OPGEPAST Eere-Communie ia 't Huis GERBER, Poperinge 85 KATHOLIEKE KRING BOERENGILDE - POPERINGE EEN WONDER NEO »-BORSTBALSEM APOTHEEK VANDE PLAS VOLKSHUIS - POPERINGE SNIJ- EN NAAIKURSUSSEN voor DAMEN en JUFFROUWEN J. ALICE VANTOMME O. L. Vr.-kruisstraat, 24, Poperinge. NOOIT GEZIEN IN STAD GROOT NIEUWS OPENING VAN SNIJKURSUSSEN voer DAMEN KEPERS NIEUWS UIT IEPER BRILLEN EN NEUSNIJPERS AUG. BONTE de Stuersstraat, 27, leper. PICKHOUT IEPER UURWERKEN JUWEELEN ZILVERWERK gttiirtiiTiifMifliiMMr mm EERSTE COMMUNIE VLAAMSCH KLAVERZAAD Welnu Schoone, beste, harde Freinen v. Luik, tegen 31 FR. het 100 k- Schoone, beste, zachte Freinen v. Luik, tegen 30 fr. het 100 k" Beste Anthracietkolen tegen 38 fr. het 100 kilos. Kleine Kooltjes 10/22 tegen 20 fr. het 100 kilos. Verders Braisetten - Gailletins - Fransche en Engelsche kolen - Cokes. Verstandige Lezers, HANDELT verstandig! Lionel BOLLENCIER-VERDONCK Casselstraat, 73, Poperinge Telefoon 255 SNIJKURSUS ROUWBERICHTEN 12, Boterstraat, leper TE KOOP GEVRAAGD Me!d' Neermarkt, 4, leper. VERMAKELIJKHEDEN BEENHOUWERIJ - Poperinge KLEERMAAKSTER E. CREUS Ouderdomsteenweg, Fopcringe KOSMREIZEN BOUCQUEY ie Poperinghe Allerschoonste BOUWGROND BEDANKING VRAAGT PLAATS De grootste keus voor allerhande EERE - COMMUNIE artikelen Schoonste modellen Mantels en Kleedjes in zijde en stoffen. - Alle kleuren en op maat vanafFR. Bijzonderheid v. lange witte Eere-Commimiekleeren alsook van schoone zwarte DAMESMANTELS en Kleeren aan heel voordeelige prijzen. KOMT ZIEN ZONDER VERPLICHTING. POPERINGE TOONEELFEEST Maandag en Dinsdag werd door de Christen Middenstandsjeugd opgevoerd Adel en Zwijnen van Frans Diriekx. Eigenaardige titel! Het tooneelstuk is echter heel beter gelukt dan de titel! Het is een modern stuk... te modern misschien, maar waaraan de talrijke leden toch een 3 uren gul plezier beleefden. De uitvoe ring was goed; onze jonge tooneelspelers en him leiders halen er eere van! Aan alle tooneelgroepen mag het stuk warm aanbevolen worden; maar het ware gevaarlijk voor... de jonge verliefden het na te volgen, want niet iedereen schept maar zoo de miljoentjes met de zwijntjes uit Chicago. Kortom ,voor de sluiting van ons too- neelseizoen, beleefden we een heel goeden avond. DE RADIOAVOND Donderdag avond gehouden in de bo venzaal van den «Katholieken Kring», ter gelegenheid der uitzending door K. V. R. O. van het Concert te Gent uitgevoerd door de Koninklijke Harmonie Het Volk», onder leiding van Prof. Karei Heylbroeck, werd door de opgekomen lief hebbers gretig gevolgd. De uitvoering was prachtig! Aan M. Heylbroeck onze beste geluk- wenschen! Aan het huis Jos. Couttenier, dat een S. B. R. luxe-toestel ter onzer beschikking stelde, welke ons toeliet van de kunstult voering ten volle te genieten, onzen besten dank. Pectoral Dupuis. De griep, die be gint met rillingen is een algemeen onge mak. Zij wijkt voor de weldoende uitwer king van den Pectoral Dupuis. De doos 6 frank, bij H. NOTREDAME, Groote Markt, Poperinge. Stierenkeuring met Prijskamp voor Stieren en Koeien. Op Dinsdag 7 Maart aanstaande, om 10 uur 's morgens, is er alhier stierenkeurng met prijskamp. Heden Zondag, 5 Maart, om 8 M uur 's morgens, in de zaal van de Hoerengilde, maandelijksche vergadering voor de le den. Dagorde: 1. Belangrijke voor dracht door den Heer Dequeker, Land bouwkundige, over de bemesting en de bezaaiing; 2. Aankoop van allerhande meststoffen en veevoeders alsook van hem he-, varkens- en ka'vermeel. Het Bestuur. Deze siroop geneest alle borstkwalen, hoest, griep, verkelting, longziekten, enz. Alleen te verkrijgen in de CAM. LEURIDAN Apotheker Zondag 5 Maart, van 9 tot 10 uur, uit betaling van werkloozensteun voor 't Syn dikaat van Spoor en Telegraaf. Te 10 uur, bestuursvergadering voor de Syn- di'katen van het gewest Poperinge. Maandag 6 Maart, te 7 Vi uur, vergade ring voer het Bestuur van den Zieken- bond. Dinsdag 7 Maart, te 7 uur vergadering voor het Bestuur der K. A. J. Woensdag namiddag, te 2 uur, algemee ns vergadering voor de werkloazen. Donderdag 9 Maart, te n uur, groote Studiekring. COÖPERATIEF. Zondag 12 Maart, te 4 uur, algemeene vergadering voor de aandeelhouders der Coöperatief Volks belang Verslag an den Beheerraad; Goedkeuring der Balans; Ontlasting aan Beheerders en Toezichters; Verkiezing van Bestuurleden en Toezichter; Uitbeta ling van Dividenden; Mededeelingen. N. B. De leden moeten hun aandeel- boekje meebrengen. De Roode Pillen van L. Dupuis, Ju- met, verdrijven uit de maag de gal en de slijmen, die de spijsvertering en de goede vereenzelving van de voedingstoffen belemmeren. Zij brengen de slechtste-lha- gen weer in orde. re verkrijgen Dij H. Notredame, Groo te Markt, Poperinge. Les alle Maandagen bij Staatsdiploma met de grootste onderscheiding. B. V. O. S. Zondag laatst werd de algsmeene vergadering zeer druk bijge woond. Belangwekkende me-dedeelingen werden gedaan, vooral met het oog op het Tienjarig bestaan van den bond, dat waarschijnlijk op Zondag 30 April a. s. met veel luister zal worden gevierd. Onderhandelingen werden reeds aan