Kachel BRÉJXO Allerheiligen Allerzielen Missienieuws uit Engelsch-Indië Algemeen offensief ingezet Neutrale Pers 28° JAAR. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN."! Pr t» r "1 STORT 3,15 FR. 6,30 FRANK. KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. ifW- al JUFFROUW F "'BEL EEN MAN VAN BELANG De uitslagen der Engelsche Verkiezingen lagBBBBflBflBBBBBaaaaBBBflBBBBBSIItBSBBBBKUII'BMHBHlBBBiSSBllPB IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHaBBBBB1 Een laatste woord m Katholieke Persdag te Poperinge Mystieke groei te Konnersreuth De veriiooging der Posttarieven R. C. SHERIFF FORD te Poperinge Politiek Overzicht De Beste Belgische Fabricatie DE ONTROOMER M E L 0 T T E Albert Deny®, Poperinge. Tel.61. ZONDAG 1 NOVEMBER 1931 "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPEBINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570. op onze postcheckrekening en in heel Belgie wordt ons blad U wekelijks tot Nieuwjaar per post besteld. Voor Frankrijk van nu tot Nieuwjaar TARIEF VOOR BERIUHTEN: Kleine berichten per regel l.Ofr. Kleine berichten (minimam) 4,00 fr. 1 fr. toel. v. ber. met ac'r. t. bur. Berichten op 1" bi per re cl 2,51 fr. Berichten op 2" bi. per reel 1.75-fr. Berichten op 3* bl. per regel 1.51 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.01 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betelen en moeten tegen den Donderde g noen ingezonden worden; Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Welk een grootsch tafereel biedt ons de kerkelijke Liturgie van dezen Hoogdag. Aan degenen die de mlsgebeden in hun misboek of missaal meêbidden vertoont rij ons de Gelukzaligen gerangschikt ron dom den troon des Allerhoogsten. Im mers, bij het sluiten van haren Jaarlijk- jchen feestkring vereenigt de H. Kerk, in één en dezelfde plechtigheid, in één en dezelfde gedachtenis, al de Heiligen, die rij afzonderlijk heeft vereerd in den loop van het Jaar, en al degenen die heilig ver klaard of niet, gekend of ongekend in den hemel zijn. Zij lrat ons een wonderbaren blik wer pen - -n hemel, waar zij ons met den J-. v s de twaalf duizend ingeschre- Ven° i 'eieren stam van Israël ver toon t, i a een groote menigte, die nie mand teilen kan, uit alle natiën en stam men, uit alle volkeren en talen, staande vóór den troon en vóór het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in hunne handen. Christus en de H. Maagd, de legerscharen der engelen in negen ko ren verdeeld, de Apostelen en profeten, de met hun bloed gepurperde martelaren, de met witte kleederen getooide blijders, de kuische maagdenreien, vormen dien grcotschen stoet. Deze is inderdaad samengesteld uit al degenen die hier op aarde onthecht zijn geweest van de aardsche goederen, uit zachtmoedigen. bedrukten, rechtvaardi gen, barmhartigen, zuiveren, vreeazamen en voor den Naam van Jesus vervolgden. Verheugt u kondigt de Meester him aan omdat u een overgroot loon bereid is in den hemel Onder die millioer.en rechtvaardigen, die getrouwe leerlingen van Jezus zijn ge weest op aarde, bevinden zich velen onzer bloedverwanten, vrienden, medeburgers, die thans het voorwerp zijn van die ver eering, die den Koning aller heiligen aanbidden en die voor ons Zijn over- voorspraak, verwerven. (Misgebed) Moge de dagelijksche gedachte aan den hemel, waarvoor we geschapen, waartoe we bestemd zijn, ons hart onthechten van het aardsche, ons troosten ln het lijden, ons sterken ln onze zwakheid, ons beves tigen in het goede. Doch vergeten wij onze dooden niet! Er Is geen ouder gebed in de H. Kerk dan het gebed voor de overledenen. Reeds de Apostolische Constituties doen deze zalige vermaning Bidden wij voor onze broeders die in den Heer ontslapen zijn, opdat God, die zoo barmhartig is voor de menschen, de zielen der overle- denen die HIJ opnam, genadig wezen moge, hun alle zonden vergeve en wel- willend eene plaats toekenne in het rijk der Heiligen. lederen dag bid. de H. Kerk voor olie overledene geloovigen in het Memento der Overledenen in de H. Mis, zonder de zie len die in het vagevuur lijden te kennen. Zoo worden, zegt de H. Augustinus, de genen die bloedverwanten, noch vrienden op aarde hebben, niet vergeten, want zij genieten de voortdurende gedachtenis hunner Moeder de H. Kerk. En deze heeft nog meer gedaan; zij