Aan onze QDonnenteii van Builenland kerstdag Nieuwjaar siaai voor de deur Mad. VANDENDRIESSCHE Hei scHiideai ved Diüsnids oe Reis per viieg'uig Dringend Bericht Ergs ToisiaM io Spanje MELOTTE Bij de Nationalisten Dsviflsionds --- roperinse Politiek Overzicht ooiivieierss. - fuelling van e. h. schouw Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Een IVIodeffne Fumell I Valsehe Tranen ZONDAG 21 DECEMBER 1930. WEEKBLAD 35 CENTIEMEN tüSEÉSgaaEicm 27 JAAR. - Nr 51. Aboi mementsprijs per Jaar: (per ppst) In 't Land: 18 fr In Stad: 17 fr Frankrijk: 35 fr Anderelanden: 40 fr. TARIEF Kleine Berichten: I Ir. per reek; minimumprijs per Inlassching4 Ir. mmmm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Telefoon Nr S. Uitgever: SANSEN - VANNESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.57G. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Donderdag noen Ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingea 90 cent. per gewone regel. Annoncen: Prijzen op aanvraag, We verzoeken beleefd onze Abonnenten van het Buitenland (Frankrijk, Engeland, Amerika, Congo, Australië, enz.) ons het bedrag voor het hernieuwen van hun abon nement voor aanstaande jaar. te laten ge worden vóór einde dezer maand. Er zijn twee gemakkelijke middels om ons dat bedrag op te sturen: 1. - een internationaal postmandaat of 2. - het geld in aanbevolen brief. Voor Frankrijk is de prijs 25 fransche franks die men ons dus mag opsturen in aanbevolen brief; voor alle andere Landen buiten Belgie is het bedrag 40 belgische franks. We rekenen dat onze Geachte Lezers ons dit vóór Nieuwjaar zullen laten geworden en danken hun op voorhand. De Poperinghenaar. «BiS£SB£5!gaE83s.gf{i!9!£ifla&»3aHsaaag* o Groote God geworden een kleen kind, waarom toch is 't dat gij mij zoo bemint Wat ben ik U die niet met al en ben; en, kennend mij, mij waarlijk niet en ken? Gij wordt hetgeen ik immer wezen zou, ware ik uw woord J, en uwer wet getrouw: 't En zij gij wordt en arem kind gelijk, en komt gij ooit zoo zsit Ge, in 't Hemelrijk Uw woord, uw wet, uw doen, uw zeggen staat, o Groote God hiér, in dit kindgelaat: Gij heet en doet, ik doe noch durve... o neen, "k en ben, o God, 'k ben noch kind noch kleen. En, maakt Gij mij niet dat Gij doet en zeit, 't is uit met mij... o God, bermhertigheid GUIDO GEZELLE. ffiBsgaimaBsssssafissBSEgsgaga&v Daar wordt tegenwoordig veel aan rekord gedaan: bijna, wekelijks brengen de kranten ons het bericht, dat hier of daar meestal in Amerika de een of ander groteske clown, weer eens een krachttoer heeft be proefd, waardoor hij voor een oogenblik, de aandacht van het wereldpubliek weet te trek ken. Lazen we vóór eenige weken niethoe een Amerikaansche jonge dame, honderd uren had doorgebracht boven op een lan taarnpaal, en kregen we toen niet de foto grafie te bewonderen van dat lachende, wuivende meisje, waarvoor de ernstige men- schen met meelij de schouders zullen opge haald hebben! Rekord! Wat is rekord? Luister: In het jaar 1928 der christelijke beschaving, in ons «zeer gekultiveerch Euro pa, beproefde een moderne Gargantua uit Berlijn het, in zoo kort-mogelijken tijd de grootste-mogelijke kwantiteit eten te gebrui ken. En waarlijk, de kerel kreeg het klaar op 10 dagen tijd 300 pond zegge 150 kgr. varkensvleesch te veroberen! Of de man daarna is doodgevallen, weet ik niet, doch in alle geval, heel de wereld werd geïnfor meerd over de sensationeele gebeurtenis en triomfantelijk werd het aangekondigd, dat deze slikkerige