VASTENPREEK PUROL Noodtoestand in Duitschland Politiek Allerlei Uw handen zacht Socialistische interpellaties EERE COMMUNIE door ROBERT D. DE MAN V olksvertegenwoordiger HEVIGE STRIJD ONDER DE POLITIEKE PARTIJEN IN VOORBEREIDING DER ALGEMEENE VERKIEZINGEN VAN HEDEN ZONDAG. HET REICHSTAG PALEIS TE BERLIJN IN BRAND GESTOKEN. GEWELDIGE ACTIE TEGEN DE KOMMUNISTEN. STORT 15,50 FRANK rwmimmm WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. Tg^llllll III 'i III r 2Qe JAAR. Mr 10. BWJ KATHOLIEK NIEUWS-, NOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSBLAD. "DE POPERINGENAAR Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In 't Land 18,60 fr. Frankrijk 35,— fr. Congo, Engeland 40,— fr. Amerika, Canada en an dere landen 60,— f: ZONDAG 5 MAART 1033. Te 2 uur en op 't laatste van den Psalm In exitu Israëlkijkt M. de Pastor eens naar het volk, om te zien of de biddende menigte goed opkomt voor het eerste Passiesermoen; hij heeft er nog op gesteund dezen morgen en het goed aanbevolen. Zelfs liet hij het «Jaar gebed» achter (waaraan hij overigens nog al houdt). Zijn beminde parochianen komen maar trage op. Het regent. De predikant wan delt intusschen in de sacristie en her kauwt zijn diner en zijn sermoen met een. Na de Vespers preekt hij luide, met veel pathos en rhetoriek een sermoen lijk er vele staan in de boeken. Het was de eerste keer van zijn leven. Na het Lof biedt hem de Herder zijn verontschuldigingen aan; ja, daarvoor expres een Pater doen komen uit Brugge voor een handsvol menschen: De Zus ters van 't Klooster, eenige vrouwen en kinders, een tiental mannen waaronder nog vijf uit het hospice, enfin, meer stoe len dan toehoorders. 't Is dat slecht weerzegt M. de Pastor, en ook nog de eerste keer. Ge zult het zien, Pater, toekomenden Zon dag zal het beter zijn, en ook de eenen zullen aan d'anderen zeggen dat gij het zoo wel hebt gedaan. In 't naar huis gaan dealen de ha bitués hun indrukken medeWe heb ben dat nog gehoord.Dat is al de sympathie van wege die mediteerende zielen voor den zweetenden Pater... en aen bloedenden Christus. De Pater bekijkt M. den Pastor met een air van afgunst. Gij zijt de beste zegt hij. Waarom? Eerst, omdat gij Pastor zijt en ten tweede, omdat gij de Passie niet moet prediken. Alleen de Pastorsmeid die voor den Pater een potje koffie schinkt te 4 uur, wenscht hem: Proficiat 1 Ge zoudt niet gezeld hebben dat het de eerste keer was. M. de Pastor zegt, dat alle jaren de Passie preeken, niets anders is ten slotte, dan met dezelfde bloemen een anderen bouguet maken... Passiebloemen. Den Zondag daarna, tweede bedrijf. Het is een prachtig lenteweer, een van die uitzondersche Maartedagen. Dezen keer zal 't stroppen in de kerk; ze moe ten het voor den regen niet laten. Na het Lof is M. de Pastor nog meer verlegen en verontweerdigd dan den eer sten keer. De Pater heeft het nog beter gedaan en er was nog minder volk. «Ja Pater, het weer was te schoon», mildert de Herder, ze zijn uitgegaan naar stad, 't is jammer. Naar de stad dat is een andere Passie. Naar stad daar is 't leutiger... daar kruisigt men opnieuw den Verlosser. De Eerw. Heer Pastor bedankte den Pater-Predikant, hij voldeed hem en be dankte hem 1.1. z. dankte hem af. Den Zondag daarna kwam de Pater niet meer; in zijn plaats prak de Her der de Passie van O. L. Heer binst de de plechtige Hoogmis. Zijn gedacht was: Ik preek voor 't volk, welnu er is veel volk, dus ik preek. De menschen die in vele jaren niets meer gehoord hadden over het Bitter Lijdenluisterden aan dachtig en zegden daarna tot malkaar: 't Was een keer wat nieuws.'s Na middags zegde hij eenige woorden voor de kinders, en sommige groote menschen die gekomen waren, mochten 't ook hooren, De baas van de herberg aan den hoek had na de hoogmis gezeid, van aan zijn toogEr moeten hier geen vreemde predikanten komen, uuze Pastor is man genoeg, er zal hem niemand den baard afdoen.Dezen namiddag was de baas ook naar de kerk gegaan. M. de Pastor ging naar den preekstoel niet, hij bleef al voren bij de kinders. Hij zei wat hij gepeinsd had en beschouwd had binst de weke; de gedachten en ge voelens die aan zijn eigen ziele hadden deugd gedaan, trachtte hij aan de ande ren mede te deelen op zijn maniere. Hij begon met een