dan onze Aöonnonien van 'i Buitenland Du-Me JiiMering van mgr wallenen fiezegse ra ara Lieven neer Prent- en Riiemlairksariei 1930 embb MELOTTC UI MADAGASCAR Politiek Ovepzieht ZONDAG 28 DECEMBER 1930. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN 27" JAAR. Nr 52. Notarieel-, Annoncen- en Nieuwsblad voor Poperinghe en Omstreken. Telefoon Nr f. Uitgever: SANSEN - VA^INESTE, Poperinghe. Postcheck Nr 15.570. NIEUUJJRAR Dringend Bericht Mad. VANOENDRIESSCHE Ontroomers MELOTTE, N. V. Remicourt Abonnementsprijs per Jaar: (per ppst) In 't Land: 18 fr In Stad: IV fr. Frankrijk: 35 fr. Anderelanden: 40 fr. TARIEF Kleine Berichten: 1 Ir. per reek; minimumprijs per inlassching: 4 fr. mmssmm Postabonnenten in Belgie die van woonst veranderen, moeten dit aangeven in 't post- bureel dat hun bedient, en niet aan ons. Wie inlichtingen begeert over aankondi gingen, wordt verzocht een postzegel voor antwoord bij zijn schrijven te voegen. Alle annoncen zijn vooraf te betalen ?n moeten tegen d*ï Donderdag noen Ingezonden worden. Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. TARIEF Notarieele Verkoopingen: 90 cent. per gewone regei Annoncen Prijzen op aanvraag. We verzoeken beleefd onzer Abonnenten van het Buitenland (Frankrijk, Engeland, Amerika, Congo, Australië, enz.) ons het bedrag voor het hernieuwen van hun abon nement voor aanstaande jaar, te laten ge worden deze week. Er zijn twee gemakkelijke middels om ons dat bedrag op te sturen: 1. - een internationaal postmandaat of 2. - het geld in aanbevolen brief. Voor Frankrijk is de prijs 25 fransche franks die men ons dus mag opsturen in aanbevolen brief voor alle andere Landen buiten Belgie is het bedrag 40 belgische franks. Die ons de abonnementsprijs niet opzen den deze week, zullen ons blad aanstaande week niet meer ontvangen. De Poperinghenaar. ONZEN ALMANAK 1931, versierd met twee penteekeningen van onzen kunstschilder Heer Jules Boudry, geven we aanstaande week ais KOSTELOOS BIJVOEGSEL. SUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Zalig en gelukkig Nieuwjaar! U die dit blad leest en U die het toevallig inziet, U die zijn gedachten deelt en U die ze be strijdt; want allen zijn we broeders, en wel ke grenslijn er ook tusschen ons ligt ge trokken, broederlijk doet onze Vader ons denken, doen en spreken, Stap het nieuwe jaar in met vertrouwen; vertrouwen is de motor van 't leven. Was het oude jaar goed: wr.es verheugd; noemt ge 't slecht: kijk er niet meer naar om, tenzij om U te laten wijzen op wat in U en door U kan verbeterd worden. Beter kan 't immer, en 't beste is den moe dige niet genoeg. Weze 't in U_ steeds vrede en vreugde, deze welke de Hemel boodschapte dien witten Kerstnacht. Zoek beide in het licht de gou den ster, die de Wijzen den weg wees naar 't oogste Geluk. Uw huis weze een bloeiende boomgaard, vol zon en zang. Heersche er aldoor liefde: ouderlijke liefde die voorgaat over den weg van den plicht, kinderlijke liefde die volgzaam opziet naai den ouderlijken wenk. Geen ziekte betrede uwen drempel, geen nood hokke aan uwen haard, geen rouw kome onder uw dak, of tevens trede troost binnen die steunt, hulp die versterkt, vrome berusting in Gods wil. Weze uw taak uw trots, uw arbeid een troost, uw werktuig een vriend, uw loon uw genoegen. Recht erkenne plicht, en de meerdere sta naast de mindere in onderlinge liefde aan den arbeid, zoo wordt het heele werk een vruchtrijke daad. Liefde erkenne in den evenmensch een broeder, rechtvaardigheid geve wat hem toe komt. De liefde weze ruim. diep en sterk, neme den zwakke bij den arm, diene zonder aanspraak, beheere zonder geweld. Gelukkig het land waar de menschen el kander als broeders beminnen! Zalig Nieuwjaar! JKelgtscrie faoriea Chleerel ffVPELIER-TAFFIN Vennootschap, YPER. 