Bedelaar v 11 den Dom van Ketllcii en DE PARAPhUMARCHRND DE SPAHI (Beau Sabreur) Rookt Tabak Moittiina 2 OE WEDERSPANNI3E D"f0DE - La Momis récalcitrante Ojj de Voetstappen van den Grooten Meester CO^ 5 E d 4DÖTHEC4!RE, komedie in ZES deélen, groot lachsucces. EISCHT HEM 50 gr, de 100 gr. EU UW WINKELIER STAD POPERINGHE KATH. VOLKSHUIS L'Agoniads J irusa'am Vlamertinghe. ANTI-TERINGZEGELS ROUWBERICHTEN DOOR DEN UIL TE VERBOLLEN Vlamertinghe. Openbaren On der stand. Inde laatste zitting van den gemeenteraad werd bij geheime stemming de volgende personen alsplaatsvervangen de leden der Kommissie van Openbaren Ocdersfard b no< m 1 Gesar Derycke Cyriel Terlyrck, Gabriel Pesm^rey, EI miel Clarebout en Fiorent Coffyn Wouman. Boerenbond. Op Zondag 21 December ora 3 T0 uur, in het lokaal der Bcerengilde, voordracht over fruitboemgaardkwee(c door M. Van Ra- felghem, gedip'omeerd fruit- en groenten- teeltkkndige. DUI VENTENTOONSTELLING O? Kerstdag 25 December BEDANKING. Vrijdag 2e Kerstdag STERFGEVAL JACHTDRAMA GEMEENTERAAD Geurig 1 fr, fr. Fijn gesneden DE POPERINGHENAAR BI. 3. 21-12-1930. N 51 ZONDAG 2! DECEMBER, om 4 en 8 uur, MAANDAG 22 DECEASE om SI 1/4 uur 's avonds. ACTUALITEITEN en MERK\V Et.RDlCH.EDE V. DE VERMAARDE DETECTIEVEN FILM, met Henri STUART en Carl DE VOGT. blofeiender te m iken en ook zicii altijd et in ailes waaroig od te tjonep der Kuni k ujke giluo Zuid iChoie. Hond aer Krocst- rijke L,eetn ei Vriendelijke uitnooai- ging tot ue eigadeiiog op Zondag 21n ttener om!) uur voormiddag in het lokaal kij Zrijnland. VprmakHijkhp<i«3. Zoodag 21 December HERBERGKERMISSEN. In de Sr ippe bij Julien Messiaen I Is. Van E.cie. Namens het Bestuur, Is. Van Eccke. Boasinghs. Davids fonds. lieden avond om 6 uur, derde winterverga- bij Hector Benoot, In de Lelie Vcurneslraat. «In d;n Watermolen», bij Evarist Hoevenarghel, Veurnestraat. In de Oude Violette bij Jerome rdVcVb?e£ Verhaeghe, Boeschepestraat en uitvoering van oude kerstliederen door ïn de Sim. Melker ij St Bsrtinus Dom Ildebrai d De Bie, Benedictijn van Al-j bij Edmond Crabeels, Koopman in Ko fhnghem, nijnen en PI ïimgedierte, Provenstf enw. Ingezien de voorbehouden plaatsen die),/ t- j 1 gevraagd werden belooft er veel volk te I ^aandag Kandei 1 \an lekkere dinsjtn en komen. In het vooruitzicht een prachtige J 20 fr. te versmijten op den Vogelpilc. avond die ons een voorsmaak geven zal van In den Qaze ketel bij de Kinders Kerstdag I Boeket Niet leden betalen 4 fr. WERKLIEDENBOND. Opgepast: I hedeo Zondag van 11 tot iz uur komt onze vriend Gast. Slosse zetelen ia het leeszaaltje (beneden; der Boekerij en zal aan al die het ver angea uitleg geven over pensioen, in va I liditeit, compensatiekas, enz. Vrije ingang voor iedereen. - KRISTEN MIDDENSTAND. - De I vergadenng van Zondag laatst had bijval. Veien hadden aan den oproep beantwoord I Vogelhoek. In d3d Droogentak bij Je ome Rapre'et, W02 tensteeaweg. Maandag Kandeel. «A 1'Union», bij F.C'abau, Yperstrsat. In de Welkom bij Pr. Devynck, Prootstraat Ia't Vosje», bij Jerome Debaene, KLUCHT IN TWEE DEELEN WCENS1AÖ, om 8 uur en DONDERDAG Kerstdag, om 4 en 8 uur onder der de Ilooge Bescherming van Z. H. Kardinaal Dubois, Aartsbisschop van Parijs EEN EXTRAATJE VOOR DE LACHSPIEREN ZON DAG 28 Oec. om 4 uur en MAANDAG om 8 1/4 uur Prach'ig Coloniaal drama in ZES deelen. bond van kinder rijk e gezinnen die den weg naar de kerk vindt zal zijn doel be reiken. Het bewees ook dat ieder katho liek dei plicht heeft, dezen bond te steu nen, om zijn hoog zedeli|k doel. en zullen het zich ook niet beklaagd hebben Xaeen inleidingswoord van E. H. Pastoor I sprak M. Goderis, bestendige secretaris vanj den Middenstand van Kortrijk overcompen satiekas. (M. Vuylsteke, die aangekondigdI was, moest op bevel van den geneesheer voor ziekte te huis blijven). Wat hier vooral I de toehoorders deed nadenken was dat eens te meer bewezen ".