Algemeene Electriciteit TlSANE Het Huis - RADIO'S C. A|V[PH]N[ St ZOJMEH O.L. Vrouw van Sint Jan KALKSALPETER IG In 't Binnenland gediplomeerde electriekers en werktuigkundigen. BRIEF UIT BRUSSEL LOKER VELE, BESTE AARDAPPELEN met GLADDE SCHIL door een stikstof bemesting met de degelijke en goedkoope nitraatmeststof. MEUBELPAPIER ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD KATHOLIEKE KINEMA D0UG OP PROEF CINEMA COLISEUM GEBRANDMERKT WEES MIJN BRUID Kruiden-TheeJSA voor hel Bloed °ne Verstoptheid' "e Maag en de mm"honisteking "e Bloedarmoede DeRhTenlder Jaren ue nheumatiek "e Leverziekten li fo»éigheld Z "gekten I Se naaien Us Hu'dziekten Ji VASTENBOEKJES BOND KROOSTR. GEZINNEN BBaBBflBBBflBBflBBBflBBBflBBBaflflBBBIBBBBBflBBBBflBHBBBBBBBHBNI Duinkerkestraat, 65 Tel. 203 POPERINGE laat hierbij zijn geachte klienteel weten dat het steeds ten haren dienste staat voor het inrichten van VOLLEDIGE electrische instal laties voor licht en DRIJFKRACHT in ALLE gebouwen, zooals HOF STEDEN, brouwerijen, maalderijen, woonhuizen, enz. en dit even goed bij gebruik van EIGEN STROOM als van netstroom. Allermodernst materiaal. De grootste waarborg. Honderden referenties. Altijd voorradig de verschillende typen van auto- en motobat terijen, electrische waschmachienen, lustrerie, enz. i uii onzen bijzonderen Correspondent.) Brussel, 2 Maart 1933. t Kort maandeke Is achter den rug, en straks krijgen we de Lente. Maar van lenteweder nog weinig te bemerken. Best 1a te verdragen wat we krijgen, en de boop voeden dat het beter worden zal. M. Paul van Zeeland, bestuurder van de Nationale Bank, heeft op uitnoodlging van de Revue Politique et Parlemen taire te Parijs een voordracht gehou den over de bestuurde economieeen van die nieuwe vraagstukken waarmee de economische wereld zich thans bezighoudt. Die conferentie is zeker Interessant ge weest, want flnancieele bladen hebben er uitvoerig over geschreven. Maar dat ver tegenwoordigt geen stof voor mijn brief wisseling. Vrijdagavond heeft M. van Zeeland te Berlijn, In het Hooger Handelsinstituut, eene andere voordracht gehouden,. Nu ging het over de Belgische muntpolitiek. De positie van de Belga staat vast. De algemeene economische toestand ls een van de beste ln Belgie. Er was veel volk van aanzien aanwezig, 't onthaal van den voordrachtgever 1 i niet beter zijn. 'et geneeskundig korps van Brussel b:3id Zaterdag eene manifestatie van -apathie voor zestien geneesheeren die i :ds eene halve eeuw praktijk achter den rug hebben. M. Carton de Wiart, Mi nister van Sociale Voorzorg en Volksge zondheid, woonde die feestzitting bij, roemde de geneeskundige wetenschap, en bracht hooge onderscheidingen mee voor de jubilarissen. De U. P. A. (Unions Professionnelles Agricoles) hebben Zaterdag en Zondag te Brussel in het Zomerpaleis hun XV" jaar- Hjksch congres gehouden, onder voorzit terschap van Senator Criquelion. Het congres is ook bijgewoond geweest door M.M. Fermlrae, Nihoul en Limage, sena tors; Sandront, Haustrate en David, dé- putés; baron d'Hüart, voorzitter van den Hoogeren Landbouwraad, en zelfs door een Franschen senatoï, M. Meaumont (Alller)Volgens M. Criquelion, die de openingsrede hield ls er wel een en ander bekomen op gebied van bescherming van baver-, beeten- en veeteelt, maar andere maatregelen moeten dringend getroffen worden om den landbouw te redden. Vol gens spreker, met een landbouwindex van 620 fr. papier, ls de toestand der landbou- wens steeds 26 t. h. slechter dan van 1909- 1914, terwijl de voortbrengstkosten op den hoop toe met 10 t. h. gestegen zijn. De larweprijts moet beschermd worden gelijk in de naburige landen. Sedert drie jaar veliezen de tarwezaalers 300 miliioen per Jaar. wij brengen 4 miliioen zakken tarwe voort, en er worden er ongeveer 13 miljoen ingevoerd. Een inkomrecht van 60 fr. zou 650 miljoen bezorgen aan de Schatkist. De havervoortbrengst is van 1 miljoen zakken, hetzij de opbrengst van 85.000 hektaren. Het bèscherriferecht nu van 24.15 fr. zou wat moeten verhoogd worden. De lijnzaadteelt (vlas) is geval len van 30.000 op 8.441 hektaren. In de streek van Kortrijk zijn c. onder de vlas werkers 25.000 werklooden, en 500 kleine handelaars zijn geruïneerd. De hoppeteelt staat aan den boord van de vernietiging. De boter is thans be schermd voor 1.61 fr. De prijs van de boter zou moeten kunnen gehandhaafd worden op 23-25 fr. In den winter; 20-22 fr. ln den zomer. Bescherming en kofttingenteering van het vleeech heeft geen voldoenden uitslag gegeven. De inkomprlja is verdriedubbeld zonder dat de verbruiker er lets van gewaar wordt. WIJ moeten komen tot volgende prijzen: 6,50 fr. de kilo voor de koeien, 8,50 fr. voor de ossen en de vaarzen, 7 fr. voor de zwijnen. Dit Jaar waren er teveel aardappelen, en er werden 4 miljoen zakken Ingevoerd. In 1931 werden 26.381 paarden inge voerd. De prijs van 160 en 300 fr. is bela chelijk als mem weet dat de invoerprijs is van 2800 fr. lm Frankrijk en 1197 fr. in Duitschland. Inlandsohe teelt zou volledig moeten gebruikt voor het leger en voor de open bare diensten. M. Criquelion gaf vervolgens aan wat de landbouwers vragen op gebied van paahtregeling, lahdvetten, veeteelt, moes kruid- en fruitteelt, en belastingen. Zijne rede werd meermalen door toejuichingen onderbroken. M. Varade Vaeren, vertegenwoordiger van t Landbouwministerie, zette het con- gres aan tot verwezenlijking van een een heidsfront. De openbare opinie moet voor den landbouw wofden gewonnen. Op dat gebied werd reeds veel verwezenlijkt, maar nog niet genoeg. 