Fonderies BruxeHoises Fabriek van Foumioreis Boter straat, 31, YPER "HANDELSBANK,, Pelsenmaker. 117, Ypenstraat Victor Battheu-Jéróme D lP-lxQ P l m o a P COFFRES-fÖRTS r süppagi Plissage zoo voor hoedanigheid zoo voor keurigheid zoo voor rijkheid in keus en kundige bewerking. VANDEVOORDE'S PELSEN zijn de SCHOONSTE, de STERKSTES KALANDEBSTRAAT. I, GE'IT uien: zijn deze der Het Gekroond Kalf 1 - DE II. VerfaifSie-öacsuiiinekl [GILLIS-DE VOS; Vorst betrokken bij de BANK-UNIE Het kapitaal en de resarven dar bij deze UNIE aangs gesleten Banken ov- rtreffen de I000 fr Yperstraai 117 POPERINGHE AKKER'S Redder dar Longen harer modellen 1 Gouden en 5 zilveren eereteekens op den Nationalen Wedstrijd van Arbeid KLOOSTERBALSEM A. 8. 21-12-1930. N' 51. DE POPERINGHENAAR De Beste Kachels ALBERT DENYS, Poperinghe, teL 61. HEEREN en DAMEN, Ik heb de eer kenbaar te maken, alsdat ik mij kom te stellen als Bij mij zult gij vinden een bijzonder groote keus der laatste nieuwigheden van hel seizoen. Prijzen buiten alle concurentie. Maken en herstellen, alles wordt ten huize, met «le grootste zorg gedaan. Trouwe en spoedige bediening. Hopende dat gij mij met een bezoek zult vereeren dank ik U op voorhand en bied Barnes en Heefen, mijn beleefde groeten. 9 "i I s K ij' V - Góuden Medalie ^atwerpen eh Luik 1936 met Gelukwenschen der Juryleden EVENTRATIE - NIER - MAAG - BAARMOEDERZAKKING - WATER- EN ADERBREUK - SLECHT KRAAMBED - ALLE GEVOLG VAN OPERATIE Genezing zonder operatie, gevaar of tijdverlies der, nog erkende mogelijke gevallen: dadelijke hulp en verlossing met #laflfeape vermindering of volledige verdwijning der zwaarste en moei- Iffld- gévauenitelfs deze door alle Breukmeesters of Specialisten verlaten WAA^TJORGEN wij tot alle genoegen door toepassing onzer NIEUW- SOORTIGE ffcteciale toestellen ZONDER VEEREN, ZONDER ELASTIE KEN en onzg BREUKCORSELETTEN met vier dubbele plooibare REGE- LINO.jjji^weder heffende zachte handvormige drukking, REGELBAAR eke-jr, draagbaar dag en nacht en voor alle werken zonder ongemak; EENIGSTE wetenschappelijke ontdekking, door de SKUNDIGEN als nutbare stelsels aanschouwd; die moeten aan- en om alle geval van Breuken te bestrijden; waar tachtig per hon- der werkende klas zijn van aangetast; en het derde deel hunne aal niet zien verergeren door het dragen van slechte toestellen; hun met vele beloften opgedrongen door vreemde rondreizigers, valsche spe cialisten die geen BREVET of DIPLOMA, zelfs geen instellingen in ons land bezitten en weinig of niets van ons vak kennen en geen deel onzer Corporatie maken. BREUKLIJDERS: neemtnota onzer BREVETTEN, DIPLOMAS en BEWIJZEN van hulp, verlossing en GENEZINGEN. BREVETTEN: N» 158297 van 1901; N° 213766 van 1909; N« 242644 en 449284 van 1912; N° 285113 van 1920. DIPLOMAS met GOUDEN MEDALIESBrussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914, de Specialisten-Breukmeester A. DUMONCEAU Belgische Firma opgericht in 1885 Huis van vertrouwen met gelukwenschen der Juryleden toegestaan. Ziehier eenige uitgekozene bewijzen: Heer H. MESTDAGH, 327, Wellingstraat Middelburg (Vlaanderen), genezen van zak te Beernem, op 7 maanden genezen van breuk. breuk, doet nu alle werk zonder band. m. H. BORREMANS te Hofstaede, gene- M. J.