vertelling kinders zijn daarmee altijd te pakken De kleine kinders sliepen. Vader wist niet of hij ze zou wakker maken of niet, hij wilde ze toch nog eens zien, hun een kruisje geven op het voorhoofd en dan een zoen. Hij deed het zoo zacht dat ze 't niet gevoelden en niet wakker schoten. Maar nevens hem stond zijn vrouw; een verwrongen zakdoek stak zij in haar mond om niet luid te schreien en de kin ders in hun zaligen slaap niet te wekken. En daarna stond ze in 't deuregat om hem te beletten weg te gaan. Hij fluis terde iets in haar oor, toonde een papier en weg was hij naar de statie. De kinders hoorden op straat, geduren de de volgende weken, over schrikkelijke dingen; ze zagen vluchtende menschen met pak en zak en weenende kleinen; ze hoorden lijk donderen in de verte. En eiken morgen vroeg moeder aan den brie- vendrager; Booige, nog niets?» Neen, 't, zal voor een anderen keer zijn, morgen misschien. Eens waren de kinderen aan 't spelen in den gang. Heer Burgemeester kwam binnen met Mijnheer den Onderpastor. De kinders riepen op mama; mama kwam van boven, ze was juist bezig met de bed' dens te maken; ze kwam beneen, nog niet verkleed. Nu peinsde ze dat de bode daar eindelijk was met een brief van hem, Neen, 't was dat niet. De heeren zaten In de voorplekke en waren bezig met kijken naar het portret van den man, in 't groote getrokken op den bruiloftsdag. De kinders luisterden aan de deur en hoorden lets van Duitschers en... van den Slag van Haelen en dan iets stil dat ze niet konden verstaan, 't Was de stem van den priester en, eindelijk, een gil, een scherpen schreeuw inet een poef daarop lijk een kasse die omverre valt. De kinders schrokken op, staken de deur open en zagen mama liggen op den vloer... bewusteloos. De kinders huilden, moeder hoorde het niet. Geburen werden geroepen; mama werd naar haar bed ge dragen ('t was nog niet heel gemaakt). Binst twee dagen heeft mama niets ge zegd wanneer de kinders haar vroegen: Mamatje, hoort ge ons niet? Dan is ze wakker geworden opeens. De kindjes hebben haar zien weenen en hebben ook geweend. De kindjes hebben gevraagd waarom mama zoo triestig was. Ze heeft gezeid om reden van papa. Het oudste kindje heeft alles geraden en daarna gevraagd: Zullen we papaatje nooit meer weer zien? In den hemel, kindjes, als ge braaf zijt.» Het oudste meisje weende nu omdat vader naar den hemel was. En de kleinen weenden mee. Dat gebeurde In 't begin van den oor log, 't jaar '14. En die Onderpastor is nu Pastor en staat hier voor u, kinder Eens gebeurde het 't is lang geleden dat een andere kamper naar den strijd moest en zijn moeder, hoe noode ook ze hem zag vertrekken, hield hem niet te gen, ze stond hem niet in den weg; ze is meegegaan, ze heeft ook gestreden. En toen haar zoon aan hare zijde sneuvelde viel ze niet in onmacht. Geen andere vrouw zou er tegen gekund hebben. Van dien zoon en die m» der wil ik u ook eens vertellen. Goede moeder, ik moet u verlaten, zoo sprak hij haar. Wat zal het leven zijn voor mij, zon der u, mijn zoon? Ze aten voor den laatsten keer te za- men: 't was hun laatste avondmaal. Ze baden voor den laatsten keer te gare, 't was hun laatste avondgebed. Moeder, laat mij alleen gaan, goen avond, moeder, vaarwel! Gij kunt dat peinzen dat Ik u zal laten alleen gaan. Ik ga mee. Moeder ik bedank u voor al .retgene gij voor mij gedaan hebt, voor al uw zorgen, voor al uw bekommernissen. Gij hebt mij alles gegeven, alles komt van u. Ik verlaat u, ik moet, ik ben opgeroepen, ik kreeg bevel van hooger. Gij zult mij alleen niet laten, lk ga mee. Zult gij kunnen zien hetgene mij te wachten staat? Ik zal al mijn bloed moe ten vergieten, en gij... En ik al mijn tranen. Moeder! zei de zoon. Meer kon hij niet zeggen. En 's anderendaags, kwam zij hem te gen met twee anderen die gestraft waren om hun kruis naar de hoogte te dragen •en er aan te hangen. Een andere moeder, gelijk welk andere moeder uit gelijk welke streek, zou be schaamd geweest zijn haar zoon te moe ten bekijken tusschen twee moordenaars. Zij volgde hem, zij kon haren weg niet missen. Ze ging achter, overal waar hij ging, straat op, straat neer. Waar dat hij voorbijging zag ze aan 't bloed op de straatsteenen. BIJ het kruis stond ze ook. Dat was haar plaats