's Zondags had de Pastoor het afgeroepen van op den preekstoel, en 's Maandags 's morgens was hij al op gang in de parochie. Aan 't eerste huis klemde de deur, zeker... Hij klopte, duwde. Maar niemand riep tegen, en de deur bleef vast. In het tweede was ook geen binnengeraken aan Hij keek eens rond, ging achteruit tot op den weg, en zag de schouw rooken. Aan het derde, daarnaast, duwde hij weer. De grendel was er langs binnen op en ram melde. Aardig, mompelde de Pastoor... Maar ja, 't is Maandag... Ze zullen den vloer nog niet gekeerd hebben en 't stof van de kassen afgeveegd, 'k Zal naar den Bot gaan... Den Bot luisterde aandachtig, als de Pas toor aan 't uitleggen was, over de goei wer ken in de parochie en wat daar allemaal voor noodig is, den dag van vandaag... Den Bot luisterde, en knikte, meegaande. Mijnheer Pastoor, zei hij, daar hoor ik u gaarne over praten. En daar wil ik mijn deel in staan. Want ik heb acht loten van de Verwoeste Gewesten. En als ik den prijs van 't millioen win, dan zijn er honderd frank bij voor u. En dan moogt ge met die honderd frank nog doen wat gij wilt. Opperbest, Bot... Maar ge kunt nu al een lot van een millioen winnen, en zeker... Met nu al iets te besteden voor goei werken. Ja, ja, zei den Bot, ja, ja... Dat was ik ook al aan 't denken. En hij haalde een brief ken van vijf frank uit zijnen binnenzak, en plooide het open, eerbiedig. Zie, mijnheer Pastoor, dat is voor u. Geef me daarop twee frank en half weer. En 't overschot zult ge dan besteden voor vijf werken: voor de kerk, voor de scholen, voor de armen, voor Sint-Pieterspenning en voor Sint-Antonius. Bot, wilt ge nu nog iets voor mij doen? Een klein moeite... Spreek maar op, mijnheer Pastoor. In de drie huizen, hiernaast, iets gaan zeggen. Luister goed: Morgen komt mijn heer Pastoor met den zegen van Onzen Lie ven Heer. En als ge er niet van wilt, moet ge vóór negen uren den grendel op de deur doen.Zult ge 't? Zeker, mijnheer Pastoor. En hebt ge 't goed onthouden? Ja, ja... Morgen komt Mijnheer de hastoor met den zegen van Onzen Lieven Keer... Maar als de Pastoor buiten ging, keek den Kot nevens zijnen neus af. Wel, wel, riep Naart Boontjes, toen de Pastoor de deur open dee... Wie we daar hebben! Mijnheer Pastoor!. Gij zijt zeker op ronde, voor uw goei werken. Gij komt niet dikwijls genoeg... Nu moeten wij doorgeven, Lien. En Boontjes pinkte tegen Lien, en Lien ging de nevenkamer in. En Boontjes knikte als ze er weer uit kwam, en aan den Pastoor een dikke bank noot gaf, in vier geplooid. De Pastoor zag er nullen op staan. Gijlie verstaat de zaken van de goei werken, Boontjes. Gij wacht niet naar 't groot lot van de Verwoeste Gewesten, om door te geven. Bah neen! Wat wij aan u geven, blijft niet uitgezet op de bank van Onzen Lieven Heer, maar wint een groot lot bij Hem, vast en zeker. Dat 4a sprekerrats een chrfaten ménsen. En wij zien u gaarne komen voor goei werken, mijnheer Pastoor. Want dan brengt gij den zegen van Onzen Lieven Heer in ons huis binnen. TH. VAN TICHELEN. Ter oorzaak van NIEUWJAAR, verzoeken wij beleefd onze Briefwisselaars al hunne bijdragen, mededeelingen, aankondigingen, enz. ten spoedigste in tc zenden; zooveel mogelijk vóór Woensdag. Het jaar 1830 was voor ons land een jaar van tegenspraak. Met eene beslistheid die te bewonderen is, heeft Minister Jaspar het mogelijk gemaakt de Regeering te loodsen dwars door alle fees ten, stoeten, optochten en banketten. Pas echter was de laatste liehtlamp uitgedoofd of het Ministerie lag in stukken en brokken. De beste vriend van Minister Jaspar, de kleine Burgemeester van eene groote stad, M. Max, vond de oranjeschil waardoor het Ministerie zou gevloerd wordert. 