Duitscher het wereldrekord sloeg in het eten. Er waren er nog meer, die de elasticiteit van hun maag eens wilden beproeven: een ander Germaan vond het middel om in 10 minuten tijd, 7 meter worst te bergen, een Italiaan had voor één maaltijd niet min dan 3 ys km. spaghetti of macaroni noodig. Zoo zijn er rekords in het eten, in het drinken, zoo zijn er op alle gebied. De twee sterkste menschen van de wereld zullen mekaar ont moeten in een afgesloten ruimte van enkele vierkante meter, en daar, in het aanschijn van een 20.000 angstig-wachtende menschen, zullen ze, gedurende enkele minuten, mekaar met hun vuisten rameien, tot één er van neerzinkt en de ander daardoor het wereld kampioenschap, het rekord in het boksen verovert, onder het uitzinnig applaus van een begeersterde menigte. En dan moeten denken dat de groote massa van het overbeschaafde, moderne menschdom, hongert naar zulke sensatio neele gebeurtenissen! Het ware om er bij te lachen, was het niet zoo treurig, en lag in deze hunkering naar sensatie, en in dit genot om de krachtprestaties of zonderlinge kuren van gansch-ontaarde en onevenwich tige menschen, niet het onbetwistbaar getui genis, dat onze moderne, zoo beschaafde we reld, soms zoo jammerlijk lijdt aan inner lijke zielloosheid. Dat er menschen gevonden worden en vele die er hun genoegen in vinden, zich gelijk te stellen met redelooze dieren, die óók hun buik vullen tot ze niet meer kunnen, of die óók zullen vechten tot ze er bij vallen; en dat er een ontelbare massa is van zoogezegde beschaafden, die daarvoor bewonderend toejuichen, is dat niet het onfeilbare teeken, dat onze huidige we reld soms alle zelfeerbied heeft verloren en de leer vaft het Evangelie, de eenige zaligen de, de eenige die onze ziel kan bevredigen, schijnt vergeten te hebben? En toch, daar is er Eén geweest, wiens zacht, maar ver-dragend woord, de men schen heeft opgeroepen tot het hoogste rekord dat een mensch kan bereiken: de volmaaktheid der menschelijke ziel. In der tijd dat het oude heidendom aan 't verkan keren was, en sterven ging in de laagste dierlijkheid, toen is Hij gekomen, de goede, de zachte Man, die Jezus heette, en zich Gods Zoon noemde, en was. Zegenend brak Rij het brood van zijn woord en zijn daad voor de hongerige scharen. En hoog boven het hoofd van de diep gezonken massa, die haar moeë oogen niet meer heffen kon naar de sterren, heeft Hij doen glansen, dat heer lijke, dat hooge ideaal: 't rekord van 't men schelijke leven: Wilt Ge volmaakt zijn, verloochen u zelf,... kom en volg Mij! en dat andereBemint uw evenmensch gelijk u zelf! En duizenden millioenen hebben dat ideaal zien schitteren aan den einder van hun le ven, en met heel de kracht van hun edelste menschelijkheid, hebben ze dat rekord, het schoonste nagestreefd en bereikt. Denk hier niet alleen aan hen die ver van en boven ons zijn, de glorierijke heiligen, maar ook aan al de brave menschen van onzen tijd, die langs de wegen van deugd en eerbaar heid en van de grootmoedige zelfverlooche ning, opgaan naar het laatste doel van alle wezen, naar God! Ha! wat zijp ze klein, al onze moderne, rekordmannen, nevens die ware grooten, al zijn dezen dan ook onbekend en wordt hun naam niet rond gebazuimd door de dagbla den! Zij allen, zij slaan het hoogste rekord van de grootste liefde: want zij hebben hun God lief boven alles en hun evenmensch als hun liefsten broeder; het rekord van de schitterendste waarheid: want zij vernede ren hun trotsche natuur voor