VERDONCK-MINNE AUTOMOBILISTE M TORiJDERt GESCHENKEN DE POPERINGHENAAR bi. 7. UIT DE HAND TE KOOP. BERICHTEN LANTAARNS VOOR HOENDERHOKKEN WERKLIEDEN GEVRAAGD BRANDHOUT TRAPPISTENKAAS V O O R bij S&N3EN-VANNESTE Dijt Misleden te duren I DRINKT i^ias-Gar BIER AANNEMERS - LANDBOUWERS KIEKENKWEEKERS EIGENAARS HANDELAARS en NIJVERAARS CONTINENTAL DE KUNSTKANARIE Poperinghe. 'i KOOI ERS I Vierde prijs, 76 p.: Brabandts Cam.; De- CONTINENTAL I vid Remi; Demoor Cyr. I Toon van ja! Zeker hebben nu wat coura den- I Achtste prijs, 72 p.: Papegaai Ach.; De-1liefhebbers van ons geliefde sport zullen er 750 a 3.000 FRANK BELGISCHE FILMUNIVERSITEIT W Ia He Vier Seiiosaee ^0 8 f S. SARBEME ZOOR 11 Cesselstr., 7, Poperinjiw Beziet de uitstalling. Van nu tot Nieuwjaar groote REKLAAMVERKOOP met GROOTEN AFSLAG op al de WINTERFRAKKEN EN MANTELS voor Heeren, Damen en Kinders. Die occasiën wil doen bezoekt De Vier Seizoenen. CANARI VOGELS 00 OOG' ocoSU BROEDMACHIEN Hulsterloo i VOETBAL LANDBOUWERS HOENDERKWEEKERS Moeskroen—Wacken gebruikt voor uwe verlichting SUMMIT AUTOSCHOOL VAN GENT F. C. POPERINGHE. MARKTPRIJZEN TE KOOP K gevraagd vraagt plaats te huren verloren H H. serruyslaan, 7, oostende BIJZONDERE BUIKBANDEN Misgroeiïngen Breuklijders w FootNall-Club «De Eendracht» Watou burgerstand van Gerievig WOONHUIS met ingangspoort en hof, groot 6 a. 80 ca.. - Alle inlichtingen: CasselStraat, 23, Poperinghe. Schoon HANDELSHUIS, dicht bij de Groote Markt van Yper. Geschikt voor allen handel. Zich wenden Zakenkantoor Continental achter St Maartenskerk, te Yper. Voor het Snoeien van Fruitboomen en Heesters, wend U tot NESTOR QUAGHE- Men verkrijgt eene lichtsterkte van 300 anderen eigendom BEUR, hovenier, Casselstraat, 100, POPE- -OnéSSlantaarns RINGHE. Groote keus van Fruitboomen kaar5en die gellJk ls aan 20 petroilantaarns in alle soorten en vormen. Bijzondere keus ^verbruik van 20 ^Uem per uur van Rozen en Sierplanten, trouwe bediening. Spoedige en VICTOR DESMEDT, Brugstraat, BOE- SlNGHE laat weten dat hij voor iedereen TABAK KERFT. Geen reuk, geen rook, alle brandgevaar uit gesloten, te verkrijgen bij HECTOR WILS VANEXEM, St Sixtusstraat, Poperinghe. «IHmHBMUBIimMBfiHeBraSBügate bij «CHEVROLET», 4 cyl„ binnenstuurte zien bij den schilder: 15, Tempelstraat, Yper. Zeer schoone occasie aan lage prijs. om te werken met houtmachienen, Chassis FORD 3 tonnen, in zeer goe-l o at? TrhAnicf "RoirQr^TiTr'PTP den staat en een Kamionette RENAULT SAFPRE' Ebenlst te BOESCHEPE. aan lage prijs. I De voerman op Rousselaere, COENE van HANDELSHUIS in de bijzonderste straat 30ESINGHE, laat weten dat hij ter oorzaak van Komen. I van Kerstdag en Nieuwjaar, in plaats van PLOUVIER, 42, Wervickstraat, KOMEN. cïen Donderdag, den WOENSDAG naar PO PERINGHE komt. In 't groot en 't klein; ook gereed voor del PALING stoof, bij LESY-LERMYTTE, herberg Sint te kcop aan 12 fr. de K. - Adres ten bureele. OmerPoperinghe. MOTO Otto Deutz8 P. K., werkende me gas of essence, in allerbesten staat. Oor zaak, vervanging door electriek; zeer voor- deelige prijs; dagelijks zichtbaar in werking bij Em. Devos-Saesen, Surmontstr, 51, Yper De fijnproevers weten dat de de beste is. Te. verkrijgen ter ABDIJ St SIXTUS, WESTVLETEREN. MOTOR Semi-Diesel 12 II. P., zoo goed Vanaf 22 December, te verkrijgen bij als nieuw, met 3 graanbrekers-maalders met R- BROUCKSOU, bij het tolkantoor, LOCRE alle toebehoorten. Zich wenden bij V. Mon- carey, Waterloosstraat, 6, Antwerpen. Welgelegen BOUWGROND te Yper, Vaart- I kaai; dienstig voor allen handel of nijver-1 heid. - Zich wenden tot R. De Bruyne, 29, Bruggesteenweg, Yper. "mEKANISCIIE DORSCHMACHIEN doorl peerd bewogen, in zeer goeden staat, bij Em. Allerweireld, Wytschaete, Oostta verne. AUTO FordTorpedo, in zeer goeden