Maagziekten Vansteenkiste E "IN DE SCHAAR,, in in Honden SOLDEERT de Fabriek HEtFÜEiTEïl [DECEMBER Matrassen Jules Laurens-Follet FOURRUREN Vellen Mantels Ui© Tachtigjarige tot dén 40 jarige man PieiiiKWiï m Gar Het Nieuwsblad Landbouwers BOOjVIZAGERM iize Haren Week-abonnement zonder wegral hl** ÏW<^ WILT GIJ een GOEDE |\5flflG GIETERIJ WERKHUIZEN J YPERMAN-RECOUR Goragistsn so mitesêlgidsrs u Vóór Inventaris en vóór vermeerdering van magazijn 5 5, Brugstraat ADINKEBBIE gedurende gansch de Maand aan buitengewone voordeelige laatste afslagprijzen •4=0 Fourruren in echte Bkungs, SOO Fourruren en Garnituren. SJE5> Vellen Mantels vanaf 1000 fr. 5 JAAR WAARBOEG OP ECHTE SKUNGS. G. WERQUI^-BERAT ïmm Voor de Mieren en de Blaas Jaehtspopt 4Nieuwe London '8 Telefoon: 76 Brons. OOK ALLE DRAAIWERK Speelkaarten ten feufëelé dezer. CHERCHYE-KESTELOOT Werkkleederen. - Impermeable», spoedige bediening - Genadigie'prijzen TELEFOON 1741 A. YPERMAN-DENECKER LANDBOUWERS! bij E. DOBBELS.. Bruggestraat 3 Poperinghe, Telefoon 248. Op ieder aankoop word;n Tram- cf Treinkosten terugbetaald. Het magazijn is alle dagen open, ook den Zondag van 8 tot 12 uur en van 1.30 tot 5 uur 's avonds. Skungs van de Fabriek DE PREI TER wordt kosteloos vermaakt gedurende de vijf eers'e jaren, zelfs indien de schade veroorzaakt is door de Motten. HECTOR LESY Bertenplaats - Poperinghe PLANTAARDAPPELEN Duitsche Industrie BENONI VERMEULEN Landbouwer, Sint Jan bij Yper. CBBBSSIBBBBflBBBSiBIBiSBBflSSBHEB&SSi ELVERDINGHE Groote keus van ALLERHANDE GARNIERING. LAATSTE MODELLEN. Het Huis aanvaardt alle herstellingen en veranderingen van mode. AANKOOP VAN FISCHOUWVELLEN Tel. 398 BOTERSTRAAT - 24 - YPER Tel. 318 DRINKT bier. NIEUWE MEKANIEKE GEEROEDERS MAERTEN NEEM EEN OP GEEF UW VROUWEN EN DOCHTERS EEN AANGENAAM Het Nieuwsblad Doornijksteenweg, 74, Kort rijk. Prijs per week: 1,85 fr. - Prijs per drie maanden: 20 fr. EN WINSTGEVEND WERK IN UW EIGEN HUIS RICHARD BRYANT Breimachienen, MEESEN (bij Yper) BI. 4. 21-12-1930. N" 51. DE POPERINGHENAAR B hunne snelle, ^efeere «n gevaLawlc>&>%e wevking 2»/ra tie wondcpftcfc poeders van he OYY&WEW ^ocAets ltscJe.«v W •W.t? Süfe&S#:tm J/TpfV-jL Lijdt U aan maag, lever, lenden of ingewan- .jéjfa&jptS&>y den Hebt u geen eetlust? Na de maaltijden, j®r** krijgt gij hoofdpijn, slaaplust, braaklust, zwaar- fei moedigheden, zuren, draaiingen, opzwellingen, |;i; vet blindheden, verstikkingen, hartkloppingen, ">®Sjr- walging, brakingen, schele hoofdpijn Hebt gij pijn in de maagholte, in den rug, in den buik is uwe keel meermaals ontsteken,uw |V4 mond droog, hebt u een slechte adem A, 4 Lijdt gij aan slaaploosheid en zware droomen? Zijt gij droefgeestig geworden, zenuwachtig, droefgeestig, bloedloos, zenuvvkoortsig Vindt gij nievers noch vermaak noch verzet Dit alles komt voort omdat uwe maag niet in «1» orde is en slecht verteert. n, nc nnnu Neem de POEDERS DE COCK. De