's Namiddags splitste .zich het congres ln afdeelingtón. Zondagvoormiddag had de slotzitting plaats. De besluiten der af- deeüngen werden voorgedragen en aan genomen en zullen overgemaakt worden aan de bevoegde besturen. Senator Mlhoul hield een lange rede. M. Henrotte, voorzitter van de U. P. A. van liet kanton Tongeren, sprak ln het Vlaarnsah, pleitte voor verstandhouding -tusschen Waalsdhe en Vlaamsche land bouwers. Daarna sprak de Fransche Se nator Beaumont en verdedigde de weder- landsche samenwerking om den landbouw te redden. Het slotwoord werd gehouden door M. baron d'Huart. Een telegram werd ge stuurd aan den Koning en de Koningin, 's Namiddags werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling van landbouwma- oh lemen. De socialistische anti-milltartsche Manifestatie te La Louvidre heeft Zon dagnamiddag plaats gehad met kalm ver loop. De soclaUstisdhe parlementairen waren alleen vertegenwoordigd door Bche- venels, Gaston Hoyaux en Petit, députés, en Oasberman, senator. Maar geen enkel dezer heeft het woord genomen ln de open- luohtmeettng. Er werd geroepen «A bas la Calotte 4 bas Devèze en andere A bas' «Le Peupleheeft slechts driekwart van 'n kolom aam die manifestatie be steed. Te Luik hebben de roode Jonge Wach ten Zaterdagavond gemanifesteerd tegen liet fascisme en tegen den oorlog. Die manifestaties stonden niet onder bet gezag en de leiding van den Partij raad. Staatsminister Louis Bertrand, in «La Peuple» van U. Maandag, schrijft <fct de Socialisten den 14 Maart a. s. de •0* verjaring sullen herdenken van de dood van Karl Marx, de schrijver van fDas KapitoJde grondlegger van het Wetenschappelijk Bocahsme. Het overlijden van Marx werd deslijde m Belgi* alleen aangekondigd in «La Sentinelle» van Verviers. Wat de Belgische Socialisten van de leerstellingen van Marx hebben gemaakt, kan best aan Edward Anseele worden ge vraagd. Want de Socialistische Arbeids- bankmet Anseele als voorzitter van den Beheerraad, roept hare aandeelhouders samen voor 27 Maart, niet om te beraad slagen over de llkwidatie van het kapita lisme maar om den bilan over het dienst jaar 1932 te bespreken. 't Is maar een flauw beestjeMet een kapitaal van 50 miljoen werd een zuivere winst gemaakt van 2.443.238,61 fr. (Verleden jaar: 6.194.486 fr.). Aan de oude en nieuwe kapitaalaandeelen worden geen dividenden toegekend. (Verleden Jaar; 2.120.000 fr.). Zelfs voor de beheerders en kommissarissen ls er in het bilan niets voorzien. Dat zal wel een deceptie zijn voor de meesten. Voor het personeel was verleden jaar 423.476,18 fr. voorzien; voor 1932 slechts 67.107,66 fr. Maar Ik laat Louis Bertrand aan 't woord: De 1* Roode Internationale werd te Londen gesticht ln 1864. Op het hoofd doel: de vrijmaking van de proletariërs, was ledereen akkoord. Geen akkoord meer waar het ging om de actie-methodes. De Duihschers, met Marx, waren com munisten, en wilden door politieke actie den Staat bemachtigen. De Franschen, volgelingen van Proud- hou, waren mutualisten. De Rus Bakou- nin gevolgd in Chili, Spanje en Rusland door de anarchisten en autonomisten. Het gezkg moet van omhoog uitgaan, van een algemeenen raad, zegden de Marxisten. Neen, van omlaag, zegden de aanhangers van Bakounin. Daaruit volgden later anarchistische aanslagen. Die twist werd stilgelegd door den Duitsch-Fransohen oorlog van 1879-71. De nederlaag van de Commune deed de In ternationale volledig uiteenvallen. In Den Haag, ln 1872, werd een nieuwe Internationale Conferentie belegd. De ge heime alliance van Bakounin werd daar uitgesloten. Daar werd tevens besloten, dat de Algemeene Raad van de Interna tionale zou overgebracht worden naar New-York. Een nieuw congres, zonder bijval, werd in 1873 te Bern (Zwitserland) gehouden. Partijgangers van Bakounin waren daar ln meerderheid. Marx had intusschen de meeste van zijn aanhangers verloren. In April 1935 zal men de 50' verjaring herden ken van de II" Roode Internationale. Of het daar tot eene verbroedering zal ko men van de aanhangers der II" en III" Internationale (Moscou), is natuurlijk af te wachten, maar valt fel te betwijfelen. Louis Bertrand schrijft zelf dat hij nog gaarne tot 1935 zou willen leven om het halfeeuwfeest van de II" Roode Interna tionale bij te wonen. Voor mij niet gelaten! M. Louis Franck, die gouverneur is van de Nationale Bank, heeft Maandag over onze financies gesproken. Hij is kontent over den toestand. En dat moet voor ons als reden gelden om tevreden te zijn. De brand in het Rijksdaggebouw van Berlijn zou wel kunnen