staat. - Adres ten bureele. Schoon HANDELS- of REN1ENÏERSHUIS met 4 a. grond en koetspoort en ALTTO Speedportbinnenstuur, in goeden staat, gewaarborgd op factuur; goed geschikt voor landbouwer of taxivoerder. Zich wenden Julien Bollengier, Meesen. Geheel of gedeeltelijk te koop 11 A. 25 Ca. BOUWGROND en HOF, Doornstraat, Poperinghe. - Alle inlichtingen bij M. Louis Lemahieu, Hondstraat, 27, Pop. KAARTEN VOOR FRANKRIJK voor Velos en Motos. Schoone en Nuttige KERSTDAG NIEUWJAAR Gasthuisstraat, 15, Poperinghe. Ook te verkrijgen VULPENNEN Woordeqb ekeq groot 19, 30, 38, 40, 60 ha., gelegen in een der Schoon APPARTEMENT te huren dicht I beste streken van Frankrijk, dicht Norman- bij de Groote Markt van Yper. Water, gaz, I cjje) en toebehoorende aan Belgisch edelman electriciteit, W. C. boven. Zich wenden: Goede getuigschriften vereischt. Zakenkantoor Continental te Yper. VoQ1. allerhande zaken aangaande HOF- Te koop: AUTO RENAULT, 6 P. K., bin- STEDEN en EIGENDOMMEN in Belgie en nenstuur, 3 pi., 8500 fr. AUTO RENAULT, Frankrijk, wendt u in volle vertrouwen bij: 6 P. K„ torpedo, 3 pi., 7500 fr. M- JEROME DECONINCK-RYCKEBOER, Alle twee in zeer goeden staat. GARA-1 Ue Haernestraat, 35, 1 per. GE DEVOS EN DEWANCKEL, Yper Tel. 55. Alle dagen 40 ZWIJNEJONGEN te koopt aan 150 tot 250 fr. 't stuk, bij AMEDÊE DE RIDDER, Hondstraat, POPERINGHE. AUTO Citroen C. J. B. 12, in zeer goe- j den staat. Adres ten bureele. Om tijd en geld te sparen schrijft naar de Keizer-Karelstraat, Nr 47 te Brugge en uwe AUTO- of MOTO-PLAAT (Plak) zal u met weinige kosten opgezonden worden. BBBBBBBBSBBBBBBQBRaaBBSISHBBKSII Te koop aan zeer voordeelige prijzen zeer goede BETONSTEENEN, dienstig voor wo ningen, kiekenhokken, afsluitingsmuren, enz. Halve prijs van babsteenen, drooge en sterke muren; alsook 2 zware motoren (gas pauvre), steenbreker, betonmachien, 12 pressen voor beton steenen, zaagmachien, schaafmachien, boormachien voor ijzer en hout en andere klein materiaal. Zichtbaar alle werkdagen van 9 tot 12 u. op het plein genaamd Triblocbij de Meenenpoort, Yper. Inlichtingen en voorwaarden op andere uren dan voormeld bij MAURICE VANDEN- BROUCKE, Statiestraat, Zonnebeke - Te lefoon Moorslede 46. die een huis of een wenscht te verkoopen; die wenscht uwe zaak over te laten, wend u tot het zakenkantoor dat gespecialiseerd is in zulke onderhande lingen. Zijn goede reputatie en zijne ver- schillige vertakkingen laten het toe een Uitslag van den Prijskamp gehouden op Zondag 14 December, bij Gamille Brabandts. KLAS A. - JONGE VOGELS. Koning, 81 punten: Batheu Remi. Eereprijs, 81 p.: Batheu Remi. Eerste Prijs. 79 P-: Batheu Remi; Batheu overgroot getal vragen te verzamelen en al-|R^2i: Vemooy Cyrille, Reninghe. zoo den persoon te vinden voor wien uwe I Tweede prijs, 78 p.Lylon Jerome, Alve- zaak best past. ringhem; Willaert J„ De Panne Derde prijs, 77 p.: Brabandts Camille. van eigendommen of handelszaken, waarom I moor Cyr., Reninghe; Lylon Jerome, Alve een kostbaren tijd verliezen in zoeken en ringhem; Brabandts Cam. bezoeken van zaken die u niet dienstig zijn. Vijfde prijs, 75 p.Batheu RemiBatheu Wend U liever tot het zakenkantoor Remi; Willaert J.; Duverlie R., Watou; Da- r«ia Zesde prijs, 74 p.: Dupont Karei. ge gekregen omdat we klop kregen van Excel- flat L KObJE^OOb zal inlichten over eigen-1 zevende prijs, 73 p.: Delanghe A., Crom-sior. Toon dat we wederom en evenzeer te dommen die aan uwe verlangens beantwoor-1 jjeke duchten zijn als voor dezen en spelers en Bur©elen; |moor Cyr.; Willaert Julien, Brabandts Cam. enige aangename uurkens aan beleven. YPER, achter St Maartenskerk, een stap van1 - - 1 - - - 't verleden doet ons met'vt». ken dat we in onze vooruitzichten, de ons elftal niet teleurgesteld zijn g„ I Op 10 