Mas-Car Jules De Puydt-Sehmidt In 't Binnenland BI. 2. 21-12-1930. N 51. Altijd imer warkloozen In groep dsn.Oceaan ever 1921 Katholieke Turngilde 1931 «vlug vroom». DRINKT I A L G 10 POEDER ALOAO geneest altijd HOOFDPIJN - TANDPIJN Namens het Hofverbond: De ScirhvtrDe Voorzitter, Yper. Zondag avond, in de dans zaal van de groote markt, was er om 8 ure wederom twist ontstaan. De' waarom is gemikkelijk te raden, 't En' duurde echter niet lang eer men van woorden tot daden overging en dat L. Plat,van Langemarck, 26 jaar ouden Ger. Der..., 28 jaar oud, slaags geroch- ten. Griukkiglijk heeft de politie het lo caal aanhoudend in 't oog en was er we derom al dadelijk bij om de vechtf aanljts te scheidenen naar het po'itietureel te leiden. Daar brachten ze een deugddoen- den Dacht door en 's anderendaags, voor zien van hun proces-vet baal stapten ze het af naar huis. AmD r er laten Verleden week werd largs de Afceele kalsiede een auto camionette gevonden, geladen met rond de Son kilos tabak. Het voertuig droeg spogen van schoten. FILMAVOND -- YPER West mieteren. Op,ge let Mer ck« m-Necrdscft ofe. Ncortischote. Eereteekens. Het schtpencollegie bevftctn 12 dezer maand plechtiglijk het prach ig ingelijst Eerediploma met gedenkpenning over handigd aan ens schoolhoofd. De bewij zen die de provificiale feest con: m'ssie van West-Vlaanderen toegekend, heeft voer <r Bloemenversiering der scholen ter gelegenheid van het nationaal eeuwfeest zijn zeer merkweerdig, Te dezer gelegen heid deelde de heer Burgemeester Soenen ons het goede nieuws mede, dat hij trden van den H-er Kantonalen schoolopziener bericht ontvangen had dat meesters Bal- ducken Toortelboom bij Koi.icklijk Be sluit van 27 November vereerd zijn met het Kruis en de medailie van eerstn klas. Proficiat, raees'ers en nog lange laren J«L boten &j)«a DE POPERINGHENAAR «-X PURGATINE t-: wisseling, bij de 50.000 fr. per jaar; j b. - Een hulpkas, welke bij het afsterven Veearta DEVLOO, bloedzuiverend en van. een lid aan de weduwe of de kinderen •xiaagzuiverend behoedmiddel voor paarden een som van 500 frank uitkeert; Voorkomt balgpijn, oprijzing, bewaaienheid, e. - Een hulpkas voor het uitkeeren van ;n vele andere kwalen der paarden veroor- een vergoeding bij de geboorte van een kind ïaakt door verandering van kost- en jaarge- bij onze leden, wat we echter, bij gebrek aan tijden, door vermoeidheid van reizen, door kap::aal, zullen moeten laten vervallen. i langdurigen zwaren arbeid en sterke voede- Alwie daarmede instemt zou wel doen zich i f i makkelij kt de spijsverteerin^ door het vrij* te haasten om zich een of meer loten van ,aouden van Maag en Darmen. de tombola V. O. S. te bemachtigen. De be sturen der plaatselijke V. O. S-sebonden zul len u met genoegen de gewenschte loten bezorgen. HET FRANSCHE MINISTERIE. Als een zatterik den avond te voor zijne meubeikens in gruizelementen heeft gesla gen en stampt, zit hij gewoonlijk 's ander - Gebmikwijze Een soeplepel driemaal iaags in het graan of in het drinken. HET PAK: 7.50 FRANKEN. Te besomen bij Veearts Devloo, Rekhof- jtraat en H. Notredame, Apotheker, Groot* 18. PoDeringhe. Zoo zijn ze nu ook in Frankrijk aan het doen, nadat ze hun Ministerie omver heb ben gekegeld. Reeds hebben er twee Staats Katholieke Kring. Zondag liatst had Mijnheer Heylbroeck, de knappe daags met ne zeere kop, de stukken die hij muziekleider, gezorgd voor een puik in zijne dronkenmanswoede gemaakt heeft.concert. De moeilijke stukken werden terug aaneen te kleuteren. I neet gevoel, klank en juistheid uitgevoerd en flink toegejuicht. M. Plate', lau reaat van her conservatorium te Gent, lieden, zonder gevolg, hun latijn er aan ver- oogstte eveneens veel bijval met zijn kwanseld: M. Barthou en M. Laval namelijk, kunstliederen op meesterlijke wijze en Nu is M. Steeg aan het werk om een met een prachtige stem uitgevoerd. Ministerie aaneen te lijmen. Iemand dieq Mevrouw Wed Louis Vlaamsch kan zal aan den naam van den vn