is na het vieren van het Allerheiligen feest, vol bezorgdheid, de rechtvaardige zielen indachtig, die ln het Vagevuur gelouterd worden en het heugelijk oogenblik ver beiden, waarop zij zoodra mogelijk met de scharen der Hemelscne Stad vereenigd worden. Bezoeken we dezer dagen de graven on zer duurbare tfgestorvenen, doch in een vromen zin om ervoor de rust hunner zie- en te bidden; om er wat minder bloemen en -Vat meer gebeden neer te leggen, niet uit ijdel vertoon, maar uit godsdienstig heid; ook om op onze eigene ziel te den ken: «heden wij, morgen gij! IBBBBBHBBBBHBSW^BBBBBBBI B»! Be kerk van Paüiady, gebouwd doorE. P. Thomas I Baekeroot) Rond /den Kiesstrijd in Engeland dochter van Mac-Donald, spreekt ten voordeele van haar vader, de Eerste Mi nister, ln zijn kiesomschrijving Seaham. Op de foto staat Juffrouw Ishbel ln ge zelschap van een kiester en een knaap met het afbeeldsel van c-Donald. Deze nog jonge kerel is reeds een ge wichtig rnan. Eiken morgen, om 7 uur stipt, moet hij al de dagbladen brengen op het koninklijk kasteel van Buckin- gam Palacete Londen. In deze dagen van harden kiesstrijd was hij daar telken morgen met ongeduld verwacht. Door zijn ambt is hij daar van ledereen gekend, en hij stapt voorbij de schildwachten met hetzelfde plichtbewustzijn evenals een minister. IBEBB^BBSBBBBBBSBESBBIBBBBBBI Verpletterende neerlaag voor de Labour - partij. Henderson en andere leiders in hun Kiesdistricten verslagen. Toebe deeling der zetels. De Behoudsgezinden krijgen de volstrekte meerderheid ln het Parlement De verkiezingen van 27 October 1931 zullen ln de parlementaire jaarboeken van Engeland blijven opgeteekend als een der somberste dagen die de britsche LabourpartiJ heeft moeten beleven, i Een catastrophaal verlies van zetels en stemmers, ln het verslagen van alle oud- f ministers van het Labour-cabinet. Op één ■uitzondering na, die van Landsbury, heb Het binnenste der kerk. Hierboven de foto's der kerk, onlangs gebouwd door E. Pater Thomas (Achiel Baekeroot), Ongeschoeide Carmeliet, te Palliady (Engelsch Indië). De lichtpren- ten werden gemaakt toen Mgr Pereira, Bisschop van 't nieuw bisdom Kottar, de kerk kwam wijden. E. Pater Thomas is thans tot deken benoemd van 5 distric ten. Hij is de eenige europeesche priester van 't gansche bisdom; al de andere zijn tnlandsche geestelijken. Kottar ligt op het zuid-westelijk punt van Hindoestan. Niemand minder dan de Heilige Franciscus Xaverius, de Apostel van Indië, stichtte er de christene ge meente, nu tot bisschoppelijken zetel ver heven. Te Kottar was het dat de Heilige op wonderbare wijze ongedeerd bleef, toen zijne vijanden de hut, waarin hij beschutting zocht, in brand staken. Daar was het ook, dat hij in 1544, met het Kruisbeeld in de hand, de troepen van den Radjah van Madura den weg ver sperde, om vervolgens de invloedrijke scheidsrechter te wezen tusschen hem en den Radjah van Travancore. Kottar behoorde laatst tot het aposto lisch vicariaat Quilon, waar de Onge schoeide Carmelieten werkzaam waren. Vooral E. Pater Victor (K. Verleure uit leper) deed het bekeeringswerk snel vooruitgaan. In 1860 waren er maar 50.000 Katholieken; ln 1930 waren er 226.000 met 26 Missionarissen en 82 ln- landsche Priesters, 24 kloosters voor Zus ters en 219 scholen, een groot en een klein Seminarie en twee normaalscholen. Ziende dat de bekeeringen van jaar tot Jaar snel toenam, besloot Rome van het bisdom Quilon, het zuidelijk deel, zijnde een derde van zijn gebied, af te nemen om er het bisdom Kottar van te maken, De eerste bisschop, Mgr Laurentius Pe reira, wiens portret De Poperingenaar over eenige weken afdrukte, is vijf en vijftig jaar oud, waarvan hij vijf en twintig jaar besteed heeft in parochiale bediening. HIJ diende de H. Kerk niet j alleen met het woord, maar ook met de pen, waartoe hij duizenden zielen won Het getal Katholieken in het nieuwe bis- dom bedraagt op eene bevolking van 500.000, meer dan 94.000. Reeds nu vor ken 27 inlandsche Priesters zijne gees ;telljkheld, waarbij zich de Paters van het klooster te Thuckalay voegen. Met Mu jlagamudu aan 't hoofd, bestaan er 10 zusterkloosters met scholen, weeshulzen en armen-apotheken. Voor Mgr Pereira is bestemd de bis schopsstaf die Zondag 18 Oktober ten toon gesteld werd ln de feestzaal der E. Zus ters