ontmoetingen konden we 9 zegt pralen boeken. Jammer dat 1 ongelukkig puntje welke op Soetens Molen lieten. Zoo'n verleden staat borg voor de toekomst en geeft hcop op een schitterenden uitslag. Zondag doen we dus Nr 1 en we moeten op verplaat sing naar Stade Kcrtrijk. Hier krijgen we het niet zoo gemakkelijk als te Meenen. Maar winnen kunnen we goed, als er maar wat nijd en vlugheid in 't spel gestoken wordt door de Eendrachters Komaan, dat iedereen het zijne bijbrenge voor de 2 pun ten en we zullen ze meêhebben. Moed, man nen, want: Om Watou te kloppen Moeten 't ander mannen zijn Is Stade niet te klein???? de Groote Markt. KORTRIJK, 18, Belfaststraat, 18. MOESKROEN, 25, Kortrijkstraat, 25. BüajSffiBgBBBBBBSBHBSEBSBBBBBBaflBit Negende prijs, 70 p.: Mahieu Henri; Du- Op 2" Kerstdag speelt ons 2' elftal zijn pont Karei, Batheu Remi; Brabandts Cam. eersten vriendenmatch met Rousbrugge. 't Is Vermelding, 69 p.: Verfaillie Oscar; De-|te hopen dat het de laatste niet is dit sei- graeve Julien; David Remi; Delange A, zoen. Winnen of verliezen is hier de hoofd- Crombeke; Willaert, De Panne; id.; Bra- zaak niet, maar oefeningen. Op 2' Kerstdag bandts Cam.; Delanghe A.; Deraedt A.; id.; Igaan we dus op verplaatsing naar Rous- Degraeve Julien; Dumon Joz.; Dupont Ka- brugge. Wat over ons tweede ekiepe dient per maand bij U thuis verdienen. Dit biedtIrel; Brabandts Cam.; Delanghe A.; id.; Igezegd is zeer kort. Ons mannen waren allen U de eenige Belgische Fabriek van Breima- Gerber Louis; Dumon J.; Brabandts C.; id. I op post en... wie niet afkwam waren de chines met haar gewaarborgde Breimachienj KLAS D. I Poperinghenaars. Armoê, armoê, hoor. We RAPIDE gemonteerd met gebreveteerd Eereprijs: Demoor C., Reninghe. I hadden geen zulke toeren verwacht van een vaniseur voor fijn en grof werk, lacquard Eerste prijs: Demoor C., Reninghe. stadsciub. We hoopten dat ze sportiever te voor alle fantasian. Vraagt kosteloos kata- Tweede prijs: Deraedt A.; Willaert J.;|werk gingen. NOLLE, loog met inlichtingen. Werk verzekerd per Caulier C.; Dumon Joz. kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Vermelding: Brabandts C.; Willaert J.; Maatschappij RAPIDE Vandermarliere Joz.; Batheu R.; Gerber L.; 30-32-34, Astridlaan. GENT, St Pieters; Brabandts C.; David R.; Vandermarliere J.; 41, Weldadigheidsstraat, BRUSSEL-Noord1 IJUmon J0Z- tBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBalB 19, Van Maerlantstraat. ANTWERPEN. 28, Recolettenstraat, KORTRIJK. |®%l Gedeplomeerde Snijder Jm Saxons beste zangers te koop: Veurnesteenweg, 74, YPER HUIS met 82 a. grond, gelegen te YPER, steenweg naar Rijssel; gehucht Drie Ko-1 ningen geschikt voor Kiekenkweekerij. Inlichtingen Meenenstraat, 11, Yper. Schoon en groot WERKMANSHUIS, met I koer, afhankelijkheden en land, gelegen te MEENEN. - Adres ten bureele. OCCASIE NA AIM ACH I EN «Pfaff en SCHOËNMAKERSMACHIEN Singer met waarborg op faktuur ,aan zeer genadige prijs, bij Dehouck-Desaver, Voorstad, Veurne. WERKMANSWOONST met 10 a. Zaai land en Fruitboomen, dicht YPER-Statie. - Zich wenden Dickebusch steenweg, 93, Yper. W'EKKMANSHUIS, kunnende dienen voor herberg of anderen handel, te koop in Yper. Er kan gemakkelijk twee huizen van ge maakt worden. - Voor alle kostelooze in lichtingen zich wenden tot het Zakenkantoor Continentalachter St Maartenskerk, te Yper. 250 POULIEN, zuiver witte Leghorns, vier maanden oud, aan voordeelige prijs te koop bij Hector Decraemer, Isenberghe. Schoon RENTENIERSHUIS. Bruggestraat, 141,. dicht de Statie, Poperinghe. - Het huis is voorzien van gaz, electriciteit, steenput en citerne, met besloten koer en grooten hof met fruitboomen. Grond 6 a. 50 ca. Adres ten bureele. 