geknoopt met befaamde sprekers, en too- neelbonden om het feest den meesten luister te kunnen geven. Daarna werd het bestuur met algemeen heid van stemmen herkozen en aange vuld door drie nieuwe leden, HH. André Lahaye, Henri Demoor en Ma-uxits Kestier. Met de hulp der leden zal dit bestuur, gedurende de twee jaren van zijn nieuw bewind, trachten goed Vlaamsch en vre delievend werk te leveren. Goed heil! KOMT ZIEN EN HOOREN naar den nieuwen ELEKTRIEKEN JAZZ-ACCOR- DEON. Prachtig muziek met al de laat ste nieuwe arias. Bij Jules Couwet, In de Faisant», Noordstraat, 10. Volledige leergangen. Les alle Dinsdagen. Bij M. Hector VANSPRANGHE Veurnestraat - 11 - Poperinge. STAATSDIPLOMA MET DE GROOTSTE ONDERSCHEIDING. Groote keus van epicia-kepcrs, alsook van gecreösoteerde, aan zeer voordeelige prijzen. Te verkrijgen bij J. en M. DENECKER, Abeele-Statie. TOMAAT boven alles VOORMEZELE. 't Bijzonderste niet vergeten Moeder: Goed onthouden, ventje, 't is een doos SPECIALE HANE- KOP dat ge moet vragen, voor de kleine kiekjes. Verleden jaar hebben wij ze ge zond opgekweekt, dank aan SPECIALE HANEKOP; witten afgang en coccidlose hebben ze nooit gekend. SPECIALE HANEKOP is het eenige middel tegen de plagen der kiekjes. Te bekomen: Te POPERINGE, Apoth. Notredame en Kestelyn; te IEPER, Apoth. Snoeck, Van Robaeys en Weckes- ser; te GELUWE, Apoth. Demyttenae- re; recbf~treeks Apoth. Bourgois, AVEL- GEM NOORDSCHOTE. Boerengilde. Heden Zondag 5 Maart, 's morgens, na de eerste Mis, Bestuursvergadering bij Cailliau Prosper; 's avonds, om G uur zeer stipt in ons lokaal, bij Samyn Maurice, Algemeene Vergadering der Bóeren-gilde. Dagorde: 1. Verslag en mededeelingen; 2. Aankoop van Am.-Sulf-aat en Superfos faat Festifasvoor de maand Maart 1933 3. Bestelling van Veevoeders van Stapelhuis Roeselare; 4. Betaling van ge leverde waren; 5. Allerlei. De Leden worden talrijk verwacht. liet Bestuur. IEPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag alleen open Apotheek VAN WALLEGHEM, Statiestraat. Carnaval. Dat de inrichters van den Carnavalstoet geen bluf verkochten toen zij zegden en schreven dat deze schoon, heel schoon zijn zou, is genoeg gebleken. Vanaf de vroege morgenuren zat de stemming erin en die groeide met het uur, toen de trams en de treinen en de autobussen ons uit alle richtingen volk, veel volk aanbrachten. Om 2 ure zet de stoet zich in bewe ging en wij herinneren ons niet ooit hier &er stede een Carnavalfeest gezien te heb ben dat zoo door en door vroolijk was en zoo stipt binnen de grenzen van 't ge paste bleef. We weten niet wat we uit den stoet het eerste moesten noemen, maar ja, die jury heeft er voor gezorgd en we weten dat die het niet gemakkelijk heeft gehad. Ook hebben de toeschouwers, en ze waren met duizenden, hunne toejui chingen niet gespaard. En 't was verdiend ook. Een eenig oogenblik was het toen na den stoet deze uiteen ging op de Gr. Markt. Onder het spelen van lustige en opwek kende deuntjes kwam heel die lange reeks mededingers in beweging, zoodat jong en oud, klein en groot allen aan het dansen gingen, wijl de afgevaardigden der maat schappijen op het stadhuis door den Heer Burgemeester alierhartelijks ontvangen werden. Wij mogen niet nalaten uit naam der Iepersclie bevolking de inrichters v-an het feest te bedanken, want ze hebben ons een dag gegeven zooals wij er velen, in- zonder de neringdoeners, zouden bsgee- ren. Hier volgt de uitslag van den wedstrijd: 1' Reeks. 1. Les Cosaques Modernes de Louvaln, 500 fr., met gelukwenschen van jury; 2. De Onvermoeibare Kruisers, Brugge, 400 fr.; 3. Les pierrots de Mes- sines, 325 fr.; 3. H-ollebeke in Montenegro, 325 fr.; 4. Het visschersleven van De Pan ne, 300 fr.; 5. Groeningevierders, Kortrijk, 225 fr.; 6. Les Fleurs, Poperinge, 200 fr.; 7. De Zeelieden van Boezinge, 175 fr.; 8. De aloude Sicambers, Roeselare, 175 fr.; 8. Inlandsche Chineezon, Wijtsc'~ate, 175 fr. 2* Reeks. 1. Jan Komiek, Zillebeke 150 fr.; 2. Clowns Cominois, 75 fr. 3* Reeks. 1. De Mijnwerker, 125 fr. met gelukwenschen van de jury; 2. Arbeid, 100 fr. met gelukwenschen van de jury; 3. Le plus jeune marchand de boestring, 75 fr.; 4. De Beer en zijn temmer, 50 fr.; 5. Chariot en zijn zoon, 40 fr. Buiten wedstrijd. Les Gilles de la Louvière; Harmonie Ypriana; De Lustige Vrienden, leper; De Vlaamsche Harmonie, leper; De lepersche Schotten; De Socia listische Harmonie, leper. VOOR UWE WENDT U BIJ Kosteloos onderzoek der oogen. Schielijk overlijden. Toen in het Klooster der Roesbrugge Damen, de Over ste zag dat Dame MecLthildis (in de we reld Juffr. Rofiiaen, van leper) in het morgengebed niet aanwezig was, ging men dadelijk zien en tot hare groote verwon dering vond de Dame hare medezuster dood in haar bed liggen. Gedurende de nacht had men niet net minste gerucht gehoord. De aflijvige is 47 jaar oud. Hare vele oud-leerlingen zullen niet nalaten een gebed tot lafenis harer ziel te stor ten. De begraving zal plaats hebben in de kapel van het klooster, Zaterdag om 9. Ys uur. Door een hond aangevallen. Woensdag namiddag, kort na 4 ure, kwam Odile