ruMmen ILLEN DEWITT de NIEREN en de BLAAS 'In da Kleine Winst, BUIZEN DE OBIEMM KOENTGES GMrf RUNT ÏSüM HINDE KMtEM Rhumaüek Pijnen' Gewrichten Lumbago Heupjicht ©H!WAI U«M» IK! Aan onze Klanten Landbouwers Nijver aars Firma Edm. Stevens-Pattou Zonen Landbouwers ANKER Melkkoeien BEERINGEN Het goede adres RADIO'S PICK-UPPS machienen Groote keus van fvieabelpapiei' DB ZEI m Blaas- ©andoeitisiden SPECIALE MOTOR BATTAIüüE }49pothe(»Qipe Qeleggingsbcm^ Q.fïï. SPRR Grondpandojbligatïën BflSECLES (Belgie) FRESJiES (flord VOOR UW ér- f Maalderijen, Houtzagerijen en andere stofferige lokalen, schaft U aan bij de FIRMA STEVENS-PATTOU ZONEN, een IEPER - Tel. 249. POPERINGE - Tel. 94. De produkten van de FABRIEK zijn wereldberoemd en geprezen GEBRUIKT HUNNE VOLLEDIGE MESTSTOFFEN HUNNE SUPERFOSFATEN VAN KALK DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: VOOR E. C. DE WITT C° Ltd, Henri Wafelaertsstraat, 47/51, BRUSSEL. FABRIEK VAN BASCULEN EEN AUTOBUS BELANGRIJK BERICHT Voor Uwe VERPLAATSINGEN KASBONS Hypoifieekplaatsingen C. WAERENBORG-COULIER KOLEN DE GRIEF HEERSCHT 750 a 3000 frank VROUW We VANDERBEKEf STILLEN OOGENBLIKKELIJK EN GENEZEN SPOEDIG DE ZWAARSTE VERKOUDHE DEN. Een verkoudheid spoedig verzorgen is wellicht gevaarlijke gevolgen vermijden. In eJle Apotheken: 0I>. Hoofdöepoh APOTHEEK TUYPENS. 57 Hl KLAAS-WAAS Niet Roestend LANG LICHT ECONOMISCH Vraagt onze aanwljzingenbrochuur en het adres van depothouder In uwe streek iHBBaxgBaBiEai&iBaiiBHHaHanMEBSsiBBaBBisaBiHmssEiBBssansiEasa DUITSCHE PLANTAARDAPPELEN HUIS BRYANT, 24, Meenenstraat, IEPER. VERWEN IN ALLE KLEUREN bij sansen-vannestb Gasthuisstraat li 26 FEBRUARI 1933. Num. 9. Bis da. 8. a llnHj? S - - in. de^, J VOOR UWE voor deze Firma speciaal vervaardigd, aan alle teknische vereischten voldoende, buftenwaartsche ventilatie onnoodig. Ook t Alle Landbouwmachienen, Brandkasten, Wasch- machienen, Zaalmachienen (nieuw model met Veeren), Malers (nieuw model op billen en oliebak. Hoofdagent van Cylinder FEYS. De Firma STEVENS is het eenig Huis der Streek dat volledige installaties van Electriciteit uitvoerd. U hebt er dus alle belang bij U te wenden bij de «Mijn rug doet me zeer als ging hij breken, Deze knagende pijn in heel mijn lichaam, mat mij af en kwelt me, ik kan me nauwelijks bewegen, zoo zeer doen mijn gewrichten. Dat zijn als zooveel kreten die den mond ontsnappen van al degenen die aan rhumatiek lijden. Deze verschijnt onder verscheidene vor men en meestal is de oorzaak te zoeken in de zwakte der nieren. Al de aangezichten van vrouwen, gemerkt door vroegtijdige rimpels die door geen enkele schoonheidskreem zijn uit te wisschen vertellen u de pijnlijke geschiedenis van een aandoening der nieren. Hoeveel mannen, zelfs nog jong, slachtoffers van hetzelfde lijden zijn verschrikt, wanneer zij in een spiegel zien, zoo oud te schij nen. Zwakke nieren veroorzaken zooveel geheim zinnige pijnen die het lichaam overrompelen rugpijnen, lumbago, scherpe steken in de spie ren, stramheid in de gewrichten, enz. In deze gevallen is er niets zoo goed dan eenige Pillen De Witt. Gij zult spoedig vaststellen dat deze Pillen op de nieren werken, gij zult u rekenschap kunnen geven dat zij het bloed ontlasten van alle onzui verheden waarmede het beladen is en die de oorzaak zijn van al deze afgrijselijke pijnen. Deze pijnen zullen ophouden en gij zult uw krachten voelen terugkeeren, Het beste bewijs dat wij kunnen geven zult gij vinden in de duizende getuigschriften die ons van alle kanten toekomen en die getuigen van de afdoendheid van de Pillen De Witt in de aandoe ningen van nieren en blaas. Waarom dan nog langer lijden en gekweld blijven door de rhumatiek wanneer er in uw bereik een gemakkelijk, een beproefd en goed koop geneesmiddel is, dat sedert 40 jaar door iedereen gewaardeerd wordt en dat bijzonder is aangewezen om al de gevolgen van een aan doening der nieren te bestrijden. Eisch wel de echte Pillen De Witt, die in alle apotheken verkocht worden in doozen