GEDACHTEN HETMANNEKE UIT 0 Shea van de Iersche Brigade 5 MAART 1933. Nummer 10. Bkdz. 6. \J Zijn w'opnleuw sweeg U ons groeten aan te biên want... onzen Inktpot, die is leeg. GEWELDIGEN SNEEUWSTORM IN ENGELAND KABINETSRAAD ALLERHANDE NIEUWS Vlaanderens Bedevaart 1933 ■bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb MISDADIGE HERBERGIER VADERMOORD te ANTWERPEN SPORTNIEUWS VOETBAL F. C. POPERINGE Voetbalclub «Eendracht», Watou INSTRUMENTEN VOOR FANFARE EN HARMONIE PHONOS en PLATEN MUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Popering, IBBBBBBBflBBBBBBflBDBKBBBSBBBBBBBBBBBBBBBflBBBaBBBHBiailllll WIELRIJDEN VROUWENHOEKJE S. K. GELUWE. AANBESTEDINGEN Wielrijders, oordeelt zelf! RIJWIEL DEBERDT MAART - LENTEMAAND Uitslagen der Aanbestedingen r 1 Zij spreken het bitterst over het leren, die zich met zijn zoetigheden de hebben overladen. Wat onze plicht is, moet onze lust rijn, en wat onze lust ls, moet passen m onzen plicht. Menigeen spreekt van zijn goed hart, en heeft slechts een zwak hart. OIBNII1IIIIUIHI1I1MIIII MENSCHEN ALLEGAAR, ik wensoh U «enen goeien dag, op Vlaamsche manier en zonder complimenten. Alles wel inge- ■ien gaat tegenwoordig alles met compli inenten. Dat zal weêr eens te zien zijn, met het feest van de plechtige Communie Mnnen 't kort. Pracht en praal Een waar schandaal Want hoe droef Op de... poef wordt er veel gehaald! Maar... wanneer betaald? Een zekere pastoor van een zekere stad heeft het mij gezegd. Zie, Manneken, zei hij, verleden jaar ben ik persoonlijk rond geweest om geld te halen voor arme fa milies die hun kinderen niet konden klee- den... zoo zegden ze mij. En wat zie ik op den dag der Commu nie? Kamen ze daar niet afgereden per vwatuur...? Wat zeg ik... per vwature? Neen, per automobiel nog wel. En na 't lof, herberg ln en herberg uit. Ze zagen mijnheer pastoor niet staan... Ja, ja, nieuwe tijden, nieuwe zeden; maar of 't er beter op geworden is, dat ls •en andere vraag. Op den dag der Communie, zou men tot «ilken Communiefcant moeten zeggen; Hij die U heeft verwacht Die let niet op praal en pracht Als een booze wereld. Hij vraagt slechts een'hartje rein Waarin, als 'n zonneschijn 't Licht der gratie perelt. In andere woorden: Houd U meer bezig met den optooi en den opschik van uw Ziel, dan die van uw lichaam! NAAR 'T SCHIJNT gaan we een dro gen zomer hebben. Zoo zegt toch de ge- Eenden Parijsche Anchocorus, een waar zegger; Die gewis Zeer straf is, "k Zeg 't, zonder me te bedriegen In... 't liegen... maar die zoodanig kan liegen, alsdat hij t zelf gelooft... 't Kan misschien ook wel 'n hoedanigheid zijnl In alle geval, eerst zienzei de blinde, en we zij", wij ook van 't zelfde gedacht. ALS GE MET TWEEËN ZIJT, en ge. zijt allebei van 't zelfde gedacht, dan zal er niet dikwijls ruzie komen... nietwaar Marenta?... Maar... O Marieken Aardig biêken Waarom kijkt ge toch zoo kwaad Als ge langs mij henen gaat? vroeg Jef aan Marieken... en daaruit be sluit ik dat er 'n haarken in de boter ge komen was, of in andere woorden, dat 't ruzie was ln 't huishouden... 't geen nogal •ens gebeurt, nietwaar Marenta? Ge moet weten Jef en Marieken waren ten slotte op een wijagie uitgekomen. Ge zljt mijn alderliefste, zei Jef. Dito, antwoordde Marieken. Jef verstand dat woord niet en hij vroeg avonds aan zijn vader wat dat betee- taende. Ha, zei de vader, dat wil zeggen: t zelfde. Per eksempel, hier zijn twee sa vooien: dit is een savooi, en dat, dito. Begrepen, zei Jef. 's Anderendaags waren ze weer op wan del. Mijnen engel, zei Marieken. Savooi! zei Jef. En 't was af, amen en uit! Ja, ja voor 'n kleinigheid Bekomt men dikwerf strijd En t geen ik dan nog 't meest verwijt: Achteraf... voelt men er altijd over spijt! MAAR daar zijn mensahen die nu een maal niet slimmer zijn hé! G' hebt bij voorbeeld Rozemarijntje, ons nichtje, die ge allemaal goed kent. Hewel: Rozemarijntje is niet te vreê Rozemarijntje wil trouwen Maar ze denkt niet, 't lieve kind Trouwen dat ls houwen. Rozemarijntje heeft een lief Zwart van oog en haren Dertig zomers is hij oud, Zij... pas twintig jaren. Rozemarijntje, onthoud het wel Trouwen ls geen kinderspel. Maar in menig huisken Brengt in plaats van liefde en kracht 't Huwelijk... een kruisken. Rozemarijntje weet het wel Trouwen ls geen kinderspel. Ja, beste menschen, wat zegt gljlie er van... en dat ls nu percies op Rozema rijntje alleen niet toepasselijk, zulle...! Maar nu ga'k maar gauw zwijgen over die kwestie, want als er straks niemand meer trouwt zal 't nog mijne schuld zijn... en dan zal 't kermis zijn! NAAR SCHOOL GAAN dat ls precies geen kermis voor kinderen. Karelken ging ook naar school en kende nog geen a uit een b. Maar Karelken kon toch reeds een potlood vasthouden en wat teekenen. Nu was Karelken thuis gekomen en Ka relken zei: Moeder, ons Masceur heeft nog nooit een paard gezien! Wat ge zegt jongen, dat kan ik niet gelooven. Toch wel, zei Karelken, lk was dezen morgen bezig een schoon paard te teeke nen... en toen Masceur kwam kijken, toen zei ze, dat ze nog nooit van heur leven zoo'n beest gezien had. GE ZOUDT UW HART wel honderd keeren mogen vasthouden, als ge tegen woordig te Brussel over de straat gaat. Niet omdat ge den harteklop krijgt, bij 't zien van al die lieve schepselkens, van rond de duizend weken, die met hun ge verfd en gepoederd gezichteken over straat loopen... maar met al die automobiels. Als ge niet oppast zljt ge nilito presto tot kip-kap gereden, en dat gaat nog rapper dan ln 't sossiesenmoleken van den sjarkutjle. Voor de ottemobiels hebben ze nu weer wat nieuws uitgevonden. Een machientje dat ge op uw banden ofte pneus plaatst waarmeê ge kunt zien, terwijl ge aan 't rijden zijt, alleen of met kermissen, ofdat ze