Voor uwe ZEKERHEID DE OORLOG PLAATST UW GELD BU DE Obligaties aan drager van 5 en 10 jaar tegen 5 t. h. netto K0STEL00ZE inschrijving op alle LEENINGEN FEEST BIJ DE KATHOLIEKE TURNGILDE «VLUG EN VROOM» TE POPERINGE China-Japan POLITIEKE TOESTANDEN ALLERLEI TIJDINGEN VASTENBOEKJES Uit den goên Ouden tijd Ds Tempelier storen te Nieuwpoort GENTSCHE AUTOSCHOOLl IN 'T BINNENLAND EERE COMMUNIE IEPER'S X* HANDELSFOOR I DANKBAARHEID HEER JOSEPH VANHEE HEER ALBERT BEUGNIES Bestuursleden onzer Katholieke Turngilde Vlug en Vroom gedecoreerd door den Belgis ehen Katholieken Turnbond. VLUG en VROOM heeft zijne eere leden op een urachtig avond-turnfeest vergast. Volle zaal en oprecht veel genot en voldoeningals in familie. Ze zijn nog altijd even vlug en even vroom, onze katholieke turners, net als vroeger; 'k gelocf het; zulk prachtwerk: oefeningen, zweedsche bewegingen, ballet ten en kunsttoeren de hoogte in, juist als een levend kantwerk: schoon! Tusschenin werd eer bewezen aan wie eer toekomt; onze twee vastgetrouwe be stuursleden Albert en Joseph werden van wege den Belgischen Katholieken Turn bond, gedecoreerd met de Bronzen Meda- lie, om hun jarenlange, duurzame opoffe ring voor de gilde en voor hunne leden. Een diep hartelijk en welgemeend hand geklap beantwoordde die voorstelling, en innig aangedaan stonden onze twee ge- vierden met het eeremerk op de borst, in 't aanzien van hunne familieleden en ve len ónze eere-leden; een heuglijk feit, een deugddoende avond. Slechts een twin tigtal dergelijke eereteekens werden tot nu toe in 't Land toegekend; in West-Vlaan- deren zijn het de eerste. Hartelijk proficiat aan de twee gedeco reerden en aan hunne familie; en Innig dank voor al het goede in de katholieke rangen.. Een toeschouwer. 5 MAART 1933. Nummer 10. Bi 4 TENTOONSTELLING VAN LANDBOUWMACHINES IN DE CINQUANTENAIRE TE BRUSSEI UUN Z'CHT OP i-snaaaaa^aaiassaaaiaaaasaBSE: iute moorcienaar van Roosevelt Lij z'.jn aanhouding DE BINNENZAAL isBEBBBBBaBBBaBBBBEBBBBBBBBB UIT KEIEM Op Vrijdag 24 Februari 1.1. hield de Vol kenbond een algemeen© buitengewone vergadering om een besluit te treffen in zake het geschil China-Japan. De verga dering ging door onder voorzitterschap van den Heer Hymans, afgevaardigde van Belgie. Kennis werd er genomen van het ver slag der Negentien die de actie van Japan ten volle afkeurde, China in het gelijk stelde en de onwettigheid van den nieu wen staait van Mandchoukoeo deed uit schijnen. De afgevaardigde van China legde het standpunt uiteen van zijn land alsook de gedelegeerde van Japan. Vervolgens werd overgeigaan tot de stemming en de besluiten der Negentien werden met algemeen© stemmen aangeno men. Na de stemming verlieten al de Ja panners, onder een groote stilte, de ver gaderzaal. JAPAN ZAL DEN VOLKENBOND VERLATEN Naar wordt gemeld zal Japan tegen ein de dezer maand de noodige schikkingen treffen om ontslag te nemen in den Vol kenbond. Evenwel zou Japan voort willen deelnemen aan alle Internationale confe renties, evenals aan de ontwapeningscon ferentie. Wat een tegenstelling toch. Een land dat zich ten uiterste wapenit, wier muni tiefabrieken dag en nacht in volle wer king zijn, dat in de buitenlanden nog groote aankoopen van ammunitie doet, volop In oorlog Is met China, en die deel neemt aan een ontwapeningsconferentie! AMERIKA KEURT DE HOUDING VAN DEN VOLKENBOND GOED Naar berichten uit Amerika heeft de regeering der Vereenigde Staten van Ame rika de houding van den Volkenbond ten volle goedgekeurd. ENGELAND VERBIEDT DEN UITVOER VAN WAPENS NAAR DE OORLOGVOERENDE LANDEN IS HET GEEN KOMEDIESPEL? Sedert enkele weken v»aren de Engel- sche munitiefabrieken overstelpt met be stellingen van China en Japan. Dag en nacht werd in de fabrieken gewerkt. In December werden