Mon-et, oud 10 j., wonende in de Rijselstraat, van de school, toen hij bij de Visclrmarkt aangevallen en om geworpen wierd door een groote hond. Het jongetje was bewusteloos en werd dadelijk in de Apotheek van den Heer Van Ro baeys binnen gedragen, die het zoo goed mogelijk verzorgde. Heer Van Wonter- ghem voerde het kind met de moeder heel bereidwillig naar huis. Men vermoedt dat het kind eene hersenschudding op liep. juist en goed sierlijk en mooL allerhande Botsing. Woensdag morgen waren eenige vrienden van God-ewaersvelde die met de vroegte naar hui', wilden rijden. Zij hadden ongelukkiglijk niet bemerkt, waarschijnlijk door de dikke mist, dat de barreelen aan den Vlamertingschen over weg nedergelaten waren en wilden dus voort. Ongelukkiglijk botsten zij er met groot geweld tegen, zoodat de afsluiting aan splinters vloog. De inzittenden kwa men er met lichte kneuzingen van af, doch 't was wat erger gesteld met den auto. Omvergereden. C. Kerrick, brie- vendrager, keerde Dinsdag avond per velo van Brielen naar leper :rug, daar hij met zijne dienstrond-e gedaan had. Geko men aan de herberg Ieper-Hoekje, werd hij omgeworpen door den auto van den H. V... van Diksmuide, die in tegenover gestelde richting met zijn auto kwam aan gehold. Deze nam het slachtoffer in zijn auto en voerde de man naar huis. De bijgeroepen doktor bestatigde dat het schouderbeen gebroken was en dat de ongelukkige een paar maanden zijn werk niet zou kunnen doen. Gesloten. Ten gevolge van een onderzoek gedaan door den Heer Vanse- venant, ondercommissaris, heeft het Sche pencollege beslist de herberg De Steen houwer in de Neerstraat te sluiten. De waarom kan gemakkelijk geraden wor den. 't Is nu het 25" kot dat die verdien stelijke ambtenaar ontdekt heeft. Hij we- ze er van harte om geluk gewenscht. 't Is eene schoone zuivering. is aanstaande. VOOR UWE Juweelen in Goud en Diamanten WENDT U BIJ A. BONTE de Stuersstraat, 27, leper. Schoone Keus Trouwe Bediening Velodieven. Deze week hebben de velodieven wederom hun stieltje beoefend en zoo kwam het dat ze op vier dagen tijds juist vier velos wisten te bemachti gen. De eerste die ze medenamen was de ze van Bouoke Cyriel van Meesen, die Zaterdag avond zijn rijwiel liad laten staan aan de Kinema Shannonop het Hoornwerk. Denzelfden dag had Cof- fyn Raoul van uit de Pan-nehuisst-raat, zijn fiets gezet tegen den gevel van den Café SportVeemarkt. Toen hij naar huis wilde bestatigde hij ook dat zijn ma- chien vertrokken was. De derde die het mocht ontgelden was Maurice Flepts, beenhouwer van aan den Dikketousch- s.eenweg. Zijn vel-o stond aan de deur der herberg van Richard Anne in de Sta tiestraat, maar was verdwenen toen hij dien noodig had. De vierde velo was deze van Tan-t Arthur van Renins eist. Zijn paardje had hij laten staan aan de her berg «Aux Armes Beiges», Esplanade, en 5 MAART 1933. Nummer 10. Blad*. 4. 's morgens toen Arthur om 2 ure het huis verliet, was et beestje weggeloopen. Om in geen grachten te loopen, hadden zij ge zorgd voor een lantaarn. Ze vonden er een aan den Bien Venueop de Groote Markt en deden dien mede. De eigenaar, Delmagne André van Langemark, kon het niet verbieden, daar ze het deden zonder zijn weten. BOEZINGE. Boerinnedag. Het was feest op vastenavond; oud en jong, allen waren erop geluimd ook nen keer te vieren, zooals de boeren, eenen heelen dag te profiteeren en... die dag was wel gevuld, 's Morgens eerst God gebeden om hulp, troost en zegen voor 't gedoe. Allen samen neergeknield in Gods huis en een H. Communie opgedragen. Daarna de ma gen goed gevuld in 'n smakelijk morgen maal bij de gcfc'e Zusters. Volgde daarop de algemeene vergadering. De Voorzitster, Vr. J. Dtevrieze-Pattyn, wienschte onze E. H. Proost, in naam der gilde, proficiat met zijne benoeming als Pastoor. Daarna het algemeen verslag der werkzaamheden van verleden jaar door de Schrijfster en nu een puike voordracht door E. H. Ver- steele, Onderpastoor te Westrooaebeke over De Moeder en hare groote Doch ter de stilte onder de toehoorsters be wees genoeg dat de voordracht naar ieders gedacht was. Om te sluiten, twee luimige speelkes door de jeugd. Dan was men vrij. 't Sloeg 10 u. Te middag kwam men opnieuw bijeen voor een smakelijk noenmaal bij Vr. Eugenie Ampe. Het ove rige van den namiddag ging door in Pyke- zottenjagen. Of het geestig was. Het spel nam al den tijd zoodat men bijna de kof fie met koekeboterhammen van 4 u. on verlet zou laten. Zeker ja, de tijd vloog veel te snel, want midden in 't spel moest men een eind aan maken om nog vóór den donkeren tehuis te zijn. Welgezind trok iedereen naar 't ouderenhuis vooral de prijswinsters. Is bet niet om te water tanden voor deze die niet meedoen met de bende, omdat ze peizen geen tijd te heb ben! Asa, toekomende jaar hebt ge ook uw beurt en 't zal nog beter zijn. Retretten. De dagen van den grooten kuisch beginnen dus vandaag. 