God; het re kord van de edelste menschelijkheid: want zij leven in groote reinheid naar ziel en lichaam, en in hun oogen ligt de diepte van een zuiveren kinderblik en de heele schitte ring van de verre sterren. Zij zijn de «ware» rekordhelden, de echte kampioenen, die we mogen en moeten bewonderen, laat het dan nog zijn in stilte dat hebben ook zij liefst, want zij verwachten en krijgen loon van Onzen-Lieven-Heer. JSiï dus ook de vernieuwing van uw abonne ment. Zult ge u tevreden stellen, alleen met uw abonnement te vernieuwen? NEEN. Gij zult werken voor verspreiding van uw blad. EN WAAR? In eigen omgeving en ook daar buiten. Daar moet durf komen. We zijn veel te lang te schuchter geweest. We durfden niet uit te komen, niet uit te pakken voor noch met een katholiek blad. En niet enkel abonnementen bijwinnen. Lezer, die aankondigingen te plaatsen hebt, waar plaatst ge ze? fn een katholiek blad? Zoo ja: goed. Zoo neen: denk eraan, Nieuw jaar staat voor de deur. Begin met uw blad te steunen door aankondigingen, want ver geet niet,... ook voor uw blad staat Nieuw jaar voor de deur. Tandmeester DIXMUDESTRAAT - 47 - YPER. DAGELIJKSCHE RAADPLEGINGEN van 8 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. DE* PROCUREUR-GENERAAL BESLUIT TOT RECHTSVERVOLGING Naar wij van vertrouwbare zijde verne men werd het onderzoek tegen de inrichters van den schandigen vliegtocht boven Dik- smuide thans eindelijk gesloten. De procu reur-generaal heeft rechtsvervolging geëischt tegen luitenant Labrique, lid van het alge meen bestuurscomiteit van de Union des Fraternelles en tegen de genaamden La grange en Denees. Deze drie personen worden beschouwd als verantwoordelijk voor den vliegtocht, voor de begane overtredingen, en voor verstoring van de openbare orde. Een onderzoek dat dus vier maand heeft geduurd, en dat voor een kwestie die in de Vlaamsche bevolking zulke diepe en alge- meene verbittering heeft gewekt. Traagzaamheid, gebrek aan energie, heb ben in deze aangelegenheid de regeering in opspraak gebracht. Een ofiicieuse mededeeling, Maandag avond te Brussel toegekomen, kondigt aan dat de Belgische kapiteinen-vliegers Van- deriinden en Fabry de verbinding Belgie- Congo op gelukkige wijze beëindigd hebben. Mert zal zich herinneren dat Vanderlinden en Fabry den 7 December 1,1., ten 5 ure 15 's morgens, bij 't krieken van den dag, uit Evere vertrokken zijn. De duisternis ver plichtte hen den avond van 7 December nog, te Los-Alcajares (Spanje) te dalen. De eer ste etape Oran, werd slechts den 8 December, 's morgens ten 9 u. 45 bereikt. Na eene kor te rust, legde, denzelfden dag, het vliegtuig den afstand Oran-Colomb-Bechar af. Den 9 kwamen de vliegers te Reggan, den 10, te Ouallen en den 11 te Gao, aan de overzijde van de Saharawoestijn. Den 12 December werd het vliegtuig te Niamey gezien, en, na gedurende twee dagen zonder nieuws, ver nam men, door een kort telegram, dat de koene vliegers den 14 te Bengui aangekomen waren. Eindelijk beëindigden zij hunne prachtig gelukte reis den 15 te Leopoldstad. Met de oponthouden inbegrepen heeft de reis acht dagen en eenige uren geduurd. DE TERUGREIS. De koene vliegers zijn Woensdag morgen, om 8 uur 45, bij prachtig weer en gunstigen wind, op het vliegveld vanu N'Dolo, Leopold stad, opgestegen, om de terugreis naar Brus sel aan te vangen. Het vertrek had in zeer goede omstandig heden plaats, in aanwezigheid van goever- neur-generaal Tilkens en andere overheden. De eerste tusschenlanding heeft