Gruwelijke Luchtvaartramp te Diksmuide 1 «yis is!®! purolX DE KRUISDRAGING De groote kui||h HANDEN SPRUTOL mm 1 WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 30" JAAR. - Nr 14. KATHOLIEK NIEUWSNOTARIEEL- EN AANKONDIGINGSRLAD. Bp' gewicht is te zwaar voor een mensch die .eeds zooveel bloed verloren heeft. Zijn krachten verminderen nog élke minuut, eindelijk plooien zijn knieën en Hij valt. Wat ze toch durven doen met Hem, ze slaan en Hij laat ze doen, zonder tegenspraak. Hij raapt al zijn moed thoope en geraakt weer te been. Zijn moeder Maria had gisteren avond ook haar Geth- semani, zij ook bad alleenLaat dien kelk voorbijgaan.Nu staat zij in de haag der nieuwsgierigen, zij wil Hem nog eens zien en meegaan tot waar ze mag. Van verre ziet ze Hem vallen. Toen Hij als kind nog viel al spelend, berispte ze Hem niet, maar nam ze Hem op en vroeg medelijdend: Waar doet het zeer? Haar moederhand laaide de pijn weg. Maar nu, moet ze hand over herte leggen en alles zien alsof 't van een vreemdeling ware. Gij hebt Hem aan de men*- schen gegeven, zie hoe ze Hem u weere- geven. Hst HEiLIG JAAR te ROME. De opening der Heilige Poort DE PAUS EN DE FILMKUNST lEPER'S Xe HANDELSFOOR DE AARDE BEEFT IN VLAANDEREN JÏ*g«ÖETEN komen vroeg in het voorjaar. Voorziet U daarom tijdig van een pot Dit uitzonderlijke Jaar'33 Een vliegtuig valt brandend te pletter - 15 doodèn ■WÊÈÊËmm^MÊm w §E% „v - -- - m - mmmzmm ZONDAG 2 APRIL 1933. "DE POPERINGENAAR" Uitgever SANSEN-VANNESTE POPERINGE Telefoon N' 9. - Postch. N' 15.570. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) In t Land 18,60 fr. Frankrijk 35,Ir. Congo, Engeland 40,— fr. Amerika, Canada en an dere landen 60,— f- mmmsm TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4 00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl per regel 2,50 fr. Berichten op 2' bl. per regel 1.75 fr. Berichten op 3° bl. per regel 1.50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) OC fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woc «dag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Vrijdag noen. Voor Negers en. Zoulou's, voor Roodhui den en Eskimo's zal zijn bloed niet tever geefs vloeien. Maar voor de meesten onder zijn eigen volk, het dierbaarste onder al len, is zijn lijden vruchteloos; zijn goed heid botst tégen de koppigheid en den onwil van het Semitisch ras. De Joden zullen niet zingen; «O Kruis van mijn wieg, wees ook het Kruis van mijn graf. Hij zal nog eens in bedevaart gaan voor zijn volk. Ze zullen Hem door de straten leiden, lijk de vijanden hun krijgsgevan genen geeme rondleiden langs alle wegen om ze te toonen als levende tropheën der overwinning. Van al wat Hij doet vandaag, mag Hij denken: t Is de laatste keer van mijn leven; 't is de laatste keer dat ik hier voorbij ga; de laatste keer dat ik hier bid, dat Ik hier val. Men geeft Hem zijn kruis te dragen; als timmerman met vakkennis ziet Hij van welk hout het is. Wie weet, heeft Hij dien boom niet weten groeien en in blad staan ergens in een dorp, wei indachtig dat deze stam uitverkoren was om eens geveld te worden en op Calvarie verplant. Hij heeft vroeger soms bij dien boom neer geknield en gebeden. Wi_- zal 't zeggen hoeveel maal? Hij omhelst den balk. Vooruitklinkt het commando- zoo kort als de klets der karwa' De soldaten en 't laag gepeupel vloeken en schelden; de grove woorden zijn de punten en komma's van hun zinsneden. De spotzieke Joden treiteren. De vreem delingen zijn niet veel van zegs en vragen uitleg aan de inwoners der stad: Wat is er hier gaande Deze geven het ant woord t Is die Profeet, gij weet wel... Hebt gij er niets van gehoord? Hij wordt he den gekruisigd. Wat heeft Hij uitgemeten? We gaan er niet van spreken. Dat zeggen ze cp den toon lijk iemand die van acher den winkeltoog zeggen zou: 't Is vandaag warm weder. Verder een groep pelgrims. Ze blijven staan en vragen Wat is er? Is er een ongeluk gebeurd? Zie eens al dat volk ginder. <i Neen, 't zijn de gestraften met hun kruis; tegen den hoogdag wordt het ge