1930 heeft aan België heerlijke dagen ge geven. De Tentoonstellingen, vooral die van Antwerpen, beleefden een bijval die zijn weerga niet vindt. Er werd geld verteerd bij massa en bij hoopen. Leute en plezier volg den elkander onophoudelijk en onweerstaan baar op en het land leefde in een gedurigen feestroes. In 1930 werd er nochtans aan armoede ge leden. De eene crisis verbeide de andere niet. De handel was slap, de landbouw leed veel, de nijverheid verminderde en nooit sinds zijn bestaan, kende ons land zooveel werk- loozen als in het vreugdejaar 1930. Belgie zag in 1930 alle volkeren der wereld voor zich komen en haar hulde brengen. Gansche boeken zijn er te vullen met den lof die hier en elders over ons land uitge sproken en gedrukt werd. Alleen het eigen volk, de Vlamingen die het meest bijgedragen hebben tot den bloei en den welstand van het land, die den groot sten en zekersten steun uitmaken van land en kroon, die stonden in 1930 met ledige handen. Niets, hoegenaamd niets, geen enkel stukje wet hoe klein ook, kwam in 1930 te goed aan de Vlamingen. 1930 zag prachtige stoeten, rijke optoch ten, glorierijke feesten Belgie ter eere. Bui ten door de regenvlagen werd geen enkel feest gestoort. Alles liep rustig en kalm af. Men kan niet zeggen dat het Vlaamsche deel van het land ten achteren gebleven is bij het Waalsche, als het erop aankwam Belgie te helpen huldigen. Tot loon kregen de Vlamingen in het eeni ge feest dat zij zelf gaven, en dat dan nog eene rouwhulde was aan zijne zonen die voor Belgie gesneuveld waren, vanwege Belgische vliegers een deel scheldwoorden en verwij tingen en vanwege de Belgische gendarmen kolf- en matrakslagen. Het grootste lichtpunt in de politiek vah ons land voor 1930 is de sociale wetgeving waarmede het begunstigd werd. Ons land staat in zake sociale wetten aan de spits van alle andere landen. Is het dan niet jammer dat de man die dit alles uitgewerkt heeft, M. Heyman, die het door zijn werk van volksjongen tot Mi nister gebracht heeft, zoo onbarmhartig ver volgd is door de Socialisten, die zich ten on rechte de volkspartij noemen? In 1930 kreeg Vlaanderen de vroeger ge stemde Vlaamsche Hoogeschool en de Vlaam sche legerafdeelingen. Maar is het niet teekenend dat het juist in die Vlaamsche Hoogeschool en in die Vlaam sche legerafdeelingen is dat zich op het einde van 1930 incidenten voorgedaan hebben die maar al te klaar aantoonen dat dè tegen stelling Belgie-Vlaanderen een hoogtepunt bereikt? Vlaanderen wil den dood van den zondaar niet. Verre het grootste deel der Vlamingen willen van de scheuring van Belgie niet we ten. Maar alle ware Vlamingen willen be slist dat het anders ga dan in 1930. Met voldoening te geven aan de rechtma tige wensehen der Vlamingen kan Belgie zijn macht versterken. Droeg het jaar 1930 voor Belgie het kenmerk van eer en glorie, voor Vlaanderen was het een jaar van be slistheid, van samenhoorigheid, van machts gevoel. Als Belgie in de toekomst wil teren op zijn roem, het ware best aat het met den tegenwoordigen gemoedstoestand van het Vlaamsche land rekening zou houden. Zondag heeft Mgr Waffelaeft, de eerbied waardige bisschop van Brugge, zijn dubbelen verjaardag gevierd van 60 jaar priesterwij ding en 35 jaar bisschopswijding. De geëerde jubilaris, die alle openbaar medebetoon had opgezegd, heeft ten 10 ure in de hoofdkerk van St SalVator eene pon tificale Hoogmis gecelebreerd, gevolgd van een plecht Te Deum. De kerk was prop- pensvol ge.igen en in den middenkoor bemerkte men vele overheden, onder ander de heeren gouverneur Janssens de Bisthoven, burgemeester Van Hoestenberghe, arrondis- sementskommissaris J. B. Coppieters 't Wal- lant ,enz. Mgr Waffelaert, 22'' bisschop van Brugge, is 84 jaar oud en geniet nog