nog dertig tanks aan Japan uitgeleverd. Verscheidene ontwa pende Engelsche pakeöbooten werden door Japan aahgekoeht en zijn ln allerijl naar Japan afgevaren. De aandeelen der munitiefabrieken ste gen aanzienlijk van waarde. In den loop der laatste week heeft nu de Engelsche regeering het verbod uitge vaardigd, voor zoolang het geschil niet bijgelegd wordt, nog wapens uit te voeren naar het Verre Oosten. De uitvoer ban nog geschieden naar Siam. Volgens het schijnt is Siam ln goe de verstandhouding met Japan zoodat voor Japan de gevolgen heel klein zullen zijn en grooter zullen drukken op China. In andere landen werdei nog geen ge lijkaardige maatregelen getroffen en ln alle beurzen zijn de aandeelen der muni tiefabrieken gestegen zoodat men kan be sluiten dat overal groote bestellingen wer den gedaan voor een of ander oorlogvoe rend land. DOODELIJK ONGELUK TE TRAIMCOURT (Meuse, Fr.) Men vraagt ons ln te Iasschen; Op Donderdag 16 Februari 1.1. Is een pijnlijk ongeluk overgekomen aan eene inbeoriinge dezer gemeente, de genoem- de Irma Lust, echtgenoote Cyriel De poover. Laatst genoemd huisgezin ls zich op eene hoeve gaan vestigen te Traincourt (Meuse) Frankrijk. Welnu op genoem den Donderdag morgen, rond 9 ure, was Irma Lust handschoenen gaan dragen naar haar zoon Jerome die op het veld werkte. Bij hare terugkomst, in het over steken van den steenweg, rechtover de deur der hoeve, werd zij gevat door een automobiel uit Verdun en met hevigheid ten gronde geworpen. Men bestatigde bij het ter hulp snellen eene schedelbreuk. Vrouw Depoover-Lust is tot het be wustzijn niet meer weergekeerd en drie uren nadien overleden. De begraving heeft plaats gehad te midden van eenen grooten toeloop nieuwsgierigen, waaronder al de Belgen, die in dit gewest wonen, tegenwoordig waren. I3EI3£IBSS!!5B3IEBiSXX3ESll3SESBBBaE Da dader, de Italiaan Zingara, wiens kleederen werden afgerukt door het volk, getrokken onmiddelijk na dan aanslag. Die photo werd per vliegtuig van Miami naar New-York gezonden, en daarna per telegraaf naar Londen en naar Scandi navië overgeseind. lasaaasHaaBSïaïïsaaBaxüaassas ia (VLAAMSCHE OF FRANSCHE) met godvruchtige oefeningen voor al de dagen van den Vasten bij SANSEN-VANNESTE, POPERINGE, Gebrocheerd 3,25 frank. Verbonden 4,00 frank. (Per post gezonden mits opleg van 0,50 frank voor Belgie en 1 frank voor Frankrijk.) Bedrag mag ons opge zonden worden in postzegels of gestort op onze postcheckrekening Nr 15.570. SNELLE OPMARSCH DER JAPANNERS De Japansche troepen, geholpen door de legers van den nieuwen Staat Mand choukoeo en verscheidene Mongoolsche stammen die vijandig staan tegenover de Chineezen, rukken snel op ln het gebied der Provintie Jehol. Veel steden en dorpen werden fel ge bombardeerd en honderden burgers ge dood. De Japanners schijnen op geen te groo ten tegenstand te stuiten en winnen voort durend terrein. Geheele benden Chin.ezen hebben zich reeds overgegeven en een generaal heeft zelfs aan Japan den eed van trouw ge zworen en helpt deze nu tegen zijn eige ne landgenooten, met heel zijn leger. De Chineezen maken voortdurend plaats en op vele plaatsen zijn zij op de vlucht gegaan. Naar het Ohineesch hoofdkwartier ls dat een strategiscben terugtochtmaar de algemeens Indruk is dat binnen een drietal weken gansch de provintie onder de macht van Japan zal staan. Of de veroveringszucht van Japan daar zal ophouden, dient nog afgewacht. RUSLAND HET PARADIJS ONTVLUCHT In de nabijheid van Lida, in Polen, ls een Russisch legervliegtuig neergestreken, Het vliegtuig was met machiengeweren gewapend. De loods verklaarde dat hij er genoeg van had van het Russische para dijs, en het luchteskader ontvlucht was. Toen hij boven de grens voorbij vloog werd hij fel door de Russische artillerie