Kr.S'lÖfF. DE POPERINGHENAAR tsaaraKra t MUSSULY te Ledeghem. V CAMERLYNCK te Paaschend*el« RAMAULT te Wervick LAUWERS, te Yper DE CGCK te Westnieuwherke. Ed(;*r REYNAERT te SUt>n DE COCK te Yper VERDIEVEL te Veurne en CASSIERS te Poperinghe. VEROUGSTRAETE te Olsene. Studie van de Notarissen en Studie van den Deurwaarder Georges TAHON *e Yper. Studie van den Notaris D'HOORE te Beernem, Om uit gemeenzaamheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van HERBERG gen. «De Kapel», en BOUWLAND te Rumbeke-Beithem, Veidstraat samen groot 92 aren 56 centiaren. MAANDAG 5 JANUARI 1931 (in ééne zitting) om 2 ure stipt namiddag, in het Palace Hotel»., Yperstraat, te PO- PERINGHE OPENBARE VERKOOPING van Stad POPERINGHE, Yperstraat. 1. Een WOONHUIS en afhangen met 2 a. 98 ca. grcnd en hof. Te bezichtigen op Vrijdag en Zondag van 8 ure tot middag. Gebruikt door Mev. Bruneel, zonder schrif telijke pacht aan 60 fr. te maande. Rekhofstraat. 2. Twee aaiïeenhoudende NIEUWGE BOUWDE GARAGEN, met 81 ca. erve. Ver deeld in 2 koopen. Handslag met de geld- telling. Voor 't nazien zich te wenden ter studie van den notaris Van Cayzeele, Boeschepe- straat Nr 6. alwaar de sleutels berusten. Westvleterenkassie. 3. WOONHUIS, herberg Den Witten Hert stallen, afhangen en 3 a. 25 ca. grond en hof. Gebruikt door M. R. Malbrancke, zonder geschreven pacht bij half jaar, vallend 30 Ju ni en 31 December, aan 600 fr. bij half jaar. 4. WOONHUIS met 1 a. 98 ca. grond en hof, palende aan den Witten Hert Gebruikt zonder schriftelijke pacht door Cam. Delplace, aan 40 fr. te maande. Vogel- en Bankelindehoek. 5. Een bebouwde HOFSTEDE met 2 Ha. 92 a. 36 ca. bebouwden grond, hof, weide en zaailand, gebruikt zonder schriftelijken pacht door M. A. Carton, tot 1 October 1933, aan 3000 fr. 's jaars en de belastingen. Bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen. 6. WOONHUIS en afhangen met 8 a. 46 ca. grond, hof en zaailand, gebruikt zonder schriftelijke pacht door de Wed. Lermyte, aan 30 fr. te maande. 7. WOONHUIS en afhangen met 3 a. 24 ca. grond en hof. Gebruikt zonder ge schreven pacht door M. Inion, aan 30 fr. te maande. 8. WOONHUIS en afhangen met 8 a. 06 ca. grond en zaailand. Gebruikt zonder geschreven pacht door M. Deruyck, aan 50 fr. te maande. 9. WOONHUIS en afhangen met 7 a. 83 ca. grond en zaailand. Gebruikt zonder schriftelijke pacht door M. J. Verfaillie, aan 50 fr. te maande. WESfVLETEREN en POPERINGHE. 10. HOFSTEDE, zijnde de welbekalante boerderie-winkel en herberg De Nachte gaal met 4 Ha. 11 a. 80 ca. bebouwden grcnd, hof, boomgaard, weide en zaailand. Verdeeld in 7 koopen. Gebruikt door René Pyck, zonder geschreven pacht tot 1 October 1933, aan 3000 fr. 's jaars, boven de belastingen en brandverzekering.. Gemeente WOESTEN, nabij 't dorp. (Steenweg van Yper naar Veurne). 11. HERBERG-BOERDERIE, genaamd o Den Hertmet 2 Ha. 42 a. bebouwden grond, hof, weide, zaailand en bouwgrond. Verdeeld in 5 koopen. Gebruikt zonder schriftelijke pacht door de Wed. Everaere- Tuliez, tot 1 October 1933, aan 3000 fr. 's jaars en de lasten. Studie van den Notaris ii>£ GRAVE Se Ghvverrocfeo»* UIT TER HAND TE KOOP. f Schoon en gerievig WOONHUIS met schuur en stallingen en 8 a. 76 ca. grond en j zaailand te MEESSEN. - Vrij van pacht. Er kan 40 aren land aanpalende mede ge pacht worden voor 2 jaar aan genadigen prijs. Om inlichtingen wendt u 'ot Notaris The- velin te Meessen. TE PACHTEN ZEER SCHOON EN GROOT OF TE KOOPEN UIT TER HAND HANDELSHUIS Een schoon MAGAZIJN met drie poorten vltrlen, 2 stagen, alle gerief, 350 vkm, grond, langs eiken kant, gelegen langs de Oude te YPER, Dickebusch steenweg (op 