van eene goede gezondheid. Wij zijn gelukkig den eerbiedwaardigen Brugschen Kerkvoogd onze nederige geluk - wensehen, samen met een gulhartig Ad muit Annos aan te bieden. Tandmeester DIXMUDESTRAAT - 47 - YPER. DAGELIJKSCHE RAADPLEGINGEN van 8 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Zeker is het, dat Spanje een zeer ernstige sis doorleeft en tegen stijgende ontevre nheia te worstelen heeft. De stakingen Ike sinds maanden elkander opvolgen en e nog wat anders dan een economischen ondergrond hebben, zijn voor het land een denkelijk verschijnsel. Het springt in oog, dat de leiders van de socialistisch of Ifs communistisch getinte syndicaten, han- Iden in overleg met die militarische kliek, e de omverwerping van het regiem be de. De revolutionairen schijnen hun krachten overschat te hebben en een leelijke tegenval ler is vooral voor hen geworden, dat koning eli. regeering nog wel degelijk op de betrouw baarheid der troepen kunnen rekenen. Jaca 'f en Quatro Vientos zijn voor hen bittere ei ,'aringen geworden. 'Toe! IIIHI Wie. geen Ontroomer voor verschillende gebruiken dienende en met verlaagden melkbak draaiende op eene spil benut- niet al II Ten einde de belemmering van de win ketten der postkantoren gedurende het Nieuw jaar tijdperk te vermijden, wordt het publiek verzocht zijne zegels en belasting weerden vóór de laatste dagen van het jaar te koopen. Het Beheer vestigt de aandacht van de afzenders op het tarief voor prent- en Nieuwjaarskaarten en naamkaartjes. Dit tarief is thans vastgesteld als volgt: Prent- en Nieuwjaarskaarten: a) zonder briefwisseling: Binnenland 0,10 fr.; Congo 0,25 fr.; Luxemburg 0,10 fr.; Nederland en andere landen 0,35 fr.; b) met eene beleefd heidsformule van ten hoogste 5 woorden Binnenland 0,25 fr.; Congo 0,25 fr.; Luxem burg 0,10 fr.; Nederland en andere landen Wen. 0,35 fr.; c) met gelijk welke blootgeschreven meldingen: Binnenland 0,40 fr.; Congo 0.60 fr.; Luxemburg 0,40 fr.; Nederland en' an dere landen 1 fr.; onder omslag of onder band: Binnenland 0,70 fr. Congo 1,25 fr.; Luxemburg 0,75 fr.; Nederland 1,50 fr.an dere landen 1,75 fr. Naamkaartjes: a) zonder geschreven brief wisseling: Binnenland 0,10 fr.; Congo 0,25 fr.Luxemburg 0,10 fr.; Nederland en ande re landen 0,35 fr.; b) met eene beleefdheids formule van ten hoogste 5 woorden: Bin nenland 0,25 fr.; Congo 0,25 fr.; Luxemburg 0,10 fr.; Nederland en andere landen 0,35 fr.; c) met gelijk welke geschreven melding: Binnenland 0,40 fr.; Congo 1,25 fr.; Luxem burg 0,75 fr.; Nederland 1,50 fr.; andere lan den 1,75 fr. BBBBBSBSBBgSB3SBBS£Bl£S3EBaBB£ 'och blijft de toestand in het land van koning Alfonso somber. Hoewel de beweging onderdrukt werd, kan men zich in de be windskringen van Madrid niet langer paaien met de vooruitzetting dat de opstand slechts een plaatselijk karakter droeg. De revolutie haarden blijken over het gansche land ver spreid te zijn. Wil men nieuwe uitbarstingen vermijden, dan zal het niet enkel noodig zijn, dat zij, die niet alleen het behoud van het koningdom wer.schen, maar de rust en den voorspoed van hun land, zich eensge zind om de wettige regeering scharen, om vervolgens met kracht en wijsheid tevens die hervormingen te kunnen invoeren welke men ten slotte een volk niet onthouden kan of mag. EEN ONTSLAG. Dé Heer Van de Vyvere is afgetreden als leider van de katholieke fractie van de Ka mer, Heer Renkin heeft hem opgevolgd. Dat Heer Van de Vyvere ontslag neemt als voorzitter van de katholieke groep, en wellicht ook eens aftreden zal als Kamerlid, dat is zijn zaak, en daarover heeft hij alleen een oordeel te vellen. Wat óns betreft, wij kunnen niet vergeten de vele diensten die Heer Van de Vyvere aan de katholieke zaak heeft bewezen. Met den Heer