hunnen asem niet verliezen (niet de kennissen maar de pneus). Marenta zegt, dat zij geen machientje noodlg heeft, om te zien of heuren portemonee zijn centen verliest Vrijen is heel zoet, maar ach, Vrijerswoorden... vliegen Vrijen is... stil klappen kind Vrijen is... hard liegen Als de speelman ls van 't dak Zit ge vastgekluisterd; En dan zucht ge; had ik maar Naar wijzen raad geluisterd. Rozemarijntje, onthoud het wel Trouwen ls geen kinderspel. Rozemarijntje moest de Paus t Huwelijk ontbinden HIJ zou aan zijn deurken gauw Duizend koppels vinden. Trouwen, 't wordt allicht gedaan ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Mengelwerk van 5 Maart 1933. Nr 20. door RANDALL PARRISH Mij te dwingen met hem te trouwen. Hij heeft ontdekt dat hij alleen door ge weld misschien kan hopen iets goeds te bereiken. Zoo lachende weg, alsof het een goede grap was, heeft hij mij het heele Slan ontvouwd. Zelfs nog ln Parijs was c eigenlijk al het slachtoffer van zijn Intriges. Het was zoo geregeld dat ik bij de discivssie over de dépêche zou tegen woordig zijn en er zou juist in den breede worden uitgeweid over de moeilijkheden en de zwarigheden om haar veilig naar Louis over te brengen. Zij rekenden op mijn durf en mijn koningsgezindheid, en de hertog gaat er zelfs groot op dat de koning het plan goedkeurde. De dépêche bestond eigenlijk volstrekt niet, er was al leen maar een blank velletje papier in de enveloppe ^edaan, waarop het officleele Fransche zegel. Hun bedoeling was een voudig om mij van Parijs weg te krijgen en geheel alleen hier in St Quentin, waar ik niemand kende en geer. vrienden had. Zelfs de gids, die zij mij meegaven, was in dienst van de Saule en hij had bevel gekregen waar hij op een zeker uur moest zijn. Het onverwachte verschijnen van de Engelsche verkennings-patrouille heeft het plan in duigen doen vallen. De bende van de Saule was niet groot genoeg om den aanval te wagen en moest zich dan ook vergenoegen met in de duis ternis op en neer te loopen in de hoop op een geschikte kans om de hand op mij te leggen. En geheel anders dan zij hadden kunnen denken, was het lot hun gunstig. Ia da bui uaast die. waar gij n*U babi Ja, ja, 't ls wat gezeid Met dezen duren tijd. Maar lk vraag beleefd aan Marenta mij niet te dikwijls meer te onderbreken, want Als elkeen op de wereld wou Zich met zijn zaak bemoeien Dan ledereen, zoo man als vroiiw, Zou heel wat minder tijd verknoeien. Marenta trekt een lip, en ls boos, gelijk pachteresse Boterdael die met haar ach terwerk in een papschotel viel. IEMAND DIE BOOS IS, heeft dubbel werk: eens om boos te worden en eens om weer op zijn effen te geraken. We ge raken nu stilaan naar de Lente toe, maar 't schijnt dat in de Zomer alles nog ne keer op gaat slaan. Dat liedje kennen we reeds lang En willen dus niet klagen Want opslag, koekoek eenen zang En nog voor vele... dagen. Om gemakkelijker dien opslag te kun nen betalen gaat ons gouvernement stuk ken van honderd frank uitgeven en bankbriefjes van tien duizend frank... Ge moet niet vragen. Marenta vraagt of die stukken van hon derd frank uit goud of zilver zullen zijn. Maar neen schaap: Zilver en goud Helaas, mijn vrinden, Dat zult ge in ons land Niet rap meer vinden. EN DEES is een annonce ofte aankon diging, die lk ook ergens heb gevonden, 't Gaat over: De Handschoen: Handschoen voor winterweer, in fijn wit leer, voor da meshanden, voor huwelijksbanden, gerner- ceriseerd, getricoteerd, voor agenten, voor weinig centen, handschoenen voor werk man. voor charlatan. 2" Couplet: Handschoenen voor pad vinders, voor kleine kinders, voor heer en boer, in wol «n veloer, voor advokaten, voor soldaten, voor senateurs, voor con ducteurs, voor velorijden, voor knechten, melden, voor gendarm, voor rijk en arm, voor di« trompetten, voor koketten. 3* Couplet: Handschoenen voor apothe kers, voor ruitenbrekers, voor koks, voor den boks, voor studenten, voor die leven op renten, voor matrozen, met volle doozen. Oef! Marenta zegt, die handschoenen- historie lijkt wel op de litanie van alle heillgen. Enfin, als ge nu den eenen of den an deren avond niets te doen hebt hé! kunt ge U eens amuzeerenmet 1ie hand schoenenlitanie van bulten te leeren... Maar 't mag niet te laat zijn, want ze zou 's nachts op uw maag kunnen blijven liggen... en 'n goei Indigestie veroorza ken, met de noodlge gevolgen! LANGE ZANDER had al dikwijls acht of veertien dagen gezeten, omdat hij zijn klein vrouwtje aftroefde. Nu was hij weer voor het tribunaal geroepen, en de rech ter vroeg: Zijt gij niet beschaamd, gij zoo ne groote man, zulk een klein vrouwtje te slaan. Ja, meneer de sjuze, zei Zander, maar 't ls heur eigen schuld. Haar eigen schuld, zei de man van de wet, hoedat? Wel, ze hitst mij altijd op, zei Zan der. En hoe doet ze dat? was de vraag, Wel, ze zegt altijd: «Sla, sla maar, dan kan lk U nog eens voor dien ouwen kletskop van ne sjuge doen komen»... En Lange Zander werd direct vrij gesproken. EN WILT GE GELOOVEN da'k bijna geen nieuws meer vind dat de moeite waard is om U verteld te worden... 