KOENTGES 5 ln de kleine Winst Bf ODIEUaflH BREUKEN L, MOHKERHEY-ÏAM BESTE s»: J. Savoye-Ho ste »9 SPAARKAS Het goede adres ANKER APRILSCHE<* GMLLE& FOLKS- 1 GEZEGDE BENTVEEL WIJSHEID 14 ASPRO zekerheid van Gezondheid ASPRO heeft 5frsG0 lOfrsOO 20frs00 2 APRIL 1933. NIEUWE ALLER MERKEN HERSTELDE OKKASIES MUZIEKHUIS JOS. COUTTENIER, Gasthuisstraat, 59, Poperinge POPERÏNGEPostcheck: Nr 1156 Bijzonderheid van Kiekenvoeders Avicola» De Kiekenvoeders AVIKOLA zijn zeer rijk aan vitaminen D (bevatten dus de ontwikkelingsstof voor het beenderstelsel) voorkomen en genezen de rachitisme of Engelsche ziekte. Prachtige uitslagen Sterften min dan 6 t. honderd. De juiste verhouding en matige prijzen. Het Kuiken meel AVIKOLA door de dagelijksche fabrikatie is altijd versch geleverd. Voedingswijze op aanvraag. Legmeel Prima - PERFECTA - 22/24 eiwitstof. Concurrentie Legmeel 20/22 eiwitstof. Verkrijgbaar bij alle goede voortverkoopers. A VIK O LA VERWEN IN ALLE KLEUREN BIJZONDER ZWART VOOR ROUW IN 24 UREN Mej. Domicent, 21, Korte Torhoutstraat. Mej. Chombar, 22, Rijsselsche straat. M. A. Depoorter, 40, Zuidstraat. M. J. Nowé, 10, Nieuwstraat. POPERINGE: DIKSMUIDE: IEPER: MEENEN: ROESELARE: VEURNE: GELDLEENINGEN - HYPOTHEKEN MIDDENSTANDERS-WERKLIEDEN-LANDBOUWERS •KENKANTOOR ©ER BCUWSPAARKAS - S. M. m •"gemakken IN Jedoos^n^OT-H w doosvan24n jers 4fi- ÖHoosva nSS&Sfi APOTHEEK TUYPENS ALGEMEEN DEPOT:. BELGISCHE HYPOTHEEKMAATSCHAPPIJ SPAARKAS Wonden huiduitslag, springen de handen, barsten, vorst, dadelijk verzachten met AKKER'» bjjt niet! Koperen Beelden - Kruisbeelden FANTAISIE-POSTKAARTEN SANSEN-VANNESTE DE GRIEP HEERSCHT WAT DE DOKTERS ZEGGEN C. WAERENBORG-COULIER RIJSELSTRAAT - 5 - IEPER. Ji^pothe^Qipe 0eleggingsbanl{ - Q. fïï. 19, ARENBERGSTRAAT ANTWERPEN Tel. 254.42. - Handelsreg. Antwerpen, 74. - Postcheck 8468. intrest naar gelang den termijn van plaatsing. Grondpandobligatië KASBONS n Hypotheekplaatsingen met notarieele akte. AL de gelden aan de H. B. B. toevertrouwd worden uitsluitend geplaatst op 1" Hypotheken (1" Rent). M. MAURICE BAERT, Van den Peereboomplaats, 37, IEPER. Huis G. Lecoutere-Couvreur 19-21, OOIEVAARSTRAAT, 19-21 Spreebdr. 218 Komen WERVIK IN DE VIER SEIZOENEN VROUW We"VANDERBEKEi 750 a 3000 frank FABRIEK VAN BASCULEN - Bijzonderheid - VEEBASCULEN h'ieuwe versterkte WEEGBRUGGEN CORNETTE-SABBE Statieplaats - IEPER - Telefoon 50 BELANGRIJK BERICHT Alvorens een Aamkoop, Verkoop of Ruiling te doen van een Okkasie-Auto P. DEMEULENAERE-ROOSE Beverensteenweg, 75, Roeselare NIEUWIGHEDEN Kweekers I Als gij uit het varkenskweeken wezenlijk profijt wilt trekken, geef hun dan regelmatig Provendine vanaf den zoogtijda VOOR DIT Men moet naar de stem van den gezon den volkszin luiste ren, die dezen kost baren raad ingaf. April is een heerlijke maar ver raderlijke maand. Wees op uwe hoede! Denk aan de diensten die ASPRO gedurende de laatste griepepidemie bewezen heeft. ASPRO zal U zoo wel in de Lente als in den Winter van dienst zijn. Bij de minste ongesteldheid, bij den geringsten koortsaanval, zullen twee tabletten ASPRO onmiddellijk