Renkin, zijn opvolger, heeft hij uiterste pogingen gedaan om de eenheid en de eendracht in de katholieke partij te her stellen; Hij heeft getracht een oplossing te doen goedkeuren van het Vlaamsche vraag stuk, en zijn pogingen liepen vooral in de richting van zijn Waalsche katholieke vrien den. die hij door overtuiging tot het goede recht van de Vlaamsche bevolking trachtte te overhalen, en in grooten deele is hij er in gelukt. Heer Van de Vyvere reedt dan uit de po litiek terug, want dit schijnt wel de betee- kenis van zijn daad te zijn. Er zijn niet zoo veel vooraanstaande knappe politiekers in de Kamer, dan dat het heengaan van Heer Van de Vyvere niet als een verlies voor het par lementarisme zou mogen aanschouwd wor- In Mei laatstleden zijn Keer en Vrouw André Sohier-Cornette cn Heer Flrmin Christiaen, uit Abeele, naar de fransche cclonie Madagascar vertrokken, om er eene fabriek (spinnerij en weverij) op te richten, vcor rekening van den Heer Vandesmet, eigenaar der spinnerij van Abeele en der in opbouw zijnde fabriek te Poperinghe. Op 25 October laatst werd aldaar overgegaan tot de plechtige wijding der nieuwe fabriek. Deze photo werd getrokken, seffens na de plechtigheid voor het huis van A. Sohier. Men bemerkt er in 't midden Mgr Pichot, bisschop van Majunga, die de fabriek wijdde en nevens hem, Mgr Mille bisschop van 't eiland Maurice, die op doorreis zijnde te Majunga, er aan hield de ceremonie bij te wonen. erij DE STUDENTEN TE GENT. Uit tal van incidenten blijkt dat de gees ten, vooral in Vlaanderen, erg gespannen zijn. De Vlamingen geraken hunne lank moedigheid kwijt. Met beloften zijn zij niet meer te paaien. De Regeering legt eene krachteloosheid aan den dag, die altijd tegen de Vlamingen uitdraait. In plaats van woord te houden en maatregels te nemen tegen de Leeraars der Gentsche Hoogeschool die, spijts vermanin gen en verbod, voort les geven aan de Ecole des Hautes Etudes, gebaart de Regeering van niets. De Studenten der Vlaamsche Hoogeschool hebben dat anders verstaan. Zij hebben den Heer Hulin, die er in de bladen mede geboft had nooit zijn ontslag te zullen nemen, een- voudiglijk zelf buiten gezet. Dat zij daarbij blauwsel en rotte eieren gebruikt hebben ge tuigt echter niet van hunnen goeden smaak. Al is zulk krachtdadig optreden vanwege Studenten in zijn eigen af te keuren, het moet toch gezegd worden dat zij daardoor de Regeering gewezen hebben op haar plicht. De Regeering is in een moeilijk parket ge-" bracht. Neemt zij maatregels tegen de lee raars, dan heeft zij de Liberalen op den nek. Treft zij de Studenten, dat zal in het Vlaamsche kamp zeer kwalijk genomen wor den. Aan alles komt er een einde, zelfs aan de verdraagzaamheid van Lamme Goedzak. En dan zou de Regeering en het land erbij, wel de gebroken potten kunnen betalen. MISLUKTE REVOLUTIE IN SPANJE. Wij denken dat het niet meer te looche nen valt: de revolutie in Spanje is, althans voor 't oogenblik, mislukt en alles wijst er op, dat de regeering wel werkelijk den toe stand meester is, zooals in de officieele me dedeelingen van de regeering te Madrid ge zegd wordt. Dat ook werkelijk reeds opnieuw rust heerscht in gansch het land, komt ons daarentegen als een optimistische bewering voor. De mededeelingen, die het zoo voorstellen, moeten toch nog melding maken van sta kingen in verschillige gedeelten van het land. Ondertusschen is de opstand wel gefnuikt en de republikeinen, die anders tamelijk hardhandig van wal gestoken waren, zullen in de eerste dagen hun republiek nog niet binnenhalen. De republikeinen hebben althans de eerste manche van hun strijd tegen de regeering en tegen Koning Alfonso verloren. We zou den niet durven beweren dat de strijd voor goed is opgegeven, doch