meêbrengen, dat ons Parlementsgebouw voortaan ook beter zal bewaakt worden. Ge kent dat gebouw, dat langs voren uitgeeft in de Wetstraat, rechtover het Park, langs achter ln de Leuvensche Straat. Hooge ijzeren afslui tingen, die dag en nacht openstaan. Twee huisbewaarders, één langs voren en één langs achter, 't Is alles. Ik verwacht mij aan voorzorgmaatregelen, want 't succes van den brand te Berlijn zou wel kun nen gelden als aanmoediging om te Brus sel ook 'n proef te wagen. Met de tegen woordige bewaking zou het niet zoo moei lijk zijn. De Brusselsche Federatie van de B. W. P. heeft Maandag dan nog een dagorde gestemd ten voordeele van het eenheids front (Socialisten en Communisten) tus schen de II* en III" Internationale, naar de jongste besluiten der II" Internationale (Vandervelde) die onlags te Bern (Zwit serland werden in de wereld gezonden. Men verzekert, dat uit Luik over Limburg naar Duitsohland groote vracht ten revolvers worden verzonden. Dat ls natuurlijk niet om musschen te verja gen. Zondag heeft te Brussel het hoofd bestuur der Belgische Vereeniglng voor de Vrije Gedachte» een vergadering ge houden, waar besloten werd tot eene krachtige actie voor de scheiding van Kerk en Staat. Er werd ook geprotesteerd tegen het besluit van Minister Devèze be treffende het vetbod van politieke gazet ten in de kazernen. Ge moogt U dus verwachten aan een nieuwe actie van liberale en socialistische vrijdenkers. De Belgische Groep van de Union Interparlementairehield vandaag (Don derdag) eene vergadering in de Financle- zaal van den Senaat, Niet min dan zeven punten stonden aan de dagorde. Voorzit ter is M. H. Carton de Wiart, eekretarls V. Volckaert, en bestendig sekretaris M. Maes, adj'unfct-griffier van den Senaat. Het bestuur van de A. C. V. W. (Al gemeene Christene Vereeniging voor Werkgevers) organiseert een congres, dat in September te Kortrijk zal gehouden worden. Het Consortium van het textielbe drijf ln Noord-Frankrijk, gaat het bedrag der gezinsvergoedingen verminderen. Tot nogtoe was de gezinsvergoeding 1 fr. per dag voor een kind, 350 fr. voor twee kin deren, 10 fr. voor drie, 15 fr. voor vier, plus 6 fr. meer voor elk kind boven de vijf. Dat zal nu worden: 1 fr. voor een kind, 2,40 fr. voor twee, 4,10 fr. voor drie, 7,60 £r. voor vier, voor vijf: 10,80 fr., voor zes: 14 fr., en daarboven 3,20 per kind. t Ergsite van alles: aan de kinderen van Belgische ouders worden die sommen om gewerkt ln Belgische franks. Dat wordt dus 80 cent. per Fransche frank min. In de Ministerraadzitting van Dins dag is gesproken over den nieuwen be- hoeftigheidsstaat. Tot bepaalde besluiten ls het nog niet gekomen. In betrekking hiermee citeer ik hier de persme de dee 1 ing die vorigen Vrijdag werd uitgezonden na het onderhoud met M.M. Jaspar, Carton de Wiart en Poullet: De afvaardiging van het Algemeen Christelijk Werkersverbond en van het Al gemeen Christelijk Vakverbond, bestaande uit de H1I. Van Oveibergh, Marck, Rub- bens, Debruyne en Pauwels, die gelast was aan de Regeering het standpunt der chris telijke arbeiders uiteen te zetten in zake de werkloozenvergoedingen, werd den 24 Februari ontvangen door de H.H. Minis ters van Financiën, van Binnenlandsche Zaken en Sociale Voorzorg. Uit dit onderhoud blijkt dat: 1) Er geen spraak is hst bedrag der toe slagen, door het Nationaal Krislsfonds be taald, te wijzigen; 2) Om aaa de provinciën en gemeenten 5 MAART 1933. Nummer 10. Bladz. 3, STAD POPERINGE weze voor U, Poperingenaars, en niet min voor de vele bedevaarders uit deze West- Vlaamsche gouw, het doel van uwe ge dachten en godsdienstige daden geduren de dagen van het TRIDUUM. Getrouw aan de aloude godsvrucht, en dankbaar om de bron van genaden die sedert eeuwen over dezen geheiligden bo dem van uwe geboorteplaats vloeit, be treedt met vernieuwde vroomheid de stra lende en lichtende kerk van St Jan, waar een uitgelezen zangkoor de eerbiedwaar dige gewelven zal doen dreunen bij het geestdriftig aanheffen van het oude ont roerend mirakellied. De Moeder Maagd, de machtige Mid delares, aanroepen in een heiligdom dat de streek heinde en ver met een godde lijke aantrekkingskracht beheerscht, wenkt U toe ter uitreiking van haar onschatbare gunsten. O. L. Vrouw van St Jan verwacht U niet te vergeefs in haar oord van genaden; zij zegene U en uwe gezinnen, zij veredele uw werk en zwoegen en lelde U veilig door deze woelige tijden! Dit Jaar begint het Triduum op ZA TERDAG 11 Maart. Om 6.30 u. plechtig Lof met openingssermoen door Eerw. Pa ter Lammer-tyn, Redemptorist. Op ZONDAG 12 Maart, de missen gelijk op andere Zondagen, 's Avonds om 6 u. plechtig Lof en Sermoen. Op MAANDAG 13 en DINSDAG 14 Maart: 's Morgens solemneele Mis om 6, 7, 8 (in deze Mis sermoen) en om 10 u. 