-B. VANDENHOUTTE, landbouwer zen van zakbreuk. te Asbeek-Assche op den ouderdom van 50 M. WOUTERS Cesar, Warandestraat, Sel- jaren nog genezen van zakbreuk. zaete. Kind genezen. Mad. Wed. VERMOESEN, 66, Ransfort- Heer J. AERTS, 14, Lammekenstraat, Ant- straat te St Jans-Molenbeek na 2 operaties werpen, was van een gevaarlijke breuk aan- van darmuitstorting aangetast op 1 jaar ge- getast, door ons toestel wierd een operatie nezen door ons Corselet. vermeden, en nu aan den ouderdom van M. Emile WYNANTS, Putberg, Asbeek-As- 70 jaar kan hij nog alle werk verrichten. Bche was van zakbreuk, kinderhoofd groot, Vrouw BAMPS, avenue de la Croix Rouge, aangetast, door ons toestel gansch verdwe- 164, Bressoux, Liège, verval van operatie van nen en werkt nu zonder ongemak. darm-uitstorting, twee vuisten groot aange- Mad. SNAUWAERT te Zedelghem op 1 tast; door toepassing van ons corselet op jaar volledig genezen van zware navelbreuk. 6 maanden gansch genezen, keukenmeid van M. CLUISSENS Henri te Drongen-Baerle, vak zijnde doet zij alle werk zonder ongemak. genezen van maagzakking. Bijzonder geval: Heer FASTRE Guillau- M. LIPPENS, Kloefstraat te Geeraards- me- 52 - Avendoren Tienen, was sedert 10 ja- bergen zijix jongen genezen op 4 maanden ren mek door uittrekking en volledige zak- van dubbel breuk. kin® der maag, na vruchteloos alles beproefd te hebben, is nu gansch hersteld door ons JDSJvfn:b E specaal toestel, eet en drinkt nu zonder de straat te Cureghem, genezen van dubbel „„i, breuk. M. WELVAERT, (gehucht Gravinne) te minste stoornis en heeft zijn vak van ma chinist op den spoorweg hernomen. ais ci 1* o w e ï- 46 jaren goeden uitslag'SI WILT GIJ tpoedig uwe kalveren vet maken ichoon en wit vleesch hebben, ge bruikt dan het KALFVOEDSEL va» JANSSSENS-FOSSE Rue de I* Linière, BRUSSEL. I :*U 1 r - A Grijp in Uw vertwijfeld *j niet naar een van die „kal meer ende" middelen, die in werkelijkheid Uw longen verlammen. Maar Uwe hoestbuien mogen U niet be letten te slapen Neem slechts de geheel onschadelijke maat snel verzachtende, slijm- oplossende en genezende Alle Apotheken. Per Besch fr. 14.50, fr. 24.50 en fr. 39.50. OCCASIE MACHIENEN te koop bij EDM. STEVENS-PATTOU ZONEN Yper of Poperinghe 1 Moteur, 7 H.P-5 H.P.; 1 Dorscher «Claeys» met enkele kuisching; 1 Dorscher zonder kuisching; 1 Manége, 1 Ontroomer; 2 Boter- keerns; 1 Aardappeluitroeier, Vettestrooier Zaaimachien, Maaimachien, Chicoreisnijder, Pikmachien, Jumelle, Landrol en ééne Bat- terie met Dynamo. Koopt geen coffre-fort zonder eerst'te gaan zien bij Ijzerwinkel TER GOUDEN SPADE Boterstraat, 52 YPER Dépot der streek voor de alom bekende en geprezene j Kataloog en prijzen kosteloos j op eerste aanvraag. HUIS JOSEPH COUTTENIER 30 - Priesterstraat - 30 Tel. 244 POPERINGHE Tel. 244 Planus Spreekmachienen - Violen Allerhande Muziekinstrumenten Altijd de beste en laatste nieuwigheden iiv platen