'k Zou kunnen babbelen over den oorlog daar weer tusschen China en Japan, over de revoluties in Amerika... maar dat zijn al lemaal dingen, die niet geimaakt zijn om den nxensch aan te moedigen. Daarom gaan we daarover niet beginnen en nog maar ne keer een gedichteken van Fons- ken opgenomen over IBBBBflEBBBiaBBIBBBBBBBflflBBBBBB achtergelaten, hadden zij zich verstopt. Ik ging geheel op ln mijn pogingen om U ln het oog te houden terwijl gij bezig waart een paard te bemachtigen en ik had niets gehoord. Ineens voelde ik mij ruw beetgepakt en werd er een doek over mijn hoofd geworpen. Ik kon niet schreeu wen, zelfs niet het minste geluid maken. Zij sleepten mij mee er waren er vijf en ik werd met touwen op den rug van een paard vastgebonden. De doek werd weggenomen, maar de nacht was veel te donker dan dat lk Iets meer kon zien dan de gestalten van mijn begeleiders. Slechts een sprak mij een keer aan en dan alleen nog om mij te bedreigen als lk schreeuwde. Hij scheen mij een buiten gewoon groote man toe, had een baard en was klaarblijkelijk de leider. De man, die het paard bij den teugel hield, was een neger, wat lk uit zijn spraak kon op maken. Wij reden door een dicht bosch en daarop langs een smal pad, waar de man nen achter elkaar moesten loopen. Alles leek even troosteloos en verschrikkelijk, maar ik kon volstrekt niet uitmaken waar lk was. Na geruimen tijd, het was nog donker, kwamen wij bij dit oude kasteel Roisel is de naam, Monsieur en zij hielden mij beneden tot het dag was ge worden want zij waren allen bang voor spoken en niemand zou zich graag de donkere trap op gewaagd hebben. Toen brachten de lange man en een ander, die Deslins werd genoemd, en d< mij later voedsel bracht, mij hierheen, en kloten mij hier op. Eerst toen lk den dwerg, Gos- pele, zag, begreep ik waarom lk was ge vangen genomen. Ik had eerst gedacht dat het misschien om -en losprijs te doen was, maar toen begreep lk dat de Saule achter dit alles zat. Zoo was het ook! Hij kwam zelf? Twee uur geleden. Hij vertelde dat hij gisteren Parijs had verlaten. Ik wil olet herhalen wat hij zei. Monsieur, maar ONZE FLANFARE. In onze flanfaremaatschappij Daar hebben de menschen asem voor drij Ze kunnen in hun lngstrumenten blazen Dat ge 't uren ver kunt hooren razen En dan dreunt de groskees al de donder! 't Is dus geen wonder Dat de boeren zeggen, bij al dat la wijd: Onz3 flanfare, ls een ferme sosjeteit. Een muziek op een dorp moet er zijn Tot vermaak van groot en klein Maar d'r zijn muziekanten, klein en groot, Die spelen nog beter... thuis op hunnen poot. En als ze een eentje kunnen blazen, Dan peinzen ze, die dwazen, Dat ze artlsten zijn van den konservetwaar, En och arme! hun getoet is er naar! Want bij de muziek, moet ge nog dikwijls [hooren. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. In de flanfare, overal, Daar hebban ze nen drapo, en met het Krijgt elke maatschappij [festival Een spliksplinternief madolleken bij. Als lk groot ben ga lk ln de maatschappij Want lk heb ook... asem voor drij. Zeer goed Fonsken! De sosjeteit zal U met open armen, en gesloten portemonee, ontvangen DE MENSCHEN ZIJN GEDOEMD, Waarom er over kniezen, Om vroeg of laat Al hun memorie te verliezen. Ja, 't ls een Franschen dokter, die dat sensationeel nieuws afgekondigd heeft. De mensch is gewend van te veel op te schrij ven, beweert die fameuze geleerde, en zoo heeft het geheugen geen gelegenheid niet meer van nog een beetje gymnastiek te doen... en zoo verdwijnt het langzamer hand. Ten andere, ge kunt het zelf noch gaan. Personen die noch lezen noch schrijven kunnen, zullen altijd het beste geheugen hebben, zoo spreekt de geleerde, Enfin, we gaan ons niet verder ln die stu die verdiepen, want 't ls weeral ne keer Iets om er uw verstand... en geheugen MJ te verliezen. DE SCHOOLMEESTER stond in zijn klas, en gaf les van zedelcs. Hij zei aan de kinderen: Ge moet nooit te rap zijn, om Iets te zeggen, maar ge moet U altijd twee keer bepeinzen. Terwijl de meester dat zei, stond hl, met zijn rug tegen de stoof. Al met eens begon er iets verschroeid te rieken. Jef- ken Taps zag wat er gaande was... en Jefken begon plots te tell-vn: een... vijf., negen... twaalf... en zoo tot honderd. Toen riep Jefken opeens uit: Meester, 'k heb mij gced bedacht., uw jas staat ln brand! MENEER, GAUW... uw vrouw sneed in haren vinger! Zoo erg zal t toch zeker niet zijnl Ja toch, ze zwemt ln haar bloed! Zeever ln pakskens... ze kan niet zwemmen I En nu beste liên 't Manneken uit de Maan. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Verleden week werd Engeland geteis terd door een geweldigen sneeuwstorm als sedert 60 jaar niet meer aldaar ge- zien werd. Honderden kilometer spoor- wegbanen en openbare wegen werden ge durende langen tijd geblokkeerd. Alle ver keer moest stilgelegd ln zekere gewesten. Op zekere plaatsen bereikte de sneeuw een hoogte van twee meter. Duizende telefoon- en telegraafpalen werden stuk geslagen, of bezweken onder den last van de sneeuw. Honderden dieren zijn omgekomen in den sneeuwstorm. Talrijke herders die zich gewaagd hadden ln de Engelsche gebergten zijn vermist. In het Land van Wales werd een auto car met schoolkinderen tot stoppen ge bracht door de sneeuw en de kinderen moesten een schuilplaats zoeken ln een polittebureel. Na'den storm volgde een snellen dool waardoor heele dorpen onder water wer den gezet. De veroorzaakte schade ls aan zienlek. IBBËBBBBBBBHBBBBBMBBBBHBBBBB Dinsdag morgen vergaderden de leden van den kabinetsraad onder voorzitter schap van den Heer Hymans, de Heer de Broqueville ziek zijnde. De Heer Hymans bracht verslag uit over de getroffen besluiten ln den Vol kenbond, en weidde verder uit over den buitenlandschen toestand lin het alge meen. Door den Raad werd vervolgens het progamma besproken der groote werken om de_werkloosheld te keer te gaan, als ook maatregelen getroffen tot beteuge ling der misbruiken ln zake wérkloozen- steun. De kwestie der voorschotten aan Pro vinciën en Gemeenten kwam ook te ber de. Tot einde April zal de Staat nog kunnen voorzien ln voorschotten aan de Provinciën en Gemeenten maar nadien zullen de Gemeenten moeten zien dat zij zich zelf de noodlge sommen beschikken. Een bepaald project werd echter nog niet vastgesteld. Over den wapenhandel had het den raad ook, maar nopens dit vraagstuk werd nog geen vast besluit getroffen. IflBBBflflBBflBBBBBBBBflBBflBBBBBfl LOURDES: rechtstreeks via Nevers of IN HET MINISTERIE VAN LANDBOUW De h. Sap, minister van Landbouw en Middenstand, ontving Woensdag eene af vaardiging van het Verbond der Aardap- pelultvoeirders van West-Vlaanderen, waarbij senator Mullie zich had aange sloten. De afgevaardigden vestigden de aandacht van den minister op de moei lijkheden welke hunnen handel ondergaat tengevolge van de beperkingsmaatregelen getroffen door Frankrijk. De minister ontving ook een afvaardi ging van slachtoffers, die den wensoh ult- uitdrukte dat voortaan alleen nog levende varkens uit Nederland zouden mogen in gevoerd worden. Zooals men weet ls de Invoer van levende varkens thans verbo den wegens gezondheidsmaatregelen. De minister heeft beloofd beide vraag stukken aandachtig te onderzoeken. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÉ NAKLANK VAN DE IJZERBEDEVAART De Incidenten te Middelkerke. Op 25 November 1932 veroordeelde de boetstraffelijke rechtbank van Veurne de hotelhouder van het Victoria Hótelte Middelkerke die de heer Jan Boon, alge meen secretaris van den Katholieken Vlaamschen Radio Omroep (Nonkel Jan) geslagen en zwaar beieedigd had naar aanleiding van de relletjes na de laatste Ijzerbedevaart. Maandag laatst kwam de zaak voor het Beroepshof te Gent. Nonkel Jan werd nog maals bijgestaan door advokaat Joris De- bra van Veurne. De betichte Nys behield zijn boete van 350 fr. voor slagen, van 70 fr. voor beleedigingen en kreeg drie jaar uitstel. De schadevergoeding van 100 fr. aan de burgerlijke partij bleef behou den. Het bleek tijdens de debatten dat ook de heer Advokaat Generaal bij het Be roepshof een van Nonkel Janis trouwe luistervinkjes was! IBHSBBBBBBBBSBBBBBBB3BSBBSBB hij wendde voor liefde voor mij te gevoe len en beloofde mij onmiddellijk de vrij heid als lk met hem wilde trouwen. Ik heb dit niet beloofd, maar wat moest ik doen? Ik moest noodzakelijk wet meer weten en daarom zei ik wat lieve woordjes tegen hem, waardoor zijn boosheid een weinig bedaarde en ik beter achter zijn plannen toon toornen. Ik weet wel heel zeker dat hij mij meer vertelde dan hij eerst van plan was, maar hij dacht natuurlijk dat ik hem zou bewonderen als hij pochte op alles wat hij al gedaan had en nog van plan was te doen. De man ls altijd een bluffer geweest en een echte lafaard. «Heeft hij U ook verteld dat hij uw broeder ook gevangen hield? Ja, Monsieur, maar lk wist dat dat een leugen was, ofschoon ik het hem na tuurlijk niet zei. Heeft Gospele U daar over gesproken? i Hij heeft het mij meer dan eens ver zekerd en lk geloof ook wel dat de kerel het zelf geloofde. Hij bracht mij niaar het vertrek, waar de man gevangen had ge zeten, maar hij was er niet meer. De ci pier, Deslins ls gedood; wij vonden zijn lijk. Een oogenblikje was het volkomen stil tusschen ons; ik kon haar duidelijk hoo ren adem halen. Zij bewoog zich niet en haar haWd had zij uit de mijne terugge trokken. Waar wie zou dat dan kunnen zijn, Monsieur? vroeg zij ten slotte. Char les toch zeker niet, en toch de Saule en Gospele belden kennen hem heel goed. Ik kan het helaas onmogelijk geloo ven», betuigde ik droevig. «Geloof mij, Mademoiselle, ik kan moeilijk anders den ken als dat uw broeder dood is. Wij voch ten, en mijn zwaard doorstak zijn stoot- plaat en hij viel. Geen seconde later had den de officieren van mijn regiment mij buiten het vertrek geduwd en smeekten mij ter wille van mijn leven op de vlucht j te gaan. Sa meer weet ik er niet van. 't Is j MEI 10-18: Llsieux; OOGST 4-12: rechtstreeks via Llsieux of Parijs-Montmartre SEPTEMBER 3-13: Lisieux-Mont-St-Mi- chel-Lourdes-Nevers. ROME: 29 Md-13 Juni. Inlichtingen: Secretariaat, Plein 13 A, Kortrijk. JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING VAN DEN MISSIEBOND Ook Zondag 1.1. ging de Algemeene Ver gadering van den Missiebond door. Zl; was o. a. bijgewoond door Z. E. H. Kan. Vander Meersch, Vicaris-Generaal, leider der missie-aktle ln 't Bisdom Brugge en door Prof. Sebrechts, eerevoorzitter. Na eene Inleiding van den heer Boydens, voorzitter, die een kort verslag over de zeer bloeiende werking gaf, handelde Heer Roose, schoolbestuurder te Wingene, over den plicht van elk kolon-iseerend volk in de eerste plaats den godsdienst aan de Inlanders te brengen. Daarna hield E. H. Lowle, proost, een prachtige voordracht met lichtbeelden over het St Petrus Lief dewerk, ter opleiding der inlandschè gees telijkheid in de missles. Tot slot bedankte E. P. Vander Meersch, uit Brugge, der Witte Paters, ln naam der 233 Mission- narissem uit het Brugsche, voor de menig vuldige gebeden en hulp der leden van dien Missiebond. Tusschenin werd door de missleijver- aarsters der H. Magdalena missielied eren uitgevoerd. TEEKEN DES TIJDS 270 Kandidaten hebben zich te Brugge aangeboden voor het examen dat uitge schreven was voor het begeven van twee plaatsen van ptf'tieagent (aanvangswedde 12.000 fr.) Onder de postulanten zijn een aantal jongelingen die hunne volledige studiën van humaniora gedaan hebben Tien Jaar geleden boden zich enkel 2 kandidaten aan war 5 plaatsen van. po litieagent. Teeken des üjds! De fooren ondergaan ook dien Invloed der algemeene crisis. Te Oostende brachten de wljkfooren op: in 1932 81.940 fr. in 1933 14.310 fr. hetgeen een tekort voorstelt voor het loo pend jaar van 17.630 fr., zonder dan nog den afval te rekenen. DE GETALSTERKTE VAN HET GENDARMERIEKORPS Het gendarmeriekorps telt thans 168 officieren en 6289 onderofficieren en man schappen. VALSCHE MUNTSTUKKEN Gemeld wordt <ïdt er valsciie stukken van 20 frank in omloop zijn. Misschien is het hier niet overbodig te melden dat de gangbare stukken van fr. 0,50, 1, tot fr. 20,kunnen opgehaald warden met