plaats te Bangi. Daarna wordt doorgevlogen tot Fort Lamy. Ter oorzaak van KERSTDAG, verzoeken wij beleefd onze Briefwisselaars al hunne bijdragen, mededeelingen, aankondigingen, enz. ten spoedigste in te zendenzooveel mogelijk vóór Woensdag. Het land in oproer Spanje maakt thans zeer benardende da gen door. De luchtvaartdiensten zijn er in gekomen en trachten het leger in hun be weging mee te sleuren. Tot nog toe zijn ze daar echter niet in geslaagd. In verschillende provincies en in vele groote steden is een algemeene staking af gekondigd. Een ministerraad werd ook Maandag bij hoogdringendheid samengeroepen. Na afloop van den ministerraad werd medegedeeld, dat het vliegveld bezet is door regeeringsgetrouwe troepen en dat elke opstandige beweging onderdrukt is. Xaar een algemeene staking 't land door. Naar men verneemt wordt ieder oogenblik het uitbreken v ide algemeene staking ver wacht. Er zou strenge maatregelen wor den genomen, e. a. het afkondigen van den staat van beleg voor geheel Spanje. Naar een algemeenen opstand. Zonder tot pessimisme te willen overhel len duiden de ingekomen berichten op de ernstige crisis die Spanje thans doormaakt. De Krijgswet uitgeroepen. Men verwacht zich er aan dat de krijgswet zal worden uitgeroepen over gansch Spanje. In verschillende steden hebben er trou wens erge tooneelen plaats gehad en zijn een reeks wanordelijkheden te betreuren. Te Hendaye en San Sebastian, waren de oproerlingen lang meester van de stad. De revolutionairen beletten vele melkhan delaars en werklieden de stad in te treden. De politie trad echter nardhandig op en vele extremisten schoten er het hachje bij in, terwijl anderen aangehouden werden. De magazijnen en herbergen van San Se bastian en Irun zijn gesloten. Alle telegrafische en telephonische verbin dingen met Spaje zijn verbroken, daar de instelling der centrale totaal vernield werd door de rebellen. Koopt geen Ontroomer vooraleer gij den met verlaagden melkbak draaiende op eene spil die den werken g i Ontroomer* MELOTTE, N. V, 5 Remfeowrt TWEE KAMPEN. Zondag 16 November greep te Gent eene vergadering plaats die belegd werd door de Heeren Dr Elias uit Gent en Paul Beeckman uit Kortrijk met het doel de eenheid in de vlaamsche nationale gelederen van gansch Vlaanderen te verwezenlijken op volgende grondslagen Federalisme. Parlementaire democratie en parlemen taire partijorganisatie. Uitgesproken christen karakter der orga nisatie. Op één uitzondering na (Advokaat Thiers te Thielt) werd dit plan goedgekeurd door al de aanwezige afgevaardigden, namentlijk: de Heeren Advokaten Elias, Beeckman, Er- nest Van den Berghe, Frans Strubbe, Hen drik Borginon, Bert D'Haese, Mathys, Rom- see, Custers, Vermeulen en Herbert, Ingenieur die zoo wat vertegenwoordigers zijn van alle vlaamsche gewesten. Zij willen de vlaam sche kwestie oplossen in het bestaande Belgie. Deze heeren scheuren dus af van Joris Van Severen, Wies Moens, 't is te zeggen van de partijgangers van Weg met Belgie en aansluiting van Vlaanderen met Neder land. Van Severen in zijn West-Vlaming ver klaart hun den oorlog en geeft die tweede soort «verraders» uit voor «neo-belgicisten». Wat brengt dat bij? I0BSBBHRHBBBBBBBBBBBSSIBBBBBBBB ZONDAG 21 DECEMBER 1930 PRACHTIG KINDERFEEST te 4 uur IN DE KATHOLIEKE KRING door het Poppentheater «KALLEMOEIE v. Oostende Opvoering van: 1. Sneeuwwitjes, naar een sprookje van Grimm, in 7 taf.; 2. Boksmatch. Gebruikt Chicorel WYPELÏEK-TAFFIN t fa Se beste. AVONDVERTOONING