vang leeggemaakt Dat is alle jare zoo. Is 't maar dtt? En ze gaan voort de merkwaardigheden der stad bewonde ren. Er is veel volk op de been: Partlhen, Meden, Phrijgiërs, Kreten, Araben, enz. op zoek naar een lokaal of een Paaschlain. Van uit hun balkon nemen de dames den stoet in oogenschouw, de heeren van op de daken. Ga mee in die processie, als ge er tegen kunt, ge zult het niet beklagen, bekijk dien Man der Smarten, volg zijn voet stappen en binst al dien tijd zult gij een goe werk doen. Neem uw kruis op cn volg Hem. Het is geen rozenweg. Probeer en ga op naar Golgotha. Indien de berg niet naar ons komt moeten wij naar den berg gaan. DE ONTMOETING Hij sleept zijn kruis neet, Hij draagt het en 't botst en bontert op de straatsteenen en 't doet den last zinderen op de gekwet ste schouders. Hij houdt er aan, 't is als een schat. Hij laat niet los. Nu kan ze er niets aan doen. Dat is haar grootste verdriet; niets te kunnen doen aan Dengene dien ze zoo bemint. Hij kan ook niets doen voor haar, niet eens haar minzaam zeggenWees ge groet, Moeder, vol van gratie.Hij gaat voort met zijn boom, die dokkert over de kalsij; zijn boom moet de hoogte op, dèar iMHaaBEiEBiaBaBsaaasaaEHESiïsïi moet hij wartel schieten en met zijn top naar den hemel uitstralen en vruchten dragen. Maar Hij is er nog niet. De drager strompelt voort als een lastdier. Aan 't bloed ziet gij alwaar Hij voorbijging; op de steenen schrijft Hij in 't rood een mo nographic van 't menschelijk lijden. Sedert Hij gisteren avond Malchus' oor gienas, schijnt zijn macht uitgeput; pas sief, lam, ge kunt niet meer, laat Hij met zich leuren zooveel ze maar willen. Voor zich zelf doet Hij geen wonder. GEDULD Men mag met Hem alles doen: zijn kleeren afrukken en weer aandoen, Hij zwijgt lijk de mannequinvoor den kleermaker. Men mag Hem een last geven boven zijn macht en Voort! roepen, Hij gaat zoolang Hij kan. Men snakt Hem op als Hij valt en Hij rekla- meert niet. Als dè.t geen geduld is, dan is er geen. Welke litaniezou Hij gebeden heb ben binst zijn grooten ommegang? Hier geen letterkunde, geen ontboezemingen, schoon genoeg om in een Kerkeboek te staan met gulden snee. Geen klacht, geen gebenedijd wo-rd. Heeft Hij niet inwendig verzucht: Help mij, ontferm U mijner. Door mijn geboor te... door mijn kindsheid ontferm U mij ner, Vader. Door mijn geeseling... door mijn kroon... door mijn kruis, gewaardig U mij te verhooren.»? Welken paternostervan ellenden heeft Hij gelezen al gaande den langen toer van de steê? Voor mijn moede voeten, Kyrie eleJson. Voor mijn bloedend hoofd... voor mijn hijgende borst, mijn kloppend hert... Kyrie eleison. Binst die godvruchtige oefening dragen de kopstukken der Joden gebeden op den boord van hun kleederen gebrodeerd en op hun hoofddeksel, ze paradeeren In al hun voldaanheid en zelfbehagen in plaats van op hun knieën te vallen en vergiffenis te vragen. Eens zullen zij ook een litanie zonder einde aframmelen in de wanhoop hunner eeuwigdurende straf: «Door dit kruis, door dien Lijder, door zijn doornen, door zijn geesels voelen wij de eeuwige weerwraak, mea culpa't is onze schuld. LAATSTE VAL Hij valt nog. Zijn liefde tot God en tot de menschen doen Hem weer opstaan. Maar nooit laat Hij zijn kruis gaan tel kens Hij neerezakt. Hij maakt maar één meer uit, Hij en t kruis. Hij valt voor den laatsten keer, op eeni- ge stappen van de bestemming. Hij pro beert om weer op te staan, de laatste stappen te doen de noodigste maar ook de lastigste, Hij poogt lijk een sjouwer het kruis nog eerdge meters ver te dragen, Hij probeert om zich op te richten, pro- beëren zelfs gaat niet meer. Niet hopen op vooruitgang en toch opwillen, den bij val niet verwachten en toch volharden. Zal Hij hier sterven op straat? Het wa re te schamel. Het scheelt niet veel of Hij sterft wer kelijk op straat. Maar toen zijn Heilige Moeder te Bethlehem doolde dien Kerst avond schold het ook niet veel of Hij werd waarlijk op straat geboren. God delijke Sukkelaar, verheven Tobber, die ons verkwikt door zijn uitputting. Machteloos, geknakt, roept Hij in oen veerkrachtig opspringen al zijn krachten bijeen. Nog een duw. Hij wankelt. Had Hij zijn kruis niet, Hij zou nog niet voort- kunnen. De Cyreneër helpt meer dan ln 't begin; hij zegt niet meer lijk in. 