NOTARIEËLE VERKOOP! NGEN Balatum - Linoleum KIEKENS GERIEVIG WERKMANSHUIS EEN GERIEVIG WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS WOONHUIS HEERENHUIS BOUWGROND WERKMANSHUIZEN BOUWMATERIEEL NIJVERHEIDSINRICHTING TOESTELLEN 1 HA. 1 A. 33 CA. ZAAILAND 55 A. 10 CA. ZAAILAND WOONHUIS BOOMEN WOONHUIS EEN HOFSTEDEKEN EENE PARTIJ HOOILAND EENE GOEDE WEIDE ZAAILAND rv. EEN HUIS WOONHUIS ge- WOONHUIZEN HERBERG WOONHUIS GERIEFELIJK WOONHUIS JACHTRECHT RENTENIERSHUIS WOONHUIZEN WOONHUIZEN WEIDEN EN ZAAILANDEN MEUBELS EN HUISGERIEF. GERIEVIG WOONHUIS SCHOON HANDELSHUIS RENTENIERSHUIS ZEER SCHOONE MEUBELS WOONHUIS LANDBOUWKANTOOR DER ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS BEZORGT GELDLEENINGEN aan landbouwers ,00r uitbreiding REGISTRATIEKOSTEN helft tegenover andere leeningen. INTRESTEN 4,25 op leeningen van min dan 20.000 frank. KOOPHANDELSHUIS WOONHUIS ALLERBESTE HOFSTEDE POUTRELLEN TE KOOP AANNEMERSMATERIAAL EN BOUWMATERIALEN RUSSISCHE BILJARTS GERIEVIG WGONHUIS WELGELEGEN HUIS SCHOON BURGERSHUIS 20 OLMEN BOOMVEILING 41 OLMEN KASBONS ZWARE GEVELDE SPARREN SPARREN MEUBELPAPIER ZADEN EN VERWEN OLIËN OPGELET! MAALDERIJ BACHEN HARING EN SPROT KIEKENTJES KIEKENS KIEKENKWEEKERS WITTE LEGHORNS CENTRALE BR0EDERIJ EN HOENDERPARK WILS BERICHTEN GOEDE PERMANENTE WELLA AUTOS TE KOOP BALATUM MARKTPRIJZEN 5 MAART 1933. Nummer 10. Blad*. 5. Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. MAANDAG 6 MAART 1933 om 3 uur namiddag, ^er herberg Den AchterwegelTrom- Élelaarstraat te Poperinghe, TOEWIJZING VAN van STAD POPERINGHE, Trommel» arstraat, piet verdere afhangelijkheden en 80 ca. bebouwden grond en erf, bekend bij ka daster sectie F, Nr 1512C/2, palende aan gezegde straat, M.M. Masschelein, Qua- ghebeur en Delanghe. Bewoond door Jules Hosdey, zonder geschreven pacht aan 75 fr. per maand vrij van lasten. Zichtbaar lederen dag. Slechts ingesteld 15.000 fr. n. DONDERDAG 16 MAART 1933 om 3 uren namiddag, ter herberg «A la Malson de Commerce», bewoond door M. Ostyn-Kesteman, Cas- eelstraat te Poperinghe, VERKOOPING VAN Stad POPERINGHE (Werf) 1. en afhankelijkheden met 1 a. 38 ca. on der bebouwden grond en koer, palende Oost aan d'herberg t Lammetje» en West aan M. Camille De Backer. Bewoond door M. Julien De Backer. Handslag met 15 Oogst 1933. 2. Een perceel HOVENIERLAND ook zeer dienstig voor bouwgrond, gele gen langs de Switch Road, bij d'herberg 't Lammetje palende Noord Madame Rouseré-Parret, Oost de Kerkfabriek van St Bertinus en M. Alois Top, Zuid M. Devos-Delbeke op half dijk. West de Switch Road. Verdeeld In 7 loten. Zie plakbrieven. Onmiddellijke ingenottreding. iigNimiHiiHNiiuiiiiH Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH, Yper I. WOENSDAG 15 MAART 1933 te 2 uur namiddag, in het Gasthof Aux trois Suisses», Groote Markt te Yper OVERSLAG VAN STAD YPER I. Een zeer gerievig h-"bestendig met aanpalend huizeken en 8 a. 40 ca. bebouwde erve en land, Dickebuschsteen- weg nr 114, voorzien van putwater en electriekstelsel. Bewoond door M. Vandeweede mits 100 fr. te maande, zonder reoht van pacht. Ingesteld 23.000 fr. II. Een zeer gerievig halfbestendlg met 0 a. 20 ca. bebouwde erve en land, Dickebuschsteenwcj nr 116, voorzien van gaz en twee soorten van water. Ingesteld 17.000 fr. Thans onbewoond. De sleutel berust bij voornoemden notaris. Recht van lenvoeging. n. DINSDAG 14 MAART 1933 te 2 uur namiddag, in het gasthof «Aux trois Suisses», Groote Markt te Yper, INSTEL MET PREMIE van STAD YPER. EEN SCHOON EN GERIEFLIJK met werkwinkel en 123 vkm. grond en erve, Lange Thouroutstraat, Nr 36. Bewoond door M. Eugeen Labaere mits 125 fr. te maande, zonder recht van pacht. Na te zien ieder Dinsdag en Donderdag namiddag van 2 tot 4 uur. OVERSLAG: Dinsdag 28 Maart 1933. IBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflaBB Kantoor van den Notaris DEEREN te Rousbrugge. Studiën van de Notarissen VERMEERSCH te Torhout en en DECOCK te Nieuwkerke. TOESLAG MAANDAG 6 MAART 1933 om 3 ure namiddag, bij M. Gust. Roelens te Torhout, Markt, Gemeente CORTEMARCK, Helle. Koop een: met