Benedictinessen ter stede. Hier weze terzelfdertijd een woord van dank gezeid aan al degenen die de ten toonstelling der Missiewerken, hetzij door hun bezoek, hetzij door hunne giften steunden, en alzoo eene aanmoediging gaven aan de Ijverige Missiewerksters. Alle giften voor de Missie worden met dank aanveerd door E. H. R. Debevere, St Janskruisstraat, 5, Poperinge. (Post- checknummer 197972.) Allen die het goed meenen worden op geroepen om 't nieuw offensief mee te ma ken. Er moeten tegen Nieuwjaar 10.000 nieuwe abonnementen aangeworven wor den. Het mag een schande heeten dat K. V. R. O. schaarsch 10.000 leden telt. Zullen wij onzen K. V. R. O. dan laten te nlete gaan?... Weest allen konsekwent met U zelf en Wilt geen ander programmablad ln uw huis dan De Vlaamsche Radiogids Spoort- hen aan, die dezen duurzamen plicht nog niet volbrengen het orgaan van onzen K. V. R. O. te steunen door zich te abonneeren. Wij moeten en zullen met Nieuwjaar •ea aanwinst boeken van 10.000 nieuwe abonné's als gij wilt helpen. Iedereen zal 't zijne bijdragen door minstens één jaars abonnement aan te brengen. Als aanmoediging wordt er U een mooi geschenk aangeboden. Raadpleegt daartoe onzen Radiogids. K. V. R. O. deed voor U wat hij kon. Hebt U gedaan wat U kon? Velen moeten zich nog beschuldigen, 't En is nog niet te laat. Doet uw plicht als K. V. R. O. leden. Werft allen nieuwe abonnementen aan. Vooruit dan. Voor 't gemak moet U maar de nieuwe abonnementen opgeven aan Jan De Meester te Roeselare, Wapenp., 13. Zijn postrekening is 111079. Vooruit dan... ter verovering der 10.000 nieuwe abonné's. ben in de gelederen der partij 'n ware verslagenheid teweeggebracht. Schier alle uitslagen die kort vóór en na middernacht binnenkwamen op de centrale stembureelen deden winsten boeken voor de Behoudsgezinden of voor de Liberaal-Nationalen. De sensatievolle overwinning der Be houdsgezinden wordt nog verhoogd bij aldien Henderson en d. andere leiders der LabourpartiJ werden verslagen. Met verbazing dient aangestipt dat Sheffield, het groote centrum der La bourpartiJ ook totaal van meening heeft veranderd en de Labourmannen over boord heeft geworpen. De grootste verslagenheid ln de La- bourmiddens ls wel de nederlaag van haar leider Henderson, alsmede het feit dat op twee na, geen enkel der gewezen Labourministera verkozen is. De Liberalen hebben hier en daar ook de LabourpartiJ gepluimd. De overwinning van den heer Lloyd George in de omschrijvingen van Car narvon heeft een geweldigen indruk ge maakt. Men denkt, dat hij de leider zal worden van de oppositie in 't Parlement in de plaats van den niet gekozen Hen derson. Volstrekte meerderheid voor de Behoudsgezinden De uitslagen die Woensdagnamiddag werden bekend gemaakt door het Reuter- agentschap geven aan de Behoudsgezin den een verpletterende meerderheid ln het nieuwe Parlement. Men spreekt van een verovering van meer dan 500 zetels, 't geen aan de Tories een volstrekte meer derheid zou geven van 450 zetels, een meerderheid die ln Engelands parlemen taire geschiedenis nimmer is bereikt ge worden. Die meerderheid is vooral ge wonnen uitsluitend door de Behoudsge zinde partij. STAND DER VERKIEZINGEN Winsten en Verliezen der Partijen BEHOUDSGEZINDEN: winst 209, ver lies 0 zetels. NATIONAAL LIBERALEN: winst 26. verlies 2 zetels. NATIONAAL LABOURMENwinst 13, verlies 0 zetels. LABOURPARTIJ: wtnst 0, verlies 236 zetels. ORTHODOXE LIBERALEN: winst 0, verlies 10 zetels. De Behoudsgezinden winnen 200 zetels en de LabourpartiJ verliest 235 zetels. De Pers is de groote leidster der pu blieke opinie in hare bijzonderste uitin gen: Geloof, Zedelijkheid, Politiek. Voor de massa is zij de Lagere school, en veelal nog de eenige school. Aan die school dient het volk zijn geloof verder te leeren ken nen, waardeeren en beminnen; zijn zede lijk peil te verhoogen; gezonde politieke begrippen op te doen. Doch onervaren, krijgt het dag op dag, onder den dekman tel der onzijdigheid, allerhande nieuwsjes, besprekingen over politieke, zedelijke en sociale kwesties en in zijn veel te weinig ontwikkeld brein zijpelt langzaam maar zeker de onverschilligheid. De Pers die verbonden en onderworpen is aan finantiebelangen, doodt alle geloof en zedelijkheid: Opbrengen, groote oplage, peperdure advertenties, is haar leus. Of zij