geval. ivievrouw ea. nouis Kabinetsvormer reeds kunnen raden of het ^vu3gnebeur js Zondag middag, aan den gemakkelijk gaat of niet. hoek der Boomgaardstraat, gevallen over Het is geene kleine taak in den onbeschrij- i een oranjeschel. Zij werd met een gebro velijken warboel der politieke gedachten van ken been opgenomen. Frankrijk de 30 gepaste mannen te vinden j De vooruitziende moeder zal altijd in die tot samenwerken geneigd zijn. gereedheid eene doos Pectoral Dtipuis Nu is het Steeg-Ministerie zoo goed of hebben, want het is een kostbaar genees- gevormd. Het bevat 18 Ministers en 12 middel dat zij altijd zal gebruiken, vanaf Staatsecretarissen. Onder de Ministers zijn de eerste aanvallen van hoest van een huis- er 6 Senatoren. Dit Ministerie is het vijftiende sinds het Voorzitterschap van M. Doumergue en het 86- dat Frankrijk in de laatste 60 jaar heeft gehad. De Ministercrisis ontstond dit maal bij uitzondering in den Senaat. Het valt nu te zien of de Kamer, die het Ministerie Tardieu goedgekeurd heeft, het Ministerie Steeg zal volgen. GRENSARBEIDERS. Als gevolg van een overeenkomst tusschen Belgie en Frankrijk moeten alle grensarbei ders of frontaliers voorzien zijn van eene speciale identiteitskaart. Onder grensarbeiders zijn verstaan de Belgische mannen en vrouwen die eiken dag of elke week uit Frankrijk, waar ze arbeiden, naar hun woonplaats in Belgie terugkeeren. Thans zijn er 71.767 grensarbeiders, waar onder 53.147 mannen en 18.620 vrouwen.. West--V!n,anderen telt 43.573 grensarbeiders. INVOER VAN LANDBOUWVRUCHTEN. In het jaar 1929 heeft Belgie ingevoerd; voor 3.250 millioen frank tarwe, voor 388 miliioen en half frank boter, kaas en soort gelijke hoeveproducten en voor 350 millioen frank allerhande vleesch. Deze cijfers toonen aan hoe noodzakelijk het is een gezonde economische politiek ten voordeele van de verbruikers te voeren. Eenerzijds moet men door alle middelen de landbouwmethodes zóó bevorderen dat de vcortbrengst in eigen land verhoogd worde en anderzijds hoeft men vrijhandelsgezind te blijven opdat de noodzakelijke voortbreng selen zoo gemakkelijk en zoo goedkoop moge lijk zouden kunnen ingevoerd worden. GUIDO. BQRSTLUDERS Aarzel niet langer en beproef de a BORSTSIROOP DE PRATERE kleurlooze teer HOEST EN VALLING GENEZEN IN 24 UREN In alle goede Apotheken 1# FRANKEN DE FLESCI* genoot. - 6 fr. de doos. Te verkrijgen bij H. Netredame. Groots Markt. PonertnKh*. England teldeop 8 December 2.3o6 962 werkloozen wat eene verhooging is van 007 455 bij zelfden datum verleden jaar. Italië had 441 496 werkloozen op 3i October laatst en op 3o November waren er 534.280. Kndel 142.000 daarvan trek ken st uogeid. In Belgie dreigt het weik stil te vallen in de glasblazerijen De glasblazerij van Ëcaussi tes sloot met December Val-St Lambert liet twee ovens uitdooven o /er- al wordt eene wet k gewerkt op twee en men vreest nog slechter IHaSBHBHBHIHBnBBaMgMHnGBBEti Een groep van 12 itaüaansche vlieg tuigen is uit Italië vertrokken naar Bra zilië. STADSNIEUWS. Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag alleen Apotheek KE3TELYN. DONDERDAG (Kerstdag), 's namiddags, alleen M. NOTREDAME. Wij zijn gered! sedert wij de MONO POEDERS kennen; want dank aan hen ken nen wij geene hoofdpijn meer noch zenuw lijden, rheumatiek, enz. Te koop bij 11. Notre flame, Groote Markt, en A. Kesteiyn, Gasthuisstraat, Poperinghe de doos; 7 fr. PENSIOENEN. De personen geboren in de maand December, moeten heden Zondag mor gen naar 't Volkshuis, Yperstraac, van af f tot 11 uur, komen met hunne pen- sioenkaart of om hunne storting te doen. Ter gelegenheid van het tienjarig be staan der bloeiende Maatschappij, heeft het Bestuur en de Leden, de eer en het genoegen aan de achtbare Plereleden ker- naar te maken, dat er ter die gelegenheio op Zondag 25 en Maandag 26 Januari 1 }?i, twee buitengewone Avondfeesten zu'len gegeven worden onder de leiding van onzen fLnken leider M. G. Missiaen. Hij komt? Wie? Op