te 7 uur 30 Opvoering van: 1. De wonderlijke avon turen van Jonker Quichotte en zijn schild knaap Sancho Panza, in 7 taf.; 2. De Straat muziekanten, lustig beestenspel in drie bedr. Kaarten voor beide vertooningen zijn nog te verkrijgen op vertoon van de lidkaart voor 1J31 op Zondag 21 December in de Katholieke Kring van 10 tot 12 uur. Voor de kinderen tusschen 6 en 14 jaar worden kosteloos ROODE kaarten gegeven en voor wie het verlangt wordt er eene groene kaart bijge voegd voor de persoon die de kinderen ver gezelt. Voor de avond vertooning worden GELE kaarten gegeven mits 2 fr. per kaart. Niet-leden worden 's namiddags op het balcon toegelaten mits 5 fr. 's Avonds is de algemeene inkomstprijs 5 fr. maar aan onze leden geven wij de gunstprijs: 2 fr. Gunst- kaarten moeten afgehaald worden op hoo- geraangeduide uren. De eerste voordracht na Nieuwjaar zal heel waarschijnlijk handelen over Het kruismysterie van Konnersreuth (Theresia Neumann)HET BESTUUR. In het weekblad der socialisten van 23 Nov., weent C. J. tranen met tuiten omdat te Poperinghe geen socialist in den. Open baren Onderstand kon gekozen worden... uit reden dat de socialisten in den gemeente raad geen vertegenwoordigers hebben om er te stemmen. Ah! de komediespelers die zulks schrijven om hun volk te paaien! Zij weten best hoe de liberalen en de sosjes hier dikke vrienden waren tijdens de laatste gemeentekiezing. IjI de propagandaweek voor de laatste ge meentekiezing aten ze uit denzelfden pot of li: U i;, dezelfde mannen gingen rond én met r a 'we cn met roode plakbrieven; ze plakten h ■'■cl voor de liberalen en er nevens ééntje voor de sossen! Iedereen zag dat toch wel? Wat moéten de sosjes hun kiezers toch voor dutsen aanzien. En bij een paar jaar is het weer gemeen tekiezing! En we zullen het wel beleven dat den een of anderen grooten heer de sosjes zal overhalen'- en beletten op te komen. Ah! de Komediespelers! BBBBBSSaBBBSSBgasaBSBBBBBflflBEI DE VOLKSTELLING Alle tien jaar heeft er in ons land eene algemeene volkstelling plaats. Wij kunnen er niet genoeg op wijzen dat de volkstelling van zeer groot belang is. De volkstellers, door het Gemeentebestuur aangesteld en door den Gouverneur der Pro vincie daartoe gemachtigd, zullen zich in de woningen aanbieden en aan de inwoners de tellingsbulletijns afgeven, om ze na 1 Ja nuari 1931 ingevuld te komen afhalen. Elkeen zal dus den tijd hebben om rustig het bulletijn zelf in te vullen of dit des noods door een vertrouwenspersoon te laten doen. De invulling moet met de meeste zorg en nauwkeurigheid gebeuren, daar degene die met opzet onjuist inlichtingen verschaft, zich aan vervolgingen blootstelt. Op bedoelde bulletijns komen niet min dan elf kolommen voor, waarin moeten ver meld worden: 1. Wettelijke familienaam; 2. Voornaam; 3. Geslacht; 4. Verblijfplaats; 5. Geboortedatum; 6. Geboorteplaats; 7. Bur gerlijke staat en aantal levende kinderen; 8. Nationaliteitsland; 9. Beroep; 10. Talen en 11. Graad van geleerdheid. Een der gewichtigste in te vullen punten is wel datgene welke voorkomt in kolom 10: Nationale talen (Vlaamsch-Fransch-Duitsch) die elk op het bulletijn ingeschreven spreekt en daarbij indien hij meer dan leen dezer taxn spreekt, welke hij meest gebruikt. Dit artikel regelt de taalgrens van ons land1 en verschillige wetton, die voor de Viaamsche bevolking belangrijk zijn,, zullen vebjeas de verklaring van kolom 10 toege past worden. Het is zeer goed bewezen dat in 1920 bij de laatste