van 11 fr. en 20 fr. B. 3884 waarvan alle hestanddeelen oplosbaar zijn. de fosphoorzuurachtige meststoffen, het meest werkend, de zekerste, de goedkoopste; hunne meelasserde voederen, de reinste, de rijkste. Genezing zonder Operatie, G«, vaar noch Tijdverlies, door to». passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuw» wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeestcri DUMONCEAU. DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERDZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914; Antwerpen en Luik 1930, Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon, orde Jurylid en buiten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vincennes, Parijs 1931, GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets, Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 jaar, genezen 2 breuken: Desmet, 19, Sergaent Debruynestr., Cureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol. lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbeek-As. sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lambrecht, St Pieter straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTING Vrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel; na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door toepassing van ons Speciaal Breukgordel, op een .Jaar volledig verdwenen; Vrouw Henri Declërcq, (Kijkuit) Beernem: was van buikbreuk kinderhoofd groot aangetast en onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen en doet nu alle werken van landbouw zonder eenig ongemak; Mme Snauwaert, landbouwster te Zedelghem: op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. MAAGZAKKING M. Fastre G„ 52, Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, door onj toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van manchinist op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 jaar genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voelt niets meer. M,n' De Kezele, te Knesselaere en M. Julien Closset, Vissegatstraat, 47, Erps- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERS: MAN VROUW en KINDEREN; Wilt gij zooals die per- sonen dadelijke hulp en verlossing bekomen: Trengt dus bezoek dat KOS TELOOS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesters- Specialisten der FAMILIE DÜMONCUAU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2* en 4* Maandag der maand, Hótel des Flandres Statie. YPER: den 3" Zaterdag der maand, Ilötel du Nord63 Statiestraat. POPERINGHE2* Vrijdag, «Hotel Palace», Yperstraat. Vraagt Kosteloos uitlegboekje met bewijzen van genezingen, 65-67, RUE DE LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS. HET IS ERNSTIG. HET ZIJN GOEDE. Te koop bij KESTELYN, Gasthuisstraat en NOTREDAME, Groote Markt, POPERINGE. iBBBB^aESiBBHaiEaasBBEMaaBHBaaiBManKSHBSSBaBBBBsaBeaiaBaa&aesaBegiBBasBSBSBBSBaBaBHaBS - Bijzonderheid - VEEBASCULEN gansch in ijzer Nieuwe versterkte WEEGBRUGGEN MODERNE WERKHUIZEN ACHILLE NOLF-LEURIDAN Tel. 40 TIIOUROUT Tel. 40 Nieuw systeem zichtbaar bij M. JULIEN TRUANT, Statie, POPERINGE en bij M. JULIEN CAMERLYNCK, IEPER. HILAIRE HUYGHE, Hotel de la Me: sagerieGroote Markt, Poperinge, laai weten dat van heden bij hem te verkrij gen is LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10 voor alle diensten, zooals: bruiloften, be gravingen. verhuizingen, enz. TE KOOP bij LEON ROSSELLF Yeurnesteenweg, 93, leper: OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. NAAI- MACHIENEN de Beste Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor gansch Belgie: J. Verhaeghe- Debaets Steendam, 38, Gen Tel. 136G3 HOOFDAGENT voor de Sirctk MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. Alvorens een Aankoop, Verkoop of Ruiling te doen van een Okkasie-Auto wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huis P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeselare Telefoon 87. U kunt er altijd alleruande nierken van okkasie-autos vinden. Van alle model len en merken. Tegenwoordig in de ga rage ter verkooping of ruiling: 1 «Chevrolet6 cyl., 1932. 