nu opvoedt of afbreekt, veredelt of verdierlijkt, verbetert -of naar omlaag drukt, is haar onverschillig. Vleien, lezers tevreden stellen, hunne .lage driften vol doen door schunnige ;;>wtos, of triviale spotschriften, uitgebiei s artikelen over liefdedramas, schoonhsetiswedstrijden uit schrijven om den kultus van Jiet lichaam op te hemelen, daarvoor is ze goed. Dit valt ln haar plan. De mensch is nu een maal zoo, dat alles wat aangebrand is of de zinnelijke drift streelt, vóórgaat op het geestelijk goed. Over godsdienst, zedelijkheid, pause lijke wenken, durft ze niets reppen... zij is immers neutraal, mag niemand kwet sen, moet verdraagzaam zijn: ieders opi nie respecteeren. Lijkverbranding, school kwestie, zedelijkheid in de kazerne of op straat, vlaamsch recht verdedigen, daar voor is zij niet te vinden. Onzijdigheid ls hare leus. En zulke kost zet men de massa voor, voorzichtig, heel sluw bedekt met schoone bloem die men «actualiteit» noemt; niet rechtstreeks aanvallend, dit zou de le zers hunne oogen doen opengaan, doch des te gevaarlijker, vermits onbewust in genomen vergift langzaam maar zeker doodt. De massa voelt de hedendaagsche maat schappij, de zoo volmaakte en met al de laatste uitvindingen verrijkte maatschap pij, schudden op hare grondvesten. 't Staat al op sprieten... Engeland's munte, dit eeuwenoude vaste ruilmiddel, gaat aan 't wenkelen. Spanje, het kristelijke en godsdienstige Spanje, verbant zijn koning, en roept de vrije republiek uit met als eerste dwang bevel: de verbanning der Jesuiten. Rusland, het groote land met zijn 120 millioen zielen, de helft van ons vaste land, is sedert 14 Jaren aan een diktatuur, zij het nog de diktatuur van het prole tariaat, onderworpen, waarvan de ge schiedenis ons geen erger verhaald heeft. Hier in ons land zelf, krisis in nijver heid, handel en landbouwbedrijf, met zijn droevige nasleep van werkloosheid en el lende. Dit alles ziet de massa; zij wordt be wust dat er Iets te kort, of vrijwillig uit geschakeld ls, dat de bijzonderste factor ontbreekt. ZIJ voelt dat het niet genoeg ls te roepen van ontvoogding of allerhan de wetten te stemmen, om alle mistoe standen weg te ruimen, en brood en werk te verschaffen. Alleen de terugkeer tot de Christl-Ieer, tot het Koningschap van Christus ln de maatschappij, kan onze zoo zieke moderne iviinenieving nog red den. Wordt de massa daarover ingelicht? Wat krijgt zij daarover te lezen, of te beoordeelen ln haar bladen? Hoe worden de toestanden bekeken? In het licht der Waarheid, of in de schaduw der onzijdigheid? Hoe wordt commentaar en uitleg ver schaft over de Jongste pauselijke ency cliek b. v. waarin Godes afgezant alle Katholieken, als broeders ondereen, aan zet tot spoedige hulpverleening aan alle noodlijdenden? Leert ze die waarheid In haar Pers, haar eenige school? NAKLANK VAN DE HULDE AAN WARDEN OOM Een mijner geliefdste vrienden, priester, vertelde mij. Op een Zaterdagnamiddag, vooraleer naar mijn biechtstoel te gaan, legde ik nog een bezoek af bij een vriend en aan- veerdde er een druppeike voortreffelijke cognac. Onmiddellijk na dit bezoek begaf ik mij naar mijn biechtstoel. Mijn eerste biechteling was een oud ding van een vrouwtje, dat een kaxpeltong had; na de belijdenis gaf lk de ♦ermaning en als ik mijn stuk afgesponnen had en de absolu tie zou geven, hield het oud kadotterke mij tegen: menheele, zeg nog een beetje voort, smekte 't, uwn asem liekt (riekt) toch zoo goed! Ziet, Zondag. 18 October 1.1. waren wij bijna ln dezelfde gemoedsgesteltenis van dat geerneriekende, braaf Toortelke; we zaten er ln de prachtige zaal van het arse naal te Roeselare, midden stravve wie rookwalmen, bedwelmende bloemengeu- rei* prikkelende groenaromen en perijke- lende wijnen en we voelden het gevaar komen ons in te beelden, dat het waar achtig versch gebeurd was en we even smekken zouden: doet nog een beetje voort; zegt nog entwadde: 't gaat toch zóó schoone en 't riekt onbermhertig goed en 't es ollemale schrommelijk wal. Ge- lukkiglijk, bijtijds bedachten wij ons, dat wierook vlucht, wat in de beuker, danst en dan wegpoert door de wentel vensters; we bedachten ook bijtijds, dat bloemen seffens verwelken en een ontstopte flesch de wijn laat vervliegen. Laat ons nu dus allemaal ons gewoon leventje herpakken en kijken naar de