Vrijdag cti December, om 7 3 4 's avonds, zal in de zaal van Palace Hotel ter stede, door de Rederijk Vamer De Duinenke rels van Adinkerke, onder de kundige leiding van den schrijver Jos Janssen, het luimig blijspel in 3 bedrijven D® Wonderdokter opgevoerd wor. den. De opbrengst zal gansch de behoef tige moeders in 't moederhuis toekomen. Diefstal. Over enkele dagen ver dween 's nechts uit de muziekzaal van 't College, eene viool toebehoorende aan Alle beursverrichtingen, inschrijvingen, aankoop en verkoop van publieke fondsen, ter trouwe bij A. CROUSEL ZOON Wisseiagent ter Beurs van Brussel 14, Guido Gezellestraat (Schaalstraat) POPERINGHE Agentschap van het: GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE. Kerstmis. Voor de middernacht- mis, in O. L. Vrouw Gasthuis, mogen kaarten aangevraagd worden in 't Gast huis. Om alfe gewoel te vermijden wordt niemand zonder ingangskaart toegelaten. De aanvragers nemen teveDs deel aan een schoon liefdewerk, want gansch de opbrengst der giften komt ten goede aan de behoeftige verpleegden van 't Moeder huis. Uitslag Kaartersprijskamp in 't Bieden van Zondag 14 December bij P. Verly 1. Wybo Michel, Poperinghe fr. 280 2. Vandevoorde F., Haringhe 200 3. Peel Gerard, Poperinghe i5o 4. Deprez Charles, Poperinghe 100 5. Meyers Frans, 70 b. Depoorter Maur. 60 7. Verhaeghe Jer., 45 8 Verwaerde Joseph, 35 9. Ampen Maurice, 2 5 10. Deschuytter Jules, 25 xDemeester Ju'es, 20 12 Laconte Achille, 20 3o2 Kaaiters. Middernachlmis in St Eerti/.us- kerk. Dit jaar zal voor de eerste maal de Kerstmis gecelebreerd worden te mid dernacht om het groote geheim te vieren <an dien kerstnacht, waarop God kwam wonen onder de menschen. Met klokslag 12 uur zet de plechtige Mis in, gezongen door het gemengd koor van St Bertinuskerk. Velen zal het her opnemen van een zeer cud gebruik ver blijden. 't Weze voor allen een ware kerst nacht, geheiligd door een vurige HCom munie en door de stille ingetogenheid van 't kristen volk. BIER. VOLKSHUIS POPERINGHE ZONDAG 21 DECEMBER: Te 11 u. Algemeene Vergadering voor de Kajotters. Voordracht, bespreking, liederen. Spoorwegsyndikaat. Te 3 u. stipt zal de Algemeene Voorzitter, Heer De Leeuw, het woord voeren. Geen enkel lid mag 'af wezig zijn. Iedereen mag inlichtingen vra gen en zijn belangen verdedigen. Boldergilde. Te 4 u. stipt Koning- en Prinsebolling, inning van de bijdrage en aanvaarden van nieuwe leden. Syndikaten. Te 5 '2 u. Algemeene Ver gadering voor alle gesyndikeerden. Léert onder elkaar uw belangen bepleiten en uw rechten verdedigen. We gaan naar een moei lijk tijdstip. Zorgt voor uw toekomst. MAANDAG 22 DECEMBER: Te 7 Vz u. Bestuursvergadering voor den Ziekenbond. DINSDAG 23 DECEMBER: Te 6 u. Zangherhaling en daarna Stu diekring voor de Kajotsters. Te 8 u. Bestuursvergadering voor de Ka jotters. Te 7 Vz u. Vergadering voor het Bestuur der Spaarkas. WOENSDAG 24 DECEMBER: Coöperatief. Bordereelen moeten van nu voort aangevraagd worden in de winkels en terug ingediend tegen 29 December. De vrije koopers zullen zelf hun berekening maken en hun briefkes indienen vóór 29 December. VRIJDAG 26 DECEMBER: KERSTFEEST. Te 2 uur narmniddag Cinemavertooning KOSTELOOS aangeboden aan al de kinders van onze leden, de broer tjes en zusjes van Kajotters en Kajotsters van 3 tot 14 jaar. Op vertoon van uw lid- kaart krijgt ge een toegangskaart voor elk kind en voor u zelfdie moet ge komen afhalen op Zondag 21 December ofwel op Kerstdag 25 December tusschen 9 en 11 uur. Lidkaart niet vergeten. ZONDAG 28 DECEMBER is 't de beurt aan de Kajotters. Ze zijn hard in de weer aan hun herhalingen om op te voeren FAUST het spel van den man die om wetenschap, glorie en plezier zijn ziel verkocht aan den duivel. DINSDAG 30 DECEMBER: Te 7 Vz u. tweede opvoering van LOUR- DES door het gezelschap DEVRIENDT- SOREL. Kaarten te verkrijgen in 't Volks huis. Tooneelfeest der Kajotsters. De Katholieke Arbeidersjeugd v/as op haar post Zondag laatst, 14 December. De