beschoten. HOUTKAPPEN OF DE KOGEL De Russische regeering wil dat veel hout voortgebracht worde in dieze tijden. In de boschstreken werden alle mannen ver plicht hout te gaan hakken, op gevaar met den kogel bestraft te worden. VEREENIGDE STATEN HET ROOSEVELT KABINET BIJNA GEVORMD Met het begin van dezen maand wordt het presidentschap overgemaakt aan Roo sevelt, die nu voortaan alle zaken zal moe ten afhandelen. Zijn kabinet ls reeds ten grooten deele gevormd, en het eigenaar digste van zijne regeering is wel dat een vrouw als minister zal dienst nemen. PRESIDENT ROOSEVELT ZAL DEN EED AFLEGGEN OP DEN BIJBEL Voor zijne aanstelling zal President Roosevelt den eed van getrouwheid moe ten afleggen. De nieuwe voorzitter der V. S. heeft besloten den eed af te leggen met de hand op een ouden bijbel met H-ol- landsche tekst, die sedert eeuwen ln het bezit is van zijne familie. DE BANKMOEILIJKHEDEN De moeilijkheden die ziah eerst bij de banken van Michigan voordeden hebben denstand verleent toelagen voor het in een groote uitbreiding genomen ln veel richten van prijskampen voor hoven of andere Staten. voor bloemenversiering. Een algemeen moratorium wordt zelfs Om hiervoor ln aanmerking te komen, in overleg genomen. moeten de betrokken vereeniglngen hun- Vele bankinrichtingen hebben met de ne aanvraag vóór 31 Maart laten gewor- goedkeuring der overheden en dit om den aan den Rljkstuinbouwconsulent of een paniek te voorkomen besloten al- rechtstreeks aan het Ministerie van Land- leen maar 5 der deposttos uit te betalen bouw en Middenstand (Tuinbouwdienst). totdat, een ommekeer in de arken zal voor- LEERGANGEN EN VOORDRACHTEN Men zoekt om nieuwe wetten te doen OVER TUINBOUW stemmen om zekere depositos te kunnen Het Departement van Landbouw richt vastleggen. elk jaar, op zijne kosten, cursussen en In Ohio alleen hebben achttien banken voordrachten ln over fruit-, groenten- en geweigerd alle uitbetaling te doen van de- bloementeelt. positos. De vervrorengelden ln die De aanvragen strekkende tot het be- banken bedragen 815 millioen dollar. komen van dergelijke leergangen en voor- Een eerste gevolg der tekortkomingen J drachten voor 1933-34 moeten op het der banken is het in failliet gaan van vele Ministerie van Landbouw en Midden inrichtingen of het versmelten van enkele stand, Tuinbouwdienst, Queteletplaats, EEN SCHOONE VASTENBRIEF De Herderlijke Vastenbrief van Z. Em. Kardinaal Van Roey sprak over «Het Verlossingswerk en het Heilig Jaar 1933 In deze tijden van benauwende druk king is de gedachte aan het groote Ver lossingswerk eene verademing. Wij zien dagelijks hoe ljdel zelf de meest edelmoedige en wijze menschelijke pogingen zijn om de harten der men- schen uit het hachelijke en benard ge- prang te helpen. Wij moeten terug naar denVerlosser, den Goddelijken, die niet werkt volgens ons klein menschelijk gedoe, noch enkel beschikt over geringe menschelijke middelen, maar de wereld op zijn handen draagt en goddelijke vondsten, goddelijke reddingsmiddelen bezit. NATIONAAL VERBOND VAN BUR GERLIJKE OORLOGSVERMINKTEN. - PROVINCIAAL KOMITEIT VAN WEST- VLAANDEREN. - AFDEELING IEPER. Belangrijk Bericht. Er wordt de leden der Burgerlijke Oor logsinvaliden ter kennis gebracht dat de Formulieren om de vrijstelling van de nationale krisisbljdrage te bekomen zijn in het lokaal, bij Hoflack A., herberg De drie Koningente leper, alsook bij Cu- velier Maria, herberg Den Ankerte Vlamertinge. De inlichtingsdienst zal voortaan plaats hebben de 2* Zondag van leder maand van 2 V2 u. tot 3 u. ln het lokaal. HET KOMITEIT. PRIJSKAMPEN VOOR HOVEN OF VOOR BLOEMENVERSIERING Het Ministerie van Landbouw en Mld- TREKKING DER VERWOESTE GEWESTEN WIE WINT ER HET GROOTE LOT? LEENING 4 t. h. 1921. Woensdag had de 98* trekking plaats