=D. W. JosXOUTTENIER Dames, BEERINGEN KIEKENS Melkkoeien ^KJ<IS Landbouwers BATTfUUüE BflSEGLES (Belgie) FRESflES (Hord) Algemeene Electriciteit G. iHVlPEH St ZOHEfi E. DOB BELS, Bruggestr. 3, Poperinge Matrassen Aan onze Klanten Landbouwers Nijveraars Firma Edm.Stevens=Pattou Zonen machienen Gtfoofce keus van peubelpapiei» Balatum - Linoleum SPECIALE MOTOR i bij SANSEN-VANNESTE, Gasthuisstraat, 15,opemjis Voor Uwe VERPLAATSINGEN srsr kolen VOOR UW Het Huis - RADIO'S DUIVENVLUCHTEN RUSSISCHE BILJARTEN lllBaHEBBBBBBSBaBflflflflBBflBBBaSBIBBSBBBBBBflBaBBBBBBBBBaBBflBI MBB1HB1 C. LAMEY-CLAYS FANTAZIE SCHOENEN EEN AUTOBUS IBBBSBEEBBBBBBBSnaB&BBBBSZBa NIEUWE MOTOS GILLET CORSET ZIEKTEN WIELRIJDERSOPGEPAST HOME VOOR ZIEKE KINDEREN DUITSCHE PLANTAARDAPPELEN 2 AUTOS TE KOOP KIEKENKWEEKERS KIEKENTJES WITTE LEGHORNS AUTOS TE KOOP IN DE BLAUWE LAARS Rheumatism te koop bij leon rosselle POUTRELLEN TE KOOP afsluiting3staken, Eenvoudigheid - Sterkte - Getrouwe weergave S. B. R. DER NATIONALE REEKS ondolina 333 volledig 1950 fr. i Beters Techniek ondolina 433 volledig 2500 fr. 1 j super ondolina 533 volledig 3100 fr. i Betere Muziek ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD HARING EN SPROT HUIS MARCEL PERMANENTEN Jos. COUTTENIER fabrieken HENRI VANRULLEN wervik - y GOEDE PERMANENTE WELLA SNIJKURSUS De produkten van de FABRIEK zijn wereldberoemd en geprezen GEBRUIKT HUNNE VOLLEDIGE MESTSTOFFEN HUNNE SUPERFOSFATEN VAN KALK VOOR UWE Maalderijen, Houtzagerijen en andere stofferige lokalen,0tvaft U aan bij de FIRMA STEVENS-PATTOU ZONEN,, e» voor deze Firma speciaal vervaardigd, aan alle teknisc" „v^eti voldoende, buitenwaartsche ventilatie oi^e Cok Alle Landbouwmachienen, Brandkas^00 sCfr" machienen, Zaaimachienen (nieuw modeen» rveeten)» Malers (nieuw model op billen en oliebak. De Firma STEVENS is het eenig Huis der Streek dat volledige installaties van Electriciteit uitvoerd. U hebt er dus alle belang bij U te wenden bij de IEPER - Tel. 249. 4ujymu> mimjp WWWÜ POPERINGE - Tel. 94. HUIS BRYANT, 24, Meenenstraat, IEPER. LIJKKOETS-CORBILLARD .Tflïia «DE VERBROEDERING» POPERINGE ARRAS, van 28 Maart 1933. 175 dui ven. Afstand 63 Kin. Los te 9 uur. Eerste duif te 9.55.34 uur, met een snelheid van 1140,93 m. per minuut. Laatste prijs te 10.3.49 uur. UITSLAG. 1. Devoa J.; 2. Hanne bouw M.; 3. Sohler C.; 4. Laibaere M.; 5. Orbie M.; 6. Schatoallle M.; 7. Dewancker J.; 8. Pouseele M.; 9. Clabau L.; 10. Scha- baliie M.; 11. R off iaën J.; 12. Desender J.; 13. Blondeel A.; 14. Sohier C.; 15. Theeten C.; 16. Lamond G.; 17. D'Amour M.; 18. Söhaballie M.; 19. D'Amour M.; 20. Desend'er J.; 21. D'Amour M.; 22. Van- denbroucke L.; 23. Verstraete H.; 24. La- mond G.; 25. Decoker J.; 26. Clabau A.; 27. Orbie M.; 28. Deraeve H.; 29. Sohier L.; 30. Huyghe O.; 31. Deraeve H.; 32. La- mond G.; 33. Dobbelaere J.; 34. Vermeu len G.; 35. D'Amour C.; 36. Devos R.; 37. Sergler C.; 38. Deroo H.; 39. Roffiaen J.; 40. Creus R.; 41. Hannebouw M.; 42. Dob belaere J.; 43. Olabau H.; 44. Vanden- broucke L.; 45. Creus R.; 46. Verpoot Em. Serie van 4 duiven: Desender Jer. Serie van 3 duiven: Schaballie M., Van- denbroucke L. Serie van 2 duiven: Or bie M., Roffiaen J., Hannebouw M., Des- madryl M. Heden Zondag ARRAS, in West-Vlaan- d-eren. iBHBBiaBHBëfRB&aBaBHBBBflsssss Het voldoet niet