feest zaal was bomvol met jong volk. Een bom volle zaal maakt goede tooneelspelers. De Kajotsters hebben dan ook zichzelf over troffen. Lokaas werd pakkend ontroererid weergegeven. Dat was kerngezonde Katho lieke leer over plichten van werkgeefsters en werkneemsters, over voorbereiding tot het huwelijk, gedrag van ouders en kinders te midden dien soms moeilijken zielestrijd, het beleven van Communie en Sacramenten. Dat alles samengebracht, niet in een vervelend sermoen, maar als een beleefde werkelijk heid op de planken gebracht, zoodanig dat velen moesten zeggen: Zulk tooneel doet meer deugd dan een sermoen «'Visite» wei-d een onbedaarlijke lach partij. Geen platte klucht maar een fijn beetjewaar alle commereneens een duimtje mochten aan zuigen. Kajotsters, g'hebt nog veel ander werk, maar wanneer zien we u nog eens op 't too neel? Belgische Fabriek Chicorei WYPELIER-TAFFIN Naaml. Vennootschap, YPEK. Tentoonstelling. Onze stadsge noot Heer Leopold ÉEUN, dewelke ons reeds verrast heeft met zijne kundige schilderijen, zal opnieuw in de Feestzaal van het Stadhuis te Poperinghe eene ten toonstelling hcuden van vijffig prachtige schilderijen, waarvan verscheidene ge maakt uit gekende zichten in deze streek en tegen de zeekust. Alle ware liefheb bers zullen deze gelegenheid niet laten voorbijgaan om deze schilderijen te ko men bewonderen op volgende dagen Van den Zondag 21 December tot en met Zondag 28 December telkens van q ure tot 12 ure en van 2 ure tot 4 ure namid dag. Toegang vrij. Verstoppingwerend. De Roode Pillen van L. Dupuis, Jumet, genezen de ergste verstopping en herstellen de regelmatige werking der darmen. De aoos: f» ir. bij KL NotmdaBi», Groote >J.arkt. Poperinghe. Kortste dag. Heden zijn de sombere donkeie dagen ten hoogste en nogen wij op hoop leven weldra de da gen te zien rekken en opklaren, in af wachting der naderende lente. Schielijke dooden. Deze week hadden we weer twee schielijke sterfge allen. M. Emile Verhaeghe, 65 jaar, Statie, is plotseling gestorven, Zondag, tïrwijl hij aan 't kaarten was in de her berg van P. Verly. Dinsdag m xrgen ge- voe'de M. Camille Vandairme, 61 jaar, gepensionneerde gerdarm, hem or, pes e- lijk vooraleer een bijse-oepen genees heer hem bereikte was bi) reeds gestorv n Ovdejaaravond. Op Woensdag avond 3i December, komt de Heer Speeckaert, kluchtzanger, die hier verle Jen jaar zooveel bijval verwierf, op nituw de leden van den Katholieken Kring en van 't Muziek, vergasten met zijn pitiige en vermakelijke kluchtlie deren. Kerstboom. De Kerstboom van Jen Invaliedenbond zal zooals telken jare, geplukt worden om 2 uur in het lokaal, 4. Groote Markt. Het Bestuur verwacht eene talrijke ookomst van ouders en kinders. Doozen 7 fr. de groote doozen (dub bele) bevatten 25 poeders voor X2 fr. Te rerkrijgen in de Apotheek Vandeplas te Poperinghe, in Yper bij de Apothekers Houtekier en Van Robaeys. BIBLIOTHEEK van het DAVIDSFQNDS Yperstraat, te Poperinge. Sedert een paar weken is de bibliotheek weerom geopend en zal alle Zondagen open zijn van 10 uur af tot 12 uur, alsook alle Donderdagen van 1 uur tot 3 uur. Een zestig tal nieuwe boeken zijn aangeschaft gewor den; een nieuwe catalogeering is begonnen en wij hopen met de zomer de nieuwe cata loog te kunnen uitgeven. Ons doel blijft steeds hetzelfde: goede en degelijke lezing te geven en wij verhopen dat de inwoners van stad en omliggende druk onze bibliotheek zullen bezoeken. De prijzen voor het uitlee- nen die midden het stijgen van alle prijzen onveranderlijk spotgoedkoop bleven, onder gaan nu ook eene wijziging: van Zondag 14 dezer is het 0,30 fr. per boek; de boeken mogen drie weken gehouden worden en om de gang van de bibliotheek niet te laten ver hinderen zijn wij verplicht per week achter stel in het terugbrengen, eene boete van 0,30 fr. op te leggen. Wij verzoeken tevens de personen die nog boeken zouden bezitten ze onverwijld terug te bezorgen; geen boete zal hun aangerekend worden. HopplanUrs