genomen, u veel kwellingen besparen. ASPRO is een wonderbaar kalmeerder van het zenuwstelsel. mij eEiijd veriicht GEBRUIKT ASPRO TEGEN Sroo rr de ma aa niér Genering zonder Operatie, Ge vaar noch Tijdverlies, door toe- passing dag en nacht zonder gevaar of ongemak der nieuwi wetenschappelijke toestellen der Specialisten-Breukmeesters DUMONCEAU. DAGELIJKS KOMEN BEDANKINGEN TOE. - LEES DEZE: MAAGZAKKING 9, Koeimarkt, IETBfl van af 5000 frank laagste prijzen 10 JAAR WAARBORG Het huis bevat het best Ingericht streek. Alle herstellingen worden er borg, nauwkeurig afgewerkt. atelier der met waar- Telefoon 261. Handelsregister: leper 2817 Telefoon: Nr 245 STOOMVERWERIJ NIEUWWASSCHERIJ DEOOGKUISCHERIJ van BRUGGE, •h;--'/: ■-•sgs? Nieuwwasschen van allerlei stoffen, opgemaakte en niet opgemaakte kleedingstukken, zonder losdoen. Meubelstoffen, binnenversiering. Verzorgd Werk Spoedige Bediening BIJHUIZEN VOOR: M. A. Vandermeersche, 15, Maur. Dewulfstraat. Mad. Pil, Groote Markt, 9. NIEUWPOORT: Mej. Hendryckx, Marktstraat, Gij die thans eene hypotheek hebt waarvan de lasten U in deze tijden 7wa ar vallen' wij geven U nieuw geld aan onze voordeelige voorwaarden om dteze hypotheek af te lossen: UWE REDDING IS BIJ ONS. Handelaars die begeert uwe zaken uit te breiden, doch met reden hiervan afschrikt omdat vreemde kapitalen U te veel last veroorzaken; komt bij ons: WIJ HELPEN U ZEKER. Pachters die groote huishuren betaalt, wat hebt gij reeds dat U toe behoort? Houdt op pachter te zijn, en bouwt U een EIGEN WONING, waarvan de lasten voor U nog beneden uw tegenwoordige pachtprijs zijn: BIJ ONS LIGT UWE TOEKOMST. ALLEN die gebukt gaat onder den last der krisis, komt bij ons; Voor Iedere zaak is de oplossing zeker, en de lasten zijn onbeduidend. fr. wordt volledig terug door jaarlijksche stortingen van 11.200,fr. VOORBEELD: Een kapitaal van 100.000,- betaald met al de intresten in 10 jaar: in 15 jaar: door jaarlijksche stortingen van 8.100,fr. in 20 jaar: door jaarlijksche stortingen van 6.600,— fr. Die stortingen mogen naar beliefte zonder verhooging verdeeld en ge- pe/ maand, per drie maanden; per zes maanden, vroegtijdige terugbetalingen altijd toegelaten zonder kosten. ER IS GEEN KWESTIE VAN LEVENSVERZEKERINGEN. V7°Akrvv»tre wendt U; Ïb'avo^ «ehclmhoudinffIEL de HAENELAAN, 10, VEURNE. AVOI, Kewe? ™fKrst ge dan. horloge hebben die «Un met tien hlerjL, aaien, ik v. kgvv «egevent 6b 20 Qezicht van den juj Telefoon ïtebtVERF Wel 't is r*. mm :SStS?¥', <:£tf TE SINT-NIKLAAS-WAAS Naamlooze Vennootschap gesticht in 1903 40, Lange Nieuwstraat, ANTWEF.PEN Kapitaal Reserven 10.000.000 fr. 12.000.000 fr. INTEREST DER SPAARBOEKJES 3,60 5, 5,25 en 5,50 bruto volgens duur der belegging. LEENINGEN OP VASTE GOEDEREN. BEHEERRAAD M. Bar. Jean Cogels, Voorzitter. M. Alph. Ullens de Schooten, Beheerder. M. Paul Van den Bosch, Afg.-Beheerder. Om meer inlichtingen te bekomen gelieve U te wenden tot onze agenten: Krombcke: M" Wed. Denys-Verhaeghe. Beveren a/IJzer: j. Tahon, Gem.-Secr. Oostvleteren; A. Van Houtte, Gem.-Secr, Nieuwkerke: Cyr. Mahieu, Gem.