magazijnen, hangar, stallingen, re- misen, kiekenkoten, groote serre, tuin, boomgaard, groot 59 a. 1 ca. overal voor zien van elektriek. Gelijkvloers: salon-suite, eetplaats, keu ken, 2 achterkeukens, 2 kelders. Boven: 6 ruime kamers en zolder. Koop een: 76.000 fr. Bewoond door den verkooper. Vrij een maand na den toeslag. De eigendom, zeer wel geschikt voor handel en nijverheid, kiekenkweek, is zichtbaar telken Maandag en Dinsdag, van 9 tot 12 ure. Koopen twee en drie: rechtover koop 1, zamen groot 15 a. 50 ca. Koop twee: 5.100 fr. Koop drie: 6.200 fr. Kóopen vier en vijf: nevens koop 1, zamen groot 4 aren. Koop vier: 7JOO fr. Koop vijf: 8.000 fr. Studie van den Notaris DE TAVERNIER te Langcmerk van Kantoor van Deurwaarder Jos. HANNEBOUW te Poperinghe OPENBARE VERKOOPING van te POPERINGHE. MAANDAG 6 MAART 1933 te 1 uur namiddag, te Poperinghe, Veurnestraat (Boldershof), bij de Switch Road, zal deurwaarder Hannebouw openbaar verkoopen alle slag van bouwmaterieel bestaande uit: Deuren, vensterramen, planken, gespannen, enz. Gereed geld en 15 verhoog. IBBBBB99BBBBBSBBBBBBB3BBBBBB Studie van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe UIT TER HAN. TE KOOP 1. WELGELEGEN tot heden gebruikt als chocoladefabriek en suikergoedfabriek (confiserie), met ruime inrijpoort, bergplaats, gas- en electriciteittoestelien, centrale verwar ming en ophaalbak (ascenseur) en 2 a. 57 ca. bebouwden grond en erf te Yper, ter noordzijde der Ed bij de Maloulaan. voor het vervaardigen van chocolade en van suikergoed, stoiïeerende meubelen en verdere voorwerpen gemeld fabriek be- kleedende. IB3BflBBBBBBHBBBSBB3SflBBBBBBfl Studiën van de Notarissen VANDENAMEELE te Watou. en VAN CAYZEELE te Poperinge OP MAANDAG 13 MAART om 2 uur namiddag, te Watou, ter herberg gehouden door M. Jeremle Depoers, Winnezeelestr., (Fran- iche grens), OPENBARE VERKOOPING in ééne enkele zitting, van: A. - GEMEENTE WINNEZEELE Noord-Frankrijk, Fransche grens. waarop een Werkmanswoonst, alles be kend ten kadaster sektie D, Nrs 731, 733p, 735, 736p, 737 en 738a. B. - GEMEENTE WATOU Steenweg naar Warande, bekend ten kadaster sektieA, Nr 444. Alles onmiddellijk vrij van gebruik, tenzij het woonhuis en ongeveer 5 aren medegaar.de land gebruikt door M. Roe- tynck, zonder geschreven pacht, mits 221 Fransche franken 's jaars. IBBB9BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van de Notarissen DEEREN te Nieuwpoort COENEN te Brussel. MAANDAG 6 MAART 1933 om 2 ure namiddag, ter herberg bewoond door den Heer Henxi Dewaeghemaker ter dorppl. van Crombeke OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Crombeke (Dorpplaats) EEN SCHOON EN GERIEVIG met afhankelijkheden en 3 aren 52 ca. grond, erve en hovenierhof. Bewoond door d'heer Petrus Alderwei- reldt. Aanslag met de geldtelling. II. WOENSDAG 15 MAART 1933 om 1 ure namiddag, ter herberg Den Gouden Arendbe woond door M. Gery Delplace, ter dorp plaats van Rousbrugge, MERKWEERDIGE VENDTOE van 77 koopen allerschoonste Olmen, Hollanders, Klemmers, Populieren staande 1. - Op de hofstede bewoond door Remi Desimpel te PROVEN. 2. - Op de hofstede Camille Vanbece- laere te BEVEREN-YSER. 3. - Op de hofstede Jules Sioen te SINT RICQUIERS (groote baan Hoogstaede' Veune). 4. - Op de hofstede Hector Calmeyn en zaailand Houvenaghel te WESTVLE- Fiersstraat, dicht TEREN. Al de boomen moeten op voorhand be zichtigd woden. Affichen te verkrijgen, bl] bovenge noemden Notaris. IH. MAANDAG 20 MAART 1933 om 2 ure namiddag, ter herberg Hótel de la Régence», be woond door den Heer Oscar Blootacker, dorpplaats van Rousbrugge, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE BEVEREN-YSER. Koop een: EEN SCHOON EN GERIEVIG dienstig voor alle bedrijven, met inrij dende poort, stallingen en afhankelijk heden, alsmede 2 a. 74 ca. erf en hof. Sterfhuis der echtgenooten Heer en Vrouw Louis George-Lecomte. Koop twee: groot onder bebouwde grond, hovenier hof, wei- en zaailand 1 ha. 41 a. 41 ca. gelegen langs de Stavelestraat en de Slicpestraat. Gebruikt zonder recht van pacht door verscheidene mits 1200 fr. 