't eer ste: Waarom juist ik? Hij krijgt oom passie en plukt-de eerste vrucht van dien kruisboom door de navolging van Chris tus: lieltie voor het kruis. De Lijder doet zijn best. Zijn been-en willen niet mee. De soldaten slaan lijk op een peerd dat den boom. uit de diepte trekt. Hij begeeft onder den last. Maar Hij zal ons nooit slaan als wij onder den last zullen bezwijken. Hij roept ons toe: Komt tot Mij, die beladen zijt. WIJ ook zullen altijd herbeginnen, im mer vooruit, vooral voor de laatste twin tig stappen, wij zijn nog nergens zoolang wij den bergtop niet bereiken. We hebben niets gedaan zoolang nog iets overblijft te doen. Altijd herbeginnen, nooit op geven, met het gedacht op dien laatsten val, die duizenden zielen heeft opgebeurd langs hun kruisweg. Zie 'k mijn kruis bij 't uwe, Meester, O hoe kleen, En toch klaag ik Gij, mijn Jezus lijdt alleen. a. B. SBBSSBESSBSaBBBBSSBBBBEBBBBBB Ter gelegenheid van het Heilig Jaar werd een sprekende film gedraaid in de hovingen van het Vatikaan. Hierboven ziet men de Heilige Vader bezig een eindje van de genomen film na te zien. Waterdag 1 April was het de dag vastgesteld om met grootsche plechtigheid, ter gelegenheid van het Heilig Jaar, de Heilige Poort te openen. De muur die de H. Poort van St Pieterskerk te Rome afsluit werd verleden week afgebroken. De poort was dus nog alleen afgesloten door den buitenmuur, die opgebouwd werd, dadelijk na de sluiting, op 4 December 1925, en waarvan de drie eerste steenen door den Paus werden verzegeld. Om gemakkelijker de H. Poort te openen werden ijzeren platen op den muur voorzien opdat, na drie kloppen door den Paus gegeven, op het oogenblik der opening, den muur in één blok zou neergelaten kunnen worden. Zondag laatst greep de Algemeene Ver gadering der Tentoonstellers plaats, te midden eener levendige belangstelling. Na afloop dezer werd een bezoek ge bracht naar de lokalen der Foor en de standplaatsen werden de deelnemers aan geduid. Eenieder, in de mate van het moge lijke, bekwam voldoening en de lokalen zijn zeer goed bezet, zelfs ware het moei lijk, zooniet onmogelijk, nog nieuwe deel nemers te aanvaarden. Ter inlichting der tentoonstellers wor den de volgende waarschuwingen, ver strekt: De lokalen worden, van af de Maan dag voor Paschen, toegankelijk gesteld voor het oprichten der stands, te begin nen van 8 ure 's morgens tot 19 ure 's avonds. Na afloop der Foor moeten alle voor werpen uit de lokalen gehaald worden, ten laatste den Dinsdag avond na Pa schen. Het is verboden aan de elektrische lei ding in de Middelbare School te raken. Degene welke wenschen licht en drijf kracht te gebruiken moeten zich tot het IComiteit wenden om de toelating te be komen. Na afloop der Foor zal een des kundige het veibruik van eenleder vast stellen. De Heer Bouteca, Bestuurder der Be- roepsschooï, is zoo welwillend de lokalen dezer inrichting toegankelijk te stellen voor de leerlingen der school welke de Tentoonstelling bezoeken op Goeden Vrij dag, van 9 tot 12 ure 's morgens en van 14 tot 16 ure 's namiddags. Deze toelating is ook toepasselijk op de gewone bezoe kers der Foor. Uit hoofde van het vieren van het Hei lig Jaar is door het Komitelt besloten geworden, geen muziek toe te laten ln de Tentoonstelling op Goeden Vrijdag. Op Witten Donderdag moet alle op richting der stands geëindigd wezen om 12 ure 's middags. De plechtige opening der Foor geschiedt op Witten Donderdag, te 2 ure. De lo kalen blijven open tot 19 ure 's avonds. Op Goeden Vrijdag, opening van 9 tot 12 ure 's morgens en van 14 tot 18 ure 's avonds. Op Zaterdag, opening om 8 ure tot 12 ure 's morgens en van 14 ure tot 18 ure 's avonds. Op Hoogdag van Paschen, opening te 9 ure tot 12 ure 's morgens en van 13 tot 19 ure 's avonds. Op Tweede Paaschdag, opening te 