de revolutionairen zullen zich van den hun toegebrachten slag eerst moeten herstellen en meer dan ooit zal van den vorst en van Berenguer een wijs beleid geëischt worden. VEBVLAAMSCHING VAN 'T GERECHT. De Kamerkommissie tot vervlaamsching van 't Gerecht, heeft vergadering gehouden. De Heer Marek werd tot verslaggever be- noehid. Hij zal de teksten der ontwerpen van de Regeering, van M. Van Isacker, en van de Nationalisten ordenen, om te zien Waar ze overeenstemmen en waarin ze ver schillen. ONDERVRAGING. De Heeren volksvertegenwoordigers De Schrijver en Blavier, hebben de Heeren Mi nisters van Binnenlandsche Zaken en van jRechtswezen, verzocht te kunnen ondervra gen over het miskennen der rechten van de Vlamingen langs de taalgrens, dit op be 'stuurlijk en gerechtelijk gebied. DE ECONOMISCHE RAAD heeft gisteren vergadering gehouden. De vier vertegenwoordigers van de Socialisten heb ben ontslag genomen. Een voorstel werd goedgekeurd om de rechten op ingevoerde .haver van 3 fr. tot 20 fr. te verhoogen; en men keurde ook een wensch goed, om in de aanbestedingen, de nationale nijverheid te bevorderen. 'S LANDS MIDDELEN. Dat was de groote brok deze week. Die Begrooting moest goedgekeurd zijn vóór Nieuwjaar. Bij de bespreking gaat het gewoorilijk over heel de finantieele politiek der Regeering. 't Was ook zóó deze week. Hier eenige cijfers uit het verslag van M. Pussemier. De ontvangsten zijn geraamd op 11.685.441.000 frank. De uitgaven op 12.305.183.311,72 fr. Er is dus een tekort van 619.740.311.72 fr. Onze Openbare Schuld was in September 1926 van 58.820 miljoen. Vóór den oorlog (1914) was die schuld van 4.891 miljoen goud, hetgeen in onze tegenwoordige geldwaarde geeft 34.5 miljard. Vóór den oorlog reikte het totaal bedrag der belastingen niet hooger dan 400 miljoen, in onze tegenwoordige geldwaarde 2.800 miljoen. Terwijl onze Nationale Schuld steeg (omgezet in onze tegenwoordige geldwaarde) met ongeveer 2/5, werden de belastingen bij na met drie vermenigvuldigd. Van de belastingschuldigen zijn er 450.000 die nu geen bijkomende belastingen meer betalen. De Socialisten wilden die belasting handhaven en progressief maken tot 15 De 2.400 rijke menschen, waarvan men al tijd spreekt, zouden op dien grondslag min hebben betaald dan met het tegenwoordig stelsel. Op hetzelfde getal belastingschuldi gen toegepast, zou het socialistisch systeem niet méér dan 150 miljoen hebben gegeven, terwijl nu het dubbel wordt voorzien. IN HET PARLEMENT. Donderdagmorgen werd in de galerij der Eerste-Ministers in de Belgische Kamer, het borstbeeld geplaatst van den gewezen Mi nister Delacroix. Het kunstwerk is 't werk van den beeld houwer M. Samuel. VOORUITGANG VAN HET KATHOLICISME. In een herderlijk schrijven heeft Kar dinaal Bourne meegedeeld, dat hij buiten gewoon verheugd is over den grooten voor uitgang die het katholicisme in de laatste jaren in Engeland gemaakt heeft. Wat de Aglicaansche secten aangaat deze worden gekenmerkt door een voortdurend afnemen van ledental en een verdere ver brokkeling van leeringen. DE VERPLICHTE AANSLUITING. René Debruyne, voorzitter van het Alg. Christelijk Vakverbond, legde ter Kamer het wetsvoorstel neer behelzende de verplichts aansluiting der gemeenten bij het Nationaal Krisisfonds, dat Woensdag in de Kamer schier eenparig op drie stemmen na werd aangenomen. De verslaggever in den Senaat is M. G. j Mertens, de leider der socialistische vakbe weging. M. Mertens besluit zijn verslag met te zeg gen, dat de Kommissie het wetsontwerp een parig heeft goedgekeurd, en te vragen dat de Senaat het vóór het einde van het jaar zou bekrachtigen, opdat de wet vanaf 1 Ja nuari 1931 zou kunnen van kracht worden. Zelden zijn die twee syndikale leiders zoo roerend