libre nu moet voortdoen met de abonnementen van de Davidsfondserszij is erg te beklagen. Hoe belangrijk de Bien Public in Eekloo is blijkt uit het proces. In Eekloo telt dit blad éen abonnement. Uit de pleidooien is gebleken dat beide deze bladen fel gekant staan tegen al wat Vlaanderen als recht verhopen mag. De tijd is uit dat de Vlamingen met hunne eigene centen hunne belagers vetmesten. De Revue Catholique des idéés et des faits van 28-11-30 zegt over de Libre Beigique ...een blad dat sedert twaalf jaren niet opgehouden heeft de Vlaamsche kwestie te behandelen, dusdanig dat de Vlamingen on gunstig moesten voorkomen tegenover de goede patriotten-lezers der - Libre Beigique ZIEKE PARLEMENTEN. Het parlementarism beleeft een crisis Waar we ook den blik wenden zoeken we, in Europa, tevergeefs naar eene regeering die sterk in den zadel zit. Is in ons eigen land, waar een crisis nog maar juist achter den rug is, eene hervalling niet wel mogelijk? In Nederland is de Kamer niet bij machte gebleken eene meerderheid te vormen en I)r. B IEL!- VmEERD? De Academie van ©eavtaiunde te Pasijs h&eft den triejaarli jbsc;te:-n prijs Verrr.uts voor de kankerxtudis tc-egekend aan een werk van Prof. Etr Dae.ls. sn aan. -en zij eer medewerkers Dl- Biltins. Gansch de \raairasl>; Hoogcsehool te Gent en de staf van Vlaamse'ie geleerden aldaar, zijn vereend naet dezs Jiooge onder scheiding varr de Fnansschas A ca ie mie van Geeneeskunde Zij wreekt (tevens <fe «jfcon leraie weten schap aan de VlaamseHs- Hooj jeuchool aver kleinziele Brusselsehe li©Qg,fear uigjieid- DE VLAMINGEN W!t HET .ÏIGER. Wij hebben nu irx heit Leger hnt&le Vlaam sche afdeelingea. Maar dat dn geest die er heerscht ver v.*n Waaimsrfa i:bewijzen de ongehoorde plagerijen wasrvE.n de Vlaam sche soldaten (iet voorwerp zajn, wanneer zijn het minste uitme geven aan hunne Vlaainsdie gevcslenj, Te Gent in de fSte&asEbei tterij van het I" Geschut gins hel wat al te kras. Omdat soldaten op -ten d ag: der opening der Vlaamscha: Hoogesclieo i den stoet en de Vlaamsche Vlag gegroet lebben; omdat erop soldaten, dj hst onderzoek van hunnen. inboed&L sluitaageltjes- van Gezellê of eendónk-ar Quichotta en zijta schi'tóknaa p Sa Zonidag 21 December 1930 geeft het wijd vermaard Poppentheater - KALLEMOEIE twee. vertooningen in den Katholieken Kring te Poperinghe. Kinderrortooning te 4 u. namiddag: Sneeuwwitje sprookje in 7 tafereelen. -- De Boksmatch Avordvertooning te T u. 30: De Wonderlijke Avonturen van JONKER! QPICHOTTU. en zijffi Schildknaap SANUHO PANZA. v in 7 tafereelen- De Vier Straatmnziekeaiten ->,, leutig beestenspel in drie bedrijven. Hierbij eenige' zichsjes- uit genoemde ver- toaningC-Ti: Het poppentheater te geem uitvinding van. onzen tijd- Reeds vanouds; bestonden er poesjenellenspelen en was er geen foor of er stand een, - Marionettenkot Maar die vroe gere. spelen waren h&el primitief; de pop pen wertfisn vara ondfirr uit vastgebcaden en bewogen en de voeten waren, sius onzichtbaar, ofwel wespen za oven het. cooneel voortge sleept, terwijl dï. gebaren ziahi herleidden, tot. een op- en.neerhawegen. der-armen. Het stuk zelf. bestond grooteruleels uit ruziémalien, vechten tai slaaz:.Het, was dim ook niet meer dam eeLhiameli ijk- groue voiksvermakaiijkheid.. En de laatste, jaren, nu, w.erden atie orde spelen hernomen, maar te'vms zoodanig ver beterd en. vernieuwd :<p technisch en artistiek gedied, csat het vroegere. - Marionettenkot gejtordem is eem theater' sta miniatuur,, waar geleverd, wordt fijn en kunstvol spel.. Een nieuwe lamst dus, dia beoefend wordt in vele Ia-.rden als Italië, Qüitsahtind, Frankrijk; insgelijks in Vlaanderen.. De Katte VI. "3ur- gexsbond. gevestigd: te; Kerlinga te Clost- eade, richtte ook een poppentheater op: -• Kallemosie uornnronkslijfe bedoeld,als-too- j; neel voor kinderen, alhoewel giioote uren-1 schen er ook wel