'Twee goede Missionarissen, de E. P. Gelin komen de sermoenen prediken en beloven voor den goeden uitslag. Heden namiddag na 't Lof is er opening voor de Vrouwen, All-e jare is er meer en meer volk geweest, Het belooft dus ook voor dezen keer. De uitnoodigingen werden te huis gedragen en niemand werd vergeten. Men luistere dus naar den oproep der priesters Gode ter eere en de ziel der geloovigen ten bate, want niemand van ons allen is zeker of hij nog ten naaste jare de gelegenheid zal hebben, dus Heden Zondag na het Lof voor de Vrou wen. Dinsdag avond te 7 uur voor de Jon gelingen. Zondag aanstaande na Vespers en Lof, voor de Jonge Dochters. Dinsdag en acht dagen 's avonds te 7 uur voor de mannen. Zooieder op zijn post. Davidsfonds. De laatste winter vergadering van het jaar 1932-33 is heel wei geweest. Na het verslag der vorige vergadering, hoorden wij E. H. Bonte in zijn voordracht over Palestina, met licht beelden. Niet de eerste maal is het dat wij de E. H. spreker hier het werk zien en toch is het eiken kegr iets nieuws. Het is alsof wij in zijn gezelschap reisden, alles wordt ons zoo klaar en duidelijk en tevens zoo gezellig voor oogen gelegd. Iedereen ten anderen, stemde toe in den wensöh van E. H. Voorzitter, dat E. H. Pastoor Bonte nog veel zou reizen om hem de gelegenheid te schenken zijn indruk ken op het doek weer te geven. Middenstand. Eene algemeene ver gadering is belegd voor den plaatselijken Middenstandsbond in dezen maariid met een voordracht door M. Vuylsteke, pro pagandist van Kortrijk, over De nieuwe crisisbelasting en de nieuwe taksen. Vieeschbond. De leden, omtrent 100 in getal, hebben eene algemeene verga dering gehouden op Asoh-Woensdog. On der meer die besproken werd kwam een punt van belang te berde, t. w.: taks op geslacht vleesch. Er werd beslist eene motie aan de Re geering over te maken, ten einde vrij stelling te bekomen van den taks voor de nioodslachte-n in de vleeschboniden en dit te doen langs onze Volksvertegenwoor digers en Senators. Ook werd er beslist dit door dag- en weekbladen bekend: te maken, om zoo andere bonden aan te zet ten niet alleen de taksen onder elkander te beknibbelen, maar handelend op te treden. Ziekengiide. Vooruitziendie men- schen nemen hunne voorzorgen en laten zich inschrijven bij de Famiiieziekenbond Vooruitzichtwaarvan het Algemeen Secretariaat is te leper, Sint Jacobs straat, 30. breed blad, grover dan Merkems Aan genadige prijs bij JOS. VAN- HOUTTE, Brugstraat, Boezinge. WOUMEN. Boerenjeugd. Op Maandag 6 Maart, te 6.30 uur, in het lo kaal der Boerengilde, vergadering voor de Jeugd- en Studieafdeeling. Lied van den Boerenbond; Verslag dLor J. Cous sens; Lezing van 't Evangelie; Technische Bespreking door M. Decoene; Voordracht door den Heer Pison, opziener. Allen op post voor de laatste Winter vergadering. VLAMERTINGE. Gemeentekrediet van Beigie. Geldplaatsing met volle dige waarborg. Agent Jer. DEHAECK. KEMMEL. Voordracht. Op dezen Zondag avond, om 5 ure en half, voor dracht met lichtbeelden, over Indië, in 't bijzonder over Malabar, waar de Pa ters Discalsen bloelende missiën hebben. Sedert een twintigtal jaren is de voor drachtgever, Eerw. Pater Xaverius, daar werkzaam. Deze voordracht en lichtbeel den zullen voor allen iets geheel nieuws zijn en de medewerking der school- kinders voor twee schoone tooneeien be looft eenen voortreffelijken avond. Deur open om 5 ure. Kaarten aan den ingang. Allen welkom! HOOG STADE. Overlijden. Dins dag laatstleden is hier, onder een groo ten toeloop van christelijk deelnemende menschen, ten grave gedragen Heer Ca- miel Marchand, 68 jaar oud, echtgenoot van Vrouw Leonie Didier, Voorzitter van den Kerkraad en Lid van den Gemeen teraad. Op het kerkhof werd eene pas sende lijkrede uitgesproken door den H. C. Duron, Burgemeester, namens den Kerk- en Gemeenteraad. Zijn afster ven wordt door de gsheele gemeente be treurd, omdat hij voor iedereen was een getrouwe vri-end, een goede raadsman en een liefderijk gezel. Dat zijne ziel in vrede ruste bij O. L. Heer, voor wien hij, als door-katholieke man, volhardend geleefd en gewerkt heeft. Aap zijne geachte Familie bieden wij onze innig-christelijke deelneming aan. Hoender- en Konijnenhond. - Ver gadering. Heden Zondag, 5 Maart, wordt om 6 u. in het Gemeentehuis eena vergadering gehouden, waarin er zal ge sproken worden over de prachtige bloe mententoonstelling, die te Gent zal ge houden worden van den 22 tot den 30 April aanstaande. Zoo er liefhebbers ge noeg gevonden worden in overleg met leden van den Boerinnenbond zouden wij er naartoe rijden in autobus. Alwie meer inlichtingen verlangt, kome dus naar deze vergadering, of indien belet, spreke er, in de eerstkomende dagen, over met Heer Irmin Docliy of met Meester De- maa. ZUIDSCHOTE. Tooneelavond. Heden Zondag 5 en Maandag 6 Maart, te 6 uur stipt, spelen onze jonge boerin nen. Maar opgelet! Bij het drukken van programma's en kaarten is een missing in den datum. Alwie kaarten heeft met een blauw stoelnummer 't is voor Zon dag. Rood stoelnummer 't is voor Maan dag. Nog enkele genummerde plaatsen zijn te bekomen bij Meester Jos. Balduck, We beginnen stipt op uur. Niet rooken in de zaal. Het wachtwoord weze: Zon dag blauw, Maandag rood en op tijd. HOLLEBEKE. Naklank Karnaval stoet leper. 