niet. Dat ls de plaats niet van een vrouw, noch minder van een moeder. Honderd uren van daar was de plaats van zulk een moeder, op zulk een oogenblik. En toch was ze op haar plaats. Ze viel niet In onmacht; drie uren lang zag ze hem vreeselijk lijden en eindelijk sterven. Hij was uitgebloed vóór haar oogen haar eenige zoon. Zij bleef op haren moe- derpost. Èn zij zelf hielp hem afdoen van 't kruis en begraven en ging dan 's avonds den berg neer, trage, met zwa- ren stap, zwaar van verdriet. Ziet kinders, daar een vrouw ln de rouw. Stil draagt ze haar smart naar huis en laat haar kostelijke tranen nu rollen op de straatsteenen, nog rood van dier baar bloed. Kijkt ln haar oogen, kinders, zoo gij kunt, die roodgeschreide oogen, met een zwarten boord errond. Ja, ze zijn ook in de rouw, die oogen, kindertjes. Hoe zouden we Jezus en Maria niet be minnen, die zooveel voor ons hebben ge leden, gebeden en geweend? De Heer Pastor kreeg een krop ln zijn keel en men hoorde de meisjes hun neuze snul ten; 't was de voorbode van de op rechte tranen. Ze gingen te samen den Kruisweg daar na. Bij iedere statie zei Mr de Pastor een kort gepast woordje uit het Evangelie. Om te sluiten lazen ze al te zamen een Kruisgebed voor 't hooge Missiekruls. En Mr de Pastor zei voren: O, naakte Jezus, Gij zult niet meer hier alleen zijn ln die kerk de Zondagen van den Vasten. Ze zuilen komen ge zelschap houden, de Maria's en de Mag- dalena's; ook een Joannes en een Cy- reneër en misschien een goede moorde naar. Gij zocht een trooster en er was niemand. Ik heb uw treurende stem ge hoord, den nood Gods gevoeldToen ter tijde vond ik nog iemand om mijn voeten warm te kussen,... toen kreeg ik nog hulp om mijn kruis te dragen,... toen had een andere gekruiste medelijden met mij... en nu? Neen, het zal geen waar meer zijn, ze zullen weerkeeren, de kin ders, en ze zullen hun ouders meetrek ken. A. B. (■■■BBBBBBBBBBBBBBBBEBBBGBB0 iet Purol Harde, ruwe of gesprongen banden worden in één nacht, gaaf en zacht met t Beste voor de handen. Doos 4 en 7}^ fr. In alle Apotheken. IBBBHSSBBBSfSBBBiaaBSIBBBHïSSiaBB Wereldkampioen in Bobsleigh Al de Europeesche Parlementen kennen het recht van interpellatie of ondervra ging. Kamerleden en Senatoren mogen de Ministers nopens hunne handelingen en beslissingen ondervragen, hekelen, en als het moet met eene afkeurende dag orde naar huis zenden. Pas was het Parlementair gedoe weer aan den gang of de socialisten kondigden vier interpellaties aan, vier aanvallen en tevens vier deerlijke mislukkingen; Over de flnantieele maatregelen door de Regeering genomen; Over de landbouwpolitiek der Regee ring; Over de toelagen aan het vrij technisch onderwijs; Over het verbod het socialistisch blad Le Peuple door de post in de kazernen te brengen. Het is geen toeval dat het Juist deze onderwerpen waren die de socialisten aanpakten. Het zijn n.l. de gevoeligste twistvragen van ons huidig politiek leven die elders werden aangeraakt. Het finantleel vraagstuk, de landbouw politiek, het vrij onderwijs, de handha ving der orde in het Land. Nog nooit sinds lk ln het Parlement zetel, en ik word stilaan een oude Parle mentair, hoorde ik zoo'n miserabele de batten. Het socialistisch offensief was één mislukken op heel de lijn. Natuurlijk is het nooit aangenaam be lastingen te stemmen en nog veel minder ze te betalen. Er zijn altijd belangen, en dikwijls eerbiedwaardige belangen, die geschaad worden wanneer men bezuinigt. En toch mag het een wonder heeten dat onze Regeerlng met een werkelijk mi nimum van lasten het finantleel evenwicht in het Land herstelde. 't Vroeg geen maand tijd. Frankrijk staat reeds zes maand voor het vraagstuk, zonder een oplossing te vinden. Drie ministers van Finantiën hebben ze er reeds op versleten en niets zegt ons dat de derde zal lukken waar zijne twee voorgangers in het zand beten. Het ging te gemakkelijk voor de Regee ring. De socialisten gingen een grootsche beweging heel het land door inzetten. De opstand van het volk tegen de nieuwe fis cale wetgeving... De berg baarde een muisHet land ls kalm gebleven... en de interpellatie mislukte deerlijk. Het was gezel Jamar die de katholieke vakscholen zou aanpakken. Hij Interpelleerde over de vakschool van de aalmoezeniers