een ophaalijzer. Het ware dus niet slecht dat de win keliers of al deze welke geld moeten ln ontvangst nemen, zouden voorzien zijn van een ophaalijzer. Dit zou alvast een waarborg wezen én om zich zelve én voor hun chenteel. In eene herberg der gemeente Ekaaar de wilde een Jongeling, van geen goeden faam, de dochter des huizes, een meisje van 15 Jaar, lastig vallen. Een gevecht ontstond tusschen de vader van het meisje, geholpen door zijn zoon, met de jongeling. De herbergier greep een jachtgeweer en vuurde op den Jongeling die doode- lljk getroffen ten gronde zeeg. De herbergier en zijn zoon werden aan gehouden. IBBBHBB3BBB8BBB9MBBBBBSBB8B8 Maandag avond ontstond ruzie ln het huisgezin- Van Camp. De vader wilde zijne dochter berispen wegen haar laat wegblijven. De moeder en een broeder trokken partij voor het meisje waardoor een heftige woordenwisseling ontstond. Kort daarop gingen de moeder en dochter bulten. De twee mannen bleven ruzie maken en de vader in woede ont stoken deelde een ferm pak slagen aan zijn jongen. Deze greep alsdan een re volver en vuurde tot zesmaal toe op zijn vader die op den stond gedood werd. De vadermoordenaar werd aangehou den. «StSBBBSaBBSBB&iBEasaUBBEiaBBBB TE GENT werd een werkman tus schen buffers van spoorwagens verpletterd. TE GENT werd een fletser door een auto omvergereden en gedood. IBBBBMBiSEliaSIlBilBSaBSBBBBBBB Zondag li. werd toet Belgisch elftal door een elftal van West-Dultschland geklopt met 7—0. Het elftal van het Belgisch leger, ln bet Driehoekig Tornooi, dwong gelijk spel af, 11, tegen het militair elftal van En geland. Tijdens deze match kreeg Michlels, van F. C. Brugge, doelverdediger, een stamp in den buik, en werd, deerlijk gekwetst, naar het militair hospitaal overgebracht waar men verplicht was een nier uit te halen. Zijn tosstand is erg. Op Dinsdag LI., werd die Jaarlijksche match gespeeld tusschen .de Roode Duivels (Belgen) en de Zwaluwen (Hollanders). Het einde bracht een 4—1 verdiende zege aan het Jong Belgisch elftal. II" Afdeellng Provinciaal. 9t Boafs-VljveF. O. Poperinge 8- MATCHEN VAN HEDEN ZONDAG: II» Afd. A. F. O. Roeselare-C. B. leper. II» Afd. B. Poperinge-Middelkerke. Bravo, mannen. Een 63 zege te gaan behalen ln de vesting van Bint-Baafs- Vijve is voor ons allen een aangename verassing geweest. Onze ploeg komt weer wakker en de toekomst van onzen club wordt erdoor heel wat versterkt. Onze ploeg was verleden Zondag flink op dreef. In de eerste half-time konden bedde ploegen twee maal doelen zoodat aan de koffie de ploegen nog gelijk ston den, na afwisselend voorsprong genomen werd en gelijk werd gesteld. In de tweede half-time gelukte het onze mannen hun spel totaal op te dringen, Poperinge maakte nog drie goaltjes bij en Bint Baafs-Vljve ook nog eentje zoodat het einde gefloten werd met 53 in ons voordeel. Gansoh de ploeg dient geluk gewenscht voor de mooie geleverde prestatie. Sint Baafs-Vijve trad enkele malen nogal ruw op. Bet is een kenschetsend feit dat alle vreemde ploegen steeds ruwer of harder optreden dan onze mannen gewoon zijn te plegen, soms op enkele zeldzame uit zonderingen na. Zulks beteekent dat onize mannen het spel met de toegelaten char ges zullen moeten trachten aan te passen zonder daarom natuurljk over tie gaan tot het hard spel. Zondag krijgen we Middelkerke op be zoek. Allo! m'annen, die match kunt en moet ge winnen. Herhaalt uw spel van Zondag 1.1. en enkelen zullen het weieens beklagen dat het dan niet weer herberg- keirmls ls bij de kapitein. INVALLER. Dees week ontvingen wlij de toetreding van 't Studemtenelftal Rijsel weike ons op heden Zondag 5 Maart een bezoek brengen, 't Wordt ongetwijfeld een vraendenmatch van hoog gehalte, welke veel supporters naar 't veïcl zal lokken. Ons elftal zal dit buitengewoon kansje trachten tot een goed einde te brengen en zoo 't eenigsztnids mogelijk ls de zegepalm ter plaats te behouden. We zeggen dus onze Fransche sportvrienden op voorhand hartelijk welkom. Dees week ontvingen wij van F. O. Ge- luwe de vriendelijke uitnoodlging aan een bekertornool mede te werken. Dit gaat door onder 3" divisie-elftallen vanaf 19 Maart. Vanwege F. C. Bondschote en Gode- waeravelde ls nog geen officieel antwoord toegekomen. Het naseizoen belooft in ieder geval mooi te zijn. Tot Zondag dus, om 2 ure op post op ons terrein: F. O. Wa tou-Studentenelf tal Rijsel. NOLLE. Voor ieder muziekliefhebber het goedkoop en wel. bekend Couesnon «-instrument alsook het kwa liteit instrument Van Cauweiaertenz, Door het Inrichten van een speciaal atelier op dit gebied, heeft het huis op korten tijd een besti naam verworven voor het in 't nieuw zetten et Telefoon 261. herstellen van alle hout- en koperlnsi rumen ten, elftal der ZWARE maar zoolets van 1043 kgr. weegt. Later meer daarover. SUPPORTER. De koers naar de zonzoo wordt Parijs-Niza genoemd; de beste rijders uit alle landen van Westelijk Europa zullen van de partij zijn. Er zijn reeds 200 ren ners ingescreven w. o. onze West-Vlamin gen Sylveer Maes en Alphons Ghesquière. Het Kriteruim der Juniors in onze provincie belooft wederom een mooien bij val te zullen oogsten. Daar enkele inrlohr ters, die, gezien de lastige tijdsomstandig heden, nog niet met zekerheid hun datum en prijzen kunnen bepalen, zijn er nog maar 9 proeven zeker vastgesteld. Deze zijn: Oostende-Xeper, Kuume, Deerlijk, Bossuit, Aallbeke, Geluwe, Beselare, Veur- i derwaardigheden van het leven, Ons be. SINT JOZEFSMAAND Bint Jözefsmaand moeben we vieren, Dat is een heilige die voor ieder van een vriend, een uitgelezen beschermer moet zijn, want hij was ons» weldoener ln zoo vele omstandigheden. A!s Patroon van Kerk en Staat, van huisgezin en g. beid, van inwendig stil, eenvoudig, gods. dienstig