Het hop/erbonc van het land van Poperinghe houdt op Zondag 28 DECEMBER, om 3 ure namiddag, bij Arth. Ostijn (O. L. Vrouw Kerk) eene algemeene vergadering waar toe gij allen dringend uitgenoodigc wordt. Gij weetallen heel goed in welken jammerlijken toestar.d dehopcultuur ver keert. Daarom allen, zonder uitzonde ring, naar die vergadering. Door eensge zinde werking is er voorzeker veel te bekomen maar als de eene langs hier trekt en de andere langs ginder, dan is uiterst moeilijk. Deze vergadering waar ook het Hop- verbond van Aalst Assche zal vertegen woordigd zijn, zal zeer belangrijk zijn. De tegenwoordige toestand zal onder zocht worden en aanduidingen verstrekt om hem te verbeteren. U. SIMOENS. M. LEBBE. ASTHMALIJDERS, DORSTLIJDERS Indien gij tot hier t alles geprobeerd hebt tonder voldoenden uitslag of genezing te be tomen, wacht niet langer en neemt uwen .oevlucht tot MARTIN TOMS. Voor verou- lerde en Ingewortelde gevallen volgt de vol- edlge serie voor zes weken 185 fr. Voor isthma speciale serie. Martin Toms, 112, Weststraat, Brussel. Apotheek H. N«tr«-dame, Poperinghe. ONZE LIEVE VROUW KERK. Volgende gezangen zullen op Kerst dag door het gemengd koor uitgevoerd worden Kerstmis 5 uur Mis Fr. Verhelst voor gemengd koor. Offertorium Adeste voor solo en ge mengd koor. Na de Mis Kerstlied. Flos de radice Jesse door H. V D. W. Panis Angelicus J. G.über. De Hoogmis Hetzelfde. Het Lof O Salutaris, 3 st. Adeste Panis Angelicus 4 st. Ave Maria, solo Tenor Tantum ergo, 3 st. Kerstlied. Voor groote menschen en kleine kinde ren. Het is zelden als men nog menschen hoort klagen dat hunne kinderen lijden aan 't zuur aan de maag of een andere slechte spijsvertering hebben. De talrijke moeders die hunne kinderen voeden met het Kinder meel FORTIOR hebben daar in alle geval geen last mede. Met het Kindermeel FOR TIOR komen de kinderen steeds goed aan, zij slapen gerust en zijn frisch en gezond. Het Kindermeel FORTIOR zal U door alle apothekers, vele vroedvrouwen en de beste kruidenierswinkels aan 6,75 fr. de doos afge leverd worden. A. Guilmant. J. Giüber. Fr. Abt. A. Desmet. HUIS V" r VERTROUWEN GESTlCH'i IN 1890 FABRIKANT-GOUDSMID Gasthuisstraat, 6, (recht over het Gasthuis), POPERINGHE. Allergrootste keus van JUWEELEN in BRILLANT, DIAMANT, PI. A- TINE, GOUD 18 karaat, en ZILVER. Mans-ketens, Vrouw-ketens, Barretten, Oorringen, Armbanden, Plig* tronspeiien, Ringen, Man-monters en Vrouw-monters, met en loa der armbanden. Groote keus van Tafelgerief en GESCHENKEN in ZILVER voor DOOP, EERE-COMMUNIE en HUWELIJKSFEESTEN. Depothouder van de echte monter# Roskopf-patent en van de Re gulateurs en Wekkers merk De Ster de beste der wereld. Schoone keus van Barometers, Brillen en Neusnijpers met gewone eis speciale glazen. INKOOP van alle oude juweelen aan de hoogste waarde. Alle juweelen zijn in het huis gemaakt, aan de genadigste prijzen zijn verkocht direkt van den fabrikant aan den Kalant. VERMAKING en HERSTELLING van alle oude juweelen. DE AFSLAG op de groentenconserven is een vol dongen feit. - Bestelt rechtstreeks op de U toegekomen kaart. Allerbeste waren aan de voordee- ligste voorwaarden. Conservenfabriek OPTIMA N.V. Rumbeke. Maandag morgen om 4 ure schoten dekinderljes van Maur. Verschcote, wo nende in de Neerstraat, wakker tn riepen om hulp naar moeder, daar hun s'aapka mer vol rook was. 't En duurde niet lang of moeder was er bij en het meosch bij het opensteken van de deur bestatigde dat een kasje, welke tegen de schcuw stond, bijna heelemaal reeds in de vlam men was opgegaan De geburen werden opgeklopt en de kinderen ia veiligheid gebracht, 't Was hoog tijd Met veel krachtinspanning kon het vuur gebluscht worden en het overige in den kamer ge red worden. De oorzaak is onbekend en de schade vrij groot. NOOIT TE YPER heeft men ROBEN en MANTELS aan zulke lage prijzen verkocht of In de Reklaamver- koop van EINDE SEIZOEN In het huis J. VERCRUYSSE, In het Waar Sayetten Wijveken Groote Markt, YPER. Ongelooflijk en toch waar. Eenige occasies. Zondagen en feestdagen open heel den dag. Clara! wat zijt gij verbeterd 1 Vindt gij dat, madame? Ja, zeker, gij zijt zoo bleek niet meer, gij ziet er frisch, gezond en vroolijk uit, wat hebt gij daarvoor genomen Eenvoudig THEOBROMA, madame 'dat krachtherstellend geneesmiddel, dat de een der leerlingen. Den volgende nacht dokter mij had aanbevolen. verdwenen er drie violen en een cello.' e!