meer aan de elschen thans aan de Radio gesteld. Mekanieke Schrijnwerkerij De Familie CLAEYS te NIEUWKAPELLE Levert Russische biljarten schoon en sterke Voor brouwer of herbergier gelijk welke; De nieuwe soort van modellen Kunt gij U daar doen bestellen Aan den prijs van 1100 franken in Ore- [gon hout; Ze zijn te zien, gij zult er niet aan vinden [eene fout I En 1250 franken in olm of eik Menigeen heeft het al geaeid Kom wij gaan naar Nieuwkapelle in het [Gemeentehuis Eens zien, ze staan daar gemaakt; 't Is voorwaar een meubel in thuis! Wie komt zien koopt en is gediend naar ['t behoort I Kom maaren elk zeg het voort. De watermeters die nu zijn geplaatst HUIS VAN VERTROUWEN zouden wij ook vefhoogen van; 15 mm, 2,75 fr. huurprijs in plaats van 2 fr.; 20 mm. 3 50 fr. In plaabs van 2 fr.; 30 mm. 4,25 fr. in plaats van 3,50 fr.; 40 mm. 7,25 fr per maand; 50 mm. 12,50 fr. per maand. Probeer iets anden. Vraag een» «en PHILIPS SUPER-INDUCTANCE op proef. Dit legt U niet de minste verplichting op «n din zult ge Radio hooren als nooit te voren Het Philips Meubel 630 A kost slechts Fr 332 per maand. RADIO-SERVICE AGENTSCHAP Gasthuisstr., 50, Poperinge. Tel. 261 STAD IEPER ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 20 MAART 1933. Al de raadsleden zijn tegenwoordig. Het proces-verbaal der vorige zitting wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 1. Heer Lemahieu geeft uitleg over de verpachting van het m-aaigras, op de bin- nenwandelinigen der stadsvesten. Dit bracht 60 fr. op, maar er is dus een groot gedeelte der vestingen welke door de huur ders wordt onderhouden. Dit wordt alge meen goedgekeurd. 2. De stad wordt gevraagd om een stuk grond aan den hoek van de Tegelstraat te mogen verkoopen aan de prijs van 20 fr. per vierkante meter. Eenparig goedge keurd. 3. 2 Pachters van baimlanden, bij Boe- zinge, vragen om hunne padht te mogen overlaten aan hunne 'einders. Ook aange nomen. 4. en 5. Eene wijziging moet gebracht worden aan de wegenistaks voor 1933. Dit wordt ook gestemd, enkel de 2 Nationalis ten onthouden zich. 6. De vergoeding voor het opmaken der rollen voor de belasting op wedden en loonen moet vermeerderd worden. Die wijziging wordt algemeen aangenomen. 7. Den Openbaren Ondersband vraagt om den pacht van het policiebureel, welke 4000 fr. bedroeg, te brengen op 5000 fr. Dit lokt een lange bespreking uit en de Heej, Voorzitter J. Vander Ghote stelt voor te onderhandelen met de Heeren van den Openbaren Onderstand. ,8. De rekening van het dienstjaar 1932 voor de Muziekschool sluit met de som van 61.855 fr. in ontvangsten en 61.769,02 fr. in uitgaven. Be Heer Lemahieu zou grootere toelagen van Staat en Provincie willen bekomen en H. J. Vander Mersch, Voorzitter van den Beheerraad der school, zegt dat de noodige voetstappen reeds ge daan zijn. Algemeen gestemd. 