300 POULIEN, zuiver Meehelsche Koekoes, 3 maanden oud, bij Theophiel Herman, Rousselarestraat, St Julyns-Langemarck. BIJ UITSCHEIDING. - Te koop bij Emiel Poissonnier te Bixschote, een schoonen ZWTJNENBEER van beste ras, goeden dienst doende. Schoone occasie door uitscheiding van be drijf. - Te koop: Naphte moteur Gargner '1 P.K.; Tabakmachien; Slijpsteen; alle toe behoorten voor het bewerken van tabak. Ook een hoevee'^eid vreemde en inlandsche ta bak aan voordeelige prijs. Bij EMILE HUY- GHEBAERT, LEYSELE. YPER. - Schoon en groot HUIS, thans Beenhouwerij en Herberg. Het huis telt 12 plaatsen, veranda, kelder, enz., koetspoort, gaz, electriciteit. - Aanstonds vrij. YPER. - Schoon gesloten WOONHUIS, 6 meters gevel, 5 plaatsen, kelder, water, afhankelijkheden, hof. - Onbewoond. 'YPER. - WERKMANSWOONST kunnen-1 de dienen voor herberg of handel. Kan tot tweewoosnt geschikt worden. 1 YPER. - Zeer schoon HANDELSHUIS, beste ligging, midden de stad, dicht de Groo te Markt. KORTRIJK en omstreken. - Talrijke HUIZEN van alle slach. MOESKROEN en omstreken. - Talrijke HUIZEN van aïie slach. Groot gemak van betaling. - Kostelooze inlichtingen. - Zich wenden: Zakenkantoor CONTINENTAL YPER, achter St Maartenskerk, een stap van c}e Groote Markt. KORTRIJK, 18, Belfaststraat, 18. MOESKROEN, 25, Kortrijkstraat, 25. Altijd te koop bij Leon Rosstlle, i£> Veurnesteenweg, YPER OLIFANTPLATEN en alle slach van andere ijzeren pla 'en hii is ook kooper van barakken IUHB8g£BSi3EE5Se»aiiaBKeiai8£BBBBim TE KOOP. Gemeente ALVERINGHEM, wijk For them. 1. Schoon WOONHUIS met groote af hankelijkheden, groot 3 a. 59 ca., onder be bouwde grond, stallingen en koer. - Door zijn ligging nevens tramstatie en nevens vaart, bijzonder geschikt voor het uitoefenen van alle handel of bedrijf. 2. Schoon HOVENIERHOF in volle op brengst, groot 8 a. 6 ca. met veertig dragende boomen, gelegen op 10 meters var voor gaande eigendom. Vcor alle inlichtingen zich te wenden tot Mad. Wed. P. Melis, 200, Nieuwstraat te Alveringhem of bij M. Paul Rybtns, 19, Markstraat te Nieuwpoort. NIEUWJAAR Speciale prijzen. - Groote keus van schoone bijpen, tabakzakken, porte-monnaies, porte feuilles, porte-billets, reukwerken, fantaisie- bammen, diademen, baretten, manucure, col- hers, alle fantaisie-artikelen en de laatste Eeuwigheden. ELODIE DE RYNCK, Bij de Markt, Poperinghe. tiPïfcrSK* .'"-VP Oo^ v.oor U besiast de oeiegenheio een boek cifc' Nieuwe genéeswyze van Pastoor Heunian g atiscie verkrvge Een boek \O0» gezonde en zieke menschen mag in geen eer, rps ontbreken. Hoe dikwyis komt het niet voor, aat men ver plicht is een ziekte direct te moeten behandelen en dan i<; net immers goed een overlegde raaacever by de hand te Hebben voo/a' wanneer ae;:dokter ver afgelegen woont, of met on- middelyx ier plaatse kan zy.n. Zoo een onmisbaar raadgever 's p3stoor Herman's nieuwe geneeswyze. Dit boek óevat n.et slechts de bescnryving van het menscheiyk lichaam met ai zyr erganen, m§ar tevens de kenteekens der'meest bekende ziek ten met waardevoMe opgave der toe te passen ma^tregelen Ziehier een beknopt uittreksel der verschillende zmkten op schreven in het nuttig en onmisbaar boek: Zenuwz.ekten, maag- en darm ziekten, verstopping, kees-ont steking, longontsteking, asthma, moeiiyke ademhaling, ader- verkalking, blaas - en nierziekten, ga' -_e n lever zie '-ten c h 11 rheumatiek, hoofd- en tandpyn, griep, bloedarmoecie, oieek- zucht. haemorrhoiden (speen), open voeten, exzeem, huid ziekten, breuken' enz.' In een paar weken werdén ICO.OOÖ Exemplaar van dit waarde vol boek genaamd Pastoor Heuman s nieuwe geneeswyze, gehee Kosteloos verdeelt, om. eenieder in de geiege-'neio'te stellen, dit werk met de aar.bevolene medicy;-etn ie kunnen Deoordee.'en Zoodra wy ;n het hezit zyn van Uw naam met vokeoiyl'adres. worct U onmiddelyk zoo een exemplaar 