leven wordt hij ons voorgesteld, en niet alleen in het leven maar ook Jj den dood wil hij aanroepen worden. Bint Jozef's voorbeeld staat hoog en niet moei. MJk om na te volgen bij ledereen. Tot Bint Jozef moeten we gaan eo» begeert het de H. Kerk ln de sociale, familiale en individueele moeiiijkheder.; in een woord: in al de verschillende we- ne en Wemmen, 't Is dus op den 12 Maart dat de eerste proef Oostende-Ieper geloo peer wordt. De belangstelling voor die proef ln onze streek is zeer groot; men spreekt van een 80 tal vertrekkers, iets dat de inrichters zal doen watertanden. Een smartelijk ongeval heeft zich Zondag laatst voorgedaan ln den velokoers te Dentergem. Alles was regelmatig ver- loopen tot op het einde der koers, toen Julien Bouckaert en Desmet het moesten uitmaken in den sprint voor de tweede en derde plaats. Wanneer voornoemde ren ners ln volle sprint juist de meet over schreden, plofte Julien Bouckaert lood zwaar ten gronde. Seffens werd een dok ter ontboden die hem de beste zorgen toe diende en na onderzoek van het slachtof fer verklaarde de Heer Dokter dat de arme jongen een schedelbreuk had opge- loopen en dat hij zich over het verder verloop niet kon uitspreken. Ziehier nog maals het noodlot dat een gezonde en levenslustige jongeling komt te treffen en zijne ouders in een pijnlijke onzekerheid brengt. Hoe dit ongeluk gekomen ls, ls nog niet uitgemaakt; het gerecht houdt zich daarmeê bezig. Renners, het koers- seizoen ls nog niet ingetreden, en reeds treuren twee brave ouders bij het lljdens- bed van hun geliefden zoon, die ook lijk U allen bezield was met den wil eens kampioen te worden. Onthoudt heel goed, renners, dat sprinten het gevaarlijkste is van geheel de koers en dat het meer dan noodlg ls van uw stuur met belde handen vast te houden en er dient goed uit de oogen gezien. En gij, Heeren koersinrlch- ters, als er renners zijn die zidh toch niet kunnen bedwingen en trekken en duwen, dezulke moet gij onmeedoogend uit uwe koers sluiten, want het ls moordenaars werk dat zij verrichten. Wij zullen hopen dat dit ongeval van Dentergem een vreeselljke les zal zijn, want ln de koersen bij ondertoeginmelln- gen gebeuren er bijna ieder maal gevaar lijke boeren die wij best kunnen missen. Den Ieperschen renner Jules Florf trouwen moet gesteund zijn op de hoop, di< zoo machtige steunsdeugd en daarom it de St Joaefskleur het groen, ketiteeken er, 't zinnebeeld der hoop. Daarom nog houdt hij ln de hand de lelietak met groene bla. deren omhuld; daarom draagt bij 't god- delijk kind op den arm of leidt het bij de hand; daarom verheft hij de biddende blikken ten hemel, en schijnt hij als eene tweede emeekende Almacht voor ons tea beste te spreken. O, Sint Jozef, gij taaie werker, gij ver nederde burger, gij nederige man, toet zoo rechtvaardig, uit koninklijken, bloeit gesproten, gij, voedstervader van Jesus en Bruidegom van Maria, help ons, sta ons bij, bid voor ons, bescherm ons, verkrijg ons binst deze maand wat ons zalig kan wezen. APPELTAART Tien appelen worden tot moes gekookt en vermengd met honderd gram rozijnen, honderd gram suiker, wat kaneel en met dunne sneedjes wittebrood zonder korst in een vuurvasten schotel gedaan. De moes moet tamelijk dun zijn, vooral waa neer het brood oud is. Bovenop appelmoes waarover kaneel, stukjes boter on wat suiker. Men laat den schotel een half uur in den oven staan. REINIGEN VAN KARAFFEN Geslepen karaffen kan men reinigen door een kleinen rauwen aardappel in fijn» stukjes te snijden, deze met een weinig water ln de karaf te doen en alles flink te scudden. Na behoorlijk naspoelen krijgt men helder glas. OPGEPAST Het is onvoorzichtig spelden of naalden in den mond te houden. Met een weinig op te schrikken kan men de naald door slikken en levensgevaarlijke verwikkelin- natuurlijk heel goed mogelijk dat de ge vangenneming van d'Enville ook tot het plan behoorde,maar het is toch heel moei lijk aan te nemen.dat, al was hij door den stoot, dien lk hem toebracht, ook alleen maar gewond, zijn toestand hem zou ver oorloven hier te zijn. Ik denk eerder dat deze schurken door het een of ander toe val een man ln handen hebben gekregen, die op den chevalier gelijkt, Iemand van denzelfden rang, en dat zij den man voor hem aanzien. Gospele heeft uw broeder wel eens gezien maar misschien alleen maar op een afstand en het ls heel goed mogelijk dat de Saule den gevangene nog ndet heeft bezocht. Zoodra hij hier aan kwam, is hij naar U toe gegaan. Ik hoorde een half onderdrukten snik en haar hand tastte langs mijn mouw. Ach, lk wil hopen dat liet waar te, Monsieur! ik wil hopen dat hij niet in de macht is van die gruwelijke bende hier! Maar ik hoop van den anderen kant vurig hij ln leven ls. Ik kan de gedachte niet verdragen, dat gij hem gedood zoudt hebben. En dat zoudt gij verlangen ter wiHe van mij? Wat kan ik er aan doen, Monsieur? GIJ zljt mijn vriend geweest en gij Bijt op het oogenbllk hier om uw leven voor mij te wagen. Ik ben U heel dankbaar, daarbij ben ik een vrouw en voel lk als een vrouw, en lk zou de gedachte niet bunnen ver dragen, dat mijn broeder door uw toedoen den dood heeft gevonden... Maar wat hoor lk daar? Van de donkere trap beneden ons drong een zwak leven tot ons door. XVII WIJ BIEDEN DE MOEILIJKHEDEN HET HOOFD Ik begreep onmiddellijk dat de eep. of andere indringer voorzichtig de donkere Kadetten: Geluwe S. K,Halluin 04 Te 10 ure speelden onze Kadetten een vriendenimatch. Tot aan de rust was het 00, daarna gelukte het Halluin viermaal ze doelwachter be verschalken. Onze Kadetten gebruiken een schoone taktiek en alles laat voorzien dat er, met goede leiding, goede spelers zullen uit gekweekt worden. 