9 ure tot 12 ure 's morgens en van 13 tot 19 ure 's avonds. De bijzonderste maatregelen tot het houden der jaarlljksche Foor zijn getrof fen en alles laat voorzien dat een grooten bijval haar zal ten deel vallen. Ter herinnering wordt er verzocht aan de milde schenkers van prijzen voor de Tombola, den aard der prijzen en de namen der gevers bekend te maken aan de Heer Prosper Craye, Boterstraat, die de lijst ervan zal opmaken en aan de weekbladen mededeelen. Om te eindigen, achtbare Heeren Ten toonstellers, maakt uwe stands zoo prach tig en aantrekkelijk mogelijk opdat de doeltreffende reklaam, welke gij zult ma ken, rijpe vruchten moge dragen. Aan de handelaars welke ten huize uit stallen, wordt eene bijzondere inspan ning gevraagd om hunne winkelramen zoo prachtig mogelijk te versieren en hunne produkten zoo aantrekkelijk mo gelijk uit te stallen. De gansche stad moet op de dagen der Foor in haar beste feesttooi gehuld we zen om de talrijke bezoekers welkom te heeten binnen hare muren. JULIEN TAHON. IBBEBBBB3SBB2BBBB9BISBB!flB3B3B Op Donderdag 23 11., rond 19 u., wer den te Koksijde, Zarren en Tielt, kleine aardtrillingen waargenomen. De inwoners van Koksijde beweren dat kaders en metibels in de woningen zicht baar trilden of aan 't zinderen gingen. Te Zarren kwam het voor als zou een zwaar beladen camion voorbijrijden waar door glazen rinkelden, beelden en pos- tuurkens waggelden op de meubels en ruiten daverden. Ook te Werken en Bovekerke beweren inwoners de schokken duidelijk gevoeld te hebben. In Zeeland (Holland) werden ook schok ken waargenomen. God behoede ons van een grootere ramp. lesRSBasasszBBBKBBSEEsaBissBiaa Verkrijgbaar in alle Apotheken. BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOBEI W YPPELIER-TAFFEN BREKEN MET TRADITIE Alsof de Paus de boooe inzichten van de muggenzifters en hunne kleingeestige kritiek had geraden en voorzien, zegt Hij in zijn brief over het H. Jaar waarom wij gerechtigd zijn in het jaar '33 het eeuw feest te vieren van Christus wonderwer ken voornamelijk van Zijn hoogstheilige reddingsdaadZijn Kruisdood. De Heilige Vader zelf heeft alle kritiek ontzenuwd en bedissellngen stilgelegd en is overge gaan als een man van wijs beleid, die de nooden van de tijden kent, en als vader van de christenheid tot de daad. Dees daad: ter gelegenheid van het eeuwfeest van Christus' dood een jubel jaar afkondigen, is op zich zelf iets merk waardigs. Want liet is nooit geweten dat ln het loven en de geschiedenis van de Kerk éénzelfde Paus gedurende zijn pon tificaat meer dan één jubileum uitvaar digde en vierde. 14'.. - meer: een eerste maal Is het nu geschied dat de heilig- jaiarvieringen zoo kort op mekaar volgden als dit van 1933 op dat van 1925. Voor dezen verliep er een tijdspanne van ten minste 25 jaar. Het is geen kwestie van breken met traditie of van gelijken tred houden met het burgerlijke en moderne leven, waar de eeuwfeesten bijna een mode zijn geworden en een furie! In de groot heid van haar eeuwenoude traditie weet de Kerk als een levend organisme zich aan te passen aan de tijden en de nooden van het oogenblik aan te voelen, en er een weg doorheen aan te wijzen. De Paus ln zijn Vatikaansche woon. is geen eenzaat in een ivoren toren. In zijn wereüdschrijven Caritati Christi Com- pulsischreef hij«Na de zondvloed is er geen grooter ramp over de wereld geko men dan dfe Krisis van heden. Waar Is de redding? Waar is de uit komst? VAN WAAR DE REDDING Over 1900 jaar is het gebeurd dat voor allen, rijk en arm, proletariër en bankier, een banket werd aangericht, waaraan allen eiken dag kunnen aan schuiven: de Eucharistie; dat aan men schen de macht om het diagelijksch wonder van Christus' tegenwoordig heidsstelling onder ons werd gegeven: de instelling van het Priesterschap; dat we in het geestelijk leven eene moeder kregen; Maria; dat een God-mensoh de hoogste blijk gaf van zijn liefde voor ons en op de letter uitvoerde wat Hij eens in 't openbaar had gepredikt; niemand heeft grooter liefde dan hij die zijn leven aflegt