\ ?eg da* iocl1 a?n alle menschen, v,„ ajrj mijn kind hoeveel flauwe heden die het ook Van den gehetmzinnigen dief werd geen wej zou he!pen HUIS ERN. LEEUWERCK (Nevens Fotowinkel) Gasthuisstraat - Poperinghe fspoor nagelaten nog ontdekt. Te Poperinghe bij alle Asxjthsït. Gewaarborgde UURWERKEN. JUWEE LEN in Goud 18 k. en Diamant. Alleen- verkooper van het beste Radiotoestel MEN DE geheel installeerd 3.000 fr. zicht- en hoorbaar ten huize. Spoedige herstelling. Grootste keus van BRILLEN en aanpassing. Diefstal. Toen de vosrman Henri Roose van Vlamertinghe. Vrijdag op de markt kwam, bestatigde hij dat uit de hangbak onder zijn camion eene mand met 17 kilos boter verdwenen was De ijde! mand werd langs de Yper kalsiede in den dijk teruggevonden. Mui'plaaa is gedaan op de hofstede Maurice Lebbe, sektie B. De langverwachte jaarlijksche ver gadering voor den bond der Kioostrijke Gezinnen had Maandag plaats in het Volkshuis, om 7 y, uur. Nadat Heer adv. Lommez de vele tegen voordigen, samen met den spreker, had verwelkomd gaf hij het woord aan den spreker, heer Em. Allewaert, die voor ons volk geen onbekende meer is. In eene klare, een voudige en goed doordachte rede, wees hij er op, hoe groot de voordeelen waren welke onze volksvertegenwoordigers in zake belastingen, hadden weten te beko men, dank zij de steeds groeiende en be- wustvolle macht van dsn bond. Bijzon der drukte hij er op hoe de huishoofden er voor moesten zorgen dat ze vóór nieuwjaar nog bij den bestuurder der Belastingen te Brugge, hunne aanvraag doen moesten, wilden ze voor dit jaar nog van een gedeelte der belastingen ontslagen zijn. Optwexden Kerstdag, ten stadhuize, zouden heeren van den bond 'te vinden zijn om de menschen te helpen, !endatvan <1 tot 12 ure. Na een dank woord voor den spreker, een dankwoord dat algemeenen bij ral verwierf, speelden eenige jongelingen van het werkersver bondeen eenakter! je Flips en Flaps dat een groot succes oogst'e. Om te slui ten kwam er esn tombola van deugddoen de prijzen en niet min dan 67 leden had den-er een deel van Alwie tot dit schoc- ne feest zijn hulp bijdroeg weze er om be dankt en niet het minst Z. E. H. Ver- rraut, paToor-dekf n, dieniettegenstaande zijne veelvuldige bezigheid eraan gehou den had docr zijne tegenwoordigheid die dmgddoen e vergadering op te lristeien. Onnoodig te zeggen dat de bond steeds groeit in getal en kracht. Koopt uws JUWEELEN en DIAMANTEN bij M. VANDKRMARLÏERE - DEPUYB F f.4. Meenenstraat te Yper, daar hebt pril «Ptijd de schoonste keus. Je genadigst» rw-Usen en fttles eewe arborgd Uit een in opbouwzijnde huis aan de Veurnesteenweg was er op 10 Augus tus laatstleden, een schoore nieuwe deur gestolen.die wellicht 's anderendaags nog zou geplaatst zijn. De dader bleef onhe- kend, doch de heer Ondercommissaris had dadelijk vermoedens op een inwoner van-denzelfden wijk. Hij bespiedde dezes doen en laten en eindelijk werd deze op Zondag laatst naar het politiebureel ge roepen. Natuurlijk de man was 0 -chul- dig, doch door strikvragen in het nauw gebracht, moest hii eindigen met te be kennen dat hij de dader was Natuurlijk dat die zaak nog een staartje hebben zal. Komt zien naar de Uitstallingen van het Huis BONTE, Stuersstraat, 23, Yper. Schoone keus DIAMANT. Voordeelige prij zen. Alles gewaarborgd. De Vlaamsc'ie Toeristenbond en de Ypersche studiekring hebben de eer alle belangsteller d( n uit te ncodi^en tot den filmavond in de cinemazaal Omnia Groote Markt, op Ditsdag 23 December, te 8 uur. Naast een par r andere filrr en, ter af wisseling, zal afgeiold woidm De Film der Kortrijksche Vlas- en Textielnijverheid. Deze merkwaardige film, welke zal in geleid worden door den Heer C. Van Steenkiste, den bekenden vlaskeuner, zal u al de bewerkingen van hit vlas laten volgen, van als het lijnzaad aan de aarde wordt toevertrouwd, tot wanneer het blanke linnen gereed is om op den Lest- disch te worden uitgespreid. Het is een eenige gelegenheid 1 Algemeene toegangsprijs 2 fr. ZUïDSCHOTE. 