genoegen aan beleven. Op Kerstdag ging du eeiste opvoering -ioor Smidje Smee Sindsdien zijn er veie bi-i gekomen onder andere- degene trie op Zon dag 21 December- aarcs&aaide te; Poperinghe. zullen worden opgevoerd: Sneeuwwitje, re boksmatch. De wonderlijke avonturen van mcoie, mysterieuze landen en paleizen. Hoe- genieten ze! Ze volgen met ingehouden adem, da spannencüe boksmatch tusschen Battling- Biaekie en - White Terror --. Dr A. Felix ia Leiding Wij verwachten dus alle onze kleine Da- .vidsfondsers van 6 tot 14 jaa-r de Zon dag namiddag te 4 uur ia die Katholieks- Kring;. de benedenzaal zal voor hen voorbe houden worden maar niemand wordt bin nengelaten zonder kaart en die kaarten; moeten afgehaald worden ut de Katholieke Kring ofwel op. Vrijdag 19 afwnl op Zondag 21 December telkens tusschen 10 en 12 uur. Ze worden kosteloos vers,trekt op vertoon- van de lidliaart voor 1931 en als men het verlangt wordt er. tevens «?en kaart gegeven voer. één persoon per faicafle die de kinde ren begeleidt. Het balkon is toegankelijk voor ,niet-leden mits 5 fr. Gezien dis hooge onkosten kunnen wij de avond ver texoring te 7,30 uur niet kosteloos teten doorgaan; op vertoon van de lidkaart voor 1931 kan men op hooger aangegeven ■uren kaarten bekomen mits 2 fr. per kaart; met-leden worden toegelaten mits 5 fr. Bemerk dat er geen kaarten meer te ver krijgen zullen zijn tenzij op hooger aange duide uren. HET BESTUUR. liedje op Joris De Leeaw ofeen brief van een vlaamschgezinden vriend gevonden; wer den, kregen Vtaanseite jongens 12 dagen politiekamer oi Rwïsrtierarre; 6; of zeds 8 da gen cachot en overplaatsing. Wanneer mem weet dat daden gepleegd ij strijd met d® openbare zeden door het militair gerecht vrijgesproken werdén, dan /alt hyv voor (sta Vlaamsche soldaten, dubb-i lastig gestraft te worden om wille van nietigheden. Na deze liedizinrnge straffen, met fiatel-jk karakter,, te hebben vastgesteld iri: de zooge naamde Vlaamscha regi:r«emten, waar sen totaal niet begBfjpen leerscfc.t van de vlaamsche volksziel, zal het niemand ver wonderen dat er* in de 'Haam selte stuiien- t-»nmiddens zoo vemig ge",oeld 'vordt voer de militaire lo-spbaan. Bij de bteoogüsg tegea» deze treurige drij verijen. op tonw gezet ctoor X G. S. m Bi V. O. S. tte Gent, werdem tal vam Vlamfhgenv ook niet tetoogers, duchtig .ïügeranseid! ea in c»n bak gedraaid. Het militarisme mra&t zi di bemi meffijk voor de Vlamingen Bdgfaclie Fabriek CWcorel WVPELIER-TAFFTN ViamL Veimorttscha*, TPEB. OORLOGHUITGAVEN. De K. de Broqu/iViile, Minister v«n Lands verdediging, heeft het woord gevoerd in de Cercle Gaulois.De ministers hebben nu eenmaal de gewoonte aai^enome-n hun ont boezemingen voor te behouden voor het ge zelschap van de Cercle Gaulois ->. De Minister van Landsverdediging heeft, er gesproken over de landsverdediging, natuur lijk, maar vooral over de kredieten voor de versterking der grenzen, 300 millioen frank, 1 milliard, 2 milliard frank, men weet het nog niet met zekerheid en de Minister heeft het definitieve bedrag nog niet vermeld. Die uitgaven voor de militaire uitrusting van Belgie, zijn dringend noodig, zei de Heel de Broqueville. Belgie is een vredelievend land, heel zeker, doch de beste methode om den oorlog te voorkomen blijft nog altijd de voorbereiding van den Oorlog. Si vis paeem para bellum. Wij willen enkel, zoo ging de H. de Bro queville voort, de onafhankelijkheid en de vrijheid van ons land vrijwaren, nu vooral dat de handhaving van het Europeesch statu quo van gering incidenten afhangen kan. Er zijn er die beweren, zoo verklaart nog de H. de Broqueville, dat de kredieten die wij aanvragen, niet zullen goedgekeurd wor den. Ik geloof er niets van, bevestigd do Minister. Het land is zich er van bewust dat het de noodige offers brengen moet om den vaderlandschen grond te beveiligen. Tot daar het gedacht van onzen Oorlogs