'opgezonden" zonder verplichting uwerzyas, zeds de pono onkosten zyn ter» onze laste Vergeet dus niet, nog heden te schryven aan de firm* L. Hcuman Co., C unedstraat No. 8, Aritwerpe i12 Goedkoop - Voortreffelijk! OPSOMER, MERCKEM Tweede Afdeeling B. BisseghemPoperinghe De PanneSweveghem Ghistel,—Heule WevelghemWaereghem R. RoosebekeLauwe ThouroutVeurne DINSDAG 23 DECEMBER 1930 om 8 uur stipt 49'' Vertooning Programma 49 de III' Afdeeling Speciaal C. MeenenA. Moeskroen WevelghemKortrijk Sp. PoperingheW. S. Lauwe Thielt—Yper MoeskroenSt Bisseghem IVe Afdeeling B. St. Kortrijk—Dottenijs Rac. LauweWevelghem Sp. Meenen R. S. C.Watou WervickV erbroedering Tel. 176 Yperstraat, 43, Poperinghe Tel. 1761 Lauwe W. S.Soetens Molens lamp Goedkoop in verbruik. Eenvoudige behandeling. Vraag prijs en inlichtingen bij: H. CLEENEWERCK-VANDERMARLIERE Algemeen Agent voor Poperinghe. Hoofdwtal: GENT, Mirritrul, 19 Bijhcic: KORTRIJK, Gent*chenst«anweg, BI THEORIE - PRAKTIJK LESSEN OP DEN AUTO ZELf RÏJOEFENINGEN t-i Gemak va» Wtxling Nijverheid: Speelgoedmakerij (in Duitsch- 4o land). Kweek: De integrale industriali- 43 xëering van het varken. Dierkunde: Bij 24|de wilde dieren. Aardrijkskunde: Naar de 0i IDrakenbergen. Landbouw: De oranjeap- 1o pels in Jaffa. Volkenkunde: Het leven op 2o de Fiedje-eilanden. Ontspanning: Het mu- 44 J ziekzuchtig schoonheidszaad. Toekomende week geen voorstelling. De I eerstkomende vertoonnig gaat door op Woensdag 7 Januari 1931. Aan al onze geachte Leden een zalig Kerst- 2j I feest en onze beste Nieuwjaarswenschen. afgek J BERICHT. Onze groepeering werd dees week pijnlijk getroffen door het schielijk afsterven van [een onzer trouwste Leden, den Heer Van- Idamme Camille. Aan de bedroefde familie ons aller deelne- [ming in den rouw. HET BESTUUR. 1IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2—i I 3—2 0—2 25 I 3—3 0—5 4—0 3—2 We kunnen dit seizoen nog niet zeggen dat we reeds meeslag hadden met onze res- Poperinghe, 19 Dec. Tarwe 90-100; rog- pektieve elftallen. We zijn iedere Zaterdag j ge 80; haver 80; aardappelen 50; boter 24- bang van kennis te nemen van de onthou- 27; eieren 1.05; hoppe 235. dingen. Zoo vonden we verleden week 7 Roeselare, 16 Dec. Oude tarwe 120; nieu- spelers verhinderd, wat voor twee elftallen we id 85; oude rogge 80; nieuwe id. 75; boek- waarlijk te veel is. Niet enkel ons eerste, 150oude haver 100; nieuwe id. 90; wei maar vooral ons tweede weten wat het is|dehooi 30; klaverhooi 45; luzernehooi 50; onvolledig te moeten optreden. Op den duur erwten 125; paardeboonen 140; lijnzaad 170; wordt aldus het moraal gebroken, want nie- ljinmeel 149; oud vlas in strooi 95; geakkerd mand zal durven staande houden dat een vjas jn str0oi 110; eieren 1.00; boter 25; aard- gedurig verwisselen en veranderen eenig goed appeien: Geldersche muizen 62; industrie 45; kan veroorzaken. Daaraan is grootendeels klaverzaad 1700; haverstrooi 15; roggestrooi het weinig eervol optreden van F. C. P. te 147- tarwestrooi 18; oude chicoreiboonen, be- Tavee gelekrde trekho.ndkn kar met kap. wijten, en zoolang we die slechte periode schikbaar' 80- id. nieuwe 90- voedergerst 78; I alles in goeden staat en dienstig vooi I niet achter de rug hebben, valt ook maar I ipnfp„prsf bakker. Zich wenden Omer. Ampe, bakker, Kortenkeer, 11, Oostvleteien. wee zware openslaande ensters met glas uit een stuk en glazen deur kan ook dienen voor couchebakken voor planten en groensels. Dagelijks ichtbaar Korte Thou- routsiraat, 26 en 28, Yper. oeïvette, bij Vanbiervliet, Brouwer,Pries terstraat. Poperinghe. Dvnamo 110 y. gelijkstroom i5 A. met thgos; tal volt en ampéremeter. Garage De vos. Casspls^aat, Popeiir ghe. «j»0:t I KR >y 5-fI. P. pel Iff' -naalaery cn tfvhnder.Ydres ten'mirëe ie.ïor a>.f(ön, 5f.