POE- U" Ufc bUUK DERS DE COCK zullen u stellig genezen, omdat de POEDERS DE COCK de maag en de ingewanden ontsmetten daardoor g mezen zij altijd gemakkelijk en snel om 't even welke maagziekte,maagontsteking, verstoptheid, maagzwelling, darmontsteking, enz., enz Het is zeker, gemakkelijk, krachtig, schadeloos geneesmiddel. In plaats van te klagen en van u te ontmoedigen, neem dar de POEDERS DE COCK; de POEDERS DE COCK genezen dagelijks maagziekten die ongeneesbaar waren rklaard en wederspannig bleven aan alle mogelijke hulpmiddelen. Houdt er goed aan van de echte cachetten POEDERS DE COCK te eischen aan 9 fr. 50 de doos, in alle goede Apotheken. Weiger stellig alle andere geneesmiddelen of geneeswijzen. .tj^hSpAVs- iü ffittsSlls i 1 -» v X VL> - VERDWIJNEN door het gebruik van de Doet de grijze haren bin nen enkele dagen ver dwijnen, maakt het haar zacht, belet het uitvallen. Eischt op 1,00 sSKÜLl den hals In flessehon van 10.50 eu Lt.00 Ir. Verkrijgboaf btj Apnlb' iers, DsCJlsten, Coiffeur* en P Zomer!ën TV. V. te YPIIk m Eerste qualiteit Gietijzer (fonte mécanique) Verstaald Gietijzer (fonte acierée) 15 Wij vervaardigen alle bouwartikelen, artikelen voor aanne- j mers, mekanieke stukken, roosters, ornement-artikelen, enz.| SPOEDIGE BEDIENING - VERZORGDE UITVOERING! ZEER MATIGE PRIJZEN Alle Vlasmachienen - Schaafbanken - Automatieeren van] alle weefgetouwen: beste en goedkoopste stelsel. m Oud huis van vertrouwen (Meester-Kleermaker) Yperstraat - 22 - Poperingh® SI i MEKANIEKE AOTOSCHII,DERING (Système Dueo) Voor het schilderen uwer auto's, alsook voor de herstellingen (retouchen) en simonizeering wendt U in volle vertrouwen tot het huis Veurnesteenweg, 2, Yper, tel. 484 ALLE WERK WORDT GEWAARBORGD! Met het Winterseizoen, schoone en groote hoeveelheid Pardessus en Kos- tumen gemaakt en op maat; - Specia liteit van sterke FRUITBOOMEN van alle slag, 50 ver- schillige soorten, van 10 fr. tot 13 fr. 50 per stuk. Bijzondere keus van Rozen aan 1,75 fr. Ook alle andere Planten en Bloe men. Alles eerste keus. Op aanvraag Grif felen en Snijden van boomen en planten. A. D'HONDT-DONDEYNE Clytte-Reninghelst. Groote keus van gemaakte kostumen voor Heeren, vanaf 375 fr.; voor Kinders, vanaf 75 fr. Bijzondere keus Werkkïeederen, Paan, Engelsch Leder en genre Lafont. Genadige prijzen. Verhuring van Luxe-Autos TAXIS Yperstraat - 83 - Poperinghe TELEFOON 217 SPEELKAARTEN TEN BUREEEE DEZFR Wilt gij de sterfte bij uwe kalverec rermijden en eene snelle en gezonde ontwikkeling gevengebruikt dan het kalfvoedsel van het «Gekroonde Kalf» sedert 46 jaren befaamd en overal be kend Verkocht in zakjes van 5 kilos m pakken van 1 kilo. Te verkrijgen in alle goede kruide niers winkels. Voor den verkoop in 't groot: IN T PARADIJS G. Truant Zr' Veurnestraat, 12, Poperinghe. KOOPT UWE Beste inlandsche wol. Bijzondere keus van matrassen i: pluimen, konijnhaar en kapok. Gesloten op