9. Het Schepencollege stelt voor het plaatsrecht op de markt te verhoogen en van 1 fr. per loopende meter te brengen op 2 fr. Eene bijkomende taks van 1 fr. zou gevraagd worden per kar welke de marktkramers hebben en nabij hun kraam wordt geplaatst. Verschillende leden vroegen indien er geen mogelijkheid ware de plaatsen open- paar t-e verpachten. Heer Seys vond het voorstel goed maar zou liever de vreemde marktkramers treffen die maar een maal 's jaars komen met slechte waren. Misslaen wil van geen verhoog'ing hoo ren en zegt dat hij ook handelaar is, iets wat H. Verb-eke niet kan aannemen. Het voorstel wordt gestemd tegen de 3 Socia listen en onthouding van Heer I ridan, 19. -De leening moet goedgekeurd wor den van 1.000.000 fr. op 66 jaar, bij 't Ge meentekrediet. Na een langdradige rede twist wordt het verdaagd om de commis sie van Financies toe te laten het voorstel te onderzoeken. Dan komt de begrooting voor 1933 weer ter bespreking. Benige punten worden be sproken en de eindstemming wordt ver daagd tot toekomende week. 12. (Meded-selingen). Heer Vandcr Ghote stelde voor, bij het openen van de vaart van leper naar den IJzer, een brief te sturen aan de He-eren Ministers de Bro- qu-eville en Sap, om hen te bedanken en terzelvertij-d de hoop uit te drukken de werken te zien eindigen. Heer Leuridan wijst op de kleingeestige handelwijze van de Heeren die 2 bevrach ters, Zondag, niet hebben uitgienoodigd tot de ontvangst op het stadhuis. Hij vindt dat niet redelijk omdat die 2 bevrachters Vlamingen waren. De Heer Van-der Ghote bewijst zijn goe de trouw in geheel die zaak en verhaalt de ontvangst zooals zij is geschied. De Heer Vergraoht liegt dan de zaak uit zoo als zij is. De brief zal gestuurd worden aan de Heeren Ministers. De H. Missiaen vraagt sedert wanneer de stad een offi- cieele aanplakker heeft. Da openbare zitting eindigt een weinig na 8 uur. ZITTING VAN 27 MAART 1933 Waren tegenwoordig: Heeren J. Vanider Ghote, Burgemeester-Voorzitter; Lema hieu, Delahaye en Van der Mersch, Sche pen-en; Pattyn, Jufvr. Cornilliie, de Heeren Seys, Biebuyck, Missiaen, Bonnet, Cou- telie Vergracht, Van Alleynnes, Leuridam, Verbeke, raadsleden; Versailles, secretaris. 1. Het proces-verbaal der vorige zitting wordt zonder bemerkingen goedgekeurd. De Heer Voorzitter geeft lezing van een policiebevel door hem genomen; alle sa menscholingen verbiedend van meer dan 5 personen, ten gevolge van de honger- marsch der communistische werkloozen. Heer Missiaen vindt de zaak belachelijk, maar de raad stemde toch de gevraagde toelating. Na onderhandelingen met de Heeren van den Openbaren Onderstand moet de pachtprijs van het policiebureel behouden worden aan 5000 fr. Dit wordt dan ook algemeen gestemd. De Heer Burgemeester stelt eene wij ziging voor aan de taksverordening op het waterverbruik. De stad moet eene som van 225.000 fr. nu meer terug betalen als achterstallige pensioenen van '25 en '30. Die oom moet geleend worden aan het Gemeentekrediet maar de interest en jaardoexiiu-gen ervan moeten ons groo- tere inkomsten bezorgen. Hij stelt dus voor: Voor 1 kraan betaalt men nu 30 fr. iu plaats van 27; voor 2 kranen 60 fr. in plaats van 50; 20 per icrpavrf metitft Casselstraat, 4, Poperinge. Met het aanstaande seizoen schoone Heer Missiaen. Ik kan dat voorstel keus van niet aannemen want gij treft de arme menschen het meest. De groote moeten maar meest betalen. Heer Voorzitter. Wij laten den raad vrij de prijzen te bepalen. Wat wij vragen I weerdicht6 is de noodfee inkomsten om eer te doen An hersteIlingen aan de zaken van de stad. 1 H. Delahaye. In de stad zijn er nu 1515 huizen met, 1 kraan. Dat zal eene vermeerdering zijn dus van 1515 x 3 fr. of 4545 fr. Er zijn 860 huizen met 2 kranen. Dat Is eene vermeerdering van 8600 fr. Er zijn 256 