200 m. Poperinghestraat te Watou. j van Statie). Inlichtingen ter studie van voornoemden Zich wenden tot Not Thevelin te Meessen. Notaris. Te bezoeken den Dinsdag en Woensdag, ■BBBBBBBBBBBEI9HRflBBBBflBSHaaSBfl' tusschen 3 en 5 uur. OPENBARE VERKOOPING van 5 HA. 12 A. 70 Ca. ZAAILAND te HOUTHEM, KOMEN en WYTSCHAETE, verpacht aan de weduwe Albert Descamps- Devraute, met recht van pacht tot 1 Octo ber 1934. EENIGE ZITDAG WOENSDAG 24 DECEMBER 1930 om 2 ure 's achternoens in de zaal van 't vredegerecht te WERVICK (Sint Maartensplaats) Studie van den Notaris D'HUVETTERE te Yper. F Twee gerievige WOONHUIZEN met af- hankeli.tkheden en schoon lochting, gelegen in de Kwadestraat en de Daalstraat. s Alle twee gebruikt zonder recht van pacht mits 40 fr. te maande. Voor nadere inlichtingen wendt U tot den Notaris THEVELIN, te Meesseii. «B!£tf!gBS!IH«B?2S9HBSaB£SB£;&MHaaSBi Studie van den Notaris DINSDAG 6 JANUARI 1931, (Drie Koningendag) om 2 ure stipt namiddag, ter herberg Het Groot Hooghebij de Weduwe Talpe te ZILLEBEKE (Hooghe) OPENBARE VERKOOPING van 37 KOOPEN ZWARE GEKAPTE TAILLIE dienstig -voor staken en bandesplijters en liggende nabij het kasteel Het Hooghe te ZILLEBEKE en ZONNEBEKE. Verdeeld en gelegen als volgt: 13 Koopen (waaronder koopen 12 en 13 zware taillie voor staken) in het bosch ge naamd De Koutersallen gelegen langs de Polygonestraat. 5 Koopen in het kasteel, nabij den steen weg naar Meenen. 4 Koopen in het bosch genaamd Galge- veld nabij zelfden steenweg. 5 Koopen in het Boesinghebosch nabij de Canadiaansche laan. 10 Koopen in het bosch genaamd De 40 Gemeten Pappotstraat. Gewone voorwaarden en met gereed geld. De liefhebbers zijn verzocht de taillie voor af te gaan bezichtigen. De boschwachter heer Petrus Devolder, steenweg naar Meenen .nabij het Hooghe, te Zillebeke, zal de koopen aanwijzen. De nabijheid van kei- en steenwegen ver gemakkelijkt het vervoer. Studie vxri oen .'Notaris OP DINSDAG 23 DECEMBER 1930 ten 2 uren nanoen, te YPER, in het Hotel du Miroir Groote Markt, OVERSLAG van Stad YPER,de Haernestraat, 26. Koop 1. Een gerievig WOONHUIS met inrijpoort en schoonen HOF, groot 195 vkm. 07 vdm. Voorzien van stadswater, centrale, verwarming, electrisehe verlichting en gaz; bijzonder geschikt voor groothandel. Koop 2. Een WERKHUIS met BOUW GROND, houdende aan voorgaande, groot 135 vkm. 16 vdm. Laatst gebruikt door den eigenaar M. Ca- mille Dhaene. Aanstonds vrij. Recht van samenvoeging. Gemak van betaling. Alle dagen zichtbaar. Sleutels bij M. Fer dinand Waterblev. aldaar rechtover Samen ingesteld 52.000 fr. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBB Studiën der Notarissen AMERLYNCK te Passchendaele en Uèl TAVERNIER te Langemarek DINSDAG 6 JANUARI 1931 om 2 u. zeer Stipt namiddag. UvtW#^-Ro^ë^Rkfj,i|mjde bosschen van den llpen^areh, West-Roosebeke, INSTEL: Woensdag 7 Januari 1931 OVERSLAG: Woensdag 14 Januari 1931 van I. - Gemeente GHELUWE. Een WOONHUIS met stallingen en af hangen en 32 a. 58 ca. grond en land, gele gen Gaepaerdhoek, gecadastreerd sectie C, Nr 699/a. Gebruikt door P. Verstraete. II. - Gemeenten GHELUWE en MEENEN. Een perceel MEERSCH, groot 76 a. 40 ca., gecadastreerd op Gheluwe, sectie D, Nr 717 en op Meenen, sectie A, Nr 297. Gebruikt door Sylvain Desmyter. Telkens om 2 uur namiddag, ter Café Anglo-Américain bij M. Hector Vanneste, Becelaerestraat te Gheluwe. Instelpremie. II. DONDERDAG 15 JANUARI 1931 te 2 u. namiddag, ter Gehoorzaal van het Vredegerecht (te Wervick OPENBARE VERKOOPING van ZES SCHOONE WOONHUIZEN te Tgeivick, gelegen i>'8t«SfcpMn. Nré 20 ejj Ten deele vfij Wao pfe- -f Zie plakbrieven Mmnnnha ïigggJfeQS \.e 1 DONDERDAG 2© dANEWRfJRfïl&iindf te1 ter Gehoorzaal vaii her ^réttègeieclii*' te Wervick. OPENBARE VERKOOPING van Stad WERVICK, Ten Brielenstraat. Een WOONHUIS met Vlasschuur en af hankelijkheden en volgens kadaster 3 a. 45 ca. erve en grond. Gebruikt door Omer Six. Kohier van lasten en plan ten kantore van voornoemden Notaris Ramault. 