voor de zijnen; dat dood en zonde en duivel werden ge slagen en overwonnen; dat van het gruwelijk schandeteeken het kruis werd g smaakt de boom van het leven en het overwinningsteeken; dat de burcht van den hemel door een stormram van het kruis werd openge- beukt, en dat er voor ons plaatsen wer den voorbehouden; dat van uit het cenakel ging de tocht en de stormloop ter verovering van de zie len, over de grenzen van alle landen en over de wateren van alle zeeën. Dat mocht wel herdacht! Wij verna men wel een galm van het verlossingslied; wij kennen wel de geschiedenis van de instelling van het H. Sacrament, van Je sus' lijden en dood en verrijzenis, van de nederdahng van den Heiligen Geest over de apostelen; maar we kennen het te zeer als honderd en één feit; we stelen het te zeer gelijk met de andere gebeurte nissen in de geschiedenis en de voorvallen van dees tijden, we vatten er niet van de diepere beteefcenis en leven ook niet van hunnen weldodigen invloed want an ders zou het met ons en de wereld veel beter gaan. Want we zitten in de klem; er drukt iets op ons en we verlangen naar bevrij ding; er moet verlossing komen. m SPOT IS GEEN ARGUMENT Het mocht bij de volkeren van eender welke natie, in eender welke periode nog goed en voorspoedig gaan; als ze thuis zaten in hun villas langs de zee, in hun kasteelen op de bergen, in hun huizen langs de baan, in him hutten in. de vel den en langs de bosschen, er is altijd een zucht geweest naar verlossing; er drukte Iets op hen, hun gemoederen -konden niet vrij ademen. Ze wisten wel d'at ze tegen al het kwaad van buiten niet bestand waren en dat ze zelf soms ook wel iets hadden misdreven, waarvan ze moesten kwijt gescholden. Er is altijd een zucht naar bevrijding en verlossing geweest; elke godsdienst kul- tiveert eene gedachte van verlossing. Maar één heeft waarlijk bevrijding ge bracht; één heeft de menschen echt ver lost: Jesus Christus. Hij trok er niet op los met zwaarden en stokken. Maar Hij heeft slaven vrij he-en gezonden; de vrou wen heeft Hij in eere en deugd hersteld; de werkers, de proletariërs, de visschers heeft Hij geroepen tot de grootheid van het apostelschap on aan een van hen heeft Hij geschonken het primaatschap om allen te leiden in waarheid en liefde; Christus bracht de verlossende waarheid: Veritas liberavit vos! De bezetenen heeft Hij verlost. Ook ons heeft Christus ver lost; want we klagen wel dat we gebukt loopen onder de macht van banken en van wapens; maar als ge kwaad hebt ge daan onder wiens klauw leeft ge dan en wie zal u dan redden? Uit de diepte van een hel werden we gehaald; in onzen val werden we opge richt. Nu mogen we niet blijven staan; we moeten verder op en hooger nog dan het dagelijksch gewoon leventje van half slachtige christene menschen. Als we voor ons geestelijk leven zooveel deden als voor ons dagelijksah broedverdienen of ons lichamelijk onderhoud, waren we heiligen. Wel waart is goed; maar heiligheid is meer waard en ook meer noodiig. Die hei ligheid koopen we niet met spaarcenten of het werkloon of de ondersteuningsgel den of met stukken van compa.gnie's. Hei ligheid hooggekwoteerd menschelijk leven, bereikt men met dicht te gaan staan on der den boom van het leven, het kruis van Christus en zich te laven aan de bronnen: de sakramen-ten. Heiligheid, spotten de lauwen en de kwaden, vult ons magen niet! Jawel!... Want als ge naar heiligheid streeft dan onderhoudt ge het eerste en het derde, en het zesde en het achtste en het ne- gnde en ai de andere geboden; en dan komt er orde in uw lcve-n maar ook orde in de maatschappij. De welvaart kan dan niet uitblijven; nu is die geschokt omdat de wetten die God uitvaardigde en Chris tus kwam bevestigen niet worden onder houden. Men zal er mee lachen en ook met de aanmaningen van den Heiligen Vader oen het eeuwfeest van Christus' wonder ver lossingswerk praktisch te vieren. Maar spot en lach zijn geen argumen ten; het is de taktiek van de kleinzieiiig-en. Persdienst! Credo. P. A. NUYENS O. p. Het overblijvende