's Avonds om 6.30 u. plechtig Lof en Ser moen. Het liedeke van 't mirakel (15 strofen) dat ter gelegenheid van het Jubelfeest van 1879 gedicht wierd, zal ln de kerk uitge deeld worden. Als zoeten honing vloeide het uit de keurige dichterpen van een vurige ver eerder van O. L. Vrouw van Sint Jan, wijlen Deken De Bo, alstoen pastoor van Elverdinge. ■■BBBiBSBHavgaHBiiiaaaaBBBBa INHULDIGING VAN DEN Z. E. H. O. SEYNHAEVE als Pastor der Parochie OP ZONDAG 5 MAART 1933. Vorming van den stoet om 2 ure namiddag aan De HoekjesOrde van den stoet: 1. Politie; 2. Ruiters; 3. Wielrijders; 4. Groep «Welkom»; 5. Mu ziekmaatschappij van Eesen; 6. Duiven- wagen en Duivengilde; 7. Oud-Strijders- bond met vlag; 8. Tooneelgilde; 9. Sint Sebastiaansgilde; 10. Boerengilde; 11. Wa gen der Boerengilde en Boerinnengtlde; 12. Wielrijdsters; 13. Huishoudkundige wagen; 14. Kruis en kandelaars; 15. Vaan del der H. Kindsheid en Schoolvaandels; 16. H.H. Apollonia, Cecilia en Agnes; 17. Groep van den H. Tarcisius; 18. Groep Geloof, Hoop en Liefde; 19. Abraham en Isaac; 20. Melchisedech met zijn knecht; 21. Manna; 22. Achttien Herders; 23. Kruistochtsters; 24. Congregatie met vaan del; 25. O. L. Vr. Koningin der Engelen en 12 Engeltjes; 26. Muziekmaatschappij van Dranouter; 27. Hemelwagen; 28. Her dersstaf en sleutels; 29. Z. E. Heer De ken en E. H. Pastor. Eerw. Heeren Gees telijken, Familie en Genoodigden, Kerk raad, Gemeenteraad en Commissie van Openbaren Onderstand, Eerewacht. 15.5 stikstof en ong. 28 kalk. BALATUM bij Sansen-\ anneste, Pop. IBBBBBBBBBBiaBaBSHBBBBBBDBBBB de aanneming te vergemakkelijken der vereischte maatregelen om het hoofd te bieden aan de verplichtingen welke ze hebben aangegaan tegenover de werkloo- zen, stemt de Minister van Financien er ln toe tijdens de volgende maanden den dienst der provinciale en gemeentelijke voorschotten voort te zetten; De Minister van Financiën heeft noch tans verklaard dat het regiem dezer voor schotten niet tot ln het oneindige kan voortduren; 3) De Regeering zal aan de werkloozen- kassen blijven toelaten de zoogenoemde bijpassingen van 2 en 4 frank voort uit te betalen. Iets over Groot-Brussel. In 1912 telde Brussel 177.078 inwoners en dat jaar waren er 2115 huwelijken. In 1933, 140.429 inwoners en 1349 huwelijken. Per duizend inwoners 12 huwelijken; ln 1932 nog 10. Met de geboorten is het nog erger ge steld. Te Schaarbeek, in 1912, 90.231 inwo ners en 1338 geboorten. In 1932, 122.741 Inwoners en 934 geboorten. In 1912: 15 geboorten per 1000 inwoners; ln 1932 nog slechts 8. Zonder commentaarI De Socialistische Partijraad hield Woensdagvoormïddag een beraadslaging over den politieken toestand. De dagorde geraakte niet uitgeput. Dezen namiddag werd de bespreking voortgezet. Over de zitting van gister een persmedeeling. Dat zegt méér dan 'n dagorde. De Kamer had Dinsdag niets dan interpellaties over het benuttigen van den vrijen tijd der jonge werkloozen. Gister werd de dagorde Heyman-Boedt aangeno men. Ik kan geen details geven, want 't zou te ver leiden. De herinvoering van de vergoeding der dienstplichtigen van meer dan 8 maan- dendienst werd gister schier met algemee ne stemmen aangenomen. In de geheime zitting werd uitvoerig gesproken over de willekeurige benoemin gen van drie vertalers, door het bureel van de Kamer gedaan. Herstel komt niet. Voor de toekomst mag echter wel ver wacht worden, dat meer waarde zal ge- echt worden aan de bekwaamheid dan aan de politieke opinie der mededingers. De Kamer, ln strijd met de beslissing van de heeren van den Senaat, besliste eenparig dat de krisistaks wel toepasselijk ls op de parlementaire vergoeding. ZATERDAG 25 FEBRUARI 1933, om 6 ure 's avonds. VERSLAG Wanneer de Heer Burgemeester de zit ting geopend verklaart is de raad voltal lig. Zijn aanwezig een zestal toehoorders. 1. Verslag der voorlaatste en laat ste zitting. Algemeen goedgekeurd. HEER BRUTSAERT. Vooraleer de vergadering te beginnen zou ik eerst willen den Heer Burgemeester geluk wenschen om het vertrouwen dat de regeering nog maals in hem gesteld heeft met hem aan te stellen als Burgemeester der 6tad. Ik hoop dat hij voort, met onpartijdigheid en toewijding, zijn burgemeesterschap zal waarnemen. HEER BURGEMEESTER. Ik dank den Heer Brutsaert voor zijne wenschen en beloof met liefde te zullen besturen tot welvaart der gansche bevolking der stad. Door den HEER VANDOOREN wordt ter kennis gebracht hoe onder de leden van het schepencollege het werk werd ver deeld. Heer Burgemeester krijgt in zijne be voegdheid de politie der stad en de be twistbare zaken. Heer Vandooren, eerste schepen, wordt het geldwezen en het open baar onderwijs toegezegd. Heer Gombert, tweede schepen, openbare werken en den Heer Bossaert, derde schepen, den bur gerlijken stand. HEER VANDOOREN. De kommissies die samengesteld werden in den schoot van den raad zijn als volgt samengesteld: Geldwezen: HH. Vandooren, Gombert, Bossaert, Liétaert, Brutsaert, Denys en Lef-ebvre. Wegenis: HH. Gombert, Vandooren, Bossaert, Vancayzeele, Desmyter, Devos en Lefebvre. Onderwijs: HH. Vandooren, Bossaert, Liétaert, Tally, Brutsaert, Denys, Lefeb vre. Openbare gezondheid: HH. Vandooren, Gombert, Bossaert, Vancayzeele, Brut saert-, Sansen en Lefebvre. Feesten: HH. Gombert, Bossaert, Lié taert, Sansen en Lefebvre. 