van den Arbeid te Antwerpen en te Sint Trulden. De zijner vroegere beschuldigingen bleven achterwege. En voer wat het laatste vierde aangaat werd hem op meesterlijke wijze door Minister Van Isacker, oud-mi nister Heyman en Volksvertegenwoordiger Marck, van antwoord gediend. De Landbouwpolitiek. Min. Van Dievoet heeft in deze laatste Jaren eene prijzen politiek gevoerd om voor de landbouwproducten eene redelijke waarde te bekomen of trachten te beko men. In dit opzicht is hij voor de 2/3 gelukt, voornamelijk voor eene handige hantee ring der kontingenteerlngamaatregelen. Nu hoorden de Sosjes en hooge liberale heeren, vrijhandelaars als een Baelde uit Antwerpen, dat Minister Sap aan wat anders dacht. Dadelijk geïnterpelleerd om zoo mogelijk het eenheidsfront tus schen Minister Sap en den Landbouwgroep trachten te verbreken. Weer bleek hier het misprijzen van de socialisten voor den Landbouwer en de hooghartige miskenning van vele liberalen. Wat redeneeren die menschen toch ku- rieus. Als men denkt dat een Doms in volle Kaïner durft beweren dat de boter- prijzen aan den Boer niet ten goede ko men, maar wel aan den Boerenbond! Geen steun aan prijzen, zegden de so cialisten, maar vorming van een fcrisis- fonds, een veralgemeende DOP voor onze Boeren. Min. Sap wist rond zich heel de Rech terzijde te scharen met te antwoorden dat hij wel de vervanging van het stelsel der invoervergunningen ging voorstellen door een stelsel van bijtaksen aan de grens geheven. Maar het doel der Regeering blijft on gewijzigd voortbestaan. Wij willen, zeg de hij, de bereikte resultaten ln zake va loriseering der landbouwprodukten hand haven en zelfs, waar het moet, uitbreiden. De laatste ophefmakende Interpellatie was gericht te_ .1 Min. Devèze over het verbod, door hem uitgevaardigd, het so cialistisch blad Le Peuplenaar de kazernen te sturen. Het land heeft hier onrustbarende za ken vernomen. Le Peuple en de andere socialistische bladen hitsen de soldaten op tot ongehoorzaamheid en tuchteloos heid. Er bestaat eene geheime socialistische en eene geheime kommunistische werking die de sterkte van het leger ondermijnt. Dit is zorgwekkend. Ik ben geen militarist. Ik hoop dat ons leger nooit meer zal geroepen worden om de grenzen te verde digen. Maar ik weet zeer goed dat het leger nog zal bijgeroepen worden ln geval van stakingen en wanordelijkheden. Wat ware er gebeurd indien verleden maand Juli, wanneer er in geheel het mijnbekken gevochten werd, geplunderd en gebrand, onze regimenten aan 't mui ten geslagen waren. Wat ware er gebeurd in November laatstleden indien de Zwitsersche troepen te Geneve de wapens r.eer hadden gelegd, gedurende dien korten maar hevigen en bloedigen opstand, er vielen 16 dooden, die de stad teisterde. Men moet geen sabelsleeper noch een fascist zijn om te denken dat de orde moet blijven gehandhaafd, desnoods, al weze het nog zoo hard het te zeggen, door het gebruik van het geweld. Een gezond volk, dat niet rijp ls voor sovietisrne noch diktatuur, doet zijn recht op het leven en vrede eerbiedigen. FR. BRUSSELMANS, Volksvertegenwoordiger. Hier zeggen we een ijssleêln sport- termen noemen ze dat een bobsleigh Er zijn sportmannen die daarmede in huiveringwekkende snelheid de sneeuw bergen afgletschen. Het wereldkam- pioenaat voor bobsleigh dezen winter betwist in Silesie, werd gewonnen door de twee Roemenen Papana en Hubert die men hier ziet gezeten op hun snel len bob Groote keus van GEDACHTENISSEN en TEKSTEJES ter drukkerij SANSEN- VANNESTE, POPERINGE. der uitvoerders .al te wel bekend is en die ook te Brussel goed gekend is, wat meer bescheidenheid zal aan den dag leggen. De personen die misbruik maken van allerlei maatregelen en die door het mis bruik maken hun medeburgers uitbuiten, moeten ongenadig aan den schandpaal worden gezet. Onze maatschappij moet verlost worden van schuimers en troebel watervisschers. Daaraan mee te helpen is de meest ele mentaire plicht van alle eerlijke xieden. EEN WOORDJE AAN DEN SOCTALISTISCHEN «WERKMAN» Eerst en vooral een klein woordje ter zelfverdediging. De socialistische Werk man» heeft gemeend me de les te moe ten spellen omdat ik schreef dat de So cialisten onvermoeid met de Liberalen akkoord gaan, wanneer het er op aan komt