0. K. Geluwe—Harelbeke 0—3 Te 280 uur laat scheidsrechter Malfait dien toss verspelen, door de onzen gewon nen, die dan ook het lichte windvoordeel verkiezen. Het terrein te zeer slibberig. Harelbeke valt van den beginne af »&n, zoodat onzen doelwachter aanstonds han delend moet optreden, hij doet zulks ook met brio. Na 10 minuten spel, algemeene aanval der Hareitoeeksche voorlijn, waar door hun center-voor nr 1 kan binnen schieten, gevolgd op enkele minuten van nr 2. 8. K. Geluwe laat zich niet ontmoe digen en valt op zijne beurt aan: De doel wachter van Harelbeke redt verschillige gevaarlijke schoten van onze voorlijn. Langs belde zijden wordt er vlug en door drijvend gespeeld. De scheidsrechter Mal fait te klaarblijkelijk in het voordeel van Harelbeke. Er volgen nu eenlge aanvallen van beide zijden, waarbij 8. K. Geluwe onkans heeft bij het schieten. Dan komt de rust met 0—2. Na de rust komt Harel beke aanstonds ten aan/val, onzen doel wachter heeft het erg te verduren. B. K. Geluwe geraakt niet Ingespeeld en komt zelden tot aan de middenlijn en niette genstaande dat moet men tot aan de 25" minuut wachten vooraleer Harelbeke haar derde doel kan nebten, het blijft ook de meerdere tot het einde toe zoodat het verdiend gewonnen heeft. Ons elftal was op zijn geheel ln een slechten dag en speelde ver beneden zijn waarde. 8. K.-ers, heden Zondag hebt gij Bis- segem te bekampen. Tracht dan eens uw beste spel uit te halen, door Bissegem met ledige handen naar huis te zenden. Op die ma-nier zult gij uwe flauwe prestatie van verleden Zondag algauw doen ver geten. Binnenkort gaat de match door van de ZWARE tegen de MAGERE, die belooft lets heel bezondexs te zijn. In gansch den om trek. wordt daarover gesproken, en dat kan niet missen als men weet dat het trap beklom. Mademoiselle's vlugge bevat telijkheid deed haar ln een seconde alles overzien en zij fluisterde mij toe: 't Is de Saule, Monsieur. Ga een beetje achteruit hij zal misschien denken dat ik al weg ben, wanneer hij ziet dat het luik open staat. Het was maar een bitter kleine kans, die wij hadden; maar wij hadden geen tijd om een ander plan uit te werken. Wij stonden daar samen ademloos te luiste ren. HIJ vorderde langzaam als kon hij niet goed zien, maar hij moest nu bij de opening zijn aangekomen, 't Verbaasde ons dat de man geen enkel teeken van verwondering gaf toen hij het luik open vond. Kon het de Saule zijn? Maar hij zou dien toestand toch maar niet zoo kalm hebben opgenomen. En toch, als het de hertog niet was, wie kon het dan zijn? Onwillekeurig dacht lk even aan Gassier. Maar lk had eigenlijk geen tijd om be schouwingen te houden want de indrin ger stepte nu door het open luik heen en stond ln de schemering om zich heen te staren, als had hij er geen flauw begrip van waar hij was. Ik kon heel duidelijk sijn snelle, half onderdrukte ademhaling hooren. Daarop ging hij voorzichtig langs den muur tastend, blijkbaar bang voor het een of ander valluik, verder. De ge dachte kwam bij mij op dat de man op zoêk was naar een opening, die naar het dak voerde, en zijn manier van doen gaf mij de zekerheid dat het de Saule niet kon zijn. Maar daarom was hij nog niet een vriend. Het was heel goed mogelijk dat de man tot de bende beneden behoorde, maar dat hij op zich zelf een onderzoekingstocht had op touw gezet, ln de hoop op bult of Iets anders, en dat hij daarvoor zelfs niet voor de spookruïmen was teruggedeinsd. Maar wie hij dan ook mocht zijn, lk kon (to risico niet op mij nemen, want het was niet alleen mijn leven waar het hier om zoone, die verleden jaar een der beste be- ginnellngen was, riet zich verplicht het gen bunnen er het gevolg van zijn. koersen een jaar stil te leggen om aan1 den militairen dienstplicht deel te nemen. Jules heeft er alle hoop op een Jaar te kunnen rusten om dan met meer lever dan ooit het koersen te herbeginnen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHI 10 MAART. Te 11 u. voor den H. Ver- Op Zondag 5 Maart is er een begin- schoore, hoofdingr-best. van Bruggen en nelingskoers, en den af te leggen weg ls 5 maal Harelbelce-Desselgem. In Poperifage zal er dees jaar nog een renner meer den strijd aannemen. Zekeren Jérême Maerten heeft ook de oefening aangepakt; het te een renner die schijnt vele kwaliteiten te bezitten; hij zal vooral uitmunten in lange afstanden, 't zou me niet verwonderen moest hij met rijn Witte Vogelmenig overwinning beha'en. In Vlamertlnge hebben er reeds vele jongens het koersen willen aanleeren, maar na één Jaar of twee viel alles weer stil, maar nu zulten de Vlamertlngenaren ook hun coureur hebben, gelijk alle an dere gemeenten, want hun lieveling Boc- carren te een jóngen die belooft en daar hij een goede meester heeft in Fottllius kan hij het ver brengen. Zoo goed voort doen jongen, en den raad van uw meester volgen. DOLIE. Uitslagen. WERVTK. Uitslag van den velokoers. 1. Carrein; 2. Ghesquière; 3. Van Slem- brouck; 4. Lefèvre; 5. Noudt; 6. Taillleu; 7. Gheeraert. BINT-ELOOIS-VIJVE. Uitslag van file Cyclo-cross. 1. Devoldere; 2. Jules Van Hevel, op lengte; 8. Crtetiaens; 4. Naert; 5. Dermeaux; 6. Waelckens; 7. Letevre. De 66 Km. uitdaglngskoers Zondag laatst tusschen Georges D'AIlelne en Marcel Sanzler te gewonnen door Marcel Sanzler aan 32 Km. per uur op Vraagt deze rijwielen bij ODIEL DE BERDT, BRIELEN. EissisasEassaaEaasaaaaBEESEEaa BELGISCHE FABRIEK VAN CIIICOVEI WYPPELIER-TAFFIN 5 Z 1" Zond. Vasten. H. Theophilus. Evangelie: Jezus door den duivel be koord. 6M H. Coleta van Gent. 7D H. Thomas van Aquinen. 8W Quatertemperdag. H. Joan, de Deo. 9D H. Francisca van Rome. 10 V Quatcrtemperd. HH. 40 Martelaren. 