vliegmaaeumen die door de lucht zoeven, al knarsetandend en naar de dorschduu- vels, die over de straatsteenen rodoklteren op weg van het eene boerenhof naar het andere. Laat ons luisteren naar de haans die kraaien en naar de menschen die ka kelen, want de beestjes zijn gaan vliegen! Weinig menschen in Vlaanderen kun nen zingen en deze dl.; het entwat kun nen, zijn gewoonlijk met het eerste cou pletje van de liedjes tonden, doch vol trekke» het tweede met een haastige tra- lalaliere. Ik besluit: het vooizek; van verleden Zondag is uitgetralalalierd en schoon uit- getralalalad en ten slotte bedanken wij nogmaals al dezen die meêvierden, al de zen die het feest opluisterden, al dezen die spraken, gekten, Frederik wil ik zeggen kulden, al dezen die er over schreven, al dezen die ons op bijzondere wijze hunne genegenheid bewezen, nog dezen, die van ver of bij meêvoelden en in hun hert van op afstand meêvierdeu. Ik bedank nog in het bijzonder den wijdbekenden bloemtnkweeker, heer Aoel Vallaeys, van Poperinge, die boven de duizend dahliabloemen afzond van eigene opbrengst en dit van de allerschoonste uit, zoodat de feestzaal er ais een paradijs uitzag. Dank! Dank aan allen! En motus nul WARDEN OOM. (Gebruikt Chicorei WYPELIER-TAFFINj 't ls de beste. Onder het Voorzitterschap van Z. E. H. Deken Vervaeke, en met de medewerking van personen uit de verschillende stan den, wordt er op Zondag 15 November aanstaande te Poperinge een gewestelijke Katholieke Persdag gehouden. Op het programma komen voor: tentoonstelling der Katholieke Pers, studievergadering over het belang en het doel der Pers, en de plichten der Katholieken tegenover hunne en andersdenkende Pers. Verder feest en slotvergadering met aanspraken van gekende redenaars. iQBBBBBBBiaasBBSBaicsBsisaasa In één der vorige mededeelingen werd er op gewezen dat, naar kenners van de mystiek verzekeren, Therese Neumann zich langs den mystieken weg nog maar halfweg zou bevinden en er nog heel wat wonderbare verschijnselen zouden te ver wachten zijn. Een van die nieuwe phenomenen heeft zich nu onlangs voorgedaan. Men weet dat de gewone communie van Therese be staat in het nutten van een klein deeltje, zoowat een achtste van de H. Hostie, dat ze dan nog slechts met groote moeite kan inzwelgen. Maar sinds ongeveer vier jaar ontvangt ze dikwijls de H. Communie in ekstatischen toestand: bij 't zien van de H. Hostie geraakt ze plots in ekstase, ziet dan geen hostie meer, maar Christus zelf. Dan geeft de priester haar een geheele Hostie, die ook geheel zooals ze is, plots, zonder zwelgen in haar verdwijnt en niet eerder verteert, dan kort voor een nieuwe H. Communie. Heel dien tijd blijft Chris tus sacramenteel in haar tegenwoordig. Nu heeft zich, bij he't ontvangen der H. Communie, weer een nieuwsoortig wonder voorgedaan. Op 't oogenblik dat kapelaan Fahsel haar onlangs de II. Communie wil de brengen, geraakte Therese 4n ekstase, maar zonder acht te slaan op den met den kelk naderenden priester. Toen bemerk ten kapelaan Fahsel en pastoor Naber dat haar oogën naar omhoog gericht waren en ze als naar omhoog wilde opzweven. Plotseling zagen ze dan dat Therese den mond opende en dat op haar tong een witachtig iets lag. Uit dien ekstatischen toestand viel Therese kort daarop in den verheven rusttoestand en gaf. uitleg over de zeldzame gebeurtenis: Aan de achter zijde van het altaar (Therese heeft daar een voorbehouden plaats, teneinde de an dere geloovigen door haar ekstasen niet te storen) was de Heiland zelf verschenen en had haar zelf de H. Communie gege ven. Het phenomeen van deze mystieke com munie is in de geschiedenis van gestigma- tiseerden en mystici eigenlijk niets nieuws en zulks is dan ook een waarborg voor de echtheid ervan te Konnersreuth. In de eerste tijden van het Christendom treft men bij de H. Martelaars verschei dene voorbeelden van die wonderbare communie aan. Om de treffende overeen komst moge b. v. gewezen worden op de H. Eugenie, die op Kerstmis van het jaar 260 den marteldood stierf. Terwijl ze nog in den kerker wachtte, verscheen de Hei land haar en bood haar Zijn heilig li chaam in de gedaante van een sneeuwwit broodje. Hetzelfde deed zich nog bij an dere martelaars en martelaressen voor, ook bij kluizenaars in de woestijn, t.t.z. in gevallen waarin een gewone