den godsdienst en de verspreiding van de godsdienstleer tegen te werken en onderdulmsch te fnuiken. We zullen op die armzalige argumen ten, voor zooveel dat argumenten mag genoemd worden, niet ingaan. We stippen alleen aan dat de Socia listen nogmaals twee wetsvoorstellen heb ben neergelegd waarbij eerst en vooral artikel 46 van de Schoolwet wordt afge schaft. Volgens dit ikel immers kon den de kinderen van ue katholieke scho len ook genieten van kleederen, school- soep, verblijf in kinderkolonies, die door gemeentebesturen zouden worden inge richt. Om dus de katholieke kinderen van al die voordeelen te berooven, stellen de Socialisten samen met de Liberalen voor het artikel dat die gunst voorziet een voudig weg te schrapoen. Dat Is de toepassing van vrijheid waarmee de socialistische heeren van De Werkman» zoozeer schermen! Verder ls er nog een wetsvoorstel on derteekend eveneens door Socialisten en Liberalen, waardoor men verschillende artikels van de schoolwet wil wijzigen, om vooral nadruk te leggen op het vol slagen wereldlijk karakter van het la ger onderwijs. Heel dat voorstel strekt er ten slotte toe, de godsdienst buiten de school te zetten en het onderwijs ervan zoodanig te regelen dat men wel weet, dat er moeielijkheden zullen aan verbonden zijn. Men moet werkelijk niet lang naar de school geweest zijn om op dergelijke ma nier, al luisterend naar de grootmeesters der vrijmetselaarsloge waarvan de So cialisten ln den grond de knechten zijn zijn haat bot te vieren tegen het gods dienstig onderwijs in de scholen. DE KWESTIE VAN DE BOUWPREMIE Daar zijn honderden, om niet te zeg gen duizenden menschen die een bouw- premie hebben aangevraagd, en daarvan zijn er een groot aantal die reeds bericht hebben ontvangen dat hen een zeker be drag was toegestaan. Verschillende van die menschen, die dus verwittigd waren welk bedrag hun was toegekend, hebben nog niets ont vangen. Dezer dagen is een afvaardiging van de Christen Demokreten der Kamer ont vangen door de HJS. Ministers van Fi nancies en Sociale Voorzorg, om vooral de kwesties van de politiek der bouw- premies met de Ministers te bespreken. Vooreerst zullen natuurlijk de VIJF TIEN MELLIOEN frank aan premies te betalen, gelikwideerd worden, die reeds door het Departement werden toegestaan, dus aan de menschen die bericht heb ben ontvangen, dat ze een premie van zooveel zouden ontvangen. Verder zijn er tweede reeks aanvragen die in het Departement van Sociale Voor zorg zelf ter onderzoek liggen en ten slotte zijn er nog een gedeelte die blij ven liggen zijn bij de kontroleurs der belastingen en die niet doorgezonden wer den naar Brussel om de goede redenen dat die kontroleurs nog op de orders wachten uit Brussel. Er werd gevraagd dat de noodige or ders aan de kontroleurs zouden worden gegeven opdat ze de aanvragen zouden kunnen doorsturen naar Brussel. Aangedrongen werd ook opdat de pre- mte-politlek nog in 1S33 zou worden voortgezet, althans voor de kroostrijke gezinnen. Men weet immers dat sedert 1 Januari 1933, het toekennen van bouwpremies is afgeschaft. Enkel worden er nog premies gegeven voor de menschen die een goed koops woning aankoopen. Deze politiek van bouwpremies zou on verwijld moeten voortgezet worden, ten minste voor de kroostrijke gezinnen. Het zijn immers die gezinnen die het meeste moeite hebben om aan een eigen woning te geraken. Anderzijds mag ook niet ver geten worden dat dergelijke politiek heel en al in de lijnen ligt van de Encycliek «Quadragesimo Annowaarin de Paus nadruk legt op de verbreiding van het- privaat bezit. Ten slotte dient er ook nadruk opgelegd, dat het socialisme zal blijven greep hebben op de massa, en vooral op den arbeider, zoolang de ar beider, in al de avonturen, politieke en andere, die Socialisten en Kommunisten hem voorspiegelen, enkel en alleen maar zijn armoede te verliezen heeft. Wie slechts en enkel zijn miserie op 't spel moet zetten, is bereid veel te wa gen, anders ls het, wanneer men zijn eigen huisje bewoont, waar men voor gewerkt en geofferd heeft. Daarom durven we ook verwachten, dat men deze goeddoende zaak zal willen inzien en dat er iets in dien zin zal worden gedaan. DE MISBRUIKEN INZAKE UITVOERVERGUNNINGEN Er zijn reeds meer dan eern klachten geuit