vorenredeeüte ven hrt vliegtuig. We konn^n de foto nemen wijl de brand nog hevig woedde. Niemand vermoedde dat daar 13 lij ken onder begraven lagen. EERSTE INDRUKKEN Dinsdag namiddag rond 3 uur wer den we opgebeld uit Wouraen en onze correspondent vertelde ons door den tele foon: Er is hier een vliegmachien neer gevallen; 't vloog al brandend in de lucht; 't brandt nog zoo ge wilt komen zien. Tien minuten later waren we weg in auïo. BIJ DE RAMP Te Woumen vroegen we waar de ramp gebeurd was. Rijdt maar door, werd ons geant woord; 't is links langs de weg, juist ach ter 't kasteel, op 1 kilometer var Dik smuide. Dra zagen we aan de beweging waar de ramp gebeurde. Van op den steenweg zagg-n we de rook opgaan. De keizei over 't kasteel leidde er naartoe, maar gendar men hielden reeds de wacht. We mochten door en in een paar hon derd stappen stonden we bij het neerge storte geraamte. Wat daar nog lag was geen vliegtuig meer; het was een hoop verwrongen ijzer met den kop in den grond gestuikt: Hoe diep? Niemand yrist het; niemand eter eerste aanwezigen daar, kan gissen welke IJselijke ramp er gebeurd was. Het vorenste gedeelte van het vlieg tuig stak met de motoren en passagiers kajuit in den grond; vlammen sloegen op. Van lijken geen minste spoor te zien. Het machien was doorgebroken en de romp van den verbranden staart lag 30 meters verder; een honderdtal meters verder lag de verzilverde vin van het achtergedeelte. Een honderdtal meters verder ook dan het tuig, maar meer westwaarts, lag het lijk eener vrouw; denkelijk uitgesprongen. We vernamen dat op een paar kilo meters van daar r.cg een lijk gevonden was van een man die men had zien uit springen. De man stuikte den grond in en lag op den rug, dood. RONDOM HET VELD lagen pakken, valiezen, kistjes, schoenen, foto-appareils tusschen verbrande en brandende hout en kleedingstukken; zwart gebrande kousen, papieren. HET PARKET van Veurne kwam weldra ter plaats en intusschen begon meer en meer volk toe te loopen, maar een strenge ordedienst was reeds ingericht en elkeen meest op afstand blijven. hovingen en de velden gelegen achter het kasteel van Ridder Heindrickx-de Ghi- leks, gelegen halfwege Woumen en Diks muide, allerlei pakken, uit het vliegtuig geworpen, neerstuikten alsmede, het li chaam van een vrouwspersoon. Het ma chien, gekomen op een hoogte van een 200 meters, maakte een korte zwenking, duikelde met den kop omlaag en schoot als een pijl naar omlaag. Van beneden hoorde men de losbranding van het ont ploffen van benzinebakken en motors en geheel uiteengerukt stortte het vliegma- chien ten gronde. Een vleugel was afge knakt, alsook de staart. Ooggetuigen ver klaren dat zij gegil en gehuil gehoord hebben van de inzittenden. DE WRAKKEN. De kabien, met de vleugels en motoren stuikte het verst neer, diep in den grond. Oniniddelijk stond geheel dit deel in laaie vlam. Een vijf en twintig meter verder lag de staart, nog een vijf en dertig me ter verder het lijk van de uitgesprongen of uitgevallen vrouw, een honderdtal me ter bezijden een stuk van een vleugel en wat verder het roer van het vliegtuig. De pakken en vracht waren verspreid op de velden, in een omtrek van twee honderd meter van de plaats waar het vorenste gedeelte in den grond gedron gen was. In het park van het kasteel hingen een paar handschoenen. De stukken van het machien lagen op grondgebied van Diksmuide en het lijk van de vrouw alsmede de reisgoede ren op grondgebied van Essen, op een 150 meter van de groote baan, op het land van den landbouwer Camiel Van den Berghe. BE EERSTE HULP. De personen die de ontzettende ramp hadden zien gebeuren en die daar dicht bij woonden snelden ter plaatse waar zij eerst en vooral zorgden om de uitge spreide reisgoederen bijeen te garen en het lijk van de arme vrouw te dekken met zakken. De gendarmen van Diks muide, Klerken en Pervijze alsmede de Politie van Diksmuide en de veldwach ters der omliggende dorpen kwamen toe gesneld om de orde te handhaven en de noodige maatregelen te treffen voor de veiligheid der