huizen met 3 kra nen en meer en 363 huizen met kranen op de Verdiepingen. Er zijn 72 huizen waar men eene lans gebruikt. De vermeer dering gevraagd voor de watermeters is rec-htveerdig en ook noodzakelijk; immers, nu brengt de-n huurprijs enkel den inte rest op van 5 per honderd. Zulke water meters zijn overal in 10 jaar vernieuwd. Hier moet dus verandering aan komen. Heer Missiaen. Ten volle akkoord. Dan wordt er beslist de lansen -te brem voor HEEREN, DAMEN en KINDERS Sterk gemaakte WERKSCHOENEN, worden aanvaard. 5 Afslag voor Kroostrijke Gezinnen, IBBBBSBBBBBaBBBBBBBBjaiESSaaE? HEILIG HERT-TER-RUSTE 2 APRIL 1933. HILAIRE HUYGHE, Hotel de la Mes sagerleGroote Markt, Poperinge, iaat weten dat van heden bij hem te verkrij gen is LIJKWAGENS voor stad en omliggende. Tel. 10. voor alle diensten, zooals; bruiloften, be gravingen. verhuizingen, enz. EMIEL DECROCK, Statie, POPERIN GE, brengt ter kennis aan het geacht publiek dat hij alle reizen aanvaardt, naar binnen of buitenland, alsook Brui loften, met prachtigen nieuwen Autobus van 20 tot 32 plaatsen. IBaSBBBia^BBaBaBlBBBSSSBSiBSEllS gekroond model 1933, 350 cc. Toerisme 4.500 fr., waarde 5.800 "r. 500 cc. Toerisme 5.000 fr., waarde 6.450 fr. Te koop in Garage L. DEBAECKERE, 36, Vredestraat, Komen. Tel. 92 Komen. Vraag het Koninklijk het best gj bekend merk. 1 Het corset 1 «WALCOR» voor zwaar- 1 lijvige damen jj is ONVER- BETERLIJK. i Landbouwers en Veekweekers KOOPT HET BOEK: DE VOORNAAMSTE BESMETTELIJKE bij het RUNDVEE en het PAARD door Dr M. Sobry, Veearts te Diksmuide en Leeraar aan de "iddelbare Landbouw school te Nieuwpoort. Te verkrijgen bij Sansen-Vanneste, Po peringe, aan 10 fr. Per post verzonden tegen storting van 11 fr. op onze post- checkrekening 15.570. Onmisbaar voor alle Landbouwers. *£^21 Voor uw keuken gebruikt M. VANDERGHOTE CITÉ LIGY 196 IEPER EN BEMINT UW PROFIJT, 'T IS CRISIS. Zusters Dominikanessen-Missionarissen St Anna ter Muiden, Sluis, Nederland waarvan de toestand gespecialiseerde zorg vereischt. Modern col fort, landelijk schoon rustverblijf. Hygiënische verzor ging onder leiding van Artsen-Specialis ten. Zusters-Verpleegsters, hoogste diplo- gen van 50 op 100 fr/e^T de eerste kman I ™a's. Aantal aan te nemen kinderen uit - 'hoofde van bovengestelde vereischteu, - SEDERT 1907 - regelmatige invoer van BENONIVERMEULEN Landbouwer SINT-JAN-BIJ-IEPER. Tel. leper 24. Zijn door hemzelf te velde bezichtigd en worden ln zijn bijzijn geladen. INDUSTRIES, EDELTRAUT, ERDGOLD. taBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB MINERVA, 12 H.P. en CITROEN in zeer goeden staat, aan genadige prijs. STATIESTRAAT, 9, IEPER. 3HS3EBB53SiSS&BSBB29BSB333B2 M! de prijs te behouden aan 27 fr. Voor het verbruik wordt de prijs bepaald aan 1,25 fr. per kubieke meter voor de bijzon-deren en 0,70 fr. voor de nijverheid. De gevraagde leemin-gen a) van een mil- lioen bij 't Gemeentekrediet, van 66 jaar; b) van 525.000 fr. bij de zelfde, voor 10 jaar en c) van 200.000 fr. bij de zelfde, voor 10 Jaar, lokken eene groote bespre king, daar Heer Missiaen vindt dat die laatste som van 200.000 fr. niet voldoende zal zijn om de achterstallige schuld van gemeente-bijleg van 't Werkloozenfan-ds te betalen. Hij zegt dat zijne kas alleen 160.000 fr. als gemeentebijslag moet krij gen. De Heeren Burgemeester