(toningrk .Pa iparijl» g 'd( kta A ires feu bare, ra", in stobffiout) 'per ico kilo of pel* wagon. Prijs volgëfes overéénkomst, bi i :j Ie RappMet, stoelmaker. Proven." ■t-oesie drokkerso vsT of> hoog'e van stads- 3 werken; standvastig werk bij M. D. sm'ul- Carrion, drukker, Yper. f»OEDE EERSTE BAKKERSGAST, gOed loOll: bij 13 Deruyter. rue Victor Hugo, 182, M arais de lomme, prés de Lille. eid om in Cafe te besteilen, bij Hosdey, Yjierstraat. Poperinghe. eid bij Dame alleen, niet wasschen, voor Dorp te midden Westvlaanderen. Adres ten bureele. "»oede autogeleider voor camionette ol .1 luxe-voituur. bchrijven M. Vuylsteke, Statiestraat, Zonnebeke. alve kleermakersgast, liefst te Poperin ghe Adres ten bureele. Hlberte S.vesen, i5 jaar diploma van J onderwijs, vraagt plaats als w inkeldoch ter. Poperinghe of om'iggende. Schrijven Th. Saesen Cnapelynck, Proven. Gediplomeerde chauffeur. Marcel Alder- 1 derweireldt, Herberg «De Nachtegaal» Vlveringhem. erherg «In 'r Kasteelhof» onmiddelijk. Zich wenden tot M. Decaestecker, Brou wer, Woesten. Herberg «In den Faisant» Pottestraat, or- langs gansch hersteld. Zich uem ,1 Brouwerij Masschelein Hond, ros en wit. Tegen belooning terug b engen bij Hector Deraeve (.Vlatthys) Leenhoek, Po(>eringhe. lentegerst 82; win tergerst 90; koolzaadolie weinig beterms te verwachten. f 500lijnzaadolie 380; nitraten 153; ammo- Het was met te verwonderen dat onze beide niak 437; cyanamide 118,50; vetten: Kach- ploegen de neerlaag kenden verleden Zondag. salpeter 140; Scarées 14 16, op wagon Char- Op eigen plein moest onze 3*' Speciaal met[jeroj, 190; viggens 8.00 den kilo; halfgesui- een mizerabele ekiepe het veld m. Ontbraken kercje voederbeeten 40. zoo maar even: Tally. D'Amour, Lemahieu en de 2 Bafcops, wijl Jef als invaller naar I Veurne, 17 Dec. haver 85; Tarwe 95; rogge 75; Bisseghem mee moest. Dat maakt toch 61 lentegerst 95; wintregerst 105; spelers die te vervangen waren. Kan dan voedergerst 72; erwten 175; paardeboonen iets "aoeds Rïmresteerd worden' Fn is het !o5: aardaPPelen 52; tarwestrooi 20; haver- - 80e" -ê Sur enubliek niet een tr001 18 roggestrooi 22; weidehooi 30; kla- iiferd' Be-t dat lauwe „r verhooi 38; luzernehooi 42; voederbeeten 6.00; ook niet fameus vóór'stond, want dan ware Uav™d 7f' botfr 26-27; eieren 1.15; id. het een raröp geworden...Het ware volstrekt van eenden 110: mlandsch ruw vIas 26- wën4CheJUjk*eiat vandaag iedereen op 't appel Kortrijk, 15 Dec. Witte tarwe 85-95; (lyezeV-het verftöogf 'de elftbtemperatuur cn rogge 75-76; have» 85-90; paardeboonen 150; hptv schfajhe veró-ouwen. Toe jongens, we Igsrst 60-65; tarwebloem 150; inlandsche ze- ter^tkkén vrèeg. spplcn "gewetensvol en polen 95; gorte zemelen 96; hooi 35-40; strooi i's namiddags zijn wé hier op .pokté Daarmee [20-22; aardappelen 45-65; boter 24-26; eieren is onze Zondag goed. 1.05-1.15; voederbeeten 5.00; Turksche tarwe Ook e Bisseghem kon rood: e-n,. galniet Plata 80; id. Cinquantino 110; vreemd lijn- volledig in 't veld koifien cYi'daariiobr or.3-*r- paad 200; ïniandsch lijnzaad 185; vreemd ging onze opstelling merkelijke wiid'ging. Ikóölzaad 2G5; inlandsche lijzaadkoeken 143; Oordeelt maar: Minne: PdGseele^eh Tleeat: Amenkaansche lijnzaadkoeken 146; arachide Demarey. Devos en Dewijze; GheSquiere, 120; nitraat van Chili 150; ammoniak Cossey, Dupont, Lefever en Desaégher. We l '-uiiget lf9; lijnzaadolie 375; koolzaadolie gelooven niet dat ens elftal slecïit'aöu-gq-j .vi®s'd.8r Ee'e 20-100; wit vlas 900-2030; marcheerd hebben, we hebben nooit-de; gë~ [v-tósi'Öp dci\ grond geroot 625-850; ruw werk legenheid gehad van het in aktie 'te feien, 40r100;_- oude .