inzake de misbruiken die er heer- schen inzake het verleenen van uitvoer vergunningen en we bedoelen hier In 't bijzonder de uitvoervergunningen voor pluimvee en konijnen. Er zijn personen, die tegen alle reglementen en verordenin gen in handel drijven in licences en al dus de eerlijke handelaars tekort doen in hun recht op licences. Om te trachten aan dat misbruik van handel in licences stop te zetten hebben we aan den heer Minister van Landbouw volgende vraag gesteld: Er kwamen ons verschillende klach- ten toe van uitvoerders van pluimvee en konijnen, dat er door zekeren persoon, uitvoervergunningen worden bekomen bij Uw departement bij middel van pro- curaties. Bedoeld persoon, wiens naam en hoedanigheid wij ter uwer beschik- king houden, zou dan op verschillende wekelijksche markten en douaneposten in West-Vlaanderen, de aldus bekomen uitvoervergunningen te koop bieden aan andere uitvoerders. Is de Weledele Heer Minister niet van oordeel dat dergelijke practijken eens en voor goed een einde moeten nemen? Mag lk tevens ook vragen, dat een streng onderzoek zou worden ingesteld nopens de kwestie of de personen, die aan derde personen procuratie verleenen om uitvoervergunningen te vragen, wel werkelijke uitvoerders zijn en het steeds waren? Is het toegelaten uitvoervergunningen te laten voortverkoopen, zooals in het geval hierboven aangehaald? Laat ons hopen dat de heer Minister een streng onderzoek bevele en dat verder de persoon in kwestie die in de middens (Zie vervolg onderaan 3» kolom) DE REICHSTAG HET REICHSTAGPALEIS IN BRAND GESTOKEN Maandag avond brak te Eerlijn een hevige brand uit in het Reichstagpaleis. F.erst werd da brand ontwaard in de koepel van het gebouw. Spoedig was de brandweer en de politie ter plaatse en kon men ds reddingswerken aanvangen. Het volk werd op grooten afstand ge houden. De politie en brandweermannen dron gen onmiddellijk het gebouw binnen en konden er een man aanhouden die ver klaarde de stichter te zijn van den brand, en lid te zijn der kommunistische partij. De man werd onmiddellijk op geleid. Om 10 uur was gansch de zittings zaal met den geheelen inboedel opge brand. Bijzonderlijk veel schade werd aange bracht binnen het gebouw. Aan de bui tenkanten valt er weinig van den brand te bespeuren. De herstelling zal maanden werk en miilioenen marken kosten. Naar verluidt werden wel 20 tot 30 brandhaarden aangetroffen zoodat men overtuigd is dat meer dan een persoon geholpen heeft om den brand te stich ten. Later werden nog, in verband met den brand, twee kommunistische volks vertegenwoordigers, die op een laat uur in het gebouw gezien zijn geweest, aan gehouden. Om de vuurhaarden te stichten moe ten groote hóeveelheden benzine in het gebouw binnengesleept zijn geweest en men kan niet vermoeden op welke ma nier die benzine daar is binnen geraakt ook niet hoe de jonge aangehoudene Kommunist in' den Reichstag is binnen gekomen. Tijdens den brand kwamen de H.H. Hitler, von Papen, Dr Frick, Goering, de Engelsche Gezant en tal vooraanstaande personen de reddingswerken volgen. Toen Hitier aankwam uitte hij vol gende woorden, ahoswel hij een onge- loovige is en alleen hst Germaansch heidendom van waarde acht: «Een waar schuwing des Hemels! Wij zullen het canaille met ijzeren vuist moeten ver pletteren pita al te Leiden waar hij opgenomen was geweest wegens oogaandoening. Toen begaf hij zich naar Berlijn om zijn brandstichterswerk te voltooien. HET LIEBKNECHT-HUIS GESLOTEN Het lokaal der Kommunisten te Ber lijn, het Karl Liebknecht-huis, werd op order der politie gesloten. Een huiszoe king werd gedaan tal van papieren aangeslagen, in het bijzonder propagan- daschriften. ONDERAARDSCHE WERELD ONDER BERLIJN Nadat de politie het kommunistisch lokaal, het Karl Liebknecht-huis had bezet, werd een nauwkeurig onderzoek in het gebouw ingesteld zoodat men tot de ontdekking kwam van een toegang naar onderaardsche gewelven aangebracht onder de gebouwen. Eertijds werden dikwijls ln dat gebouw opzoekingen gedaan naar personen die men aldaar had zien binnenvluchten, maar die opzoekingen waren steeds vruch teloos, daar de vluchtelingen de gelegen heid hadden langs onderaardsche gangen te vluchten. BELANGRIJKE ONTDEKKINGEN In de ontdekte onderaardsche gangen