2. Briemaandelijksch nazicht der Kas van de C. O. O. Er wordt ter kennis gebracht dat we gens de ziekte van den Heer Ontvanger van den Openbaren Onderstand het drie- maandelijksch nazicht der Kas niet kon ingediend worden. 3. Aanvraag door de C. O. O. om een perceel bouwgrond te mogen uit ter hand verkoopen te Popcringe, sektie D, Nummer 687a, Er wordt ter kennis gebracht dat het hier geldt om het verkoopen aan den Heer Carpentier Omer, van een stuk grond, gelegen op Sectie D, langs de Vlamertingesteenweg, aan den uit gang der stad, eemer grootte van 13 aren, 't zij op een breedte van 25 m. en eene diepte van 52 m. tegen den prijs van 15 fr. de vkm. De opbrengst van den ver koop zou 19.500 fr. opbrengen, geplaatst aan 5 wat eene Jaarlij-ksche rente zou beteekenen van 975 fr. Nu ls het ver pacht aan 125 fr. Gezien die rente voordeeliger is dan de tegenwoordige opbrengst, gezien den wo ningnood, gezien alle lasten voor dien koo- per zijn, dringt de O. O. O. aan om dien verkoop toe te laten. HEER GOMBERT. De verkoop van die grond wordt gedaan aan kleine prijs, uit reden dat den kooper voor dat hij zal kunnen bouwen, de grond zal moeten op- hoogen. Den verkoop wordt goedgekeurd, alleen Heer Gombert onthoudt zich als lid der C. O. O. 4. Aanvraag door de Kerkfabriek van St Beriinus om het woonhuisje der Duin kerkestraat, sektie F, Nr 724, te mogen openbaar verkoopen zonder voorbehoud. HEER BURGEMEESTER. Het huls werd ingesteld 'fffift 21.000 frank maar werd niet overgeslagen. HEER SEKRETARIS, op aanvraag. Het huisje werd geschat op de waarde van 16500 frank en gezien alle openbare goederen, zonder voorafgaandelijk uit drukkelijke toelating enkel mogen ver kocht worden aan een derde boven den schattingsprijs, wat hier 21.000 fr. was, werd het door de Kerkfabriek ingesteld aan 16.000 fr. plus een derde, dus aan 21.000 fr. De verkoop zonder voorbehoud kan nu enkel doorgaan mits de toelating van den gemeenteraad. Dit punt wordt-algemeen aangenomen. 5. Inschrijving door de Stad van een deel van het kapitaal eener Maat schappij tot het Bouwen van Goedkoope Woningen. HEER BRUTSAERT. Om hier een Maatschappij tot het bouwen van Goed koope Woningen te kunnen stichten moet de stad een aandeel in die maatschappij nemen. In leper werd de basis van 35.000 fr. als inschrijving aangenomen, waarvan enkel 1/5 te betalen valt. Het ware zeker redelijk hier voor Poperinge de basis aan te nemen van 25.000 fr. als aandeel, waar van 5.000 frank zou moeten betaald wor den. Dit zou best ln de begrootlng ingeschre ven worden. In Brussel is men nu ten volle van over tuigd dat hier woningnood is, na het zien van de statistiek onlangs opgemaakt. Algemeen goedgekeurd. 6. Opcentiemen te stemmen op de cedelbelastingcn voor 1933. HEER BURGEMEESTER. Wij zijn verplicht de opcentiemen te brengen op 80 c. daar deze maar weinig meer zullen opbrengen dan de 60 opcentiemen voor het verloopen Jaar. HEER VANDOOREN. De oedulalre belastingen zullen veel min opbrengen ten gevolge de tegenwoordige crisis, de sociale wetten zullen zwaar wegen en de begroo tlng moet ln evenwicht gebracht worden. Dit zal uitgewezen worden bij het na zien der begrooting en mochten de leden liever stemmen na de lezing der begroo ting dan kan dit puint uitgesteld worden tot na de goedkeuring der begrooting. HEER BRUTSAERT. Laten wij de dagorde volgen. Algemeen goedgekeurd. 7. Bcgrooting der stad voor 1933. Na art. 15 der uitgaven. \HEER VANDOOREN. Zooals U kunt merken is de opbrengst der opcentiemen wat hooger dan verleden Jaar maar dit komt voor door dat een nieuw klassement der steden en gemeenten werd Ingebracht sedert de laatste optelling. Doordien ls Poperinge ln zake haar aandeel ln de contribution verbeterd en ls de opbrengst meer dan wij eerst voorzagen zoodat wij kunnen sluiten met een licht overschot. Aldus zullen wij ook kunnen betalen aan het krisisfonds; de som van 150.000 frank werd ervoor ingeschreven. HEER LEFEBVRE. Dat la wel. HEER VANDOOREN. Het etaat toch alzoo-op papier. HEER BURGEMEESTER. t Is al veel. Ter gelegenheid van een post op de be grooting, van 4000 fr. voor vereffening van de rekeningen yan de Carnavalstoet 1931 vroeg RAADSLID DENYS, Indien een bedrag van 4000 fr. eveneens op de be grooting kon ingeschreven worden, als toelage aan den Christen Middenstands bond, om een prijskamp voor etalages ln te richten. Schepen VANDOOREN en GOMBERT antwoordden, dat dit bedrag hun overdreven scheen, voor de slechte toestand der stadsfinanciën, en dat ze maar weinig meer nering verwachtten van de maatregel. De handelaars zouden zelf wei uit eigenbelang schoone etalages maken. RAADSLID DENYS antwoordt dat de stad dient aan te moedigen en op te voe den, vermits de laatste dagen, ons zulke droevige voorbeelden gegeven hadden van gemeenschappelijke solidariteit. Zoo ls bet pijnlijk voor de mentaliteit onzer me deburgers te moeten bestatlgen dat vreem de kolenhandelaars erin gelukken, kolen te verkoopen aan menig burger, aan 3,50 frank de 100 Kilos meer dan de normale prijs. Tot slot van de