^uikerijboonen 78-80; nieuwe Adrien knock-out na een paar minuten spél. .suiRerijbobnen "S0. Gbesquiere enkele minuten later en nog vóór .VÉEMAKEÏT. frei^koop gestelde dieren de rust moest ook onze kapitein enkele ston- 2§2; 130 koeiep den kiïo op voet 7.50; 107 den weg. Iedereen zal wel toegeven dat we vaarzdi 8.59'; ZB 'stierén 8.00; 20 ossan 8.50. tegen dergelijke slagen niet opkunnen. En Ypén13 Dec. 85-87; kfióiTT!. is en 4-0 neerlaag dan nog zoo onteerend? 210 230' rogge 74-'78'^o"hweit '12 214- ha- Het is jammer dat Bisseghem zoo hard ver 80_£j. -100-110; voedeiWt speelde; vooral de. halfhjn zou een beetje 78.80; erwl|Mfe5-228; bloem 150-160; maïs minder pootig kunnen optreden 82_85 ))aar([p1xruieii 138-142; gruis 83-85;, Doch vandaag jongens moet die smade- Eemeto no-ii5' Ambie,-] 148-152; lijnkoe-" lijke klopping uitgewischt worden. We moe- ken 130_i35; aarde Ai.45-55: boter 25-26: ten ten minste kunnen wat Thourout, Roo- eieren i.20-1.25; vig^isTSd^üO; strooi 26-30; sebeke en es. kunnen, nl. winnen op eigen hooi 40_50 mw vlas 40-7O: m=derbeeten 30. GEBREVETEERDE Breukbanden zonder staal noch elastiek. 'Speciale Breukbanden voor zak-, navel- en uitblijvende breuken, op maat vervaardigd, en volgens geval. voor zwaarlijvigheid, voor na-operatie, voor eventratie, voor zwangerschap, voor vlottende nier- en maagzakking. GEBREVETEERDE onthopedische korsetten voor Mal en Pott en ruggegraat. Speciale beenappareils voor kromme beeneii en stompvoeten. Orthopedische toestellen in gemouleerd leder of celluloid voor verlamming en beenderziekte Kunstarmen en kunstbeenen in hout, leder of gevulcaniseerde fiber. DE BEHANDELING GESCHIEDT ONDER TOEZICHT VAN UWE GENEESHEEREN. Kostelooze raadplegingen te: veld. Thuis moeten we baas zijn, meester op ons plein, meester voor eigen publiek. En al heeft Wackén verleden Zondag Moes kroen in bedwang gehouden, vandaag wor den ze hier geklopt, als GIJ WILT, mannen. En ge ZULT willen, ge MOET willen. Ons publiek staat als één man achter u. Speelt Te kcop gesteld 3.232 stuks. Gemicidelc! zooals tegen De Panne, en ge wint. Want vergeet niet dat we dan 2 verplaat singen hebben. Met Kerstdag trekken we naar Thourout. Zal rood en geel struikelen waar De Panne, Veurne en Bisseghem strui kelden? Thourout geeft van 't begin af, om naderhand te vertragen. Weest op uw hoede! flauw Mochten we vandaag winnen en Kerstdag insgelijks dan staan we zeker zoo heel dicht van 't staartje niet meer. En waarom schenkt ge ons zoo'n cadeautje niet? KEIKOP. Heden Zondag: Anderlecht 17 Dec. VEgMARKT. Te, koop gesteld: 1.754 stuks: 366 oisdfctuilen kilo op voet 6.60-6.80; 136 stieren 5.60®Mi|»jiL.252 koeien 5.60-7.60. Anderlecht, 16 Dec. VARKENSJ^sjpjkr. per kilo op voet: 6.75 tot 7.75. Syndikaie Kamer van Chieoreidroogers Noordstraat, 34, Roosselare. MARKTBERICHTEN Kortrijk, 15 Dec. 1930: beschikbaar: 78 fr. wagon; groeite 1931: 90 fr. wagon; markt iilW. Rousselare, 16 Dec. 1930: beschikbaar 78 fr. wagon; Rousselare levering: 80 fr.; groei te 1931: 90 fr. wagon; markt standhoudend. te 2 u. op ons terrein: M. E. Wacken—F. C. Poperinghe I te 9 Y u. te Moeskroen: A. A. MoeskroenF. C. Poperinghe II Ieder Zaterdag der maand, in ons bijhuis: Korte Thourout straat, 16, van 9 tot 11 uur. Dagelijks leest gij reklamen in gazetten van zoogezegde breukmeesters die beweeren breuken te kunnen genezen zonder operatie. Zwicht wel u niet te laten overhalen door die aanlokkende woorden en beloften, want eene breuk bij volwassene kan niet gene zen zonder operatie, 't is al bedrog, zij hebben het alleen op uw geld gemunt, zoo rekenen zij overdreven prijzen voor een geneeskrachtige breukband die niet bestaat, velen hebben er zich nochtans reed' c laten beetnemen. Indien gij begeert van eene breuk te genezen, moet gij u laten opereeren, en om u daarvan te overtuigen, vraagt raad aan uwen geneesheer; maar indien