-Ontv. Meesen: G. Dehem, G. Gatrystr., 41, Brus. Ploegsteert: V. Menet, 109, rue d'Arment Roesbrugge: A. Claeysoone, Gem.-Ontv. Waasten: Pierre De Simpel, Notaris. Wervik: M. Leon Debonnet. WestvleterenM* Wed. J. Quaeghebeur. SBBBSSBBaaBJB&BHBBBSIHBBBaaMZ» KLOOSTERBALSEM Oeen goed zoo goed.' Gasthuisstraat - 15 - Poperinge Wacht niet tot het te laat is, ver schaft U heden nog een potje honing VEURNE-AMBACHT1« Prijs We reldtentoonstelling Antwerpen, Gouden Medalle Voedmgsalon Brussel 1932. Honing is uiterst gedienstig bij zenuw en borstlijders, welke hij altijd verlicht in hunne pijnlijke kwellingen. Nergens komt hij beter te pas dan bij de maag- zieke menschen, waar hij de spijsver- teering bevordert. Daar waar de hitsige suiker niet verteeren wil gebruikt men zeem. Door het mierzuur die de honing bevat is deze zeer aan te prijzen in zin- kingspijn der gewrichten en bij de jicht lijders (Rhumatismes), op voorwaarde nochtans van ln zijn gebruik te volhar den. Iedereen is bekend met de groote waarde van de honing in verkoudheden, keelziekten en zinkingen, en bijzonder lijk nog in de maag- en darmontsteking der kleine kinders alwaar hij wonderen verricht. In slepende en weerspannige buikloop kan hij niet gemist worden. Uit Natuurleer der Bie Dr Conrard de Muêlenaere, Ardooie. De HONING V. A. der bieënhallen A. J. Florizoone, Veurne, bevat veel VI TAMINEN en CALORIEËN, beteekent KRACHT en GEZONDHEID. De HONING V. A. is onmisbaar in ieder huisgezin. Woesten: Mevrouw Martha Depuydt. Wulveringem: M. Lust, Bakkerij. Reninge: M. D'Heeren, Bakkerij. Pervijze: M. Torelle, Gemeentehuis. Oostvleteren: Kinders Peeters, Bakkerij. Loo: Maurice Ghyssaert. Elverdinge: Decrock-Deconlnck, Veurnestraat, 8. Komen: Germain Dsceuninck, 56, Rue du Faubourg. Te bekomen ln Poperinge bij: M. Benouwt-Theeten, Ieperstraat, 90bis; M. Achiel Verpoot, Vlamingstraat; M. Vandcrmeersch, Casselstraat, 44; M. Vandecasteele, Pasteibakker, Ieperstr. j.hl* Gemaakte Mans- en Kinderkostnmen; Zwarte kostumen voor rouw en cere monie; Pardessus, Demi-Saisons; Fantasiebroeken vanaf 20 tot 200 fr.; Marinekostuumtjes voor Jongens en meisjes vanaf 60 fr.; Alle slach van Werkkostrmen in pane, Engelcch leder en katoen; Sportbroehen (culottes) j-». «Bedford», pane, katoen en leder; Cache-poussicres voor groot en klein; Lederen Vesten en Lederen Mantels voor Heeren en Damen aan de voor- deeligste prijzen daar zij in huis gemaakt zijn; alsook groote keus van Leder; Salopette, Casquen en Handschoenen In Ieder; Groote keus van Trench-Coats ln wol en katoen vanaf 130 fr. met uit- neembare voering; Mans- en Vrouwregenmantels en Pé- lirinen. Groote hoeveelheid STOFFEN naar de la atste mode aan de voordeellgste prijzen. Groote keus van FLECHTIGE-COMMUNIEKOSTUUMTJES vanaf 100 frank. ALLES WORDT IN HUIS GEMAAKT EN OP MAAT. Voor verdere inlichtingen zich wenden tot onze Agenten: POPERINGE: J. Vandermarliere, Ieperstraat, 55; BRIELEN: Jerome David, Gemeente-Sekretaris; DRANOUTER: Mevr. Fl. Houwen, Hooghofstraat: EESENMaur. Debruyne, Handelr. -, Di ksmuidestraat, 