communie onmogelijk was. Later echter, tijdens de groote mystieke lengte in de middel eeuwen, ging het goddelijk voorrecht op in geur van heiligheid levende personen over. Onder de gestigmatiseerden kent men er 67, wien deze wonderbare commu nie, hetzij slechts éénmaal, hetzij her haaldelijk ten deel viel. Maar uiterst zel den biedt Christus zelf zijn heilig lichaam aan de begenadigden; meestal zijn het engelen en aartsengelen, die de H. Hostie aanbrengen, scans ook duiven, zooals bij de zaiige Ida van Leeuwen. Het laatste wonder van Konnersreuth is in de geschiedenis dus niet onbekend, maar voor Therese Neumann beteekent het een nieuw stadium in de ontwikkeling van haar mystiek leven en een nieuwe gunst van de goddelijke genade. Dr. O. D. ISBBBBBBBHBBBBBBaBBBBflaBBBSB OP 9 NOVEMBER Zooals gemeld zal de verhooging van de posttarieven op 9 November va" kracht worden. Het port voor gefrankeerde gewone brieven uit het binnenland voor het binnenland is bepaald op 75 centiemen per 50 gram of gedeelte van 50 gram. De taks op postkaarten, herkomstig uit en bestemd voor het binnenland is be paald op 50 centiemen per enkele kaart en op 1 frank per kaart met betaald antwoord. Kaarten met allerhande geschreven meldingen, 50 centiemen. Naamkaartjes met allerhande geschre ven meldingen, ,50 centiemen. Het port voor gefrankeerde waren- monsters, herkomstig uit en bestemd vooï het binnenland, is bepaald op 10 cen tiemen per 50 gram of gedeelte van 50 gram, bruto-gewicht, met minimum van 50 centiemen per zending. Het port voor gefrankeerde zaakpapie ren, herkomstig uit en bestemd voor het binnenland, is bepaald op 10 centiemen per 50 gram of gedeelte va,n 50 gram bruto-gewicht, met minimum van 75 cen tiemen per zending. De in binnenverkeer op de stortings- bulletijns en de checks te heffen taksen zijn bepaald aldus: 1. Voor elke storting bij wege van een stortingsbulletijn a) Gedaan aan de winketten van het check-ambt of van een postkantoor: 75 centiemen. Die taks is tot 50 centie men verminderd voor stortingbulletijns van 50 frank en minder; b) Afgegeven aan bestellers op dienst- ronde: de ender a) voorziene taks, be nevens een bijtaks gelijk aan het port voor een brief van enkelvoudig gewicht in binnenverkeer voor elk bulletijn van meer dan 50 frank. Voor bulletijns van 50 frank en minder is die bijtaks ver minderd tot het port voor een enkele postkaart in binnenverkeer. 2. Voor elke afneming van geld op het checkambt of door tusschenkomst van een postkantoor: a) Een vaste taks van 75 centiemen en, bovendien; b) Een evenredige taks van 1/10 per duizend op de afgenomen som. De taks op ontvangkaarten is bepaald op 50 centiemen per 1.000 frank of ge deelte van 1.000 frank, met minimum van 75 centlemen. Die taks wordt door den afgever vooruitbetaald door middel van op de titels aangebrachte postzegels of afdrukken van de franke, .machine; zij blijft ten bate van de Schatkist zelfs als de titels om eenigerlei reden niet konden geïncasseerd worden. De engelsche schrijver die met het stuk Journey's Endplots naam verwierf. Thans 35 jaar, studeert hij ter Hooge- school van Oxford, waartoe zijn werk hem de middels verschaften. iesaBS23BESBiBB3aSE!3ffi:5!aBBBaE'a Ford, de groote, de geniale Ford is te Poperinge geweest. Eene gebeurtenis van belang. Is er in de wereld wel een naam die meer gekend, meer uitgesproken wordt dan dezen van Henri Ford, de grootste aller industrieelen van de oude en ds nieuwe wereld? Bij den eenvoudigsten mensch, bij den minst ingewijde op ge bied van grootnijverheid, toovert de naam van Ford voor den geest groote uitge strekte fabrieken waar dagelijks duizende autowagens gebouwd en de wereld inge zonden werden. Maar hoe weinig talrijk zijn zij die zich een juist gedacht kunnen vormen van den ontzaggelijken omvang, van de onmetelijkheid der nijverheidsbe zittingen en ondernemingen van den grooten Henri? De bevolking van Po peringe heeft het groote voorrecht geno ten Ford en al wat Ford beteekent van nabij te zien, Donderdag 15 October 1.1. in het Palace Theater. De Fordhandelaar, Heer Jerome Inion, Maurice Dëwulfstraat, Poperinge, had een Fordfilmavond ingericht die door een buitengewoon talrijk en puik publiek met groote belangstelling bijgewoond werd. Lang voor den aanvang van de overheer lijke vertooning