rondverspreide voorwerpen. Het parket van Veurne werd onmid- delijk verwittigd. HET VLIEGMACHIEN. Aan de stukken die losgekomen waren van het vliegtuig kon men onmogelijk 0 i: lil. lijp- -j| - ct S3A H—Willi V,. Het Parket van Veurr.e met Heer Onderzoeksrechter Viaene en de Gendar merie Overste van Diksmuide op (ie plaats der ramp Dinsdag namiddag. WAT WE NADERHAND ZAGEN EN VERNAMEN. EEN VLIEGMACHIEN IN 'T ZICHT. BRAND AAN BOORD. Dinsdag namiddag, rond 2.20 uur, bij klaar zonneweder, ontwaarden de inwo ners van Woumen, Essen, Klerken en Diksmuide een machtig vliegtuig dat hoog in de lucht zweefde, naar men schat op een 2.000 meters hoogte, in de richting van de zee vliegende. Plots bemerkte men, toen het machien nog boven Klerken was, dat rook uit het tuig steeg en een pak in de ruimte werd geslingerd. Eerst dacht men dat het machien aan reklaam ging doen met een of andere naam in de lucht te schrijven en strooibriefjes uit te strooien, maar spoedig werd met ont zetting bestatigd dat ook vlammen van uit de romp van het machien stegen en dit gansch in vuur stond. HET VLIEGTUIG ONTPLOFT EN STUIKT TEN GRONDE. EEN VROUW EN BAGAGE VALLEN UIT HET MACHIEN. Het vliegmachien vloog nog een eind voort, beschreef een wijden kring in de lucht al dalende, toen, juist boven de vaststellen welk nummer het droeg en aan welks maatschappij het toebehoorde. Later bleek, volgens berichten uit Brus sel, dat het een handelsvliegtuig was van de «Imperial Airway», de tweedekker G. A. A. A. C. I., de City of Liverpool machtig vliegtuig met drie motoren van 335 P.K. iéder, die sedert jaren reeds regelmatigen dienst deed tusschen Keu len-Brussel en Londen. Binnen korten tijd ging de City of Liverpooldoor een nieuwer toestel ver vangen worden, en kon plaats bieden aan 20 personen. DE LIJST DER SLACHTOFFERS. Te Haren (Brussel) was het machien vertrokken t>e 13.36 uur met twaalf pas sagiers 4 Duitschers, 7 Engelschen en 1 Belg en drie leden bemanning aan boord. De treurige lijst der slachtoffers luidt als volgt: Heer Eugène Krsglmgsr, Antwerpen, Groote Markt; Sir John Rowland; M. en Mevr. L. Dibdin, van Carshalton; M. A.A. Thomp son; Albert Court, Kensington. Miss F.V. Valerie Thompson, van Hen ley op de Theems; 4 «2 j Hier ziet men de twee stukken van het doorgebroken vliegmachien. Achter aan de staart, 30 meters vorenop het ineengedrongen vorengedeelte. M. C.F. Rowssel, Ride Green, Redhill; M. Albert Voss, van Keulen en Miss Lotte Voss, vermoedelijk de nicht van voormelden Heer Voss; M. Louis Deardon, Larde Street, South port; M. Hugh Mac Ilrath en Miss K. Mac Ilrath, van Sidney, Australië; De bemanning bestond uit: Kapitein L.L. Leleu, piloot, Hayden Avenue, woonachtig te Purley, in Surrey; M. E.F. Stubbs, marconist, Montbelle Road, New Eltham; M. W.Z. Brown, mecanicien, Church Lane Drive, te Coulston. Toen het machien boven Roeselare zweefde had de telegrafist nog geseind dat alles wel aan boord ging. DERTIEN MENSCHEN VERBRAND IN DE KABIEN. Zooals hooger gemeld werd het vlieg tuig gansch uiteengeslagen en plofte in stukken ten gronde. In de kabien moesten nog dertien per sonen zich bevinden daar enkel twee per sonen uit het vliegtuig waren gesprongen. Doch wanneer men de laaiende overblijf selen kon naderen kon men onmogelijk veronderstellen dat zooveel menschen er den dood in gevonden hadden. Ook toen bericht kwam dat vijftien personen de reis medemaakten kon men met moeite gelooven dat nog dertien per sonen om het leven moeten zijn geko men in dien hoop ijzer. Van gansch het vorenste gedeelte van het machien was niets meer over dan verwrongen en verbroken ijzer, alles door- eengestrengeld en diep in den grond ge drukt. Al het hout was opgebrand. Rond de romp m een wijden omtrek lagen wel honderden stukjes hout en ijzer. Men kan zich den schrikkelijken dood inbeelden van die lieden die daar met het tuig zijn neergeploft en ineengestuikt en die, besprenkeld door de brandende naphte, opgebrand en verkoold werden. HET LIJK VAN DE VROUW. Zooals hooger werd gezegd stuikte de vrouw