de operatie u afschrikt, wendt u dan in volle vertrouwen tot ons, wij zullen u een goede breukband vervaardi gen die voor uw geval past en die uwe breuk zal binnenhouden zonder het minste ongemak te veroorzaken. Ons huis, gesticht in 1840, moet voor u eene waarborg zijn dat wij door de ondervinding op de hoogte zijn van ons vak. PRONOSTIEK WEDSTRIJD. Uitslag van den Pionostiekwedstrijd van de matchen van 14 December 1930. Bekwam 7 punten: H. Decorte Maurice. Bekwamen 6 punten: HH. Lermytte 'M., D'Hondt A., Staf Kletskop, Debijser J., Lau- wers M., Liefooghe M. AlgemeEne Rangschikking na den 9" Rit. 47 Punten: Gombert W. 45 Punten: Pouseele M. 43 Punten: Decorte M. 42 Punten: Lermytte M., Staf Kletskop, Suf- fys P. -41 Punten: Leeuwerck E., Benauwt M. 40 Punten: Pollentier O., Peel G., De- nut S., Debaenst H., Lauwers E. AUTOBUSDIENST. Zondag 28 December rijdt ARTHUR WYL- LisMAN, Noordstraat, 5, tel. 183, Poperinghe, naar den grooten match Cercle BruggeAntwerpen F. C. te Brugge, met zijn autobus van 40 plaatsen, pan 15 fr. per man. - Vertrek te 11 3/4 uur zeer stipt, bij G. Van Bruwaene, Gr. Markt. - Bespreek van heden af uw plaats. Op Zondag 14 dezer hielden de wit-groene hun woord en dat op een schitterende wijze. Meenen werd op eigen veld met 5-0 geklopt. Dat ze in manier van spelen de mindere waren, is waar, maar 5 tegen 0 dat klinkt en verbeterd onze goal-average met eenig 3 punten. Onze reserven hebben oprechte vol doening gegeven. Gaston belooft voor 't toe komende seizoen. Jules was in z'11 baste form en speelde meesterlijk, in een woord ens elftal verstond elkander in 't spel en 1 kaapte clan cok de 2 puntjes van voor Mse- nen's neut. weg.'t Geen de Meenenaars dan j JcneklUere Maria. 83 j.. wed. Charles Ailé- ook wat al te '-.ras vonden. Watou staat we- j man, St Janshospitaalstr. Callewaert Pau- derom op vaste voeten en de zegeweg voorts line, 60 j.. ongeh., Poperinghestw. aan 't Opklimmen. Van vandaag af beginnen Huwelijken. Barbez Cyriel, fabriekwer- retournma' hen. Een kort overzicht over ker en Depuydt Margareta, fabriekwerkster. POPERINGHE, van 11 tot 17 December 1930. Geboorten. 412. Vanspranghe Raymon- de, d. v. Hilaire en Beun Jeanne, Maurice Dewulfstr. 413. Cappelaere Martha, d: v. Henri en Cauweüer Alixe, sektie L.. Ma hieu Richard, z. v. Jerome en Barbez Euge nie. Vogelhoek. 415. Depuydt Michel, z. v. Cyrille en Gheldhof Irma, Westvletëren. 416. Wullems Antoinette, d. v. Maurice en Bianckaert Irma. Maurice Dewulfstr. 417. Lalau Paula, d. v. Odile en Orbie Martha, sektie A. Ovcrlijdens. 178. Indevuyst Arthur. 44 j., z. b., echtgenoot v. Tally Helene, Priesterstr. 179. Verhaeghe Emile, 65 j„ z. b, echtg. v. Boutez Leontine, sektie E. 180. Quaghe- beur Eugenie, 77 j, z. b, wed. v. Jonckeere Seraphin, Gasthuisstr. 181. Vandamme Camiel, 61 j, wed. Accaert Leontine, Veur- nestraat. Beloften. 132. Denys Albert, fabriek werker en Steichler Martha, fabriekwerkster, b. v. Pop. 133. Vermote Camille, beton werker en Decoker Martha, naaister, b. v. Pop. 134. Devacht Joseph, onderwijzer en Claeys Maria, z. b, b. v. Pop. 135. Soenen Basil, hoogstudent v. Pop. en Top Valentine, landbouwster v. Proven. 106. Sohier Remi, landbouwer v. Boeschepe en Declerck MRrie, z. b. v. Poperinghe. YPER, van 11 tot 17 December 1930. Geboorten. Coulembier Roger, St Ja- cobstr. Fox Betty, Bruggestw. Dumou- lin Marcus, Hondstr. Ovcrlijdens. Monsy Alfons, 58 j, dag- bladverk, echtg. Planckaert Maria, Lange Thouroutstr. Vandenbulcke Maria, 67 j., echtg. Yzerbyt Camiel, Poperinghestw, Devos Jules, 81 j„ ongeh, Rijsselstr. Ver- meersch Lsonia, 79 j, wed. Vandepitte Po- lycarpus Ed. Fiersstr. Lerouge Tnérèse, 85 j, kloosterzusters. Popevinghesteenweg.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 7