'n Prachtige stoet, waarin zich liet opmerken van Hollebeke: 1. De Montenegrijnen. - 2. Jan Komiek. - Chariot en Zoon. 1. - Groep Montenegrijnen van Leroy Jerome was rijk'n Tinteling van kleuren en goud! Mevrouw J. Leroy, die de kos- turnen maakte, verdient hier 'n pluim- ken om haar fijn en smaakvol werk. De Inrichters werden ook beloond door den 3° prijs der groote groepen: 325 fr. met Fanion! 2. - Groep Jan Komiek van H. L'Haire was schoon en frisch en genoot ook veel bijval. Ook heeft hij den 1* prijs der 2* reeks-groepen 150 fr. 3. - Groep Chariot en Zoon. Ze deden 20.000 menschen schaterlachen en krullen Ze waren op hun beste. Chariot is 'n ko mieke ziele en zijn zoontje en mist het niet! HIJ bekwam den 5" prijs: 40 fr, Naar Hazebrouck. Maandag vroeg was reeds heel de groep te beenen en ver trok te 12 uur. Te Hazebrouck werden ze goed onthaald en genoten zeer veel bijval In den Karnavalstoet. Te 9.30 uur kwamen ze ln autobus bin nen gebold onder 't zingen van hun groepslied! Karnavalstoet. - Algemeene Verga dering. Zaterdag a.s., 11 Maart, te 7.30 uur, vergadering bij Achiel Odent. Dagorde: 1. Beslissing voor de gevraag de groepen. - 2. Karnavalstoet van Wijt- sehate. Allen op post. Het Bestuur. EESEN. Boerenbond. Dinsdag 1.1. hield de Boerenbond van Eessn wederom een algemeene vergadering. De opkomst der leden was als naar gewoonte zeer be vredigend. Nogmaals hebben de aanwezi gen een zeer aantrekkelijke en belangrij ke voordracht gekregen. De Heer Ing Proot gaf een voordracht ir.et film over het uitbaten der Potaschmij-nen en het be werken van de ruwe Fotaschzouten tot rijke Potaschzouten. Na het slotwoord van den Heer Voordrachtgever, waarin hij de landbouwers aanzette hunne gewassen een volledige bemesting toe te dienen, dankte de Heer Voorzitter den spreker en wensch- te hem een hartelijk tot wederziens. De Heer Zaakvoerder bestelde dan de pakjes groenselzaden die aangevraagd werden en de vergadering ging uiteen om 7 uur. Missie-Tooneelfeest. Op 12 Februa ri 1.1. heeft de Tooneelgroep van de vrou welijke jeugdafdeeliin-g met veel bijval hun tooneelstukfcen opgevoerd voor een bom volle zaal. Van harte wenschen wij speel sters en leiding geluk. Het publiek heeft al de nummers om ter prachtigst gevon den. Wij zijn overtuigd dat de Transvaal sche Missiezusters met vreugde den uit slag van het Tooneelfeest zullen begroeten, Verslag Katholieke Vlaamsche Ra diodag moeten we door plaatsgebrek weglaten tot aanstaande week. VINKEM. Noodlottige val. Bij Candaele Frans, Veldwachter te Vinkem had men Vrijdag geschilderd en nieuw papier geplakt. Een beweegbare trap, die met haken aan de zolderbalken is vast gemaakt, moest verplaatst worden om be ter bovengemelde werkzaamheden uit te voeren. Het werk voltrokken had men den trap op zijne gewone plaats teruggezet. Ongelukkiglijk had men vergeten de ha ken weder vast te leggen. De veldwachter Candaele ging den hoog-en trap op. Bo ven gekomeié' kantelde deze zijlings om, met het droevig gevolg dat Frans zwaar ten gronde plofte. Aanstonds kloeg hij van hevige pijnen. Heer Dokter Vamde- wynckel werd per telefoon ontboden. Spoedig was hij ter plaats en bestatigde dat het schouderblad en eene ribbe ge broken waren. Seffens werd het slacht offer ter verpleging overgebracht naar de kliniek te Veurne, waar hij eenigen tijd zal moeten verblijven. GELUWE, In het Christelijk Wer- kersveroond. Zondag jl. hieid het Cnris- teiij'k Werkersverbond. zijn jaariijKscne vergadering. Laat ons zeggen aat ze prachtig is gelukt zoowel en uit oogpunt van bijwoning als aan degelijkheid. De zaal was veel te klein. De toehoor ders stonden aan open deuren en vensters te luisteren. Toen de knappe voorzitter Schepen Achiel Flamen-t, de vergadering opende was er geen plaatsje onbezet en hij kon er zijn groote voldoening over uitdruk ken dat de leden zoo goed het belang de zer jaarvergadering hadden begrepen. Hij verwelkomde verder den spreker, Heer Volksvertegenwoordiger Robert De Man, die de rede hield. De Heer De Man onderhield de aan wezigen over de moeilijkheden van den dag op aile gebied, op financieel, op so ciaal en economisch gebied, schetste in breede trekken de ongunstige omstandig heden, die in de wereld de crisis nog schijnen te zullen verergeren en kwam aldus op de zware dag-en die ons land zelf en arbeidersbeweging zal door te maken hebben. Nu meer dan ooit, aldus spreker, moe ten de arbeiders hun hoofden koel houden en luisteren naar de stem van beproefde leiders en raadgevers, ze moeten de hoof den koel houden in tijden van opzweeping en ophitsing. De werklieden hebben bij revolutie alles te verliezen en niets te winnen. De vruch ten van jarenlange strijd g'aan daarin on vermijdelijk verloren. In verband hiermee wees spreker op het onzinnige van de socialistische opruiïngs- kampagne, die gelukkig niet veel weer klank heeft gevonden. Na nog gewezen tehebben op het feit dat de offers voor de financi-eele gezond making aan alle standen zijn gevraagd, naarmate hun vermogen en hun betalings kracht, eindigde