van de leening van de Verwoeste Gewes ten 4 t. h. 1921. Reeks 119.429 Nr 15 ls betaalbaar met 500.000 frank. De andere 19 nummers van de reeks zijn betaalbaar elk met 250 fr. IBHBBBHBnfaflBIIBBBBBBBBEZBBBaB DE 101-JARIGE VAN TIELT OVERLEDEN Dinsdagnamiddag is Meetje Clarysse op 't onverwachts overleden. Het oudje is ln haar zetel zachtjes in den Heer ontslapen. EEN KOMMUNISTISCHE HON- GERMARSCH NAAR BRUSSEL Het schijnt dat de communisten, hierbij het voorbeeld volgend van de Engelsche en Amerikaansche hongergangers, een op- marsch van de werkloozen naar Brussel voorbereiden. Die opmarsch zou plaats hebbenn op 19 Maart. De communisten doen dus po gingen om de werkloozen onder hun vlag te scharen.' Zij kondigen ook een open bare geldinzameling aan om de kosten van den marsch naar Brussel te dekken. Ook uit leper zou een groep de honger- marsch moeten aanvangen. ONGEVAL TE BOESCHEPE Donderdag morgen, rond 8 uur, werd de jonge juffer Vanhee van Boeschepe wonend op den weg van Abeele naar Steenvoorde, tusschen een wagen en een muur geduwd en het sleutelbeen gebro ken. Dr Van Walleghem van Poperlnge werd bijgeroepen om de gekwetste te ver zorgen. HOOFDZETEL; Bestuur: R. Mortier GENT, Lange Meire, Nr 2 (Kouter) I BIJHUIS: Theorie - Fraktijk - Lessen op den auto zelf - Rijoefeningen Gemak van betaling KORTRIJK, Gentschensteenweg, 211 andere. Voor de saneering der banken van den Staat van Michigan zou alleen 180 mil lioen dollar noodig zijn. Brussel, toekomen vóór 15 Mei a. s. HEER DEVÈZE NEEMT ONT SLAG ALS VOORZITTER VAN DEN LIBERALEN LANDSBOND Met 12 Maart aanstaande diende de voorzitter van den Liberalen Landsbond herkozen te worden. De Heer Devèze, mi- De betrokken gemeentebesturen en ver- nister €n tevens tot nu voorzitter der Li- eenigingen dienen een genoegzaam ruime berale Landsbond,heeft bij dezen bond zijn zaal alsook een behoorlijk aangelegden ontslag ingediend en verklaard geen nieuw Te Detroit heeft Ford ingegrepen en tuin ter beschikking van den voordracht- voorzitterschap meer te aanvaarden. Dit 8 millioen dollar ter beschikking gesteld houder te stellen, aan twee banken, evenwel op voorwaarde dat hij gansch het bestuur dier banken ln handen krijge. Door de bankmoeilijkheden ls <Je han del en de nijverheid erg belemmerd ge worden in een twintigtal Staten. In verschillende Staten werden maatre HERBOUWEN VAN DE SASSENBRUG Het verkeer voor voertuigen wordt ge stremd op het wegvak Pervijze-Veurne vanaf 2 Maart 1933 tot een ónbepaalden datum, ten einde de uitvoering der wer ken tot herbouwen der Sassenbrug in uit reden dat het bekleeden van het voor zitterschap bezwaarlijk ls met de hoeda nigheid van minister en omdat hij met Igeen zekerheid kan bepalen wanneer hij uit de regeering zal treden. De Heer Devèze heeft er dus genoeg I van gekregen van het liberaal geknoei. VREESELÏJK DRAMA TE UKKEL-KALEVi Vier personen verstikt In een woning op den Alsemberg;, steenweg te Ukkel, heeft men het M. Jan Jacquemyns, ondernemer, 44 zijn vrouw Elisabeth Boes, 47 hun twee kinderen, 12 en 7 jaar, gevonden door het gas. Men gist zich over de aanleiding te- drama. Ongeluk is uitgesloten. Het lj misdaadof door ellende of door fa-., zinnigheid. IBHBBBBBBElQBBBIEBanSlBIIlBiij BEROEPSHOF VAN GENT Diefstallen te Zonnebeke en Omt^ Door de rechtbank van leper te* een viertal dieven en verhelers sti» gestraft, voor dieften van konijnen" kiekens te Zonebeke en omtrek ln Jozef Deleu, van Langemark, kreeg maanden gevang, evenals Jules Ferrf van Zonnebeke; Maurice Renieye, Zonnebeke werd verwezen tot 10 aim Albert Lammens, van Zonnebeke, tot maand; Marie Ferest, van lonmebel voor verheling, 1 maand en 182 lr. boej1 Aloïs Joye en Emiel Ramont, beiden Zonnebeke, werden vrijgesproken. In beroep werd het vonnis