t'akkoord geweest. DE VLAAMSCHE POLITIEK. Het naderen van de vakantie heeft de pas sies wat gestild. Ondertusschen wordt er in geheime bijeenkomsten onder voorzitterschap van Jaspar druk onderhandeld over een al gemeen plan van hervormingen. De onderwijskwestie zal nog enkele maan den den Senaat bezig houden. Ondertus schen zou de Kamer de hervorming kunnen aanvaarden van het bestuur en het gerecht. De liberalen beginnen stilaan tot het besef te komen dat de katholieke Vlamingen niet zullen toegeven. Een liberaal blad schreef nog deze week: we hebben niets gewonnen met wachten, integendeel de verbittering en het radikalisme maken van dag tot dag elke toegeving van de Vlamingen nog meer on mogelijk. HET GETAL OVERLEDEN OORLOGSÏNVAL5EDEN. Naar blijkt uit een antwoord van den mi nister van Landsverdediging op de vraag van een senator, is het getal oorlogsinvalieden sedert den wapenstilstand overleden, als volgt: Tijdperk vóór Januari 1925 3,155 Jaren 1925 en 1926 1,105 Jaar 1927 volgens verslag van de 844 Jaar 1928 Nationale Kas voor 792 Jaar 1929 oorlogsperisioenen 862 Totaal6,758 NIEUWJAARSGESCHENK. In de zitting van 10 December, heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd, uit naam der Regeering, neergelegd door den heer minister Heyman, waarbij een aanvul lend pensioen wordt verleend over 1930 aan de oudjes die reeds een ouderdomspensioen genieten Dit aanvullend pensioen is gelijk aan 18,75 van het hoofdpensioen, met een mini mum van 30 fr. en een maximum van 135 fr. Om de uitbetaling er van te verzekeren, worden, op de beschikbare credieten der Schatkist, 47 millioen uitgetrokken. Dat de oudjes dezen nieuwjaarskoek met vreugde zullen ontvangen, vooral in de ze harde tijden, dient wel niet gezegd. VOOR DE BELGISCHE WERKLIEDEN. Herhaaldelijk wordt nog getwist rond de vraag of er voor de Belgische arbeiders die naar Frankrijk gaan werken een arbeids- kontrakt is vereischt. Dit gebeurt vooral in de grensplaatsen. Zoo ontvangt de Belgische consul te Tour- coing (Toerkonje) het bezoek van talrijke Belgen die in Noord-Frankrijk eene bedie ning hopen te vinden en die aldaar gekomen zijn zonder getuigschrift van den Service de Controle de la main-d'ceuvre Daar deze landgenooten geen vergunning tot verblijf in Frankrijk kunnen bekomen, roepen zij, bij gebrek aan middelen, de tusschenkomst in van het konsulaat-generaal, ten einde naar Belgie terug overgebracht te worden. Eens te meer wordt de aandacht der be langhebbenden gevestigd op de dringende noodzakelijkheid zich strikt in regel te stel len, daar er op den toegang van vreemde arbeiders in Frankrijk een streng toezicht wordt uitgeoefend en de vraag naar vreemde werkkrachten beperkt Is. De Belgische arbei ders die het wagen over de grens te komen zonder arbeidskontrakt, voorzien van het gunstig advies der bevoegde Fransche over heden, stellen zich bloot aan talrijke teleur stellingen. MILICIENS DER KLAS 1931, LET OP! NIEUWE VRIJSTELLINGEN. Het staatsblad van 15 November gaf reeds kennis van een reeks vrijstellingen van jon gelingen van den legerdienst. Het Staatsblad van 18 December geeft er eene nieuwe reeks aan, die zijn: a) Zij van wie drie broeders bij 't leger gediend hebben, van wie ten minste één dra ger is van één of meer frontstrepen; b) Zij die deel uitmaken van een gezin met elf kinderen in leven, van wie drie bij 't leger gediend hebben c) Zij die deel uitmaken van een gezin met tien kinderen in leven, van wie acht zonen, waaronder drie bij 't leger gediend hebben; d> Zij die, halve wees, deel uitmaken van een gezin met tien kinderen in leven, van wie zeven zonen, waaronder drie bij 't leger gediend hebben; e) Zij wier vader geboren is vóór 23 Juli 1873 en die deel uitmaken van een gezin met