en Delahaye beweren d-at de 200.000 fr. voldoende zijn. en de 2 eerste leeningen worden aanve-erd. 11nrl- h De vraag werd gesteld om 500.000 fr. te 11' y vragen in plaats van 200.000. Dit wordt Kweekerij LEENS, verworpen en eindelijk na 1 uur tijd-1 Koekoeks en Noo. zeer beperkt. WILT GIJ ZUIVER WITTE LEGHORNS van beste afstamming, voortkomende van twee- Jarige hennen, wendt U ln volle vertrouwen naar de KIEKENBROEDERIJ DEMAREY bij de Statie, Poperinge. iBflSBasEizsissBaaicsaBaQBsaQsiB Witte Leghorns, afstammend van twee hanen van toom A. alsook Mechelsche Ilandsche Blauwe, verlies wordt die leerung van 200.000 fr. bij DECAESSTECKER, 28, fSB; ROESELARE. - Tel. Kokelarestraat 318. Kloeke en Levenskrachtige ZIJN TE VERKRIJGEN IN DE HANDELSBROEDERIJ M. Defoort-Mollet Vooraleer U een Rijwiel koopt, komt zien naar het oud gekend huis P. VERFAILLIE Meenensteenweg, 115, leper. OPGEPAST! Het is wel de tweede rijwielmakerswinkel komende van leper. Daar zult U alle keus zien van vol- komende nieuwe rijwielen voor Heeren, Dames en Kinderen, koes- en halfkoers- velos, verkocht met 5 jaar waarborg op faktuur, van 395 tot 530 frank. Okkasiën aan 150 tot 250 frank. Nieuwe en okkasie ACCORDEONS en NAAIMACHIENEN. Alle herstellingen. Zoo gij tevreden zijt zegt het aan uwe vrienden. Zoo gij niet tevreden zijt zegt het aan P. Verfaillie, 115, Meenenstraat, leper. Alle Zondagen en Feestdagen open tot 5 uur 's avonds. Het is U overbekend dat een melkkoe krachtig voedsel noodig heeft om veel melk te kunnen geven. Goede melk nu is noodzakelijk opdat de kalveren snel opgroeien en goed gekweekt worden. Geef dus aan uw melkkoeien ATÉ-MEEL en ze zullen door de dracht minder lijden en het kalven zelf zal gemakkelijker vallen. Naderhand zullen ze ook meer melk geven, en deze zal ook voedza mer zijn. Daarvan krijgen ook de kalveren hun nut en wordt het opkweeken van die dieren veel gemakkelijker. ATÉ-MEEL geeft nieuwe krachten aan de dieren die afgemat zijn of verzwakt dcor het kalven of door een al te langdurig zoogen. VERKOOPPRIJS: per doos van ongeveer 2 Ilgr. bruto gewicht 15 fr. per doos van ongeveer 5 Kgr. bruto gewicht 37 A fr. per zak van ongeveer 25 Kgr. bruto gewicht 175 fr. ATÉ-meel HOOFDDEPOT Vennootschap ATÉOS 38, Veurnestraat, Poperinge. NESTOR BATTHEU, Garage, Goudenhoofdstr. Poperinge. Iaat weten dat hij 2 AUTOS alsook 1 AUTOCAMION te koop heeft aan zeer voordeelige prijzen. ËHSBBHBBBBHBHBEBBBESSiaBSBSBa DE ZWAARSTE VALLING op een paar -agen genezen, met de ver maarde PULMO CACHETTEN van Dr Specialist Fago Het strafste genees middel voor de slijmen te doen lossen. Onmisbaar voor Bronchieten en Asthma. Op tijd genomen genezen zij tering, en zetten een fleurusaanval stop. Te verkrijgen in de APOTHEEK KESTE- LYN, Poperinge. WILT GIJ EEN SCHOONE en groote keus van SCHOENEN hebben, komt naar het huis van vertrouwen, het meest be kende der streek bij Mej. M. G. BERAT IEPERSTRAAT - 18 - POPERINGE (bij de Groote Markt) waar te verkrijgen zijn voor het nieuwe seizoenAlle Fantazieschoenen, in alle kleuren, voor Heeren, Da mes en Kinderen. Beste merken Izegem-Inica. - Eere-Kommunieschoenen. - Ceremcniesohoenen voor trouw en rouw. - Alle slag van sterke, waterdichte. Werkschoenen, Pantoffels," Sandalen in caoutchouc, enz. Laatste modellen en voordeelige prijzen. Alle Vermakingen worden aanvaard. Komt zien naar de uitstalling en oordeelt. caches aan Uw Apotheker tegen de pijnen van Al» Gij 't wel kunt uitschreeuwen bij elke beweging, dan zullen één of twee AKKER-Cachets Uw pijn verdrijven. Doos van 6 st. Fr. 5.