-as dat er eene organisatie inoet bestaan i. >p de hoogte zijn van ai de zaken en hare L .en in te lichten. Verschilli- ge nieuwe leden lie teo zich inschrijven, dochl 0111 de vergadering niet te lang te trekken,! werd medegedeeld dat aan de middenstan ders een inschrijvingsbewijs zou gestuurd worden. Dat iedereen er4dadelijk gebruik van make om dit bewijs in te dragen bij den schrijver P. Vandenbranden. AuFaisnn Doré bij Cimille Van- sprasghe, Veurnestraat. St-Jan ter-Biezen. In de Zon bij Daniel Milleville, Konijn te verballen. In de Gilgestraat bij Camille Ha. zebroeck Abeele. Au Chasseur», bij de Wed. Saelen. Westouter. «Inde Brijke», bij Jules Biert. Op KERSTMIS. Zooals de vorige jaren I Kerstdag een Kalkoenhaan, van 9 kilo I zal op Kerstnacht de Middernachtmis plech-jte verhollen om 4 uur Oh, Arteveldestad, oh, stad van handel, Oh, machtig rijk, waar is uw wandel. Toch immer waart gij aan de spits Behoud uw faam en blijf de gids. De stede Gent stond immer bekend om hare noeste werkers, strijders enambachfslieden. Haar faam getrouw blijft zij de bakermat der vermaarde suikerij produkten F. C. Jacobs. Krachtens een ministerieel besluit van November 1930 worden bijzondere, zooge naamde 'i Anti-Teringzegels uitgegeven gel dig tot 30 September 1931 voor het frankee- ren van brieven, postkaarten, naamkaar tjes, enz. Eenieder heeft dus een gemakkelijk mid del aan de hand om de tering, echte maat schappelijke geesel die zooveel slachtoffers maakt, te helpen bestrijden. Het postperscneel zal iedere bestelling, hoe gering ook, met dank aanvaarden. HEILIGE WIJDINGEN. Wijdingen toegediend in de Hoofdkerk van Brugge door Z. D. H. Monseigneur Lamiroy, den 20 December: DIAKENS: Billiet Maurits van Hooglede; Brutsaert Maurits, Watou; Declèrcq Pieter, Iseghem; De Geeter Michiel, Oostende; Deireu Marcel, Reckem; Deprince Albert, Oostende; Dewulf Fernand Oostende; Foulon Jules, Ernelghom; Francois Paul, Kortrijk; Gillon Louis, Kort rijk; Gryspeerdt Sylvère, Elverdinghe; Lie- taer Omer, Weveighem; Martens Cyriel, Damme; Laconte Jozef, Poperinghe; Ostyn Karei, Deerlijk; Parmentier Gilbert, Ba- vichove; Pollet Adriaan, Kortrijk; Pouleyn Walter, Cuerne; Sinnesael André, Bey-hem; Staelen Alfred, De Panne; Vande Pitte Louis, BruggeVan Elslande Karei, Vlamertinghe; Van Wijnsberghe Michiel, Harelboke SUBDIAKENS: Bekaert Roger, Oostende; Bcke ''ozef, Wielsbeke; Camerlynck Arthur, Passchen- daele; Cools Herman, Oudenburg; Debus- schere Louis, Rousselare; Decloedï Julien, Brugge; De Ketelasre André, Lophem; De Muynck Achiile, Mèenen; De Pestel Joris, Familie, Vrienden en Kennissen worden Ruysselede; De Poorter Frans, Aerseele; For- beieefd uitgenoodigd tot de Plechtige JAAR- j rez Camille, West-Roose'oeke; Maeyen;; Gas- Vrienden en Kennissen worden beleefd uitgenoodigd tot de JAARMIS op Zondag 21 December, te 9 uur, in St Bertinusksrk voor LOUIS BATTHEU en Huisvrouw BECINA COUÏTENIEE. Van wege de Kinders