tien kinderen in leven van wie zeven zonen» waaronder drie bij 't leger gediend hebben. De miliciens die vanwege de Kommandant van het werfbureel geen bericht van ont heffing ontvangen hebben, moeten vóór 1 Ja nuari 1931 hun aanvraag laten geworden aan het Ministerie van Landsverdediging, dienst van militair personeel en werving, 3' sectie, 1, Leuvensche weg, te Brussel. Milicianen, iet dus op! EUROPA DOKT AF. De schatkist der Ver. Staten ontving op 15 December in mindering der ooriogsschul- den van elf iar.den in totaal 84.600.000 pond sterLn.v. Het leeuwenaandeel hiervan was uit Groot- Brittanje, Frankrijk en Italië afkomstig. EEN GROOT EN DAPPER OPTIMIST. M. Kellogg heeft op de terugreis van Osld twee dagen te Berlijn gepleisterd. Aan een medewerker van de Vossische Zeitung verklaarde hij: De volkeren van Europa zijn met vrede lievende gevoelens bezield. Ik houd me over tuigd, dat er nooit weer oorlog zal uitbreken. Ik geloof, dat al de Staten, die zich bi; 't Kellogg-pact hebben aangesloten, dat pact zullen eerbiedigen. Maar niet één land Is bereid om op den weg ter ontwapening zoo ver te gaan als de Vereenigde Staten, In Europa maakt de vrede vorderingen, en de Vereenigde Staten zullen al het mogelijke deen om die evolutie naar den algemeenerx vrede te versterken. DE LIBERALEN EN DE TOELAGEN AAN DE VRIJE SCHOLEN. Het liberaal partijbestuur van Bergen heeft Zondag een bespreking gehouden over het vraagstuk van de toelagen aan de vrije scholen. De voorzitter, de Heer Delannoy, leidde de bespreking en vroeg dat de vergadering be slissen zou dat de liberale partij gedaan moet maken met de toelagen aan het vrij onder wijs. Doch ds Heer Masson, kamerlid, spoorde de vergadering tot voorzichtigheid aan en herinnerde eraan dat de toelagen aan het vrij onderwijs reeds van af 1885 worden ver leend en geleidelijk werden uitgebreid tot de gelijkstelling van het vrij en officieel on derwijs wat de toelagen betreft. Toen die gelijkstelling door het parlement werd goed gekeurd klonk er slechts één stem tegen. In weerwil van het pleidooi van den Heer Masson werd door de vergadering besloten dat de toelagen aan het vrij onderwijs moe ten afgeschaft worden en een commissie werd opdracht gegeven een motie in dezen zin op te maken, welke dan op de vergade ring van 25 Januari 1931 zal worden voor- EEN PROTEST VAN KATHOLIEKE VLAAMSCHE ZIJDE. In de Kamer bij de behandeling van het ontwerp op de uitgaven van de regie der telefonen liet de katholieke Vlaamsche volks vertegenwoordiger H. Jan Van den Eynde zich als volgt uit: Bij het aanstellen van het komiteit voor kontrool en toezicht bij de regie, werd met den wensch van evenredige vertegenwoordi ging geen rekening gehouden. Slechts een Vlaming werd voor de regie gekozen en ook slechts één in het komiteit voor het Radio- Instituut. Dus twee Vlamingen op acht leden. Deze benoemingen hebben bij de Vlamingen groote ontstemming gewekt. De onvolledige toepassing van de taalwet heeft diep wan trouwen doen ontstaan tegen den huidigen eenheidsvorm. Degenen die deze wantoestan den aanklagen en ze trachten weg te ruimen, dienen hun land; zij die ze bekampen, wer ken vernielend voor den Staat. Daarom vragen wij een volledige oplos sing van het bestuurvraagstuk en de ver vlaamsching van één van beide kamers van het Rekenhof. INCIDENTEN IN DE KAMER. Spijtige incidenten hebben zich deze week voorgedaan in de Kamer. De Vlaamsche Na tionalisten laten er geene gelegenheid voor bijgaan om uiting te geven aan hun haat tegen Belgie. Zij doen dit gewoonlijk in de krasse, scherpe bewoordingen, waaraan M. Leuridan ons reeds gewoon gemaakt heeft, maar waartegen sommige ultra-vader-

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1930 | | pagina 1