67; ELVERDINGE; Mevr. M. Gadeyne, Veurnestraat; LOKER: Mevr. Cam. Dumon, Dorpplaats, 28; LOO; M. Ghyssaert, Breydelstraat; MERKEM: H. Van Remoortel, Kouterstraat; MOORSLEDE: G. Masschelein, Breulstraat; VEURNE: G. Declerck, Brouwer, Kaaip laats, 6; VLAMERTINGE: H. Vanlersberghe, Ieperstraat; WOUMEN: J. Devos-Vallaeys, Handelsreiziger; EKzaa ZONNEBEKE: Prosper Windels, Koster, HOOFDAGENT: Voor alles wat J noodig hebt in: SLAAPKAMERS EETPLAATSEN Alle aparte MEUBELS ENGELSCHE BEDDEN MATRASSEN ZETELS CLUBS SPIEGELS KINDERRIJTUIGEN Wollen katoenen DEKENS Gewatteerde BEDSPREIEN NAAIMACHIENEN WASCHMACHIENEN Mits een kleine verhooging kunt U ook alles bekomen met gemak van betalen! - vraagt heden nog onze prijslijst - 5% korting voor Kroostrijke Gezinnen - - en zending overal vrachtvrij. - - en ZOON Casselstraat - 7 - Poperinge BESTE KOSTUMEN in alle modekleuren, gereed gemaakt, voor mannen en jongens. Bureelschorten - blauwe lijnwaden vesten en broeken - twee soorten beenhouwersvesten - fantaisiebroeken - sportbroeken. VOOR DE PLECHTIGE KOMMTJNIE Kostumen met lange of korte broe ken, gebrodeerden hals, voor knech tjes, vanaf 195 fr. Cachemiren en zijden kleedjes, schoon, fijn in alle kleuren die men begeert, voor meisjes, vanaf 125 fr. Prachtige modemanteltjes, geheel gevoerd. Moeders zoekt uw profijt. Bezoekt eens ons magazijn. Damesmantels, beste kleederen voor Rouw en Ceremoniën. Nergens meer- Corsetten D. W. in alle maten en j kleuren. Degenen die ons willen vinden ko- I men den Zaterdag, te leper, op de! Markt, rechtover de Halle; en den[ Woensdag, te Veurne, op de Markt, rechtover «De Kroon». In overdekt6 kraam. per maana bij O thuis verdienen. Dit biedt U de eenige Belgische Fabriek van Breimachines met haar gewaarborgde Breimachien «RAPIDE», gemonteerd met gebreveteerd vaniseur voor fijn en grol werk, Tacquart voor alle fantasien. Vraagt kosteloos kataloog met inlichtingen. Werk verzekerd per kontrakt. Kosteloos en goed aanleeren. Maatschappij «RAPIDE»: 28-30-30a, Astridlaan, GENT, St Pieters; Brabantstraat, 104, BRUSSEL; 19, Van Maerlantstraat, ANTWERPEN; 28, Recolettenstraat. KORTRIJK. issaBNiagE&BBaasnaB&aHBisBaB Belgische -Fabriek CHICORE1 WYPELIER-TAFFIN laaaBSsaMaBBBaaaBasaKBBaLJBH gansch in ijzer MODERNE WERKHUIZEN !BZ^3.1SiSBBBBSSaBB3BQflSIBSBE33SI9B3aS39EBBB3BflBBBB8Bl NAAI MACHIENEN de Beste I Algemeen en eenig Vertegenwoordiger voor ganach Belgie: J. Verhaeghe- Debaets Steendam, 38, Gen Tel. 13663 HOOFDAGEN! voor de Streek MAUR. VERDOENE, Rijsselstr., 61, leper. «aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBB AANNEMER VAN ALLE VERVOER. Luxe-Auto voor ceremonien en uitstappen. Luxe-Autocars van 15, 20 en 32 plaatsen. Alle verhuizingen per autowagens. NAAR ALLE LANDEN. ACHILLE NOLF-LEURIDAN TeL 40 THOUROUT Tel. 40 wendt U in volle vertrouwen tot het alomgekende Huis Telefoon 87. U kunt er altijd allemande merken van okkasie-autos vinden. Van alle model len en merken. Tegenwoordig in de ga rage ter verkooping of ruiling: 1 Graham Paige8 cyl., 7 pl., 1930. 1 ChryslerImpérial, 6 cyl., 7 pl., 1930 1 ChryslerImp., 6cyl., Cabriolet, 1930 1 Nashtype standard, 6 cyl., 1930. 