ROUSBRUGGE-HARINGHE. EMIEL BUYSE-DEVOS, laat weten dat zijnen win kel van juweelen en horlogen, overgebracht is naar YPER, «IN DEN GOUDEN AN KER 11, GROOTE MARKT, Hij bedankt zijne geachte kalanten voor het vertrouwen in hem gesteld en verzekerd hun altijd voort trouwe bediening. Alle waarborgen (garan ties) blijven bestaan. Monters, horlogen en wekkers der beste merken in magazijn, alsook allerhande juweelen in goud en ook in fantasie. Zeer groote keus juweelen met diamant en brillant bezet, grootendeels eige ne fabrikatie. Herstellingen zoowel van ju weelen als van uurwerken, worden ten huize zelf uitgevoerd. Spoedige, maar vooral ter trouwe bediening. Maeskroa Zware brand. fengevolge van het oatplolfeu van een ketel in de fabriek Motte, brak braod ik :ndi vlammen tastten de boeve Demar- tin aan. De stoker, werf zaarn in dcfabriek werd irnslig gewond. Een tweede werkman >leef onvindbaar niettegenstaar.de naar- itiije opzoekingen. .Men denkt dat hij on- ier de p linen ligt bedolv-n De schade loorden brand veroorzaakt is a inzienltjk. Dickabusoh. Kroostrijke ge- 'inn.n. Zooals aangekondigd heeft lui verleden Zondag oaze plaatselijke af- leeling hare eerste feestvergadering ge- touden. Wij h bben met veel armen vaststellen dat het waarlijk een ucces is geweest Eene bomvolle zaal. En lebben onze kinderen plezier gehad De aak D/oogstoppel - Van^atspiegel wis oor hen een lachen zonder einde. O *k iet getaag was u:t het bovenste schoof, a de zangers m oesten terug verschijnen lei Heer Lommez den gewtstelijken Voorzitter, in eece gloedvolle en wel loordachte rede zette het programma liteeen en liet kernen wat den bond der I. G. reeds ten voo<-deele bekomen het ft 0 nog in de toekomst kan bekomen. Ein- elijkkwam de tombola. Vijftien rchoone rij'en werden onder de leden verloot, 'm té ein Jigen stuurde de E H pas'oor an de Heeren spe'ers en zangers cm unne bereidwillige meiewerking een 'oord van oprechten dank, alsmede aan eaiawezigen om hunne talrijke opkomst tienden, leden der K G. op deze ver- adering hebt u allen eene lijst bekomen aa winkeliers uit Yper, die eere zekere srminderiog toestaan aan de K. G Wij ebben het genoegen u bij konde van dit lad te melden dat te Dic'ebusch zelf, ilks reeds kan bekomen worden'! bij 1. seuwerek Maurice op al de ar ikelen 5 j vermindering. 2. Bij Beu lel Benoit. tooenmaker, zelfde prijsverminderirp. Balteu Roger, winkelier, 5 °/o cp al waren, di: op vertoon hunner lidkaait 01 tag gedaan worden. De zangafdeeling der Vlariacongregatie heeft te dezer gelegenheid I ophieuw eene tweestemmige Mis van A. De smedt aangeleerd, om ze in de Middernacht mis uit te voeren. Men lette goed op, dat de plechtigheid van 's nachtsom kwart voo 12 ure begint. De kerk is open van af 11 ure en [zal dus juist om kwart voor 12 ure gesloten worden. Niemand zal alsdan nog binnenge- laten worden die absoluut buiten moet, kan weg langs de sacristie. Van af 5 ure is de k* rk weer open en om 6 lure wordt de dageraadmis gecelebreerd. De plechtige hoogmis wordt gezongen om 10 ure. |Zooals telken jare, zullen vele geloovigen het mogelijke doen om 3 Heilige Missen te hooren. - ONZE STATIEOVERSTE. - Heer Jules Beke, onze sijmpathieke statieoverste vertrekt. Deze week zal hij reeds zijn dienst waarnemen te Vichte. Zijn heengaan, door eikendeen betreurd, was te voorzien plaats verhooging zou zulks te weeg brengen. In de enkele jaren die hij teBoesinghe over