aanvraag, beloofde het schepencollege toch iedere schriftelijke aanvraag welwillend te zullen onderzoe ken, en wij hebben den indruk opgedaan dat eene toelage, verminderd, zal toege staan worden. BEGROOTING VOOR 1933 (De bijzonderste posten van Uitgaven en Ontvangsten der Begrooting geven wij aanstaande week.) Samenvatting. ONTVANGSTEN Gewone fr. 1.498.240,05 Buitengewone fr. 870.363,69 Samen fr. 2.368.603,74 UITGAVEN Verplichte fr. 1.090.635,65 Vrijstaande fr. 387.525,— Voor orde fr. 18.838.17 Buitengewone fr. 865.618,13 Samen vfr. 2.362.616,95 Herhaling. Ontvangsten fr. 2.3t8.603,74 Uitgaven fr. 2.362.616,95 Overschot fr. 5.986,79 De begrooting wordt goedgekeurd door 7 stemmen (meerderheid) en 6 onthou dingen (minderheid) HEER BRUTSAERT. Het, is een al gemeen gebruik dat de minderheid geen begrooting stemt; onze groep heeft zich dus bij de stemming onthouden. HEER VANDOOREN. Het is niet om een speciaal punt dat Gij u onthoudt? HEER BRUTSAERT. We zullen wel gelegenheid hebben daar later op weer te keeren. 8. Aanvraag tot kredietopening te gelden op de inkomsten der stad voor het dienstjaar 1933. Er is seffens geld noodig om wedden en andere kosten te betalen. In afwach ting de stad geld ontvangt, moet zij er in leening vragen. Een kredietopening van 500.000 fr. moet gevraagd worden aan het Gemeentekre diet, in afwachting het deel op de belas tingen voor het dienstjaar 1933 aan de stad uitbetaald worden. Algemeen goedgekeurd. 9. Mededeclingen. HEER BRUTSAERT zegt vernomen te hebben dat die Regeering krachtige maat regelen zal nemen om de werkloosheid te bestrijden. Groote toelagen zullen ge stemd worden (rond de 600 miljoen) om werken van openbaar nut uit te voeren. Misschien ware den oogenblik .gekomen om den vaart te overdekken op de markt. HEER GOMBERT. We hebben reeds tweemaal naar Brugge geschreven om te vragen de pl-ans van die werken goed te keuren, maar ze antwoorden niet. HEER VANDOOREN. Waarom doet de Staat zijn dijken niet delven? HEER BRUTSAERT. Zoo Brugge niet an-twoordde, was het misschien oolc omdat ze wisten dat er geen geld was. Nu de Staat zelf ons aanzet werken te doen uitvoeren, moeten we van die gelegenheid gebruik maken. De Raad is hiermede akkoord en eene aanvraag zal in dien zin gedaan worden. HEER DESMYTTER vraagt wanneer men den kedzel van 't Kanon naar de Bankelinde zal in orde brengen. HEER BURGEMEESTER belooft dit eerst -te doen, zoodra de finantieele toe stand het toelaat. HEER VANCAYZEELE vraagt dat men eens zou denken aan den keizei van den Werf. Dit wordt hem beloofd als twee de werk. De zitting wordt hierop gesloten; het ls Juist 8 uur. IIMMIHIlHlBBIBBIBHaiBBIII STAD POPERINGE Lokaal: Christen Voü.shuts. ZONDAG 5 MAART, te 4 en te 8 uur, MAANDAG 6 MAART, te 8 uur. Actualiteiten Merkweerdigheden met EARLE DOUGLAS. Waar een wil ls, ls een wegWaar liefde de drijfveer is, worden er wonderen verricht I Earle Douglas zorgt dat 't er stuift! Drama uit de Fransche Omwenteling. Naar den beroemden roman van barones Orczy. MATKESON LANG en JULIETTE COMPTON in de hoofdrollen. De machtige creatie van T. Hayes Hunter. De beruchte Robespierre en zijn trawan ten natuurgetrouw uitgiebee4fl! Woelige toaneelen van ontketende volkswoede! Haat en kwaad, nood en dood, die grijn zen en vloeken en tieren! Tussdhenin de almachtige invloed der vrouw ten goede of ten kwade! Een keuibrok der. nieuwe re filmkunst! Aanstaande week: MADEMOISELLE VAN ARMENX1ERS en DE ZWARTE RIDDER IKBBflllHBSSi-'liCkSESBBBSS&MBBQSBB STAD IEPER Christen Volkshuis, Sint Jacobstraat, 30. ZATERDAG 4 MAART, te 8 uur. ZONDAG 5 MAART, te 2, te 5 en te 8 14 U. MAANDAG 6 MAART, te 8 uur. (Au fer rouge). Machtige weergave van de drijverijen, op- stooten en de wreede moordpartijen tij dens de Fransche Revolutie onder het bewind van den bloeddorstigen Robespier re die zelf op 't schavot sterft. Overheer lijke film in 8 deelen. MATHESON LANG en JULIETTE COMPTON zijn de hoofdartdsten. Prachtige klucht vol leuke zetten en ver rassingen. MAX LINDER vertoont zijn schoonste spel. Leerfilnien en Nieuwsberichten. Aanstaande week: SPEL VOOR RIJ KEN (La boule blanche) én DE EM- DEN of DE DOOD VAN HET KAPER SCHIP (La mort du Öórsaire). DE GEHEIMZINNIGE ZAAK TE GISTEL Dinsdag morgen verscheen de aange houdene Rabaye, garagehouder te Duin bergen, voor de inbeschuldigingsstelling bij het Beroepshof te Gent. Op vraag van het Openbaar Ministerie werd het beroep ingediend door Rabaye verwezen en werd zijn aanhoudingsman daat bekrachtigd. Het onderzoek zal te Veurne verder doorgedreven worden. Zis Marie, 'k moet het U zegge% Wilt mijn woorden overlegg®n* Maakt ge koffie, doet er bij F. C. JACOBS SUIKERIJ 't Slaat op het plakkaatje ginder: 't Is de strafste, gebruikt er minder. BINNENLAND POf LINKIIOVE. Afsterven van E. II. Pastoi. E. H. Henri Desmedt, pastor onzer gemeente was sedert geruimen- tijd ziek geworden. Op Vrijdag 24 Februari, in den namiddag, daar zijn toestand on rustwekkend werd, werden hem de laatste Heilige Sakramente-n toegediend. Zaterdag 25 Febr. in den