van den ee sten rechter gewijzigd en volgende strij fen werden toegepast; Deleu 11 maand vijf maal 182 fr. boete of vijf maal 8 di gen gevang; Jules Ferrest, 3 maand; vijf maal 15 dagen, voorwaardellfc, jaar; Remye, 1 maand, voorwaarde™ 5 Jaar; Lammens wordt vrijgsprok» Marle Ferrest hoort hare straf bekraci-; gen; Joye en Ramont blijven vrijgesp- ken. gelen getroffen, en Roosevelt en Hoover genoemd wegvak gelegen, toe te laten, hebben^ook besloten het wantrouwen bij jyg omleiding van het verkeer wordt door middel van aanwijsborden aangeduid. alle middelen te keer te gaan. NEDERLAND MILITAIRE AMBTENAARS MOGEN NIET SOCIALIST ZIJN De Minister van Landsverdediging van Holland heeft het streng verbod- opgelegd aan alle militaire ambtenaars toe te tre den of steun te verleenen aan organisa ties met socialistische strekking. FRANKRIJK BELGISCHE ARBEIDERS UITGEDREVEN DE BENOEMINGEN IN DEN VERTAALDIENST DER KAMER In den Vertaaldienst der Kamer wer den over enkelen tijd drie vertalers be noemd. Alvorens werd een examen uit gevaardigd maar toen het tot de benoe mingen aankwam wilde elk partij een zijner kandidaten er door halen. In de eersten kon gemakkelijk een ka- TE ELSENE, tijdens een drama tus schen Italianen, werd een vrouw doodge schoten en twee andere personen gekwetst. TE FOSSES, bij een autobotsing werden vier personen gewond. TE LEUVEN werd een 17 Jarige jon geling door onbekende doodrijders om vergereden en gedood. TE LANGERBRUGGE werd een werkman tusschen buffers doodgepletterd, IN HET STADSPARK van Elsene tholieke en socialistische kandidaat ge- vonden worden maar de eerste Liberaal Y°P* in,e^\ Papiermand een kmder- die te vinden was stond op de 21- plaats Het wichtje bleek gewurgd te zijn. en had zelfs niet de noodige vereischte Het J*™160*4 Nog voor dat de nieuwe diecreeten zijn punten behaald. Toch werd hij benoemd. TE EKSAARDE werd een jongeling w €n toe- Deze die aan de vereischten voldeden weidd en toch van kant werden gelaten heb- BRU®SEB 6611 fabrlek van beslist een geding ln te spannen marokijn opgebrand. ben 1 TE BRUSSEL werd een oneerlijken schadevergoeding telegrambesteller gesnapt op dieft» en te vragen. Van 1 tot 9 Maart, met begin dus op aange^2,u4?5!' TfxJITA -eu-*" BAIKAL - - MAto5J0Ei HET OORLOGSTERREIN. Kaart die een juisten kijk geeft op het gebied dat door Japan aan China be twist wordt. ia VAN 'T OORLOGFRONT uitgevaardigd in zake aanwerving en toe lating van vreemde arbeiders reeds in verscheidene steden scherpe maatregelen s«n<raeu tegenover de vreem. de arbeiders. Zoo werden te Valenciennes, op onwet- ,v.™ u. „lcu tlge wijze, door de politiekommissaxis, Asschen-Woensdae werd een vischweek T® HORNTT ln eene mijn hadden verscheidene Belgische aibeiders verzocht I Si Belrie lngeret I twee instortingen plaats. Een mijnwerker het land te verlaten. Aan de journalisten werd een banket werd *2*?* «5 'een gekwetst. HET FINANCIEEL ONTWERP Nadat de Kamer, na enkele wijzigingen, I visch werd opgediend, het regeeringsontwerp had aangenomen, vischweek heeft tot doel de Bel- werd het, nogmaals na veelvuldige wijzi- glsche visch beter ln het land te doen gingen te hebben ondergaan, ook door den kennen en waardeeren en zoodoende de Senaat aangenomen. Belgische visschers beter aan hun be- Het ontwerp moest dan terug naar de staan te doen geraken. Kamer, die, na enkele wijzigingen Inge- Kon men er toe komen dat elk Belg bracht door den Senaat geschrapt te heb- 159 gr. per week zou eten zouden onze ototiA© amt ben, o m de vermindering van 600 mil- Bel^he reederljen van den ondergang auto lioen der legeruitgaven, het terug aange- gespaara zijn. nomen heeft. ONZE EIERENUITVOER Het ontwerp moest alsdan nogmaals te- rug naar der Senaat 111 1932 13 onza eierenultvoer nogal flink TE