Watou. In da Nieuwe Wereld bij Marie Dalleiae Schoo-e Zetel met 2 gouden boorden. Au Faubourg bij Reré Deman, Doornstr; at gegeven door Modest Van Brant. Van 4 tot 9 uur Spreekmachien en 18 platen A la Belle Vue bij Richard Huts g< geven door Helene Vermeulen Woesten. Groote Prijskaarting In de TramM tie Brgin te 5 uur 225 fr. Prijzen. Grooien Hanerskamp. Abeele-Grens Zaal Franco-Belgc Ingeschreven maatschappijen 1. Les Amis. Frontiere Abeeie 2. Les Hou Na de Hoogmis vergaderden de huisva- deis n de gemeer.tezaa). Daar was onzeIbracht, ha'cï hij de genegenheid van ieder nieuwe \lag tentoon gesteld, 't Is een Ieen gewonnen. Alhoewel wij den heer Jules prachtig stuk. Later zal men ze wijden Beke om zijne benoeming geluk wenschen. r c T-... I drukken wij toch onzen spijt uit dat hij heen-1 met een nieuw en grootich feest. Dit zai Ig-aat. Met hem ook verliest Boesinghe nog I biuns, Abeele 3. Plancke, Poperinghe weerom de macht van onzen bond beves- j een zijner kroostrijke gezinnendatmaakt|4 Koekuit. Poperinghe; 5. Vanden tiger. Eeoige woorden werden gesproken twee in een maand. Broucke, Poperinghe; V Aernout, om de va Iers aan te sporen lid te blijven I —SNOEPWINKEL Onze Gemeente I w, stouter 7. DAaniïfce Westouttr; en andere'eden aan te werven. O. s gïtal jzaal woidt in een snoepwinkel verand^id - U j) Reninoh-'Vt 9 Decor'e 7nid-' - I zoo lezen wi] of iets in die goesting, ia vette!0' "e.os, iveDiagn .,st j. Decor.e, LUia is nu m een jaar verdubbeld. Iiph-pts on een nlakbrief van bet avondfeest. Ischoote j 10 Doom, Merckem 11. Lam- r. etters op een plakbrief van het avondfeest. tombola slo >t deze vergadering. Igegeven door de familiekring, maatschappij j bert, Langemarck 12. Vanlerberghe, s Nan iJdaps hield men een welge-1 MET winstgevend doel. En zeggen dat zoo-1 p angemarek 13 Dmoorter I ange- flaagd kinderfeest, met moeder erbij. |iets ©p touw wordt gezet door lieden die^j A c. Tuliins 14 Devriendt ïanee- <c; vioac L«,a,n r, tnnnc,»; er, „er feelste waren om te beknibbelen dat m del® 1 s Devrieaat, J.ange Suffer b laas kwam in hoogstel en per- I iogrskritog drank werd verkocht. Daar- marck-St-Julijns 15. Lansscn Elver st on de lot) kindertjes toespreken en ai pdoor. zegden ze. werden de herbergiers be I diaghe 16. Leuridan, Oostende; 17 nadeeligd. Wat .moeten de winkeliers leihande lekkernijen uitdeelen Wat een vreugde De moeders hadden e n tombola, en weinigen trokken naar huis zorder iets 't Waren al bltjieen lachen'e gezichten dat msn zag Dat de zwartkijkers en kwaadsprekeis ru nog beweren dat de bond riet kan blijven beslaan. Ons f.est was een bewi's van jonge maar sterke Ie> ecskracht. En in 'c ver volg zullen we cit nog bewijzen. L'ngemarck. O iderd^mspen sioaien. Op Maandag 29 December komt de heer Senator Depontieu, te 2 u nu zeggen a Morren, de schouders ophalen, on der elkaar afkeuren, doch zwijgen als ver moord. Zij zullen 't misschienvoor het ver- standigsie vinden, want.. - STERFGEVAL - Eerw. Heer FIR- M1N HONDEGHEM. zoon van onzen ge wezen burgmeester, en thans Pastoor te Ruysselede, is overleden te Brugge in de kliriek d? n 17 December 11., in den ouderdom van 35 jaren. Over twee maanden viel hij van zijD veio. bezeerde zijn voet, doch als ijveri ge priester gaf er geen acht op en werkte voort. Naar het schijnt ligt daar de oorzaak van zijne doodelnke ziekte. Hij-uste met vrede en ontvange het loon zijner werken. BIJ DE