8BBBBBBBBBBM9IBBSBB9BS9BBBSSBBB Studiën van de Notarissen BOUCQUEY te Poperinghe en 4. CAMERLYNCK te Passchendseu Studie van den Notaris I-s ,<*p!dt£ eae-ar ffSjll Om uit onverdeeldheid te treden, -i Openbare en •Jj ..van EEN CERÏEWG met afhankc gelegen IMN Nrs 391a, Wo> ter 24 a. 60 c; %:Myi^5Vtei:)i^',:teV'»tesk:hen,. gelegen wijk i tnmegang. Vei*: rn koop een. wijk Het Veld. Mol gereed geld. IBBSBBBBBaBBBSSBBSBBSBBBBBSSBS Studie van den Notari.» (pigeris kadas- 23 a. 40 ca. tfê'^éhoiidéïi door wijlen dé geldtelling. BBPflpremie. INSTEL '.op Ölnsdag 23 December 1930 TOESLAG óp Dinsdag 6 Januari 1931 telkens om 2 ure namiddag, rtac;:-herberg Den Engel bewoond door Heer Gustaf Joseph te Kemmel, Marktpl. .iXiie verdere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris. II. Openbare en Vrijwillige Verknoping van VERSCHILLENDE POPULIEREN OP STAM, zich bevindende te West-Nieuwkerke, ter hofstede van Heer Cyrille Devloo, landbou wer, te West-Nieuwkerke, Klein West-Hof OP DONDERDAG 8 JANUARI 1931 om 1 ure stipt namiddag. Komptante betaling. UIT DER HAND TE KOOPEN. WOONHUIS met HOF, Veurnesteenweg At 156, YPER. Seffens aanslag. Welgelegen LUSTHUIS, YPER, met omtrent 1 ha. 20 cgk rond am be- bMgden lusthof, weide, zaa^affii;.#^ tuinen fceplant met talrijke fruitfcqqpyd.. ..Geschiki Toor zeer opbrengen totalingHandslag IT TLR HAND TE ZOOP. EENE TWEEWOONST MET LAND te, Poelcapelle, nabij de Westroosebeke-statis. 1. De QGSTERWONINC, groot 4 a. 90 ca., bij kadaster bekend ender de sectie B, deel van Nrs 489e, 435f cn 490d. Gebruikt door den eigenaar. 2. De WESTERWONING, groot 4 a. 90 ca., kadaster sectie B, deel van Nrs 489e, 489f en 490d. Gebruikt door Heer Alfons Geers, chauf feur. Voor alle inlichtingen zich wenden bij voornoemden Notaris Reynaert. IBBIBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris GHEKIERE te Meenen. MAANDAG 29 DECEMBER 1930 om 3 u. namiddag, ter herberg De Zwaan bewoond door M. Emeric Debruyne te Reninghelst (dorp) OPENBARE VERKOOPING van Gemeente RENINGHELST, Roosenhilhoek. Een WOONHUIS en afhangen, met 71 a. 40 ca. onder bebouwde grond, hof en zaai land, bekend bij kadaster sektie C, Nrs 489g, 489k en 4891. Bewoond door d'echtgenooten Ozeel-Bru- neel. Handslag met de betaling. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter stu diën van voornoemde Notarissen. IBBBBBraBBBaflBaBBBBBBBBBBBBBBB» Studie van den Notaris TjWmêt afhan- rebouwden grond, fid, dienstig voor tèher dorpplaats. IBBRBBflHBB» (ran den Notaris SS te Poperinghe, ïtudieii van de Notarissen Door sterfgeval. Op ZATERDAG 27 DECEMBER 1930 om 3 ure namiddag in de herberg Au Chateau D'eau hoek der Elverdinghestraat en Maloulaan. OVERSLAG van Stad YPER. Koop een. Een nieuwgebouwd RENTE NIERSHUIS met hof, te Yper, Maarschalk Fochlaan, Nr 44, groot 1 a. 50 ca. Gebruikt door den Heer Dewilde mits 225 fr. te maande, vrij van lasten. Slechts ingesteld 35.250,00 fr. Gemeente BRIELEN. Koop twee. Een nieuwgebouwd WOON HUIS te Brielen, steenweg naar Veurne, groot 1 a. 88 ca. Gebruikt door den Heer Myfroid Emiel mits 75 fr. per maand, boven de lasten. Slechts ingesteld 11.000,00 fr. Studie van de Notarissen GHEKIERE te Meenen OPENBARE VERKOOPING van BOUWMATERIEEL te POPERINGHE (Volkshuis)

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 6