's jaars. Koop drie: bekend sectie A, Nr 252b, voor eene grootte van 89 a. 20 ca. Vrij van gebruik. Aanslag met de geld telling. GEMEENTE WESTVLETEREN Koop vier: bekend sectie A, Nr 75a, voor eene grootte van 1 ha. 1 a. 80 ca. Gebruikt zonder recht van pacht door Reipi Ghekiere mits 700 fr. 's Jaars. Koop vijf: EENE ALLERBESTE PARTIJ bekend sectie B, Nr 16a, voor eene grootte van 80 aren 10 centiaren. Gebruikt door Leopold Gruwier en Henri Dezeure mits 700 fr. 's jaars. BIJ UITSCHEIDING VAN BEDRIJF MAANDAG 13 MAART 1933 om 3 u. stipt namiddag, te Yper, in de gewone gehoorzaal den Heer Vrederechter, OPENBARE VERKOOPING ln eene zitting, van met gerieven en 3 aren 5 centiaren erf, staande en gelegen TE LANGEMARCK, Plaats, begin der kassijde naar Zomnebeke. Bewoond door Mevr. Wed. Pype Eve- rard, tot 1 October 1933. Zulks onder het Voorzitterschap van den Heer Vrederechter van het eerste canton Yper. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBBBSBB Studie van den Notaris MAES te Merckem Studiën van tfe Notarissen PIETERS te Reninghe. en VAN EECKE te Poperinge. VEILING VAN HUISMEUBELEN, HUISRAAD en verdere roerende voorwerpen te Boesinghe. OP MAANDAG 6 MAART 1933 te 2 uur namiddag, ter herberg Het Jagershofbewoond door M. Petrus Wydow, langs de Brug straat, te Boesinghe, OPENBARE VERKOOPING van 2 Bedden met ressorts, matrassen en verdere toebehoorten, spiegels, tafels, kas, stoven, zetel, stoelen, toog, tafel- en keu- keugerief, kruiwagen, reep, ladders, lands- alaam, hoeveelheid brandhout en verdere roerende voorwerpen. Met gereed geld. Studie van den Notaris DELAHAYE te Woumen DINSDAG 21 MAART 1933 om 10 uur stipt voormiddag te Dixmude (Vredegerecht) OPENBARE VEILING van en 9 aren 58 centiaren land te CLERCKEN, Pierkenshoek. Gebruikt door Eiie Tant zonder schreven pacht. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele Kantoor van den Notaris D'HUVETTERE te Yper WOENSDAG 15 MAART 1933 om 2 ure namiddag, ten gasthove «Aux trois Rois», Groote Markt, Yper, INSTEL MET PREMIE van TWEE SCHOONE EN WELGELEGEN met afhankelijkheden, kelder en land, TE YPER, Meenensteenweg, Nrs 141 en 143, onder ling groot 177 vkm. en 178 vkm. Gebruikt door Sieur Marcel Dael en Juffer Adèle Maton met driemaandelljk- sche pacht. De hulzen zijn zichtbaar alle Woens dagen en Vrijdagen van 2 tot 4 ure namiddag, OVERSLAG: Woensdag 29 Maart 1933. Te verhuren te Roesbrugge tusschen de bruggen De Stad Duinkerke EN AANHOORIGHEDEN zijnde: 1. EEN HOF van 8 aren 10 centi aren. 2. EEN VETTEWEIDE van 54 aren 90 centiaren, daaraan palende; langs den steenweg van Roesbrugge naar Beveren, vijf minuten buiten 't dorp. 3. EEN PARTIJ ZAAILAND van aren 11 centiaren (links). 4. EEN PARTIJ ZAAILAND van aren 11 centiaren (rechts). In genottreding seffens na overeen komst. Herberg houden ls niet verplichtend. Voor inichtingen zich wenden tot Dr VANDEN BERGHE, 42, Hendrik Consciencestraat, ROESELARE. Studie van den Notaris VANDENAMEELE te Watou OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, DINSDAG 7 MAART 1933, te 10 ure voormiddag, te Dlksmuide in het Vredegerecht, van: met gerieven en 5 a. 10 ca. meegaande erve gelegen te Merckem, wijk Hoekje, sectie D, Nrs 37b en 38g van 't kadaster. Vrij van gebruik. Voortijds gebruikt door Aloïs Joos. Ten overstaan van den Heer Vrede rechter te Diksmuide. IBXBBBBBBflBBBBBflBflBBHBflBflflBa Kantoor van den Notaris Alfons VANHEE te Zonnebeke. 1933 OPENBARE VERKOOPING van een TE ZONNEBEKE, Zandberg op grond van d,e Commissie van Open baren Onderstand van Zonnebeke. Seffens aanslag. ZITDAGEN: INSTEL: Donderdag 9 Maart 1933 TOESLAG: Donderdag 23 Maart 1933 telkens om 2 u. 