avond, rond 8 uur, ontsliep hij zichtjes in den Heer. Het stoffelijk overschot van E. H. De smedt werd op een praalbed uitgestrekt en vete parochianen hielden eraan een gebed te gaan storten bij bun overleden herder voor zijn ztelezaligh-eid. E. H. Desmedt bracht hier in onze ge meente de helft van zijn teven door. Vroe ger was hij hier gedurende 18 jaar onder pastor, en, na enkelen tijd afwezigheid, kwam hij bij ons terug, eenige jaren vóór den oorlog, als pastor. Donderdag 1.1. had de begraving plaats onder een grooten toeloop van volk. Heel de parochie had eraan gehouden den laat- 3ten uitvaart van hun betreurden herder bij te woiien. IIOUTEM-bij-Komen. Bocrengfide en Beetensyndikaat. Gezien de bereke ningen van suikergehalte en tara, die door de Suikerfabriek van Moerbeke opgemaakt en aan de beetenkwe-ekers van Houtem medegedeeld werden, de Boere-ngil-de ziet zich verplicht de belangen harer leden te' verdedigen en op te treden te-gen de sui kerfabriek. Thans is de beheerraad aan, het onderhandelen met Leuven, en hij- verhoopt in 't korte eenige voordeelige wijzigingen te kunnen brengen aan boven gemelde berekeningen, ten einde betere en hoogere betalingen te bekomen. Ook is het volstrekt noodig dat de beetenkwee- kers van het arrondissement zich vereeni gen tot een Syndikaat ten einde vaste condities te kunnen maken met de fabrie ken. Willen de boeren zulks niet doen, dan- blijven zij de speelbal van de fabrieken. Het is eene jammerlijke zaak te moeten bestatigen dat zooveel landbouwers nog1 niet vereenigd zijn en van de Boerengilde nog niet willen weten; nochtans de schoo ne Belgische leus Eendracht maakt Machtis en zal immer waarheid blijven. OOSTENDE. Herbergier neergesto ken. Dinsdag avond rond 12 uur, werd de Heer Dalle, herbergier wonende langs den Nieuwpoortschen steenweg, ln zijn herberg aangevalten door twee gemas kerde bandieten. De man kreeg verschei dene messteken en werd erg gekwetst. De daders konden een vijf duizend frand ont vreemden en sloegen op de vlucht. Men zoekt.de bandieten ijverig op. Doodeiijk verkeersongeluk. De mo torfietser Kamiel Debalie, 24 jaar, ge huwd, wonende te Oudenburg, kwam Za terdag te Oostende gereden, in de richting der Oudenburg. Gekomen ter hoogte der Rijkswachtkazerne, reed hij met volte geweld tegen de auto, betuurd door M. Pierloot, uit Brugge. Debalie werd op slag gedood. LOO. Tooneelavond. Kajotters proficiat! Uw tooneelavond, verleden Zon dag, heeft iedereens verwachting over troffen. Had de burgerij, die klaagt dat er nooit iets gedaan wordt en 't omlig gende afrijdt óm tooneelavond en bij te wonen, het geweten, zeker zouden zij niet afwezig gebleven zijn. Welaan Kajot ters, al zijt ge maar werkjongens, ge zljt toch flinke kerels! Uw edele beweging met koenen durfkracht doorgedreven moet en zal eerbied en genegenheid afdwingen. WOESTEN. Voordracht. Verleden Zondag kregen we in de De Tramstatie een zeer leerrijke voordracht over de vol ledige meststoffen. Een groot aantal land bouwers luisterden stilzwijgend naar den ons onbekenden spreker. Daarna werd door zijn medegezel een brochuur uitge deeld met een breede uiteenzetting over de volledige meststoffen Bataille Eeni ge proeven werden reeds in de streek genomen op verscheidene vruchtsoorten, en gaven goede uitslagen. (■B£BSE3ESBBaSSS3EBE3IB3S9BBH- Landbouwcomice Kemmel-Ieper UITSLAGEN VAN DE PAARDENPRIJSKAMPEN van Asch-Woensdag 1 Maart 1933, gehou den te IEPER, ter Groote Markt, om 10 u. EERSTE PRIJSKAMP Hengsteveulens van één jaar. 1. en 50 fr.: Coene Mar,, Dikksbusch. en 40 fr.: Kestelyn Er., Westouter. en 35 fr.: Legrand Henri, Brielen, en 30 fr.; Depoorter B., Passchend. en 25 fr.: Van Eecke I., Zuidschote. en 20 fr.: Verstraet-e C., Hollebeke. TWEEDE PRIJSKAMP Hengsten van twee jaar. 1. en 100 fr.: Soubry Cyriel, leper. 2. en £0 fr.: Coene M., Difckebuseh. en 60 fr.: Debeuf Victor, Geluwe. en 40 fr.: Vandamme Ch„ St Jan. en 20 fr.: Desmijter R., Voormez. DERDE PRIJSKAMP Merriën van één jaar. 1. en 50 fr.; Coene Em., Vlamertinge. 2. en 40 fr.: Barbez M., Dikkebusch. 3. en 35 fr.: Vercoignde L., Bikschote. en 30 fr.: Coene Mar., Dikkebusch. en 20 fr.: Coene Em., Vlamertinge. en 15 fr.: Mahieu W" E., Ploegs-t. VIERDE PRIJSKAMP Merriën van twee jaar. 1. en 60 fr.: Lampaert Emiel, leper. 2. en 55 fr.: Nuijtten Henri, leper, en- 50 fr.: Mahieu W* E., Ploegst. en 45 fr.: Pecceu Reml, Zuidschote. en 40 fr.: De Jonckheere L., Oost- vleteren. VIJFDE PRIJSKAMP Merriën van drie jaar. 1. en 75 fr.: Verplancke K., Boezinge. 2. en 60 fr.: Coene Mar., Dikkebusch. 3. en 50 fr.: Barbez M., Dikkebusch. 4. en 30 fr.: Barbez M., Dikkebusch. ZESDE PRIJSKAMP Merriën van vier jaar en daarboven. 1. en 100 fr.: Coene M., Dikkebusch. 2. en 80 fr.: Lalemaa W* P., West- nieuwkerke. en 60 fr.: Sobry Cyriel, leper, en 50 fr.: Coene M., Dikkebusch. en 45 fr.: Lampaert Emiel, leper, en 40 fr.: Demijt Maur., Brielen. en 30 fr.: Mahieu W' Ed., Pioeg- steert-Bizet. 2. 3. 4. 5. 0. 3. 4. 5. 4. 5. 6. 3. 1 6. DU1 •VS»-- 3. 4. 5. 6. 