-. 12 st. Fr. 9.-. gestemd. Dan wondt de begrooting terug aange pakt en de Heer Burgemeester steit ze dan voor met een klein overschot van 825 fr. in den gewonen dienst en 3000 fr. in den buitengewonen.De algemeene stem ming gevraagd zijnde werd de begrooting gestemd met 8 stemmen (katholieken) te gen 7 onthoudingen (ganach d-e oppositie.) Bij de mededeeitogen vroeg Heer Van Alleynnes betaling voor de onderwijzeres der kantschool in de Rijsselstraat. Sedert 9 maanden staat de stad ten achter. De Heer Burgemeester belooft de zaak te on derzoeken. De staat wil die klas niet meer j Beveren-aan-IJzer. Tel. Roesbr. 69. ondersteunen en alles valt nu ten laste aan 1>50 fr ,t stukj tchll-s besteld. van stad aBBBBBHBBPlflBBEBBBBBBBBHflBflfl Heer Vebeke vraagt de electriciteit in het Slachthuis, 's Avonds moeten er soms KIEKENS beesten afgemaakt worden-. Veurnesteenweg, 93, leper: OLIFANT- EN ALLE ANDERE IJZE REN PLATEN, beton, ijzer, Duitsche ciment en oude Brabantsche pannen; alsook goede palang met ketting. per -okkasie en nieuwe, ook alle slag van rond ijzer, lengte op aan vraag, bij de Wed. vandamme, Rijselpoort, 44, -cper. - Tel. 256. bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. kenmerken de Radio-toestellen Heer Lemahieu. Ik zal de zaak onder - WITTE LEGHORNS voortkomende van zoeken en den Heer Bestuurder erover tweejarige hennen en hanen, aan 1,60 fr., zoeken en den Heer Bestuurder ero-ver verkrijgen bij LOUIS LOGIE-CEEUS, spreken. Niemand vraagt nog het woord en de zitbin-g eindigt om 8 A uur. ■naaS93B2EQBBflBBSSIBa3S19®2i;aB9 STAD POPERINGE op Zaterdag 1 April 1933, om Si's avonds. DAGORDE 1. Goedkeuring van het verslag der laatste zitting. 2. Goedkeuring der politie-verorde- ning, door den Burgemeester bij hoog dringendheid genomen op 25 Maart laatst leden, 3. Goedkeuring der rekening van de C. O. O. voor het dienstjaar 1932. 4. Nazicht der Kas van de C. O. O. 5. Aanvraag tot verkoop uit ter hand door de C. O. O. van een perceel bouw- grond, Sektie E, deel van Nr. 587h, te Po- I PERMANENTEN MET DOOM peringe, Nieuw Militair Kerkhof straat. 6. - Aanvraag voor de openbare ver- 5' koopmg door de kerkfabriek van O. L. Vr. ultslag verzezera en verzorgd werk. van een woonhuis met grond, gelegen in HUIS BOLLAERT-DEGRAEVE Komstraat, 66, Poperinge. versch gezouten, in vaten, voor kiekens. Verkrijgbaar bij JULIEN DEBYSER, Noordstraat, 32, POPERINGE. Tel. 175. Boterstraat, 20, IEPER specialiteit van 50 frank alles inbegrepen knippen, wasschen, mise en plis. Spoedige bediening. TEN TITEL VAN REKLAAM j Vraagt eene kostelooze demonstratie Tel. 261 HOOFDDEPOT: Gasthuisstr., 50, POPERINGE. de Boeschepestraat, 7. Goedkeuring der Begroeting van de Kerkfabriek van O. L. Vr. voor het dienst jaar 1933. 8. Goedkeuring der Begrooting der Kerkfabriek van St. Bertinus voor het dienstjaar 1933. 9. Aanvraag voor stadstoelage door de Nationale Oudstrijdersbond voor het ge ven van zijn vlaggefeest op 25 Juni a.s. 10. Aanvraag voor stadstoelage door den Kristen Middenstand van Poperinge voor het geven van een prijskamp voor uitstallingen op Witten Donderdag en vol gende dagen. 