'k Weet niet wat er met mijn hennen om gaat, ze staan snel en kake len dat 't een plezier is, maar leggen doen ze niet; mijn gebuur integendeel, raapt eiers gansche korven vol; mijne vrouw is er ja- loersch van en gaat reeds aan 't kijven met de gebuurvrouw, welhaast vechten ze!... Laat het zoover niet komen, geef uw hennen da gelijks een weinig POEIER Nr 4200, merk DE HANEKOP, daarin ligt het geheim van uw gebuur en zijn overvloedig eieren rapen. Te bekomen: in POPERINGHE: Apoth. Kesteiyn en Notredame; in YPER: Apoth. Snoeck, Vanrobaeys en Weckesser. DranCuisr. Muzi.kmaatschap- pij Dranoutcr Fanfare Op Kerst dag aanstaande en den volgenden Zon dag, telkens om 4 y» ure stipt, in de mu ziekzaal alhier htbben wij a]s alle jare een luisterrijk concert. Afwisseling van tooneel, mu-iek en zang; het feest be looft prachtig te zijn. Komt luisterenen gij zult over uwen avond tevreden zijn. Iagangsprijs als gewoonte, docher wordt grootelijks aangeraden uwe plaats te doen voorbehouden. Soloslim werd bij R Broucksou ge speeld door Camille Tamerant. Mede spelers J. Ghesquiere, L. Tamerant, H. Dchaudt. Getuige P. Minialio. Kunnen alleen deelnemen aan de tombo la of prijsloting in den Bond der 'Kroost rijke gezinnen degenen die hun jaarlid geld (10 fr.) voor io3i zullen betaald hebben, 'tzij van ru af bij den penning meester. heer Jozef Doise of uiterst den dag zelf der vergaderirgbij Jules Demuis, inden Engel. De vergadering, zooals wij vroeger schreven, heeft plaatsheden Zon dag 21 December, te 2 ys u zeer stipt, juist na de Vespers en 't is rechtover de kerk. Een warme oproep wordt gedaar tot al de Kroostrijke Gezinnen, zells van het veureinde der parochie, opdat ze al'en daar vertegenwoordigd zouden zijr tn wie nog geen deel uitmaken van den Bond er r.ulid zouden van worden, 't Is jammer genoeg dat er nog Kroostiijke Gezinnen zijn die zware lasten dragen en nog niet kunnen genieten van al de voor deelen aan de kroostrijke gezinnen ver leend, omdat ze nog niet aangesloten zijn. 't Ware misschien ook eene ge legenheid van degenen die nog geen in gangskaart besproken hebben voer den prachtigen Carthago film van Toon Ver- heyen, vandaag eens te komen speuren of peuren of er van nu af reeds geen te bekomen is Eerste plaats 5 fr tweede 3 fr. Zooals vroeger medegedeeld, de prachtfilm zal afgerold w erde met zang en klank en breedvoeriger) uitleg op Zon dag 17 Jaruari ip31. te 5 V -.Voor ATWIE eene kaait zal gekocht hebben, is de ingang vrij, mits men niet vergete de toegangskaart te toonen. Karren. De vragenlijsten die bij gelegenheid van de aanstaanee voikstel- lingaanhuis zullen gebracht worden, z.ijn nog al moeilijk om te beantwoorden. Daarom zal de Heer Daniel Deraeve, 14. Statiestraat, 1e Komen, zich heel bereid willig en kosteloos ten dienste s'ellen van alle Vlasmsche Kcmeraais, zonder on deischeid van denkwijze om gezegde vragenlijsten voor hen behoorlijk in te v uilen Defamiliehoofden mogen zich dus wen den tot voornoemden heer, voorzien van hun huwelijksboek je, de Zondagvoor middag van 10 uur tot 's middags en den DonJerdag avond van iedere week, van 18 tot 20 uur. Davidsjords Op Zondag 21 dezer, te 5 ure 's avonds, 2C algemeene vergade ring, in ons gewoon lokaal, waaifoe alle Davidsfonders uitgc-noodigd worden. Een prachtig Kerstfeest wacht U Aan de dagorde staat Zang en Muziek. Een prachtige tombola is ingericht voor de kinderen van 3 tot to jaar, deriogeschre ven leden van ip3o De leden brengen zonder foute hunrte kinderen