de Heer Volksvertegen woordiger met een oproep tot versterking der organisatie, tot kalme, gesapige en beredeneerde werking ter vrijwaring van het schoone geheel der sociale wetgeving van heel het sociale bezit van alle stan den. Deze rede werd langdurig toege juicht. De Heer Flament bedankte van harte en daarna werd er overgegaan tot een schoone prijsloting. Deze vergadering heeft de georganiseer de werklieden van Geluwe deugd gedaan. Cinemavertooning en Muziekkoiieert. De St Jozefzaal was verleden Zondag bomvol. De film Ik en mijn koe genoot algemeene bijval en iedereen getuigde dat het een fijne kluch-tfilm is. Binst het af draaien kregen wij schoone fono-stukken te hooren. Maar voor de rustpoos kwam de hoofdschotel: het muziekkoncert, be staande uit de volgende stukken: 1. Royal Cortège; 2, Triomphe des Con certs, air varié voor trombonne, solist: A. Descamps; 3. Prin-temps Charmeur; A Polonaise de concert en nr.; 5. Sous la Feuillée, ouverture, die, goed uitgevoerd, een heel bijzondere bijval genoot. De muziekanten in het algemeen en hun leider in het bijzonder halen er eere van. Bij ieder Concert kan men den steeds stijgenden vooruitgang van de Gemeen telijke Harmonie St Cecilia bestatigexv. MEENEN. Lijk opgevischt. Woens dag morgen rond 10 ure, werd uit de nieuwe Leie, aan het sas, het lijk opge- vischt van den genaamden Ghekière Re- mi, 54 jaar oud, wonende te Neder-Waas- ten en die sedert 15 Januari spoorloos verdwenen was. Het lijk werd naar het doodenhuis overgebracht. BOTTENIJS. Tragische tooneelver- tooning. Zondag voerde een tooneel groep De Twee Weezenop. In het laatste bedrijf moesten twee broeders vechten; een der spelers, de 23-jarige E. Balcaen, viel en kwam terecht op 'den dolk van zijn tegenstrever. De dolk drong door de bil in den onderbuik. Het publiek had niets bemerkt en he-t stuk werd tot einde uitgevoerd. De gekwetste is ln een kliniek ter verzorging. WATOU, Ouderdomspensioenen. De leden van Steun ln de toekomst worden van hed-en af vriendelijk verzocht hunne jaarlijfcsohe bijdrage te storten bij Mster Vandeniberghe, Winmeaeelstraat. Het wordt hun insgelijks gevraagd zoo veel mogelijk te komen op laatsten of eersten Zondag van elke maand, na de mis van 7 u. tot middag, ofwel na de klasuren. M. Vawdenberghe zal bereid zijn aan iedereen alle mogelijke inlichtin gen te verschaffen. Het Bestuur Steun in de Toekomst Stierenkeuring. Verleden week had de jaarlij-ksche stierenkeuring plaats. Veel, heel veel prachtig® dieren werden aangeboden. Hieronder de uitslagen; Oude stieren: 1. Syn-dikaat Watou; 2. Ameloot Marcel; 3. Dambre Jerome. Jonge stieren: 1. Notredame Camille; 2. Dambre Jerome; 3. Detoaene Elie; 4. Dehouck Camdlle. Proficiat aan de eigenaars. Tooneel. Nogmaals mochten de jongelingen zich over een waar succes verheugen. Op eenige pl-aatskens na, was alles bezet. Iedereen heeft daar weerom een schoonen avond doorgebracht. Die kerels kennen het om 't volk eens ferm te doen lachen. Dat belooft voor 't toeko mend Jaar. Hun naam is voor goed ge maakt. 't Zijn goeie. Spektateur. VLAMERTINGE. Rijwiel gestolen. Zondag rond 8 ure 's avonds, had de kleer maker Maurits Debruyne van Vlamertinge zijn rijwiel gezet aan den voorgevel der herberg Het Anker Ieperstraat. Toen hij korts nadien uit de herberg kwam was zijn xijwiel verdwenen! Een klacht werd bij den veldwachter neergelegd, maar tot heden is het rijwiel niet teruggevonden. Geld verloren. De leurder Leon Caxlier, wonende te Boezinge, had ver- ledn week Donderdag met zijn waren op ronde geweest te Viamertinge en laatst langs de Kasselstraai. Toen hij thuis kwam stelde hij vast dat zijn brieventesch inhoudende zes tot ze venhonderd frank, alsook zijn eenzelvig- heidskaart en eenige andere papieren, ver dwenen was. Volgens zijn meening moet hij die brie ventesch verloren hebben in het naar huis gaan. Vrijdag noen had het tienjarig meisje van den land-bouwer Henri G oeman-De - vos deze brieventesch gevonden langs voornoemde Kasselstraat, niet ver van de ouderlijke woning. De eenzelvigheidskaart van Carlier stak er nog in, maar het geld was verdwenen! De veldwachter Soubry heeft een onder zoek ingesteld, 't Is te hopen dat den on eerlijken vinder tot beter gevoelens zou komen en dit geld aan den eigen-aar, die maar een schamel werkman is zou terug bezorgen. ALVERINGEM. Het Kristen Syndi- kaat belegt hare jaarlij-ksche groote ver gadering op heden Zondag 5 Maart, te 8 uur, in «Het DamberdHeer Sena tor Despot, uit Veurne, komt voor onze werklieden spreken, alsook de gevierde en onvermoeibare werker Heer Volksvertegen woordiger De Jaegher uit Roeselare, zal meê zij-n om onze vrienden met zijn gul en hartelijk woord te vergasten. Geen enkel gesyndikeerd bij ons Kristen Werkersverbond mag er te kort zijn, ook de and-eren worden er verwacht, iedereen is welkom. Geern zal de Heer Volksverte genwoordiger iedereen te woord staan om twijfels, bestreden punten en opwerpin gen te beantwoorden. Mannen, werkbroeders van Alverlngem, na de 7 14 uur-mis, allen op uwen post! Na de vergadering houdt Senator Despot