RECHTERZIJDE Nieuwe voorzitter van de Katholieke parlementaire groep De rechterzijde heeft op hare vergade ring van Donderdrg m middag, op voor-| stel van den h Tibbaut, den-h. Renkin tot voorzitter van de kath» ieke parle RV'Ull uu IJUVl iLUaiUl DVUOllUVU. u j namiddag, ia 't lokaal de/Clerckenstraat^tairc jjroep b,j 1aandgeklap gekozen et ne voo drrcht houden overde pesioenen voerlieden van meer dan ,65 jaar, alsook overde verplichtingen ïan degenen die 60 - 64 jaar zijn. T rzelfdertijd houdt hij zijn mainddijk schen zitdag en is hij ten dienste voor al w ie hem eenige i Richting verlangt te vra gen. ter vervanging van den h Vandevyvere, die afgetreden is. De h. Vandevyvere had ook het inzicht als Kamerlid af te treden doch zijn vrien den vermochten hem te overhalen aan dit besluit geen gevolg te geven. De h. Vandevyvere heeft een reis naar Rome ondernomen. De h. Renkin bedankte de vergadering I Hayaert voor het blijk van vertrouwen en bracht Westvleteren. een dankbare hulde aan den h. Vande vyvere. (Instemming). 35 BANKIERS TE PARIJS IN 'T GEVANG De Fransche minister van Rechtswe zen heelt Dinsdag een mededeeling aan Cos'erubie, Eessen 18. Vinckier. Ees sen; 19 Les Amis, Roulers 20. La grande Soc'été Roulers. Loting te 2 uur In 't Fark te*3 uur zeer stipt. COS In St Barbara bij Gaston Hou wen, Duikerkstraat, van 9 tot 12 u. Duiven v an Julien Lamond. A la Cour du Roi bij Maurice Devos, van 9 tot 12 uur. Duiven van Jules Lenoir en Hilaire Pinceel. Au Casino bij Gustave Silvert van 9 tot 12 uur. Duiven van Arthur Atnez en Nestor Verschaeve. «o» DOOR DEN UIL TE VERBOLLEN Konijn van 5 Kilos «Ia 't Hof van Commerce», bij Gasioa Ooghe, Elverdinghe kalsiede, Poperin gha. Gegeven door Henri Jack Vlamertinghe. Schoon Konijn te verhollen. In de Fontein gegeven door Cam. MIS, op Vrijdag 26 December, 2* Kerstdag, te 9 uur, in O. L. Vrouwkerk, voer MARTIIA LAHAYE Echtgenocte van MAURICE VANDAMME. Van wege Echtgenoot en Familie. cos H. HARTBOND - SINT BERTINUS. Op Kerstdag 23 December, Plechtige her denking van de leden van den H. Hartebond, in den Heer ontslapen gedurende het jaar 1930, namelijk: PETRUS BRUNEEL - LEOPOLD LERMYTE GEOR. NOTEBAERT - GUST. OELBEKE ÈMIEL SANSEN - FRANS VANDEPLAS EDUARD LAMBRECHT. De Mis van 9 uur zal solemneel voor hun ne ziel opgedragen worden. Bij de offerande zullen zeer speciale gedachtenissen uitge deeld worden. Allen wordenuitgenoodigd naar die H. Mis, en gelieven ten offer te gaan, voorna melijk de Familieleden, Vrienden en Kennis sen der afgestorvenen, zoowel mannen als vrouwen, en alle leden van den Bond. Hunne ziel moge in vrede rusten. «o» WESTVLETEREN. Familieleden, Vrienden en Kennissen wor den beleefd uitgenoodigd tot de JAARMIS op Vrijdag 26 December, te' 9 uur, in d Parochiekerk van Westvleteren voor Heer CHARLES CANDAELE. Van wege de Weduwe en Kinders. cos Weduwe Arthur Greet en Kinders bedan ken Vrienden en Kennissen om hun aanw zigheid in de Jaarmis voor hun overleden Echtgenoot en Vader Heer ARTHUR OREEL. «os— Wed. Derijcke en Kinders bedanken har telijk de Familie, Vrienden en Kennissen om hun deelneming betoond door hun aanwe zigheid in de begraving van Heer JULES DERIJCKE. «os De Weduwe en Kinders A. Indevuyst be danken de Familie, Vrienden en Kennissen om den pijjk van deelneming betoond door hun aanwezigheid in de Begraving van •Wrr ARTHUR INDEVUYST W Echtgenoot van Vrouw HELENA TALLY. *#w?5?8?S Herbergkermis. In