mee. Ieder kind zal een prijs hebben. Telkens waart U in de vergaderingen talrijk aanwezig, ditmaal moet de op komst voorgaande bijeenkomsten over treffen want van nu af mag er gezegd worden dat dit feest wel de vorige zal overtreffen Vooruit Davidsfor-5 ••■•nt aan uw kinderen ook eens de gelegenheid te fees ten. Wij rekenen stellig op uwe opkomst!' Ni mand ontbieke! Allen cp post N. B. Het feest begint op het juiste uu om gedaan te hebben voor het ver trek van den tram om 7 3o uur. Ho lebeke. Kerstmis in Vlaan- drtn Sneeuwvlok jes dwarrelen timkrd dcoreen, 't Zilveren klokje weergalmt uit oentoren. Heilige nacht toen 'n kindje, zóó kieen, Te Bethhtm in 'n krib weid gtbortn Heer en Meester vrn 't Heelal, Verlaat den gulden Hemelluister. Daalt op stroo in 'nen armen stal, Redt den mensci uit Satans kluister Vlamen, zingt met d'Englen mêe Je us dank en lof en glo* ie l Breng in Vlaandren litfde en vrêe Kerstmis wordt dan ware Victor u Hollebeke 25 12-1U30. GEO Schuttersnieuws. Op Kerstdag, groote schieting, op liggend spel bij Edg. Pieters. TopSOfr., Zijdvogels 80 fr., Fallen 40 fr., Inleg 16,50 fr. Komt ge niet, Frans?... Peelf epslle,Or geval. Maan dag ramiddag kwam een auto gereden van Yper m t geleider, zekere Heer F..., van Rcusselare. Gekpmen cmtrent aan de dorpplaats, brak het stuur, met het gevolg dat de auto tegen een boom terecht kwam De auto is erg beschadigd, en de geleider heeft gelukkiglijk geen letsel. Sint-Kruis.Wanhopige daad. Maandag rond den ihiddag toen de hoevenier der villa vrn nn en confrater M. Leon Claeys, die des Winters in stad woont, de deur opende vond hij zijne vrouw op de knieën zitter; de ongeluk kige had zich verhangen aan de koord van het klokje dat boven het dak hangt. Men denkt dat de jonge en brave vrouw, zij was 32 jaar oud, plots zinneloos was geworden. f~Tl~ rfn*, TOMAAT Vcor mezeefe. Mtssiehulde. Zondag laa'st kreeg Voormezeele het be zoek van drie Zvsters van 't Klooster van Htule. die hinren kert raar Tranvaal vertrekken, 's Morgens in de Missen de den zii eene (mhalire, welke alle ver- wrehtirg overtrof, 't schoonste btwijs van hartelijk welkom. 's Avonds ten 5 ure, in de prachtig versierde zaal, ze was veel te klein, werd een voordracht mi t lichtkee'den gegeven door tere der Zusters, over het leven hunner zerdehr- pen bij de Kaffersbevolking van Doorn- spruit. Tlir.ke voordracht, gretig gevolgd door de opgepropte zaal, en niet minst door de l inders, die op het doek hunne zwartjes, voor wie ze met zooveel ijver al'es sparen, zagen opdagen. Na eeniee liederen dr or de schoolmeisjes kunstig uitgevoerd, gaf E. H. Borte, pastor van St Pieters te Yper, voor f tweede deel» eene korte voordracht over het oude en het nieuwe Rome. Heel schoon en leerrijk. Aangen meavordvoor allen en in 't bijzonder voor de Zusters die hier zooveel missievrienden hebben gevonden. Woealen.Tocneel.Op uit- noodigin? van onzen berd der Kroostrij ke Gezinnen, kregen we verleden Zondag het bezoek van den toonerigror p Nut en Vermaak van Boesirghe. Werden op gevoerd Broederhaat drama in 3 bedrijven door C. De Cock: thmede Fen Tooceelfeest in de Kazerne k'ucht in 2 bedrijven door Persoons. De opvoering der beide stukken is evc-rals da ui'gevoerde kluchtzansen, voor een ui jonge maatschappij, best gelukt. De bomvolle zaal bewees docr hun luidde ap- laus zeer voldaan te zijn. Cud-Sirijdersbelangen De ge wezen voorzittersvan den V.Q S.-Worsten brergtn hunne talriike getrouwe strijd- bro? derster kennis dat ze ?ich. Zondag a s opni'uw zullen voorstellen ter gele- eer heid der herkiezing en aanv ulling van 't bestuur. Ze vtr open dat ze hiertoe nog waardig vullen bevorden worden, daar bun verleden bij de Oud-Strijders, borg staat voer de toeVmsL Ze verwachten dus alle Y.O S.sen ter algemeene vergadering. VLAMERTINGHE. Gemeente krediet van Belgie. Alle verrichtin gen. Zekerste geldplaatsingen. Recht streek sche agentJer. Dehaeck.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 2