optelling, er moedwillig omge sprongen geweest is met het aanduiden der taal. De Vlamingen waren dan de gefopten. Dit mag zeker geen tweede maal gebeuren. Daarom weest op uwe hoede. Nog eene opmerking. Op de bulletijns mag er noch door letter noch door cijfer aange duid zijn hoe of waar de antwoorden moeten gêgeven worden. Als de volksteller noodig oordeelt dat er eene verklaring onjuist of onvolledig is, dan mag hij er iets bijschrij ven maar hij moet zulks doen met rooden inkt en niet anders. Dit mag hij alleen maar dpen bij de ophaling en niet bij de uitdee- ling der bulletijns. De zaken staan nu eenmaal zoo bij de Vlamingen dat ze achterdochtig zijn. Zij willen hun recht. Wie meent dat aan zijn recht te kort is gekomen moet onmiddellijk zijne stem laten hooren aan het Schepen college of aan het Davidsfonds of de Vlaam sche vereeniging waar hij deel van maakt. Wij zetten iedereen aan naast hun recht ook hun plicht niet te vergeten. De waar heid moet gezegd in al haar eenvoud, ook al was er geen boste voorzien voor valsche verklaringen. IN DE KAMER. Deze week werd het werk ter Kamer ge forceerd. Er is nogal wat tijd verloren ge gaan met de kinderachtigheden der Libera len en het Kerstmisverlof staat aan de deur. Woensdag en Donderdag werden morgen zittingen gehouden. In de namiddagzittingen werd de begrooting van 's Landsmiddelen besproken. Dat is een zware brok waarin geheel de financieele politiek der Regeering wordt behandeld. Vrijdag namiddag moesten nog 27 redenaars worden gehoord die alle maal overstroomden van welsprekendheid wijl zij het hadden over de laatste over stroomingen. Eene bemerking. Het is niet gelooflijk hoe .weinig Vlaamsch onze Vlaamsche Volksver tegenwoordigers spreken in de Kamer. Wij vinden zulks zeer jammerlijk. STANDBEELD RENAAT DE RUDDER. Te naaste jaar, op 23 Oogst, zal bij het overbrengen van het stoffelijk overschot van Renaat De Rudder naar den Yzertoren een standbeeld voor hem opgericht en ingehul digd worden. Het beeld, dat op een der vier hoekdrum- mers van het Yzermonument zal geplaatst zijn, zal het eerste zijn van een groep van vier symbolen van Vlaamsch Yzer-idealisme, die achtereenvolgens op een van de voet stukken zullen verrijzen. Een prijskamp, waartoe alle kunstenaars beeldhouwers uitgenoodigd zijn, is daartoe uitgeschreven. VOLHOUDEN! Het land staat voor groote moeilijkheden. Het heeft eene vaste rekening noodig om die moeilijkheden te overwinnen. Ook zijn daar veel belangen aan verbonden voor eikendeen, werkman, nijveraar, handelaar, landbouwer en middenstander. De economische krisis woedt nog immer voort. De finanties staan er onmiddellijk mede in verband. In den Volkenbond worden vredesvraagstukken behandeld. De werkloozenvergoeding moet volgehou den worden. De nieuwe sociale wetgeving moet worden in toepassing gesteld. De wet geving op de ziekte-verzekerir.g moet wor den aangepast. En dan staat men nog met de taalkwestie die niet halfwege mag blijven staan. Er bestaat gevaar dat de Liberalen van de moeilijkheden waarin het land zich verkeert 't Was onder een prachtig lachend zonnev/certje dat de inwoners van Oostvleteren Zondag laatst hunnen nieuwen Herder prinselijk hebben verwelkomd. Overal wimpels en vlaggen, jaarschriften en spreuken aan de huizen. Bij de aankomst van Eerw. Heer Sehottey, na den welkoingrcct van de Overheid, stapte een stoet door het dorp gevormd door allerhande groepen en praalwagens die iedereen,, zelfs de moeilijksten, voldeed. Na derhand