1 Chevrolettype commercial, 1931. 1 Chevrolet4 cyl., 4 deuren, 1928. 1 Chevrolet4 cyl., 4 deuren, 1927. 1 Citroen6 cyl., 7 plaatsen, 1931. 1 «Citroen», c. 4, 10 P.K., 1929. 1 «Citroen», B. 14, 7 plaatsen, 1928. 1 CitroenB. 2, 4 deuren, 1924. 1 «Talbot», 4 cyl., 14 P.K., 1930. 1 Imperia 8 P. K., 1928. CAMIONS. 1 Camion «Berliet», 3 ton, 1929. 1 Camionette «Chevrolet», 500 kgr., 1928 1 Camionette, B. 2, «Citroen», 500 kgr., '25 1 Camionette Renault500 kgr., 1927. IBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Bijzondere schoone keus van schooue nieuwe behangpapieren (meubelpapier) in alle prijzen, buiten alle concurrentie bij SANSEN-VANNESTE Auto-lijkwagen voor begrafenissen. Gasthuisstraat, 15, Poperinge. lBBBBËSl^^S!^"V~lSBaaB3BBBBËSBIBBBBBiiBBBBQlBBBBaBBBBBBBBBS Nieuw systeem zichtbaar bij M. JULIEN TRUANT, Statie, POPERINGE en bij M. JULIEN CAMERLYNCK, IEPER. Dubbel gewicht na drie doozen Provendine M. Jean-Pierre KLOPP, rue Michel Rod, te Rodange, schrijft ons elk had twee varkens en, na drie maanden waren zij nog juist als op den dag dat ik ze kocht. Ik gaf hun dan uw Provendine, ik ben nu aan de derde doos en mijn varkens zijn reeds in gewicht verdubbeld en worden ziender- oogen vet. Onmisbaar produkt M. Eugène NEY, Or-singfaing, Marbehan, schrijft ons ik had iwee varkens die zoo hevig de pootenkwaal hadden, dat zij zich slechts met moelfe konden oprichten. Ik gaf hun Provendine, nauwelijks was er een doos gebruikt of mijn varkens waren genezen. Het is waarlijk een onmis baar produkt voor de varkens. Het Is een ideaal voedsel. In gewicht verdubbeld M. Alphonse HARDY, route de Saint-Aubin, te Morlalmé, schrijft ons: Ik had twee varkens en in twee maanden tijd waren zij niets vooruitge gaan. Ik gaf hun Provendine, ik gebruik thans de derde doosmijn varkens zijn in gewicht verdubbeld. Zij worden zienderoogen vet. De Provendine wordt overal verkocht in doozen van fr. 7.50 en 15 frank; de groote doos bevat dr-lerraal den inhoud der kleins. Fabrikant Anclenne Malson Louis SANDERS, S. A., Brussel Te koop bij Apothekers Notredame, Groote Markt en Kestelyn, Gasthuisstraat, te POPERINGE; Focke en Vuylsteke, te DIKSMUIDE; MuIIie, te STADEN; ei' Gan- ne-Biomme, te LOO-bij-Veume. 8BaBBBBHB9BE3BBBBBBIIHBBaBBBnaSBBBBaDBBRBBBaiaBBBBBBBBBlSHB ALLE BUREELMEUBELEN Gasthuisstraat, 15, Poperinge Reecis geruimen tjjd gebruik ik «ASPRO in verschei dene gevallen verkoudheid, hoofdpijn, koorts, nierpifnen, enz. Het schijnt wel onmogelijk dat één enkel produkt zooveel verschillende kwalen kan genezen, maar het feit is daar en men moet het erkennen. Maurice LECLERC, 13, rue du Gazomètre, Herstal 0£ DOOS VAN IOTAGLETTEH 0£ OOOSWI ?5 tabletten 0E DOOSWN 90TA6LETTEII Hef fi vooriieeliger een p*k van 20 fr. te koopen, het bevat 60 tabletten ter waarde van 25 frs. Verkrijgbaar in alle goede Apotheken b.n°328 Uitsluitend Agentschap Aneienne Malson Louis SANDERS, S. A., Brussel INFLUENZA VERKOUDHEID RHUNIATIEK HOOFDPIJN LUKiËAGO GEVOLGEN VAN EEN SLAPELOOSHEID PRIKKELBAARHEID OVERVLOEDIG DRINKER ZENUWPIJN ZENUWONTSTEKING STOORNISSEN DER HEUPJICHT HOOIKOORTS MAANDSTONDEN JICHT ZENUWACHTIGHEID MALARIA 'ASPRO' ■- y-.