minister. cho Panza. alsook D« S-iraatrrmziekanten. Dit zijn zooveel --creaties In des. voten zin van 't woord, vermits alles ((schrijven '«n stuftken, cmtwerpen >mi snaken van décors,en costumes, enz.) eigen, werk ijs, uitgenomen het beeldhouwen der koppen dat dan ge schiedt volgens moöffflten doo.ir.de leden voor gelegd. aierbUgaamde foto's geve-j.. eenidee over de «acteurs-- van - Kallemoeie een cn vol ledig denkhueld echter vevrhits kleu r- en jj Ijjhtefïeaten; ontbretoen, die bij alle rr.vder-m' t-joneelen dus ook hier een voorname rol; spelen. Immers steeds woedt de meeste zorg 'lesteerLbij de aojipassing van uéeor?., costur mes, MrhteSecten en mu.dék.. Onk h«&. gelia— ■nsp(i is. verzorgd en rol uiïdrukSjng an irhytme. Daarbij komt :iog het suggestieve van taai en dictie, overeenstemmenc j met liet karakter- van elk perscsnage. Is het dan te verwonderen- dat: die Ideine houten poppen, sprekena en- bewegers® als mer-sehen en er toclq weer zoo hemelbreed var: versehiteiid, dé: kinderen fantastische wezens toescflijnen, iiezielcf met geli-ïimcin- nige- kracht en levem Met blij «ngedaïd ver beiden de kleinen, de vertoosjngea, want daar gaat met het doek ook- dé too verwereld voor hen open. Zo leven intens de vreemde avonturen mee van prinsen- en prinsessen, !eën en kabouters, geesten en duivels en wonderlijke dieren, daar in die sprookjes- IBBBBBBfSMBQlBSESBBfïaaaBHaUBBBEÜM^SBiBBBBHffl» Voegen wij er maar seffens bij dat wij er ver van af zijn, dat gedacht te deelen. Wij zullen nog wel gelegenheid hebben hierop- weder te keeren. Eerst een woord over- de positie der Katholieke partij in be trek met deze oorlogsuitgaven. Het is fataal dat de vernieuwde Regeering Jaspar, het verhond van Katholiek en Libe raal, juist van nu af voor dit ingewikkeld vraagstuk staat. De Liberale partij is militair gezind. Zij zal op gebied van oorlogstoerusting zooveel mogelijk trachten te bekomen, onbekommerd of deze uitgaven het land naar den dieperik zullen brengen. De Katholieke partij van ons land staat daar anders voor. Daar zitten militaristen onder, dat is waar. Docli de overgroote meer derheid der Katholieke kiezers zijn dat niet. Door al de Pausen en in hét bijzonder dóór Paus Leo XIII werd het militairisme in de krachtigste termen veroordeeld. Wanneer nu Katholieke Ministers en de Katholieke Staatspartij meewerken aan het vermilitairiseeren van ons land, dan komt het gemoed van Katholiek Vlaanderen in opstand. Willen de Katholieken hun naam waardig blijven, zij mogen geen steun geven aan een dat indruischt tegen de elementair ste katholieke leer en tegen de elementair- ste wetten van menschelijkheid. Moge de Katholieke partij honderdmaal nadenken over de uitslagen der volgende verkiezingen, eer zij de handlanger worde van liberale mag natie», wier acties van Cre u- sot, fabrique nationale d'armes d.e' guerre i n honderden chemische fabrieken moeten - gen door nieuwe bewapeningen en zelfs door oorlog. Het is een openbaar geheim dat onze mi litaire begroeting langs Parijs naar Brussel gekomen is. Wij moeten ons ook bev/apencn, want Frankrijk doet het wel! En zoo wordt ons nu eene begrooting opgedrongen waarin voer onderwijs een milliard en voor mili tarisme een milliard en half voorzien zijn. Mochten de Katholieken letten op hunne taak en gehoor gevende aan de stem van Koning en Kardinaal, hun invloed gebruiken en den macht van den volkswil om te komen tot ontwapening. De Socialisten en de VI. Nationalisten heb ben een gevaarlijk wapen in handen, wan neer zij -oorlog aan den oorlog -- voeren. Het is voor de Katholiek n maar te zorgen dat zij ook dit wapen handteeren, willen zij niet dat het tegen hen gekeerd worde. Nu het oorlogsmonster wederom opduikt, is het meer dan tijd dat alle krachten sa menspannen in den strijd tegen dit vreescr lijk, gedrocht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1