die uit het vliegmachien sprong of viel, op een zestigtal meter van de kabien ten gronde. Haar lichaam drong een tiental centimeter diep in den grond, al hare kleederen waren gescheurd, haar hoofd was open gesprongen en de her sens waren uitgespat bij heele klompen, haar lichaam was gebroken, gebarsten en de rechterarm erg verbrand. Het lijk had nog een zwarte schoen aan, en volgens de stukken die om haar hingen moest zij een zwarten mantel ge dragen hebben. Het leek geen menschen- lichaam meer, daar het zoo verminkt was. Bij haar lag haar paspoort waardoor men kon opmaken dat de arme vrouw zekere Miss Valerie Thompson was, woon achtig te Brussel, geboren in Engeland, te Notammerburg, op 19-12-1903. Waar schijnlijk moet de vrouw haar paspoort laten vallen hebben toen zij ln de ruimte viel, om haar te doen herkennen. Zonder die papieren zou men ze anders toch nooit kunnen hebben herkennen daar zij met het aangezicht voren was gevallen en daardoor gansch onkennelijk. Aan haar pols droeg ze een klein hor loge dat 2 uur 27 aanwees. Rondom het lijk lagen nog voorwerpen, o. m. een deer lijk gehavend foto-apparaat, oen inge drukt bluschapparaat, een reddingsgordel bij geval van een terechtkomen in zee. Deze gordel was door een eerste oogge tuige om haar lenden gelegd. DE GEVALLEN MAN. De man die men had zien uitspringen bij het ontwaren van den rook kwam terecht in de hoeve van den Heer Hen drik Maes, op een 1500 meter van de plaats waar het vliegtuig neerkwam. De man, die in de lucht al buitelen neer plofte en geen valscherm aan had, stuik te op den grond op zijn rug. Het lijk lag half gedrongen in de aarde. Zijn aange zicht was nog kennelijk maar was ver wrongen, bloed liep uit zijne oogen, ooren en neus. Op den man werd o. m. een horloge ge vonden dat gebroken was en waarvan de wijzers 2.20 uur aanduidden, alsook een zelvigheidspapieren waardooi men kon opmaken dat d© man den Heer Voss Al- bert was, wonende te Keulen en geboren te Zielpigh, in Dui'lschland, op 24-11-1863. HET PARKET TER PLAATS Rond 5 uur kwam het Parket van Veur ne ter plaats, onder iedding van den Heer Viaene, onderzoeksrechter te Veurne. Op order van de Heeren van het Parket werden de twee gevonden lijken naar Diksimuide overgebracht. Toen het lijk van de vrouw moest opgeraapt worden was men ertoe verplicht de hersens met de vingeren toeeen te rapen en dan ne vens het afzichtig gelaat neer te leggen. Nadien werd een auto-camionnette op- geëischt om het uitgevallen goed naar de gendarmerie van Diksmuide te doen over brengen. Onder de gevonden goederen vond men een fotoapparaat, een stuk kous en een handschoen met de naam van Ka- therine Mac Ilrath erin gedrukt, verders nog dynamo's, twee postzakken, valiezen, pakken handschoenen, een drietal zakjes zilver in klompjes, een paar doosjes be vattende goud, een pak maskers voor het opmaken van modepoppen, schoenen en kousen der gedood© reizigers, expressbrie- ven waarvan enkele reeds half verband waren, benoodigheden voor werktuigkun digen, allerlei kleedingstukken, papieren, reddinggordels, enz. Onder meer werd een stuk papier aan getroffen, een tolverklaring, gestempeld door het tolkantoor van Haren, met de naam van. een vliegtuig OO - A AIL, in dienst op de lijn Brussel-Londen, der Sa bena, met als loods den Belg Cocquyt, die over enkelen tijd de vlucht Belgie-Congo verwezenlijkte. Eerst werd dus door allen gedacht dat het vliegtuig geloodst was door den Belg Cocquyt die men verkoold meende in het vliegtuig. Later is zulks onwaar gebleken. Dinsdag avond veunsden de overblijf selen van het vliegmachien nog steeds. Nadien werd order gegeven aan niets te komen vooraleer de afgevaardigden van de Engelsche vliegmaatschappij ter plaat se zouden zijn, 's anderendaags. HET BLUS SCHEN Dinsdag avond, tegen den nacht, kwa men de pompiers van Diksmuide om de IBBlBSE3!2iSE&8BE2!&SE3B!S89B!SS8SB ruw, rood of bescha- V digd, worden weer vlug f gaaf en zacht met Doos 4 en 7üfrank.ln alle Apotheker*

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 1