GENT werd een zesjarig meisje door een tram vermorzeld. TE ANTWERPEN is een loodgieter van een dak gevallen en brak zich het bekken. TE HERVE werden twee vracht auto's met zwijnen aangeslagen. TE ANTWERPEN loste een man twee revolverschoten op zijn vrouw die ge- op een autobus. Twee personen werden gekwetst. TE ANTWERPEN werd een groot Na vier heen-«i terugreizen ziln het toegenomen. In plaats van Engeland ls ma^ndof het vnur geteisterd. Na vier neen- en terugreizen zijn rh„(o TE ROLLEGEM is -en oud paartje IBI de Kamer en Senaat on alle nimten een-s Duitschland onze beste afnemer geworden. 1r v~' j ,1a ÏiSn en ^rd fen^efeniU^lt^rp Pran-knjk, dat in 1931 van ons 178 mU- ge£auwd. De gehuwden tellen samen 149 gestemd. hoen eieren had gekocht, heeft er in 1932 I •raar- Door de stemming zijn de Socialisten ln slechts 22 millioen Ingevoerd, oneeni-gheld geraakt. De Heer Blum, lei- Onze uitvoer bereikte zijn hoogste cyfer der hunner fraktie, heeft ontslag geno- u11.19291713 millioen eieren; ln 1930: 515 men en de Heer Bergery, aanschouwd als I millioen; ln 1931: 573 millioen; ln 1932 1622 mllli-aen. Jammer genoeg nam de STERFGEVAL Te Sint Gill'is-blj-Brussel ls Woensf godvruchtig overleden, MIJNHEER ARTHUR ALLAETS Echtgenoot van Mevrouw Van Madt Hoofdingenieur-Bestuurd er aan hetMtaj terie van Bruggen en Wegen, Officier 1 de Leopoldsorde, vereerd met het Oo logskruis met palm, enz., geboren te Woe ten den 21 Maart 1877. De plechtige begraving had plaats 2 terdag 4 Maart, te 11 uur. Met ddep leedwezen vernemen wij 1 afsterven van den h. Arthur Allae hoofdingenieur-bestuurder aan het Mi terie van Bruggen en Wegen, die in z gebied h-ad alle wegenissen van het 1» en die vooraleer tot dit hooge ambti roepen te word-en, gedurende verschili de jaren werkzaam is geweest te Veu en Nieuwpoort. De h. Arthur Allaeys, onzer knapste ingenieurs en een der 1 nige specialisten ln hydrographie, ke; als geen een misschien, bodem en wa; regiem van Schelde en Noordzee, t platte grondkaart hij optrok en vele Jr lang, telkens na peilingen ter zee, aanp te aan de immer verschuivende elemt ten. Het was hij ook die, samen met 1 drograaf Urbain, dertig Jaren geleden, stroomingen in het bed van Brugge-Zf haven bepaalde, zoo ze achteraf zich h< ben voorgedaan. Piepjong nog, doch reeds zeer bedrev Ingenieur en toevallig, door het orro wacht afsterven van den toenmaligen 1- der van den hydrographischen dipn- hoofdingenieur Rochet, aan het hoofd g steld van het Hydnographisch Staakt reel te Antwerpen, was hij, tijdens d beruohten strijd in. 1905, om en rond d wereldvermaarden grooten doorsteè der Schelde, de rechterarm en die techi sche raadsman van den toenmalig Hoofdminister en Minister van Opent» Werken, Baron de Smet de Nayer, openlijk een zeer zeldzaam feit, ve waar hulde bracht aan de schtandi held, het beleg en de toewijding van 1 medehelper. Afgevaardigde Jaren lang, van de Regi ring bij de Internationale Wegenis-Cl gressen, waar hij zeer ln aanzien stt en den wetenschappelijken naam van land hoog hield, was heer hoofdtngenh Allaeys de bescheidenheid en de bedle stigheid zelf. Tot de burgemeester van 1 kleinste dorp wist den weg naar zijn b reel. Geen baasin het Ministerie misschien zoo geacht en zoo werkelijk b mind geweest door allen, van hoog t laag, tot de geringste beambten toe, in uitersten hoek van het land. Een zwaf verlies voor onzen technischen dienst b< teekent dit afsterven. Wij bieden onze innige deelneming n zijne troostelooze weduwe, kinderen ei familie, en namelijk aan zijn broed dokter H. Allaeys van Antwerpen. Groote keus van KERKBOEKEN, Mis sels en andere, PATERNOSTERS, alli GESCHENKEN bij SANSEN-VANNESTE DE MATCH BELGISCH LEGER—ENGELSCH LEGER do leider der jonge Turken» der partij, heeft de