werd de liturgische aanstelling door Z. E. H. Deken Vervaeke met een tref fende aanspraak over het herderlijk ambt voltrokken. Een prachtig Te Deum besloot de schoone plechtigheid. Iedereen was cpgennmd bij liet welslagen van het hartelijk en gemoedelijk feest, CJgg opschriften op 5' blad.) E. H. Schottey en aan zijn rechterhand zijne twee getuigen E. H. Van Mullem, pastoor te Gulleghem en E. II. Vermeersch, pftscoor te Lombardzyde. Links Z. E. H. Deken Vervaeke van Poperinghe. ~T V J '.V, De Wagen der Jagers (Elsendamme). zullen misbruik maken, om met de Vlaam sche kwestie te schipperen en de oplossing ervan zoodanig te verminken, dat zij op niets meer zou trekken. Het Vlaamsche land heeft de oogen strak gevestigd op de Katholieke partij. Van deze verwacht het de volledige oplossing der Vlaamsche kwestie. Het is te hopen dat de Katholieke Vlamingen zich sterk zullen hou den en het betrouwen zullen waardig zijn dat het Katholiek Vlaanderen in hen stelt. De Regeering zal eerst dan vast zijn om alle moeilijkheden te overwinnen, als zij door eene afdoende oplossing de splijtzwam der Vlaamsche grieven uit haar midden zal verwijderd hebben. DE LEGERUITGAVEN EN DE GRENSVERSTERKING. Voor de leden van de Senaatscommissie voor landverdediging heeft de H. de Broque- ville, minister van Landverdediging, Dins dag een uiteenzetting gegeven over de plan nen tot herinrichting en bewapening van het leger. De leden hebben begrijpelijkerwijze het geheim over die uiteenzetting bewaard, toch lekte uit dat de Minister een omstandig verslag uitgebracht heeft over de behoeften van het leger. Hij wees vooral op de ver hooging van de uitgaven ten gevolge van de stijging van de prijzen van het oorlogsma teriaal. De uitrusting van een regiment voet volk dat vóór den oorlog 2 millioen frank kostte, kost er nu 6 millioen frank. Terloops heeft de Minister de verwijten weerlegd die tegen de inrichting van den vliegdienst in sommige bladen geuit worden. Hij bevestigde dat een krediet van 300 mil lioen frank op de huidige begrooting ge boekt wordt ten einde in de behoeften van de grensverdediging te voorzien. Zonder de versterking van Luik, zei ook de Minister, is geen doeltreffende grensversterking denk baar. WIE HEEFT NU GELIJK? De Socialist M. Vandervelde, die al over Moscou naar China en Japan gereisd is, heeft in de Kamer ferm geboft met Rusland. In eenige dagen moet hij geheel Rusland hebben leeren kennen en alles gezien heb ben. Hij spreekt van een reusachtige kracht inspanning van Rusland. Maar terwijl M. Vandervelde in de Bel gische Kamer zoo den lof maakte van de economie van Sovjet-Rusland geeft de so cialistische Hollandsche dichteres Henrietta Roland Holst, die Rusland heeft bezocht, in haar tijdschrift Bevrijdingeen akelig beeld van de Russische toestanden. Zij spreekt daarin van: Slavernij en dui- velsche wreedheid, aanhoudingen, processen en terechtstellingen en van eene revolutie die hare eigene kinderen verteert. Men zou haast gelooven dat M. Vander velde maar zoo gesproken heeft om zijn vriend den Communist Jacqmotte plezier te doen. HET OORDEEL VAN EEN WAAL. Het is kenschetsend hoe sommige Walen veel klaarder zien in de Vlaamsche beweging dan de Brusselaars. Naar deze uittreksels, uit hetgeen M. Elie Baussart in La Terre Wallonne over Vlaanderen zegt, mogen de verlichte geesten uit Petit Pariseen lesje nemen. Vlaanderen is geheel, diep, hartstochte lijk flamingant. Het volk is zulks instinctief; de jeugd is het met de edelmoedigheid