vond de politie duizenden kilos vlug schriften en propagandamateriaal. Volgens, de Nationaal-Socialisten wer den er ook veel interessante dokumenten ontdekt die bewijzen dat de Kommunis-* ten een heele reeks terreurdaden hadden voorbereid. Die dokumenten brachten ook aan het licht dat een geheel plgn voor het ne men van gijzelaars gevonden werd, voor namelijk vrouwen en kinders van voor aanstaande personen; zij bevatten ook nauwkeurige aanduidingen betreffende terreurgroepen die onder de uniformen van Nazi's en Stahlhelmen moesten op treden. Men ontdekte ook een plan om alle wateren te vergiftigen. ALGEMEENE OPROER! De brand moest het sein zijn van een algemeene oproer in 't land. DE ZITTINGSZAAL VAN DEN REICIITSTAG waar tie brand het meest woedde. Deze foto werd genomen tijdens eene vroe gere vergadering van den Reichstag. Nu is alles er uitgebrand. DE BRANDSTICHTER EEN HOLLANBSCH KOMMUNIST De jeugdige Kommunist die in het brandend gebouw werd aangehouden, legde onmiddellijk bekentenissen af. Hij ver klaarde lid te zijn van de Nederland- sche kommunistische partij en noemt Marinus Van der Lubbe. Het is een jonge man, geboren te Leiden, in Holland, ln 1909, maar die toch reeds een bewogen leven achter zich heeft. Te Leiden was hij bekend als een bandiet, en, waren er opstootjes van Kommunisten of werkloozen, dan was Van der Lubbe er steeds bij als opruier. Meermalen werd hij daar voor allerlei misdrijven opgesloten in het gevang. Over enkele maanden wilde hij naar Rusland maar hij geraakte niet verder dan Berlijn waar de politie hem tegen hield. Over drie weken verliet hij het hos- VEE ORDENING VAN HINDENBURG «TOT VERDEDIGING VAN VOLK EN STAAT Dinsdag avond werd een nieuw be sluit van Hindenburg, tot verdediging van Volk en Staat», bekend gemaakt. Bij dit besluit vorden alle grondwet telijke waarborgen geschorst en de Rijks- regeering neemt het recht zelf op te tre den in de vrije Staten, om de getroffen maatregelen te doen eerbiedigen. De persoonsvrijheid, de vrijheid van de pers en de onschendbaarheid der woning zijn geschorst. Alle tegenstand tegen de maatregelen getroffen om de orde te handhaven, wordt met dwangarbeid gestraft. Brandstichting, vergiftiging en verraad worden gestraft met den dood, en alle aanslagen of op standen, ook op den Rijksvoorzitter of leden der regeerlng, worden met dwang arbeid of den dood gestraft. DE ZITTINGSZAAL NA DEN BRAND. EHkjt dit besluit worden dus alle rech ten op persoonlijke vrijheid, vrije mee- ningsuiting, persvrijheid, vereenigings- recht of vergaderingsrecht, geheim van posterijen, telefoon, enz. zeer beperkt of totaal ontnomen. De formaliteiten voor huiszoekingen worden op een minimum gebracht. In geval van straf mogen allo goederen van den gestrafte aangeslagen worden en verbeurd verklaard, enz. In die verordening werd door de re geering verklaard dat zij genoodzaakt - la tot die drastische maatregelen, omdat er uiterste gevaren in aantocht zijn. Dit naar aanleiding met de in beslag geno men dokumenten in het Karl Liebknecht- huis. OOK BRAND IN HET KEIZERLIJK SLOT Zaterdagavond brak ook brand uit in het keizerlijk slot te Berlijn. De brandweer was spoedig ter plaatse en kon het vuur tijdig blusschen. Hier zou ook kwade wil in het spel zijn. GEWELDIGE MAATREGELEN TEGEN DE KOMMUNISTEN Na de brand van het Reichstaggebouw en de ontdekkingen van dokumenten in het kommunistisöh lokaal te Berlijn, heeft ae Hitler-regeering besloten met de graven bezem erdoor te gaan. Na de aanhouding van den brandstich ter Van der Lubbe en twee volksvertegen woordigers der kommunistische partij die verdacht werden aan de brandstichting geholpen te hebben werd ook de kommu nistische leider Thaelmann, vroeger kan didaat tot het Presidentschap, aangehou den en opgesloten. In alle kommunistische lokalen van het land werden huiszoekingen gedaan en in het bijzonder gezocht naar onderaardsche uitgangen, daar men denkt dat alle hui zen der kommunisten waar zij hun ver gaderplaatsen hebben, op zelfde wijze zijn ingericht als het huis van Berlijn. Aan de grenzen werden bijzondere maatregelen getroffen. Bijna alle kommuniistische afgevaardig den en beambten der partij werden inge rekend. Dinsdag morgen waren alleen voor Ber lijn reeds 130 kommunistische