11 Z Quatertemperd. H. Vindlcianus van Atrecht. ■BfflaMBIBaHBBBiBBaEBaHBBiEaBiSgaB ging. Ik hield mij dus op den achtergrond en wachtte zwijgend af, gereed om bij het eerste gevaar toe te snellen. HIJ had zoo langzamerhand al tastend langs de muren de heele ronde gemaakt en was nu nog slechts een armlengte van ons af. Ik stond tusschen hem en Made moiselle en deed een stap naar voren om vrijheid van beweging te hebben voor een worsteling, die nu onvermijdelijk was. Toen raakten rijn vingers mij aan en hij uitte een -onderdrukten kreet ln het Fransch; de greep van mijn hand aan rijn keel belette hem meer geluid voort te brengen. Maar reeds op het oogenbllk dat ik hem tegen den muur duwde en hij zich met alle kracht verweerde om los .e komen, zag ik met wlen ik te doen had. Cassier? «O!kermde hij, terwijl mijn vingers zich ontspanden. Laat mij toch gaan! Saint Denis I gij hebt den greep van een wild beest. Zljt ge de Ier? Die ben lk, maar hoe rijt gij toch hier gekomen? Wat schuilt er toch achter dit alles? Ik had je boven bdj de trap ach tergelaten om ds wacht te houden maar toen lk terugkwam, was je er niet meer. Heb Je me dan scans als een lafaard ln den steek gelaten? 't Was mijn schuld nietbromde hij, boes over de toespeling. M-aar lk dacht dat het niet wenschelljk was, dat Iemand mij zou zien, en ik kwam er al heel gauw achter dat er nog anderen ln deze ruïnen rondspookten. Ik trok mij dus in een nis terug, waar lk de anderen kon rien maar zelf niet gezien toon worden. Ik wist dat de doode man zichzelf niet gedood had. 't Was gelukkig dat ik mij verscholen had, want gij waart nog geen tien minuten weg of er kwam een man uit een van de aangrenzende vertrekken, die stH naar de trap sloop. Veel kon ik niet zien, maar toch wel zooveel dat het mij opviel dat hij ordinaire toleeren droeg cn dat hij pro beerde ompalen weg te komen, lk hield Wegen, 69, Langestraat. Oostende, onder houd, gedurende één jaar, van de domein duinen tusschen OOSTENDE en DUIN BERGEN. IAstenkohier nr 5 va-n 1933 (Nederlandsche tekst), prijs 5 frank. 10 MAART. Te II ur„ ten Restaurant Casino, Groote Markt, te Diksnquide, dooi M. A. Ronse, voorzitter van de Watering van Vladsloo-Ambacht, beklecden met brikken ea palen van de helling van het JLekewater, tusschen Ketsbn« en tefce- sas. Borgt, 1900 fr. Stukken ter Inzage bij M. Blontrock, secretaris, der Watering t« Keiem, en bij M. Someiiing, ingenieur, 91, Langestraat, Nieuwpoort. Nationale Maatschappij der Belgisch» Spoorwegen. Op 14 Maart aanstaand» zal worden overgegaan tot de openbar» aanbesteding van den besteldienst der volgende staties: Langemark, Ledegem- Dadizeele, Moorslede-P'asschendale en Zar- ren. De ondernemingen zullen aanvanj nemen op 1 Juni 1933. Het algemeen las- tenikohier en het bijzonder lastenkohier Nr 70-200 rijn te koop in het bureel voor inlichtingen van de Nationale Maatschap pij der Belgische Spoorwegen, 12, Hendrik Beyaertstraat, Brussel, onderscheidelijli tegen fr. 2,50 en fr. 5,00 het exemplaar. 17 MAART. Te 10 u., op 't Provincie bestuur te Brugge, Groote Markt, aanbe steding voor een openbaren en rcgelmati- gen autobusdienst tusschen DIKSMUID! en OOSTENDE over Eesen, Viadsloo, Bo- vekerke, Kokelare, Moere, Zande, Zeve- kote en Leffinge. Stukken te koop tegen fr. 2,75, op 't Provinciebestuur (Autobus- diensten), postcheck nr 350.14. Aanget inschr. 14 Maart. 24 FEBR. Te 11 u., Voor den K- Claeys, hoofdingr van Bruggen en Wegea Vrijdagmarkt, 12, herstellen van den Ieper-Merville, te IEPER, VOOEMEZEE- LE en KEMMEL. •Laagste aanbieder: H. MAHIEU, leper, 1.818 249 (porfier 15/15/15 en 7/9) of 1.778.814,10 tP. 15/15/ 15 en Zw. 9/9/9) of 1.712.647,98 (2«- 13/20/13 en id. 9/9/9) of 1.752.682,C3 (ZW- 13/20/13 en- P. 7/9) of 1.793.160,18 (zandrf- 13/20/13 en ld. 7/9 of 9/11) of 1.756.758,73 (zanidst. 13/20/13 en Zw. 9 9/9) of 1.796.193,63 (zandst. 13/20/13 en P. 7/9) of 1.781.490,03 (P. 13/20/13 en 7'9) of 1.742.055,18 (P. 13/20/13 en Zw. 9/9/9). IEüSBSBMBZB9BS5&EBBBBBS:::SEBRII Gebruikt Cfiicorei WÏFELIER-TAFFIN 't is de beste. HBBBBBBBBBBIflBBflaBBBflBflSa»» hem voor den moordenaar, een lid van de bende, die aan een persoonlijke wraak vol doening had gegeven en nu aan niets an ders dacht dan aan de meest geschikt* manier om te ontsnappen. Ik kon voor het oogenblik niets beters doen dan zoo ver mogelijk tegen den murf gaan staan en dan maar -afwachten. Ma»r de kerel scheen de trap niet af te durve'- en hij draalde te lang. Ineens klonken er voetstappen in de gang, alsof er iemarf naderde die geen reden had zijn komst ge- helm te houden. De vluchteling moet ce schreden wel gehoord hebben want in keek om-zich heen en stond daarop Bet een enkelen sprong in de nis, waar ik on11 toevlucht had gezocht. Wij keken elka*1 ln de uiterste verbaring aan, en over weer wisselden wij blikken van herken ning. Geen van tweeën durfden wij e*3 voet bewegen of een woord spreken, wi wisten trouwens ook niet of wij in elka*1 vriend of vijand moesten zien. Het ll' zicht van mijn nieuwen lotgenoot, dat ik' gericht was van Iemand, die veel aan we«J en wind was blootgesteld, en ontsiert* door een woesten -baard, leek wondert# veel op het gezicht van den ohevaib-' d'Enville. Maar ln aanmerking genome" wat gij mij verteld hadt, dacht tk natuur lijk dat ik mij moest Vergissen. Doch hl scheen rtï.j wezenlijk ook te kennen legde mij met een. gebaar het roijgen of- Zoo stonden wij daar onbewegelijk na^ elkaar terwijl de andere sn-el nadenk- zijn voetstappen klonken luid in de vo1' strekte stilte. Maar, Monsieur, gij ri' niet alleen? 't Is Mademoiselle d'Envillezei f ter verklaring, JIJ kunt vrij uit sprekdW En tot Mademoiselle: «Dit ls de beneden was opgesloten en dien lk W bevrijd, kapitein Cassier van het inent van Touraine. i i v Ct Vervolg

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 6