en de vurigheid van haar bloed; de burgerij die zich lang afzijdig hield, die vervolgens aar zelde, draait bij om haren invloed en haar belangen te redden, En verder zegt M. Baussart geheel juist: Vlaanderen is aanwezig op die vergade ring van eenige studenten, met de pet cp het hoofd en in die congregatie van jonge meisjes die de beschermheiligen van haar land aanroepen; Vlaanderen is in die let terkundige kringen en die korpsen van ge leerden die zich beijveren de taal der voor ouders naar alle vormen te plooien en naar al de schakeeringen der gedachte; Vlaande ren is in het vaandel en in het lied van den Viaamschen Leeuw, die de harten uitzetten, koorts en geestdrift doen ontvlammen; Vlaanderen, ten slotte, is te Dïksmulde, aan den voet van het Yzerkruis, wat ook de waanzinnigen van een dwaas patriotisme ervan denken. Overal is het de zelfde hooge vlam, het zelfde moeilijk te beteugelen on geduld, de zelfde ontoombare macht. Met die macht moet men rekening houden; zij moet ingeschakeld worden in.het kader der natio nale wezenlijkheden, voor het welzijn, .en de redding van het land. Ik geloof niet dat voor het oogenblik het Vlaamsch Nationalisme een gevaar is voor Belgie, maar, indien de taalhervormingen die in wording zijn, de kultureele zelfstandigheid van Vlaanderen niet verwezenlijkten, schijnt net mij zekér dat de naaste herkiezingen niet een dozijn, maar wel twee dozijnen nationa listische vertegenwoordigers naar de Kamer zouden zenden, en de politieke flaminganti- sche werkzaamheid zou vormen aannemen en een bedrijvigheid aan den dag leggen die zeer gevaarlijk zouden zijn voor den openba ren vrede en het bestaan zelf van het land. Hij besluit met te zeggen: <i Ondanks al de vlaggen van het Eeuw feest, geve God dat het Vlaamsche Volk nooit te kiezen hebbe tusschen Vlaandenon en Belgie. Zij die te pas en te onpas een luid- ruchtig cn vlammend patriotisme uithangen, hebben hun voorkeur op te offeren voor den vrede en de eenheid van het land. POINCARÉ ERG ZIEK. Maandag nacht zijn geruchten verspreid dat M. Poincaré op sterven lag. Naar be trouwbare medndeelingen luiden zou het in derdaad zeer erg gesteld zijn met den ge wezen minister-President dia een urémie- crisis doormaakt en tevens hersen-congestie heeft opgeloopen, zoodat hij gansch ver lamd ligt. Dokter Boidin wilde bij 't verlaten van Poincaré's woning geen enkele verklaring afleggenIk verschans mij achter 't be roepsgeheim was 't antwoord van den dokter. Er zou overwogen zijn geworden M. Poin caré 's nachts naar een kliniek over te bren gen. DE TOMBOLA V. O. S. De Gazettegeeft een hatelijk artikel tegen de V. O. S. en tegen Oud-Minister Carnoy om reden van de tombola V. O. S. Uit het antwoord dat De Vlaamsche Oud- Strijder aan La Gazette geeft, verne men v/ij eens te meer waartoe de opbrengst van deze tombola moet dienen. De opbrengst daarvan dient voor de helft om een deel te betalen van wat nog ts be talen is voor het monument van het Vlaam sche volk aan zijne dooden, en' aan al de dooden van den grooten oorlog, een monu ment eerwaardig als geen één en voor de andere helf om de sociale werken van V.O.S. te helpen; deze werken zijn: a. - Een ernstige en soms doelmatige hulp .aan invalieden, weduwen en oorlogsweezen, welke cr zelf niet in gelukken hun rechten op pensioen te doen gelden. De daartoe in gestelde technische dienst, kost aan salaris sen, verplaatsingskosten en kosten van brief-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1