was het ruime Theater met zijne 570 zittende plaatsen bomvol bezet. Vele toeschouwers vonden geen plaats en moesten staande de even leer zame als aantrekkelijke film volgen. Hee- le boekdeelen zouden noodig zijn om, zij het ook nog onvolledig, eene breedvoerige beschrijving te geven van de «Fordwereld», want Ford is wel degelijk eene kleine we reld op zijn eigen.Wij kunnen dan ook en kel in vluchtige trekken een klein overzicht geven van hetgeen het genie van Ford verwezenlijkt heeft. De Centraal-industie, waarvan over de heels wereld kleinere af- deelingen verspreid zijn, is gelegen te De troit, in Noord-Amerika, beslaat er eene oppervlakte van 443 hectaren en gebruikt een leger bedienden en werkers aller slach van niet min dan 100.000 menschen, 't is de bevolking van Poperinge, leper, Roese lare en Kortijk samen. Gaat maar niet denken dat de bedrijvigheid van Ford uitsluitelijk den automobielenbouw omvat. Dat ware afbreuk doen aan het genie van Ford dat zijne uitstraling zendt in al de takken van de nijverheid van delfstof fen en mineralen. Ford heeft zijn eigen kool- en ijzererts- mijnen, zijn hoogovens, smeltovens, coke ovens, gieterijen, glasblazerijen, enz. Zijn spoorwegnet omvat eene uitgestrektheid van 143 kilometers en wordt bediend door de meeste geperfectionneerde stoom- en elektrieke locomotieven en voertuigen. Eigen schepenen verzekeren het over- zeesch vervoer. Heel het intensieve leven, de bedrijvig heid van die grootsche wereldinstellingen, werden door prachtige films voor onze be geesterde blikken ontrold. Wij zagen hoe, als door een tooverroede bewogen, de on- deraardsche schatten naar de oppervlakte worden gebracht en vervoerd naar de fa brieken waar de meest gemoderniseerde machine, door de elektrische kracht be wogen, deze herscheppen in alle denkbare produkten. Tot de minste onderdeelen, wordt alle materiaal noodig voor het ver vaardigen van motoren, automobielen, spoorwegwagens, vliegmachiene, enz., in de Fordfabrieken zelf gemaakt. De won derbare werkorganisatie overtreft alle verbeelding. Alle nuttelooze bewegingen, alle onproduktieve verplaatsingen van werkkrachten zijn uitgeschakeld. Daar is het princiep de grootste voortbrengst met de minste inspanningpraktische werkelijkheid. Alle vervaardigde stukken worden aan eene nauwkeurige en strenge beproeving onderworpen. Wij hebben op het witte doek, de ingenieurs, de scheikundigen en andere techniekers aan 't werk gezien in de grootsche laboratoriums. Wat daar ge keurd uit komt meet geen kritiek meer vreezen. Alles wat de prachtige Fordfilms ons veropenbaard heeft, verklaart ten over vloede de overweldigende macht van Ford en het is voor niemand geen geheim meer, hoe Ford produkten van allereerste ge halte kan maken tegen prijzen die alle mededinging uitsluiten. De prachtige voorstelling strekt den inrichter ter eere en heeft oneindig veel bijgedragen om de algemeene sympathie die Fordhier geniet, aanzienlijk te verhoogen. IBBSSBBBHBBBSBBBBBBBBSlBBBBSiBB! LAVAL IN AMERIKA De twee grootmachten van wie mag ge zegd worden, dat zij door hst besii. van het goud de wereld beheerschen, hebben de noodzakelijkheid gevoeld met elkander ruggespraak te houden. Laval is daarvoor naar Amerika. Hee sterk ook de Ver.-Staten en Frankrijk staan, toch voelen zij, zij ook, den grond onder hen wankelen. Ze zijn wel reuzen, doch reuzen met leemen voeten, zoodat een schok ook hen kan doen neertuimelen. De kanker, die aan de wereld knaagt, heeft ook hen niet gespaard. Zoo geeft Amerika thans grif toe, dat het den weer slag ondervindt van de kwalen die Euro pa ondermijnen en dat besef moet wel diep doorgedrongen zijn om in betrekke lijk korten tijd zoo een grondig veran derde politiek aan te pakken. Waar is de tijd dat Amerika het op alle tonen verkondigde, dat Europa maar moest zien hoe het zich uit dsn slag trok, hoe het uit zijn moeilijkheden geraakte. Het eenige dat het van Europa verlangde was, dat het zijn oorlogsschulden op bracht, oorlogsschulden waar geen vinger mocht naar uitgestoken worden. Het is hier, bij alle gelegenheden, uit den treure behandeld, hoe in 't verloop van de laatste jaren, de toestand in Euro pa, onhoudbaar, onontwarbaar is gewor den, een echte haard van ziekten die de economie van de gansche wereld is gaan bedreigen. Van gansch de