1 Citroen 7 plaatsen, 1932. 1 «Hudson», 8 cyl., 1831. 1 Oakland, 6 cyl., 1630. 1 Citroen 6 cyl., 1631. 1 Citroen 5 paardenkracht, Trefle 1 La Salie8 cyl., 1S28. 1 Excelsior Albert I6, 1928. 1 Chassis «G.M. C.5 ton, 1930. goad zoo goed." ■■BBBaBBBEBBBEBBBBBSBBBBBBBB EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met praohtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. Zeer voordeelige prijzen. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWERPEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 12.000.000 fr. INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Bar. Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schoöten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombeke: M* Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: J. Tahon, Gem.-Secr. OostvSeterenA. Van Houtte, Gem.-Secr. Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gatrystr., 41, Brus. Ploegstcert: V. Menet, 109, rue d'Arment. Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet. Westvletcren: M* Wed. J. Quaeghebeur. 19, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handelsreg. Antwerpen, 74. - Postcheck 8468. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd worden uitsluitend geplaatst op le Hypotheken (le Rent). Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 55; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat; EESEN: Maur. Debruyne, Handelr. Di ksmuidestraat, 67; ELVERDINGE: Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO: M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaip laats, 6; VLAMERTINGE: II. Vanlersberghe, Ieperstraat; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster. HOOFDAGENT: M. MAURICE BAERT, Van den Peerefeoomplaais, 37, IEPER. RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. Het is U overbekend dat een melkkoe krachtig voedsel noodig heeft om veel melk te kunnen geven. Goede melk nu is noodzakelijk opdat de kalveren snel opgroeien en goed gekweekt worden. Geef dus aan uw melkkoeien ATÉ-MEEL en ze zullen door de dracht minder lijden en het kalven zelf zal gemakkelijker vallen. Naderhand zullen ze ook meer melk geven, en deze zal ook voedza mer zijn. Daarvan krijgen ook de kalveren hun nut en wordt het opkweeken van die dieren veel gemakkelijker. ATÊ-MEEL geeft nieuwe krachten aan de dieren die afgemat zijn of verzwakt door het kalven of door een al te langdurig zoogen. VERKOOPPRIJS: per doos van ongeveer 2 Kgr. bruto gewicht 15 fr, per doos van ongeveer 5 Kgr. bruto gewicht 37 'A fr. per zak van ongeveer 25 Kgr. bruto gewicht 175 fr, ATÉ-meel HOOFDDEPOT Vennootschap ATÉOS 38, Veurnestraat, Poperinge. Voor uw keuken gebruikt EB M. VANDERGHOTE CITE LIGY 196 IEPER Gemaakte Mans- en Kinderkostumen Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuunitjes voor jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostumen in pane, Engelcch leder en katoen; Sportbrocken (culottes) in «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussières voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor- deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook grocte keus van Leder; Salopette, Casquen en Handschoenen in leder; Groote keus van Trench-Coats in wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirinen. Wacht niet tot het te laat is, ver schaft U heden nog een potje honing «VEURNE-AMBACHT», 1» Prijs We reldtentoonstelling Antwerpen,. Gouden Medalie Voedingsalon Brussel 1932. WAT DE DOKTERS ZEGGEN Honing is uiterst gedienstig bij zenuw en borstlijders, welke hij altijd verlicht in hunne pijnlijke kwellingen. Nergens komt hij beter te pas dan bij de maag- zieke menschen, waar hij de spijsver- teering bevordert. Daar waar de hitsige suiker niet verteeren wil gebruikt men zeem. Door het mierzuur die de honing bevat is deze zeer aan te prijzen in zin- kingspijn der gewrichten en bij de Jicht lijders (Rhumatismes), op voorwaarde nochtans van in zijn gebruik te volhar den. Iedereen