11. Mededeelingen, IBHBHBBBBBBSBBEiBHBIEBSiBaSSSBEia BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREI WYPELIER-TAFFIN Maloulaan, 45, leper. - Tel. 498. Vraagt dag en uur op voorhand. IBBBBBBBBBflaBBBBBBBBBBBBBBflB opgericht in 1849. f V.' BASTIEREN (Bachen) in alle grootten. PAARDENDEKSELS in TOILE, Darmen voor Brandspuiten, enz. Eerste kwaliteit Voordeelige prijzen. Vert.: Herman van BATENBURG, 28, Elverdingestraat, leper. 4aBBBHBEISSafflBBB!HSS»E3ï13BBHBSI «BBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBMB SLECHTS AAN 50 FRANK BIJ JOSEPH ACKE-CAILLIAU, DikkeL'Jschstw., 132, leper. Tel. 142. Gelieve dag en uur op voorhand te vrager*. 12, Boterstraat, leper Beroepsleergangen voor Da- men, gegeven door Leeraar aan de BeroepsschooL Diploma na kursua Patronen naar maat. Harden en slechten afgang speen, vullen mond, rlekenden adem, slechte spijsvertering, achterblijven, pijnlijke en onregelmatige maand stonden worden aanstonds geregeld door de GELE PILLEN van APO THEKER MULLIE. DE GELE PILLEN purgeeren het best. DE GELE PILLEN purgeeren zonder pijn. DE GELE PILLEN 's avonds genomen geven gezondheid en lang leven. DE GELE PILLEN in alle Apotheken, S.00 frank de doos. WEIGERT NAMAAKSELS. Eenige fabrikant; APOTHEEK MULLIE, Beestemarkt, HALLE, (Brussel) waarvan alle bestanddeelen oplosbaar zijn. de fosphoorzuurachtige meststoffen, het meest werkend, de zekerste, de goedkoopste; hunne meelasserde voederen, de reinste, de rijkste. HET IS ERNSTIG. HET ZIJN GOEDE. Duinkerkestraat, 65 Tel. 203 POPERINGE laat hierbij zijn geachte klienteel weten dat het steeds ten haren dienste staat voor het inrichten van VOLLEDIGE electrische instal laties voor licht en DRIJFKRACHT in ALLE gebouwen, zooals HOF STEDEN, brouwerijen, maalderijen, woonhuizen, enz. en dit even goed bij gebruik van EIGEN STROOM als van netstroom. Allermodernst materiaal. De grootste waarborg. Honderden referenties. GEDIPLOMEERDE ELECTRIEKERS EN WERKTUIGKUNDIGEN. Altijd voorradig de verschillende typen van auto- en motobat terijen, electrische waschmachienen, lustrerie, enz. tel. 248 in beste inlandsche wol, wol en erin, floconwol, kapok, pluimen, konijnhaar en erin végétal j ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN. GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAG EN OM 1 UUR. Hoofdagent van Cylinder FEYS. BREI <wvauAO- SPECIALE VOORWAARDEN. Laatste model «METEOR en REX JACQUARD». Voor ALLE BREIWERK, effen en fantalsie. Kosteloos aanleeren. Krediet of komptant. WERK VERZEKERD OP KONTRAKT. Waarom gewacht?? Werkt t'huls. Vraagt kosteloos ka tal oog. Vermindering van 5 op alle machienen genor.iei vóór 15 Juni. BIJHUIS: 192, ROESET ARESTRAAT, IZEGEM. ?8srtr7l!l.<gT^ilWTk^rT'm«IITrp (AUTO) FLORENT DUMORTTER, autover huurder, Statie, POPERINGE, maakt kenbaar dat hij alle lijkenvervoer en begravingen aanveerdt in stad en in omliggende en deze uitvoert per Autobussen ln alle grootten. AUTO-CORBILLARD Ook beveelt hij zich aan voor alle reizen per Auto-taxi of Autobus. Luxe-autos voor Bruiloften, Doopen, Eere-Communlen en alle andere Ce remoniën en Feestelijkheden. IHgSHSSaHBaBBBBBBBBBBBB Telefoon: Poperinge 110. ifilSBfcBKiSBBBaBflBaBEffifSaaBBBI&BBBiaBBI

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 7