wereld, Amerika niet uitgesloten. Zoo is men te Washington stilaan gaan voelen dat afzijdig blijven uit den booze was en dat het voor eigen welzijn moest mede uitzien naar heelmiddelen. De we reld maakt ten slotte één lichaam uit en wel heeft men een tijd lang, omdar de zieke plek zoo ver aflag, kunnen denken, dat de zieke europeesche plek nooit Ame rika zou kunnen bereiken. Tot op den dag dat de amerikaansche natie heeft moeten ervaren, dat zij door de kwalen in de Oude Wereld zelf werd lam gelegd. Even als Europa kan Amerika thans meespre ken over hopelooze nijverheidscrisissen, over den jammervollen geesel der werk loosheid, over eene financieele instorting, dié de eene wereldbank na de andere tot failliet drijft. Niet uit geest van christene liefde is Atherika gaan bijspringen, doch omciat het eigen behoud het met den dag drin- gerder is gaan voorschrijven. Zoo heeft het Duitschand moeten ter hulp snellen om de eigen Amerikaansche kapitalen te redden en meteen heeft het 't dogma van de onaantastbaarheid van de regeling der oorlogsschulden moeten prijsgeven. Sco- als het dezer dagen ook de noodzakelijk heid heeft moeten erkennen van eene in niger samenwerking met den Volkenbond, dien het, hoewel gesticht door wijlen zijn eigen president Wilson, haast met min achting links liet liggen. De wereld kraakt; Amerika kraakt mede nu de financieele grondvesten onder het wereldgebouw wegschuiven. Hier helpen geen lapmiddelen meer en dienen om ten krachtige vlaamsche uitdrukking te ge bruiken, paardenmiddelen aangewend. Te Washington en te Parijs waar schuwt men .voor overdreven verwach tingen. En dat is voorzichtig, docli Ge conferentie tusschen Laval en Hoover, ral ook niet beneden alle verwachtingen mo gen blijven of andere rampen nog zullen de wereld mores ïsesën. Wat het sterke Frankrijk en het sterke Amerika mede zouden ondervinden. net verlaagden melkbak draaiende op eene sp voorstaanders des vooruitgang:! VOLKSVERTEGENW. MAKCK OVER DE VLAAMSCHE KW TIE De Heer Marck, katholiek Kamerlid voor Antwerpen, sprak Maandagochtend voor de radioluisteraars over het vlaam sche vraagstuk. De Heer Marck betoogde dat de oplos sing van het taalvraagstuk niet mogelijk is, indien men uit het oog verliest dat België bestaat uit verschillende taalge meenschappen. Hij lei verder het stand punt van de katholieke Vlamingen uiteen. De oplossing, zooals de vlaamsche Ka tholieken haar voorstaan, is best te ver wezenlijken zonder verbreking van Bsl- gië's staatkundige eenheid. Integendeel, deze zal er door worden versterkt indien men die oplossing volledig aanvaardt cn loyaal toepast. Het separatisme is geen vrucht van de vlaamsche beweging. Het gaat regelrecht in tegen de welbegrepen belangen van de Vlamingen. Het is een uiting van wrok en van vertrouwen. Verder gaat de Heer Marck de verschil lende teksten na, die bij het Parlement aanhangig zijn en toont aan hoe het taai- statuut, dat er uit opgebouwd zal worden, tot een gelijkberechtiging der verschil lende taalgemeenschappen kan leiden. De drie partijen zijn het immers eens over het groote beginsel dat ten grondslag van onderwijs, bestuur, gerecht en leger in het vlaamsche landsgedeelte hst Neder- landsch, in het waalsche het Fransch dient aangenomen. De Vlaming weigert niet Fransch te leeren maar dit onderwijs mag niet schaden aan zijn algemeene vorming door middel van de moedertaal. De taalvervreemdsn dienen zich aan een regiem te onderwerpen, dat hen aanpast opnieuw bij de gemeenschap. Op administratief gebied zegt de Heef Marck, is een aanpassing der diensten vereischt, daar men zelfs tot het hoogste ambt moet kunnen opklimmen, zonder verplichte kennis der twecda landstaal. De volledige rechtspleging voor het rechts college in het vlaamsche land dient ver- vlaamscht. Zonder verplichting voor de advokaten om in het Nederlandsch te pleiten, zcu het grootste gedeelte van hc rechtswezen in Vlaanderen verfranse blijven. Het militair onderwijs en het r. litair bestuur dienen zoodanig hervorm.., dat volledige militaire studiën ln het Ke- derlahdsch kunnen worden gedaan. Ten slotte zegt de Heer Marck, dat de vlaamsche Katholieken' geenszins een wanhoopspolitiek voeren. Integendeel. Niet ds vernietiging maar de vernieuwing van

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1931 | | pagina 1