is" bekend met de groote waarde van de honing in verkoudheden, keelziekten en zinkingen, en bijzonder lijk nog in de maag- en darmontsteking der kleine ktnders alwaar hij wonderen verricht. In slepende en weerspannige buikloop kan hij niet gemist worden. Uit Natuurleer der Bier». Dr Conrard de Muêlenaere, Ardooie. De HONING V. A. der bieënhallen A. J. Florizoone, Veurne, bevat veel VI TAMINEN en CALORIEËN, beteekent KRACHT en GEZONDHEID. De HONING V. A. is onmisbaar in ieder huisgezin. Woesten: Mevrouw Martha Depuydt. Wulveringem: M. Lust, Bakkerij. Reninge: M. D'Heeren, Bakkerij. Pervijze: M. Torelle, Gemeentehuis. OostvleterenKinders Peeters, Bakkerij. Loq: Maurice Ghyssaert. Elverdinge: Decrock-Deconinck, Veurnestraat, 8. Komen: Germain Deceuninck, 56, Rue du Faubourg. Te bekomen in Poperinge bij: M. Benouwt-Theetcn, Ieperstraat, 90bis; M. Achiel Verpoot, Vlamingstraat; M. Vandermeersch, Casselstraat, 44; M. Vandecasteele, Pasteibakker, Ieperstr. per maand bij U thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grof werk, Taequart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij RAPIDE 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat, KORTRIJK. IN DE VIER SEIZOENEN en ZOON Casselstraat - 7 - Poperinge Gereed gemaakte KOSTUMEN voor mannen: beste zwarte, blau we, bruine en Engelsche kostumen vanaf 300 frank. Fantazie Broeks, Demi-Saisons, Bureelschorten, Bedfordvesten voor beenhouwers, Werkbroeks en Gilets. Voor de PLECHTIGE KOMMU- NIE, kostumen in alle grootten voor meisjes en knechtjes. Nergens grooter, schooner en goed- kooper keus. DAMES en JUFFERS, komt en beziet onze beste mantels. Al onze kleederen zijn in de laat ste modekleuren. De schoonste stoffen, de goed koopste prijzen, ter ieders voldoening. Corsetten D. W., bijzonderlijk voor zwaarlijvige dames. Woensdag ook op Veurne Markt en de Zaterdag op leper Markt. n. v. eternit kapelle - op - oen - bosch Voor alles wat "J noodig hebt in: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! Huis G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreekdr. 218 Komen WERVIK - Vraagt heden nog onze prijslijst - 8% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. - - IBBiti£ti».fó.4*iiMi»:*;BBBB2l!BBBBBBBBBIBaBBBBBB9&aSBaflBBSBaB8BBni ALLEEN DE BEST GEKENDE MERKEN BRE - SEDERT 1907 - regelmatige Invoer van BENONIVERMEULEN Landbouwer 8INT-JAN-BIJ-IEPER. Tel. leper 24. Zijn door hemzelf te velde bezichtigd en worden in zijn bijzijn geladen. INDUSTRIES, EDELTRAUT, ERDGOLD. Ook te verkrijgen; Camionetten «Ford»,Groote hoeveelheid STOFFEN naar de la atste mode aan de voordeeligste prijzen. rd€LT;T: 6? wisseLst?kket? alLer m6J> Groote keus van PLECKTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank, ken. Materiaal voor het maken van re- moj-ken van 500 kgr. tot 10 ton. i ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en fantaisie. Kosteloos aanleeren. Krediet of komptant. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt t'huis. Vraagt kosteloos kataloog. Vermindering van 5 op alle machienen genomen vóór 15 Juni. BIJHUIS; 192, ROESELAKESTRAAT, IZEGEM. caaaSiiBV-;- 71v WtKfcr/irtff zooals: PHILIPS - S.B.R. - COLUMBIA HIS MASTER'S VOICE Verscheidene Amerikaansche toestellen Alle toestellen worden ten huize nauwkeurig nagezien en hersteld. PHILIPS SERVICE, TECHNIEKER 501 MUZIEKHUIS JOS COUTTENIER, Gasthuisstraat, 50, Poperinge Telefoon 261. STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DROOGKUISCHERIJ van BRUGGE, Nleuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN BIJHUIZEN VOOR: POPERINGE: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. DIKSMUIDE: Mad. Pil, Groote Markt, 9. IEPER: Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. MEENEN: Mej. Chombar, 22, Rijsselsehe straat. ROESELARE: M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. VEURNE: M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. NIEUWPOORTMej. Hendryckx, Marktstraat, 12.

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 8