-l - Vvi"/-' i- B 11 W- I 1 1 IBBBBBBBflaBBBBBBHBBBBBBBBBBEBBBBBBHBBBBBBBBBBaEBBBBSBBBBI DE EENIGSTE VIJFMAAL GEBREVETEERD: ZES DIPLOMAS, GOUDEN MEDALIES Brussel 1910; Gent 1913 en 1923; Lyon 1914; Antwerpen en Luik 193). Bekroond voor verdienste met EERETEEKEN Gouden Medalie der Kroon orde Jurylid en bulten wedstrijd TENTOONSTELLING, Vlncennes, Parijs I93L GENEZEN VAN BREUK: Frans Noets, Beversluis, 18, Rotselare: Jongen van 13 Jaar, genezen 2 breuken: Desmet, 19, Sergaent Debruynestr., Cureghem: dochter genezen 2 breuken; Charles Louis Faut, St-Leonardstraat, 18, te Thol- lembeek; Henri Mestdagh, te Beernem; J. Bt Vandenhoute, Asbeek-As- sche; J. Borremans, te Hofstade (bij Aalst); Victor Lamhrecht, St Pieter straat, 24, Oudenburg, allen volledig genezen van breuken. DARMUITSTORTINGVrouw J. Begeman, 13, Rue d'Enghien, Brussel: na verval van operatie was van zware buikbreuk aangetast, door toepassin? van ons Speciaal Breukgordel, op een Jaar volledig verdwenen; Vrouw Henri Declercq, (Kijkuit) Beernem: was van buikbreuk kinderhoofd groot aangetast en onbekwaam nog te werken, door toepassing van ons toestel, breuk gansch binnen en doet nu alle werken van landbouw zonder eenlg ongemak; Mme Snauwaert, landbouwster te Zedelghem: op 1 jaar genezen van zware navelbreuk. M. Fastre G., 52, Avendoren, te Thienen, maag was volledig gezakt, doer on) toestel gansch op plaats gebracht, eet en drinkt nu zonder stoornis, heeft zijn vak van manchinlst op den ijzerenweg kunnen hernemen. M. Simon Alphonse, Haut de Bomel te Namen, spoorwegbediende, op 1 jaar genezen van maagzakking, is 10 kgr. verzwaard. M. Jules Decousemaecker, Rue Cloutier, 3, te Roux, genezen van dubbel breuk, alsook van maagzakking, eet en drinkt zonder stoornis en voelt niets meer. M™ De Kezele, te Knesselaere en M. Julien Closset, Vissegatstraat, 47, Erps- Querbs, volledig genezen. BREUKLIJDERSMAN VROUW en KINDEREN: Wilt gij zooals die per sonen dadelijke hulp en verlossing bekomen: I'rengt dus bezoek dat KOS TELOOS is en U tot NIETS VERPLICHT aan de vermaarde Breukmeesters- Specialisten der FAMILIE DUMONC3AU. Specialist Professor DUMONCEAU ontvangt van 9 tot 2 uur te: KORTRIJK: de 2* en 4* Maandag der maand, Hótel des Flandres Statie. ÏPER: den 3° Zaterdag der maand, Hotel du Nord63 Statiestraat. POPERINGHE: 2* Vrijdag, «Hotel Palace», Yperstraat. Vraagt Kosteloos nitlcgboekje met bewijzen van .genezingen, 65-67, ROT LA MEUSE, BRUSSEL. RAADPLEGEN IN 'T VLAAMSCH; VOLLEDIG KOSTELOOS. Construeert Uw betonnen vloe ren met ETERNIT Cassetten of holle balken, ten einde Uw kost- prijs te verminderen. Dit mate riaal maakt bekisting en balken overbodig, en isoleert tegen geluid, koude en warmte. Vraagt brochure met aanwijzingen en het adres van onze dep^ houders in Uw streek aan N. V. ETERNIT, te Kapelle o/d. Bosck DEPOTHOUDER voor IEPER en OMSTREKEN ALLE BOUWSTOFFEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Poperinghenaar (1904-1944) | 1933 | | pagina 8