den Sportvriend bij Wed Jules Vandewalie. Op 2e Kerstdag Kandeel. DU1VENTENTOONSTELSING A la Cour du Roi bij Maurice Devos, van 9 tot 12 uur. Duiven van Maurice Delava en Julien Kaesteke*. De duiven van Julier Kaesteker zijn blik te Parijs, 181 baakiers in beschuldi ging zijn gesteld, en dat van dezebetich- I ten 35 in de gevangenis zijn opgesloten.» TREINBOTSING IN SPANJE Abeele. Bij d? Wed Nabij de statie van Samibantz is een "ij" 1/3,7 kilos, gegeven dno- Anna De- reizigerstrein in botsing gekomen met [clerek, door Jen uil t« verhollen. Boerenjcusd. Cp Maandag 22 Dtcember, om 5 uur, in t gewoon lokaal Ide p«rs vej strekt, waarin o.m voorkomt: vergadering voor de leden van den S u- fe(jit de inlich ingen die door den pro- diekiing. I kurcur-generaal van *Je Republiek aan Nog enkele leden hebben hunne lid- Dagorde Gebedverslag der vorigeI.jen minister van Rechtswezen werden jop den zelfden dag te k op. lart van 1931 tiet afgehaald. Ten einde vergadering inschrijving nieuwe led r jgi; eren.blijkt, dat op het hui igeoogen-' Ie vertraging te beletten, worden zij -prijskamp-allerhandemedMeehngen. irzocht deze ten spoedigste mogelijk te Reninghe. - De eervolle onder en afhalen bij den schrijver. scheiding oie de handboogm atschappij Rsninghelst. B erenbond. St Svbasliian dez n zomer verwierf 'eden Zondag namiddag, 5 1/2 u verga- werd hier Donderdag, 11 dezer, vroolijk friog voor de leden vau de hoerengilde gevierd. oordracht door M Drquecker Daarna De Eere-Voorzilter, M. Victor Pieters I een koopwarentrein. Verscheidene rijiui Rondere vergadering voo" de leden van Burgeme ster, bood te dier gelegenheid I gen werden vernield. Tien pei soren wer- jtsyndikaat die allen moeten tegenwoor- aan de leden der gilde alsmede aan de le I den gedood en 18 andere gewond, waar- '"zijn. den van den gemeenteraad, een lekker I ^an 6 ernstig. De opruimingswerken Rousbruoae lol s im -7a- avondmaal, dat opperbest opgediend luren voort. Men vreest dat nog meer dag werd in «De Vrede een solostim werd' Gezelligheid en plezier ontbraken slachtoffers onder de puinen liggen, peeld door J Flamey medespelers er Diet, Tusscbenin. in korte maar welgc- Caooen, H. Parent en A. Wollens. Paste b;woordirgen bedankle de Voor- er 14 dagen, in 't zelfde gezelschap, Zltter, M^ A. ullepit den here- ooj^ het de beurt aan M Capoen. z,tterfn de ?®den van den gemeenteraad voor den milden s'eun dien zii de gilde yyiSCh^^tö. F estdtrj\ inder- toekennen en wakkerde de leden aan wc Gtzintten.. Op onda^ Oecem- ctppds trouv^'e en ïiveri^e öildebropders te j rx o t Heeft de bond op waardige manier zijn. Vervolgens gaf de schrijver-schatbe naam ermest en De Scbuyter van t gevierd. Di dag v as bedoeld om de w-aa*der, M I.. Tahon. lezing van den f'cht van d;n bond te tonnen en tevens brief van Z. M.den Koning, waarbij hii Propaganda te maken. Dit dubbel doel meldt dat hij de schoone gilde onder zijne ?r''ukt. bescherming neemt en haar den titel ver- ■Har de Hoozmis zag men met trom- jgent van Koninklijke Handboogmaat- laan't hoofd, rond de 80 huisvaders schappij De Eere-Voorzi'fer, M Vic- ^Hoeders opfrekken De/.f mis werd tor Pieters. ram dan het woord en spoor- n-draeen voor de leden Het sermoen de de leden aan steeds hand in hand te en Eerw. Pater was treffend. Een werken om de gilde nog schooner en Hanenkamp. Decle-ck Canele Ke- Maandag werd alhier weer een oorlogs slachtoffer ten grave geleid, onder