Zon- ers Feestd. om 1 "t*« Landbouwers! Hoenderkweckers' Zoekt uw profijt en komt zien bij herberg St Omer U kunt uw duur geld besparen met U ir vertrouwen bij mij te wenden voor uv Legmeel en Korrelvoeders voor leghennen en poeljen. Aarzelt niet van op te komen; mijn prijzen zijn buiten alle concurrentie; mijn goederen van beste hoedanigheid. Legmeel (22 eiwit, 5-7 vet) aan 135 fr. de 100 kgr. - Gemengde Korrelvoeders aan 124 fr. de 100 kgr. (leghennen en poeljen). SBBBigffiBBBBBaSBKSSSIgBgMBBBiSBSg&Silg Ik zelf bezichtig de velden en ben bij de lading tegenwoordig. Gezond en veel opbrengend. Niemand anders kan u hoogeren waarborg geven. Zeer billijke prijs. Oudste Invoerderfirma Sedert 1907. t Wilt gij ter trouw bediend worden in alle slag van Fruit boomen en Rozelaars op stam of struik, wend U tot CNOCKAERT LEON, boomkweeker te ROUSBRUGGE - OOST- CAPPEL. Hij gelast zich ook met het Snoeien der boomen en verzorgen der ho ven. Genadige prijzen. Te verkrijgen bij: SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat - 15 - Poperinghe. j Gebeden en overwegingen over HET LE VEN VAN JESUS-CHRISTUS, door Thomas a Kempis, vetaald door Vincent Lef ere, Pastor. Prijs 12 fr. Voor 't verzenden 60 cent. bijvoegen. HUIS VAN VERTROUWEN GESTICHT IN 1885 Veel jagers mislukken in het schieten,door het verbruiken van slechte munl- tiës. Gebruikt enkel de alom vermaarde cartouchen BACHMANN en LEGIA. Deze zijn maar verkrijgbaar in het welgekend huis, alwaar ook de her stelling van allerhande wapens ter plaats zelf wordt gedaan aan de voor- deeligste prijzen. GEEN DRONKAARDS MEER POUDRE JANEHJO Onschadelijk, zonder smaak. Doos 12.50 fr CORSELIS, z. Brouckèrc ph»al3. Brussel >a,f fr* SPOEDIG VERBETERING felMBBBBBBBBBBBBBBBB«BftBEBaBHKS Alle werk betreffende het zagen van boo' men wordt aanveeidt Schrijnwerkers BRUGGESTRAAT - POPERINGHE Door hun verzorgd werk hopen zij een' ieders gunst te verwerven. KimH «i| Ik zal U vertellen zegt <le tachtigjarige, die uit ondervinding spreekt, hoe ik mij van do vreeslijke pijnen, die mij niet alleen onge lukkig maakten, maar ook het leven vergalde van af degenen die mij omringden, verlost lieb, en hoe ik sterkte en levenskracht heb terugge wonnen. Welaan! Ik heb begonnen juist zooals U. Ik had het gelezen, hoe, gedurende meer dan 40 jaar de pillen I)e Witt, voor de lenden en voor het bokken, do gezondheid hadden aangebracht; de storkte en do levenskracht hadden teruggeschonken aan mannen en vrouwen, waarvan sommigen gedwongen waren geweest volkomen werkeloos te i lijven gedurende jaren, ter oorzake van do lendepijnen, rkeumatiek, chronische pijnen in don rug, urine-stoornissen, enz. Ik las dagelijks do getuigenis sen van personen, die werkelijk gelukkig waren aan anderen te kunnen mede doelen hos zij weder opnieuw welstellend géworden waren, dank zij do Pillen Do Witt. Ik kocht een doos der Pillen Do Witt, en ik zegeiï den dag waarop