7. Helpt spoedig HOOP D PYN VALLINGEN - GRIEP üny^jifïisciH GASTHUISSTRAAT, 15, POrUivïNGE. t= Verguld eeremetaal. Zilveren eeremetaal. Kostelooze toezending »a« de brochuur met uitleq. BLONDST, 64, Peohthofstraat, Brussel. Lombard Apoth., 27, Stoofstraat, Brussel. IBS3Ë3B£3832!Sa2EB9>aiHBaBHgHH Zondagrust. Alle Apotheken open tot den middag; heden Zondag namiddag Apotheek NOTREDAME. POPERINGE Eenige Leden betaalden nog hun jaargeld niet. Onze Bond moet daarmede in regel zijn tegenover den Provincialen Bond, vóór half Maart. Vriendelijk verzoek dus aan de achterblijvers hunne kaart onmiddellijk te willen afhalen bij M. Notredame, Apotheker, Groote Markt, Schrijver van den Bond. Langs de baan. Zondag avond, rond 10 uur, nabij het Zwijnlandvon den voorbijgangers een manspersoon langs zijn velo op straat liggen. De man was ongesteld geworden, was van zijn velo ge vallen en lag op de steenen buiten kennis. In allerhaast werd een dok-ter bijge haald, die het noodig vond de man over te brengen naar het lasthuis. Een ge dienstige heer uit de wij'k bracht hem met zijn auto naar het hospitaal. De man, die bleek zekere Bailleul Julien van Boeschepe te zijn, kon den Maandag morgen gansoh hersteld, huiswaarts kee ren. Daar zijn er nog die aan hoofdpijn, migraine, rheumatiek en aan griep willen lijden, wij hebben hun nochtans genoeg de MONOPOEDERS aanbevolen. Te koop bij H. Notredame, Groots Markt, en A. Kestelyn, Gasthuisstraat, Poperinge. DOPPERS Over eenige weken schreven we enkels regelen in betrek met de afhouding der pensioenbijdrage van de volledige werk loozen. We stelden het feit vast dat som mige werkliedenorganisaties aan hun plicht te kort kwamen met de werkloozen aan te raden die bijdrage ni-et te storten en dit als lokaas gebruikten om enkels leden bij te winnen. Met opzet vernoem den we geen enkele organisatie omdat we hoopten dat het genoegzaam zou wezen op het verkeerde dier handelwijze te wij zen, opdat ook die organisaties het moge lijke zouden doen om sociale wetten te helpen toepassen en uitvoeren. In onze verwachting werden we niet bedrogen, en het is met voldoening dat we bestatigen dat de pensioenbijdrage thans door alle organisaties wordt afgehouden. Niet dat wé ons verheugen in die afhouding. We aanvaarden heel goed dat het voor een werklooze soms lastig en moeilijk kan zijn die bijdrage te storten, maar hier j-uist is de rol van een werkliedenorganisa- tie te zorgen dat die last zoo licht moge lijk om dragen wordt voor den werklooze, en daartoe zijn twee wegen. Men kan aan de werkloozen aanrad-en die bijdrage niet te 'betalen, maar dan met al de schadelijke gevolgen voor den werkman; onder ander het niet genieten of de vermindering van het pensioen; bij gebeurlijk overlijden van den man, het niet toestaan van de overlevingsrente aan de vrouw en de kin deren, enz. Een tweede weg is: .n te dringen bij de Openbare Besturen opdat d-eze de pensioenbijdrage ten hunne laste zouden nemen, dit verzekert de volle rech ten van den werkman en handhaaft de toekenning van het ouderdomspensioen met alle andere voordeden. Weliswaar het meest succesvolle is het eerste en zelfs men kan er een zekere po pulariteit bij genieten, maar dan moeten we ook als w-erklierienorganisatie alle toe passing en uitvoering van sociale wetten laten varen. Naar onze meening is het tweede het doelmatigst en zelfs daar waar de Openbare Besturen hun plicht niet begrijpen, dan nog is de taak van eene werkliedenorganisatie, alle middelen aan te wenden om in den kortst mogeliiken tijd, die Openbare Besturen het verkeerde van hun handelwijze te doen inzien. Zoo heeft het Christen Syn-dikaat een schrijven gericht naar de Commissie van Openbaren Onderstand om te vragen op dat deze de pensioenbijdrage der werkloo zen ten haren laste zou nemen. Jammer genoeg stond het Christen Syndikaat nog maals alleen, en we moeten bestatigen dat in zake het verdedigen der werk! ie- denlbelangen, er werkl-iedenorganisaties zijn die meenen dat ze het best deze be langen kunnen dien-en met de Christene organisatie t-e belasteren en te bezwad deren juist alsof de stoffelijke verbetering van de werkliedenstand daarin gelegen lag. Wat min schelden, wat min lasteren, maar wat meer degelijk werk verrichten, zou den arbeidersstand in zijn geheel ten goede komen. Mochten d-e andere organi saties dit ook eens begrijpen,: de werk lieden kunnen er ondertusschen enkel voordeel bij hajen zich aan te sluiten bi] ernstige organisaties. C. V. Stand der werkloosheid. Maandag 529; Dinsdag 512; Woensdag 467; Donder dag 431; Vrijdag 467; i* Het verbruik der kolen is doör gebreveteerd stelsel Granum her- •esid tot het minimum. Dit stelsel werkt bij van anthracieten 10/20 en verzekert een r-egel.mattgBn gang, zonder verkwisting van kolen. i j_. uitsSuitelijk toegepast aan den kachel r*u? ^Qn vu'|lsarC' Record het schouw-j «yuiir Westminsteren de cuisiniere Granum .mist e&nhoudon vc'r •v deze tor zijn vervaardigd door T- ,'U HP $F u 4- sa tb siiV a Jiiftce.o-BcusssL,

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 3