's namiddags, ter herberg Het Jagershofbewoond door M. Camille Duthieuw te Zonnebeke, Dorpplaats. BBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBZIBBBBBB Studiën van de Notarissen EM. THEVELIN te Meessen en D'HUVETTERE te Yper. '33 OPENBARE VERPACHTING van het GESTELD OP DINSDAG 21 MAART om 2 uur stipt namiddag, in de herberg «De Drie Koningen», Groo te Markt te Yper, op de onroerende goe deren van het Koninklijk Gesticht van Meessen te Lede, voor 9 jaar beginnende met 1 Juli 1933, bevattende zaailanden, weiden en bosschen, verdeeld in 9 loten: MEESSEN: 173 ha. 66 a. 10 ca. WYTSCHAETE: 62 ha. 91 a. 90 ca. WEST-NIEUWKERKE en DRANOUTRE: 9 ha. 5 a. 90 ca. YPER: ongeveer 40 ha. WEST-VLETEREN: 3 ha. 73 a. 92 ca. HOUTHEM-bij-Veume: 13 ha. 84 a. 10 ca. OOSTKERKE: 9 ha. 34 a. 60 ca. IiAMPERNISSE5 ha. 11 a. 10 ca. WAASTEN en PLOEGSTEERT: 41 ha. 30 a. 70 ca. De adjudicatarissen zullen gehouden zijn een goede borg te stellen, gehuis vest in het arrondissement Yper. Voor verdere inlichtingen zich wenden tot den Heer Secretaris van het Konink lijk Gesticht van Meessen te Lede, of tot den Heer Notaris Thevelin te Meessen, IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI Studie van den Notaris THERRY te West-Nieuwkerke I. TOESLAG: Woensdag 15 Maart 1933 te 2 ure namiddag, ter herberg 't Brouwershof bij M. J. Pinet, te Moorslede, Dorp, van: Gemeente Moorslede, Statiestraat. EEN SCHOON EN GERIEFVOL met afhankelijkheden en hof, samen groot 370 vierkante meters. Ingesteld 27.500 fr. Laatst bewoond door Mevr. Weduwe Baelen-Dorme. Thans onbewoond. Handslag met de geldtelling. Sleutel te bekomen bij M. Storme, veld wachter. H. INSTEL: Woensdag 29 Maart 1933 ter herberg Den Ankerbij M. J. Calmeyn; TOESLAG: Woensdag 12 April 1933 ter herberg De Duifbij M. E. Markey, telkens te 2 ure namiddag, te Passchendaele, Plaats, van: 1. GEMEENTE PASSCHENDAELE langs den steenweg naar Zonnebeke. DRIE NIEUWGEBOUWDE en medegaande zaailand, samen groot 37 aren. Verdeeld in 3 koopen.) Gebruikt zonder geschreven pacht door M.M. Pinket, Cardoen en Maes. 2. Gemeente WEST-ROOSEBEKE Bij den steenweg naar Poelcapelle. A. - TWEE NIEUWGEBOUWDE met zaailand-, samen groot 54 (Ver deeld in 3 koopen.) Gebruikt zonder geschreven pacht door M.M. Jules Laleman en Jules Claeys. B, - 4 HA. 70 A. 70 CA. (Verdeeld in 5 koopen.) Gebruikt zonder geschreven pacht door M.M. Hector Vermeulen en Henri Van- damme. Plakbrieven met plans en verdere in lichtingen zijn te bekomen bij genoemden Notaris. Recht van samenvoeging. 0,50 Instelpremie. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kantoor van den Deurwaarder PH. DEFOER Beerststraat, 19, Dixmude. MAANDAG 27 MAART 1933 I. Om 1 uur namiddag, ten huize van Mevrouw Weduwe Aman dus, Wagemaker, Winnezeelestraat, TE WATOU OPENBARE VEILING van Gewone voorwaarden en gereed geld. H. Om 4 uur namiddag, te Watou, ter herberg In den Vrede bij Cyriel Dujardeyn, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting van GEMEENTE WATOU (Winnezeelestraat) met poort, dienende tot werkhuis, stal lingen, serre en verdere afhankelijkhe den, alsmede 12 a. 25 ca. van bebouwde erf en schoonen hovenierhof, bekend ten kadaster Noordhoek sektie A, Nrs 229q, 2291, 229k en 230g/2. Onmddellljk vrij van gebruik. Poort en kamer thans nog betrokken door de medeverkooper Camiel Wagem-aker zon der verder pachtrecht. Voor alle inlichtingen en om te be zichtigen zich te wenden ten onzen kan tore. IH. UIT TER HAND TE KOOP TE HUREN TE DE PANNE geheel modern ingericht, 2 jaar geleden gebouwd, dienende voor alle diensten, 14 schoone kamers, allerbest gelegen in de Zeelaan. Trede aan stilstand der trams van Adinkerke en Veurne. Vrij met Mei aanstaande. Zich wenden bij CYR. ACCOU, been houwer, Zeelaan, 8, De Panne. GEMEENTE CROMBEKE EEN NIEUWGEBOUWD met stagie en afhangende gebouwen, staande en gelegen te Crombeke (Pope- ringhestrar.t), met 10 a. erf en hof. Vrij var gebruik binnen de 2 maand. Alle inlichtingen ten onzen kantore. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BEHEER DER DOMEINEN I. MERKWEERDIGE KOOPDAG van hötel VRIJDAG 24 MAART 1933 om u. stipt namiddag, te Oostduinkerke-Jbaden, in het Gauquié. INSTEL VAN met verdere afhangen, genaamd Patis serie Liègeoise en 191 m2, 80 dm2 erve TE OOSTDUINKERKE, Leopold II laan, Nr 118. Ingenottreding met de betaling. Sterfhuis van Jufvr. Simonne Pierard. IBSBBKBBBPVXBflHBBBBflBBBHBBBfl TE KOOP te Ieper-Poperinge-Meenen en gansch het omliggende. Allerhande HANDELS- en RENTE NIERSHUIZEN, HENNEKWEEKERIJ- EN, woningen voor bedienden en werklie den, met of zonder hof. Ook HOFSTEDEN. Geldleeningen aan de beste voorwaar den, met groot gemak van terugbetaling. Voor verdere kostelooze inlichtingen aich wenden tot het Zakenkantoor «CON TINENTAL achter Sint Maartenskerk, leper. bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. ISaBBSBBBBBBBBISEBBBBBBBBBBBBBBIBBBflBBBBBHBZSBEBSZBaaBBBBBB Zetel te Gent Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentschap voor West-Vlaanderen 24, DE STUERSSTRAAT, 24, IEPER yan onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portionneele hypotheekrechten en betaalbaar ln jaarlljksche afkortin gen op een langste termijn van 14 jaar. 4,75% op leeningen van meer dan 20,u00 frank. Alle inlichtingen bij het kantoor: 24, de Stuersstraat, 24, leper. Ook kostelooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling. Maandag, Woensdag ea Zaterdag, van a tot 12 uur. over te nemen GOED EN WELBEKALANT (Bouwstoffen en Kolen) TE ROUSBRUGGE. Zich wenden ter studie van den Notaris Dee ren te Rousbrugge. Openbare Vrijwillige Verknoping van GEMEENTE NIEUWKERKE langs den Gravier van de Broucken EEN NIEUWGEBOUWD met zijne afhangelijkheden en 16 aren 30 centiaren grond, zaailand en meersch. Gebruikt door M. Isidore Duthieuw- Verdru. INSTEL: Maandag 13 Maart 1933 OVERSLAG: Maandag 27 Maart 1933 telkens om 2 uur namiddag, ter herberg Au Café de la Gare be woond door M. Rob. Depuydt, te Nieuw kerke. Instelpremie. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Studie van den Notaris WYFFELS te Roeselaere INSTEL: Dinsdag 21 Maart 1933 TOESLAG: Dinsdag 4 April 1933 om 2 ure namiddag, in het Gasthof Patriate Rousselare, Noordstraat, van: GEMEENTE PASSCHENDAELE, bij de Statie, met nieuwe gebouwen en bouwgrond, langs den steenweg van Rousselare naar Moorslede, groot in het geheel 4 hect aren 52 aren 54 centiaren. Gebruikt door M. Jules Lefever, zon der geschreven pacht. Verdeeld in koopen. Recht van sa menvoeging. Gewin van Instelpremie. per okkasie en nieuwe, ook AFSLUITINGSSTAKEN, alle slag van rond ijzer, lengte op aan vraag, hij de Wed. VANDAMME, Rijselpoort. 44. leper. - Tel. 256. OP MAANDAG 6 MAART 1933 om 1 uur namiddag, TE LEYSELE, (Dorp) vóór de herberg van Heer Marcel War- lop, In den Hertzal Deurwaarder Ph. Defoer openbaar verkoopen: Allerhande slaapkamergaxnituren ln eik, pitch-pine en acajou bestaande uit bed met ressort, spiegelkas, lavabo, nachtta fel; verders kleer- en keukenkassen, sa lon- en keukenbuffetten, schoone wollen matrassen, spiegels, tafels, stoelen, com- moden en allerhande meubels te lang om te melden. Op komptant en gewone voorwaarden. II. MERKWEERDIGE VERKOOPING van TE DIXMUDE, Wilgendijk, op de werven van Heer Ca miel Nachtegaele, aannemer te Dixmude. OP MAANDAG 13 MAART 1933 om 1 ure namiddag, zal Deurwaarder Ph. Defoer ten verzoeke van Heer J. Selschotter, advokaat te Veurne, curator de faling Nachtegaele, overgaan tot de openbare verkooping als volgt Barak-bureel van 4 m. op 2,85 m. Een han-gaar (uiteenneembaar) bestaande uit 50 éternltplaten, 100m2 plancher in pan- neelen; stootkar, oude auto, ladders, bak- wagens, werkbanken, moortelplaten, as phaltketel, stel autogèn-e, reep, arduinen, geslepen panneelen, win-dasstelling, plan ken en peerden, 2 pompen Nr 3 compleet, schaliën, fagadesteenen, pannen en veus- ten, jalonstokken, ijzeren baren, arduin zuilen, voutijzers, palan draagvermogen 10.000 kilos, stalen kabels, 4 vensters com pleet met zuilen in arduin en glas, dwars houten, kepers, baddens, enz. Verders: Poutrellen, betondeksels, ci- mentplinten, kist glas, slijpsteen, binnen deuren, W. C., potten, roode schaliën, te gels, bandijzers, enz. Op komptant en gewone voorwaarden. IBBBSBBBIBEISaiBBBBiBBBBBBBBOaBBB Studie van den Notaris DEGRYSE te Becelaere «KAMPIOEN» AAN 1500 FR. met extra multiplex blad van 2 cm. Groot formaat, in zuiver eikenhout. Bi] Jas. Delaneker-Declerck, Meubels, Loo- straat, 2, Nietrwkapelle. IBBBBBBBBBBBBEMBBBBBBaBBBBBB 500 AARDAPELBAKKEN te koop aan voordeelige prijs, bij Hypo liet Van Becelare, Smisse, Zarren. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TE KOOP TE PROVEH kloek gebouwd, staande op gemet land van het Weldadigheidsbureel, bij Emiel Folcque, to Proven. aHBBgflBBBBHBBHHBSBBBBBBRBBB TE KOOP TE POPERINGE met poort en smis langs achter; ook dienstig voor alle bedrijven. Zich wen den Prootstraat, 6, bij de Statie, Pop. IBaBBBBBBBBBBBBSlBBBBBBBBBBB UIT TER HAND TE KOOP met land, gelegen te Geluwe, langs de groote baan Ieper-Meenen. Seffens vrij Zich wenden: Rijselstraat, 121, Meenen. De Ontvanger der Domeinen te Yper, zal overgaan op DONDERDAG 9 MAART 1933 om 3 uur namiddag, in het Gasthof Aux Trois Suisses Groote Markt te Yper, tot de OPENBARE VERKOOPING van hebbende tot 1,95 m. omtrek en was sende langs de baan Yper-Rousbrugge, op grondgebied Vlamertinghe. Bijzondere voorwaarden. De verkoo ping geschiedt per koop en niet per massa, alsook bij middel van schriftelijke aanbiedingen per in de post aanbevolen brief, op zegel, ten laatste op 8 Maart 1933, ten bureele der Domeinen te bestel len. Onkosten 15 Voor alle inlichtingen wende men zich ten voornoemde kantore, Rijselstraat, 71, Yper. BEHEER DER DOMEINEN KANTOOR POPERINGE De Ontvanger der Registratie en Do meinen te Poperinge zal op VRIJDAG 10 MAART 1933 om 3 uur namiddag, ter herberg «A la Ville de Dunkerque» Noordstraat, 8, Poperinge, verkoopen: 21 PLATANEN, 3 ESSCHEN, 4 ERABELS, langs de baan Poperinge-Oostvleteren verdeeld in 28 koopen en genummerd 1 tot 28. Voorwaarden. Kosten 15 Komp- tante betaling. Veiling bij opbod en per koop, alsook per schriftelijke aanbiedin gen. Voor nader» inlichtingen: Boescheep- straat, 8, Poperinge. IBBBBBBBBB BEHEER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN De Ontvanger der Domeinen te Rous brugge zal op MAANDAG 13 MAART 1933, om 1 u. namiddag, in het gasthof «De Gouden Arend», te Rousbrugge, overgaan tot de OPENBARE VERKOOPING bij opbod en per soumissie van wassende langs de baan Yper-Rousbrug ge, op grondgebied der gemeenten Pro ven, Haringhe en Beveren-Yzer. Kosten 15 Komptante betaling. Katalogen op aanvraag te verkrijgen op gemeld kantoor. IBBBBBBBflaBBBBBBBBBBBBBBS STAD NIEUWPOORT Uitgifte van 500.000 frank van 500 fr. leder. Intrest 6 per jare, vrij van lasten, betaalbaar in Januari en Juli. Inschrij vingsbulletijns zijn te bekomen op het Gemeente-Secretariaat. Nieuwpoort, den 9 Februari 1933. Burgemeester en Schepenen J. Huyghebaert, De Secretaris: E. Deeren, Th. Dobbelaere. V. Steyaert. CBBaasaBBBBiBBBBBBBEBBBBBBBBB STAD NIEUWPOORT DEN MAANDAG 6 MAART 1933 TE GHELUVELT (Cruys Eecke) ter herberg De Cruys Eeckebij H, Call-ens (stilstand van den autobus Yper- Meenen), om een ure stipt namiddag, MERKWEERDIGE VENDITIE van A. - 2i KOOPEN (9 10 m. lang, 0.30 m. dik), dienstig voor stallingpersen, kepers, opstekers, ta bakstellingen, enz. (10 stuks per koop). B. - 60 KOOPEN (omtrent 8 m. lang en van 0,18 tot 0,25 meter dik), bijzonder geschikt voor ta bakpiketten (30 stuks per koop). Gewone voorwaarden en gereed geld. Door het ambt van den Notaris De- gryse te Becelaere. OP DONDERDAG 9 MAART 1933 om 7 uur 's avonds, ten stadhuize, OPENBARE AANBESTEDING: A. - VAN DE WERKEN TOT HET GE SCHIKT MAKEN EN OPKUISCHEN VAN DE POINCARÊ-, ALBERT- EN FOCHSTRATEN. B. - VAN GRONDWERKEN UIT TE VOE REN TER LINKER OEVER DER VEURNEVAART. De lastenboeken kunnen ten stadhuize geraadpleegd worden alwaar ook afschrif ten er van afgeleverd worden tegen be taling van 5 fr. per lastenboek. Nieuwpoort, den 9 Februari 1933. De Secretaris, Burgem. en Schep, Th. Dobbelaere. J. Huyghebaert. aaaRBBEiscaxfissiSiaaasaasaKHXMS bij SANSEN-VANNESTE Gasthuisstraat, 15, Poperinges BESTE KLAVERZAAD Grove Vlaamsche klavers te koop aan voordeelige prijs, bij Camiel DERYCKR, St Sixtus, Westvleteren. Te verkrijgen bij ACHILLE RUBBEN, WEST-VLETEREN, alle soorten van HOVENIERS- en BLOEMZADEN (merk Blainco), alsook gereed gemaakt» VERWEN IN ALLE KLEUREN. ZADEN Alle slag van HOVENIERS- en REE- TENZADEN te verkrijgen bij Maurit» Parreln, Brandhoek, Vlamertlnge. ZADEN DEPREZ GASTON te