ik het deed, want heden ben ik nog bekwaam tc werken als een jonge man. Gij zult zeker niet v,uilen blijven met hot gevoelen dat gij ouder zijt dan uw ouderdom is. Gij wensoht do gezondheid, de levens kracht en de sterkte terug te herwinnen, dio het leven waard maken geleefd te worden? Ziehier een goeden raad die U onmiddeljjk moet opvolgen. Koop bij uwen apotheker eene doos Pillen De Wit j voor de lenden en het bekken en doet de .proef. Het zal do beste geld plaatsing zijn dat gij ooit hebt gedaan. Druk er op dat u d J eelite Pillen Do Witt verlangt, het geneesmiddel dat zulke geluk kige uitslagen oplevert. At" W. Ramsiiate, vr.n Schérbone, Dorset- 8Ï jaa'r oud, schrijft Wen» n ik ongeveer 40 jaar oud was, begon ik pijnen in den rug Ie gevoelen, die zich trapsge wijze c\ er geheel mijn lichaam overplantten. Ik leed ahtoo gedurende 24 jaar. Also';, i: nam ik de Pillen De Wift en zij deden al mijne "ver dwijnen. Ik ben nu zeer wel stellend niet van ti.id tot tijd Pillen De Witt te nemen. De grootste remedie der gansche wereld tegen RheismatSek B§aasotsisêeStisig Rugpïjss ëleupjicht Steen in da Blaas WerwtoesiiheEd Len^<:cip"cht Graveel RBéeste vormen vsa Zwakke Rug Jicht Biaao Aandoenisig Verkrijgbaar in allo goede apotheken, tegen den prijs van tt fronSs ca 20 frank; do groote doos bevat 2 1/2 maal do kleine. i £,C" De Witt G Ltd,4-7/51, HWafelacrts straat, Brussel Te koop bij KESTELYN, Gasthuisstraat en NOTREDAME, Gr. Markt, Poperinghe. Wie nu inschrijft voor 1931 krijgt van af 1 Novem ber het blad kosteloos tot einde December 1930. Schrijven naar Bureel: H t zeker te a Ier Geneesmiddelen L'ANTtSEPTlQliE PliLMONAlR:. Ij W t-ge-, VERKOUDHEID. BRONKI- v V/i\l 1 3 J a u ii *1 T eE TIS. GRIEP. TERING, ENZ. Per flesc'n i fr. - Tegen terugbeialing 43-4: fr. COR6.ELIS. i', de Brouckèreptaats, Brussel het schoonste volksdagblad uit West-Vlaanderen met een dagelijkstlje sportkroniek en prachtige feuil letons. Wij verzekeren u een goed en regelmatig loon op onze allerlaatste mo dellen van breimachienen. Dit werk is geschikt voor eiken ouderdom van af meisjes die de school verlaten, tot middelmatige personen toe. U kunt eene groote keus artikelen maken op onze machines, zooals; kos tumen, pull-overs, baais, rokken, blouzen, cache-corsets, lijfbaais, onderbroelcs, zokken. kousen en kinderkousen, fantaisie ofwel effene, met of zonder ribben, van het groefste tot het fijnste, enz. enz. Wij zenden u een vakmeisje naar uw eigen huis, om het aanleeren, voor een week of meer, zonder kosten voor u, en zetten u op goeden weg met raad en daad tot u ten vollen op de hoogte zijt van het vak. Werk verzekerd. Garantie op machien. Comptant ofwel groot gemak van betaling volgens gepastheid van ieder. Schrijft ons nog vandaag en onze vertegenwoordiger zal u alles komen uit leggen zonder kosten. Ernstige referencies overal.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 4