partij verlaten. Die verdeeldheid kan nu nogmaals de regeering Daladier in moeilijkheden bren gen. DUITSCHLAND NOG ENKELE KLEINE NIEUWJES Er zouden minstens tien personen ge holpen hebben om den brand in het Reichsbaggebouw te stichten, waaronder verscheidene kommunistische afgevaar digden die door onderaardsche gangen, die het gebouw tn verbinding stellen met het paleis van den Rijksvoorzitter, zouden hebben kunnen ontkomen. Twee gewezen ministers van Pruisen, waarde van den uitvoer af: in 1929 was deze nog 660 millioen fr.; ln 1931, slechts 390 millioen, en ln 1932 287 millioen. Daartegenover staat gelukkig dat sedert vier jaar de prijzen voor het voeder ge- daald zijn. Paschen nadert met rasse schreden en meteen de Hoogdag van den Ieperschen j Handel en Nijverheid. Op de dagen der Tentoonstelling zal I men de straten zwart van volk zien en de HH. Braun en Severing, werden hun er zal weerom gedrang wezen aan de l§Ë SI Vóór den oorlog. Vel-en zullen reeds de puinen van den ouden Tempeliers toren, ook nog genoemd Duiventoren en Duivelstenen te Nieuwpoort, aan de frontstreek, bezocht- hebben. Een woordje uitleg over dat merkwaardig oorlogszicht zal wellicht niet misplaatst zijn. Uit oogpunt van kunst van weinig of geene beduidenis, bood het een sterk his torisch belang. Vierkant van bouw en in baksteen op getrokken, behelsde de toren vier ver diepingen, waartoe een trap door de in de buitenwanden aangebrachte schiet gaten verlicht, toegang verleende. Hooge steunmuren versterkten dezen statigen blok. Vroeger miek hij deel uit van eene kerk, welke toebehoorde aan de monni ken Ridders van de Orde der Tempeliers, die zich in de streek bezig hielden met het droogmaken der Polders. De bevol king van Nieuwpoort, zich uitbreidende, werd dan deze kerk tot tweede paro chiale kerk verheven en toegewijd aan den H. Laurcutius. Na den oorlog. Pcnschetsen van H. Levecque. In 1383 bestormden de Engelschen de stad, staken alles in brand, en van bo vengenoemde kerk bleef enkel de toren over waarvan spraak, en welke door de Duitsche houwitsers in 1914-1918 in puin werd geschoten. Binnen den toren, aan den ingang, is een ond-eraardschen gang, nu nog te zien, en welke, volgens sommigen beweren, zou loopen tot de hofstede «Tempelhof», eene afhankelijkheid der Tempeliers, gelegen te Slijpe. De monnik-en zouden van deze gang gebruik gemaakt hebben gedurende vervolgingen en oorlogen. Daar de vijan delijke linies gedurende den laatsten oor log tusschen deze twee gebouwen gelegen was, werd de vraag door onzen Legerstaf gesteld of er geen gevaar was dat de Duitschers bij verrassing door middel van deze gang de Belgische stellingen moch ten bedreigen, doch zulke eeuwenoude gang was daartoe al te zeer vervallen, om nog deze geopperde vrees te kunnen wettigen. iL I* paspoorten afgenomen. Te Ko-blenz hebben de Nazi's een inval gedaan in de drukkerij van een Centrum blad. Door de politie werden zij ver zocht buiten te gaan, na alles kort en klein geslag-en te hebben. poorten onzer Hallen en der Middel bare School. Alles belooft goed van stapel te loo- I pen. Bestuurleden en Tentoonstellers zijn volop ln de weer om de Foor zoo luis terrijk mogelijk te maken. Tot heden ls Te Berlijn, op het Karl Lietoknechthuls het getal deelnemers reeds zoo groot als 1 :f Mmc. ÉHi wappert de vlag met het hakenkruis. Op alle openbare gebouwen van Prui sen wappert nu d-e oude Duitsche vlag ln plaats van de Republikeinsche. De nieuwe gekozen Rijksdag zal waar schijnlijk maar een zitting mogen houden vroegere jaren en nog immer groeit hun getal aan. Nochtans begrijpen alle Nijveraars het I nuttige nog niet genoeg van onze jaar- lijksche Foor. Het ls niet om gouden zaken te ver die eindigde met gelijk spel 11. II» om de regeeringsverklaring te hooren, ln wezenlijken gedurende de dagen der Ten- het Keizerlijk palels. De hoofd-redacteur van het Socialis tisch blad de Vorwarts werd ook aan gehouden. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB RECHTBANK VAN IEPER VIER MAAND GEVANG VOOR VALSCHEN EED In Juni 1932, had Soenen Victor, vee handelaar te Poperinge, in eene han delszaak, vóór de Rechtbank te leper, eenen gedingbeslissei.den eed afgelegd ten nadeele van Camiel Quaghebeur, landbouwer, eveneens te Poperinge. Deze laatste diende hierom klacht in tegen Soenen bij 't Parket, uit hoofde van valschen eed, en, na een streng on derzoek, heeft de Boetstraffelijke Recht bank van leper, Donderdag laatst, Soe- toonstelling, dat men aan dezelve moet deel nemen; het ls om zijnen naam en zijne producten te doen kennen dat men hoeft ten toon te stellen. Het is dus een der doelmatigste re- klaammiddels welke Handel- en Nijve- raar met de minst mogelijke kosten ter hand gedaan wordt, het ls in een woord eene levende reklaam die spreekt tot de duizende bezoekers welke onze jaarlljk- sche Foor bezoeken. De Nijveraar welke door ons organismus wordt aangewakkerd om zijne medewer king te verleenen en die weigert, uit re den van krisls, uit reden van gemis aan zefbetrouwen of uit reden van onver- Landbank Naamlooze Vennootschap AGENTSCHAPPEN POPERINGE, Gr. Markt, 30. - Tel. 264. - Agent Maurice Vallsey* Niettegenstaande a'.le Volkerenbonden en Vredesconferenties die veel geld kostten en weinig nut opleverden is het volop oorlog tusschen Japan en Chi na. Bloedige veldslagen worden thans ge leverd rond Jehol, Chineesche Provincie welke de Japaneezen willen overmeeste ren. Hier ziet men twee Japaansche officieren die de gevechten volgen; 't Wintert en die in obsevati-epost staan, moeten warm gekleed zijn. Ml BELGISCHE FABRIEK VAN CHICORE1 WYFELIER-TAFFIN schilligheid, gooit dus zijne eigene ruiten stuk,01 ls niet te vetscnoonen. Hoe I NIEUWPOORT, O. L. Vrouwstraot, 1». - Agent P. Huilonnd. TSniïZrTL 1SLC WATOU, M«rkt, 17 - Agent Albert'Yortnel nen dan ook uit dien hoofde veroordeeld I wil hij deze te boven kornet*! Deze woor- DIK.0MU1DE, Groot® Markt, 10. - Agent Achiho Kindt, tot vier maanden gevang zonder uitstel |den en wenken beduiden en beoogen een ZANDVOORDE (Oostende). - Agent V laatste beroep op de onverschilligen in de hoop dat hunne toetreding bij het Bestuur zal inkomen. Een goed nieuws voor de Tentoon stelling is het besluit van het Bestuur der Nijverheidsschool, om aan de Han-|£ICHT - TERMIJN - SPAARKAS 611 in 't delsfoor deel te nemen. Wij zullen dus in de gelegenheid gesteld worden de werken der leerlingen te bewonderen en de doelmatigheid van het onderwijs welke er wordt verstrekt. Tevens zal deze Ten toonstelling een spoorslag wezen voor de ouders welke de toekomst hunner kin- Harde, maar goede les voor hen die in zaken hun eerlijkheid wel eens op zak laten 1 IBBBBBBBBBBBBaBUBBBBBBBBBBflB ereruyee Camille, Gem.-Setd OOSTENDE, Henri Serruyslaan, 18. - Agent Soete Maurice. PERVIJZE, Dorp. - Mevr. Nestor Cornells. WIJTSCHATE, Plaats. - Tel. Kemmel 72. - Bij Gerard V&ndelanoitte LANDINGSBRUG INGESTORT TE HEMIKSEM Maandag avond is een landingsbrug doorgebroken op het oogenblik dat zich verscheidene personen op de brug be vonden. De ladingsbrug berustte op vlotten en een dezer is door het giertij op de Schel de losgeraakt waardoor het logge yzeren deren verzekeren, «het deze van de prak- gevaarte in het water keerde. Door een tisch# lessen welk» ln de Nijverheids- motorboot werden enkele personen op- school worden, gegeven te laten genieten gepikt maar vier verdwenen ln de snelle en tot bekwame vakmannen te laten op- wateren ea verdronken Jammerlijk. lelden. JUÜEN TAHON.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 2