DRANOUTER, laat weten dat hij alle slag van kom en beetzaad verkoopt. ZADEN MERKEMSCH VLAAMSCH KLAVER ZAAD, van eigen opbrengst, alle dagen te bezichtigen, te verkrijgen bij Gaston Defever, landb., Noordeinde, Merkem. FARIEK VAN OLIËN EN VETTEN voor machienen en autos zoekt goed» VERTEGENWOORDIGER voor den ver koop van hare produkten te Poperinge en omstreken. Bijzondere voorwaarden voor den Agent. Vraag sturen naar: Perfectoil, Hobo ken, bij Antwerpen. Speciaal ingericht voor aanleeren van den stiel. Voor inlichtingen wendt U bij de Gezusters ENNPINCK, Nr 49, Noordstraat, DIKSMUIDE. SLACHTER - Reningelst-CIytte ANDRE DELESTREY, Reningelst-Clyt- te, laat weten dat hij zich van heden af zal gelasten met het SLACHTEN m KOEIEN EN ZWIJNEN. Zich wenden bij Jerome Delestrey, Reningelst- Clytte. Vertegenwoordigers of winkeliers ge vraagd, één enkele voor Iedere gemeente, voor verkoop van zeer winstgevend ar tikel, gevende 50 Inlichtingen gra tis: H. C., Gestiehtstraat, 84, Gentbrugge. SCHOON WERKMANSHUIS gelegen te LEISELE, met hof, groot II aren, met schuur en stalling, steenput alles in goeden staat. Inlichtingen bij Jules Geeraert, Stavele. Gerievige WERKMANSWOONST gelegen te POPERINGE, Bellestraat, 27, bij Den Havermuisbewoond door Achiel Vangheluwe, den verkooper. goed gelegen en welbeklant, weinig boer derij, bestaande uit motor («National» gaz pauvre) van 35 P. K., 2 koppels En- gelsche en Fransche steenen, haverplet- ter, blutoire en toebehoorten, elektrische verlichting met batterie en dynamo, alles in goeden staat, alle dagen in volle wer king te bezichtigen, behalve den Maan dag, gelegen in West-Vlaanderen, aan de grens. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEB KLEIN WOONHUIS TE KOOP met hof, dich bij de grens, rond KOMEN gelegen, langs den steenweg. Zich wenden: Nr 94, gehucht Maie Cornet, Neerwaasten. SBBflBBBBBBBBBflBllBBSBBBBBBflBa DOOR UITSCHEIDING VAN BEDRIJF WINKEL OVER TE NEMEN welbeklant, bijzonder goed gelegen, brood winning verzekerd. Huis VAN I.OO, Nieuwpoort-Baden, 19. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UIT REDEN VAN VERTREK SEFFENS OVER TE NEMEN CAFÉ DES SPORTSgelegen tus schen de Markt en Statie, Ieperstraat, 54 Poperinge. Zich wenden in genoemde heberg. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB TE HUREN TE MEESEN Schoone HERBERG, Au Café Beige bij de kerk. Voor inlichtingen zich wenden bij M. Henri Ghesquière, Groote Markt, Meesen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GROOT KLEIN PAARDENDEKENS IN TOILE Prijzen buiten concurrentie. ELVERDINGESTRAAT, 28, IEPER. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB versch gezouten, in vaten, voor kiekens. Verkrijgbaar bij JULIEN DEBYSER, Noordstraat, 32, POPERINGE. Tel. 175 Witte Leghorns, afstammend van twee jarige hennen en hanen van toom A, Kweekerij LEENS, alsook Mechelsche Koekoeks en Noo.liandsche Blauwe, bij DECAESSTECKER, Kokelarestraat 28, ROESELARE. - Tel. 318. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB WITTE LEGHORNS voortkomende van tweejarige hennen, te verkrijgen bij Reml Carton, Oostvleteren. IBBBBBBBBBSEBBaBBBBEBBBBBBB WILT GIJ ZUIVER LEGHORNS van beste afstamming, voortkomende van twee jarige hennen, wendt in volle vertrouwen naar de KIEKENBROEDERIJ DEMAREY bij de Statie, Poperinge. Daar zult gij ze op tijd bekomen. Doet aanstonds uwe bestellingen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Kloeke en Levenskrachtige ZIJN TE VERKRIJGEN IN DB HANDELSBROEDERIJ M. Defoort-Mollet Beveren-aan-IJzer. TeL Roesbr. 69 aan 1,50 fr. 't stuk, tehuis besteld. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB' OUDERDOMSTEENWEG, POPERINGE. Telefoon 251, Te verkrijgen op aanvraag: Witte Leg horns, Rhode Island, Reds Barnevelder, Eendagkiekena. ISIDORE PLUIM, Vlamertinge, brengt ter kennis dat hij geen schulden meer erkent die zijne echtgenoote LOUISK KNOCKAERT gemaakt heeft of nog zou maken. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, Jikkebuschstw., 132, leper. Tel. 142. Gelieve dag en uur op voorhand t» vragen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBa OVER TE NEMEN TE IEPER CAFÉ, best gelegen, verzekerde winsten, matige overname. SCHOENWINKEL, tegen de Groot» Markt, bevattende al het materiaal voor herstellingen. BAKKERIJ, met al het uitbatingsma teriaal in het midden der stad. Voor kostelooze inlichtingen zich wen den bij het Zakenkantoor CONTINEN TAL achter Sint Maartenskerk, leper. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB NESTOR BATTHEU, Garage, G oudenhoofd»!*. Poperinge. laat weten dat hij 2 AUTOS alsook 1 AUTOCAMION te koop heeft aan zeer voordeelige prijzen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. IBBBflflBBflEBBBflBBflBBBflUBBBflBB leper, 25 Febr. Tarwe 70-75; rogg» 55-60; haver 70-75; brouwerijgerst 82-84; voedergerst 70-72; erwten 95-100; paarde- boonen 90-94; aardappelen 16-18; boter 21-22.50; eieren 0.50; viggens 150-210; ld. 6.50-7.00; tarwestrooi 19-20; roggestrool 11-12; klaverstrooi 12-14; gerstenstrool 13- 16; weidehool 35-40; klaveriiooi 41-44; vlas 60-80; klaverzaad 1600-1700; voeder- beeten 50-60. Kortrijk, 27 Febr. Tarwebloem 108; inlarudsche zemelen 64; gorte zemelen 62; boter 22; eieren 0.45-0.50; Turksche tarw» Plata 58; idem Cinquantino 80; vlas der Leie 0.50-1.25; wit vlas 7.00-20; vlas op den grond geroot 5.50-6.50; ruw werk 1.75- 2.00; fijn werk 2.20-3.50; witte tarwe 75- 78; rogge 55-60; haver 75-78; paardetooo- nen 80-85; gerst 65-70; hooi 35-40; strooi 15-16; aardappelen 10-12; voederbeeten 3.50; vreemd lijnzaad 96.50; irriandsolh lijnzaad 87; inlandsche lijnzaadkoeken 95; Amerikaansehe lijnzaadkoeken 94; co caskoeken 110; arachidekoeken 110; ni traat van Chili 102; ammoniak sulfaat 81; lijnizaadolie 150; miikerijwortels, oude 70; id., nieuwe 72. VEEMARKT. Te koop gestelde die ren 318: 135 koelen, op voet 4.25; 115 vaar zen 5.25; 31 stieren, 4.50; 37 ossen, 6.39. Diksmuide, 27 Febr. Boter 17-18; eieren 0.43-0.45; aardappelen 10-14; tar we 78-82; rogge 50-55; haver 76-78; strooi 14-16; hooi 30-35; voederbeeten 55-60; brouwersgerst 78-82. Brugge, 27-23 Febr. VEEMARKT. Te koop gesteld: 73 stieren, 3.75-4.75 en 8.00-9.00, verkocht 73; 81 ossen, 5.00-6.00 en 9.75-11.25, verkocht 72; 145 vette koei en 3.75-5.00 en 8.00-9.00, verkocht 112; 113 vaarzen, 4.75-5.75 en 8.75-10, verkocht 92; 69 melkkoeien, 2000-3500, verkocht 54. Roeselare, 28 Febr. Tarwe 78; rogge 50; haver 76; maïs Plata 53; id. Cinquan tino 75; boekweit 105; voedergerst 60; zo mer- en wintergerst 70; erwten 95; paar- deboonen 96; lijnzaad 97; lijnmeel 101; vlas in strooi 80-100; geakkerd vlas 85; voederbeeten 3.50; tabak 5.00; aardappe len: Roode Ster 20; Industries en Vain- queurs 10; Krugers 12; Geldersche Mui zen 11; tarwestrooi 20; rogge- en ha ver strooi 14; weidehool 30; klaverhooi 33; luzernhooi 35; suiker!jboonsn, beschikbar» 70; nieuwe 72; koolzaadolie 350; lijnzaad- olte 150; nitraat 98; ammoniak 80; cya- namide 74.50; kalksalpeter 89; phosfaat 1.94; fertlphos 38/42, 82; nltrouchou 1.79; Thomasslakken (soaries) op wagon Char leroi 203; biggen 11-12; boter 22; eieren 0.45-0.50; oude hennen 7.50 den kil»; kie kens 14-15 id.; konijnen 8.00 id.; oud» duiven 11 het koppel; jonge duiven, 12 ld. Anderlecht, 28 Febr. VARKENS- MARKT. Te koop gesneld: 2186 stuks. Den kilo op voet: 6.25-7.25. Geslachte var kens: 528. Veurne, 1 Maart, Tarwe 76-78; rogg» 54-56; haver 73-75; gerst 69-70; erwten 150-155; paardieboanen 84-86; klaverzaad 5.50-6.00; aardappelen 18-20; voedexibee- ben 45; hooi 300-375; strooi 110-130; boter 17.50-18.50; eieren 35; konijnen 6.00-7.00 den kilo; kiekens 13-14; oude hennen 7.00- 8.00; jonge duiven 8.00-9.00 het koppeL Anderlecht, 1 Maart. VEEMARKT. Te koop gesteld; 663 ossen, op voet 4.25- 6.00; 177 stieren 3.50-5.00; 1317 koeien, 3.25-4.80. Totaal: 2160. Anderlecht, 2 Maart. KALVER MARKT. Te koop gesteld: 1541 stuk* Prijs per kilo op voet: 4.30-8.30. Aange komen gedurende de week: 2033 stuks. Poperinge, 3 Maart. Tarwe 78; rogg» 75; haver 75; aardappelen 10; boter 18- 21; eieren 0.32; hoppe (1832) 600, (19331 600 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 5