zitdag. Alwie iets te vragen of te bespreken heeft, komt maar bij hem, hij zal geern met de meeste liefde uwe zaak in handen nemen en tot een goed einde brengen. Inschrijvingen voor den Ziekentoond worden dlan ook aanvaard. OOSTVLETEREN. Flinke uitvoering. De Vleteraon-en hebben het dus aan gedurfd het sociaal dramaDe Anar chist van R. Ysa-bie op te voeren. De vertolking er van is waarlijk een s-ukses sped tot het einde kranig volgehouden geweest. Het boeiend en öiepdoorvoeid hield het talrijk publiek in spanning en- de pakkende scènes tusschen vader en zoon en tusschen beide broer® waren zoo echt aangrijpend, dat de ontroering me nig traan storten deed. Na elk bedrijf oogstten de acteurs dan ook een warm applaus. In dat stuk, dat hedendaagsohe problemen bevat, ligt diepe morcele strek king. De vermakelijke verwarringen in het stukOm de meid van den pastoor waren echt leuk. Zander en Dorus wisten door hun koddige zetten de vroolijkheid onafgebroken gaande te houden. Een hartelijk proficiat dan aan de Vle- terzonen en aan hun Eerwaarden leider Zij mogen hun volk nog menigmaal ver gasten met dergelijke kunstvolle feesten. De Vletermeisjes. Sedert enkele dagen worden in stad verkocht Schoone, beste, harde freine kolen van Luik, tegen 39.S0 het 100 ki bi] het gekende Huis Lionel Bcllengier-Verdonck kunt U verkrijgen: Voor bestellingen zich wenden tot het Huis KIES. I IK- li fcllMbiIHlit*" TrT'iH Mevrouw Weduwe Pittillioen-Dehouck en Hinders noodigen beleefd Familie, Vrienden en Kennissen uit tot het bij wonen der JAARMIS, op Zondag 5 Maart, te 8 uur, in Sint B-ertinuskerk, voor hun diepbetreurden Echtgenoot en Vader HEER RENE PITTILLIOEN en overleden Dochter. Zij bedanken op voorhand. «O» Beleefde uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot de GEZON GENE MIS op Zondag 5 Maart, te 9 u., in Sint Bertinuskerk, voor Vrouw Edouard BOUW-VANDESTEENE en Kinders. «o» Heer en Vrouw Nestor Verhacghe- Coene en Zoon noodigen beleefd Familie, Vrienden en Kennissen uit tot de PLECH TIGE JAARMIS die zal gezongen wor den op Maandag 6 Maart, te 9 uur, in Sint Bertinuskerk, voor hun overleden Ouders Heer en Vr. Louis VERHAEGHE-ARTOIS en H. en Vr. Eug. COENE-BEDDELEEM. OI) Beleefde uitnoodiging aan Pamilie: Vrienden en Keimissen tot het bijwonen der JAARMIS op Dinsdag 7 Maart, te 9 uur, ln Sint Bertinuskerk, voor HEER ABEL VERDONCK. Van wege de Ouders en Broeder. «o» Vriendelijke uitnoodiging aan Familie, Vrienden en Kennissen tot het bijwonen der PLECHTIGE JAARMIS die zal ge zongen worden op Zondag 12 Maart, te 8 uur, in Sint Bertinuskerk voor HEER AUGUST LAHEYE Echtgenoot van Vrouw Eiouie Vandooren. Van wege de Echtgenoote en Kinders. Beroepsleergangen voor Da- men, gegeven door Leeraar aan de BeroepsschooL Diploma na kursus. Patronen naar maat. iHiEaaiBaEiiaaBiaaasBfissaESisiaa A uto Nagant Belgisch merk, binnen- stuur, 6 plaatsen, aan zeer genadige prijs. Meenenstraat, 35, leper. Tractor Chenardmet remorque 10 ton, in nieuwen staat. Groot gemak van betaling, bij W" Béague, Hout, Komen. Groote Ijskas, zoo goed als nieuw, door het plaatsen van een frigo, bij Alb. Vermeersch, beenhouwer, Watou. jjamesvelo, zoo goed als nieuw en mans- velo van beste merk. Zich wenden Diksmuiidesteenweg, 5, leper. £Ieveuse voor kiekens, aan genadige prijs. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. A uto-Car, 18-20 plaatsen in zeer goe den staat, merk «Chevrolet». Zich wenden- Langestraat, 62, Nieuwpoort. Gamionette Hudsondraagvermogen 1500 kilos of verwisseling kleine 500 kgr. Zich wenden Cité Ligy, 194, leper, groedmachienen, onlangs nieuw, ver kocht door vermindering van bedrijf; zich wenden Langestraat, 26, Nieuwpoort. groedmachien, door uitscheiding van be drijf, bij Emiel Vanderjeugt, Hoog lede (St Jozef) Hazewind. Twaalf duizend Boomsche pannen, bij Jules Soete, aannemer, Rijsselstraat, leper. I eer jongen-Schrijnwerker - Meubelmaker, voor gemeente rond Poperinge. Adres ter drukkerij; 15, Gasthuisstr., Poperinge. Verstandig meisje, van 17 tot 21 jaar, kunnende hulp bied-en in huishouden van 2 personen en in bureel. Zich wen den bij A. Van de Walle-Musschoot, han delaar in Bouwstoffen, Veurne. Frnstige personen die zich een flinke bijverdienste willen verschaffen. Schrij ven ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Po peringe, onder letters L. W. P. Dekwame dienstmeid, 25-35 jaar, met goede getuigschriften, voor Heere-Hof- stede, gelegen bij stad. Huisgezin zonder kinderen. Zich wenden: 1, de Stuersstr., leper. Meid voor alle werk. Zich wenden Bou levard Malou, 9, leper, in den voor middag van 10 tot 11 uur, uitgezonderd den Zondag. ind gevraagd om op te voeden, te Po peringe. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. I eergast van 14 jaar, voor beenhouwerij- zwijnenslachterij. Bij Debruyne-Defe- ver, Rue du Maréchal Mortier, 8, Fives- Lille, France. Meid, Vlaamsch en Fransch sprekend. Zich wenden Boterstraat, 18, leper. Meid, in de pasteibakkerij Vereecke- Adams, Rijselstraat, 221, Meenen. Meid, van 30 tot 40 jaar, bij pastoor. Goede getuigschriften vereischt. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Pop. Clinke Meid, kunnende huishouden in handen nemen en keuken kennend, zeer goede behandeling en goede kost. Zich wenden Centrale Boekhandel, 42, Doornikstraat, Kortrijk. Goede meid, 35-45 jaar, heel net, voor keuken en tafeldienen, goed loon. Vlaamsch en Fransch. Getuigschriften geëischt. Schrijven: Villa Sam Suffy Nieuwpoort-Baden. Goede meid, seffens in diensttreding, om in Café te bestellen, minstens 18 jaar, zich aanbieden Café d'Anvers Ieper straat, 41, Poperinge. (Tel. 147.) ZONDAG 5 MAART 1933 POPERINGE. Bedsprei te verhollen, in De Kalkzakbij de Wed. Suffys, Komstraat, gegeven door Marcel Van Brabant, bijgenaamd Modest POPERINGE. Eersten Tap, In den WelkomProotstraat, bij Hosdey Nes tor, bijgenaamd Perdutte POPERINGE. Herbergkermis, «A ia Ville de Messines», bij Alfons Bonduelle, Ouderdomsteenweg. VLAMERTINGE. Groote zangwed strijd, In d'Oude Heidebij Felix De- plaecie. Veel schoone prijzen, begin om 5 uur. TE CHATELINAU werd een stroo- per door een jachtwaker doodgeschoten. De dader werd aangehouden. TE BRUSSEL is een groote zaak van titeivervalsching aan het licht geko men. De zoon van aen drukker der titels werd aangehouden. TE THXER-a-LIEGE hebben twee jonge kinders, van 6 en 5 jaar, 800 frank gestolen. Toen zij thuis kwamen waren zij beladen met 350 fr. snoepgeld. TE RUMBEKE is een vrouw met haar velo uitgegleden langs de vaart, viel in het water en verdronk. De ziekten vermijden, moet ae leus zijn van de wijze mensch. Hewel! THEO- BROMA belooft ons de ziekten te verwij deren omdat hij ons organimus versterkt en ons bloed verkloekt. Beproeft, gij die verflauwd zijt, ééne flesch van tien fr. Te Poperinge te bekomen bij alle HH. Apothekers. IBBBBZiBBBBBBBSIBBfiBflBBSBEaBBBa LUCIEN VANDEVOORDE, beenhou wer, Ieperstraat, POPERINGE, laat we ten dat hij van Maandag af vleesch zal verkoopen bij zijn Vader, Jnics Vande- voorde, en bij zijn Schoonvader, Georges Dave, Boescheepstraat. SBBSBBBaBBBBBBBBBBBOaïUSBBBB brengt het geacht publiek ter kennis dat zij zich komt te stellen als KLEERMAAKSTER voor Dames en Juffers. Ook bij haar te verkrijgen alle pa tronen op maat. Alle herstellingen worden aanvaard en op aanvraag begeeft zij zich ten huize. sasaasaaiaasii. 'Sssezxbbebbbs Op Zaterdag 25 en Zondag 26 Maart» ter gelegenheid van den voetbalmatch Frankrijk-Belgie, tweedaagsche reis naar PARIJS. Prijs 200 fr. alle hotelkosten in begrepen. Op 11 April naar NICE. Bespreekt van nu af uwe kaatsen voor de afreizen naar LOURDEb en ROME, want veel plaatsen zijn reeds verkocht Vraagt inlichtingen bij PAUL VAN BRUWAENE. 16, Noordstraat, Poperir' IBSBBffi!SEBBBBB3IBBBBBBBnBBBB&.> Studie van den Notaris ter VRIJDAG 10 MAART 1933 om 3 uur namiddag, herberg, bewoond door M. Julien Truant-Vercruysse, Nieuwstra»t te Po peringe, bij de Statie, OPENBARE VERKOOPING van 21 AREN 44 CENTIAREN Verdeeld in vier koopen. Onmiddellijke ingenottreding. Plakbrieven met grondplan, te verkrij gen ter studie van den Notaris Boucquey voornoemd. Bij samenvoeging slechts Ingesteld 46.000 fr. BEBBBBBÉBBBBBBBBBBBBBBBBSiEBa Vrouw Weduwe René Vancayseele-Van- spranghe bedanken Familie, Vrienden en Keninssen om den blijk van genegenheid betoond bij de Lijkdienst en Begraving van hun diepbetreurden Zoon HEER JEROME VANCAYSEELE. «O» RENINGELST. De Gebroeders Catteeu en Familie be danken Vrienden en Kennissen om den blijk van genegenheid betoond bij den Lijkdienst en de Begraving van hunne diepbetreurde Moeder. Die bij vergetelheid geen rouwbrief mochten ontvangen hebben gelleven hen te verontschuldigen. -«O» KENINGELST-CLYTTE. Hoer Marcel Fiey en Familie bedanken Vrienden en Kennissen om den blijk van genegenheid betoond bij de Begraving en den Lijkdienst van hunne diepbetreurde Echtgenoote en Bloedverwante VROUW MADELEINE VERHAEGHE. Goede en stille meid, in burgerhuis te longen van 15 jaar, in gestich» of college Roesbrugge, wat keuken kennend, reeds als knecht. Adres ter drukkerij, Gast- gediend hebbend. Adres ter drukkerij, 15, huisstraat, 15, Poperinge. Gasthuisstraat, Poperinge. j pjeftige meisje van 15 jaar, om in huis- JVeftige boerenmeid, van rond de 20 jaar, 1 houden te helpen. Adres ter drukkerij, goed kunnende melken, hoog loon. 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstr., Pop. I r»nirw Vrouw, eerlijk en deftig, op hoogte vanVERLOKEN alle werk, te Poperinge, om gedurende Deutsche schaperhond, brum, tegen be- enkele weken eene meid te vervangn. - T" Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstr., Pop. Duiten jongen, 15 jaar, vraagt plaats in Gesticht of Pensionaat, voor alle werk, liefst rond Ieper-Poperinge. Adres ter i looning terug te brengen bij Jules Dauchy, landbouwer, Reningelst. Regenscherm, bij den Busseboom, Po peringe. Terug te brengen bij Mau rits Vandermarliere, Busseboom. Twee broekbillen in caoutchouc. Terug te brengen tegen belooning bij Em. drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. j Bruynooghe, Casselstraat, Poperinge.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 4