een groo- ten toeloop van Vrienden en Wapenmakkers, HEER ARTHUR INDEVUYST. Aan zijne Echtgenoote, Kinders en Fa milie, bieden wij onze innige deelneming. Namens den Ónpartijdigen Invalidenbond werd door den Heer Sylvère Florequin, vol gende lijkrede op het kerkhof uitgesproken: Diep beproefde Familie, Oud-Wapenbroeders, Geachte Omstaanders, In naam van het Gewesteljik Verbond der Onpartijdige Invalieden, breng ik een laat- sten groet aan onzen diepbetreurden makker Arthur. Nog maar pas 3 dagen scheiden ons van de teraardbestelling van een onzer mak kers en opnieiuF wordt ons verbond in den rouw gedompeld. Het verloop van het jaar 1930, staat bij ons gekenmerkt door het onherstelbaar ver lies van drie onzer welbeminde leden welks hier op deze treurige plaats hunnen eeuwi gen slaap vervoegden. Waarom, o dood, rukt gij onze makkers zoo vroegtijdig uit het midden hunner gelief den; nogthans hebben zij verdiend van lange jaren de vrucht van het offer, welke zij ge durende den onmenschelijken oorlog brach ten, ruimschoots te genieten. Maar neen, de droevige gevolgen van den oorlog greinzen ons onmeedoogend toe; de klokken luiden immer voort; stilaan, maar zeker, worden wij bedreigd door eene vroeg tijdige dood. Dierbare makker Arthur, ik voel mij nog getroffen door het aanschouwen van uw af gemarteld wezen; gij die veel hebt geleden in stilzwijgendheid, verwekt in mijn hart diépe gevoelens van medelijden en deze ge voelens van broederlijkheid zullen mij nim mer ontgaan. Diep beproefde Familie, God geve u moed in de beproeving welke u zoo pijnlijk komt te treffen. De Invalieden zullen de duurbare overledene makker in hunne gebeden in dachtig blijven. Vaarwel, goede vriend Arthur. Rust in vrede. ten, Thourout; Remmerie Constant, Rolle- ghem; Segaert Victor, Hooglede; Selosss Al- bert, Moskroen; Van Coillie Cyrilxc, Thou rout; Vandekerckhove Arthur, Zedelghem; Vandermariiere Jczef, Westvleteren; Verkest- Robert, Wynghene; Vermander Prosper, Be- veren (Rousselare); Verschaete Albert, Gul- leghcm; Verstraete Leo, Lendelede; Vulsteke Jules, Langemarck Er werden geen priesters gewijd PRIESTERLIJKE BENOEMINGEN. Monseigneur de Bisschop heeft Zeer Eerw. Heer Kanunnik Verhamme benoemd tot Op ziener ook van de Vrije Middelbare Meisjes scholen, en van de Vrije Vakscholen voor Jongens. :3£<SBHBS;S2iIiaBEBaSBaBBS!9B3SaB» STERFGEVAL. Woensdag morgen 17 December is in de St Joseph's Kliniek te Brugge godvruchtig overleden E. H. F. HONDEGHEM, Pastoor van Ruysselede, gewezen zeer verdienstelijke Principaal van 't College te Poperinghe. Bin nen enkele dagen zou hij 55 jaar oud ge worden zijn. Zeer Eerw. Heer Cyriel Vanbrabant, Pas toor te Cachtem is aldaar overleden in den ouderdom van 55 jaar. tBSBaBBBBBBBflBBBBBBBflBBBBHaiBBI TOONEEL «DE WONDERDOKTOOR te Poperinghe. OP VRIJDAG 26 DECEMBER aanstaande, om 7 3/4 ure 'savonds, zal in de zaal van - Palace Hotelte Poperinghe door de Rede rijkkamer De Duinenkerels yan Adin- kerke, onder de kundige leiding van den schrijver Jos. Janssen, het luimig blijspel in 3 bedrijven DE WONDERDOKTOOR opgevoerd worden. Men weet dat deze maatschappij dit jaar den eersten 'prijs behaald heeft in don pro vincialen tooneel prijskamp. Op 8 Mei laatstleden kwam deze maat schappij met hetzelfde stuk naar Poperinghe ten voordeele van onze. weezen. Iedereen herinnert zich nog graag dien heuglijken avond: dergelijken bijval had men neg nooit