Columbia, Odéon, enz... PIANOS Aankoop Alle herstellingen van PHONOS - INSTRUMENTEN Verkoop - Verwisseling Notenleer - AKKOORDEEREN - Vioollessen Getrouwe bediening tegen matige prijzen Vïu*>"*kt»Mnwhen? a lie Schoolgerief BIJ ONS TE VERKRIJGEN: In den Grootera Sint Medard HUIS VAN VERTROUWEN RLISEJLSTRRAT - 8 - YPEB. BREUKLIJDERS Vergist onze methode niet met oude toestellen van deze die zich zelfs onbekwaam achten de minste breuk te genezen. Wij geven VIJF DUIZEND FRANKEN als die kunnen bewijzen dat onze getuigschriften niet recht zinnig zijn. Wij zijn specialist en make geen leenen. Wilt gij, gelijk duizenden die onze methode hebben aangenomen, er HULP en VER- LOSSING bekomen, eerlijk en rechtzinnig behandeld worden zonder kwakzalverijen of j valsche beloften en mits matigen prijs en allen waarborg! Brengt ons een bezoek dat KOSTELOOS is en U tot niets verplicht van 9 tot 2 uur, te: KORTRIJK: de 2® en 4e Maandag der maand, Hotel des Flandres Statie. YPER: de 1® en 3® Zaterdag der maand, «Hotel du Nord», 63, Statiestraat. Kosteloos UTTLEGROEKJE od vraag: Rne de la Mense. 65. Brussel JIUB8B25BBMUMB «MM—amMBWBi-■■■■HHWrow»* .BBBBBBBBBBBBBBB ALMANAKKEN Regenmantels, Gabardinen, Trench (Englebert) voor Heeren en Damst - Pelerinen en Hoedjes van alle slacfa voor Damen en Kinderen. - Groot® keus van Lederen Vesten in Chroü I* kwaliteit. - Sportbroeken voor mo torijders. - Specialiteit vau gevoerde handschoenen in Chron voor Damen en Heeren. - Groote keus van werk- kleederen voor alle stielen, speciali teit van blousen en vesten voor Beenhouwers, Pasteibakkers en Ho telhouders. - Alles in huis en op maat te verkrijgen. - Herstellingen ten I"3 huize gedaan. Open des Zondags. REMAILLAGE JOUR A LA MACHINE BOUTONS MADAME RUTTILET 45, rue Fidéle Lehoucq, Tourcoing. Velomaker Yperstraat - 9 - Poperignhe. Fl. Vandevoorde immer aan -1 mïZc w EiN - 4 Kl&kyY gnpgg De gruwelijke jeuk ver dwijnt onmiddellijk met AKKER's zuivert - verzacht geneest ,,Geen goad zoo goed." KOOPT UW SPEELKAARTEN TEN BUREELE DEZER. .Vfj-j 'i -. 'i De nieuwe Simplex 1930 Het volmaaktste zaaituig, verdeelt alle zaden met de grootste regelmatig heid: graangewassen, turksch koren, erwten, fijne zaden, enz. Dank zijn nieuwen gebreveteerden schudder, is het gewaarborgd voor de verdeeling van beetenzaad TE BEGINNEN MET 10 KG. PER HECTARE. BIJ MIDDEL VAN BIJZONDERE VERDEELINGSBUIZEN ZAAIT HET DE RAAPZADEN, KOOLRAPEN (RUTABAGAS) TE BEGINNEN VAN 1 KG. PER HECTARE. EVENEENS ALLE GROENSELZADEN. BEELDEN van den H. Pastor va» Ar», van de H. Theresia van Liatews In alle grootten (kunstbeelden voos kerken) bij Saunen-V aaueata, 38, Snoeck's, groote en kleine. - Snoeck's Boe renalmanak. - Kriebeleire en Dulle Griete. - Plukalmanak, blok De Druivelaar Te verkrijgen ten bureele van c> De Pope- ringhenaar Groote keus van Naaimachienen VICI, BURY, VERITAS en andere goed gekende merken. Komt zien en oordeelt! Comptant of op krediet! Alle herstellingen worden aan- veerd! 10 jaar waarborg! Groote keus van Kindervoituren!

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 8