leiders aan gehouden. De regeeringen van Beieren, Saksen, Oldenburg, Brunswick en Mecklemburg hebben zich aangesloten bij de maatrege len genomen door de Rijksregeering om een algeheele zuivering van de Kommu nisten te doen. In alle steden werden veel Kommunis ten aangehouden en ingerekend, duizen den vlugschriften en propaganda briefjes werden in beslag genorren en veel bladen- werden geschorst. Die maatregelen hebben ook verzet te weeg gebracht en degenen die vallen als slachtoffer der politieke driften, zijn on telbaar. Gp een dag alleen werdisn zes tien personen gedood. De Socialisten krijgen ook een deel van de huiszoekingen, schorsingen en aanhou dingen. SOCIALISTISCHE BLADEN GESCHORST EN KOMMUNISTISCHE VERBODEN Er wordt afgekondigd dat de reg'eering zinnens is alle socialistische bladen voor een langen tijd te schorsen en alle kom munistische bladen voor goed te verbie den. DE KIEZING VAN HEDEN ZONDAG De regeering wil dat in alle geval de kiezLrg van heden Zondag doorga. De kommunistische partij werd in Duitschland nog niet verboden daar de regeering vreest dat alle kommunisten hunne siem alsdan zouden uitbrengen ten voordeele der Socialisten wat deze eene groote macht zou bijbrengen. Wat er ook van zij, Hitler is vast beslist aan het bewind te blijven en heel waar schijnlijk zal de kommunistische partij verboden worden in den loop der volgen de dagen. EEN BARTHOLEMEUSNACHT Volgens zekere buitenlandsche bladen zouden de radicale elementen van rechts besloten hebben alle kommunistische, marxistische en joodsche leiders op een dezer nachten te vermoorden. Door de regeeringskringen werd zulks gelogenstraft. HITLER BIJ MUSSOLINI Officieel werd bekend g.maakt dat Hit- Ier in den loop van dezen naand een par- tikulier gesprek zal hebber te Rome met Mussolini om den internationalen toestand te bespreken. Frankrijk heeft daar geen goed oog op. HITLER EN DE VROUW VAN DEN EX-KEIZER Eenige dagen geleden had Prinses Her mine, de vrouw van den ex-keizer van Duitschland een intiem gesprek met Hit- Ier. De Prinses Hermine had graag eens willen vernemen in hoeve» een terugkeer van haar man zou mogelijk zijn. Hitier maakte haar bekend dat Duitsch land voor het oogenblik nog niet rijp was voor een herstel der monarchie der Ho- henzollern, te meer daar in Beieren veel spraak is van het herstel in Beieren der monarchie der Wittelbachs, zoodat die twee familiën het uan alvorens zouden moeten tot een akkoord geraken. ALGEMEEN MORATORIUM VOOR DE LANDBOUWSCHULDEN Daar het in Duitschland met den land bouw erg gesteld is, heeft Hugenberg een algemeen moratorium afgekondigd voor de landibouwschulden, wat wil zeggen d-t wanneer een landbouwer zijne schulden niet betaalt, de leener of schuldeischer hem niets kan doen en geen vervolging inspannen. DE RIJKSREGEERING TEGEN BEIEREN Door Dr Frick, Rijksminister van Bin- nenlandsche Zaken werd een rede gehou den waarbij hij verklaarde dat hij het onaannemelijk vond dat de Zuiderstaten en de Noord-Duitsche landen zich zouden verzetten tegen maatregelen genomen door de Rijksregeering. Verders verklaar de hij dat de Rijksregeering vast besloten is haar wil door te zetten en, zoo noodig, medoogenloos doorta ten, mochten de Landen de eischen der Rijksregeering niet Inwilligen. Het antwoord van Beieren's regeerlng liet zich niet lang wachten en Dr Schaef- fer, voorzitter der Beiersche Volkspartij verklaarde ook bij middel van een rede dat Beieren .zich niets zal laten welgeval len en dat, mocht een Staatskommissa- ris door de Rijksregeering aangesteld worden, hij, met de Beiersche burger wacht en den Stahlhelmdie kom- missaris aan de grens aanhouden zou. Dr Schaeffer dreigde verder het verle den ter hulp te roepen, weder eene mo narchie in te voeren en totaal van het Rijk af te scheuren. op postcheckrekening 15.570 van V. Sau sen-Vanneste, drukker, Foperinge, en we kelijks wordt ons blad U door den brief drager thuis bésteld van nu tot einde jaar. Voor Frankrijk, 30 fr. Belgisch gtidl TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum» 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1" bl per rege' 2,50 fr. Berichten op 2° bl. per rege! 1.75 fr. Berichten op 3° bl. per regel 1.50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1