gekend in deze streek! Eenieder zal nogmaals deze kerels willen zien en hooren, want het meesterstuk dat zij vertolken is het grootste sukses van onzen tijd. Veel zullen wij nu maar daarover niet vertellen, die willen weten waarover het gaat zullen er zijn; men wete vooraf dat niemand zijn geld zal beklagen: allen zullen snoeten lachen van 't begin tot het einde. Sensationeel is het ook dat de schrijver zelf afkomt óm mede te spelen. De tusschenbedrijven zuilen met Viaam- sche liederen en dansen, door een sympho- nisch orkest uitgevoerd, opgeluisterd worden. Ten einde eenieder toe te laten deze bui tengewone galavertooning bij te wonen zijn er plaatsen toegankelijk voor alle beurzen. De prijzen der kaarten zijn 10, 6 en 4 fr. maar wij twijfelen geenszins dat%e kaarten van 10 fr. zelf uitgevochten zullen* worden, in acht genomen dat geen winstbejag de inrichters bezielt, maar dat gansch d< brengst de BEHOEFTIGE MOEDERS HET MOEDERHUI^al toekomen. Dat dezen die verwagen dit spel te zien, en tevens armoede en ^marten te lenigen, zich spoeden om hunne kaarten te nemen. Op aanvraag zullen autoHusdiensten uit alle richtingen ingericht worden. Kaarten zullen vanaf Zondag 21 Decem ber a. s. te bekomen zijn in 't Palace^Hotel te Poperinghe van 11 tot 14 uur erap-van 17 tot 19 uur. Alle kaarten genummerd zijnde wordt mell verzocht deze ONMIDDELLIJK te betalen ten einde tegenvallen te voorkomen. ZANTVOORDE. Op 1 cn Z' Kerstdag, om 5 en 6 uur 's avonds, bij Henri Dobbels, Houthemstraat, opvoering door Deugd en Vreugd van EEN PLICHTVERGETEN VADER o drama in 3 bedr. en HET KOMT ERVAN blijspel jn 1 bedr. - Liederen. Kaarten op voorhand aan 4 en 3 frank. BEVEREN-IJZER. ZONDAGEN 21 en 28 DECEMBER, in de Zaal van het H. Hart, door Voor Kerk en Volk opvoering van GARCIA MORENO drama ill 3 bedr. en DAT KOMT ERVAN klucht in 1 bedr. POPERINGHE. Stadsschouwburg. ZONDAG 11, MAANDAG 12 en DINSDAG 13 JANUARI 1931, té 5 uur, door de Roeysche Barbaristen, opvoering van DE KINDERROOFSTERgroot beroemd dra ma in 8 taïereelen door E. Grangé. Kaarten aan 6 en 4 fr. te bekomen bij de Wed. A. Denut, Casselstraat, 38. Vriidagmorper, werd op het grondge I bied Maria-Aalter het lijk gevonden van Oöiel DeSmet, worerde te Ruysselede, een bekenden pensjager, die door da jachtwachters van M Maenhout, de ge- Kcesselaere, was doodgeschoten. Beide! jachtwachters zijn aangehouden en opge sloten. Nevens h.t lijk van DeSmet Jag een jachtgeweer en doode konijntjes. De jachtwachters hebben verklaard dat er een tweede pensjager was die den licht bak droeg. Deze laatste is gevlucht. Belgische Fabriek Chicore! WYPELIER-TAFFIN Naaml. Yennootschap. YPER. STAD YPER VAN 22 DECEMBER 1930, OM 17 UUR. DAGORDE: 1. - Processen - Verbaal der zittingen van 1 en 8 December 1930. 2. - Autobusdienst Nieuwkerke-Yper. 3. - Werkloozenfonds Voorstel der Socia listische vakbonden van Yper Wijzi gingen aan gezegd voorstel door den beheerraad van het Tusschengemeente- lijk Werkloozenfonds. 4. - Openbare Onderstand Landelijke eigendommen Openbare verpachting Proces-Verbaal. 5. - Openbare Onderstand Godshuis Na zareth Reglement Wijziging. 6. - Openbare Onderstand Begrooting voor 1931. 7. - Finantiën Aanvraag van krediet. 8. - Tijdelijke Landbouwschool Aanvraag om toelage. 9. - Stedelijk Leerwerkhuis Begrooting voor 1930. 10. - Mededeelingen. Commercial nr 20 VANOER ELST.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 3